Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 2 NÎSA.N 19*3 Ozkan Sümer, F.Bahçeli Osman^m dünürü oldu SPOR SERVÎSİ Galata. saray Teknik Direktörü Özkan Sümer ile Beşiktaşlı futbolcu Ali Kemal Fenerbahçeli Osman'ın dünürü oldu. Rizede îutbol oynadığı sıralarda bir kızla ilişkisi olan Osman daha sonra kızın ailesi tarafından dava açılmış ve Osman bu sııçtan dolayı ceza yemişti. önceki gün. Ga latasaray antrenörü özkan Sümer ile Beşiktaslı futbolcu A. Kemal Antalya'ya taşınan kızm ailesinl gormeye ve kızı Osman'a istemeye gittiler. Dün sabah saat 03'e kadar kı zın babası Haydar Gedikoğlu ile konuşan Sümer kızı resnıen Osman'a istedi. Sonunda Haydar Gedikoğlu kızı Ayşe Gedikoğlu'nu Osman'a vermeye razs oldu. Osman Ayşe 1© evlenince 1 tutukevine girmekten kurtulacak. Dün Antalya'dan dönen ve mutlu haberi Osman' a ileten Özkan Sümer ve A. Kemal de böylece dünürü oldular. G.Sarayhlar ağae sampiyonluk dilediler G. Saray'm Florya tesislerindeki futbol sabası yanında açılan çukurlara Kulüp Başkanı Ali Uras, diğer yöneticiler ve kalabalık bir taraftar grubu tarafından 70 çam t'idanı dikildi. Cengiz KAPTAN Ağaç dikme haftasında Gala» tasaray kulübü yönetim kurulu üyeleri Florya Tesislerinde çam fidanı dikerek, Şampiyonluk dileğinde bulundular. Florya tesislerindekî futbol sahası yanında açılan çukurlara Kulüp başkanı Ali Uras. Genel sekreter Ersan Feray, Tesisler müdürü Naci özkaya, tdari menacer Ali Yavaş ve kalabalık bir taraftar gurubu tarafından 70 adet çam fidanı dikildi. Bu arada Galatasaray'lı yöneticiler, Sankırmızıh takım için şampjyonluk dileğinde bulundular. Galatasaray, kulübü başkanı Ali Uras, Florya tesislerinden genış bir sporcu kiilesinin yararlanmasına çalıştıldannı beiirterek, Tesisîerin diğer böIümlerine KapaJı bir spor saîonu, Açık hava Basketbol ve Voleybol sahaîan ile. Yüzme havuzu İnşa edeceklerini söyledi. KATAR MÎLLt TAKIMININ KAMP TEKLtFt Öte yandan Avusturya'nın Rapid Wien ekibinden sonra Birleşik Arap Emirliklerine mensup Katar Futbol Federasyonu Milli takımlannı hazırlamak amacıyla Galatasaray kulübüne bir ay süre kamp yap« nıak istediklerini bildirdi. Galatasaray kultibü yöneticileri ise tesisîerin tam kapasite ils hazır olmadığından, ve futbol takr.mnm çahşmalan nedeniyie Katar Federasyonuna henüz bir cevap vermedi. ŞAKİR ECZACIBASI Spor politikası yok... Bugünkü konugumuz, Sakir Eczacıbası Dinçer: Istifamı yönetîm içindeki bölünmüşlük nedeniyîe geri almadım Spor Servisi Samsunspor teknik direktörlügü görevinden istift? eden Adnan Dinçer, kulüp yönetim kuruîundan güvenoyu almasma rağmen istifasını geri a nayışının nedeni oıarak, yönetim içindeki bölünmüşlüğü gösterdi. Adnan Dinçer konu iîe ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: «Uzun zamandan beri parasai nedenlerle kaynak arayışı içinde olan Samsunspor yönetimi komite ile yeni bir ortama girmiştir. Ancak, kendi aralarında böîünmeleri sonucu 2. yarı başından bu yana yeni bir teknik direktör pîanlayan!ar, prensiplerim" takım düzenini, programımı, bozmak istediler. Çirkin dedikoduîar karşısında yönetimde olup da basmda haksiz eleştiriler yapan. oyund&n çıkardığım futbolcu için basına «4 yıîdız ver diye tavsiyede bulundular.» Eczacıbası denîlince akla ilaç değil, basketbolvoleybol geliyor Abdülkadir YÜCELMAN Bugünkü konuğvuouz Kczacıbaşı Spor Kulübünün Başkanı Şakır Eczacıbaşı Sayin Eczacıbaş» bvgün Eczacı başı Holdüıg kuruluşunun 4'Hncı yıhnı kutlarken spo r kulübünüz de 15'incl yaşım dolduruyor. Müesse^e kulüp lerinin öncülerinden sayılan »<ulübünü zü bundan 15 yıl önce hanı?; amaçla kurdunuz? Türkiye'de gençlerin spor yapma olanaklan çok kısıtlı. Ayn1 zamanda Türk genci spora çok yatkın. Hep birlikte biliyoruz ki bu gençler kendilerine yeterîi olanaklar taiünmadığı için istenilen yere geîemiyorlar Her şeyi Devîetten beklememek gerek. Belediyelerin, yereî kurumîann, eğitim kurumlarmm ve endüstrj kurumlarınm da Devlete yardımcı olmaları, Türk gençîiğino yeterli hizmeti verme leri de bir görevdiı. Gerçi spor yanşma olmadan da yapılabilir. Fakat ben şahsen bunun geçerliiiğine inanmıyorum. Çünkü yarışma sporcuj'u motive eder, ilgi uyandınr, coşku yaratır. Ben sporaa yanşmayı ilk koşul görüyorum. Bunun için kurduk biz Eczacîbaşt spor kulübünü. Başanda devamlılığmı nasıl suğladınız? Biz de yıîdız sporcuları toplar, maddi sıkmtı içinde olan bir kulübün ue adını satm alır, kısa sürede isim yapardık. Fakat bu başan golip geçi* ci olurdu. Biz işe dördüncü kümeden başladık ve her yıl şampiyon olarak bir üst kümeye geçtik. Bunun bir baçka nedeni de sporculanmızla birlikte yöneüci ve eğitici yetiştirmekti. Çünkü başandaki süreklüiğj başarıh yöneüci ve başarıh eğiticiîerle sağhyabilirdik Kulübünüz yalnız basketbol, vo îeybol ve masa tenisinde faaliyet gösteriyor. Neden cimnastik gibi atletizm gibi daîları da düşünmüyoı*sunuz? Bir salonumuz var. Bu salonu sabahm erken saatlerinden hîmen he* men gece yarısma kadar kullanıyoruz. Minikler, yıldızlar, gençler. büyükler takımlanmız var. Okul da açıyoruz bu arada, tesislerimiz yetmiyor. Ikimdir? Sanafçı Başkan îzmir'de doğdu, îstanbul Robert Koleji bitirdi. Londra Üniversitesi Ec~ zacıhk Fakültesi'nde yüfesefe öğrenimi. ni yaptı. Yurda döndükten sonra bir süre Vatan gazetesinde sanat eleştirileri yazdı, vatani görevini bitirdikten sonra Eczacıbası İlâç Fabrikası'ıtda çalışmaya başladı. Bugün Eczacıhaşı Holding kuruluşunun İcra Kuruîu Başkanı ve Eczacıbası İlâç Fabrikasmın Genel Müdürü, ayni zamanda Eczacı başı spor kulübünün de başkanı olan Şakir Eczacıbası, yurt içinde ve yurt dışında açtığı bir çok fotoğraf sergilcrinde de çeşitli ödüller hazandı. Galatasaray'ın Florya'dakl tesislerinde ük ağact Kulüp Başkanı Ali Uras dlktt... (Fotofcrat: Hüml TÜRKAY) Güreste umudumuz bulunduğumuz ay yapılacak olan Avrupa Greko Romen Güreş Birinciiîği için Sarıyer Mersinli Ahmet Tesislerinde kampta bulunan Müzahir Sille'nin agzından «kerpetenle söküîdü» adeta. «Söz vermiştim, yemin etİsmet BERKAN iyi şeyler yapabiliriz». miştim kımseyle konuşmaBu sözîer, GrekoRomen yacağım, gazetecilere birMilli Takım antrenörü Müşey söylemeyeceğim, diye «Şu anda kampta bulu zahir Sille'ye ait.. ama öyîe doluyum ki görüNe demek istiyor Müzahir nan güreşçiler, Türkiye'nin yorsun» diyor Müzahir Silen iyi adamlan. Daha iyisi Sille?.. le, «Vallahi ilk sana komı«Gönül, başarıh olabilmek yok, Tecrübelerl belli. Eh, şuyorum. Yine birşey söyledüşmek eldeki materyal de belli. Av îçin kolay gruba medim sana. Daha neler nerupa Şampiyonalarının gü gerekmesin, kimlerle güreIer var ama...» Yanî Müzahîr Siile, «Elicünü de biliyorum. (Hoca, şirsen güreş içinde korku Tüm bunlan Sarıyer'e gediye birşey olmasin ister. mîzdeki harç yakmda bite lirken de biliyorduk. Ama, aslında Avrupa Şampiyonacek, biz de yapıya paydos Müzahir Sille'nin içindekismda ne yapacağımızı da Ama...» biliyor) Şimdi îş, düşeceğiAması şu: «Elimdeki ele edeceğiz» demek istiyor her leri nasıl söyleteceğimizi bilmiz gruplara kalıyor. Eğer manlarla ancak işimi şansa halde. miyorduk. Zorluyomz Sille' zayıf bir gruba düşersek bırakabiîiyorum, Bu işi yaYukarıdaki sözler, içinde yi: Pekî ama ligr kuruldu. Bir sürü takım oluşturuldu. Bunlarm içinde de hep seçme adamlar var... Evet pek çok müesse(6), Feridun (6), Tevfik (8), :3 Üniversitelerarast futboî, bas tSTANBUL se takım kurdu. Ama ben Tayfun (8), Selahattin (8), Nur :0 keıbol, voleybol yarı final kar EDİRNE TRAKTA kuru kaîabahktan söz etdoğan (8) ştlaşmaları Burdur, Balıkesir, HAKEMLER: Ilgaz Karakog Kayseri, Gaziantep kentlerinde BOĞAZÎÇÎ: Hakan (6). Can miyorum. Düşünsenize adam (7), Ergun Ediner (7) baş7adı. (6), Metin (5), Metin I (6), Me Türkiyo şampiyonu veya ikincisi olmuş. Gelmiş butin II (6), Derya (5), Sinan tSTANBUL: Bingül (7), Inci VOLEYBOL (8), Güinur (7), Aysen (6), Pa (6), Gencay (5), Saim (6), Ah raya kampa. Ama bazı oyun AMKARA HACETTEPE : 3 toş (7), Yeşim (6), Meral (7) met (7), tsa (6) îarı bilmiyor. Gösteriyorum. GOLL^R: Tevfik 37, Selahat «Vallahi hocam ilk defa yaTRAKYA: Mualla <5), öznur ÎTÜ '. 0 (5), Fatma (6), Habibe (5), Go tin 44,67,70, Nurdoğan 82. pıyorum» diyor. Yahu bu Diğer Sonuçlar: Futbol: Sam oyunu bu adam nasıl biînül (5), Aksen (5) HAKEMLER: AU Gençel (8), sun 19 Mayıs Konya Selçuk İlyas Yalçm (3) mez. Bilmeden nasıl Türkiye SETLER: 15/7, 15/10, 15/1 22 birincisi, ikincisi olur?.. AnFUTBOL HACETTEPE: Seniz (8), NeBasket B. îçl Eskişehir : 6 Anadolu (k): 9318 Eskişehir lamak mümkün değil. vin (8), Suzan (9), Ayten (9), İZMtR 9 EYLÜL :0 Pslin (0), Serpil (7), Kamile t. BOĞAZtÇt Anadolu • Konya Ereciyes (E): *•• HAKEMLER: Yaşar Karaca 8467 9 Eylül Mimar Sinan (6), Nilgün (6), Figen (6) (6), Fatih Doğan (S), Fevzi Doğ (K): 7715 9 Eylül Ankara Müzahir Sille ağzını bir tTÜ: Filiz (7), Çim (7), Sel ru (6) (E): 7167 açtı ki, he heyt.. Ama hâlâ min (6), Tüten (5), Güifer (6), 9 EYLÜL: Hikmet (3), DilaVoleybol Bursa Uludağ bazı şeyleri söylememek Hayrunissa (6), Neşe (6) ver (8), İsmail (9), Hayri (8), Samsıın 19 Mayıs (E): 30 îçin kendini zorluyor.. Biz Aydın (7), Levent (8), Hasan Hacctlepe M. Sinan: 31 SETLER: 15/12, 15/8, 15/4 de söylesin diye tabii.. Sonunda. daha önceden ima ettiği şeyi söyletiyoruz SUle'ye: «Yok kardeşim yok.. Bu memlekette Greko Romen göz göre göre ölüyor. Greko . Romen Milli Takım Antrenörü Müzahîr Sille, «Güreşçilerimi tanıyorum, Avrupa şampi. yonlarınm gücünü de biliyorum. Şimdi iş kurada düşeceğimiz grupta. Zayıf bir gruba düşersek bir şeyler yaparız» diyor. pan 35 bln kişi olsa da. ben milli takımı bunlarin içinden seçscm, elbette ki daha îyi olur.» Aması şu: «Ülkemizde Greko Romen geleneği yok. Herkes, köylerdo kentîerde serbest yapıyor. Bir adam 1718 yaşına geldikten sonra da ona Greko . Romen öğreiemiyorsunuz. Gre ko Romen îçin çok zamana ihtiyaç var. Bu stili bilen güreşçi az oîunca, öğretecek adam da az oluyor doğal olarak». gunun* programı Futbol 2. Türkiye ÎÂgl ÎSTANBUL (Vefa Stadı) 11.30 S. Sirkeci . AlibeykÖ; 12.15 İstanbulspor Feriköy 35.00 Vefa Simtel Galata Eyüp Stadı 13.00 Yedikule . Beylerbeyi 15.00 Eyüp Karagümrük ÎZMİR (Atatürk Stadı) 13.00 Goztepe Uşakspor 15.00 Altmordu . Karşıyaka ANKARA (Gebeci înönü Stadı) 15.00 Sitespor Şekerspor TRABZON (Avni Aker Stadı) 15.00 Sebat Gençlik Sivasspor Üniversite yarıfinalleri Basketboî ANKARA (Atatfirk Spor Sarayı) 15.00 Ormanspor Taçspor 16.30 D8Î Spor . Pertevniyal ADANA (Spor Salonu) 15.00 Çukobirlik . Jandarmagücü ANTALYA (Spor Salonu) 17.00 Antbirlik Etlikspor «Spor tesisîerini değerîendir. mek, yatırımı planlı yapmak ve tesisleri full kapasife ile calıştırmak ve çift vardiya vıstıîü ge. tirmek sporumuzım çehresini değiştirecektir. Llge çıktıgınızdan bu yana 6 kez şarapiyon oîdunuz. Oysa bu yıl baskette üçüncülük aldunız. Bu sizi üzmedi mi? • Üzdü kuşkusuz. Ama bizim şam piyonluk dışında da bazı ilkelerimiz var. Biz sporda disiplini, arkadaşlığı önde tutuyoruz. Aym krizi geçen yıllarda voleybolda da geçirdik. Takımımızdan 6 voleyboîcu ayrıhp başka yer lerfe gitti. Ama bir yıl sonra bu krizi atlattık, çünkü arkadan gelen bir çok sporcurnuz var. Biz bizdeki sporcu kaj" nağımıza güveniyoruz, sporcularımız arasındaki arkadaşhğa önem veriyoruz. Bizde birinci smıf oyu.acu, Ikinci sınıf oyuncu. küçük sporcu, büyük sporcu ayınmı olamaz. Bizdo sporcular eşit şekilde değerlendirüir. Eczacıbası topluluğu îcindekî herkesin çocuklan bu müessesede spor yapma fırsatı bulabiliyor mu? Elbette Vaktiyle biz bu kulübu kurduğumuzda «reklam mı değft mı» diye kamuoyunda çec;i<îi tartışmalar yapıldı Ben size bir çey söyliyeyim mı. Eczacıbaşt takımlannm yurt dışındakj temsij görevi ne kadar önemli ise yine bu müessesenin yurt içinde Türk toplumu önünde yeterince temsil ediimesi de o derecede önemlidir. Şu var ki biz «ilacımızı alm sağIıklı kalm» demiyoruz. Ve inanın bugün «Eczacıbaşı» denüdiği zaman rnamuilerimiz değil basketbn] ya da voley bol tafr]n>lnnrmz akla geliyor Sporda ba/?arıya ulaşmış bîr muessese kulübünün başkanı olarak spordaki geri kalmışhğımızı nasıl yorumluyorsunuz? Müesseseler giderek <?pora yaklaşıyorlar. Bu güzel bir ç3'.işmedir. Ama no ya?ık ki pğitim kurumlanm?z f?Tf??rpV =;pordf»n eiierini cekîyorlar. Avrupa'da. Amerika'da. Üniversitelerimi7de spo r yapqnlarin ^nyısı bir b^vVı fa7la^ır Ama biVde finiversitele rimizin spora bakıs açısı çok zayıftıı. Unıvo'"c!to;pı'rni7;p ço&undq bir tek tesis bile yoktur Ortaokul ve îîselen de dahi yine de îstfnirse spor yapılaca gma ia^rryorum Bunun dışmda belirli bir spor politîkasmm olmayışı da m > • htiTî'n^n fp'eir tpsis düzeni için •* > ' Atletizm Saat 15.00'ten itibaren îstanbul înöaü Stadında Atletizm Pist yanşmaları yapılacaktır. Yüzme Yaş gruplan yüzme teşvik yanşlan Burhan Felek yüzme havuzunda saat 14.30'dan itibaren yapılacak. Yukse! Erucun gorusu: Altiîicı koşuda Canbaba geçilmez 5. KOŞÎi: flkadun çok iyi bir at. Kolay kazanacağını tahmin ediyoruz. İkincilik için ?«Iisket. Tathcak, Çığ arasmdan bis Misket'i tercih ediyoruz. 6. KOŞU: Güzel bir handikap yarışîdır. Kiloların iyi dağıtımı şansları eşit dunıma getirmiştir. 56 kiloluk Canbaba'yı biz birinci olarak tutmaktayız. 7. KOŞU: Has, gündon güiıe düaeliyor. Bizce yanş, 4 yaşiı 1. KOŞU: îki atm koştuğu 600. bin lira ıkıamiyeli bu yarışı, Orak çok koiay kazanacaktır. 2. KOŞü. Altılı ganyanın biTincı ayağıdır. Düzelen Hitit Star ile As Tudor'un ilk iki dereceyi paylaşacaklarmı tahmitj ediyoruz. 3. KOSlJ: Akça^a kolay bir yarış. Gerek Kilosu gerekse iormu çok iyi... 4. KOŞU: Mesafenin uzunluğu AHpaşa'nın şansını artırıyor» Rakibı 65. kilo ile koşan Salut* tur. Oskar ile Has arasmda geçecektir. Has'm kazanacağını tahnıin ediyoniz. • Sezon açıh$ı yanşları Sezorı açılışı at terbiye&i ya n^lan 3 nisan pazar giinü İstanbul'da yapılacak. Bin'ciiiK Federasyonu'ndan alınan bi!?>ye göre, Maslak Binicilik Tesisleri'nde yapıtecak yarışbr saat 13.00'de başlayacak. özetle; Bayanlar 800 metre serbestte Avrupa rekoru BEP.LİN Demokratik Alman bayarı yüzücü Anker Sonnenbrot, bayanlar 800 metre serbestte 8 dakika 31.07 ile Avrupa rekoru kırdî. Eski rekor, 8 dakika 32.55 saniyo ile yine bir Demokratik Alman'a, İnes Diers'e aitti. Karıncaezmez Şevki için yardım kampanyası Galatasaray'm Karıncaezmez Şevkisi'nin kolu keslîdikten sonra yardım kampanyası başlatıîdı. Yapıîacak yardimların topîanabiîrnesi için Yapı Kredi Bankası Karaköy şubesinde 647735 nolu bîr lıesap açıîdı. KIM DAHASANSU Bugünkü at yarışlan hakkmda, at sahipleri, entrenorler, jokeyler ve yanş bültenlerinin gr.ıüşlori tîö^öriuncîe bulunduruiarak, aşağıdaki çizelge hazırlanmıştır. 1. KOŞU: % 100 2. KOŞU: % 100 3. KOŞU: % 40 % 40 % 20 4. KOŞU: % 100 Yaş gruplan teşvik yarışlan İstanbul'da Yaş gruplan teşvik yanşları 23 nisan tarlhlerlnde fstDnbul'c'a y?.pılac?,k Burhan Feiek ytizme havuzıında yapılacak yarışlar saat î4.30"da başlıyacak. 1. KOŞU: F. Orak 2. KOŞU: F. Hitit Star P. As Tudor 3. KOŞL': F. Akça, P. Ezogelin 4. KOŞU: F. Alipaşa P. Salut 5. KOŞU: F. îlkadım P. Misket 6. KOŞU: F. Canbaba P. Alkoç 7. KOŞU: F. Has, P. Oskar Çayıralan Stankoviç: Eahtiyar kendini çahsarak ispatlasın Ankaragücü karşılaşraasma lıazırlanan eklp dün sa bah 1.5 saatük bir çalışma yaptı. Çalışmadan sonra basm mensuplarına bügi veren Stankoviç, «Bahtiyar kendisi ni çalışmaları île kamuoyuna kanıtlasın, beyanatlanyla deği!» dedi. FAVORI Orak As Tudor Kopuk Ere n II Ezogelin Salut PLASE % 100 % 80 % 20 % 40 % 40 % 20 /o DU ALTILI GÂNYAN 5. Koşuı % 80 îlkıdıro % 20 M <4<et 1 ı. Koşu % 60 Niîrnrut % 20 Alkoç % 20 To.'.un 7. KOŞU: % 40 Yner % 40 Çavraian % 20 Oskar % % % % % % % % % 20 20 40 30 30 80 20 Ezel î Hitite Sta. Istanbulîu Akça Ezogelin Eren II Aüpaşa Fradiavolo Hıperbol Misket 1 Ertay C'g ' Alkoç Nemrut Çeiiksporlular'ın teşekkürü îstanbul 1. amatör ligde oynayan ve bu yıl grubunda 5 olan Çeîikspor yıîdız ve minik takımlarında oyna yan futboieular, Kulüp Başkanı Müfit Malkoç'a, yöneticHere ve Çeükspor'u seven herke?e teşekkür ettiler. Lise ve dengi okullar futbol yarı final maçları Konya, Slvas ve Afyon'da sonnçlandı. Konya grubunda Kıbrıs Lpfkoşe Türk Adnna E ; :kek: Sivas g v ubunda Erzurum Endü",trî. MesİPk, Ankara Çankaya; At'yon grubunda Bursa Hürriyet. tst?.rbul Sultanahmet End. Mes. Liselerl bu'inci o'idu. Türkiye birincili&t 2630 nip^.n tarihîeri a r a sında Kütahya'da tek devreli lig usulü şekîinde yapılacak. geneide sporu tamamiyle etkilemektödir. Biz sanayiciîer tesisleri değerlendırlrken full kapasite hesabj yaparı?,. Yatırımı da buna göre planlanz Oysa sporumuzda tesisîerden yararlanma diye bir şey yok. Yani siz bir ticaret adamı olarak tesislerimizde çift vardiya usulü rnü önenyorsunuz? Elbette öyle. Bizde tek vardiya bile uygulanmıyor. Spor tesislerimiz 16 saat açîk kalmalı, gençlik tes'fieri doldurarak devamh açık tutuîan bu yer ierden yararlanmahdır. Her yere bol bol tesis yapamıyacağımıza gore böyİle bir sistem kurmak zorundayı?.. Sizin salonunuz günde kaç saat açık? Bizde 8'den gece 12'ye Kadar açıktır ve devamîı çalışma vardır. Zaten biz salonumuzun boş durmasından pek hoşlanmayi2. Eczacıbası spor kulübünün bir yılhk bütçesi ne kadardır? Aslında Eczacıbası spor kulübü ile Eczacıbası müessesesi içiçe bir ça> lışma içindedir. Bu açıdan spor kulübümüzün bütçesini sağlıklı ve doğru bir biçimcTe söylemek mümkün değüdir. O halde soruyu söyle sorayım, müesseseler de snor kulübü aç mak istiyor, ancak büyük piderleriı? söz konusa olacağ'.nı düşfinprpk buna cesaret edemiyorlar. Siz bu gibî mfipso'îpl^rp ne gib? bir mcsaj ilrtirısiniz? Spor kulübü açmak gerçekten bir muessese için yıkım olur mu? Hir böyle bir şev düvjnmesinîer. Özellikle bizım gibi aşağil&:rdar başlayan kulüpler ük üç yıl büyük harcamaîar da yapma^lar Üstelik daha az masraflı spor dallan da vardır Kız sporlanm eîe almaları da mümkündür. Yani büyük harcamaîar söz konusu değildir Korkmasmlar. aYl nız başan için sabırlı olsunlar. Mficssesclerin bir ba;?ka korkusu da sporculann spordan başka bîr şey yapmarnası ve bunun da diğer çaîışanîar üzerinde kötü etkj fcırp.îîması. S?r h?m r?J!"nıayı hem spor vaptırmayı nasıl sağladınız?. Sporcunun iki türlü sorunu var. Birincisi bugünkü geçim sorunu diğeri de gelecekte ne olaragi. Bu dün yanin her yerinde de böviediı Örne ğin bir sporcunun iyi beslenmesi gerektir. Masöre ihtiyacı vardır bakıma p a m ı z a bunları sağhyoruz Gelecekteki sorunur.u da (laıessescmizde çnl^itırarak çözümlüyoruz. Çünkü hfipsi üniversite mnzunudurlnr. «R?n sroru b>rnkfikfan sonra bu müessesede çalışacafrm» diyen bit sporru füm gücünü venneye nazırdır Siz blr spnat sporu snnatçı gczüyle misîniz? Sporda da gösteri «annt.r vnr* dir. Bir ope»a, bir brtîr» sevrrder sr«bi seyredilebiiır Bunıjp için de onuc ne olurs& olsun sporcunun ivı gerekir. Çünkü sev'rci türlü / la kalkıp stadyumlara, salnniara koşmaktadır. Bazı tpknik dire^törle, ka« zanan takımlarını sporrular'P! maç sonrası iyi g*sterj yapmad için azarlarlar. Çünkü onlan gelenlere karşı görfvlerini y p ş lardır. Türk sporcusu da kondinı aş« mak. u!uslf»rarası dü/eye eriçmpf< ?o rundadır. Türkiye îçin 'taç yofcfur» dünyanin en 1vi ilan vardır Soorda sağlar ama şunu unutmamak sr^rekir k\ ukısîararası sfandprtîara ?r>î ». devamlı çalı^mak i'k '<osu Ufkumuzu ,crenîşletmerr*i7, kendi arn mızdaki Öiçüleri bir yana bir^kın u!us nmızı Torîamamız. gelin şeçici başanîara inanmamamız gerekir. Fııtboî yarı fîn^! ^vi sonuHardı 1 % 40 OsTcar 40 Vit>«r 20 Has !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog