Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

2 NÎSAN 1983 KÜLTÜR YAŞAM Cumhsjriyet 5 Ölüm, bîr son değil... Atilla ÖZKIRIMLI 25 yii olmuş Sabahattin Ali'yi yitireli. Öleli, öldürüleli demeye dilim varmıyor. Çünkü güieç yüzüyle aramızda doiaşmıyor yainızca. Dostlarına takılıp onları iğnelemiyor. Çevresindeki konuşmalardan sıkılıp o hep yanında taşıdığı kitaplardan birinl açarak bir köşeye çekilmiyor. Bir anlamda eanlı değil artık. Ama başka bîr anlamda capcanlı. Yaşıyor. Yapıtlarıyla soluk alıyor, duygulandırıyor, düşündürüyor bizîeri. Bütün soylu sanatçılar gibi Sabahattin Alî içîn de öiüm bir son değil. Kısa süren yaşammda verdiği ürünler bunun ka EDEBİYATIMîZIN TEMEL TAŞLARINDAN ölümünun 25. yıIında andığımız Sabahattin Ali, romanlan ve öyküîeriyle Türk Edebiyahnın temel taşlan arasmdaki yerini koruyor ve koruraaja devam edecek. Yaşamayı sürdürdü, sürdürecek.. hattin Ali. Duygusal, aşk teminin egemen olduğu öykülerden toplum sorunlarının eîeştirel bir tuturnla eie almdığı, insan ilişkilerinîn îrdelendiği, bürokr a t l a n n ve aydmlarm çıkarcıUğını, Ikiyüzlülüğünü sergileyen öykülere, alegorinin bilinçle kullanıldıgî hayvan masallarına uzan a n bir çîzgide gittikçe yetkinleşen ürünler verdî. Olay örgüsündeki sağlamlık, betimlemelerdekî ustalık ve aynntıların kulla nıtı. Gözleme dayalı, konulannı toplumsal bozukluklardan, Anadolu yaşamından aldığı öykülerinde ezîlen insanlann acılarmı. eşîtsizliklerîni lşledl Saba aılışındaki ölçülülükle Türk oykücülüğüne yeni boyutlar kazandırdı. Aynı başarıyı romancı olarak da sürdürdti Sabahattin Ali. 1937'de yayımlanan «Kuyucalcîı Yusuf» romanında, babası, anası eşkiya baskıninda öldünilen Yusuf'un çevresinde kasaba ortamını, kasabadaki yaşayış biçimini sergiieui. «İçimizdeki Şeytan»da 1930'lu yıljarm düşünsel ve siyasal ortammda Türkiyeli aydmın dramını »ündeme îietirirken. «Kürk Mantolu Madonna»da tutkulu. ama temiz; yaşama bağlayıcı. ama ölüme yazgılı: umui dolu, a m a umutsuz bir aşkı anlattı. Gelişen. hep ileriye, geleceğe dönük bir sanat anlayışını savunan; bu yolda ürünler veren Sabahattin Ali ölebilir rai? Yaşanası bir dünya özlemi; güzelliğe vnrgun, tutku dolu bir yaşama sevinci: topîumsal mutluluğa yönelik bir çaba yok edilebilir mi? Nazun Hikmet'in bir şihînde söyîediğince, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadı Sabahattin Ali. Yaşamayı sürdürdü, sürdürecek. Beauvoîr, Mitterrand'a ateş püskürüyor Kültür Servisi Fransi/ ya zarı Simone de Beauvoir'in «Kadın» (Deuxieme S?xe) acl lı kitabı Fransız Televiz>onu tarafından dizi haline geliril ınek isteniyor. Ama g^rek Küîtür Bp.kanlığı, gerek Kadın Hak lan Balıanîığı ve gerekse b'ie&ı resmi kuruluslur diziye geveken parayı sağlamakta ağıx* dav ramyoiiai1. Eu yüzden de, diziaîn gerçekloçmesi geçiktikçe ;o çikiyor. Başkan Mîtterrand bi^:, fterçekleşmesin.i cok istediği bu tasan için elinden geler.i yaptîğını, ama çaresi? kaldıgım belirtiyor. Son olarak, Beauvoir'in gonlünü alnıak için ona îjejyon Donör nişanı vermeyi oneren Başkan ünlü kadın yartarm red cevabıyla karşılaştı. Beauvoir, sosyalist iktidara kırgın olduğunu saklamıyor vo şöyle diyor: «Glscard Sartre'a ne kadar kötü davrandıysa, Mit terrand da bana o kadar kütü davrandi.» AldıkactEnın vergi karnesi nayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı iic kornısyop üyelerinden Vardaî, Karal ve Azgür geçtigımi? güu lerde Devîet Istatistik Enstitüsü'ne giderek Genel Müdürle görüçtüîer. Gönjşmede, çift baraî sis teminin goçmiş seçimlere uygulanması istendi. Prof Aldıkaçtı ile üyeler Enstitü'nün kapısın A dan çıktıkları sırada, «Tercüman» gazetesinin f'oto muhabiriyle karşılaştılar. Prof. Aldıkaçtı dıçmdaki üyeler şaşkmlık lannı gizleyemerîiler. Yal mz «Tercüman^ gazetesinin orada bulunmasımn nedeni üyelere şöyle anlar.îdi. 'i'ercüman'in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Orhan Aîdıkaçtı, ne tesadüf ki konıisyon üyeieriylo bulikte DIE'ys gideceği sırada gazeteye teîefon ederck, «BPJI Devlet Istatistik Enstitüsü'ne gidiyorum. Benim vergi karnemi oraya geiJrin» demiş. «Tercüman» gczetesi yetkilileri de vergi karne snıi Prof. Aldıkaçtı*ya a yıp olrnasm diye fcto mu habiriyle yollamışlar v e bü ziyareti tek resimle yen gazete de «Tercüman» oluvsrn'iiş... Hemsire adayiarina ne sorulur? acettepe Üniversi tesi'ne bağü Yük sek Hemşjrelik Okulu'nun adin^n Yüksek Hemşıreiik Tekke'si olarak degişmesine ilişkin istckler gittık çe artıyor. Her yıt 60 öğronci aiınan bu okula bu yü 120 kişi birden almınca dersler «pek neşeli» gtçmeye başlamış. Hoca sayısı art raazken ve yeni derslikier ilave edilmezkea okula yeni öğrenci eklenmesi «neşeye neşe» katmış. Örneğin her öğrencinin haftada girmek zo runda olduğu iaboratuvar dersleri zorunlu olarak. ikiye düşürüîmüş Sı nıflar ikiye bölünmüş. Bir hafta bir, öbür hat'ta H Yaratıya, araştırmaya yol acmak gerek Jülide GÜLİZAR Yalnızca iki yönetmen ve 300 sanatçıyla beş kentin 15 sahnesinde yıl boyu etkinlilc gösterebiîen bir dovlet tiyat rosu daha oiamayacağım söylüyor, tiyatro s&natçılan, tiyatro adamlan. Turneler de cabası. Üstelik aynı kişiler, bu tiyatrolann gerektiğinde başvurulacak bir arşivi, bir kitaplıg! olmadığım da belirtiyorlar. Yıllarca birçok oyuna dekor hazır lamış üniü ressamırmz Turgut Zaim'in bir ttk eskîzi yok elde Ve daha bir sürü yok. Ama bir genel müdür var. 36 yıîdır çıkanlmayan bir tüzük nedeniyie, rol da ğıtımından para dağıfcımma kadar her işi üstlenen biı* genel müdür var. Hep yıldırımları üzerine çeken bir tek seçîci. r Evet sayin Ozakman, öasetle toparlamaya çalı^tığım görünüm bu sanırım. Çok zor bîr işin üstesinden gelmek zorundasınız. Nasıl yapacaksınız bımu? Prensibim «sanata ve sanatçıya saygı* olacak. Bir sanatçmm hangi güçlüklerle yetiştiğini biliy >rum Onun için onları iyi. yerinde ve saygılı ku!3anmak gerek. Sabsria, saygıyla, sevgiyîe yaklaşarak, yasal düzenîeme leri sağîayacak önlemleri almak için çaba Köstererek ve atanmanîn ilk sastinde sîze söylediğim cr'bi Devîet Tiyatroian'nda ça'sşan sanatçı ve sanata ya v dımcı arkadaşlanmm yardımıyJa sorunîarımızı çÖzeb>îece£hmîze iaanıyorum. Tiyatro anlayışınızı ve tîyatroya ylkledisiniz işlevî ögrenebilîr niîyhn*' Ve de yapmak istediklerinîziı 0 Birçok ülkenın tiyatrodan beklediği başkadır. Ora larda tiyatro, tiyatro yapmak îçin kuruiur. Biz ıse işin başmdayız, Tiyatroyu sevdirmek. yaygmlaştınnak durumundayız. «Eğlendirırken, «•gitmek, eğitirken egliT.dirmek» kuralı benira için de geçeıii. Mitelikli Türk escr* leri oynamak. Evreıısel dt^erdeki yabancı f^erleri oynam&k.. Çeşitli türrteki oyunlann en başarılı örneklerini oynamak. Çocuk VP gençîik tiyatrosunu çok ciddiye alnıak istiyorum. Çccuk tiyat, rosu, üzerinde en kutsal gorev gîbi du.racağım konu o)acaJk. Gençlik tiyatrosu uygulamasj, sanırım bu yıl başlayacak. Bunu gösterişîi bir tiyatro olayı diye alnnyonsm. İs tiyorum ki. genc insan edebiyat kitaplarmda okudugu b i r klasigi sabnedo görebüsin. Açık. anlaşılır, sade gos terilerle meseîa bir TCrk tiyatro tarihi, bir nvüzik tarîhi ve benzerîeri yapılaTanak Sanat Galerisı'nde pazartesi jhTmlyan g ü n ü a ç ü a n J a k r e s î m s e r g ı s i 12 Nisana kadar sürüyor. Î922 îstanbul doğ umlu olan ressam, Güzel Sanatlar Akademisi'ne sınıf atlayarah girmiş ve Bedri Rahmi cLtölyesinde çahşmıştı. SergideM 81 tahlonun 24'ü Prof. Dr. Türkkaya Ataöv'ün kolleksiyo nundan. Jak Ihmalyan îçin "İnsan olarak, çiletî ve her anlamda namuslu yaşadı. Ress am olarak da, tehlikeli ama güzel olan yolda başı dönmeden yürüdü» diyor. Tahlolartnın bir çoğunda İstanbul'u, Anadolu ve Anado* luluyu anlatan Jak İhmalyan'ın eserlerine verdiği adlar da doğa, insan, Türkiye sevgjsi *Sevgililer», «Anc Yureği», ve özlemiyle dolu. *Eöylü Ailesi, *Haydarpa Ş& Açıklannda», «îslanbul Ozlemi». "Meyvah Ölü Doğa* bun terdan sadece bîr kaçt,.. E î i l e r Devlet TiyatrolaıVnın yeni "tek secici,,si Turgut Özakman: bilü*. Sonra iaboratuvar sahneleri kurmak istiyorum. Ya ratıya, araşürmaya imkân vermek, yol açmak gerek, Pek çok tiyatro sanatçısınm hocası Carl Ebert'in repertuar tiyatrosu düşüncesine kaülıyor musunuz? Konu üzerinde tiüzlikle düşünmek, sağlıkh bir sonu ca vardıktan sonra uygulamaya geçmek gerekir. Peki ya turneler, sayın Turgut Özakman? Amacına ulaşmayan, yerî ve oyunu yanlış seçilen, sanatçıyi isy a n ettiren turneler a&lmda bu turnelerin yerîne, çeşitli kültür etkinliklerîııî ve bu arada tiyatroyu da kapsamına alan bölge kültür merkezleri, daha alt birimlerde küitür yurtlan, kültür evleri düşünülemez nıi? Türkiye'm'n kültüı sorununu çözmek için tek yol tiyatro olarak düşünülüyorsa, bu tiyatroya biraz fazlaca yüklenmek demek olmuyor mu? Devlet Tiyatroları Yasa» sını gözden geçirince, günümüze uygun düşnıeyen birçok maddesi olduğunu görü yorlar. Sizin atanmani7 bile bir madde değişikliğiyle olabildl örneğin? Yenî bîr yasa..,. Ceyhun Atuf Kansu ölümünun 5. yılında amldı ÎSTANBUL, (THA) Ozan Ceyhun Atuf Kansu ölümünun beşinci yıldönümünde Arnavutköy Robert Kolej'de öncek! gün düzenlenen bir törenle anıldı. Robert Koîej edebiyat öğretmeni ve KültürEdebiyat Kolu Başkanı Rüksan Ğünersu'nun girişimiyle düzenlenen «Ceyhun Atuf Kansu'yu Anma Töreni>ne O2an Cengiz Bektaş, ozan Hüseyin Haydar, Ceyhun Atuf Kansu'nun oglu ve gazetemiz Ankaru, Bürosu gö* revlilerinden Işık Kansu ve Robert Kolej tarih öğretmeni Hafize Taşalp korıuşmacı olarak kat.ıldılar. Bakanhk bu işe başiamış durumda. Çeşitli kişi ve kuruluşJardan fikir aîıyor sanıyorum. Son bir soru, saym Genel Müdür. Devlet Tiyatroian'nda bir süre önce yapılmış ve sonuçlanmiş bir inceleme ve soruşturnıa var. Kültür ve Turizm Bakanbğı' nda bu konuda bir dosya olduğu artık herkesçe biliniyor. Bu dosya size geîdi mi? Gelîrse ne olacak? Böyle bir dosyayı sizîsr yazdmız, ben do okudum. Dosya bize gönderilecekse, gerekenin yapılacağı da tabiidir. öbür grup sokulmaya baş ianmış. Smıflar dar geliyormuş. Bu okulun Müdürü Prof. Dr. Eren Kurn. Bu saym müdür birinci smıflara. «Hemşire Hğe Giriş» deı*sin* veriyor. Dersle çok yakından ilgili olmalı ki her iki dersle bir, «Amerika* nm Yüceliğioden» söz açarak Hacettepe Üniver sitesi'nin «Amerikan Yar dımı» sayesinde yapıldığından dem vuruycr. Bu Amerikan hayram müdü rün bir hayranlığı da sayın İhsan Doğramacı'ya. Dogramacı'ya her derste sua geliyor. Neyse, sözü fazla uzatmadan bu sayirı müdürün, «Hemşireliğe Giriş* dersinin sınavında birincî sınıftaki ogrencilere sorduğu yazılı sınav sorularından bir kaçsnı scyıverelim: 1 Hacettepe Üniversi tesi'nin onursai rektörü kimdir? (Yanıt; İhsan Doğramacı). 2 Okulumuzun binasmda eğitimini sürdüren oteki yüksek okuüann adı (Yanıt: Ev Ekonomîsi ve Sağlık Teknolojisi Yüksek okulîan). 3 Turkiye'dek] hemşirelik okullarmm müdürlerinin adlannı sayı mz. 4 Okuîumuza ait kaç kampüs vardır? îşte bir müdur, işte bir yüksek okul, işte yuriitüîen bir eğitim ve işte yar m canımızı emanet edeceğimiz hemşire adayîan n a sorulan soruiar. Acaba hangisi?.. aradenizli yurti8.ş büyiik hava parası karşıhğı yaptırdığı z metrekarelik yeni büfcsinde büyük bir şevkîe işe koyuluyor. Amacı kısa sürede hava parasım çıkartıp» tez vakitt© köşeyi dönmektir. Günün ilk ışıklan 13e îşe koyulup gıcir g;cır sil e r ortalığı. Meyve sularını bir köşeye, biralan bir başka köşeye yerleştirir. Yerleri paspaslar, camlan parîat.r, bekîemeye başîar, Derken b ı r adajr* yakîaşır büfeye: «iki sosisli sandviç rica ediyorum» der. «Lüti>n biri hardallı olsun.» Karadenizli yurttaş gayet ciddi, sorar: gisi?» K r. YAZKO 4. Genel Kurutu bugün yapıfiyor Kültür Servisi YAZKO' nun Yazarlar vo Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi) 4. Genel Kurulu, bugün saat 14.00'de YAZKO Genei Merkezi'nin bulundugu Tabipler Odası binasında yapılacak. Genel Kurul un gündeminde bir tüzük degişikJiği tasarısı yer ahyor, Bu t a s a n kabuî edilîrse kooperatif geniş?etilebilecek ve «Fikir ve Sanat Eserlerî Kanuııu kapcanuna gîren her türlü yarctıcı faa.liyette buîunan kişiler» de YAZKO ortaklığma ka.buî edilebiîecek. Belalıiar,, Şerif Reagan a karsı on aylarda ABDde sinema dünyasmın birçok ünlu adı, «Freeze» hareketinin Reagan hükümetlne kaxşı düzenîediği gösteriierde yer almaya başladı. Aralannda Paul Newman, Jach Nickolson, Jane Fonda, Joan Baez, Bob Dylan ve Robert Redford gibi sanatçıların da bulundugu »Freeze* hareketi üyelerî, nükleer silahlann dondurulmasını îsüyor vo hültümet bütçesinde toplumsal yardunlann kısılmasına karşı çıkıyoriar. «Freeze» hareketinin Robert Redford'la. birlikte en ateşli savunucularından biri olan Paul Newman, nükleer silahlanma konusunda söyle dij'or. «Su çılgınlıh herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde durdurulma.V. zorundaOr. Cur^.'i bırisi bir dügmeye basacak ve bu herşeyin sonu olacaktu1.* Uğurtan ve Emre Akseî, Leyla Pınar konserı 4 Nîsan günü Kültür Servîsi • Arpist üğur tan Aksel, klavsenist; Leyla Pınar ve flütçü Emre Aksel, .} nîsan pazartesi günü saat 16.30 •'da Mimar Sultan Üniversitesi konîerans salonunda bir konser \'erecekîer. Programda, Vc racini'nin «Fö Majö? Flüt ve Klavsen Sonatî». «J. S. Bach> m *Ml Majör Flüt ve Klavsen Srmatı», «Rameau'nun «îki Klav sen Parçası», Debnssy'nin solo füîf için «Syrinx»î, Bozza'nın so îo iült için «İmagesi, Daçnasc'în «Füît ve Arjt îçin Soıut><î yer alıyor. S Brooke Shields 12 deve ıs Gelecek mayısta 1.8 mayısta 18 yaşma, basa cak olan Amerikah aktriö Brooke Shields için bir Arap Şeyhi 12 devesini gözden çıkartıvermîş Öncek | akşam ABC Televizyonunda bir söyîeşiye katıian aktris. başmdan gecenleri şöyle anlattı: «Orta Doğuda bîr filmin cekimindey dik. Ben gtnç bîr deveyi okşarken bir Arap şeyhi bana baktı, baktı. Sonra (Sen benimle evlenmeyi kabul edersen 12 deve verîrim. ama 10 kılo kadar ş^manlamaîtsm) dedi.» Yahya Tezel Jakobeniere karsı rta Doğu Teknik Üniversıtesı Sos» yal Bilimler Enstitüsü Başkanı Yahya Tezel'in bundatı bir sure önce Tng.üiz Kü? tür Heyeti'nin çağrıhsı olarak Ingiîtere'de Türkiye'ye öğretim üyesı davot ctmek üzere yaptığı temaslann îngiliz basmmdaki yankıları sürüyor. Ziyaretter» herrıen sonra ünîü «Guardian» ga?etesi Ingiiterade yaşayan Ayşe Bulut admdaki b i r Türkün, Tezel'in îngiltere'deki tema&lannı eleştiren bir mektubunu yayımladı. Özgürlük Düşmanı» başlîgıylî. yer alan nıektupta Tezelın O liültür ve Turizm Bakanhğı tarat'ından düzsnlenen «1. Kitap Fuan» Odalar Birliği salomın» da bugün düzenîenen töreısle açıldı. Kitap fuarmın açıhşmda bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanhğı Mtisteşan Kemaî Gb'kçe, bu tür tuarların okujTiculann kitaplardan daha ta?:ı.a; yararlanmaîarına. imkân sagladıpım söyledj. Gökçe, kitap fuarlarmın kitap okuraa alışkanlîSım arttırrîığmı da ifade etti. 1 • 10 nîsan tarihleri ara• sşinda av;ık kalacak olan fuara :?5 kuruluş, İirma ve yaymevi katîlıyor. P>ıar süresınce h&zı yaaariann okuyuculara kitaplarmı irnzalaj'acağı be5irtüiyor. 1. Kitap Fuan açıldı özetle; Federal Aiîîtanya'nın Münih kentinde 30 mart çarşamba gü nü açtığı sergi iîgîyie iîileniyor. (>zn«r Kalender'in dünya vo Almanya'i'a. ilişkin güncel konu Jan işlediği karikatürlerinden oîuşan sergi, Alman sanat çevrelerinin ve basırun biiytik ilgı smî çekti. Alman televi^onv.. sergiden görüntüîer ya.ymîu.mak için çekim ya.ptı. alan gülmece kitabında 17 ayrı öyîdî yer alıyor. Öyküler, İ\1u:/.affer Bayhaıı'ın beş yji kaldşgı ABD'deki Türklsrin yaşanılanm gülmece biçimmde eîe altyor. Muzaffer Bayhan'm bundan önce bazî mi/ah derjçilerin de öyküleri yayımîanmıştı. TV'de en uzun renkli yaym 23 Nîsan günü ANKARA (a.a.) Televîryonda en uzun süreli renkJi yayın, ;s nisan cumartesi günü gerçekleşecek. Beşinci Ulus!arara.sı Çocuk Şeııliği'nin Ankara Atatürk Hpor Salonu'ncl.'kî gala programının renkli yayınlgnmasından sonra, Avrupa, Uluslar Kup?.sı grup elemc serisinden Türkiye Pederal Aîmanya futbol nıa<;ı îrmir Atatürk Stadyunm.adsn renkli veriiecek. Son olarak saat 2?.00'de Federal Alnıanya'nm Münih kentinde yapuaeak Eurovision Şarkı Yarışması naklen renkli olarak sunulacak. İzgü, Bulgarca ve Rusça'ya cevriîdi Almanya'da Özııür Kalender sergisî Karikatürcü öznur Kalender'in Abdî Ipekçi 1983 Barış. ve Dost!uk Ödülü'nü kar^anan Muzafter Bayhan ilk güimece kita'oım yayımîadî. Abdi îpekçi Ödülü'nü kazssîan «Biz Birbirimize Benzeriz» adlı öykünün adını «Biz Birbirimize Benzeriz» TÜulgarisfcan'da yakm^a yayımla nacak olan «Apropos» adlî. gîilmece dergisinde, Muzail'er İz> gü'nün de öyküîeri çıkacak. İzsrü'nüîi öykiüftrini Bulgarcaya Rumen Kovaçev çevivecek. Öte yandan, Mnzaffer îigii'nünt BuîgarîstanMa Altın ÎCirpi Ödülü' rü ka?:'innnş olan «Dayak Bivincisi.>> adlı kitabı Rady Fish tarafından Rusçaya çevrildi ' r e Sovyetler Birlîği'nde <İ3. yanı sıra kendisini davet eden British Council de eleştirilmekteydi, Yahya Tezel de akad'3mik onuruna saldınldığım belirterek «Guardian»a bir yanıt yolladı. «Guardian^da aym sayi'acia yer alan mektupta Tezel kendisini bir demokrat olarak tanımladı ve liberai değerlertn yılmaz, kararh bir savunucusu olarak niteledi. Tezel, mektubunu şöyle bağladi: «Suikast ve ^.îddeî yoluyla Türk toplumuna egemen olmak isteyen fakobenîerîn ikijrüzTıiIuğünü reddetmek hakkrmızdır.* İyi olur Kıralann iki yıl için dondurulması dü § i'mül üy orm Ui>. İyi olur. Hiç değilse kiracılar da iki yıl için yan maktan hurtulurlar. Arkadasımız Yalçın Pekşen görevli olarak yart dışında bulundugundan, bu haftaki «Gördük Komıştuk»u yayınlayamıyoruz. AS 2 NİSAN YOKSULLUKTAN ÜNE, 2 NİSAN 1933 bufundurulacak filmler Hiç bir slnemada yüz kilodan fazla fillm bulundurulmaması ve fazlasının belediye fllm deposuna göndarilmesi; buna riayet eî* miyenlerin derhal tecziyeleri cihetme gidilmesl konusunda alâkadarlara emir veriimışör. Sinemalarda baren Ankara"ya gidecek Tayyare yolculofj na 35 lira mukabilmde İstanbul tayyare şıı besinden makbuz verilecektir, Gazeteîeri'beher kilosundan 20 kuruş ücret alınacaktır Yeni kazanç lâylhasmda otelciler içîn b^ na kıymeti üzerinden vergi vermek esası bu lunuyordu. Bu esasm «aldınlarak eski şeK lin kabulü hususunda teşebbüsatta bulunrna/ iizere, Ankara'ya giden otelciler heyetı şen rimize avdet etmiştir. Otsıciler, alâkadar, KI;= kamlara vaziyetlerini ve dileklerini bildirmi? îerdir. Neticede eskiden oldugu gibi beyaıi name ve defter usulünün kazanç vergisitîf esas tutulması muvafık görülmüştür. Otelcîlerin kazanç vergisi Tayyare yolcularından alınacak ücret Tayyare postalan nakîl işîerinin nıenfaati Cemiyetine verilmişti. Bugünden ıti V£F/k PAŞAjSTANSUl '£** OLPLİ. !8?8'ÛE İLKAÇflAN MBCLİSTB £A$. KANLIK VE DAHA £QKR/S BASVEKJLÜK VAPTI.BU ARADA ELÇİL/K IS£ t/AÜL İM. L£/?P£ 6ULUKAN PAŞ4MİN £U ÖNEM Ü HİZMETİ BATtU AULAMDA gü6ÜN KÜ Tüftk TfyATRCSUNüM T£M£LLE£İ. Nİ ATMA&lDlR.MOU£R£ yDBN YAPTiG) 16 ÇEVİRİ Vf: UYAKLAMA İLE, MEDOAH KARAGÖ2, OR7AÛYUNU Gİgİ CELEMEKSEL TÜRLBRİ £ÜXDÜfiMEJCTE OLAN TÜR.K TJYATROSUNDA REFORM YAP. MIŞTI.BU OYUNLARiN &AHNEYG KONUF> OYNANMASl İÇİN PF ' TİYATRO •A ZOLA, PARİS'TE DOĞPü. SUL 8İR ASLENİN COCUGÜYOU. HACM£YT£ YAY/MBVİNOE OUĞÜ MEKIUR.LUK >$İ OMA Y£. M/ BİRURJÜ AÇH. İLK 8ASAPJ r Ll ROMANI "TUEKSSA YAZt» SUAJÜ "GERA4İMAL' Dİ&ERLE&İ İZl£Dİ, O S LARDA LUKLA Sl/ÇLAA/AN £AM\\\ P ^ \ j ĞIN AKLANMASt İÇİN MÜCADELE ETTi ' SONüNDA OAVA OLÜMLÜ SONUÇuHh]Mt$,iZ.OLA 'kÂMRAMAN"OLMUÇTU. BMfLE ZOLA TA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog