Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜ LTÜ RYAŞAM 2 NİSAN 1983 televfizyon 15.30 17.00 17.05 17.50 Açık Öğretim Haberler Bizim Ekran Küçük Ev TV'de Siııema: Rüzgarlı Bayır (Wutbering Heigbts) / Yönetmen: William Wy. ler / Oyuncular: Laurence Olivier, Merle Oberon. David Niven, Hugh Williams, Floıa Robson, Gcraîdine Fitzgerald, Donald Crisp, Leo G. Carroî, Cecil Kellaway / 1939 yapımı / 104 dakika. İngiltere'mn Yovkshire bölge smde orta sınıftan bir aıle Ajlenin, çeşîtli ailesel bunalmı lar ve sorunlar ai'asında büyuyen kızı, birlikte yetiştiği, bo;gede çocuk oyımlan oynadi£;ı çıngene kbkenli bır genç adam.a aşık olur. Aralanndaki ihşlc] kısa zamanda bir büyük tutku ya1 dönüşecek, ancak varolan toplumsal çelişkiîer ve smıfSal aynlıklar, birleşmelerini önleyp cektir... Victorıa döneminin romantık edebıyatmm önde gelen isinıle nnden olan, ünlü Bronte kaı deşlerden Emily Bronte'nin ür. lu romanından yapılan bir ıyarlama. Bronte kardeşlenn tüm yapıtlan gıbi. «Rüzgarlı Tepeler» de çok büyük bir ede biyat yapitı sayılmyor. ancak ıçerdiği hastalıklı duyarlık ve sTglam çevre betlmlemesı ıle vıııe de onemsenıyor. William Wvler'ıo bu ünlü romf.nc'.an yaptığı uyarlama, snemaf r 'Cbıyat ışbırhe,ımn cn gorke nlı urunleıınrien bin sayılr'oı «Tııtkuva düiıüşcn aşk>>m bu uıılu yapıtı, geıçekten c'r s n e mada açık veya gızjı sayı3:z u varlamaya konu olnnıstu. Y>}lor'ın fılmı bunlann en unlüfe'u 19021981 arası yavyan İsv:çre kokenlı Amerritan yone'rnen] 30 sonları \e 40'iar^a b r (iızı onemlı film •.. ,)mwı <Bunl?.ı dan «Bajaıı Minivej», «Miras> \e «Karakold;v> gjbıîeunı TV• 'e izledik.) «Rüzgarh Tepelvr» rie bazı elf.^ıraıı .Irıo ;;'>rc ebedi yupıta bıle acger kat<\n bir yönetimı var Vlvîer'm.. Tnce bır mızans^n daysusu. i^ntestik bır boyııt getıren ışık golge oyunları, u s î ı r bır oyun cu kadrosu filmi yjcsltıyor. Çkşıtli dallarda Oscar ,adayı olan i ı l n goruntu yone'mom Gıess Toland'a odül getnmifctı. Lıuv rencc Oiulcr \e avtık yaşama\ an Meıie Oberon, aşıklarda unutulmaz porireler cıziyorlar . Kagınlmaması gcieıen DU s.ı•ıcına ba^yap^tı. rîkemı^de yıl,ar oncc «('Mmcvctı Ssk» adıyio oynarmstı bric 83 • RDV2 • 6S43 4*4? OAÎ04 şiar ya!çın Kontrolü Keybetmeyinîzî Dizınin *Yeni Bir Başlangıç* edlı bölümü ekrana geliyor. Jonathan Garvey ve oğlu Andy, Sleepy Eye'la tanışırlar. Kasabada bır serseri çetesi soygunlar yapmakta, bir tuıiü yakalanamamaktadır. Garvey işe el koyar ve soyçunun odagmı bulur. Artık kasabanm şerif yardımcısı olmuştur. Şair Yazar Necdet Evbyagil. programında, «Şiir'de Ilkbahar ve Nısan» temasmı i'jleyecek. Evliyagıl, sırasıyle şu şairlerden orneklcr sunacak: F. Ahmet Aykaç, H. Macit Selekler, Selâhattin Batu, O. Veîi Kanık, SaTni Ayhan, Ö. Bedrettin Uşakh. A. Homdi Tanpmar Kâmuran Özbir, Ayban Kırdar. Yıldız Yaşaroglu. Osînan G. Fey^oğlu, Şeyh'î, Nefî, Nedım. Fikriye S. Ar san. Yaşar Gungor, Celctl Sılay. Abdullah Akay, Halini Yağcıoğlu, Erol Turegun, S. Salm Asrai. A. Edip Çıtcı. Andre Verdet. O. Seyfı Orhon, Aylen Aydogan, C Sıt kı Tarancı, Y. Kemal Beyaılı F Nafiz Çamlıbel 18.35 Tanm Dünyası 19.00 Türk Halk Müziği (Necla Akben) 19.15 Doğa Beteeseli « (Yeryüzünde Hayat) Renkli 20.00 Şiir Dünyası OV63 B.ıtı ko. ır"ıkmr> ve devUn'n l;<v, oynamaya dcvam edıiıce Do^u ıkıncı turda uymamiblı. Bu elvevişsiz tiağıiima ragnıen. cîekiarrraa, bayük bır akhihk çıkmi7'îa. 4 ?ık kontralını Aarcinijlenıek tçırı n.^sıl oynaması gerektifunı sormuştuk. (LVA?: Deklavnn icm tek problem (Uefllorin yüzde l!B olasıhkla 41 dagılmış olınapı drjında) raMpleriıı son kcvunu düşürmektir. E^er yercieki üç kozu vektikten sonra Kör asmı oynar ve kör çakarak eıe pteçıp son ko7unu çeker.se. treîl a&ına el verdigîndo en az üç kor kaybedecektır. Tıeflleri daha once saglamak clhetıne gıderse, Doğu ıkınci eli alacak ve tekrar trefl ovııavarak ortagına çaktıracaktır: ve bir trefl vermış olurh Trefller 41 olmadtgı surece kontratım yapmak için Güneyin yerdeki kozları çektıkten sonra yerden KÜÇÜK bir kör oynaması gerekir. Doğu veya Batı alıp kör donerse, Güney elden çakar. Batının son kozunu alır ve trefl^eıi sa'Uadıktan soma kör asına bır karo ı.arar. Böylece yalnız bir kor, bir karu kaçar. Boylece yalnız bir kör. bir karo ve bir trefl vermiş olur. BAŞ OYUNCU «Rüzgârh Bayır»m baş oyuncusu Olîvier. İzmir'deki Milli Kütüphane'de 800 kadar konuda "hazır ödev,, bulunuyor Türey KÖSE İZM1R îzmir Millı utupbane'de 300'e yakm, konada <^ha£'.r cdev» var. Oğıencıler ku luphaneden hazır ödevlerı alıyor, fotokopı çektirip «zahmetSİMÎO» ve ödevlerın asıl eregi olması gereken «araştırma»lan yapmadan «işlerini bitirirken». kütüphane müdurü Mustafa Kaya, «Okullarda çocukları çoK sıkıştırıyorlar. Hem onlara var dım edivoruz, hem de kitapları koruvorui» dedı. Kütüphane Haftası nedeniyle bırbırı ardına kitap okuma.ı «övücü», «ozendirici» konus malar yapıhrken. Jzmır Mıll Kütüphane'de de oğrencılere «dcğişik» bir hizmet sunulu yor. «Ödev olaralt verUen vc \e riltnesi ihtimali olan» 300'e yakm konuda kütüphane çalışanlan ödevler hazırlamıçlar. «Aia lürk'Je ilgilî konulam başlıgı altında özel olarak 50'yı aşkın konu hazırlanmış. Atatürk ılke lerı konusunda bir ödev rrn hazırlamanız gerekiyor? Kütüp hane'de bu konuda «tlkolerln oluştujju ortam, ilkelerln esaslaVÎ, cumhuriyetçilik, laikiik, mü liyetçilik. halkçılık, devletçilik. inkılapçıhk» konulannı iç^ıcn 28 sayfabk hazır odev var. Sa^> tası 10 liradan lotokopı çektı rerek odevınızı bıtırebıl'rsını?. Mılli Kütüphane Müduru Mus tîifa Ivaya,, «O<4rpnc''nin fazla ZAmam yok, saatîevce kütüphane önünde kuvıukta bekle^en vocuğu, j a n m saatte çıkarabilivorsâm Kendimi mutlu hi«sc(Hyorum. Ilcnı de kitaplar korunmtış oluyor» dıyor. lc!12 yılında kurulan ı\Mlı Ku tuphane'de 200 bin kitap, 18?5 yılmdnn berı Izmir'de çıkan Hım g^zetelerle. is)34 yılmdan berı Turkıye'de çıkan tüm ga/.ete w j dergüor balunuyor. Programda, Kuçukbiı Kasrj vc Beylerbeyi Sarayı'nm kitle turizmine açılması nedeniyle tanıtılmaları konu ediliyor. Ugün Soysev ve Taylan Gökçen'ın hazırladıg) progra ma sanatçı şu parr,alarla katılıyoı. Vcli Dedc'nin hica/, peşrevînden sonra, 'Firkatin aldı hv.tun noşveli tabım hu gece», »Gonlumun ıçindedır gözden ırak sevgıliw», *Sen saçlanma kcşaıı akiar gıhısin", «Nasıl unutsam seni, «Unııtulmuş bırer bıter cski dosilar», <Ne deıf kahr ne hv.zun, Cundüzum senınle, gecem s «Yıîfcm durduracak, güneşı dogduracah > 20.30 Haberier 21.01 Hava Durumu 21.10 Küçüksu Kasra ve Beylerbeyi Sarayı 21.25 Ayın Konseri (Güneri Tecer) 'Reııkli 22.05 TV'dc Sinema: «Rüzgarh Bayır» fAyrmüh bilgı yandakı sulunlanmuda). 00.00 Haberler 00.05 Kapanış Tl S * ! ' ' > Oö.üü Agılış prug.aıvi VJ kısa haberier. 05 .üo Ezgı ker vanı 05.30 Beraber ve soıu şarkılar. 06 0ü Koye haber ler. 06.10 Bolgesel yayın. 06.30 Gunaydıa. 07.3ü Haberler. 07.40 Bolgesel yayın. 09.00 Kısa habener. 09.05 Ço euk saatı. 10.00 Kısa haberler. 10.02 Arkası yann. 10. 22 Oyun havaUn. 10.30 Hai ta sonu. 11.55 iladyo tıyatro&u. 12.55 R^kiarnlar ve radyo programları. 13.01) Haberler. li.15 Saz, 13.30 Bolgesel yayın ve lamlar. 15.00 Kısa iuıbener. 15.U3 Şarkılar geçıdı. 15.3ü Tuıküier. 15.45 Sılarüı Kuv vetler Saatı. 16.00 Kısa ha beıler. 16.05 Çeşıtb müzık. 16.30 Sollstlerden birer şarkı. 17.00 Dilek kutusu 18. U0 Kısa haberler. 18.05 Pasıl 18.35 Boigesel yayın. 18.55 Reklamiar. 19.0001.00 TRT2 ıle ortak yayın. 19.00 Haberler. 19.30 Dunyadan muzık. 20.00 Tunzm 2ü.20 Kadrı Şarman'dan şarkılar. 20.40 Türkçe sozlü hafıf mtusık. 21.00 Kısa haberier. 21.05 Mahallı sanatgılanrnız 21.30 Nadır Hiikat Çulha Gonül Akdıkmen'den ş&ricılar. 22.00 Kısa haberler. 22. 05 Gecenm sesı. 23.00 Haberler. 23.15 Cumartesıden pazara 00.55 Günün haberle rmden özetler. 01 00 Program ve kapamş. 01.05 05 00 Goce yan&ı. ; ) tm Guver'den şarkılar. 09.15 Kaynaktan antene. 09.45 rurkçe so^hı baiıf müzık. 10 00 Klasık koro. 10.30 Tur kuler geçıclı, 10.50 Opcıalar dan &eçmeier. 11.20 Solis\ler geçıdı. 11.45 Hafıf muzık. 12.00 Türküler ve oyun havaları. 12.30 Iki solistten sarkıiar. 13.00 Haberler. 13.15 Halıi muzık. 13.30 Tur kulerle Turkıye 14.00 San&t Dergısı. 14.20 İKi solistten şarküar. 14.50 Türkçe sozlü hafif muzik. 15.05 Ezgı kervanı. 15.30 Gbnül Akın' dan şarkılar. 15.50 Haiıl müzık. 36.05 Bağlama takımından oyun havaları. 16.20 Arkası yann. 16.40 Kuçuk konser. 17.00 Hu^uk ve sorunlarımız 17.30 Klâsık ko ro. 18.00 Her plağvn bır öy küsü var. 18.45 Selçuk Ay gan'dan şarkılar. 19.0001.00 TRT1 ıle ortak yayın. Çıçeklerınin zerafeti ve hokokuları ıle sevılen ve beğenılen bir bitkidır. Ana vatanı ülkeımz ve ülkemıze komşu Doçu ülkelerıdır. Renkleri ve çok ho<? kokuları ıle salonlar ve bahçeler ıcm bahan anımsatan Sümbül, genelde ıkı grupta toplanmiaiır. Tiım türleri içinde Romen ve Hollanda türleıı en bilınenl e n d n . llenklen beyaz, mor, mavı, s a n ve pembedır. oumbulun tüm tUrleri bahar başlarında çıçek açmava başlarlar. Ozenlı bır bakıma, ve açık havaya gereksmim gösterirler. As Imda bır bahçe bıtkisi olmasma karşın sümbül evlerde ve seralarda kolaylıkla üretilebılır. Sümbüller her iklime ve doğa koşullanna uyum gösterirler. Tohumla üretılmesi güç ve zaman alıcı olduğundan, genellikîe soğanla üretilirler, soğanlan sonbahar sonlannda toprak kaplara dikilir. Dikimi yapılacak soğanlan satm ahrken çok dıkkat edilmelidir, Aksi halde her sümbül soğam aynı randımanı vermeyebilir. Soğan lar, lunda toprağına 1/3 oranın da temiz dere kumu ilave edilerek küçük toprak saksılara doldurulduktan sonra soğanlarm yansı toprak dışrnda kalmak şartı ile dikilir. Dikim yapılırken, toprağın fazla sıkışık olmamasrna dikkat edilmelidir. Dıkim tamamlandıktan sonra halk arastnda «Kışlandırma» deniîen işlem uysçulanır. Bıt insan ve cicek Sümbül (Jacinthe) sungur ucuz^tar Servisi ~ On bınncı vuzyıl JTurk dıl bılgmı ve düımız'm ılk sö/lugu. ılk dılbilgısi kiiabı olan «Divanü Lügatit Türk«>ün y.arı KaşîarU Alahnuıfun me'iannın, Çtn Haik Cumhuriyctı'p.fia sinkıang Uygur Ozerk Böl^esi'ndeki Ilı Upar halk komununde bir csmL mn karsısmda bulundugu açıklandı. Dışıslerı Bakanhğı'ndan yapı lan acıklamaya gove, Kaşgarh •\îahmut'un mezarım araştırma çalışmalannıa ^ınkınng l o p l u m sal Biiımler Akademı&i Dıl ve Tarıh Fnstitüsü Başkan Yardımcısı tbrahim Müti b^şkanlıgmda bır kurul taraîından ger çekleştirildı. Sınkiang Toplumsal Bilimle. Akademısı yeüdlilerı. sözkom1 su keşfin 900 yıl kadar önce ölen Kaşjrarlt Mahmut'la ilgıh rsrar perdesirJn bir böUtaünü aydınlattığım, Sinkıang ve Orta Asya taıihine iliskin çalışmalar açısmdan büyük önem ta şıdığını belirttiler. Kasgarh Mahmut'un mezarı bulundu 84 Görünmeyen Löve Aşagıdaki el Avustralyalı !?ampıyon BOD Richnuuı tarafmdan bir paralı oyunda oynanmıştır. An cak başarı yolunu bulmak. degıl masada, dört el gorundü'iunde bile o kadar zordıır ki, eli okuyuculanmıra açık bir problem olarak sunuyoruz (ken dilerine güvenenler Batı ıle Dogu'nun elleıinl nemen kapatabılirler): • D105 • A743 OAD OA7632 • D4 i) OVİÜ9 ORD B • R76521 0854 BATI Pas Pas Pas KUZEY 1 Karo 1 Pik 3 Kör Desen: Ruhi GÖRÜNElf kileri ı«îk ve s'.caktan korumak için bu işlem gereklidir. Kı^iandınlaeak soğanlar lerin b ' r kenanna 2530 n.olre derinlikte kazılan çukarlara sıra ile diziur. Şayct evlenniz bu ışleme uygıuısa, bodrum katlarındflki soğuk ve karanlık yerler kullanılabilir. Bahçe içerismde topra^a gomülen sümbül kaplannm üzer leri ağaç dalları ve yaprakları ile korunmaya almdıktan sonra toprak ıle örtülüdür. Topraga gömüiü kaplan haîtada iki kez sulamak yoterhdir. Bu şekilde karanlık ve serin bir yerde kışlandırılan bıtki, ıki ay ıçerismde çimlenmej'e ve gelişmeye başlayacaktır. «BsrYürektenBir Bİr Yaşamdan» ikîncî basımını yaptı Küîtür S e n isi Sükran Kur dakul'un ilk basımı geçen yıl Karacan Yayınları'ndan çıkan «Bir Yürekten Bir Yaşamdan» ndlı şur kıtabımn ik.ncı basuru Varlık Yayınevi'nce yapıldı. Sükran Kurdakul'un, 1978 1981 cıoneminın acılannı işldyen şıırlermden oluşan «Bir Yürekien Bir Yaşamdan» aâlı yapıtı 1P82 Nevzat tistün Şiîr Odulti'nu kazanmıstı. DOGU Pas Pas Pas GUNEY 1 Kör 2 Kör 4 Kör... TRT111 06.58 Açüış ve program 07.00 Gıine baflarken. 06 U0 Sabah konseri. 09.00 Türkçe haberler. 09.03 Cumartesi sa bahı. 10.00 Senfomk muzık10.45 Ankara radyosu çokseslı korosu, 11.00 Studyo 12.30 Müzık dergısı. 14.00 Muzık bahçesinden 15. 00 Cumartesi dıskoteği 16.00 Her plağın bir öykusü var. 16.45 Bilınce sevdiklenmız. 17.00 Haberler. 17.12 Görunüm. 17.20 Çay saatı. 18.00 Gençler için. 19 00 Haberler. 19.12 Görünüm. 19.20 Çağdaş Türk sanat müziği. 20.00 Gramofon. 21.00 Günümuzde caz 22.00 Haberler. 22.12 Go nmüm. 22.20 Gecenln getırdıkleri 23.00 Diinya radyolarmdan, müzık festıvallerinden 24.00 Gece ve müzık. 01.00 Program ve kapanış. Güneyin ikinci turda körünü tekrar etmesi üzerine, Kuzey vasatm üstünde bir uvertür ve Kör onörlerim gostermek için bir daha konuşmak zorundadır. Kuzey 1 SA ile de açabilirdi (bazı oyuncular açarlsr): böylece elinin tam değerini bır konuşmada gor.termiş olurdu. Arna iki dablton ile SA açışı klasık bir açış değıldir ve biz şalısen tavsiye etmeyız. Batı kor beşlısini çıktıgma göre. Guneyde oturan Richman HER SAVUNMAYA KARŞI 4 KÖR yapmak için nasıl oynamışlır? f Resimleyen: Sahin ERKOÇAK Türk Bricînden Haberler 15 16 ocak tarihlerinde Hilton Oteli'nin Balo salonunda yapılan îstanbul İkilı Birincilîğrnde ilk sekiz dereceyı aşagıdaki çıîtler paylaşmışlur ve Türkiye îkili Birinciligine katümau hakkını elde etmişlerdir: 1. Hüseyın Avcıoğlu Mehrnet Ali İnce 2. Atilla Oymak Recai Yılmaz 3. Gürkan Ünlü Toygan Sezerli 4. Saim Çil Nuri Arıtan 5. Nezih Kubaç Murat Kilercioğlu 6. Bn. Aydan Bovla Adnan Kocaarblan 7. Tomer Akbulut E. Üçier 8. Jojo Bernadette Kerim Abuisak 11 mart 1983 tarılıinde sona eren Tstanbul Dörtlü Takım Birinciliğinde ise şu sonuçlar elde edilraiştir: 1 Necmettin Akça (kaptan), Bn. Allegra Memi, Melih Özdil, Adnan Benjenk, Hasan Dağlı, Nafız Zorlu, Kenan Şengöz. 2 Orhan Zeren (kap tan), Koray Selçuk, Ahu Selcuk, Onur Altınel, İsmail Bal, Saim Çil, Semih Ergin. 3 Serdar Özkan (kaptan), Ata Aydın, Nizanı Ergunalp, Hüseyîn Avcıoğlu, M. Ali İnce, Nedrnı Türsan, Mehmet Sırıkhoğlu, 4 Aydemir Nemli (kaptan), Sezai Yalçm, Ahmet Cezayirli, Silviyo Zera, Bülenr Savcı, Orhan Ekinci. Bu dört takım nisan ayının sonunda îstanbul'da yapüacak olan Türkiye Takım Birinciligine katılmak hakkını kazanmışlardır. öte yandan, Türkiye Briç Federasyonu taraîından ikmei kez ol mak üzere düzenlenen Müesseselerarası Briç Turnuvası 2627 mart günleri Hilton Otelinin Balo salonunda yapılmıştır. Federasyonun nazik daveti üzerine İstanbul'a giderek bizzat izlemek olanağı nı buldugum ve son derece başarılı bir şpkilde düzenlenmvş ve yönetilmiş olduğunu müşahede ettiğim bu turnuva ile ilgili izlenimlerimi imkân olursa ilerde anlatmak üzere şimdilik kısaca sonuçlannı bildirmekle yetiniyorum. Turnuvaya 39 takım katılmış ve ilk beş dereceyi aşagıdaki takımlar paylaşmışlardır: 1. EGEPLAST 167 puan; 2. EGEMETAL 165 puan: 3. STEP AJANS 164 puan; 4. OERLİKON 161 puan; 5. TÜRK HAVA YOLLARI 158 puan. Dereceye giren tpkımlara ve oyuncularma TBF tarafından kupalar ve plakctler, turnuva şampiyonuna ayrıca gazetemiz tarafmdan bir kupa verilmiştir. \ TRT Bl 06.58 Açuış ve program. 07.00 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haberler. 07.40 Türkü ler ve oyun havaları. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Me Nt "KCMUS Ö'GLLÖLNbONRAS ve YAZ. ARAU ?LE YA5U / D 4 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 56 7 8 9 I I rptr •& 9 ıEı nT^ı Bazı. 5 Samimi. 6 Çıp lak modelden yapümış ınsan resmi. 7 Bir nota... llgeç. 8 Bir şeyın ve özelîikle kemüderin toparlak ucu... Kenan lükesinde, Kvıdüs'ün kuzeyinde eskı bır şehır. . Selenin simgesı. 9 Konusu koparılmış çi çek, yemiş, avlanmış hayvan, vazo vs. gıbı şeyler olan resım •r IJL SOLDAN SAĞA: 1 Tıt remeli felç diye de bilinen bir sinir sistemı hastalıgı, 2 Huzur .. Dolaylı olarak anlatma. 3 Içinde şarap yapılan bir çeşıt fıçı... Bır hayvan. 4 Notada durak lama zamanı... Bır hayvanm erkeğı. 5 Bır cıns ge yik... Devrinin hemen hemen bütun ünlü kişüerinm fotoğraflarını çekmiş olan Fransız fotoğrafçı, havacı, desînatör ve yazan. 6 Resmî bir giysı .. Sürekîi, aonsuz. 7 Ahlâk, karakter. 8 Çekiştiren... Stronsiyumun sîmgesi. 9 ~ Yetenek. YÜKARDAN AŞAGlYA: 1 «Komıser Columbo». 2 Bir yüzey blçüsü bırimi... Baş... Bir haber ajansunızın simgesı. 3 Kuzey Fas'ta sıradağlar... Hisse, kısmet. 4 Deniz müi... PA 4 1 S I İL f.' 5 H £ 6 E m • 3 0 2 1 1 A (2 0 2 A £. A \& 1 2 3 4 5 6 78 9 •o • & [ck s 1 ÇOCUKLARlN KONUŞMALARlTtl TAA OLARAK ANLAyAMlYORDU AMA ONLARA NB I57EOI6İHÎ GlRKAÇ KEUME tlt AtfLAJA&ILlRÛİ. BUYLB ÖÜCE TBLEFuNU DA PENCLRBDEN Ç>ÖRÛNLN 3CK Te« TELtFM Mü E7MEK Üçüncü şeref yılını tamamlayan 2 Nisan cumartesi günü sona eriyor. Övünçle duyururuz.. HAROLD ve MAUDE KENT OYÜNCULARÎ 2 7 8 9 I ı s • I Jİ. A 1 f JB A T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog