Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

2 NİSAN 1983 • • • * HABERLERİN DEVAMI Cumhuriyet 11 UĞUR MUMCU Tünel Edirne'de 3 gümrükçü ile 2 işçi tutuklandı EDİRi\E (Cumhuriyet) Avrupa'dan izinli gelen iki işçinin otomobılmde ele geçırı len kuaför malzemesi ve eşya sı ile ilgili olarak iki işçi ve üç gümrük görevlisi tutuklan dı. Akif Can ve Hasan Hüseyin Sağlık adlı Almanya'da çalışan iki işçi, özel otomobillerı ile Kapıkule gümrüğünden yurda girdilderinde şüpheli harekctlo ri üzerine Edirne'de durdurıu dular. Güvenlik kuwetlerinin araması sırasında Akif C^n ve H. Hüseyin Sağlık'm beraber bulunduklan otomobilden 2.5 milyon lira, değerindo kaçak kuaför malzemesi ve eşyası ele geçirildi. Yasadışı yollarla yıırda sokulan kaçak eşyalara el konduğu, Akif Can ve Hasan Hüseyin Sağhk ile birlikf.e kaçak Çilıkla ilgili görülen Erol Akyıldız, Bahtiyar Türker ve Aslan Çetinay adlı Gümrük Muhafaza memurlan yakalanarak gözaltına almdılar. Sanıklarm ilk sorgrulamalarından sonra tutuklandığı, soruşturmanm sürdüğü bildirildi. Sedmlerîn sonbahara yetisnıesi ağırhk (Baştarafı 1. Sayfada) ne göre, seçimlerin sonba harda yapılacaktır» yanıtların) veriyorlar. Ve bu tür «telkinlere» kapalı olduklarım çok net bir biçimde vurguluyor lar. Geçenlerde önemli bir görev de bulunan bir yetkili ile sohbet sırasında sordugumuz & o ruya aldığımız yanıt şu oldu: «Seçimlerin sonbahara yetişmesi için elden gelen hcr çalış ma yürütülüyor. Zaten, bu k« ııuda sayın Cıımhurbaşkanıtun Vfşitli açıklamalan var. Kaldı ki, uznıanlara verilen direklifler her zaman seçimlerin sonhahara yetiştirilmesi yönündc olmuştur. Siyaset yasağının ne 7aman ve. nasıl ka'.kacağı santrım, yine bir MGK büdirisi ile açıklanacaktır. Bıınun için ujgun zamanlamamn nisan so nu, mayıs başı olabileceçini sa nıyorum...» Başkentteki yetkililer «nisan sonu, mayı s başı» diyorlar. Bu durumda, seçım döneınino girilirken. Danışma Meclisi'nın «mutlaka çıkarıtıası gereken» yasa tasarılarınm listesi de bei li oldu. Bunlarm başında Seçim Yasası geliyor. Onu hemen Olağanüstü Hal, Toplantı ve Gösteri YUrüyüşleri, Devlet İ hak», Nüfus Planlaması (Kürtaj), Trafik, Karayolları Tasima ve Madenler Yasa Tasanları izliyor. Bunlar için Damşma Meclisi'nin en azından bırbuçuk aylık zamana ihtiyarı1 var. Seçim Yasasmın H nisan dolayîarmda gündenvj sjelmesı bekleniyor. Seçını yasasmın görüşülmesi ^o* Rundemin ılk sıralarınca yer alan yukarda belirtüon lasarılann bıtinlmesi Danı?ına % Meclisi'ni 15 mayıs tarihine gı tıriyor. Aynı tarih ise, çok buyük bir olasılıkla artık yeni s: yasal partilerin kurulma, s çim hazırlıklanna başlaniiia donemine rastlıyor. Türkiye'de yeniden siya.ai faabyetlerin baçladığı bir d<v nemde Danışma Meclisı hAı.ı tasanlar üzerinde çalışabilir mi?... Gündpms baktmızda, yu Kardaki ta^arüarın ^ıut.laka çı karağmı görüyorsunuz. Ama, onun dışında gündemde tam .12 îanc (asarı y<2r cliî'or. «Külahya iîinde Dumlupınar a Iıy!;ı >eni bir ilçe kurııiması hak kKiria» yarui oneris'nden tutun (VA, Cezd. Yasas''mt, Err.e'Ui S.in dıgı Yasasma bazı maddeier ıeklrnmeslne iîl.şkın tasanîa a, «'SPnel taliUpr hakkmda kanıııı tfîuiüne» dpk u/.anım tasaniaı nvıhmuyor. Ügjnetir, r,on sunl ÎC\P heurî:l"u gundeme sürckli eklsme'er y^uılıynr. Kivalan dondurma. «ırk'ı y,sım kiiçültmo gıbi geniş Kitlelev; ılgılcndiren t'iVıirar bn'bırmı r/lii'ov. Genış kitleleri ı üg;tendıreu bu lafearıların ya 5aî3'jma şansınm çok az olduğu ortaria. E?.sr. Danı^ır.a Merîisi siyaset yas?ğınm kalkacağı ve TLlrkıye'nin yeniden seciîn heversnun yasumfikta olacağt bır dönemde, «fiüi görevini» sürdürecekse, o başlîa. Ancak, «sçim hazır; hklanna ^çildişü b r dönemde «fiilı görevin» sürdürülmefi, güg gciriınüyor. O zamrın, arka arkaya geniş kitleleri Jİgilendiren tasanlar neden hazırianmaya başlandı?.. Hele de «kiralıtnn dondımılması» gibi, Türkiye'de >n\lusun nerdeyso dörtte üçünü ilgilendirf>n bır konuda tasarı hanr'aınsk, hangi zamanlamamn bir i)lçü>i'?... Herhalde, sıya.sal faaliyetların serbest bırakılmasz VP son rasuia ılişk>ı takrim açıklandı (lınria. Danı^nıa Meclisi'nin <flîli görev süresi» clo cçıîîlık ka/anacnk. Yoksa, çünîinyaca'k tasanlarla ppnis kitleierde r.ıerak uynndırmaK ve milyonlarc& insanı umutlandırmak, bu tür tasarılaıı ha7.ır!ayanlaruı «scçim yatırımtndan» ilpri gıt (Baştarafı 1 Sayfada) hapis cezasına çarptırıldılar. Aynı dava nedenlyle bir süre tutuklu kalan işadamı Nurettin Çarmıklı da beraat etti. Olay neydi? 1980 yılı temmuz ayında, bu köşede sizlere duyurduğum. «Ayas tüneli olayı» yüklenicî firma «Nurol İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi»ne Bayındırlık Bakanlığınca «tünel uzunluk zammı» adıyla haksız bir ödeme yapılmıstı. Bu ödemenin haksızlıgı, Bakanhk, Demiryolları înşaat Genel Müdürlügü'nün saptamaları ve Bayındırlık Kurulu'nun karan ile belirlenmişken, yapılan bir kararname değişiklifci ile sözkonusu firmaya 140 milyon TL ödenmişli. Bakan Kıltç'ın oyçokluğu ile beraat kararı aldığı bu davada, daha önce sizlere duyurduğum olayın doğruluğu ve haklılığı Yüce Divan kararına bağlanmış bulunuyor. Bayındırlık Bakanlığı, Yüce Divan kararından sonra, Nurol Pirması'na haksız olarak ödendiği saptanan 140 milyon TL'nin geri alınması için dava açmak zorundadır. Konu ile ilgilı Mılli Güvenlik Konseyi Soruşturma Komisyonu raporunda (sayfa 61) Bakanhk Genel Müdürierinden Feridun Önen'in banka hesaplarmda «bir genel müdiir maaşı ile kıyaslanmayacak» artışîar görüldüğü ileri sürülerek, 980 yılı temmuz ve ağustos aylarmda, önen'in banka hesabma, üç milyon TL yatırıldığı ve ayrıca genel müdürün İzmir'in Urla ilçesinde ikibuçuk milyon TL ödeyip, eşi adına bir yazlık ev aldığı kaydediterek, durumun Bayındırlık Bakanlığı'na duyıırulmasına karar verilmiştl. Feridun Önen ile ilgill olarak ayrıca bu köşede, eski genel müdürün îzmir Etap Oteli'ndeki masraflannın bir müteahhit tarafmdan karşılandığı da yazılmıştı. Sayın Bavındırlık Bakanmdan soruyorum: Bakan?ık eski genel müdürlerinizden Feridun Önen ile ilffüi klari soruşturma sonucu ne oldu) Saym Bakan. bu sorunun yanıUnı verirken, aynı bakanhk çcnel müdürierinden Suat Taftalı ile ilgili idîiri soruşturmanm ne zaman sonuçlan(iifrını va da sonuehnmamışsa ne zaman sonuçlanaca^ını sormak Meviz. Anımsntalım: Suat Taftalı. Umet Paşa'nın ünlü Pembe Koşk hrihçcsinde yapılan «mütevaîüi katlardan bınn:> satın almak için esji adına 3 milyon 900.000 TL para yatırmıştı. Acaba «idarî soruşturma» bu konuyu açıkhğa kavuşturdu mu? Ola ki Taftalı, bu katı, dişindentırnağmdan ayırdığı para ile almıştır, ne bilelim biz? Taftalı, ayrıca Ankara'da İzmir Caddesinde Moda Çarşısı İşhanmda 1 milyon TL karşılığı bir bağımsız bölüm satm almıştı. Bu konu da açıkhğa kavuşturuldu mu dersiniz} 1977 yılında kendisi ve eşinin hiçbir malvarlığı bulunmayan bir genel müdürün, üç yıl içinde, bıri îzmir Caddesinde, ötekt tarihl Pembe Köşkün bahçesinde iki gayrımenkule sahip olmasz, bu arada, bir de özel araba satın alması, Bakanlıgı bu ana dek hic düşündürmedi mi? Taftalı, Ayaş Tüneli oUyı nedeniyle Yüce DLvan tarafından mahkum edilmiş bulunuyor. Şimdi görev Bayındırlık Bakanlığınmdır: Genel müdürleri hakkındaki idarî soruşturmalar ne oldu? Ve Nurol Şirketi'nden geri almması gereken 140 milyon ile ilgili dava ne zaman açılacak? Sayın Bakandan, daha önce bu konuda «nazik üelup» ile yazılmış yanıtlar almıştım. Üslubun nezaketi kadar konunun da nezaketine dikkati çeker, genel müdürler hakkındaki idarî soruşturmalarm ne aşamada olduğunu saygıyla sorarım. Sahîn: Mercirnekîer nıhsatlı fabrikalarda cilalandı Istanbul Ilabev Sfnisf îstanbul Bakl'yat Yaöh Tohumlar vp Hububi;~ İhraratçı B:r]jgi Baçktnı Muiimmrr Sahin, kırmvı morcimckierin »Sanayi Bakanlıcçı'ndan ruhsatiı Xabnkaku'da cilalannığmı. cilaıaına '.şîoniinin Çiçrk yağı ve paınuk yasçı ile y^pılclığim bıldirtîı. Son güıılerde Kirmızı rneroimeğin parafin ile rıîalandığı yniundaki haber^r Ü7,erine bır b' pın mpîrntibi cıü?,cnleyen 1 Muammpi J^ahin, kilosu bin lira olan parafin ıîe mercimeğin oilalanmasmm mümkün olmadîgını söyledi. !*iahin başta Amerika olmak üzere 17 ülkeye yılda 250300 bm lon ır.ercımck satıldıgını belırterek şunla^ı dedi: «Ahcı ülkelern talebi iiterl* ne cilalanta yapıroruz. BunJarın fiyatları tia bîr lira fazhıdnr. ihraç edilen cilalı ınercimek önt'e Tiirîvive'de nonra alı cı iilkede, en sonrmda üçüncü blr iilkede tahlil edilir. cîlalatna işleml 30 vüdan bu yana Sanayi BakanÎT&ı'ndan ruhsaflı fabrikalartla ayçic?k y'aşrı \f. pamıtk yağı ile yapı»r..> îlac (Baştarafı 1. Sayfada) i kararnamenin getıreceği uygulamayla Türk lirasının değer kaybına paralel olarak bazı ilâçlann fiyatlarının yılda ikiüç kez değişmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. AncaJ< ilâç fiyatlarının değîşebilmesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın ham mad de fiyatları değiştikçe yeni bir hammadde endeksi hazırlaınasına bağlı olduğundan ilâç zamlannin sıklığını bu endekslerin zamarunda hazırianması belirleyecek. Kararnamede yapılan bir diğer değişiklikle Bakanhğın çok satıîan bazı ilâçlarda rocen fiyat belirlerae yetkisi de kaldınhyor. Daha önce kararnamenin 12. maddesino göre Bakanlık, çok satılan ve halk sağlığı açısından önem taşıyan ilâçlann fiyat beyannamesiyle belirlenen fiyatlann' resen üıdirme yetkisine sahip bulunuyordu. Yeni kararname uyguîamasmin yakm gelecekte bir dizi ilâç îçin yeni zamları ^ründeme getirmesi kaçımlmaz görünüyor. Ancak ka5 raunun ilâç Lhaleleri bitiriimeden yeni zamları devreye sokmak istemeyen Bakanlığım endeksi geciktirerek zamları mayıs ayma kadar bekletebileceği kaydediliyor. Ermenı teröru ve bır taüYükelci (Baştarafı 1. Sayfada ı Osmanlı İmparatorluğu'nu değil Ermeni kilisesini rahatsız; ediyor ve gerek Rusya gerekse Ermeni kilisesi Osmanh İm];aratorluğu nezdinde teşebbüslpr de bulunarak bu faaliyetin durdurulmasını istiyorlar. «Ermeni sorunu» denilen olaylar açısından hangi sonuç» lar ortaya çjkıyor: Gürün Yine dokümanladan görülüyor ki, maksat Osmanlı împaratorluyu'nun elinde kalan son parçaları taksiın 'etmek. Balkanlar'da tatap eclilmiş olan büyük devlet politika sı bu kez Osmanlı İmparatorlupu'nun geride kalan arazıs;ne sirayet etmeye temayül etmiş. Ve devletlerin bu konuda yürüttükleri bir politika var ki, ondan Türkiye'dekl Ermeni toplumunu adetu bir aîet olarak kullanmağa başlamışlar. Bu or taya çıkıyor. bonra o isyanlar dönpmi: tsyanlar dönemi clokümanlarria son derece açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Meseia BosnaHersek isyanından sonra 1R75 spnesinde Istanbul'da Tophane' de bir konferans toplanmıştır, o konferans sırasında Patrik gidip İngiliz sefirirü ziyaret et^ nuş. lngılız sefirinm kfncli bakanhğına yolladığı bir teigraf var. Teigraita «I'atıik bana Av rupa'nm keıtüilenyle ilsrîlenme si için iîla Jri Ermpnilorin Ana dohı'da bir îsian r.ıkarnıal^rt lâzınısa bıınun îüç. de zor bir iş olmadığııtı sörledi» diyor. İ* yanlarm menşs'ini daha buracian görmeye başlıyorsunuz. Sonra 1893 harbi esnasmda tutumiann yır.p bu dokümanlardan Idkip etmek mümkvln. öon derece enteresan bazt dok'.imaıilar va' or'.ada. Dogn'duki Ermeni nüfıısunua Miu;lüman nüfusunânı\ rlaha Lvzla, olf duğunu gö? eriTiek babından bazı rakamiar verrnişîer. İngiliz spfarelinin rakamlannm bır birini tutmadığı, hem de şişiril nuş olduğtaju gosteıun telgrallar var. Türkiye'delu nülusun ne olduğu orlsya çıkıyor. Sadece Osmanh belgelerinden degU. Ingilizlerin kendi ypp^ıklan tet kikJprden ve bir de tarihlerde Türkiye'ye gelnvş olan yabancılarm yaadıklan kitaplardan ve soiT'.ında görüvorsunuz ki, o tarıhlerde Tarkiye deki Ermeni lerin nüfusu 1 milyon 300 b'n dolaymda kaljyor. î ınilyon 300 bin civarmda kaldıgı zaman "Ririnci Cihan Harbi'nde lıarpte ölenler dıye one sünilen rakanun ne olabileceği de kendiliginden ortaya çıkıyor. Ve nihayot t£hcir olayınm dünyaya yanlış aksettirildiği bu tioiîürr.anlardan ortaya çıkıyor. Osmanh dokümanlannı da oriaya çıkardık bu ai'ada. Hepsini çıkardık diyemem, çünkü hepsinı çıkarmak daha 7iaman alücak. OnJarın tasnıl'i halâ devam edlvor. Pakat o tariliîere ait olanlai'i öncelikle çıkarttık. Onlardaıı cîa Osnıanlı lıükümeiaiiıı gayesinin no olduğu anlasılıvor. I\FPSP1,İ r E'nver Pa«şa'i3în Talât Paşa'ya j olladığı bsr ya7.ı var. Diyor ki, Harp bölgesınde lınrpîcJrm devanunı zorlaştı ran Ermeni faaliyetinin behenıe ].al durdunılması lszımdır. Bun ların bîrincisi RıısJann yaptığı gıbi Eiineni toplumunu Rus hatlannın ötesine sokup Rusya'ya göndereîirn, o şekilde hai"p saJhasmdan kslksmiar veya bunu mümklln görmpdiys©ni7; onları harp salıasından tı^aklaştınp uEak uCak topluluklar halinde bir yere koyalım kl, birşey yapamasınlar. Ontın üze rine bu tehcir kanunu çıkıyor. Harp 1914 ekimdnin sonunda başhyor. O tarihten 1015'in nisaruna kadar ki 24 rüsandır olan olaylan görüyorsur.'iz. Ve 34 nîsanda t«hdr karan tatbike başlamyor. Burada çok enterosan tilr olay var. Amerika Blrlesik Dev letleri Ba.'jkanı'run 24 nisan tarihinde Katolikos'tan aldığı bir teîgraf var. Ayru gün «Ermenîleri Osmsudı Imparatorluğu'nd* öldürıneye b^lanuşîardır. Attıan ınüdahale ediıı» diyor. Kararın tatbike başladıgı gün Amerikan Ciımhurbaşkaia telgraft alıyor. Demefe ki telgraf daha evvel çekilmiş. BÜtlln bun lan biraraya koyduğunuz zaman hakikaten harp içinde Os manlı tmparatorluğu'nu mr duruma düşürmek için muhteltf devletlerin yürüttükleri bir politika ortaya çıînyor. Bütün doldimanlar gösteriyor ki, Ermenî toplumu bîr alet olarak kullamlmış büyük devletlerin politika smda. Onlara belirli ba zı fikirler aşılanmaya çalışümış. Semtlere (Baştarafı 1. Sayfada) açıyor. Suyun baraj ve göletlerden, dagıtım merkezferine aktanlması sırasında da yüzde 5'lik bir kayıp sözkonusu. İstanbul'ım suyunun yüzde 3'ü de elektrik enerjisinin düzensizliğinden dolayı kullanılamıyor. Toplam yüzde 45'i bulan cu 3'aybırun önüne geçilebilme?.i. büyük çaplı yatırımı gerektiriyor. «f hımhuriyet» mulıabi nnin konuyla ilgili sorularmı yanıtlayan Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü AhmPt (JIVPV, şcbekcden doğan kayıplarm giderilmesi için köklü çörüm aranması gerektiğini soylçii. Ahmet Olçer, «On yılhk bir program içfnde, eskimiş şebekpnin >*nilenmesî için, 1983 fjyatlarıyla her yıl 950 milyonluk yatmma fhtiyaç duyuiuyor. Bu konuyu ele almış hulunuyoruz. Mayıs ayında DPT'de yapüacak bütçe görüşmelerinde bu kotou gündeme getiriiecektir,» dedi. Ahmet ölçer, bu yıl için abonelerdski tesisat, bO7,ukluk.larından ve sokak çeşmelerinden doğan yüzde 8'lık kaybm önüne geçilmesini planladıklîirım belirtti. Yağışlann mevsim normallerl altında gerçekleşmesinden doğan sıkınii hakkmda da İSKt Genel Müdürü Anmet Ölçer şunları söyledi: «Bütün dün yada blr kurakhk vardır. Haliy Je Istanbul'da da var... Ömerd' den şehrin îstanbul yakasma aktardığımız 100 bin metreküu suyu. 250 bin metrekupe çıkartarak kuraklığın halka sirayet etmesini önleyeceğim. Halkımıı da suyu iktisath kullanarak ve boru kınklıklarını mektup ya da telefonla bize bildirerek yar dımcı oiabilir. Nisan ayında bol yağışın düşmesi îstanbul'dan öte tüm ülke için önemîidir. İnşallah Dogu'da barajlar yükselir de bir de elcktriksiz kalmayız.» İstanbul'a her gün l«0 bin metreküp eksik su veriliyor. İSKİ yetkilileri su eksikliğmi dengeleraek için, vanaları kısarak özelîikle alçak senıllero vc rilen suyun basmcını düşürüyor lar. Bu uyg'ulamayla semtlere sırayla su verilmesine şimdılık gerek duyulmadığmı belirtcn Ahmet Ölçer, «Nisan ayında hiç yağiş alamazsak mecburen ktsülamsıya, gideceğiz,» şekhnde konuştu. i Türkiye'nin ilk acelc deniz gemisi hizrnete girdi Istanbul îîaber Scvisî Pa piia Su Ü/Unleri ve Uretıml Sanayi Ticarot. A.Ş. taraîından yaptınlan Türkiye'nin ilk açık deniz bahkçı ^emisi «Papila AVCJ» dün Galata, Yolcu Salonu nh+ımırtdn düzenlenen bır törenle hizmete gndi. 700 milyon liraya mal olan Papild Avc^ı gemisî 500 ton balığı eksi 2 doreceye kadar indirilmiş denia suyıuıda soğutacak kapasitede. Her türlü havn koşullannda ve uluslaraRI sıüarda balık avı yapüabilecek şekilde donatılan geminin teknerf Rumeli Kavagı İyi Denir. Tersanesinde yapıldı. Projesi Norveçlüer tarafından çizüen geminin yapımında Ziraat Bankasmm su ürünleri kredisi kullanıldı. UIusu: Ekonomimizde (Baştarafı 1. Sayfada) kapasite ile üretim sağlamaîitır.» dedi. Ulusu ekonomimizde hergün belirgin bir iyileşmenin görün düğünü belirtti kten sonra yurfc taşlardaıi enerji tasarrufuna kesınlikle uymalannı istedi. Elektrik enerjîsindo açığın ha la. stirdüğünü belirten Ulusu, henüz tamamlanmamış santrallerin devreye alınması ve taaarruflarla 1985 yılında arastalep dengesinîn sağlanabileceğıni kaydettî. Ulusu, hidroelektrik santrall» nn galiştlrilmesi için alman tedbirlere ek olarak şu önlemlerin de alınacağmı söyîedi. «Petrol, kömür ve tabiî gax arama çalışmalarına öneelik ve rilip teşvik ediyor, yerli ve yabancı sermayenln bu konudaki tereddütlerinl giderîci mevduat düzenlemelerini yapıyoru». Niik leer santral yapım imkaniar.nı israrlı bir biçimde araştınyoBunlardan başka biyogaz, pü neş ener.jisi gibi enerji kayiiakîan üzerinde yılmadan ça lışmak gerektigine inanıyoru/. Elektromekaııik sanayînl te$ vik edjyoruz.» Ulusu'dan önce konuşan DSİ Genel Müdürü Sabahattin Sayın, halen 14 büyük baraj ve hidroelektrik santralinin yaptmınuı cievam ettiğini, bu tesisin yapımı ve işletmeya girmesiyle yılda yaklaşık olarak 23 mılyar kilovat/saat iiave enerji üretileceğini ve bu miktann 1982 yılında tüketilen ternıik ve hidroelektrik toplam enerjisinin. yüzdva 87'sini getirdiğini kaydettî. meydana Papondreu, Türk (Bavtanuı ı. Sayfada) yardımla (îe.stekledigini» one sürdü. APE'run haberine göre. Papandrou, Toronto'daki basın toplantısında ABD Yunan üs görüşmeleri ile ilgili bılgı de verdi ve bu konuda şöyle konuştu: «Usterden sağianacak askeri hilgilerin Türkiyc'ye siz dırılarak iehdit, yaratacak niıeliğe dönüşmesine ve Ege'de Riiç dengesini bozmasma izin verilmeyscektir.» Türk • Yunan ilişkilerinde beklenmedik golişmelerle ilgili olarak Atina'daki diplomatik gözlemciler bu gelişmeleri etki leyen şu ögeleri sıralıyorlar: 1. Yunan ABI> üs görüşmeleri sırasında ABD'nin Yunanis tan'm istediği Türkiye ile arasındaki 7/10 yardım dengesini kahul etmesi, 2. Türkiye "nln Eşje Ordusu karargâhının Anadolu içine kay dıularak Ege'de Yunanistan'a yönelik sözde Türk tehdidinin Yunanistan üznrinden kaldırüması, 3. On giin önce Türkiye'nin Ege denizinde yaptığı «Deniz Kurdu» taibikalında Yunan hava sahasını ihîâl etmemeye özel bir özen gösternıesi, 4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atina'da verilen kahul resmine Yunan üışişleri Bcikam Haralambopulos ile bazı yüksek rütbeli koınutanlarm katı'nıasma karşılık olarak 25 Mart Yunan Ulusal Günü münaseîıetiyle Ankara'da verilen kahııî resmine Dışişleri Bakanı llter Türkmen ile MGK üyesi, Ilava Kuvvetleri Knmutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın k;ttılması. Öte yandan, «Sorumiuluk Saatlan» adlı bir kitap yazan Yenj Demokrnsi Parfisinin eski Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dısıslari Bakanı Railis, 8 ınavıs 19R0 tarihinde partisinin bnşıiıa fcpçışınden İB ekim 1981'cle iktidardan düşüşüne kfdar £pçen bir buçuk yıllık görev döneminin anahatlarını açıkladı. Railis, 325 sayfahk kitabmm piyasava çıkışı nedeniyle dtizenlprii*i bir basın topiantısm da «iükpsîne hİ7mf"t vermek için. srer^S'nrlp hükümet tarafınrian istenrîirn ve önerildiçi **d'* A"!'"1!'","! |ç» ilpjjîj hir i to'ı*edfl»it«i'7 k^.hul edeî» de söylerli. Panandreıı'nun Tiirk ve Yunan Dıii.şîerl Bakanîarının hiraraya gelecekleri yolundaki açıklaması üzerire Djşislerl Bakanlî*ı yetkilileri, Tiirkive'nin Yunanistan ile görii^mey? her zaman açık olduo'trMj ancr»k böyîe bir görüşmenin önkoşula bağlanaxnay.acağını vurguladılar. Dışişleri Bakanlığım üst düzeyde bir yetkilisi «Yıınanîstan ne zaman iki üJke arasındaki sorunlann müzakerelerle çözüme ka\oıştıırıılacağı bilincine gelirse bu göriişme yapüır. Ankara hcr zaman diyaloga ve görüşmeye açıktır. Ancak bu maratoryum gibi lıerhangi bir önkoşula bağlanamaz» dedi. Ihracat (Baştarafı 1. Sayfada) yetlerinde özerkliğe sahip bir «Türkiye İhracat Kredi Sigortası Kurumu» kurulacak. Kurumun merkezi Ankara'da olacak. Kurum, Ticaret Bakanlığı'nın izniyle gerekli gorülen yerlerde şube açacak, çahşma konusuyla ilgili uluslararası djğer kuruluşlara da üye olabilecek. Türkiye İhracat Kredi Sigortası Kurumu, ihracatta güvenliği sağlamak, ihracatı teşvlk etmek, ihracatta finansman imkânlarınm ya ratılmasına katkıda bulunmakla görevli olacak. İhraç mallarınm satış bedelleri ile bu amaca yönelik olarak ve rilen garanti, depozito ve avanslar, Türk finansman kurumlarımn açacakları kredilerin, ticari siyasi, ekonomik ve diğer risklere karsı ödenmesini de kurum sigorta edecek. Hangl mal ve hizmetlere, hangi rizîko çeşitlerine kar şı, hangi dönemlerde va hangi ülkeler için ihracat kredi sigortası tetninatı verileceSi, Bakanlar Kurulunca. beHrienecek. Tasîakta, kurumun her yıl içm sigortalayabileceği ihraç bedelierinin tavamnırı, DPT'nin görüşü almarak Bakanlar Kurulu'nca tesbit edilmesi hükmü yer aldı. Türkiye îhracat Kredi Sigortası Kurumu tarafından sigorta işlemleri tamamlanan ihracatçılar, kururadan aldıkları ihracat kredi sigortası poliçelerlni banka ve diğer kredi kuruluşlarma teminat olarak gös termek suretiyle, ilgili mevzuat çerçevesinde kredi sağ lanmasmda kullanabilecekler. Bu poliçeler, Türk Ticaret Kanunundakl kıymet li evıak hükmünde olacak. Avrupada (Baştarafı 1. Sayfada) barmdıran «Faslane» üssü önünde de bir gösteri pianlandı. Ingiltere'deki gösteriler Başbakan Margaret Thatcher'i kızdırdı. Thatcher, «göfîteri yapmak istiyorlarsa Berlin dııvarına sitsinler» dedi. Federal Aîmanya' da da aynı nitelikte gösteri ler düzenîeniyor. Dünkü güsterüere 10 bin kişinin ka tıldığı bildirildi. Federal A! manya barış grupları hafta sonunda 90 kent ve kasa bada da görteri yapmayı pîanladılar. ABD Başkanı Ronald Rea gan yaptığı açıklamada «bu tip eyîenıler tüm anlaş ma urnutlarını söndürür» dedi. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Yayin organı «Pravda» ABD Başkant Ronald Roagan'in son öne rilerini «propaganda» olarak niteledi. Pravda, önerinin Cenevre görüşmelerinde gerçekte an laşmayı degîl. kamuoyunu yarııltmayı amacladığını öne sürdü. Reagan'm önerismin çevresinde büyük gürültü kopartildığı ve önennin propaganda olduğu kay dedilen yorumda önerinin sjfir seçenek önerisinden farkhlık göstermedıgi belirtildi. Yunanistan Dişişlerîyle görevli Devlet Bakanı Yan nis Kapsis, Avrupa'ya yeni füzeieıin yerîeştirilmesine «tîimüyle karşı oldnklarım» söyledi. (Baştarafı 1. Sayfada) rarı uygulanmadı. Başbakanlıii: yazıü bir emır ile, Demir Çelik îşletmelerinin «öz varlığmın yasa dışı kulianunına son verilmesini, kanuna avkın dışa uönük müteahhltllkle, asll vazifesindeki öz kaynaldarm amaç dışı hedeflere aktarılmasımn» önlennîesini istedi. Başbakanlık emrınde, müteahhitlik işlerinde çalıştırılanların uygun gorülen standart kadrolara aktanlması öngörülüyor. Ayrıca işçilerin üyesi oldukları Yol îş Federasyonuna bağlı Yaptırım Iş Sendikasımn sürdürdüğü gorüşmelerden bugüne kadar bır sonuç alınamadığı bildirildi. 5000 konutluk kooperatif inşaatının mülahitlığini yapan Demir Çelik İşletmeleri, inşaaatların %70'ı tamamlanmış durumda iken, işi durdurdu. Türkiye Demir Çslik Fabnkaları Genel Müdürlügü, 1056 yılında genel müdürlüğe bağU olarak kurulan inşaat müdurluğü aracılığı ile, ışietmenin ana faaliyeti olan demir çelik i\ retimi dışuıda, müteahhitlik ça lışmalanru da uzun yıllardır sürdürüyordu. Bu çalışmalar kapsaınında, Çelik Mensupları Ev Yaptırma Kooperatıfi ile an laşma imzalayarak, 5000 konut 3uk kooperatif in müteahhithgınj üstiendı. 1971 yılında başlıyan kooperatif inşaatı, 1981 yılında alacak uyuşmazlığı nedeni ıle bır sıire durduruimuş ve 2 H mart 1981 tanhinde de yasalanmızda yeri olmayan ücretsız ızın uygulamas! geçıci bir sule için uygulanmıştı. o U konutluk kooperatif inOO şaatında kullanılan 1.4 mılyar liranın 900 rnilyonunun Demır Çelik kaynaklarından kullanılınası vo Işletme kaynaklarmın 2.S) milyar lirasının başka aian larda kullanıldığımn belirlenraesi, Başbakanlığın yazıJı ııya ıısına yol açcı. Başbakanlikin 19 mart 1932 tarihini taşıyan yazılı emrinde, işietmenin ozvariığının yasa dışı kvülanımına son verilmesini istedi. Yasaya aykırı olduğu bıldirilen dışa dönük mütealıhitlık işien ne son verilmesi istenirken, o tarihte çalışan İiOo işçnün işsız kalmaması için slandart kadrolara aktarümaları ön«rildi. Bu arada yanm kalan konut inşaatına yeni finansman ka/nağı arandı. Ancak müteahhit işveren konu munaa olan Demir Çelik Işletmeien, Kooperatif ile aralarında hakediş parasından doğan sorunları gerekçe göstererek, inşaatlarm %70'i tamamlamnış durumda iken, işin dur dıunılması kararı aldı. 1300 işçiye de 20.11.1982 tarihi ile yasalanmızda yeri olmıyan uygu lama ile ücretsiz izin verıldi. İşçilerin başvuruları üzerine Donanma Sıkıyönetim Komu tanlığı 24 ocak 1983 tarihli kararmda, izne çıkarıldıidarı tarihten geçerli oimak üzere, işçilerin da\ist edilerek ışe başlatılmalan kararmı aldı. İşveren ise bu karan uygulamıyarak, işçilerin iş akidlerüün fesh edilmesi için. İşçi Çıkarü ması Komisyonuna baş vurdu. Karabükrte Ulusu, daha sonra Çarşamba yakınlarmda yapumakta olan şeker fabrikasım gezdi, Sanısuu Vilayetiıidekl bnfinge katüdı. Yetiştirrae Yurdu, Güçsü.v ler Yurdu ve Çocıık Bakım Yurdu'nu zivaret eden Ulusu, Karadeniz bölgesi Sanayi ve Ticaret dalan, Esnaf ve Sanatkâr lar temstlcileriylo blr topianü Başbakan Biilent Ulusu Dlibıyık bucağmda yurttaşlara hiteben yaptığı konuşmada, «önümüKdekt devr»' bUdiginİK gibi demokratik düzene geçiyonıı, bir takım partüer fcurtılac^ık, szkın o, o partiden bu. bu partiden diye kahvelerlnîzi ayurdedi. Hacettepeden dörf OÎ görevÜsi istifa etti Isçi ikramiyesi (Baştarafı 1. Sayfada) rmde bulunulacak. Yetkilil&r büyük bir olasıhkla ikramiyelerin 12 nisandan başlayarak ödeneceğini ifade ediyorîar. 6772 sayüı yasaya göre, kamu kesiminde çalışan işçilere yılda iki ikramiye ödenmesi gerokiyor. Bu ikrarRiyeler genellilde dört taksitle ödeniyor. Bu yıl da ilk taksidin mart ayı jçinde ödenmesi gerekiyordu. Ancak Bakanlar Kurulu'nun bu konudaki kararnamesi çıkmaiı ğı için ikramiyelerin ödeme tarihi nisan ayına kaydı. SÜRECEKT ABD, tarıma (Baştarafı 1. Sayfada) len ve Başbakan Bülent Ulusu tarafından ksbul edilen John Blcck, temaslannı tamaml^dtktan sonra dün Roma'ya gitti. Block, dün de Odaîar Birîıgi ve Dıjişleri Bakanlığında bir dizi temasta bulundu. Odalar Birliği başkanı Mehtnet Yazar da Block için bir yemek verdi. Block, dün aynca DPT müsteşan Yıldınm Aktürkil de ziyaret etti. Edınüen bilgiya göre görüşmelsrin agırhgmı tanma dayaIı sanayüerin desteklenmesi ve ABD'nin Türkiye'ye tarım ürün. len satması konuiarı oîuştıudu. Block'un, ABD'nin Türkiye' d9 tanma dayalı sanayiler kurmak isteği Türk tarafınca oJumlıı kanşlandı. ABD tanm bakan yardımcısının bu amaçia önümüzdeki sonba harda Tilrkiye'ye gelerek konunun aynntılannı görüşeceğini bildirildi. Aynca önümüzdeki haftrüar içinde bu konuda ABD'de Türk isadamlarmın katılacakları bir seminer düzenlenecek. John Block, ABD'nin elindvs bulunan büyük miktardaki tarım ürünleri. stoklannı eritmek istediğini ve Türkiye'ye de özellikle buğday ve soya satmak istedilUerini bildircii. Görüşmeîerin sonunda Türkive ile ABD arasında t a r m plamnria işbirliginin geliştirilmesi kararlaştınldı. Bu amaç. !a Ankara'daki ABD biiyükeîçîligi bünyesinde bir Tanm Ateşeliğinin. kurulscagı büdLiriîdi. ANKARA, «Cumhuriyet Börosu) Hacettepe Universıtesinda görevli dört öğretim elemanı istifa etti. Görevlerinden aynlanlann iki. tisadl ve İdari Bilimler Faktütesinden Doç. Dr. AMülkadir \teş va uzman asistan üğur Cel^sun ile Edebiyat Fakültesi Pelsefe bölümü öğretim elernaniarından Dr, Oruç Aruoba ve Dr. Zeynep Anıoba olduğu ve ıstifalannı sımdukları öğrenildl. (Baştarafı 1. SayfadaJ Güner eski endeksin 154, yenı endeksin ise şehirîere göre değişen 251 257 madde kapsadığını belirt^rek şöyle devam etti: "Eski cndekste kira lıarramaları 1973 yılından berl nabit hale g:etirilmişti, bunun n*>denl de o ankete katılan hane balktnın tekrar bulunamamasmdan ileri geliyordu. yeni endekste ise kira harcamaları da dahil edilmiştir. Ayrıca, Kayserî. Trabzon ve Zonjrultlak illeri de endekse aîınmıştır. En kısa zanıanda clde tsiilen sonuiiardan Türkiye, Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Güneydoğu Anadolu olarak 5 bölge îçin de yeni endeks hazırlanaıak sürekli hale getirilecektir." Yeni endekse göre tüketîci fiyatları 1983 yıhnın başında n bcri Ankara'da yüzde 5.6, îs tnbul'da yüzde 4.3, İzmir'da de yüzde 7 oranında arttı. DIE: 1982de kisi Güner 1982 yılı gayn safl milli hasıla verilerini de açıklaflı. Dördüncü geçici tahminlere göre 1982 yıbnda gayn milli safî hasıla sabit i'iyatlarla yüzde 4.6 oranında arttı. Tar«n sektöründeki gelişma yüzde 6.4, sanayi sektöründe yüzde 6.3, inşaat sektöründe yüzde 0.5, ticaret sektöründe yüzde 4.9, ulaştırma sektöriiudB yüzde 1.9 olarak gerçekleşırken, «dış alem net faktör pelirlerinde yüzde 41.3 oranında gcrileme oldu. Bu düşüşün işçi gelirlerindeki azalma ve dış borç ana para ve faiz Ödeme lerifiin yoğunlasması neöeniyle oluştuğu belirtildi. Bu arada 1982 yılında kiçi başına düşen gayrı saft milli hasılanm sabît fiyatlarla sadece 215 lira arttığı, ayrıca 1290.5 dolardan 1147.8 dolara düştüğü açıklandı. Buna göre, 7P81 yîlı itibarlyle, kisi başma düsen mılli gelir 142 doiar geriledi. İstanbul Haber Scrvisî H Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydm ile avnkat Burhan Apaydm kardeşlerin Sirkeci'de tren sarı karşısmdaki avukathk bürolarmda dün saat 18.50 sıralarm: da yangm çıktı. Sirkeci Palas işhanmıa dördüncü katmda bulunan bürodaki yangınm açık bırakılaıı aspiraiörün kızışması ve alev çıkarması sonucu başladığı bildirildi. Apaydm'larm bürosundaki aspiratör kablosunun nayîon pancuru tu<uşturması sonucu çıkan yangmda pencere pfrvazı, perde ve cam önündela koltuklar y an di. İtfaiye ckipîeri hanm dış ve iç kapılarını kırarak icerı girdi ve alevleri kısa süreda söndürdü. Yangm çıktıgı sırarta hanın kapaJı olduğu bildirildi. Gazetemifî avukatlan Bur han Apaydm ve Orhan Apaydıtı yansmcîan sonra büroya giderek inceîeme . 1 yaptı. Orlıan Apaydm yangmm aspiratörden cıkmadığmı, aspiratürün açık unutulmadığmı ve yangımn cıkış nedeninin bilinmediği ni söyledi. Istanbul Barosu Başkanı Âpaydm'ın bürosunda yaııgm çsktı Hedef 2. (Baştarafı 1. rinln de benzer bir yol ızlediği görülüyor. Doğu bloku ülkeıpnnin özellikîo Türkiye'nin son iki yılda başarıh bir ihracat perfonnansı gerçekleştirdiği Or tadoğu tilkelerine yönelmesi ne set çekiyor. Türkiye'nin ihracat etkinliklerlCumhuriyet muhabirinin görüştüğü çeşitli ihracatcı çevrele ri 1983 yılı için belirlenen ihracat hadefinin indirilmesinin kaçınıli'naz olduğunu ve bu konuda ivedi ve organize öniemler nlınması gerektiğini kaydettıler. Bu çevrelerin çeşitli açıklamaîantim iik ana odak noktasuıda topîandıgı görülüyor: 1 Vergi iaeîesinin daha 6r>co açıklandıgı şekilde süper prim adıyla yeniden gözden geçirilmesi. 2 Taştmacıhkta devlet süb \ransiyonun tüm ürünleri kap Yefihrırtağa gem (Baştarafı i. Sayfada) İki baraj ve santral artık dev redeydî. Hasan Ugurlu Barajı ve Hidroelektrik santralımn 3 ve 4. ünitelerinin de devreye girmesiyle, baraj tümüyle hizmete s o kulmuş oldu. Baraj lara adı verilen Hasan Uğurlu, 1969 yılında DSİ Bölge Müdürliydü. Bir pazar günü, baraj mşaatım kontrole giderken trafik kazası geçirmiş, uçuruma yuvarlanarak eşi Suat Uğurlu ile birlikte can vermişti. Başbakan, konuşmasmda, bu bölgede hizmet verirken trafik kazasında hayatlarını kaybeden Hasan ve Suat Uâurlu'nun isimlerüıin barajlara verilmesini bir kadirşînaslık örneği ve isabetli bir davranış diye niteiedi. Başbakan'm dünkü gezi,sinin yeni bir ertelemeye tığramaması seıinçle karşılandı. Başbakan, 23 şubattan başlayarak Samsun'a yapacağı geziyi sırasıyla hava koşullan. grizu faciası, Büyükelçi Galip Balkar* ın öldürülmesi, Deniz Kuvvetleri eski Komutam Celal Eyiceoğlu'nun ölüraü nerleniylo dört kez ertelemişti. Barajın açılması için kumanda düşmelerinin ilkine Başbakan Ulusu, ikincisine de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahir îlke! bastı. Böylece baraj çalışmaya başladı» ÎSTANBüL (aa) Ulaştırma Bakanı Mustafa Ay: ^ sa n dün. bakimLgma bağlı.; kuruluşlarda incelemelerde j bulundu. \ Dün sabah İstanbul'a ge^ k n Aysan THY'nm Yeşilköy;İj Ha,va limam Ana bakım üsRÜ, Denizcilik Bankası De' niz Nakliyat Anonira Ortaklığı ile Sirkeci ganndıS / jncelemeler yaptı. ' Ulaştırma Bakanı Aysan Istanbul'da încelemeîerde hulunâu İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog