Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 HABERLER 2 NİSAN 1983 Eski eserteri helediyeler 6785 sayılı İmar Yasası'nda değişiklik öngören tasarı, tarihi eserîerin korunmasına iljşkin önce. liklerin imar planlannda gösterilmesini ve tarihi, arkeolojik ya da mimari değeri bulunan eski eserlerin kamulaştınlmasınm belediyelerle kamu kuruluşlarınca yapılmasım hükrae bağlıyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 6785 sayılı İmar Yasası'nı değiştiren tasarıda, «eski eserler konusunda tanımlanan tasjinmazla rın kullanıraı» Eski Eserler ve Amtlar Yüksek Kurulu iznine bağlanıyor. Tasarı, tarihi eserlerin korunmasına ilişkin önceliklerin imar planlannda gösterilmesini hükme bağlıyor. SÎT alanlan ile ilgili düzenlemelerde, tarihi. arkeolojik ya da mimari değeri bulunan esk* eser ve sanat yapılan ile ilgili kamulaştırmaların. «Kelediyeler ve bu eserlere bakmakla yükümlii kamu kuruluşlarınca» yapılacağı bildiriliyor. Tasarmın SİT alanları ile ilgili 56. maddesi şöyle : «Eski eserler kanununda tanımlanan taşınmaz eski eserler kapsamında kalan anıt, ktilliye, SİT, tarihi. SİT, arkeolojik Sitören yeri, tabbii sitelerden yerleşrae fiziki planları sınniarı içine girenlerle ilgili olarak alan koruma ve kullanıîmasma îliskin plan karar larının verilmesinde gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ka ranna dayalı olarak ilgili bakanhsjın görüşü alınır. Özeîlikle kent mekânı ve onu bütünieyen çevresel alanlarda yer alan tarihi. arkeolojik ya da mlmart de ğeri bulunan kalesur burç. han. hamam, kervansaray, ibadet yeri cami, medrese ve külliyeler ile tekke, mezarlık ve tiirbe karnulaştıracak imar affı, Danıştay'daki Tarihî alan ve eserlerin kullaîiımında Amtîar Kıırulu kararı araııacak 1200 davayı kaldırıyor ler, saray, köşk, konak, yah, ev ve benzerîeri gibi eski eser ve tarihi sanat yapıIarınm ya da tek tek belli bir sanat değeri taşımasalar bile bozulmamışlıkları ve bütünlükleri açısından belirli bir tarihso' devri karakterize eden yerîeşme dokuîars ve kent paı çalarının, bunları oîuşturan yapılar ve bahçeleri duvarlan ve ccphe hatala rı ile belirlenen eski sokak, meydancıklar, yer kap lamaları, çeşmeleri ve anıtsal nitelikli ağaçîarı iîe bir liîıte topluca oluşturdukları kent^el aîanlannın korunmasına iliskin esaslar, gayrimenkul Eski Eserler ve Amtîar Yüksfk Kuruîu'nun bu konuda miitalaası ve ilgili kuruluşlann görüs leri de alınarak rliizenlenen ve usulünce İmar \e İskan Bakanlı&ı'nca onaylanan koruma ağırlıklı, imar planları ve bu nlanlar îçerîgînde fretîrilen plan niikümlerî ile belirlenir. Koruma agırhklı imar planlarınm düzenlenme biçimi ve bu işleri yapacak uz manlarda aranacak ehliyete lişkin esaslar da imar planları ile ilgili olarak İmar ve İskan Bakanlığı'nca bu ka aunun yürürlüğe girmesin !en itibaren en geç 3 ay iç< •isinde hazırlanacak yönet aelikle belirlenir.» Kamulaştırma ile İlgili duzenlemeler için öngbrti len yaptırımlar ise şöyle sıralanıyor : «Korunması gereken eski eserîerin çevrelerinde. imar planında belirlenen koruma alanlarında göstorilen uzaklıklar içînde ya da imar planlarında bu d'i rum belirtilmeyen yerlerde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurıı'u'nca tesbit edilen uzaklık iar içinde bulunup da, ka muîiştmlması gereken özoi mülkiystteki binah ve binasız arazi ve arsaların kamulaştırması, belediye sınırları içînde ya da müeavir alantarda ise ilgili bakanlık ve kuruluşlar İle belediyelere, alanlann dışın da ise özel idarelere veya ilgili bakanlıklara ya da vakıflar idaresine, eski eserlerin altmda, üstünde, için îe ya da bitişiğinde olup da • mların bakım ve onarımı çin alınması gereken ya da ^ski eserlerle bir bütünlük teşkil etmek üzere korunması istenen taşınmazların kamulaştırması ise, bu eser lere bakmakla görevli kamu kuriıluşlarına aittir. Bu fıkra kapsamına giren yerlertien kamu kuruluşlanna ait taşmmazlar ya da bu kuruluşiarın idaresinde bulunan verler özel mülkiyete intikal ettirilemez. Ru maddeve göre yapîlacak harea^lalar Vakıflar Bankası'nîa arılacik bir fondan kar >ilanır. Bu fonun işleyişi "e kaynakları Tmar ve Is':in Rakanhğı, Kültür ve furizm BTkanlı&ı ile Vakıf !r«r Genel Miidiirlü&ii'niin 1 yıl içinde birlikte hazırlaypcakları ve Resmi Gazete'de yayınlanacak bîr yönetmeîikte beHrtilir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) tmar Affı Yasası sonucu Danıştay'da karara bağlanmamış 4 bln 800 dosyadan yaklaşık 1200 kadarınm konusuz kalacağı ve kendiliğinden sonuçlanacağı öğrenildi. Danıştay'm ilgili dairesin de bulunan yıkımla ilgili 1200 kadar başvuru tmar Affı yasasının 27. maddesi gereğince sonuçlanacak. Sözkonusu madde. yasa kap samına giren yapılar İçin valilik ve belediyelere başvurulduğu ve bu idarelerce ya da ilgililerce durum bildirildigi takdirde. daha ön ce idari yargı mercilerine açılmış henüz kesin karara bağîanmamış davalarm ko nusuz kalrnasını öngörüyor. Danıştay veriîerine göre, 19801932 yılları arasında lnşaat ruhsatı, yıkım işlemi ve belediye hizmetleri ile İlgili olarak 8 bine vakın başvuru yapıidı Danıştaya 1980 yılında imar konusundaki anlaşmazlıkları içeren 2019. 1981 yılında 2736. 1982'de ise, 3014 başvuru yapıldığı sap tandı. îmar Affı yasasının anılan maddesi bu tür davalar nedenl ile taraflara harç ve yargılama gideri yüklenemeyeceğini belirtiyor. Yasanın, imar mevzuatı ile ilgili olarak devam eden hukuki ve id?.ri işlemler hakkmdaki hükümler bölümündeki düzenleme şöyle: «Bu kanunun kapsamma giren yapılar icin valilik veya belediyelere başvurul du?tı ve bu idarelerce ya da îîgilîleree durum bildirîîdiiTİ takdirde. evvelce îda ri yargı mercilerine açılmıs ve henüz kesin karara bag lanm^mı«5 davalar konusuz kpJmıs sayılır. Ru davalar. nedeni ile taraflara harç ve yargılama gideri yüklenemez. İmar mevzuatma aykm bu ve bu kanun kapsamma giren yapılardan, 2 haziran 1981 tarihinden sonra yapılan gecekondular fle 1 ocak 1983 ıarihinden sonra imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılar hariç haklarında Idari ve yargı mercilerince yıkım kara~ n alınmış olanların yıkım işlemleri bu kanunda belir tilen tesbit ve degerlendirme sonucuna göre yerîne getirilir. Ancak, gerçek ve özel hukuk tüzel klşilerlnln arsa ve arazileri tizerlne ya pılmış gecekondular île Imar mevzuatına aykırı yapıların yıktırılmalarına lliş kin olarak alınmış ve kesinlesmi^ yarcrı kararls»nnın yerlne getîrîlmesl. bu kanunun yürürliiÇe girdföî ta rjhten itibaren bir yıl geçîktirilir. Bu süre içinde za man aşımı işîemez. Arsa ve arazi sahiplerinin kullanım bedeli işletme ve diğer haklan sa TEŞEKKUR Sevgili esim ve babamız EMEKL! BÜYÜKELÇİ KENAN SINAVA DCĞRU'NUN 24. ve 26. SAYILARI ÖSS DENEME SINAVI ÖZEL SAYILARIDIR. THEWORLDWELIVEIN Üniversîte sınavma son hazırhğınızı SINAVA DOĞRU ile yapm. History of football Sports News Asocial revoluntion Easy diuoree and property Bowls Fathersfightback Sexual activity among adolescents F1CTION Divorce chinese style üonkey Case by Az!z Nesin Under the clock by Mary Cannort l don't say no byAlberto Moravia SPORTS vefatı dolayısiyle cenazesine bizzat iştirak eden, rahmetliyi kabrine kadar uğurlayan, çiçek gönderen, T.E.V.'na bağışta bu. lunan, telgraf, mektup, telefonla veya evimize bizzat gelerek büyük acımızı paylaşan tüm dost ve akrabalarımıza ve yakın ilgi gösteren Dışişleri Bakanlığı'na, Manajans mensuplarına ve rahmetliye candan ihtimam ve bakımlarmı esirgemeyer Çağrı Huzur Evi müdire, doktor, heırrsire ve tüm personelinr şükran ve minnet duygularımız ı arz ederiz. ESİ VE COCUKLAPI DIALOGUES Gazcte Mecmua Dağıtımı Limited Şirketi Kumburgaz için yaz sezonunda çalışacak baş bayı aramaktadır. Müracaatîarın şahsen Gameda Genel Müdürlüğü'ne (Cağaloğlu) yapılması rıca olunur. Music, Laugh a lıttle, Magazihe news Fox in a ehick'en coop Nasreddin Hcca ENGLISH LANGUAGE Ahistoryof Comİcs ingilizceye ip uçları When a close friend marries Briefcase English for Businessmen Letters to my penf riend Word Games Bizım Engüsh Achievement Test Crystalline beauty of Van Interviev/ VVhat can they be talking about AND OTHERS ARAYIN, KAZANIN Bir reklâm ajansmda prim usulü çalışacak bayan elemanlar aranıyor. İlgilenenler için Tel: 44 07 70 SATILIK EV Cağaloglu'nda 3 kata yenı imar durumu alıntnış. işyerl olmaya uygun 67.5 m2 ev sahiblnden satılık Tel: 71 90 85 Dosya No: 1981/495 Tal. Bir borçtan dulayı hacizli bulunan Sılivri Kâmiloba köyünde asfalt altı deniz sahili mevkiinde kâin 4 pafta 453 parsei sayılı 424 M2 miktarlı tarla tizennde kurulu Dilek Sitesinın zemın kat 50/ 1000 arsa paylı 1 nolu bağımsız bölüm meskenin açık art'rma suretiyle satışına karar vrrilmiştir. GAYRİMENKULÜN DUEIİMU: îstanbul'dan Tekirdağ istikametine doğru 50 km. de E 5 Karayoluna cepheii E 5 Karayolu ile Marmara deni/A arasmda Kâmiloba Shell benzin istasyonunun takriben 150 metre ilersinde Alün Sitesi bitişiğinde ve Dilek Sitesi ile anılan betonarme ruhsatlı 7 katlı pembe boyalı binanın zemin, katmdaki ve yol tarafında bulunan 1 nolu dükkân olup tapuda irtifak hakkı tesisi yapılmıştır. GAYRİMENKÜLÜN DEĞERİ: Söz konusu 7 katlı binanın zemin katında dükkârı olarak tadil edilen 50/1000 arsa paylı 1 nolu meskenin mahalli rayice göre 50 m2 miktanndaki bu yere bilirklşi tarafından 1.000.000, TL. değer takdir edilmıştir. SATîS ŞARTLARI: 1 öatış 6 5.1983 günü saat 14.00 14.20 arasmda Silivri İcra Dairesmde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmm edilen kıymetin % 75'ıni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mccmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelie alıcı çıknıa7sa en çok artıranın tiahhüdü bâki kalmak kaydıvla 16 5 1983 tarihinde aynı yerde ve aym saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacakhların alacagıni ve satış masraflannı Ke^mesi şartıyla en çok artırana İhale olunur. 2 Artırmaya iştirak edecpklerin tahmin edilen kıymetin % 10'u nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. satış peşin para iledir. isteyene 20 günü geçmemek üzere 20 gün mehll verllebilir. Dellaliye resmi, damga resmi ve tapu harç ve masraflan satın alana aittir. Birikmiş vergiîer satış bedelinden ödenlr. 3 tpotek sahibi alacaklılar ile diger llgilllerln (•) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarmı dayanağı helgeler 11e 15 gün icinde dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicill ile sablt olmadıkça paylasmadan hariç bırakilacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse t t K . ' n u n 133 maddesi geregince ihale fesh edilîr. ikl ihale arasındakl farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacaklardır. Aksi takdirde haklan tapu sicill İle hlç bir httkme hacet kalmaksmn kendilerinden tah*>\\ edileceklerdlr. 5 şartname, ilan tarihinden İtibaren herkestn görebilmesi için dalrede açık olup masrafı verildiginde isteyene bir örnpfti göndpnipbilir. Satışa iştirak edenlerin şartnamev» görmflş ve münderecatını kabul etmis savilacpklan. baskaca bilgl almak Istevenlerîn 1981/495 Tal. sayıli dosya numarası iîe Mernurlugumu"a başvurmaları iîan olunur. (*) tlgilller tabîrlne Irtlfak hakkı sahipleri de dah'îdlr. (Basın: 3936) 1731 Gayrîmenkulün Açık Ârtırma İlânı Sîlivri İcra MemurSuğundan ABONE KOŞULLARt BİZİM ENGLISH İngilizce/Türkçe aylık dergi "îngilizce kolaydır" Yurtiçi Normal posta Taahhütlü 6 ayiıK Normal posta Taahutlü Yurtdışı Posta ücreti dahil "i y'lık 2440 TL. 2950 TL. 1 250 TL. 1450 TL. 1 yı"'k 19 US MİLLİ EĞİTİM BAKANÜĞI DERS ALETLERİ YAPIM MERKEZİ (II. AKŞAM ERKEK SANAT OKULU) MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATINALMA ÎLANI 1 Okulumuz Döner Sermayesl 1983 mali yılı Ihtiyacı olan aşağıda beîirtilen malzemeler «KAPALI ZARF USULÜ» teklif almak suretiyle satın ahnacaktır. SATIN ALINACAK MALZEMELER: a) Klmya malzemeleri (Muhtelif), b) Elektrik Elektronik malzemeleri (Muhtelif), c) Hırdavat (Müteferrik), maızemeleri (Muhtelif), d) Matbaa Serigrafl Boya ve Polyester malzemeleri (Muhtelif), e) Vida Somun Rondela ve Menteşe malzemeleri (.Muhtelif), î) Akriiit Pleksiglas malzemeleri (Muhtelif), g) Silisll Saç Çellk Bantlar Aliminyum Malzemeleri Çelik Yay Teli malzemelert (Muhtelif). h) Cam malzemeleri (Muhtelif) . NOT Her kalem malzeme çeşidlnln ayrı ayrı listeleri mevcuttur. 3 îstekliler Satmalma Şartnamesî ve yukarıda sıralanan malzeme gruplarınm tasdikli listelerinden dilediklerinl Ders Aletleri Yapım Merkezi (II. Akşam Erkek Sanat Okulu) Müdürlüğü Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi No: 21 PK. 1 ANKARA adresinden mesal saatlerinde ü>retsiz olarak temin edebilirler. Santral: 23 45 47 (5 Hat) Tlcaret 17 27. Teklif vermede llste muhteviyatı üzerinden c;0 3 geçici teminat almır. 4 Teklif verebilecek firmalar adresîerini bildirdikleri takdirde istediklori gu5 rup malzeme listeleri ve şartnameler :<dreslerine postayla gönderilir. îsteklilerin teklif getîrdikleri zamanTicaret ve Sanayi Odasına üye olduklannı belgelemelerl şarttır. Yukarıda beîirtilen malzeme gruplarının tamammm son teklif verme tarihi 25 Nisan 1983 Pazartesi günü Saat 17.00'ye kadardır. Muddetinde yapılma yan müracaatlar ve postadakl geclkmelpr dikkats alınmaz. Tekliflerin belirtilen tarih ve saate kadar Merkezimiz ATüdilrlüefine verilmlş olması şarttır. İhale yeri Okulumuz, olup teklif açma günlpri aşağıda belîrtilrrnştir. a) 26 Nisan 1983 Salı günü Saat 9.00'da Klmya Teklif i. b) 27 Nisan 1983 Çarşamba günü Saat 9 00'da Elektrik Elektronik Teklifl. c) 28 Nisan 1983 Perşembe günü Saat 9.00'da Hırdavat Teklifi. d) 2 Mayıs 1983 Pazartesi günü Saat 9.00'da Matbaa Serigrafl Boya ve Polyester teklifl e) 3 Mayıs 1983 Salı günü Saat 9.00'da Vida Somun Rondela ve Menteşe Teklifl, f) 5 Mayıs 1983 Perşembe günü Saat 9.00'da Akrilit Teklifi, K) 9 Mayıs 1983 Pazartesi günü Saat 9.00'da Silisli Saç Çelik Bantlar Aliminyum malzemeleri Çelik Yay Teli malzemeJerî teklifi, rrt 10 Mayıs 1983 Salı günü Saat 9.00'da Cam Malzemeleri Teklifi, NOT thaleye katılan firmaîarm yetkilileri gerekli bilgi vermek üzere beîirtilen İhale günlerinde Okulumuzda bulunabllirler. 7 Teklif Şartnamemizm bir örnegi ve llsteler firmalarca tasdik edilerek teklif zarfma konulmalıdır. Firmalar hangl malzeme gurubuna teklif veriyorsa a^rı ayrı zarflara koyarak zarfın üstüne Örnek: (Kimya Malzemeleri Teklifldir). şeklinde belirtmek mecburlyetindedirler Kesin teminat kesin siparlş bedelinin %6'sı kadardır. Derhal teslimlerde teminat almmaz. Okulumuz Döner Sermayelî bîr kuruluş olduğundan 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dîledlğlne yapmakta serbesttlr. 10 Satmahnacak malzemelerle ilgili PROTOKOL ve Şartnamelerin Noter, Damga Resmi v.s masraflan İlgili firmalara aittir. NOT • Maliye Bakanlıgı Gelîrler Genel Müdürlüğünün 5. 6. 1968 gün ve 201107/ 22541 sayılı emirlerlyle Döner Sermayemiz 488 sayılı Damga Kanununun 8. maddesi gereğince Resmi Daire Sayıldığından îslemlerimiz damga resminden muaftır. '(Basm 15645) Havalelerinızi İş Bankası Türbe Şubesi 2938numaralıhesabayatırınız. T.C. Dz. K. K. TASKIZAK TEBSANESÎ DÖNER SEFIMÂYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ö SSTANBÜL ONAY NO 460 Cpnel Mudürlu^umuzce aşağjda beîirtilen mal7eme, ilgıh Idari ve Teknik Şartnamesine göre TEKI.ÎF İSTEME USULÜ ile satın alınaraktır. MALZEMEN1N CINSh MIKTAR1: ASETILEN TUPÜ 100 ADET OKSÎJEN TÜPÜ 250 ADET 1 ~ Maİ7ernenin maktu geçici teminatı 315 000 TL.'sıdjr. 2 Tekhfler İdan Şartnamede belirtildiği gibi verîlecektir. 3 Satın ahnacak f2) kalem ma'zemeye ait İdan ve Teknik Şartnameler Satmalma Komisyonu Başkanhgı Ofisi'nden 1000 TL. (Bin) Lira Dz. Kuvvetlenni Güçlendirme Vakfı'na yardım makbuzu karşılığmda temin edilir. 4 Posta ile şartname gönderümez. bu husustaki müracaailar cevaplandırılmaz. 5 Genei Müdürlüğumüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 6 Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muameleye geçilmesi Genel Müdürlük ile satıcı arasında bagîantı garanüsi yüklemez 7 Geçici teminat olarak: Tedavülde olan Türk parası Türkiye'de faalivetto bulunan bankalann verecekleri vadesiz teminat mektuplan Rorsa'da kayıtlı esham ve tahvilattan Maliye Bakanlıgi'nca tayin edilecek oianlar veya Devlet îc tstikraz Tahvilleri Döner Sermaye Muhasebe Müdürlügü veznesine makbuz karşiliğı verilecek ve makbuz teklif zarfmın içine konulacaktır 8 Teklifler en gec 11 Nisan 1983 Pazartesî günü saat 10 00'a kadar Döner Sermaye Satmalma Komisyonu Ofisi'ne kayıt ettirilerek verilecek ve aym saatte Satmalma Komisyonu BaşkanhgVnca açılacaktır. (Basın: 15357) 1782 ÎLAN T. C. EDtRNE ASLİYE BÎRtNCt HUKUK MAHKEMESt Sayı: 930/193 Es. Davacı Hayrettın Akbaşak ve Ali Akbaşak tarafm dan davahlar Şükran Sürü cüimiş, Mehmet Siirücüimiş vb. Alej'hine açılan Meni Miidahale ve kal davasmda mahiîememizde ya pılan cmruşmasında; Davahlar Mehmet ve Şük ran &ürücüimış zabıtaca aıanmalara ragnıen adresle rinden bujunamamış bu kerre îstanbul'da münteşir gazotede iJanına karar verilmiştır. Adı gecen davahlann du ruşrna günü olan 27.4.1983 tarihinde Edirne l'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde duruşmaya gelmeleri veya kendilermi bir vckille tem sıl ettirmeleri aksi taktirde gıyaplarında duruşmaya devam olunaca^ı gıyab yerıne kaim oimak üzere ilan ol'umr. 21 .:*. 1983 15755) İLAN IL1DIKÖY 2. SULH HUKUK HAKİMLİ6İNDEN 1982/632 Vesayet İstanbul, Fatih tmareti Atik Mah, Cilt 6, Sayfa 33, Kütük 10'da nüfusa kayıth Kadıköy Moda Ressam $eref Akdik Sokak 32/7 Palet Apt. oturur MITSTAFA ÖZ GÜR AKDÎK yaşı nedenîy le hacrine ve babası TEVFİK CUDRt vasi tayin edil miştir. Keyfiyet İlan olunur. 28.3.1983 (Basın: 3951) 1729)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog