Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Oktay Akbal " Dünyaya Âçılmak EDERİ 200 LÎRA hteme Adresi Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu Istanbul hur 59. Yıl; Sayı: 21047 Kurucusu : Yunus NADİ 40 TL. 2 Nisan 1983 Cumartesi frangı gibi paralar karşısında uğradığı değer kayıplan nedeniyle ithal ham madde fiyatlannda meydana gelecek rnaliyet artışlarının fiyatlara yansımasını çabukîaştirması bekleniyor. Sanayiciler bu uygulamanm gerçekîeşmesi halinde eski iiyath ilâcj yeni fiyatla satma spekülasyonunun önlenebileceğira ve bazı ilâçların piyasada bulımmaması sorununun çözümlenebüeceğini beiirtiyorlar. (Arkası Sa. 11, Sü. 4de) ÇAĞDAŞ YAYSNLAR1 Dr, îhsan Ünlüer Oku Oku Budur Sonu 5. Bas», Ederi 150 lira fsteme Adresİ Çağdaş Yayınian Türkocagj Cad. 39/41 Cağalorrlu/îsianbul Ilaç fiyat lanna daha sık zam yapılacak Bakanlığm çok kıılianılan bazı ilâçlarda resen fiyat düşürme yetkisi kaldırıldı. Yeni uygulamayla bazı ilâçlara yılda 2 . 3 kez zam yapılabilecek. Ekonomi Servisi Ilâç fîyatlarının belirlenmesinde esas alınan 7/4129 sayıîı kararnamede yapıîan değişiklikler önceki günkü Resmi Gazetede yaymlanarak yürüriüğe girdi. Karamamedo yapıian değişiklikler ilâç iiyatlarına daha sık aralıklariH ve daha küçük oraııJarda zam yapılmasma olanak v?erecek. Karamamenin yeni şekiine göre smai maliyeti % 10 oranında artış gösteren ilâçiar için yapıian fiyat artırma başvuruları işleme konabiîecek Daha önce ancak % 20'yi aşan sınai ma~ liyet artışian oîmâsı halinde bir iîâcın fiyatma zam istenebiiiyordu. Yeni uygtıîamanın özellikle Türk lirasımn dolar, mark ve İsviçre Secimlerin sonbahara yetişmesi ağırlık kazanıvor Yalcın DOĞAN AMCARA Danışma Meclisi çahşmalarmı ne kadar daha sürdürecek, henüz belli değil. Anayasa ya göre. Danışma Meclisi'nin «hukuksal varlığı» seçimlerden sonra oluşacak yeni TBMM'nin fiilen toplanmasıyla birlikte sona e riyor. Ancaîir, bu konunun «hukuksal» yönü. Bir de, «fiili yönü» var. Bir başka deyimle, Danışma Meclisi ne kadar daha yasama or ganının bir parçası olarak görevini sürdürecek? ÖnümüKdeki günlerde açıklık kazanması beklenen İconulardan birisi de bu ol sa gerek. Siyasal partiler ve seçim yasalarm)n açıklanmasmdan ve yürürlüğe ginnesinden, siyasal taaliyefcierin serîjest bırakıîma smdan soni'a Türkiye eski deyimiyle «Seçim sathı ma iîiae» ginrıiş olacak. Yani, seçim dönemi başlamış olacalr. SeçimlerLn erteîenmesi için bu anda çok bü yük bir nederı görülmediği(Arkası Sa. 11, Sö, 4'rte) Papandreu: TürkYunan diyaloğu ay sonu başlıyor Türk Yunan yakmlaşması gündeme geldi. Türkmen . Haralambopulos görüşmesinin öne alın. ması ilginç. gelişme olarak değerlendiriliyor. Slelyo BERBERAKİS ATİNA Türkiye Yunanis tan ılişkiierindc ilginç ve bakldiımedik gelişmeleı* cereyan ediyor. Yuiıiırıistan Başbakanı Andreas Papandreu Kanada' nın Toronto kentinde yaptıgı açıklamaüa Türk ve Yunan Dışişlerj Bakanlannın nisan ayı sonunda Strasbourg'ta diya log için buluşacaklannı agıklaciı. Eski Başbakan Yorgo BalIis de «hükümet istediği tak(iirde görevli olarak Ankara'ya gidehilirinı» dedi. Aynca, Yunan Dışişleri Bak'uı Yardımcısı Vuannis Kapsîs'in Siyasal Büro Müdürü Hristos Korakas'ın geçen halta içinde «önemli bir konu îçin» Ankara'ya geldiği sapian dı, Korakas'ın Ankara gezısirin iki ülke Dıçişleri Bakaniariiun Strasbourg'ta yapacaldan Papanrireu tarafından açıkîanan görüşmeyle ilgiîi olduğu sanılıyor. Korakas'ın ani Ankara gezısinin Yunan basınında yayınlanması üzerine yapıian açıklanıada ckendîsiniu önceden hazırianan bir program uyarınca sırası geldiği için kurye olarak gittijp» öne süıiAldü. Ancak. Atina'riaki diplomatik gözlemciler bu açıkîamayı geçerli bul muyor ve «bîr büyükelçi knvye çantası taşımaz» diyorlar. 9 haziranda Paris'te yapıla cak NATO Bakanlar Konseyl' nde Tiirkmen ve Haralambopulos'un ı'ıirüşnıaleri beklenir ken, diyalogtın 6 hafta önca yapılabilecek olması iigüıç bir gelişme olarak değerlencüriîiyor. Ankara, Türkiye'nin görüşmeye açık olduğunu ancak böyle bir görüşmeniıı moratoryum gibi önkosula bağlanamayacağını vurguladı. Yunan resmi haber ajansı (APE), bu konudaki açıklamaniîî Başbakan Popandreu tarafmdan Kanada siyareti sırasında Toronto'da yaptığı basm toplantısında yapıldı^ını bilcürerek Papandreu'nun şoylc ko nuştuiinnu duyurdu: «îki ülke arasmda nunatoryum sürdüğü takdîrde, larafla rin Dışişleri Bakanlanmn TÜrki'unan diyalogımu nisan ayı so nunrîa KtrasbourJî'ta başlatmaları olasıhğı vardir.» Papandreu aynı b^sm topiantısındn., «ABD'nin lran yerinc Türkiye'yi böisede jandarmalık görevi için seçtiğini. bu neden U bir miî>ar dolarlık askerî (Arkası Sa. 11. Sü. i'de) Ermenî terörü ve bir büyükeld muran Hedef 2. kez i İZMİR, (Cumhuriyet Ege Biirosu) Demir ve Çimento ürünlerinin ihracatında öngörülmeyen düşüşlerin ortaya eîkraasından sonra, Devlet PIanla~ ma Teşkilatı 1983 yıh için prog. ramlanan 6.8 milyar dolarlık jjhracatı 6,6 milyar dolara indir di. 1983 ihracat hedefi önce 7,1 milyar dolar olarak beîirlenmiş, ancak İ ay kadar önce revize ediierek 6.8 milyar dolai'a düşUrüîmüştü. Geçtiğirtıiz yılın ilk ikî syında 7i)0 bin ton olan çimento îbracatı, bu yılın ilk iki ayında 200 bin tonda kaldı, Bunun en büyük nedenî oZarak özelllikle Irak'a yapıian bağlantılarda fiyatlann yüksek oluşu gösterilfü. Türkiye torbalı çimento iîîracatînı 3336 dolar arasmda ger çekleştirirken, Türkıye'nin rakiplsri olan Romanya, îspanya ve Yunanistan'ın 2526 dolardan ihıacat yaptıgı saptandı. Aym durum DemirÇelik ihracatında da gözleniyor. Demır Çeîik tiriinîerinde de dünya demirçelik krizine koşut olaYHIZ fiyatlar düşmeye başiaüı. Özellîkle Doğu bloku olarak anj lan Comecon üikelerinin uyguladıgı devlet sübvansiyünlarj îîe demirçclik fiyatlarıtun dalıa da düşürüldüğü öğrenildi. Demirçelik ihracatım gerçekleşfiren îzdaş, Metaş gibi kunüuşîar fon iadesinin tonda 60 dolara yükscltilmesinin se re ğînî vuıguİJîdılar. Ancsk DPT'nin 6.6 milyar dolara indirdiği jhracat, hedefinîn özellîkle ııluslararası ticarette başiayan himayecilik eğiliminden kaynakiandığı da saptanaı. Bu konuda ABD'nin iç paznrı koruma gereğiylo başîatttö» himay*îci licaret politikasından sonra, Dcğu bloku ülkele(Arkası Sa. 11. Sü. : de) Ermeniler, büyük ü politikasma alet edildi Sedat ERGtN ANKARA Dışişleri eski Ge nel Sekreteri Büyükelçi Kâmuran Güriin, bızzat Ermeni belgelerine dayanarak yaptığı çalışmada, Ermeni tehciri olayırnn da aydınlanabildiğini, bu konunun çarpıtıldığını ve abar tıldığını söyiüyor. Güriin, Ermeni belgelerinin Enneni toplu munun Osmanlı imparatorîuğ'u' na karşı büyük devlet politika larına aîet ediîdiğini ortaya koy duğunu açıklıyor. Güriin'ün bu konudaki açıklamaları şöyle: Bir Osmanlı împaratorîuga'nun Ermenilere eziyet tttiği iddiası var... Güriin 1856'da, 1878'da Avrupa'da oturan Ermeniler tarafından yazîlmış kitaplar var. Onlan okuyorsunua. Osmanlı împaratorluğu içinde ne kadar rahat olduklarım, bütün sıkmtılarmm kilise ile balk arasındaki anlaşnıazlıklardan ortaya çıktîğını görüyorsurıuz. Çünkü Ermeni kilisesinin bütün gayesi belirli bir topluluğu olması ki, o topluluğu sayesinde kendi si d.evam edebilsin. Ve misyoner hareketin Gregoryenlerî Protestan]î!;a çekme çabalan I Arkası Sa. 11. Sü. 5'de) * DİE: 1982de kisi bar.ma milü gelir 1149 dolara düstü AN'KAllA, (Cumhurivet Bü. rosu) Yeni tüketici fiyat. endeksleri açık]andj. Devlet Istatistik Enstitüsünün 198a yılına aft gayrı sati milli hasîJn gecici tahmin!ere prörp, ]981'(? göre geçen yıl 142 dolar aralrın rnilli gelir 1149 dolara düştü. Devlet îstatistik Enstitüs;! Başkanı Nihat Cîüner dün AnJcara'da bir basm toplan^ua diizenleyerek 14 ilin veriîerirıîn derlenmesiyle lıazjıîar.an yeni tüketici fiyat rndeksicri hakkında ajnntıh bilgi veruı. (Arkası Sa. 11. Sü. :V(h) ISKI Gene! Müdürü: • Semtlere sıra su Su kaybına neden olaıı şebekeniıı yeııileîimesi için 10 yılda 9.5 mîlyarlık yatirım gerekiyor. Cengiz TURHAN îstanbul'da kente dağıtılan suyun yüzde 45'i tüketiciye ulaşamadan yitiriliyor. 10 yıllık bir programla su dağıtım şebekesinin yenilenmesi için 9,5 milyar liralık yatirım gerekiyor. Yağişlann ınevsim normallerinin öltında gerçekleşîîje.sinden doğan su eksikliği, kente dağıtılan. suyun basmcı fi.üşürülerek dençöleniyor. İSXİ Genel Müdürü Ahmet Ölçer. semtlere sırayla su verilınesinm benüz düşünülmedJ. ğini söyîedi. İEtanbul'da dağıtılan suyun yarıya yakmı tüketilemeden yitiriliyor. Su kayıpiarma en fazia vol açan etken dağıtım şetaekesınin eskiiiğı İSKt Genel Müdürlüğü'nden alınan bilfeiye göre İstanbul'da şebeke eskiliğinden doğan su kayb) yüzde 29'a ulaşıyor. Bozuk ve boşa akan sokak ceşmeleri iie evlerdoki bozuk tesisat da, dağıtılan suyun yüzde 8'inln kull ' ^ n vitirilmesine yol (Arkası Sa. 11, sü. 3de) H Semih GÜNVER antatıyor HaBıkarnas BaSıkçısı'nın son iiç rnektubu Turan Hoca yîa Avrupa Kortseyü'nde SÇI m Pazartesf îhracatSigortası Yasa Tasarısı Basbakanhğa sunuldu ANKARA <a.a.) Danışma Meclisi Giresun üyesi. Bahtiyar U?;unoğ]u taınfından verilen «İîv^acat Kr»>di Sigortası Vasa Tasansı» Da nışma Meclisi ihtisa.s koraisyonlarında görüşülürken. Ticaret Bakanhfîi taraf'mdan aym konuda hı?:ırlanan yasa tasarısı Başbakanlığa sunuldu. Basbakanhğa sunulan tasarı taslağına göre, özel hukuk hükümîerine tabi, knmu tüzel kişiliğine ve i'aah(Arkası Sa. 11, Sü. 2de) »THE NUCLEAR THATCHER'l KIZDIRDILAR: Yu sonunda orta raenzilli fUzelerin yerleştirilmesi planlanan iilkelerden biri de İnşîiltere. Ülkede, yoğun biçimde başiayan nükleer silah aleyhtarı gösteriler dün 100 bin kişinin oluş turduğu bir «insan zlnciri» ile devam etti. Üliîsıı: KırgınlıkJarı gideıici bir anlayış ve tutuma sahibiz Hasaıı Uğurlu Barajı Hidroelektrik santralınm 3. ve 4. ünitelerini devreye sokan Başbakan Bülend Ulusu, «Nükleer santrallar kurniadan gelece ğin Türkiye'sinde cnerji açığı kapatılamaz» dedi. Hasan UYSAL SAÎVISUN (Cumhurivet) Çarşamba iîçesi yakmlannda yeşihrmak üzerinde lıurulan Suat Uğnrln Barajı ve Hidroelektrik santralını hizmets açan, Hasan Fğurlu Barajı hid roelektrik santrahıun .1 ve 4 ünitelerini devreye sokan Baş bakan Bülend Ulusıı, Samsunda e&naf ve sanatkâr temsilci lerîyle yaptığı toplantıda, «lar~ gınhkları gîderîci. yaraları sancı bir anlayış ve tutuma s*hibi/, aynı anlayış ve tutumn bundan sonra da sürdüreceğ!* mîz tabicUr» dedi. Ulusu hükümete geldiklerl îlk günöen itîbaren milleti iîe aynileşmiş bir gücün hiîkümetî olduklannı soyledi. Ankara'dan Hava kuvvetlerine alt bir uçakla 09'da Samsun'a giden Ulusu beraberinde bakanlar İlker, Cantflrk, Bosrer vo öteki ilgiliîerle biılikte Öarnsun'clan 41 kiîometre uzakliktoki baraj sahasına gitti. Ulusu törende yaptığı konuşmacla, düzlüğe cıkabilmenin en önemü koşulunun üretim artı çî ve ihracat seferberliğinia sürdürülmesinden gftçtiğini be. hıterek, «Hedefitniz öncelikle ınevcnt sanayî tesislerînde tam (Arkası Sa. 11, Sü. 5'de) Kafaoğlu: Düzenîeme için yetki tasansımn son şekîiiîi bekîiyorura ANKARA, fANKA) Maliye Bakanı Adnarı Başer Kafaoğlu. mali sistemde yapılmasî öngörulen düzenlerneier konusunda kanun gücünde kararname çıkartma yetkisinin Danışma Meclisi'nden geçmesiyle ilgilj olarak ANKA'mn sorusunu yanıtlarken, «dereyi görmedeu paçayı sıvamak istemiyorum» dedi. Yetki tasansımn Milli Güvenlik Konseyi'nde ela almacağmı hatırlatan Kafaoğlu, daha sonra banka genel müdürleriyle Bankalar Birîiği'nde bir toolantı yapacağmı bildirdi, Kafaoğlu, bankacıhk alanmdaki düzenlemelerin bundan sonra oluşturuîacağım kaydetti. Öte yandan, Danışma Meclisi'nden geçen yetki tasarısmin süreyîe sınırlı tutuîması konusundaki tartışmalar sürüyor. Bankacıhk çevreleri, yapıîacak düzenîemelerin belli bir ııygulama sonrasmda eksikîik ve yanhşhklarıyla yenıde n değerlendirilmesi gerek üğine işar ret ederek, «MGK. kararnamelerin çıkartılmasıyla ilgili süreJeri yeterJiliği açtsından değerlendirebilir» biçiminde konuşuyorlar. ABD, tarıma dayalı sanayiler lcurmak istiyor Tarım Bahanı Bloch 24 saatlik gezisînde bir dizi te masta bulundu ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) Amerika Birleşik Devletleri Tarım Baltanı John Block, Ankara'ya yaptığı 24 saatlik ziyaret sırasında Türk lîükünıetine ABD'nin Türkiye' de tanma dayalı sanayiler fcurmak istediğini bildirdi. Mısır ve Suudi Arabistan'a uğradıktan sonra Ankara'ya g?(Arkası Sa. 11, Sü. Tde) Âvrupa'da nükleer silahlara karsı kampanya hasladı Dış Haberler Servisi ~ Sovyetler Birliği, ABD Baş kam Ronald Reagan'm açıkladığı «Ara Çözüm» önerisini propaganda olarak ni telerken İngîîtere ve Federal Almanya'da Başkan Rea gan'ın önerisine karşı büyük kitle gösteriîeri başlatıldı. Londra yakmlannda yakîaşık 100 bin kişi bir «\n san zinciri» oluşturarak nükleer silahları protesto etti. Çeşitll ajansların bildirdiklerine göre İngıltere'nin onde gelen barıs grubu «Xiikleer silahsızlanma îçîn kampraıya» (CND)nin sozcüsü, «insan zincirinin» Londra'nm 80 kiîometre batısmda bulunan iki üs ve bir nükîeer bomba fabrikaçevresinde oîuşturulduğunu söyledl. «İnsan zîncirbnin 22,5 kilometrellk uzunlukta olduğu da gelen haberler arasında. Kuşatmaya alınan üslero bu yıî sonuna dek Cı*uise füzeleri yerleîjtirilmesi planlanıyor. îngiltere'deki protesto gös terilerinin hafta sonuna dek süreceği belirtilîyor. Yarın îngiüz nükleer denizaltısmı (Arkası Sa. 11, S0. 3'de) ^çi ikramiyesi bu ayın 12'sinden itibaren ödenecek ANKARA (Cumhuriyet Eürosu) Kamu kesiminde ve KÎT'lerde çalışan ışçılerin ikramıye'e rinin ilk taksiti 12 Nisan'darı itibaren ödenroiîye başianacak. Yakîaşık 600 bin işçıyi ilgilendiren ikraıniyelerin iîk tausidinin ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararnamesi ım zaya açıldı. Bütün bakanlarm kararnameyi imzalamasmdHa fconra iigili yerlere ödeme era(Arkası Sa. U, Sü. 6'da) Izlenimfer Yeşilırnıağa gem yuruldn Hasan ÜYSAL SAMSUN Başbakan Bülend Ulusu, törenden sonra baraj sahaîarmdan dönerken, Tekke köyünde «Yeşilırmağa gem vuruldu» pankartı taşmıyordu. Dün açıîan îkl baraj ve hidroelektrik santralıyla artık «Çarşamba*vî sel almayacaktı». (Arkası Sa. 11, Sü. 5'de) Tünel Baymdırlık eski Bakanlarmdan Salahattin Kılıç, bir yolsuzluk savıyla yargılandığı Yüce Divan'da geçenlerde oyçokluğu ile beraat etti. Kılıç'm beraatma karşın, bakanhk dönemindeki üst görevliler, müsteşar Teoman Güzey, genel müdürler, Okay Kurçeren ve Suat Taftalı çeşltti (Arkası Sayfa 11, Sü, lde) ET Affedersinlı, tlz de dunya dıan mısmız? # ABD, Lubnandan çe> kilmezse Jsraü'e F • 161an vermeyecek. 3. Sayfada # Küıçturgay: Kanserde savaş yasa İasarısı ha«ırlanıyo*. 7. Sayfada # ABD ve AET arasındaki tarım ürünü savaşı Türklye'yl tehdit ediyor. 9. Sayfada # Çalışma Bakanı Esener: Türk işçüerinîn geri gönderiünesiyle Alman ekonomisi düzelmez. # FiUstînlllere hayat hak ki kalmadı. 12. Sayfada Karabük'te 1300 isci 4 aydır ücrefsiz izinli sayı!ıyor Şükran KETENCÎ q Demir Çeîik tşîetmelerl Genel Müdürlüğü, Karabük'te kooperatif inşaatj işlerinde ça ^ lıştırdığı 1300 işçiyi 4 aydaa i? bu yana ücretsiz izne çıkardı. Yasalarda yeri olmıyan bu uy gulamaya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı Gölcük Sıkıyönetım .. > Komutaniığınm, 24 Ocak tarihi ile verdigi işe başlatma ka(Arkası S». 11, Sü. 4'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog