Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CAfîHAS VAVTNI ILHAN SELÇUK Âtatürkçülügün Âlfabesi 2. Bast, ederi 200 Lîra Isteme Adresi Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İstanbul 100% aşkın kişinin yaralandığı olayı El Cihad El Islami adlı örgüt üstlendi Bir «intihar komando. sunun» sürdüğü araba. lun elçilik yanında pat. ladığı sırada binada bu. lunan ABD'nin Ortado. ğn temsilcisi Morris Drager'in eşi başından yaralandı. Patlamadan sonra ABD 6. fiîosuna bağh «Gua. dalcanal» helikopter ge misi elçiliğin karşısmda kıyıdan 500 metre açık ta demirledî. Dış Haberler Servisi Lübnan'm başkenti Beyrut'taki Amerikan Elçiliği'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 40 kişi öldü, 105 ki5i de yaralandı. Ölenlerin çoğunun vize almak için elçıliğe gelen Lübnanlı yurttaşlar olduğu belirtilirken, 8 Amerikan askerinin de ölenler arasmda olduğu bildirildi. BBC rad yosu Büyükelçi Robert DUlon'un patlama sırasında binada bulunduğunu, ancak olaydan yara almadan kurtulduğunu duyurdu. ABD BüyükelçUiği'nde meydana gelen bu büyük patlamadan sonra, ABD 6. fiîosuna bağlı «Guadalcanal» helikopter gemisi elçlllğln karşısmda, kıyıdan 500 metre açıkta demirledî. Flloya bağlı bir başka geml de 2 kilomet Cumhuriy Beyrut Elçilijji bomhala n dı: ı 59. Yıl; Sayı: 21064 Kurucusn: Yunus NADt 40 TL. 19 Nlsan 1983 Salı 0f ÇACDAŞ YAYINLARl Yol Kesen Irmak fl. V. VELIDEDEOĞLU EDERÎ: 350 LÎRA tateme Adresi: Çağdaş Yayınlan Türkocaftı Cad. 39/41 Cağaloglu/İST. • •••e "El Cihad El Islami,, Iran yanlısı bîr örgüt Dış Haberter Servisi ABD elçillğinln bombalanması oîayını üstlenen tran yanlısı El Cihad E] İslâuı örgütünün Lübnan'ın doğusunda üslenen bin kadar tran devrim muhafızı ile işbirliği içinde olduğu belirtiliyor. AP Ajansı'nın Lübnan polisine dayanarak verdiğl bilgilere göre örgüt Lübnan'daki şü Müslüman grubu Emel'e bağlı. YUzlerce silahlı militana 3ahip olan Emel örgütü, eskl bir Lübnan kenti, Baalbek'de üslenmiş durumda. örgütün liderligini 40 yaşındaki bir öğret men, Htiseyin Musavl yapıyor. İsraillilere karşı Suriye birliklerine yardım amacıyla tran Devrim Muhafızlan geçen haziran ayında Bekaa vadislndeki bu 25 bin nüfuslu kente geldiler. BtNA ÇÖKTÜ Bombanut patlamasıyla ABD Büyükelçiliği'nde büyük hasar meydana geldi. re kadar uzaklıktakl bir limana glrdi. Amerikan AP ajansmm görgü tanıklanna ve polis yetkilllerine dayanarak verdiğl habere göre bir müslüman mllltanm kullandığı ve içüıde 150 kiloluk patlayıcı madde olduğu bildirilen bir araba, Ayn Mreyse semtlnde, 7 katlı elçilik binasına doğru gitti ve blnanın yanında büyük bir gürültüyle patladı. Patlamadan sonra bina yanmaya başladı ve çevredeki tüm binalann pencerelerinin kırıldığı gözlendi. Lübnan Devlet Başkam Emin Cemayel'ln de denetleme amacıyle geldiği kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına 12 kadar ambülansm yanısıra, çokuluslu banş gücünde görev yapan Fransız ve Amerikan askerleri de katıldı. Hıristiyan Lübnan'ın Sesi (Telcfoto AP/a.a.) Radyosu olayda 40 kişinin öldüğünü bildlrdl. Radyo «întihar Komandosu»nun kullandığı arabanm diplomatik plaka taşıdığmı da kaydetti. Yabancı blrllklerin Lübnan'dan çekllmesi konusunda görüşmeJer yapmak içln (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Kentin ana caddeslnde iki katlı san bir binayı kararg&h olarak seçen Devrim Muhafızlan, caddedekl birçok duvan tran lideri înıam Humeynl'nin posterlerl ve Amerikan aleyhtan sloganlarla süslediler. tran Devrim Muhaftzlan'nın ve onlara bağlı Lübnanlı şiTlerin son aylarda Lübnan'da glristlkleri saldınlar şöyle: 4 Martta Bekaa Vadisl'sde Lübnan ordusuna saJdın: (Arkası Sa. 11, Su. 8'de) rnkandakl kroklde dfin Beyrut'ta saldınya hedef olan ABD BüyükelçlUÜ 1 rakamı ile gösterillyor. Ayn Mreyse semtindeki ABD Büyttkelçiliği deniz kıyısmda bulunuyor. Hemen arkasında ünlfl Hanura Caddesi ile arasında kalan kesimde Beyrut Amerikan t)n{* versitesi kampusu yer ahr. KrokWe 3 rakamı ile Sovyetler Bif llği Büyiikelçiliği belirtüiyor. 2 rakamı Ue de Tiirkiye Büyükelçiliğl'nln 1982 yazındaki savaş sırasında kuliandığı ve şu anda kısmen harap olmuş binası. Bombolamangn ardındo ne yatıyor? Lübnan'da Şîîler de sahneye silahla çıktı Cengiz ÇANPAR BeyrutTaM ABD Buyükelçilîğtoe karşı giişilen bombalı saldın, belirtiler bizi yanıltmıyorsa, Ortadoğu'da ve tabil en baata LUbnan'da ABD hedeflerine karşı girişilmesi muhtemel bir saldın dalgasının ilk habercisidır. ABD, Israilin Lübnan'ı işgalinden bu yana geçen süre için(Arkası Sa. 7, Sfl. 3 de} Servet affıyla 11,5 trilyon lira aklanacak Yükümlüler dünden itibaren Ziraat Bankası'nda bloke ettikleri kıymetleri geri almaya başladı. 7 banka Genel Müdürü Bankalar Yasası'nı gö. rüşmek üzere dün biraraya geldiler. gulanan servet affı, Malıye' nin beklentilerini aştı. Maliye Bakanlığı yetkUUeri, 67 ilden kesin sonuçlann 1 hafta ıçlnde alınabüeceğl, ancak ılk verilere göre servet afft ile «aklanan paranın 11,5 trilyona» ulaşacağının tahmin edildiğini büdirdüer. YetkilUer, özel uzlaşmu ile vergı tahsilinin ön plana çıkartılmadığı» bellrte rek: «Servet beyanlannın yenilenmesi ile ortaya gıkan servetten yUzde 1 oranında va ni 15 milyar lira vergi tahak kuk ettirsek bu bize göre çok büyük miktardır. Maliye Bakanlığı önceleri çok daha küçük rakamlara ulaşılacağını tahmin ediyordu.» biçiminde konuşuyorlar. Maliyeciler, <Ozel plşmanlıktan da 4550 milyar Uralık bir vergi gelirl gelmesintn» kesinleşmek üzere olduğu» bildiriyor. Ote yandan servet beyanlaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) nnı yenileyen yükumlUlennin MGK, Şener Yiğit ve Cafer Aksu hakkındaki ölüm cezala 15 nisan'a kadar Ziraat Ban kalannda bloke ettlrdikleri ser nnı onayladı. vet üstündeki blokaj da dün Fethiye'de berberlik yapan çözüldü. Blokaja tabi servetle Şener Yigit (30) 30 Eylül 1978 rlnl Ziraat Bankası şubelerigünü tatllini geçirmeye gelen ne yatıran yükümlüler dün Avusturya Büyükelçisi'nin kızı sabahtan itibaren paralannı ge Andrea Lanbe ile cınsel ilişkide ri almak için banka şubeleribulunmak istemış, karşı çıkıl ne başvurmaya başladılar. Yü ması üzerine yanındaki av tu kümlüler, bankadakl sevetle feği ile Andrea Laube ile anne rini alabilmek için «tnakbuzei Vrena Laube'yi öldürmüştü. lu tahsll fişi» ya da «emanet (Arkası Sa. U, Sü. 7'de) bordrosu» göstermek zorunda bulunuyor. (Arkası Sa. 11, Sfl. 5'de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Servet affıyla ilgiü olarak Ziraat Bankasına blokaj yaptırmış olan yükümlüler dün den itibaren bloke ettikleri kıymetleri geri almaya başladılar. Dört yıllık defter hesap belgeleri lncelemeden kaldırılacak olan mükellefler vergi dairelerine başvuruyorlar. Servet affıyla «aklanacak» pa lanın ilk verilere göre 11,5 trü yon liraya ulaşacağı sanılıyor. Bazı kamu alacaklannın ö» 1 uzlaşma yolu ile tahsilı hak kmdaki yasa çerçevesinde uy Türkiye'de ilk tüp bebek denemesi İlk tüp bebeğin gerçekleştiği Londra'daki künik. te bugün bir bebek yaratmak yaklaşık 200 milyon liraya malolurken, Ankara Üniversitesi Tıp Fa. kültesi doktoru Prof. Ali Gürgüç, aynı olayın Türkiye'de 500 bin liraya çıkacağını söylüyor. Jülide GÜLİZAR ANKARA Olayın başlangıcı filmlere yaraşır biçimde oldu. Büronun telefonu çaldı ve telefondaki ses devara etti: «Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. All Gürgüç tüp bebek yapacak, baberlniz var nu?» Hemen, Prof. Dr. Ali Gür güç'ü aradık, duyduğumuz haberi doğrulatmak lstiyor duk. «Evet» diye güldü Prof. Dr. Gürgüç, «öyle bir kötü nlyetimiz varj> Ülkemizde milyonlarca umutsuz kadına umut verecek bir olay bizde de ele alınmış oluyordu. Prof. Dr. Ali Gürgüç «Evli her on çiftten birinin çocuğu olmu yor. Yani onda bir oranında diyebilirsiniz?» dlyerek yanıtladı soruyu. Ne zaman başladınız tüp bebek çalışmasına? Iki ay kadar önce? Bu düşünce sizde nasıl doğdu? Bir çocuk sahibl olabilmek için çırpınan kadmlar bu düşUncenin çıkış noktası oldu. Ayrıca dünyada başlatılan bu çalışmaya bütün ülkelerln katılması gereğine lnanıyorum. Konunun aynntılarım biliyoruz. Merak ettlğim nokta neydi biliyor musunuz? Acaba böyle bir çalışmayı gerçekleştirecek bir kadro kurablllr miylz? Arastırmalanmız sonunda bu konuda tam yetişmlş bir kadroya sablp olduğumuzu gördük. Sıra aletedevat so rununa gelmişti. Yeniden bir araştırma daha.. Gördük ki ufak bir çalışmayla her blri bir yerde bulunan bu clhazlan da toparlamak mümkün. Zaten şimdi işin bu aşamasındayız. Organizasyon faslı tamamlandı. Ünlverslte'den de gerekli yardımı gördük. Ellmlzde bulunan hastalar arasında (Arkası Sa. 11, Sfl. 6'da) Âskeri Mahkeme, "Korsan,, için tutuklama kararı verdi Açbk grevi tehdidin. de bulunan Mahmut Kalkan, bugün AtL na'da yargıç önüne çı. kanlıyor. Haber Merkezi THT nın istanbul Izmir &eferinl yapan «Ankara» uçainnı cuma günü Atina'ya kaçıran ve bugün yargıç önüne çıka rılacak olan hava korsanı vi tehdldinde bulunduğu bildiriliyor. Uçak kaçırma olayıyla ilgili olarak tstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi de hava korsanı hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Yeşilköy Havalimanı yolcu arama bölümünde görevli bir polis memuru da tutuklandı. Atina muhabirimiz Stelyo Berberakls'in bildirdiğine gö re, öncekj gün savcıhkça ifadesi alınan hava korsanı Mahmut Kalkan, bugün yar gıç önüne çıkanlacak. (Arkası Sa. 7, Sfl. 2 de) MGK, Yiğit ve Aksu'nun ölüm cezalarını onayladı ASRIN BEBEĞ1 5 YAŞINDA Doğnmn büyük yankılar uyandıran «asrm bebeği», «mucize bebek» sıfatlan takılan tüp bebek Loise Brown bngttn 5. yaşında. Yepyeni buluşlt Kadınlar hormon pompası île hamile kalabiliyorlar LONDBA, (a.«.) Londra'daki bir bastanede bir grup hekimin geliştirdiği kadınlarda kısırhğı önleyici horman pompasının harikalar yaratbğı bildiriliyor. Şim diye dek 50 kadm üzerinde uygulanan yeni yöntem sonucu 35'inin hamile kaldığı, 7'sinln de çoktan çoouk sa ; hibi olduğu belirtildi. Bir kibrit kutusu büyüklüğündeki bir aletin belirli arahklarla ve küçük Jgneler aracılığıyla deri altma hormon zikretmesinden ibaret olan yeni yöntem, gün boyu (Arkası Sa. 11, Sü. 5'de) • Andropov Cernenko çeklşmesl büyüyor. 3. Sayfada • îslam Sanatında Or. tak Yönler Sempozynmu AKM'de başladı. 8. Sayfada • Irak, tran ve Ubya'yla ticaret açığı ocakta 168 milyon dolaı. 9. Sayfada 350 milyonluk dört kanser cihazı çürüyor cihazların ışinından, bazı hastanelerde günde 3 4 saat ya rarlandıklanna dikkat çekiieIşın tedavisi goren kanser hastalanna, kimi hastanelerde rek, boşa kullanılan ışın nedeniyle, boşa harcanan paranın cihaz, uzman ve yardımcı per sonel yetersizliği nedenlyle 1 bugünkü değeriyle 5 yılda bır 2 ay sonraya gün verilirken, yak 200 milyon lirayı bulduğu öne sürülüyor. laşık 350 milyon lira değerinÇürümeye terkedilen ışın tedeği 4 kanser ışm tedavi ciha zmm çürümeye terkedildiği bü davi cihazlanndan ilki, 6 yüı aşkın süredir Vakıf Guraba diriliyor. Cihazlardan biri yer leşttrilecek binası olmadığın Kastanesinin yapımı süren ek dan sandıkta bekletilirken, di inşaatmdaki rutubetli koridor lannda bekletiliyor. Buguukü ğerleri uzman yoklugundan para değen yaklaşık 270 milkullamlamıyor. Öte yandan, radyoaktif kaynağı durmak yon lira olan Ltnear Akselera tör cihazı, Onkoloji klinigı ın sızm çalışan ve tedavi gücü (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) 5 yıl sonra yanya inen kobalt Asiye UYSAL Seçim Yasa tasarısında 1968de İptal edilen hüküm var VValesa 9 saat gözaltında tutuldu Polonya Başpiskoposu Glemp, Jaruzelshi yönettminin, Polonya halkımn *onurunu çiğnediğini; söyledi. Dış Haberler Sevisi Polonya'da yasadışı ilan edilen Dayanışma Sendikası nın lideri Lech VValesa dün 5 günlük bir aradan son ra Lech Walesa, dün arabasıyla Varşova gettosu isyancılarının anıtına çelenkkoy mak üzere Gdansk'tan başkente gelirken, Olsztyrn kenti yakmlarında pplis tarafından çevrildl. Lech Walesa 9 saat süreyle sorguya çekildikten sonra dün gece TSt 21.00 sularında serbest bırakıldı. Walesa'yla birllkte Varso(Arkası Sa. 7. Sü. S de) Tunus izlenimleri Barış Derneği Davası Mahkeme, tüm sanıkların 5 mayıstaki duruşmada bulunmalarma karar verdî tstanbul Haber Merkezi Barış Derneği davasının dünkU oturumunda mahkeme, önümüz deki oturumda tüm sanıkların tıazır bulunmasma, soruşturmanın wnişletilmesi tst«mleri saf tıasına gelüıdiğinüı TRT aracıığıyla tüm sacıklar ve sanık a vukatlanna duyurulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık avukatlannın bazı istemlerini reddederek duruşmanın bundan böyle Metrıs Baştabya' da yapumasına karar verdi ve duruşmayı 5 mayıs gününe erteledi. Savunma avuKatlarından Turgut Kazan ise DeU Petro'nun Vasiyeti gibi sanıklarta ilgili olmayan bir belgenin okunmasına karş<n. sanıkların yara rına olacak bazı belgelerin okunmadıfeıra Ueri sürdü. tstanbul Sıkıyöneüm Komutanlığı (2) Numarah Askeri Mahkemesi'nce Selımiye Kışlası'ndaki duruşma salonunda yü pılan dünkü oturuma sanıklar (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) FKÖ "eve^ama hayır, ama,, politikasını sürdürüyor Cengiz ÇANPAR TUNUS Fiüstin Kurtulus örgütü'nün başkentın 25 küometre güneyindekı karargâhına gidiyorsunuz, karşınıza bir tsrailli gazeteci çıkıyur. Amnon Kapeliouk. îsraıllı şahsiyetlerle illşki kurdu diyö PKÖ'nün en parlak yetkililer'nden Issam Sartawi, Sosyalist Enternasyo« nal toplantısmda kurşunlara hedef oluyor. Sartawi'ye sıkılan kurşunlann aslında Arafat'ın izlediği politikaya huuldığı bes> bellıyken, PKÖ lideri politikasuıı değiştirmek şövie dursun, Sosyalist Enternasyonal'in kapanış oturumunda öldürülea Sartawi'nin yerine FKÖ'yü temsil yetkisini b'.r tsrail va» tandaşına tlan Halevi'ye verl« yor, Böylece, kendisine mey(Arkası Sa, 7, Sü. 3 de> Haber Merkezi Anayasa Komısyonunca nazırlamp Da Aışma Meclısi'ne sunulan Se )im Vasası tasansınm, daha *nce Anayasa Mankemesi tarafuıdan ıptal edilmiş bır hükmü ibtiva ettiği bildlrüiyor. Tasannın 27 maddesl «Bir •eçim çevresinde kullauılan muteber oyların toplanuıun o çevreden çıkacah mlletveIdli sayısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan a ı oy alan siyasl partilere ve bağunsa. adaylara mUletvekllltğl tahsis edllemez» demektedir. Baraj nitelıgindeki bu hüküm, aynı kelimelerle, daha (Arkası Sa. 11. Sü. 3'de) Tercüman Gazetesl'nde, dün Zeytinburnu l'incl Asliye Hukuk Yargıcı Sayın Hasan Baydur Cimlrli'nin karara bağlamak üzere olduğu «35 milyonluk tazminat davası» İle İlgiü olarak gerçeklerl tersyüz etmeye çabalayan bir yazı yayınlandı. Bu nedenle, gerçeklerl yenlden kamuoyuna duyurma olanağı verdiğl İçin Tercüman gazetesine teşekkür etmek isteriz. Yanıtlarımız şöyle: 1 «35 mllyonluk tazminat davası» Eemal Arkan Sa. 7. Sü. 5 de) II Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası bugün başuyor. 10. Sayfada • Üretlclden kasaba etln öykiisü • Amellyatsız yfiz germc tekniğ) ile «gençler gençleştiriliyo».» 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog