Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Sahibi: Cumhurîyet Matbaaeılık ve Gazetecilik T.AŞ adına Nadir Nadi, 0 Genel Yayın Mudürü: Hasan Cemal, Muessese Müduriı. Emine Uşakhgil, Yazı İşler Müdürü: Okay Gönensin. 9 Yazı tjleri Müdür Yardım etsı: Anmet Korulsan, Haber Merkezî Müdürü: Yalçın Bayer, Sayfa Düzenl Yönetmeni: AH Acar TemsHcHen ANKARA: Yalçin Do£an. Î2MÎR: Hîkmel Çetinkaya, ADANA: Mehmet Mercan, • Servis Şefleri: Tstanbul Haberlen: Selahattin Güler, Dış Haberler: Ergun Balcı, Ekonomi: Osman L'lagay, Yurt Haberierı: Barbaros Gençak, Külttîr: Aydın Emeç, Magazın: Yalçm Pekşen. Düzeltme: Konor Ertop, Araştırma: Şahin Alpay Bürolar • Ankara: Kontır Sofcak Jfo: 24/4 Yenlşehir, Tel: 17 58 2»17 58 66, îdare: 18 33 35 • tzmlr: Halit Ziya Bulvan No 65/3, Tel: 25 47 0913 12 30 • Adana: Atatürk Caddesl, T.H.K îşbam Kat 2/13, Tel: 14 550.19 731 • Basan ve Yayan: Cumhurıyet. Matbaacılık ve Gazetecılik T.A.Ş. Türkocagı Cacî 39/41, Cağaioğlu, PK: 246lstanbul, Tel: 20 97 03 (5 Hat), Telcx: 22246 TAKVtM: 2 Nisan 1983 tmsak: 5.02 Güneş: 6.41 öğle: 13.17 tkindl: 16.52 Akşam: 19.35 Yatsı: 21.08 Cdlısrna Bakanı Turhan Esener: ürk iseilermiü «• «O> Esener: «Alman işverenleriniiî çalışaıt isçiîeri is. ten çîkannaya yöndik davranışlan sonucu issiz kalan Tiirklerin ise alınmamalarımn önlenınesi gerekir,» ANK%F\, (Cumlmrîyet Bü rosu) Çulî^ma Bakanı Tur han Esener F Almanya'dakı Türk ıscılenn.n Turkıye'yc ge n gondorilmelen konu^uncH tedırpml'k varatmamn dogru olmidîgını beiıı'erek «ister ca Iışıyor olsun teter iş&ir ohun yurtthsırdaîa is(ilerimiz Ivin ana >>orun işeiîik tıakîarının taiıı odenmesiyle üçılî olan hu Mislardıı» dedı. Prof. Esener Cumhurıyet'e yaptığı açıklamada F. Almarı ya'da çalışan ışçılerımıaın top lu olarak gonderılmelennın soz kor.ustî oiamayaccgınj vurgula yaıak Batı Berlın Relcdıye Baş kanı Von V e zsaecker ile yao V tıgı gorüsrrcferde porunun ço îurnı ıçm o"»mlı »orus alı>verı^ırde bu"induKİanm sovle<lı PrüÜ Esr ıcr dzetlc «Sorunun çftzümu îcin orla 3*a atıJan serenfklerin ışçîlerimizi tedirgin etmenusını arzu ediyorum. Alnıan ekonomısinin içinde bulunduğu durumnn setirdiRi yüklerin vscüerimizin sırtından çıkanlmaları, yuni onların Türkîye\e 7* ri RnnderilmPİeri bir ka/anç detrüdîr. Ahnan N\erer>Ie:ın?n talısan isçileri is*en cıkarına\a >öncîik davranjslan sonucu î* piz kalan Türlderin işe alınma malannm önlenme«:î geıekîr.> Almanya'dakı Turk ısçı'erı için öne sürülen ozendırme ya da kaynaştırma gıbı cozarnl» rın sosyal ve ekonomık açıdan kabul f'dılebiîırliklerımn uz^m de§^rl°pd rmeyo tabı tutıılmaSÎ t?erektî*ını bebrten Prof. FKPner ai>ci!ik hakljnnrı tam olarak veriimesi dunımunda osretıdirme önlemi kendiiîginden ortadan kalkar» dedi. Çalışma Bd j ' i ı sovle d^vaıT» eHî c Bd«tjn herı sihlüyotum. Is riÎGrhnm her zaman atıîması bir ıv^ucü rczervi oHkonomik ^üçluKlevin aşıînıastndan sonra bir tarafa bıra* ko îus<ında duvaHı herkes biîi\or. Gerı donecek olan vatandaslavımınn hakkîmızı helal rttsk dî>pbi]rnelorinin kosu!» ı nerıııı lelecliye ren'ie görüstii (f.mnlmrncî Buro«ı») p a t« Serlîn Belcnıve ve Hukiimet Başkaıı Ricbard von Weizsdwkpr, AnkoiaVia C\mıhurba&karıı Kenan Evren tarafından ka'oul edı'di. Evrpn kabülde Weızsaecl<pr*e !?brıiserpklerî odanıu ^'îk+iyle Alaturk •arafıpdan vla kıülanüdıftını anlat+ı. Von Welzsaecker1n Pederal Aimanya'dakı Turklenn gelece^ı bakımınddîi buyuk önem lafejyan resmi temaslan boyîece sona eniı. Weızsaecker, dün Kjrşehir vo "Nevs^hu dekı tazı ışçi şırket lennde ınreleraelerdo buluncu. Eatı Beıhrı jJeled.ye Başıcanının buj,un de Konva ve Nıgde'dekı VJCUI: sanayi teç/sîer! Ve farıhl ve tuıisnk yerlen h'loınlöı. Von Weı/Capckev, gor.ışmesınde:ı sonra Anadol't tîezısme çıkt:. Von Wei7<>aeckfr' :n gszisinin b« "rolümü. Fe4eral Almanya'nın ontimüzdekı donemde katlada buîıumîarı du^ mau;i?, kuçivk orta, Isletınelerl *et.viko "onelik proieler unem taşıyor. «TEK ÇARE DtRENMEK» Baü Şeria ve Gaaae'dekî Füistinlller giderriî nıalvarîıklanra kavbedJvor. ücretli işçi dunfnıuna Uîilyorlar. 6 •100 öğrencinîn okulla iliskisi kesilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu5 Ankara Unıverfaitosı Fen FakuSresınde ogrenanlerım G yüda tamamlayamavan 300 doıavmdakı oğrencının okulla jiışkılorı kesıhyor Fen Fakultesi Dtkanlığının 10 mart tanöîı karannc da konuya ıh ykia oîaraK, ^1876 yılında ve daha rinco kayıt olarak 6 yıllık ögreninı süresinî tamamî'ijnj"? oîan lisans ögrenciierinın ve 7,5 yıllık ögrenim süreîerini tftmamlamış clan ytik&ek mühendialik fc^rencüerinin fakültemiz ile İîi$kilerinin kesümesi durumları 25t7 sayıîı Yüksek O^retim Kar.un an emrâdir» dpnildt. P>\uîte Dekarn Proi: Dr. Se\inç KaroL «Cumhuriyet» muhHbirırnn konuva ilışkin sorusu üzenno, 3no doîaymda öğrencinîn okuîla ılişkilerinin kesilrnesi ıcın çalıs»mrîarın sürdugünü sovîedi Prof Karoî ilişıs?ı kesilecek ö&renci sayiîinin bütunlo mne smavlanrnn tamamlanmasından sonra kesin olarak ortayT, çıkacaemı beîirtti P'of Karoî sörierini ŞÖyîe <5urdürd'"ı«19821983 o&retîm döneminden önce kaydını yaptıran çocuklar, tabi olduklan yünetmehk icabı yılda tî sınav hakkına girerler ve 6 yılîık ögrenim &ür*»sini doldurmuş olan çocuklann da fakülte iîe ilişkileri kesilefektir. Hiskileri kesilecek ögrenci sayısı bütünîeme s>navları sonucunda ortaya çı kac<xk. Cünkü bu yıl ders aiavlann bu derslerden bntünleıne sınavîann^ girnie hnklan bulunuyor. Yönetmelikler ve kanunlann <?erpğini yapıyoruz.Okulla ilişıgı kesıîenlorden Abdullah Erdem. ilısik kesme kararmm yasalara aykırı olduğunu iddıa edorek, siı gorüşlerı savundu«Daha once bir »mava gînme hakkımız daha olduğu açıklanmıştı Ancak bu sınavlara girmemiz engelleıtdi. Dekanlıgin 20.11.1982 tarihli k a r a n n d a 6. yılını okumakla olan ve daha eski olan öğrcnciîerin b a ş a n koşullannm İlerde tek tek duyıırulacagı bildirilmişt!. Bu kosullar bildiriîdi ama bildlrilen koşullann y^rine getirîlmesi beklenmcdı. Tersîne henıen okuldan atıldıenımız bildinldi. Müktesep FiIistİBİilere hayat hakkı kalmadı Dış Haberler Servisi Gt?ç yor. Hasat zamaru blrçok uretitıgımız günierdo Batı Şeria'ya, cıtım ürünleri bu yüzden paza1 yaptıgı bir g^ziden donen mıı ra gönderiltanediğinden kaıı yonlard:4 çıırüyor, Fılistmlı hafa^akar «rrankfurter Allge'"•ıftçıler yaş?mak tçin topraklamelne» gaz^tesırun muhaoırı nnın lnr b'/'umunu satınak roThomas Koss, «I2'vi 5 Geçp î'mda kahyor. başlığuu vprdısJı makaksıııdü, «Filistinlilerin. kur<«. 1979 yjlmdan bu yana Begm lnşn içi» bcJld uç artık cok '"lUKİımetı Fıl^tmlılore varoUn çpfx> dıyor. israsî Filı&tınlıle. r iıasaba ve Iıoy sınırları dışınmşaat ruh^atı \ ermiyor. Fıhsda mşdai ızm vermiyor, buna tm'ılenn taım toprakl^nnı ka :<drşılıt: l'ılıshnlilrrin kbvlen mulastınyor, Fıh'tınııİPrin \' 3 j kabubaiarını saran Vahudi rım urunlenne dcvlet destetn •^•PTİe^îra merkezlPrine hız verıyapmayaralt. onları rekabefc gu vor. Df»vletin para takviyesi sarunden yoksun bırakıyor. Fıvesmde bu yerleşım merkezlehstmh gençler ne zaman bır rmde oturmak îsraillıler ıçin Israü askerienne taş atsa, tüm son derece oazip oluyor, çilnku çevre abluka altma alınıyor, 1 bu evlenn fıyatı israil kentlen sokağa çıkro» vasağı iîan edi )ne oranla üç kat ucuz. Gazze Beledıye Başkam Şava sunlan soylujor: «1948 yjlıtidan önc<* bîr milvon hektar lop rak üzerinde •.as>ıvord«k, bıısün 3H bın hpktara sığmak TOU yerleşım merkezleri gıderek buyüyor. İsrailliler bölgede küruk, ama son derece uretken 2r>? işletme kurdular. Bun.t karşılık Fılistmlıler bır vandan c urekh toprak kaybederken, ^> '/ kalan Fılis^inîilere ıs bagla.\MCdk Fjlıstınlıîerm saniplıgınJık Batı Senada ytt^amaya çn4>> sanayi kuruluslan kurulamı i ^an °,()0 biu ile 000 lalometn \or. Işsız kalanlar Israil'm ınî'arehk Ga^ze serıdındeki A ) ^atlarınaa yevmiyevle çaubın Fıhstınlı, 1967'uekı IsraA • lyor, hstia. !cumsi bolgedeki ı^^ahnden bu yana son sı^':>aklaımı da karış karış lsaybf < Yahucii verl^ım nıerkezlerınıiı • uvor. l^raıliı Sosyolop Meroı» vopımmda. Kudus'te mşaat ıuü ikndıslıgı yapan tbrahim DakBenvenisti'\e gore Israüb'er Batı Şeria'daki toprakların j n kak ozetkyor: «Filistinlilerin ha<ımM2 fkonomisini tümüyle rıdan fazîaMnı ^ımdıden F yok ederek hepimîzî ücretlî iştmli Araplarm eimden ıt haline getîrmev»» otthşıyordurıtmda. lar». Bırcogu, emeklenne ihtıBatı Şena ve Gazw»'de îsr«r yaç karmayınca bu topraklardan tümuyle kovuiacaklanna manıyor. Kı/ıUy > Doktor Abdül Şafî «biz teriredll mis durumddjiîB» dıyor. Ona ı^ore 'ek vare «duruın değlşeıte kadar iıavatta k^lmak, dirennıek. foprağına dört rl'e sarıî" Yogun ba&kiıar alundakı Bir Zeit Unıverbitesı'mn ogretım uvelermden Albert Agazaryan ıse, «Tek unıudum İsnıil'de î« savaş çıkması» dıjor. «İsraiî toplumundaki korkunç gerglnU ği, dönüşüm sürecindekî boIüraneyî çorüyonım.» savunmada SSCB'ye bağlı \tzJ!\Len Suriye'nin ithalatında AET ülkeîeri grubunuıı payı yüzde 40'ın altma düşmüyor. Şam'da hemen bütün bakkallarda temel tüketim maddeleri Avrupa markalı. ŞAM (CumhurSyet) Suriye, Türkıye'deki genel görüntiısündpn oldııkça îarklı bir iii Î:P. Aym «ekılde buradan bakıldıgında Türkiy^'de bızlerin ftlgıUdıgından cok degışık bır id .ıe gorünlusuylo karpımıza CJluyor. Bugüiî Aıap ctünyasında rackal sıyssi tavra sahlp birks? ••ılkeden bırı olan Sunye jiSingtı^ Lt, savunmasında So\yetler Bniiğı'ne, e3conomisıa dr me Batı'5'a bagîı bir ülke. f>ovyetler Birlıgı ile 1980 $> Imda ımıraladığı ^do^tîuk re iş birügı arüaNması» vt3 bu ilkeden aldıgı buvulc miktarlardaki savu"ana ysrdımlan bu ıılkeye jlk bakışta Sovvet rizg'sinde bır ulko kımhe;ı kazandınyor. Ancak S'îr.ye'nin dış ticaret rak&mlan ıncplendiğmde ortaya çîkan çarpıcı sonuç şu: Sıı* nye dış tıcaretmi daha cok Ba tı*yla yapmayı yeğliyor. îthalatında yalnızra AET tılkeleri grubunun payı, genellıkle yuatle 4O'm nltına du;?müvor. Kesınleşen 1DSI yalı rakamlarmâ. gore, Sovyetler Bırligi ıftbalatta 20'ınci Eirarîı gelıyor, Sam'da herh^ngı btr bakkala gıtt iğınizd*1 ^n tem*1! t'ıketırn. nıaddelerüıin bıle Avnıpa dan ırhal edılnuş olduŞımu gortiyorsunuz. Surıye'mn Sovycfler BırlîŞi jîe olan ıhskisi «stratejik bir dostluğun» smırlannı a«îmîyor. Arap komşulannın neredeyse, tümüyle ara&ı aeık oîan ve nır de Israil ile surekli çatışma haImde olan Sunye, aleyhine ısleyen AmerJcan pohtıkası karpısında çareyı Sovyetler Bırhgı ne yakîaşmakta buluyor. Sov yetler Birlıjii'ne >akmhk Ortadoğn polı*;kasında ağırlığmı ko ruyabılmesı ıçın Suriye'nin ehn dokı sayıh kartlardan bıri. Baas yönetiminin ıcieki uygulamalannın ıse, Sovyetler modeli ile uzaktan yakından bır ilgıS yok. 5 Hafız Esad rejirnl 1980 ve Î981'de cıddjvetinı koruyan Mus lumatı Kardeşler Orgutü'mm mulîalefetînî sındirmi^ gozükuyor. Muhalefet karşısmda ra hatlamasmi karşılık reıımm gimdemıne bır başka ciddı kontı girmış. O da geride bıraktı.öımı^ «sıcak yaz»:n Sunve ekonomısıne getırdıği fatıura. Suriye'nin 1983 yılı butçesı 37 müj'On, Sunye hrası (1 lıra . •. doJar) olarak öngorulmüş. 5 6 Sunye'de butçelerin gerçeklpsme oranı joızde 7ö'i aşmıyor. Gerçekîeşecek bufçe ıçınde savunma harcamalannın dığer kalemlerden yapılacak aktarma larla 14 mılyar Sunve hrasına ulttşacağı tahmın edıliyor. Gerek İsraıl ile çatışan ülke oîması Erereksp, Lubnan'da 20 bın kışılık bır asken guç bu> îımdurması nedenıyle Suudi Arabıstan ve Kuveyt gıbi zengm Arap tılkelerinden büyük înah aestek goren Suriye bu \ardımlarla Vütc? açıklaıını ka paimakta3'dı. Ancak Irak ile ];oy>riılprl atması 2.5 mılyara u'aşan bu ^rdımlann önemlı olçude kesiunebine yol açtı. Rtı dunımda butçesınm yansma vakın bolumunü savunma har(amalarm.i avıran Sunye'nin dıs odemeler dengesi açığını kapaması neredeyse olanaksıa; haidf. Bu nsdenle, Hafız Esad'm 1983 boyunca başını v^ çok ağn rıtacak ve çözum buîmak zorunda olduğu sorunlarm ba^ın da ülkemn nazık ekonomık du rmnu geîıvor. Suriye, e k o n o m i d e Batıya, \ Aibayia r General, Amiral ve V MEYAK alacaklarmm tııîarı 25 milyar lira MEYAK keseneklerinin memurlara geri ödeıı. mesi için 3 milyar liralık ek bir kaynak sağlana. cağı belirliliyor. ANKARA (Cumhuriyet Büro Memurlara geri ödenecek MEYAK kesıntılerının yuz de 60 iaız* ile bırlıkte en az pinniş ve çok az bir sure çahsmış olanlara aıt olduğu bıldınhyor. Yetkililer Turkıye'de kuçuk memuıîann ıt> degıştnnıe ve devlet hızmetinden a\• O îim, en çok da 160 bın lıT0 < ra tuUuğu ögrenıldı. 1981 Ma ıılmd durumıına çok sık ıa «. h Yılı'ndan berı de emekli o landığını bu yuzden MEYAK kt,tenekîennın buyuk bır bolulan, devlet hızmetinden aynlan munun 1030 bm lira arasjr.va da olen memurlann varislo daki alacaMardan olu%>masmın rıne odenen MEYAK kesenekle f^'hmın edıldı^ini belırtiyorlar. rınîn tutan 1 milyar 300 nı<lEn üst smır olan 160 bın lıra yon lıraya ulaşıyor, 1973 yılında memur maaşla ise devlel kadrolan ıcmde ü^t fforevlere getırıler.lerin alacagı rmdan kesılmeye başlanan ve nı oluşturjyor. uygulaması 1981 Mali Yılı'nda sona eren MEYAK alacaklarıÖte yandan MEYAK kesenelî nni net tutarı 25 milyar lıraya lerınm saptanma^ı ıcnı vergi ıılaşıyor. Merkez Bankası'nda rtaıreleıi gorevlencurılecegı ogozei bır fon hesabnıa geçırılen ıenıldı. Buru goiıî vergı ctaiıi?MEYAK keseneklerinin işlenlerı defterlere kayıtlı memurmış faız tutan da 12 milyar îi lann Langı tarıhlerde. nerelerlaya ulaşmış durumda, Maliye de çalıştıklarını lıste halıne &fîBakanlıgı'nda yapılan çalışmatirecekier ve Soymanhktan « > larda MEYAK keseneklennin naylatacaklar. Daha sonra beigeri odenmesınin büyuk olçude geler hak sahıbı meınurun l bmkmis i'aızdpn karşılanacağı mart 19°.S tarıivnde gorev yapö^reniidı. Ancak keseneklerm tığı kuruma gondeıılecek \e yuzde 60 fazlası ile ödenmesi memurun toplam alacagı bu 15 mılyar lırayı gerektıriyor. son çalıştıgı yerde kesınlessBu durumda MEYAK kesenekcek. lerinm memurlara geri ödenmesi ıçm 3 miiyar lıralık ek Yargıtay karar, bır kaynak sağlanacağı belirtilıyor. Bu arada yapılan çahşmalar da, memurlara yapıîacak ödeme tutannın faizi ile birlikte en duşuk 500 lira en yüksekte 160 bm lira olacağı ögrenıldı. En az alacakh olanîarm 1975 yılından önce devlet hizmeiıne ANKARA, (CUJmhurîvet Bürosu) Yargtıay, apaıtman yoneticilerınin, zımmetlerınde kalan parayı ve faizını aynen öde. mek zorunda olduklarma karar verdı. Yöneticılerın kat sahiplerine karşı hesap vermekle yükümlü olduklan belırtıldi. Yargıtav 5. Hukuk Dairesî, bır apartmanda eskı ybnetim kurulu uyeterı hakkında açılan davada verılen kararı onayladı. Onaylama karannda, vonetım kurulunun hesaplan devretmesi sırasında, yonetıcımn zimmotinde para kaldığının açıklanmadığı ancak zımmete geçen pa ranm inceleme sonucunda anlaşılarak, bu paranın ödettinl mesine karar verıldiğı vurgulandı. Zımmette eeçırılen pararanın odettırilmesı kararmın nin odettırilmesı kararmın dog ru olduğu belirtüerek, şöyle denıldi: aYönetici kat sahipferîne karşı aynen bîr vekîl çibi sorumln ve hesap vermekle vdkiimlüdür. Vekil 7immetinde kalan parayı ve faî/ini ödemek zorundadır. Ilk bakışta bilimnejen ve an(aşılmayan. sonradan inceleme ile saptanabilen zimmetindeki borc Ibra kapsamında kalama/ » Ticari plaka alacak arac sayısı belirleniyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) îcişleri Bakanlıgı'nm 12 ilde piaka smırlamasînı kaldırması nedentyle îl Trafık Komisyonlan yeni plaka gereksinimlerinı 30 nisana kadar belirleyecekler tçışleri Bakanlığı'ndan edimlen bilgıye gbre 12 ilde plaka sınırlamasmın kaldınlmasma iliskvn genelgonin uygulanması konusundaki calışmaîar sürdürülüyor. Bakanlıgın sjenelecsl uyarınca sözkonusu illcrtn trafik komisyonlan toplanarak, etlid ralaşmalarında bulunacakiar Komisyonlnr bu etüdlerinde taksî. dolmuş gîbi hangî tür oraca, ne ka dar gereksiîilm oidURtjnn be emekli edilmeleri önerildi ANK\RA, (Cuınhurîyct Burosu) Danı^ma Meclısı uyesı lhrahim BaranKii ve arkadaşları. kadro s>uzluk nedpnıyle emekhye sevkadılen general ve amıralîerîe, albayların 40 yıl üzermden emekli edilmeîennı ongören bir yasa dnerısı hazıriayarak DM Baskanlığma sundu.ar 5434 sayıh Emekli Sen dığı Kanunu'na, geçıcı mad de eklenmesvnı ongoren teklıfe °ore, bekleme surelerı sonunda terfı ettınlemeyen general v? am.ıaller 3le normal bekleme .suresı sonunda ıkı yıl ve daha fazla sure terfı ettınlemeyerek beklemıs albaylardan kadrosuzluk s^bebbıyle emeklıye sevkedılenle* rın emekli aylığının tesbıtınde esas kabui edılen, fulı ve ıiıbarı hızmet süıslerının topiamı 40 yıla tamamlanacak VP enıekh aylığı buniı göre hesaplanacak. Anrak hızmet suresi toplann 40 yılı geçemeyecek. îirleyerek, ne kadar piaka \Terılmesı gerektıginı belirlcyecekler. İl Trafik Komisvonlarmm 30 ni^ana kadar yapacakları iki toplantı ile alacakları kararlar, tçişleri Bakanîıpî ııo iletılecek. Bakanlığın bu kararı onaylama?mdan ?on ra, hangı üde ne kadar pl J ka verlleceği beiirlenmış ola Öte yandan, araclarda bu lundurulraası zorunlu arac gereçlerm sınırlandırılma&ıyla ilgili tüztik degısikiiği çalışmalan da kürüyor. Trenlerde 3 ay önceden yer aytrîılabilecek ASKARA Trenlerde cîaha once bîr ay olan önceden yer ayırtma aüresl iurlstik se^ahat acentalarına kolaylık fcağlaması acısından 3 aya cıkarıldı. ülaştırma Bakanlığı taı\«, fından yapılan açıklamaya göre, trenlerin temizlenmesi ni sağlamak îcin daha önce Haydarpaşa ve Ankara garlannda kurulan mekanik vagon yıkama tesisleri çoğaîtılacak. Açıklamada numaralı bîîet satışı yapılan tıenlerde biletsiz yolcu bulunmasının yasak olmasına rağmen an eak yüzde 100'lüfe zamlı bdeme yapmayı kabul eden yolculann trene blnmeslnin önüne geçiîemediği de beUrtillyoı, Türkiyeİran arasmdaki Gürbulak sınır kapısmda arac kuyruğu 20 kilometreyi buldu Yetkililer Basra Körtezi'nin kapalı oiması ve Irak sınır kapısmdaki geçişlerin azalması nedeniyle tüm ytiklenmenin Gürbulak sınır kapısma oldu. ğunu belirttiler. Celal BAŞLx\NGIÇ GtRBULAK Turkiye 3Îe îran arasmdaki gumruk kapısı olan Gurbuîak'ta araç kuyrığu 20 kilometreyi aştı. Iran'c girış yapmak ıçın 3 bjn cıvarın da kamyon ve TIR'm kuyrukf» bekledıgı behrlendi Gürbulak smır kapısmda V t'kanıklıtn önîemek için, gun rukte çalışmalann aıalıksız b şekilde sürdıirüldugü ve Irar la, Türkıve arasmdaki kapın'n 24 saat açık tutulduğu belırtıl di. Gürbulak GümrÜk Bölge Baş müdürluğü yetkilileri, Basra körfezüıin kapalı olması ve îrak smır kapısındaki geçişîerin azalması nedenıyle, tiım yuklemenin Gürbulak smır kapısma olduğunu belirterek, «Kış merslminden yenî çıkıî> ması, g^iden araçlann yollann arılmasıyla ?>eri dönmelerinîn sağlanması nedeniyle, Gürbnlak'a beklenenin üzerinde biı >ükleme oldu» dedıler. Türkıye tarafmdakı tıkanıkl "iin önlenmesı ıçın gümrük TTK murluğrı ve gümrük muhafa? ı memurluŞu kadrolarma gereklı takvivenin yapıldığını belirten yetkililer şunlan söyîediler: AŞU anda yaptı^ımız aralıksız çahşmalar sonucu günde 1200 aracın îran tarafma ge> çîşini sağlıyoruz. Biz yaptığtnuz hesaplamalar sonucu 1 saatte 50 aracm çeçişini sağladığımıa belirledik. Gümrük ka punura vüklemnenin olmasnun ardmdan japtığımız çabşmalur sonucu, Iran'ın kabul edebildiSİ kadar aracın geçişini gerçekleştirdik.» Gümrük Bölge Ba^müdurlüğü yetkilileri, Türkiye'nin çıkış kapısı olması nedeniyle, Iran'a oranla çahşmaların daha hızh yürütulebıldiğinl kaydederek, «İran, yüklenmenln oldu. ğu açıdan giriş kapjsı olma konumunda. Bu nedcnle. orada îş Semlerin daha uzun sürede ger çekleştirilmesi doçaldır» deculer. Gürbulak smır kapısmda, araç geçişlerinin hızla surdürülmesine karşılık, kamyon ve TIR araçlannm sımr kapısına gelişlerinin büyük bir süratle sürdüğü belirlendi. özellikle g© ceierı araç kuyruğunun bır bolümünün eritılmesme karşılık, {mnduzjeri olan birıkmeler nedenıyle, araç kuyruğunun zaman zaman 20 kılometreyi aştıgı kaydedildı. Araç kuyruğunun uzadığı va günde yaklaşık 100'ün üzerinde şoförün geçiş yat)tığı Doğu beyazıt ve Gürbulak yöresinde tuketımin artması sonucu gıda maddesî fıyatlarmda çeşitli artışlar göruldü. Çeşitli gıda maddelerındeki fiyat artışından en çek etkılenen ıse, yumurta oldu. Yumurta fiyatları bir gün de 25 liradan 30 liıaya çıkarken, kamyon ve TIR'Iardan olu san araç kuvruğunda su sorununun ön plana çıktığı belirlendi. Civar köylerdeki köylü çocuklann su gereksınmesi olan şofdrlere bıdonu 30 liradan su sattıklan gözlendi. Apartman yöneticisî, zimmetinde kalan para ve faizînî aynen ödeyecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog