Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

2 NÎSAN 1983 DIŞ HABERLER 9 Cumhuryct 3 Basra Körfezi i'îlkeleri olağanüstü clurum ilan ettiler Petrol yayılması sürüyor Dış Haberler Servİsl Basra Korfe2inde. Iran'tn petruJ tesıslerınden 6 haftadır sızan petrol giderek Guneye doğru yayılırken, Korf'ez ülkeleri olağanüstü durum ilan ettıler. Korfez ülkeleri başta Fran Sa >lmak üzere bırçok ülkeye rmşvurarak çevre koru ma U7manlarınin yardımını istodıler. Uemanlar müdahale için geç kalındığını, bilimse! yöntemlerin yayılmayı durduramayacağım belirtlyorlar AP ajansına göre yaklaşık btn kılometrekare alana yayılmış dutumda olan petrol dün de Bahreyn ada3imn yanından geçerek yayılmasını sürdürdü. Körfez ülkelennden Katar başkent Doha'nın petrol yayılmasından korurıması a~ macıyla bır baraj yapmaya başladı Katar radyosu halkı yardıma çağırarak ülkedeki hemen bulunabilecek tüm inşaat malzemelerinm başkentin kıyı şeridine taşınmasını istedi Katar'a da ulaşması beklenen dev petrol kütlfsinin Bahreyn adasinin alanı kadar olduğu belirtiliyor. Bahreyn'den yayın yapan «Körfez Radyosu» bölgedeki birçok ülkenin olağanüstü durum ilan ettiğini ve petrol yayılmasını durdurrnak için çeşitli önîemlep slmaya başladıklannı bfldirdi Çevre koruma uzmanlarının pazartesi gunü Bahreyn* de acil bir toplar.tı yapacakları açıklandı. Daha önce. çarşamba günü yapılacağı açıkîanan toplfintmın, duru mun ciddiliği nedeniyle pa/artesiye alındığı kaydediliyor. manlar katılacak uluslar arası uzmanların da damşman olarak katılacağ» topîantıda, körfezin hemen hemen yarısına yayılmış durumda bulunan petrolün, deniz yaşamını daha fazla zedelemeden nasıl trplanacagı ile tesislerden akan petrolün nasıl durdurulacağı konuları eîe aîınacak. ABD. Lühnan dan cekilmezse IsraiVe F16ları vermeyecek Dış Haberler Servlsl FKÖ lideri Yaser Arafat, Ürdün'deki temaslarını sürdürürken, ABD Başkanı Ronald Reagan tsrail birlikleri Lübnan'dan çs kilinceye dek İsraü'e 75 tane F16 savaş uçağı venlmesı ta sansînj erteleyeceğını sdyledi. Amerikan AP ajansına göre Los Angeles'de bir açıklama yapan Başkan Reagan bu kararına gerekçe olarak, Arnerikan sılahlarmm yabancı ülkelere sadece savunma amacıyla verilmesini gösîerdi Başkan Reagan sözkonusu uçakîarm, tsrail birlikleri Lübnan'da kaîdığı sürece verilmeyeceğinı kaydetti. Reagan yönetimi geçen yıl mayıs ayında da Israıl'e Lübnan'ı işgalinden önce, 2,7 milyar dolarhk uçak satışı önermişti. F 16'larm satışı ise Camp David antlaşması uyarm ca planlanmıştı. Lübnan Devlet Başkanı Emin Cemayel, Amerikan Kongre üyeleriyle Beyrut'ta yaptı£i görüşmede, ülkesinin, maddeleri tsrail tarafmdan yazdırılmış bir barışı kabuJ etmeyecegını söyledi. Bu arada Kuveyt'te bir açıklama yaoan PKÖ hderlerinden Abu lyad Reagan planını kesinlikle kabul etmediklerini belirtö ve Ürdün Kralı Hüseyın'ın banş goru^me.ermdu FKO adına ko^uşanııyacağım söyledi. Abu lyact, «hıç kirascye haikımızı ve devrimiraızi temsii etme hakkı vermeyeceğiz» decü. öovyet resml ajan&ı TASS' xn Israıl'ı Surıye'ye saldırı ha zırlığı ıçıncie oımakıa .suçıama sından sonra öovyet basuı yâ. vın orgdnlarında İsraıl aıeyhıne ya2iiar ve yorumlar devam etti. Hükümetın yayın organı Izvestia gazetesı, sıyomst lıderlerin, Arap ülkelsruıe karşı savaş başidtmayı amaçlaaiğını beiırtereiC, *Bu duıunı IsrailAmerika ortakuğmın böıgedekî seruvenci askeri poütıkasıra bir kez daha doğruiaınabuuür» şekhnde ycuum yaptı. Lubnan'dan yaoaacı bırlıkisrin geri çekılmssine ıhşkın olarak îsraıl ve Lubrıan heyetleri arasında sürdürülen görüşmele rın gelecegı konusımcia, AmeriKan hıikiimetınin kotümsernge kapıldığı bemcıldı. Urdün'dekı ıyı haber alaıı kaynaklara göre Fıljsun Kurtuiuş Orgütü ile Urdun hükumetı, Ortadoğu için yeni bir banş plaru hazırlıyorlar. Kaynaklar, banş planının gerek ABD Başkanı Reagan'ın onercliği banş planından, gerek Arap Birliği'nın Fez doruğunda kabul edılen plandan bazı maddeleri devralacağım belirtiyorlar. FKÖ lideri Yaser Arafat ve bir FKÖ heyeti halen Ürüün ile Filistinliler arasıncîa oluşturuiması dı.şunulen bir konfederasyon konusunda Urdünlü yetkililerle görüşmeJerde bulunuvorlar. DUNYADA Ali SIRMEN Sorımuıı Ozü ABD Başkanı Reagan, Avnıpa füzeleri konusunda, Sovyetler Birliği'ne s^eni bir öneri sundu. Yeni Amerikan onarisine göre Washingtcn ya «sıfır çözüm» ya da Avrupa'ya 572 Pershing2 ve Cruise yerleştirme konusunda diretmekteıı vazgeçecektir. Beyaz Saray bu kez Kremlın'e, «Sen Avrupa'ya >önelik füselerinin sayısında azalt ma yap. ben de yeni yerlestireceğim füzelerî a^altayım» demektedit Reagan'ın öri3risine karşı Sovyet tepkisinin şu anda ne olacağını kestirmek güçtür. Ancak Moskova'dan gelecek olan tepkı ne olursa olsun, Reagan"ın önerisi kesin bir cözüm olmamakla bir likte olumlu bir adım oluşturabilir. Yeni Amerikan önerisini irdelerueden önce, bımun dünya ve Amerikan kamuoyunun Beyaz Saray ü^erindeki baskılarmın sonucu olduğunu belirtmekie yarar var. Reagan politıkası her aian da sertliğe ve ekonomik bunahmdnn eıkmada da silahlanmaya dayanan bir politikadır. Bu durumda Washington'ım Avrupa füzeleri konusunda banşgı bir çö^üme varılmabi igin çaba lıarcaması bekîenemezdı. Sovyetler"iıı sıfır çözümü kabul etmemesi Reagan için polîtikasını sürdürebilmesl açısından büyük bir kozdu. Ne xrar ki, ABD'nin Avrupa'daki müttefikleri eski anakaranın nükleer bir savaşın odağı olmasından büyük ölçüde endışe duydukları gibi, ABD kamuoyu da silahlanma yarışının nükleer savaş olasılığını hangl boyutlara vardığım görmekte ve bu gidişe karşı çıkmaktaydı. îşte bu iki etken Beyaz Saray'm politikasını etkilemiş ve Reagan'ı istemeyerek de olsa yeni çözümIer önermeye itmiştir. Nükleer siîaîılurın önce sınırlandırılması, sonra donduruîması vt daha sonra da karşılıklı olarak ortadan kaliınîması hedefine yonelik u> zun ve mıhnetli yolda ıierlemeyi sağlayabilecek her adım olumludur. Reagan'ın önerisi de yukan da da belirttığimiz gibi, görüşme kapısım kapamayan bir tutum olduğu için olumludur. Gerçi çözüm yeterince gerçekçi değildir. Ancak gorüşme kapısım açık tutma niteliğini taşıdıgmdan yi ne de olumludur. Gerçekte nükleer siîahlar sorununun özü samldığmdan daha basit, ama o öze varan yolda ilerleyebilmek bugünkü politikalar gözönünue bulundurulunca güçtür. Nükleer sorunun ozü, çözümü dehşet dengesinde ya da silahlanma yarışmda aranıak yerine. dengeyi nükleer silahlarm azaltılmasmda ara maktır. Bunun dışmdaki her öneri, ilk bakışta rözüm getiriyor gibi görünse de, geçersizdir. Örneğin ,yine Reagan'ın geçen hafta açıkladığı yeni Amerikan savunma stratejisl de geçerli bir çözüm olamayacaktır. Bu konudaki görüşleri gerek arkadaşımız Ergun Balcı, gerek Dr. Haluk Gerger diîe getirdiler. Biz Reagan'ın yenî savunma stratejisine çok özet olarak değinmek istiyoruz. Herşeyden önce, «her zehirin bir panzehîrî ol duğu» gibi, gelîştirilen her saldırı ya da savun ma silahınm da bir karşıtı geliştirilmektedîr. ABD'nîn 21. yüzyıl başma yetîştirmeye çalışacağı bu sisteme karşılık Sovyetler Biriiği de bu sısteml de aşabilecek siîahlar geliştirmeye bakacaktır. Bu arada MosKova'nm da Washington gibi karşı tarafın füzelerinî havada yok edebilecek bir sistem geliştireceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Böyle bir sistemtn geliştirilmesi ise, ister îstemez ABD'yi de ona karşıt slahlar bulmaya zorlayacak ve böylelikle kısır döngü sürecektir. Bir an için böyle bir gelişmenin sözkonusu oîmadığını ve yeni geliştirilebilecek olan sistemin ABD'de nükleer alanda büyük hatta erişîîmez bir üstünlük sağlayacağım düşünelim. O zaman da şu soru çıkıyor ortaya: «Acaba Washington bu erî şilnıez üstiînlüğün sonuçlarını almak, karşı tarafı silah zoruyla yola getirmeft dtirtüsünü ne kadaı süre bastırabilecektir» Ayrıca unutmamak gerekir ki, ABD'nin sağîayacağı üstünlük kendi ülkesi için geçerli olacaktır. Ama bu koruyucu kalkan Avrupa'nm ve Türkiye gibi kanat illkeîerin sorunîarma çözüm getirmeyecektir. Ve son oîarak Ergün Balcı arkadaşımızm da bellrttiği gibi, Washington'un sözkonusu sistemi kurması halinde çok büyük bîr üstünlük sağlaması olasılığı, Moskova'yı, iş işten geçmeden harekete itmeyecek midir? r Görülüyor kl, ilk b ' • " i zararsız gibi görüren çö/üm önerileri biîe nükleer sorunun özü ne yanıt getîremedigi zaman bir anîam taşımıyor. Nükeer sorunun özti, yaînız ABD'nin ya da yaînız Sovyetler'in değil, her iki tarafın da çözümü yumuşamada, dengeyi nükîeer silahların azaltılması ve sonunda ortadan kaM'n'rnasında aramalanndadır. Bu gerçeğl hiç unutmamak gerek. Nikaragua'da MANAGUA, (API Nikaragua'nın ku?eyinde Honduras'tan giren eskı diktatör Somoza'ya bağlı kuvvetlere karşı Nikaragua hükümeti bölgedeki halka silah dagıtarak bir milıs gucü oluştururken. Dışişleri Bakanı Miguel D'Escofo, ABD'yi «Nikaragua'yı istila etmekle» suçladı. köyiüier silahlandırıldı gua'yı îstila eden ABD yuzünden bırçok insanın ölmesinin utanç verici olduğunu söyledi. D'Escoto «sorunun çözümü sırasmda birçok kişi öldürülüyor ve bu utanç verici bir dummdur, çünkü bu savaş ABD'ye aîttir,» dedi. D'Escoto, ABD'nin Honduras'ta üstlenen grüçlere yardım etmek için gizii eylemlerde bulunduğunu ve bu gizli eylemlerin birbuçruk yıl önce Başkan Reagan tarafmdan onaylanmış olduğunu söyiedi. rika bîze üs bnhmdurmayan bîr ülke gibi davranıyor» dedi. Honduras smınna yakm köylerde hükümet halk milisleri oluştururken, Dışişleri Bakanı D'Escoto ABD'yi Nikaragua'yı istila etmekle suçladı. Geçtiğımiz hafta çevresi Somoza yanlısı kuvvetler tarafındar sarılan Rancho Grand köyünün sakinleri AP muhybirine, köyün 130 silahh milis tarafmdan karşıdevrimcı kuvvetlere karşı korunduğunu söyîediler. Aralarında 70 yaşındaki yaşlılann da bulunduğu köylüîer, AP muhabirine Sandi nist devrimden bu yana köyun eJektriğe, yola, ve okuJa kavuştuğunu söyîediler. 1979da başlatılan ve Kuba yardımıyla sürdürülen geniş bir okuma yazma kampanyasıyla daha önce hıçbiri okuma yazma öilmeyen köylülerin çoğu bugün azçok okuma yazma öğrendiklerini belirtiyor, «bunlar devrimin ürünleri» diyor. Çevredekj yüzlerce köy de de buna benzer bir hava Nikaragua Dışişleri Bakanı Miguel D'Escoto «Nikara Afganistan'da çatışma Afgan direniş güçlerınin geçen pazartesı gıinii Celalabad havaalanmda 6 askeri helikopteti tahrip ettıklerı ve 20 Sovyet askerinı öldürdükleri bildiriidi. meleri Sterlin yılında tannda özetle; 1982 yılında 130 milyon zarar etti. Şirket, 1981 da 3 milyon Sterlin tuzarar kaydetmişti. üzerlerine toplamaya çalışıyorlar. Sigaradan mücevhere Eothmans sigaralanm imal eden şirketin, Fransa'nın ünlü mücevher firmalanndan Cartıer'in yüzde 20 hissesini 30 mıiyon Sterîine (2.7 trilyon lira) satın alacagı bildiriidi. Insanlar denenecek tnsan vücudunun nakledilen or ganı reddetmemesini sağlamak için yapıJan araştırmalann insanlar üzerınde de denenmesine başlanac&ğı bildiriîiyor. Bu amaçla. tngiltere'de ve gelişmiş ülkelerde eöniillülerden yararlanılmasmın tasarlandığı belirti'iyor. Uzay haritası Uluslararası Astronotik Federasyonu (ÎAP) uzay çalışmalan hakkında yaptığı açıklamalarda uzaym dermliklerinin sırlarının çözülmesi amacıyla 400 bin yüdızı kapsayan uzay haritası çizilmesi için çalışmalar yapıldığım bildirdi. Tıp öğrencilerinîn protestosu Fransa'da tıp öğrencileri, mezuniyet sınavlarmda yapılan değişikliklerle ilgili şikâyetierini dınlemeyen hükümeti protesto amacıyla «Fareli eylemlere» baş ladılar. Öğrenciler, kamuya aıt binalara fare salaralî, ya da metroda havai fişekler atarak seslerini duyurmaya, dikkatleri Çad Libya Çad hükümeti, 1973 yılindan bu yana Lıbya'nın ışgali altında bulunduğunu öne sürdüğü bölge konusunda başgosteren anlaşma£İığın barışçı yollardaıı çöziinıünü öngören bir ka rar tasansını BM Güvenlik Konseyine sundu. Rolls Royce'nin zararı îngiltere'nln tanmmış şirketa Bolls Royce'nin havacılık işlet Marcos yakmıyor Pilipinler Devlet Başkanı Fer. dinand Marcos, «Blrieşlk Ame. Ârap Grubu, Güvenük KonseyiVıin zehirlenme olayrnı gSrüsmesini istiyor NEW YORK, (&a.) Arap grubu, «Batı Şeria'da Filistinlî öğrencilerin zehirlenmesi konusunda Guvenlik Konseyinin toplanznasım istedi. Bu istek, FKÖ'nün «Ulusîararası tıbbi bir komite» kurulmasını isteyen mektubundan sonra, Güvenlik Kon seyi Başkanma önceki akşam sunuldu. FKÖ, «Uluslararası tıbbî komite» nin Cenin bölgesinde binden faz la öğrencinin zehirlenmesin© neden olan maddeyi araştırmasmı istiyor. Bilindigi gibi, FKÖ, Cenin'deki zehirlenme olaylanndan Israili sorumlu tutuyor. Öte yandan, İsrail Sağlık Bakanlığından bir yetkiîi, «Bakanlığının, bağtmsız bir uzmanlar komitesinîn Cenin' de soruşturma yapması için Dunya Sağlık Örgütüyle fJişki kurduğunu* bildirdi kesi ile İran ve Irak'tan uz Toplantıya, be? körfez ül ^Töbank Olağan Genel Kurulu toplandu55 daZ15öarttı Saym halkımızm guvenîne ve ^ tüm Töbank'lılara teşekkür ederiz.? TÖBANK "güçlü bankada*" A&D BOGOTA (a.a.) Kolombiya'nın güney batısmdaki Popayan kentindâ meyaana gelen depremde en az 500 kişınin öldüğü, 1500 kişinin de yaralandıgı bildiriliyor. Paskalya Bayramı için bir kilisede toplanan yüzlerco kişi kilisenin çokmesiyle enkaz altmda can verdi. Popayan bolgesinde, son 400 yılöır meydana gelen en şiddetli depremın, kentin yansından çoğunu tahrip ettiği bildiriidi. Kentte bu nu izleyen ıkinci bir deprera maddı hasan artırdı. Kentte yaşayanların sokaklarda toplandığı ve haberleşmeierin ke sildiği haber verilıyor. Kolombiya'da depremde ölenlerin sayısı 5 0 0 e cıktı • İLAN TÜRKİYE DEMİR VE ÇEÜK İŞIETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA Devecî'den 400.000 Ton, Karakuzdan 50.000 Ton Cevher Hekîmhan'a karayolu ile TasEftınlacaktır Bu tşie ilgili şartname: 1 îNKAKA'da Dışkapı. Çankın Caddesi No: oi'üeaı Uenei Müdürlüğümü/ l'edarik ve îkınâl Müdıirlugü rıden, 2 isTAN'BUI/da: Sırkeci, yalıkbşkü Caddesi, Yalıkoşkü tş Hanı Kat: 45'deki mümessîliğımı?den, 3 HKKİMHAN'da: Sivas Caddesi Emniyet Sokak 2/A'daki müepsesemizden, 4 İSKKNDKRUN'da: Payas'daki müessesenıl/.den. bedeisiz olarak temin edilebillr. tSTEKI.t'lerin şartrıamemiz esasiarına göre hazırlayaeakları kapalı teklif mpktupiarını, geçici teminatlaııyla birlikte en geç 20 NtSAN İ983 çarşamba günü saat 14 00'e kadar Genel Müdürlüftt)mQss Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğ:ü'nde bu!undurmalan Ilan olunur. tşletmelerimiz 2490 sayılı kanuna tabl değlldlr • <Basın 15736) İLAN KARTAL ASLİYE 2. HüKUK HAKtMLtĞİNDEN 1978/107 Davacı Şakir Kurtberk tarafmdan davalılar Cahit Önemle, İbrahım Hilmi Do mokay, îbrahim Eröre, Cengiz Gül ve Abdülkadir Boran aleyhıne açılan trafik kaydının iptaü davasının mahkememjsde yapılan duruşması sırasmda, Adresleri tesbıt edılemlyen ve zabıtaca da bulunamıyan davalılar tbrahını Hıîmı Domokay ile Abdülkadir Boran *a dava dılekçe sinın tîanen teblıgıne kar rar verilmiş bu defa 8.3. 1983 tarüıli ceisede dava müracaata bırakılmış ve da vacı Şakir Kurtberk'in 8.3. 1983 tarihli dilekçesi iie yenileme talebinde bulunul muş olmakla taraflaıa yeniden duruşma gününün tebligine karar verilmiştir. Duruşmanm bırakıldığı 22.4.1983 günü saat 10.45'de duruşmada bızzat kendileri veya bir vekilleri ile temsn edı'mezse gıyapların da durusmanın yapılacağı. duruşma e^inü tebliğ yeri ne kaim olmak fcere ılânen tebliğ olunur. (Basin: 3958) 1727) İŞ ARAYAN GENÇLERE DUYURU BÜYÜK BÎR MÜESSESEDE EĞİTİLEREKİŞİMKANL. Lise veya Ticaret Lisesi Mezunu Askerlığini yapmış gençlere başarılanna göre maaşh ve primfi çahşmaolanağı Müracaat.Bir fotoğraf ve özgeçmiş ile birükte ElemanP.K.19İSTANBUL WASHİNGTOX, (a.a.) îlk uzay mekiği «Colarabia»ya göre bazı degışiklikierle yaptlan yeni uzay me lcigi «Challenger» pazartesi günü Cape Caneveral (Flo rida) uzay üssündeıı fırlatılacak. «NASA» yetkilisi Haroid Draughon, önceki gün yap tığı açıklamada, Challenger'de görev alacak dört ıı^ay adamınm, birkuc küçük sorıınu uçuş sırasında çozeceklerini söyledi. Uzay Mekiğî Challenger pazartesi fırlatılacak DUYURU Istanbu! Su ve Kanaüzasyon fdaresi Genel Müdürlüğünden 1 Cankurtaran, Sultanahmet, Küçüklanga, Aksaray, Kocamustafapaşa ve Yedikulc yorelerine şebeke ve isale borulan döşemo ile ilgili kazı ve kaplama işleri şartnamesi cerçevesinde kapalı zarfla teklif alma suretiyle eksiltmeye çıkarılmı.ştır. 2 İşin geçicl güvencesî 085.000, TL.'dir. 3 İstekliierin bir kez de sözleşme konusu 15.000.000, TL. mertebesinde, su, gaz, PTT, İETT ve kanalizasyon işlerine ilişkin kazı ve kaplama işi yaptığını tevsik etmesi gerekmektedir. 4 Eksiltmeye katılabilmek için istekliler en geç 14 nisaıı 1983 perşembe günü çalışrm saati sonuna kadar îdare'den Yeterlik Beigesi almak üzere başvurmak zorundadır. Ancak İdare yeterlik belgesini verip vermemekte serbesttir. 5 Yeterlik Btlgesinin 18 Nisan 1983 pazartesi günü çalışma saaü sonuna kadar alımnası gerekmektedir. 6 Gecicİ teminat nakit, tahvil ve benzeri İse 18 Nisan 1983 pazartesi günü saat 16.30'a kadar idare veznesine yatırılarak makbuz almmasr gerekmektedir. 7 Diğer koşullar 1000.TL. karşıhğında idaremiz veznesinden ahnabilecek ihale dosyasından öğrenilebilinir. 8 Yeterlik Beigesi almış olan istekliierin en gec 19 Nisan 1983 salı günü saat 11.00'e kadar Beyoğlu İstiklâl Caddesi'nde bulunan İdare Merkezi'ndeki Zabıtlar ve Kararlar Müdürlüğü'ne tekliflerini kapalı zarfla vermelerl gerekir. 9 İdare eksiltmeyl yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 15721) DR. E^DAL ATABESC Hastaiarını kabule başlamıştır, Bahariye Caddesi, Bahariye Ap No: 96/3 KADIKÖY Tel. : 38 54 83 58 23 22 ATİiVA, (A.A.) Yunanistan'm resrni haber ajansı «Ana» Brüksel'den kendi muhabiri Yorgo Deratos tarafıncîa^ı verilen haberi büyük bir ciddiyetle getjiverdi. Ancak aradan çok geçmeden, verilen haber, Daratos'un kovulmasıyla noktalandı. Daratos, bugünkü haberinde, «Avrupa'ya biraz daha bağlanması açısından Yunanistaiîi deniz yoîuyla İtalya'ya kavuşturacak tönelin yapımmdan vazgeçildiğini ve karann AET Komisyonundan çıktığıra» büdîrmiştir. «iSlîsan1» şakası Yunanh gazetecîyı işinden etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog