Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

2 NİSAN 1983 HABERLE Cumhuriyet 7 Ziraat Bankası'mn Göztepe'deki kresi acıldı Istanbul Haber Servisi Ziraat Bankaaa personennm 06 yaş çocukları için düzenlenen «Gözıepe Kı*şi» dun hızmere gırdl. Kreşin açılışım 1. Ordu ve Istanbul Sıkıyönetun Komutanı Orgeneral Haydar Saltık'ın eşi Bilge Saltık yaptı. Düzenlenen törende bir konuşma yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Rahmi önen, «Çalışatı ana ve babaların çocuk yönünden sorumarını çözmpk ve bu suretle huzurlu bır çalışım ortamı yaratarak lşgücü verbnlni ariırmak amacıyla, KreşYuva ünitelerinin hizmete açılması programlanmıştır.» dedi. Rahmi ünen Ruıneli yakasmda da bir kreş açmak içın çalısmalann surdürüldıiğünü söyledi. Ziraat Bankası'run Goztepe Mehtap Sokak' taki lojmanlanmn, alt katta*ci dört dairesi birleştınlcek yapılan kreş, 640 metre kare alan kaplıyor. îçlennde psıkolog, beslenme uzmanı, eğıtımci ve hemşirelerin de bulunduğu 30 personehn gorev yapacağı kreşte, her çocuk. ıçin aylık 1500 TL. ödenecek. Yargıç, sanık banka müdürüne: Bankaları siz bu ha!e getirdiniz İatanbul Haber Servisi Usulsüz kredi vererek vazifeyi suistimal iddıasıyla yargılanan banka şube mudurunun duruşmasmda 10. Aslıye Ceza Mahkemesi Yargıcı Hüseyin Yücel, «Bankalan müdürlerin hünmeti İle bu hale getirdiniz, Bakkalın sinemaya .çidecek çıragına harçük verdiği gibi kredi dağıtnuşsuuz.» dedi. 1520 kişiye 500 biner liralık tican kredıyi usulsuz olarak verdiği iddıası ile hakkında dava açılan Istanbul Bankası Unkapanı Şubesı Mudum Volkan Bforkaya «Şube müdürü olarak 500 bin liraya kadar kredi vermeye yetkim var» dedi. Sanık verilen kredılerin usulsüz olmadığını ıddıa etti. Kredılerin neyo ıstınaden ve ne şekılde V rildığini soran yargıç Yucel,' «Sayenizde bankaîar but,unküi hale geldi. Bankalan müdürlej rin himmeti ile bu hale getir, diniz. Bakkahn sinemaya gidecek çırağına harçlık \rerdiği git»i kredi vermişsiniz. Bankalar bunun için çok iyi çahşıyor!» çeklınde konuştu. Sekiz yıl banka şube müdürluğıi yapan sanık suçlamalan reddederek ticari kredi ve rilen şahıslarm dosyalarının incelenmesıni ıstedi. Mahkeme banka hesaplannın incelenmesi için duruşmayı ilen bır tarihe erteledı. Kılıcturgay: Kanserle savas yasa tasarısı hazırlamyor Ankara Hastanesi'nde düzenleııen konferansın açış konuşmasını Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay yaptı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Konser Savaş Haftası'nm açış konuşmasını yapan Saglık ve Sosyal Yardım BaJkanı Kaya Kılıçturgay, kanser sorununa yalnız bır haftayı ayırmanın yeterli olmadığmı vurgulayarak, «Bu haftalar sadece korku ve endişe haftalan olmaktan öteye ne yazık kl geçememiştir» dedi. Ankara has'anesinde dün duzenlenen konferansın açış konuşmasını Sağhk ve Sosyal Yardım Balcanı Kaya Kılıçturgey yaptı. Kılıçturgay, kansenn sürekli ı!gi gcsterilmesi gereken bır saglık sorunu olduğunu vur gulayarak şoyle devam etti: «Kanser pek çok türü oIan gelişme şekilleri ve belirtileri bakınijndan çok sayıda tıp dalının çalışma sahasına giren, bu nedenle teşhis ve tedavisi fçin özel sürette yetiştirilmiş pek çok uzmanın bîrlıkte ve uyumlu çalışmasım gerektiren bir bastalıklar grubudur. Teşhisl ve tedavisi çok pahaJı aletlere ve ilaçlara gerek göstermektedır.» Kanserle Savas Yasa Tasansının hazırlanmakta olduğunu vurgulavan Bakan Kıhçturgay, «Kanser ilaçlannm piyasada devamlı bulunmasının saglandığım» bildırdi. Kanser haftasınm başlaması nedeniyle Onkoloji (tümör bilimi) derneği tarafından bütün dunyada olduğu gıbı Turkıye'de de kansere yakalanma oranının yukseldıği behrtılerek buna karşıhk hastahğın tanı ve tedavisinrn sadece Ankara Istanbul ve Izmir'deki bir kaç tıp fakultesinde yapılabıldigi bıldırildi. Onkolo)i derneği başkanı Dr. Nejat Bilge'nin yonetimlnde yapılan toplantıda soz konusu Universıtplere ulaşabilecek guçte olan vatandaşlarm şrfa buiduğu, bunun ise kanser tanı ve tedavisinde çok yetersiz kaldıgı sa vunuldu. İran Islam Cumhuriyeti'nin 4. kurulus yıldönümü kutlandı Istanbul Haber Servisi îran'm Istanbul Başkonsolosu Muhamraed Taheri 1 nisan 1979 tanhınm îran'm en sevinçli gıinlerinden biri olduğunu soyledi. Taheri Iran Islam Cumhuriyetı'nm 4. kuruluş yıldonumu nedeniyle Iran Konsolosluğunda duzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Iran'da meydana gelen köklü değişimin Tüm Islam dünyası ve çağımız için dönüm noktası anlamma geldiğini soyledi. Taheri İran'la Turkıye arasındaki ilışkılerin gelişmesl ıçm elınden gelenı yapacagını belirttı. Bir suredi r Turkiye'de bulunan Iran Meclısi Tahran Mılletvekıîi ve Dışilişkiler komısyonu üyesi Fahrettiıı Hicazi de bir konuşma yaptı. Hicazi muhtemel bir Su» rıyeIsrail savaşmda îran'm ne gibi bir tavır alacagı sorusu uzerine Iran'm îsrail'e karşı bır Islam Ordusu kurmak istediğini bildirdi. tstanbul Haber Servisi) tstanbul Belediye Başkanı AMullah Tirtü, tstanbul'un sinyalizasyon projesi jçin, firmalann tekliflerini en geç 10 Nisan tarıhme kadar Belediye Başkanıığına vermelen gerektiğıni açıkladı. Tırtıl, dun yaptığı açıklamada, Istanbul'un en onemli ve suratle çozüm bekleyen sorununun ulaşım olduğunu hatırlatarak, «Konunun esası olan sinyalizasyon sorununu en seri şekilde haJletmek «mındayız.j» dedi. Teknık ve idari şartnamelerl hazırlanan îstanbul sinyalizasyon projesi ile ilgili tekliflerin en geç 10 Nısan tarihme kadar Belediye Başkanlığma venlmesi gerektiğini vurgulayan Tırtü, «Belediye olarak biz bugüne kadar ken BİLGE SALTIK AÇTI Ziraat Bankası'nın Göztepe Kreşinl açan Bilge Saltık dimize diişenl yapmış bulunmaktayız.» şeklin ve Genel Müdür Rahmi önen (sağda) açıhştan sonra kreşi gezerek çocuklarl* de konuştu. konuştular. (Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu) Sinyalizasyon projesi îçin 10 nîsana kadar başvurulacak İ AKM Sinema Salonu 3 Nisan 1983 Pazar! 2.3017.30 Müzik Transandantal Medîtasyon teknıgının tanıîılması DERSI UZALA (Film) Yön : Akira Kurosavte Ödul Dağıtırru Büfe KapanıŞ Davetiyelerinizi derneğımizden temm edebılirsiniz. Festıvale katkı 300 TL. Transandantai Medîtasyon teknığıni tanıtma konferansları Çarşambaları 14.00 19.00'da Cumartesıleri 14.00'de Transandantai Meditasyon Derneği Maçka Caddesi No. 41 (Maçka Palas Kapı 1 Daîre 7} TeşvıkiyeİSTANBUL Telf." 47 64 73 47 10 05 Konferanslara giriş ücretsizdir incmalar,tiyatrola TÜRK DENÎZ KUVVETLERİM CÜÇLE^DtRME Y4HARiy.4 İtalyan mahkemesi, bir Türk gemisini satışa çıkamyor Istanbul Haber Servisi Yakiaşık 90 gundür, Sicilya'nm Sıraküza limanında alıkonan Orhan3 adlı Turk gemisi satışa çıkanhyor. Geçirdıği yangm tehîjkesınden bır Yunan gemisi tarafmdan kurtarılan Orhan 3'un kurtarma bedeli, işletmecısıgortacı anlaşmazlığı yuzunden odenemıyor. Sıcılya açıklarında 1 Ocak'ta yan^ın tehhkesı geçiren Turk gemisi Orhan3'ü kurtaran Yunan bandırah Tony'nın kurterma gıderlerinin bugüne kadar odenmedıği öğrenıldi. Orhan Zindancıoğlu mirasçılanna aıt bulunan ve miras anla^mazlığ: yuzunden mahkeme elıyle ışletı len genıi 90 güne yakm bır suredir Sicilya'nın Sırakı'za lıma. nında alıkonuyor. Kurtarıcı fırxna, alacağrnm tah&ilı için îtalyan mahkemelerine başvurdu. Kurtanca Ytınan gemisi Tony* nın bağlı bulunduğu firma, kur. tarma ücreti olarak gemideki yükten, sterlin olarak yakiaşık 63 milyon lira, gemiden ise 30 milyon lıra temınat talep etmişti. Yük sigortacısmın, sözkonusu teminatı ödeyeceğini bıl dırdığı, ancak tekne sigortacısı ile ışletmeci arasında anlaşmaya vanlamadığı öğrenıldi. Orhan3 gemisinin avukatlarm dan Erol Ertan anlaşmazlık hakkında şunlan söyledi: «Tek. ne sigortacımız, kuruluş amaçlan arasında dış ülkelerde gemilerin uzun süre hacizli kalmasının önüne geçebilecek ulus lararası işbirliğinden söz etmektedir. TTK'nun 1451. maddesine göre bize «avans» ödemckle jiikümlüdür. Bilirkişi in celemesi bu miktan 48 milyon olarak saptamıstır. Biz» ödense gemlyi hacizden n r Türkiye'ye getirlriz.» Tekne Sigortacısı Atlantik Sigorta A.Ş. Genel Müdürü Emln Atasagun ise şu görüşleri savundu: «liazadan sonra ilk raporlar 20 Ocak'ta elimize geçti. Geminin tamirl için gereken masraf 79 milyon TL. olan sfgorta bedelini aşıyor gözüktü. Biz sigorta bedelini ödeyip g©mİ3'i almayı ya da geminin hurda değerinl 18 milyon sayarak 60 milyon lira ödemeyi ka> bul ettik. Siçorta bedelini aşan talppler için yasal yollar açıktır.» Sicilya'mn Siraktiza Hmanın* da bulunan Orhan3 gemisi 1650 DWT'luk. Gemide îran'a götüruljAdk uzerc 400 milyon TL, 6 srınde polyetılen bulunuyor. İLKBAHARFESTİVALİ NEJAT UYGUR İFTIHARLA TAKDtM EDER hodrı mevdan kültür merkezi BABA Yön. Francis Ford Coppola Oyun Marlon Brando Al Pacıno Perş.Cu. 13.0016.00 AŞK HÎKAYESt Yön. Arthur Hıller Oyun Ah McGravv RyanO'Neal Sa. 13.00 .15.00 17.0019.00 Çarş. 16.0018.00 C.tesiPaz. 12.30 Alo orası tımarhane mi Haım M«I« tm mn* t\ m H e'»*m> «tn m n • ALOSU *l 2y V (JİW Mll 11 00 ** Kiiır) T Beyoğtu ORTAOYÜNCULAR BİZİA1Kİ DE gişez 43 6417 44 43 27 yazanUDUIS VERTJUIL yöneten: ANNA'NIN 7 ANA CÜNAHI Yazan: Bertolt BRECHT Temize çeken: Ferhan ŞENSOY Müzik: Kurt VVEILL Prş,Cu: 19.OO C.tesi; 16.0019,00 HsrgDn 2100 Cnmartesi (700 I4 00I7C3 LEVENT KİRCA SanKafta Cts. Pa. 15JÖO.1WW M Gise Tel satılmaktadtr 4 0 67 92 NOTt OGatNCİLER İCİN tlVDlRİMÜ VUOJEB SATIŞAÇİKARILMISTIR İngilizce Dersi 11.00.15.00 arası 38 30 69 flEKLAM. BASIM HABER VB TAYTMCILrK AŞ DEVE KUŞUKABARETIYATROSU ZEKİALASYA METİN AKPINAR 46 35 89 47 36 34 KENT OYUNCULARI Cuma 21.30 Cumartesi 14.30 İNSANUĞIN U3ZUMUYOK Çarşamba hanç her gec« 21 00'dc Matıneter cts.pz. 18 00dg sıraseMter cad. r»o 91 teJ 444675 tafcslm (Atlas Sın. Üstu Beyoğlu) Tel: 43 64 1744 43 27 KUCUK SAHNE TUNCdYÖZİNEL TıYATROSU AKSARAY PTTSokağ: Tel: 224112 ÖLÜMÜYAŞAMAK BABALAR ve OCULLAR Pazar 14.3017.00 ALM.AN GELIN V»jan Yönelsn Müzılt Pa^a^.]'j 30 '8 33 p«/arteîi Sa'ı.1^9 0O Çarş >'İ3O 21.15 ASKMGOZÜNE GOZLÜK NARİN, HtSLÎ VE MÜZlKU GULDÜRU P.Terihuiçherfim : 21.15 C.Uâ 15.30.21.15 Pas 15.3019 (X FERHAN S özden Durrnaz ile Ümit Demir evlendiler Fatih Eviendirme Dairesi 1 nisan 1983 ELEMANLAR ARiYOR ingîlizce bilea ajans deneyfmli METİN YAZARLARI, • Ajans deneyimn CRAFİKERLER, PIKAJORLER. MONTAJCILAR Lutfen, 67 03 56 ve 69 56 70 numaralı teiefoniardan randevu alınız. \ SANAT ATÖLYESİ ÎÇİN KİRALIK AYDINÜK DAİRE ARANSYOR TEL.: 63 44 96 (19.00 22.00 arası) DUYUBÜ LALEORALOĞLU bisim fiyatro uskudar sunar tıyafosu halkcad no37tel 33 0618 AÜ POYRAZOĞLU/KORHAN A3AY TIYATROSU 473634 KENTER TİYA.TROSUNDA 463589 IAKIRKOY BÜLENTKAYAUŞ ERCANYA2IM ÎLAN BEYOĞLÜ 1. ASLİYE HUKÜK HAKÎMLİĞÎNDEN 982/539 DAVALI: AZÎZ HI2IROĞLU: Kabataş, Başeret Sokak No: 3 adresinde iken halen ikametgâhı meçhul; Davacı îstanbul Belediyo si tarafmdan aleyhinize açılan tapu kayıt iptalı dava smda: Tüm aramalara rağ men adresiniz meçhul bulun duğundan, davetiyenin ilanen yapümasına karar verilmiştir. Mahkememizın 982/539 esas sayılı dosyasınm duruşması olan 24.5. 1983 giınü saat: 10.45'de mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinızi bır vekıl ile temsil ettirme niz hususu dava dilekçesî ve davetiye yerine kaım ol mak üzere ılan olunur. 25.3.1983 (Basın: 3981) SHED HAYVANAT BAHÇESİ Yazan: Korhan ABAY Yöneten: Ali POYRAZOĞLU *»., Çan.. Pers.. C.tesl. Paz. 21.30 Çarşamba 18 30 Cumartesi, Pazar 19^30 EVLİLİKMİ? KÖREBE Mİ? (KOMEDİ 2 BÖLÜM) yazan z dıper/ muzık n goktürk Sı.Perı.Cu 21.15 Çır»C.tW:l5 3021.1S 3103 yaşlara müzikli oyun çarş 14~30 / c.tesı • paz 11.00 ENlSrOSFOBOGLUTIVATBOSU Tel ^ 7 B.h.Myo cad Akv<ldn Pa»|i KAOIKÖV P«: 15 30 18 30 Ittifikut cU (Htlht«ı kân» ) Ot<rttı M*<I4I TEL7Î64 25 KızıStoprak Kent Sinemasında 4HAFTA AKBANK OSMANBEY SANA7 GALERISI SEMİRAMİS UÇKU MMLMLIRl$L SUHA âZTAIOAR •CJkO resim sergîsi • 29mart15nisan BAIABAN JAX HKALVAN 2imarti2nİ8ân NİHAT DARCAN Töplu Resim Sergisi '.*• kaMuım serçesi muzikal S.Ç.P.CU.: 21.00 8Mari8Mısan anab^sırası resımsergısı as. PAZ. : 15.00 2100 : 1430 18.00 Tel. 36 9612 İLAN İSTANBÜL ASLİYE 4. TİCARET MAHKEMESI BAŞKANLIĞINDAV Dosya No: 1982/988 Davacı Sara Halyo vekili Av. Salıh Zıhna tarafmdan, Haznedar, Bağcılar Cad. Ferhat Sok. No: 5 Bakırkdy/İst. da mukim MUSTAFA DLN"ÇER aleyhine ıkame olunan konkordatonun feshi davasmın duruşması sırasmda: Davalıya çıkarılan tebligatm bila tebliğ iade edildiği. zabıta tahkikatı ile de adresinin tespit edüemediğı anîaşıidığmdan, Dava H.U.MK.'nun 507. maddesi hükmü veçhile basit usulü muhakemeye tabi olduğundan usulün 509 ve müteakıp maddesi gereğınce ibraz etmek istedikleri belgelerı duruşma ganiine kadar ibraz etmeleri, duruşmaya geîmed'ği takdırde gıyap kararı teblığ edılmeksizm duruşmaya devam edıleceği meşruhatı ile dava dilekçesı \e davetıyenin ilanen teblığme ve duruşmanm 13.5.1983 saat 14.30'a bırakılmasına karar veriimiştir. îlan olunur. 9.3.1983 (Basın 4010) KEMAL ZEREN YAĞLIBOYA RESİM S[RCISİ 20 .V1ART15 Nİ galatasanatgafensj ORHAN PEKER 15 Mart 5 Nisan tUnelgectt«şhan«9/2B 49355!. Satılık 75 model Capri çok temiz Tel: 38 73 05 ÎLAN BEYOĞLU 1. SULH HUKUK HAKIMLİĞİNDEN Dosya No: 982/1643 Mahkememiz 10.3.1983 ta rih, 982/1648 Esas, 983/160 karar sayılı ılam ile İçel, Tarsus Kuçukmınare Mah. 026/62 cilt, S2 sahife, 76 ku tukte kayıtlı Ibrahım oğlu Hahl Ozyakar'a akıl zayıflığı nedeniyle, Beyoğlu, Ko caağa Sok. No. 12/10 adresinde ıkamet etmekte olan kardeşi Zehra Tipi vasi taym edılmiştir. llân olunur. (Basın: 3943> 1730 Resim Sertfrf 216 Nisan Taksim Sanat Galerisi VAPÎ ve KREDİ BANKASI BEBEK SAN&T GALERISÎ KELAYNAKLA^ YAZAN: BÎLGESU ERENUS TÖNETMEN: MEHMET AKAN MÜZİK: TARIK ÖCAL DEKüR: VECDt SAYAR fSAN 1983 saati 20.00, ESIN AFSAR ALI ERDEMCÎ • ENtS FOSFOROĞLU TİYATROSU Baharlye Caddesi Kadıköy Oyun günleri: Cuma cumartesi saat: 18.30 # Kooperatifîmizin yıllık olad) Yonetim ve denetim kuğan genel kurul toplantısı 24 rullarının ıbrası, Nisan 1983 Pazar günü saat 4. a) Yeni yonetim kurulunun 10.30'da TUrkiye Petrolleri A. 1 yıl için seçilmesi. (5 asıl O'nın Müdafaa Cad. No: 22 Bave 5 yedek üye) kanlıklar Ankara adresindekf J» Yeni denetim kurulunun Genel Müdürlük binası toplan1 y:l ıçın seçilmesi. (2 asıl tı salonunda, aşağıdaki günve 2 yedek üye) dem maddelerini görüşmeJc 5. ^Cooperatıf arazısinde alt yaüzere yapılacaktır. pıya Jİışkin parasal sorunlaTeşriflerinizi rica ederiz. rın müzakeresi ve bir sonuSaygüaruruzla. ca bağlanması, Yönetbn Kunılu 6. Yonetim kurulu üyelerinm GÜNDEM; hakkı huzur ücretlerinin artırılması, 1. Açıhş, 2. Başkanlık divanı seçimi, 7. Dilekler ve temenniler. (1 Başkan. 2 yazman) 8. Kapanış. 3. a) Yonetim Kurulu rapor* nun okunması, b) Denettm Kurulu raporu• Orduevi giriş kartımı, voleybol ve futbol serbest giriş nun okunması, kartımı kaybettım. Hükümsüzc) Raporların müzakeresi, dur. Hüseyin Fahrl Yurtman Canınızın,malınızın •EAU Açık öğ. Pak. öğrencı kımlik kartımı kaybettim. A&uman KALKANCI • Hüviyetimi kaybettim, g& çersizdir. Musfafa BAZNA Kültür Merfeezi 6^ 74196704 9 İ İÛflNİGA?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog