Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 Ok(a\ Akbai Dunyaya Açılmak EDERI 200 ÜRA hteme Adresi. Çağdaş Yaymlan Turkocağt Cad. 39/41 Cağaloğlu Istanbul Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 21062 Ooşanma derdi olan ^e olmayan allelerde okunması g^reİHi AİLENİN ÇtySSf BOŞANMA Or'd, Prot. H. V. VELtDEDEOĞLV EDERt: 200 IJRA tsteme Adresi. Çağdaş Yaymlan Türhocağı Caddesi 39/41 Cağaloğlu tstanbul Kuracosa: rnnus NADt 40 TL. 17 Nisan 1983 Pazar Büyük heyecanı yaratan yine akıl hastası çıktı THY'nin kaçırılan 7 ucaginın 3'ünde korsanlar akıl hastasi Edirne Tıp Fakiiltesi öğrencisi, 20 yaşında. ki Mahmut Kalkan, uçağı neden kaçırdığına ilişkin açıklama yapmadı. Sadece, «Türkiye' den çok uzak olduğu için» Avustralya'ya gitmek istediğini söyledi, Mahmut Kalkanla llglü olarak <bazı şeylert var, ancak su anda sSyleyemem» dedL Kalkan, THY uçağını kaçıran Uçüncü akıl hastası oluyor. söylediler. 2 ay kadar önce Mahmut Kalkan'ın yanlıslıkla başka bir sııufa gırip oturduğunu, sonra durumu fark ederek ders veren hocadan özür di leyip sııufına gittiğini arüattı lar. Mahmut Kalkan'm kaldığı Gözen öğrenci Yurdu'nun 101 numaralı odasında dün arama yapıldı. Araınada «fizik dersin. den kopya çekerken yakalanmıstır» yazalı bir kağıt, bazı dergller ile THY'na ait takviro ler bulundu. Merfizon'daki yakınlarınında ifadeleri alındı. Kalkan'ın babasının halen Mer fizon Endüstri Meslek Lisesi'nde Metal işleri öğretmeni olduğu bildirildi. Mahmut Kalkan ftakkında E dime'de toplanan biigiler, Tıp öğrencisinin uçak kaçırma ey lemlne neden kalkıştıgı konu(Arkası Sa. U, Sü. 1de) tki devletin yetKllilerine, gilvenlik güçlerlne, uçak mürette Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, «Ankara» uça. batı. yolculan, THY UgiMeri, uçaktakllerin yakınlan ve ga ğının Atina Havaalanında bekletildiği siire bo. zetecilere heyecanlı ve korkulu saat vasatan Mahmut yıınca gösterdikleri gayretlerden ötürü Yunan bir 8 Edirne Tıp Fakültesi Kal kan, 1B DışişJeri'ne «samimî teşekkürlerini» iletti. sınıfı öğrencisi. 1963 AmasyaMerzifon doğumlu Kalkan, EHaber Merkezi THY'nin tesl 1. smıf öğrencisi. dirne'de Gözen Öğrenci Yurdu' Dışişlerı Bakanüğı, Yunan nda kahyorken, 1,5 ay kadar tstanbul îzmır seferini yapan Boeing727 tipi Ankara uçağı makamlarının gösterdlği çaba önce girdlği vize sınavlannda nı Atina"ya kaçıran hava kor ve gayrete teşekkür ettl. Mah fizik dersinden vize alamama sanı Mahmut Kalkan'm sabıka mut Kalkan, yakaJanmadan ön sı üzerine Edirne'den aynlmış. lı ve saralı olduğu anlsşıldı. ce bir hostesle lkl pilotu reEdirne'de Kalkan'm okul arTurkiye uluslararası anlaş hin tutuyordu, ancak hostesin malar çerçevesinde Mahmut kapıyı açması sonucu içen gi kadaşları Cumburiyet muhabiri Kalkan'ın iadesinl ıstedi. Akl! ren Yunan poHslnce yakalandı. ne, Mahmut Kalkan'ın sessiz dengesinin bozuk olduğu bildl Emniyet Müdürü Fahrl Görgü sedasız bir Joşi olemğunu, bir rilen Kalkan Edirne Tıp FaktU Iü sabıkaU olduğu bilcUrilen arkadas grubu bulunmadığını Aldıkaçtı, Seçîm Yasaı Tasarısını açıkladı Siyasi parti sayısmda sınırlama yok Türkiye genelinde yüzde 10 oranuıda oy alama. yan parti elenecek. Partilerarası karma liste ktd. lanılabilecek. Siyasi partiler seçim pusulalannda tercih yapabilecek. ANKARA (Comhuriyet Börosu) Darnşma Mecllsf Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, «Anayasa çerçevesinde, berkesin parti kurabileceğini, parti kurnıa sayısına bir sınırlama ffetirilmediğini» açıkladı. Seçim Yasası'nın Anayasa Ko misyonu'nda görüştilmesinin so na ermesinden sonra, Yasa Tasansı hakkında bilgi veren Baş kan Prof. Aldıkaçtı, diğer Anayasa Komisyonu üyeleriyle birlikte yaptığı basın toplantısında çifte baraj getirildiğini belirtti. «Ba slstemin berhangi bir adı yoktur. Zaten 80'e yatan seçim yasalanmn blle 6sel bir adı olmamıstır. Bu tasan tstikran sağlamak İçin baztrlan nuştır» dedi. Prof. Aldıkaçtı, demokraal ve seçim sistemlerj hakkında Anayasa Komisyonu üyelerine ve basına «tarihi bilgl» verdigini söyledikten sonra, hazzrlanan Seçim Yasa Tasansı'iun ana hatlarını şöyle belirtti: Partiler oy pusulalannda, bir seçim bölgeslnde, bolgenin çıkaraâağı milletvetril! sayısmm üd katı aday gösterebilecefcier. Ön seçim siyasi partilere kayıth üyelerce yapılacak. (Arkası Sa. U, Sü. 5de) TIP ÖGRENCtSl THT'nin tstanbul • tzmlr seferlni yapan Boeing 727 «Ankara» uçağını öncekl akşamüstü Atına'ya kaçıran hava korsanı Mahmut Kalkan, Edirne TIP Fakfiltesi öğrencisi ve 1963 Amasya doğnmlu. Önce "Türkeş'i kurtaracağım,, dedi sonra DevSoFcu olduğunu söyledi meydan trafik'e, tzmlr'detd ga zete bürolarma telefon ettiler. ÇiğU havaalanındaki THY bü rosunda gOrevli memurlar, atZMtR Atina'ya kaçınian rayanlann yakınlanna en yeni Boeing727 tipi «Ankara» uçağı • bilgileri ulaştırmaya çahştüar. nın 87 yolcusu dün sabah saat Bu arada Charter seferiyte Al06.38'de tzmir ÇiğU havaalanı manya ve Paris'e gidecek turlstlerle işçiler ÇiğU havaalana getirlldi. 107 yolou ve 7 mürettebatla nına geJirken, Diyarbakır uçaönceki gün 17.38'de Yeşilköy ğının İstanbul'dan volculan al havaalamndan kalkan TK • 346 tnak Uzere Atina"ya hareket et sefer sayüı Ankara uçagının üğini Ögrenen yolcu yafcmlan Atina Helenikon navaalanına da alanın bekieme salonunu kaçmldığı haberinın alınması doldurmaya başladılar. Sabaha dek süren bekleyişte, nın ardından uçakta yakını bu lunanlar bir yandan Çiğli hava Çiğli havaalanına 30'a yakın ga alanma akın ederlerken, diğer zete ve TKT muhabiri geldi yandan da olayla ilgüi bilgi a Saat 06.20'de Diyarbatar uça(Arkası Sa. 11, Sü. l'dc) labilmek için sürekü olarak Komisyon üyelerinin muhalefet serhleri • Celal BAŞLANGIÇ Türey KÖSE "Karma liste demokrasin in özelliklerine aykırı,'99 Yolcular "Hasta var,, deyince korsan "getîrîn reçete yazayım,, dedî yaşındakl Banu'yu merak eden dedesi ve anneannesi önce oldukça rahat bir bekleyis önceki geco saat 02.30'da içinde idiler. Bunu korsanın radyo haberlerinde kaçınian «Az zekâlı birf» oluşuna ve uçağın Türkiye'ye döneceği olayın çok hafif atlatılmasma haberi duyulunca uçakta ya bağlıyorlardı. Bu rahat beklekınlan bulunanlar Yeşilköy yiş «Ankara» ucağnıın 07.05' de 7 murettebat ve 20 yolcuy Hava Limanı'na koştular. la alana inmesinden sonra baş Saat 03.00'de alana ilk ge ka bir heyecana dönüştü. lenier uçaktaki Mestçı aılesiîndi denilcn uçağın, alanın nin yakınlanydı. Torunlan 5 neresıne indiği ve yolculann nereden çıkacağı sorulanna, Dısisleri'nde yetkililerden hiçöir yanıt alamıyanlar İç Hat Çıkış Kapısı gerilimli ve ile Apron çıkışı arasında yasandviçli bir gece nm saathk bir koşuşmaca so nucunda yakınlanna kavuşabildiler. SEVlNÇLt KARŞILAMA tzmir Çiğîi Havaalanında sabaha karşı büyük sevinç yaşandı. Gerçl uçak kaçırma olayınııı lazla ciddi sonuçlan olmayacağı çolrtan anlaşîJmıştı, ama uçaktakilerin yakınlan yin«î dc meraklamyordu. Yolcular kendilerini Atina'dan jetiren «Diyarbakır» uçağından lnerken oulan bekleyenler de uçağın yanına koştular Kemal KÜÇÜK Korsan, itfaiye arabalârını görünce "Bunlar ateş edecek,, diye bağırdı tSTANBÜL, (a.a.) «Ankara» uçagının pilotlan, Atina' ya kaçınlışlannj ve 8 saatlik tuhaf sorüveni anlattılar. İkin ci Püot Hikmet Elyan, hosteslerden Ayfer Yeresen'in «hava korsanı»nı ikna ederek kabin kapısmı açtıgım, bu « • rada Yunan güvenlik güçlerinin içeri girip kendilerini kur tardığuu söyiedl. Yeşilköy Havaalanında sor tik, en sonnnda Yunan magulamalan yapıtaadan önce kamlannın ekipleriyle bu Is konuşan Ankara uçağı kaptan bitlrüdlj. pilotu Ziya özti şunlan söy«Adının Muhammed olduğu ledi: nu sSyleyen kişinin kökpite «Kökpito bir elinde bıçak, ellerinde bıçak ve bomba ile bir elinde bombs ile geldi. dahnasıyla yüzümün sarardıBiı yine gereken tedbirlerl al ğını hissettim, sonra birden dık, normal bize verilen gö kızardmı, yüzüme kan hücum »vler İçinde korsanı bazen etü.» gâzel ve lyi yollsrla ikna etUçağın ikinci pilotu Hikmet Elyan olayı şöyle özetledl: «Kökpltin kspısı açıldı ve içeriye bir elinde bıçak, bir elinde bomba, gcaçten, gözlak1U, orta boylu bir adam girdi, şivesl Orta Anadolu yöresinl andınyordu. Yabancı birl olduğunu kesinllkle sannuyorum. Aduun Muhammed oldıığuna söyledi bize, İlk lafı (dönün) oldu. (Nereye) dedik... Ziya Kaptan da, (nereye gideUm evladım) dedi. (Gl rit'e çekin) dedi. (Peki telaşIanma sakin ol) diye sakinleştirmeye çalıştık. öyle bir olay kl, uçakta yüzden fazla yolcn var, başta yolculann sUveniiğmi düşünmemiz gerekiyof.s Korsana «peki gidelim, a» rünüyorlardı ve korsanın nıa Girit'te meydanlar feüçük, aklî dengesinde bozukluk oraya Inemeyiz, üsteiik yakıolduğunda görüş blrliğine tunız da az, iç hat seferi yapıyoruz, buradan İzmir'e glde varıyorlardı. Uçağa girip çıkan amir cek kadar aldık» diyerek oler, bakanlara aynntılı yalaaiaya çalıştıklannı ifade eden iktoci püot Hikmet Elbilgi veriyor «son darbe» yan, konuşmasını şöyle sürİçin hazırlık yapıyorlardı. dürdü: Korsan Mahmut Kal«O da bize (be adam, «en kan'm gelişmelerden ha az yakıtla nasıl kalkarsui, ka(Arkası Sa. 11, Sü, l'de) (Arkası Sa. U, Sü. 2de) ANKABA, (ANKA) Anayasa Komisyonu tarafmdan hazırlanan Seçim Yasa Tasansına «muhalefet serhl» koyan Fuat Azg&t, Bektr Saml Oaoe, Kemal Da! ve Abbas Gökçe, karşı olduklan maddelere iliskin görüş leri açıkladılar. Komisyon üyesi Fuat Azgttr, muhalefet şerhinde, tasarıya ko nan «karma liste» uygulamasımn, gerek demokrasinin özelUklerıyle gerekse nisbi temsil sısteminin nitelikleri ile bağdaşmadığım savundu. Komisyonun partilerde ortak Usto yapmalan nı yasaklayarak, seçim öncesi, partiler arasmda koalisyonu en. gelledıği görüşünü savunan Azgür, «Seçimlerden önce ve seçlmlerden sonra siyasi partiler İçin makbnl görülmeyen koalis yonun parti» seçmenler Için mttteber sayılması bir çeliski. dir» dedi. AzgOr, karma Uste hanrlanmasınm ve oyların sayım ve de ğerlendirilmesinin, yasalara göre okur yazariığm ötesinde aydin kişilerin bile zor anlayacagı bir karmaşıklık arzettığirj büdirdi. Bekir Saml Dace, Kemal Dal ve Azmi Eryılmaz lse ortak muhalefet yazılannda, karma liste uygulama konusunda Azgür ile aynı görüş doğrultusun. da, bunun sakıncalı ve çelişkili olduğunu savundular. Dace Eryılmaz ve Dal, oylarm değeri nin, kullanma şekline, yanı kisiye ve partiye vermesine göre degiştiğini, eşiüiğin bozulduğunu kaydettiler. Üç komisyon üyesi, karma liste konusundaki eleştirilerini şöyle özetledîler: «Oylar suni olarak, gerçek secmen sayısmm tistünde ve dısıoda sekUlenmektedir. Oyiaruı sayım ve dökümü güçleşmektedir. Karma Uste uygulaması nın seçmen tarafmdan anlaşılması zordur. Oyun iptali ihtüna H çoğalmakta ve seçmenin hedefine ulasması güçlesmektedir» , Abbas Gökç© iss, 7'den fazJs milletvekiU çıkartan illerin ilçe bütünlüğU korunarak bölgelere aynlmasının, uygulamada başarılı olamıyacağını savunarak, «Her 0 çıkaracağı milletvekUi sayısı kadar seçim bölgesine ay nlmaüydı. Böylece milli iradenin daba gcrçekçi biçhnde beHrlenmesl sağlanabilirdl» dedL Gökçe, daraltılmış bölge yertne dar bölge sisteminden yana olduğunu belirtti. Abbas Gökçe, yurt dısmda bulunan Türk işçilerine oy hak, ki verilmemesini eleştirirken de. Anayasa'da yurt dışındakl Türk vatandaslannın oy Verma lerint engelleyicl bir hükUm (aşımadığmı belirterek, «Anayasa'da verilen seçme ve seçilme halckı sadece yurt içinde oturanlan kapsamamaktadır. Bu hak tüm Türk vatandsşlarn» ait temel siyasi hak ve ödevldlr» dedi. Abbas Gökçe, yurt dışındaki 2 müyon Türkün seçimlerde gözardı edüdiğinl flerl sürdü. I IrakHa tranta dln sdamlanm banş için İkna karan abndı. I Ortadota'ds yine ssvaş bulutlan. I Nikaragua'da ba kez de Sovyet füzelerf gündemde. 3. Sayfada j I Köy Enstitüleri 43 yd önce bugün kurulmuştu. I 11 kisiye yurda dflnmeleri için çsğnda bulunuldn. 7. Sayfada Osman Ulagay'ın Nadlr Ergenekon'la sdylesl. sl: Yenl Devlct thale Yasası bütün kanm ko ruluşlannı kapsamab. 9. Sayfada • Vergi refeoru 361 mllyon lira ile tskenderun'a geçti. I Maliye ile bankalar tartışmah oranJsn bir likte saptayacak. I Tam bir modernizasyon için, Türk Ordusu'na 10 milyar dolar gerekli. i Atatürk Barajı ihaleslne ürün karşüığı flnansman önerildi. I Bsskent'te de artık bir «Chiııatotvn» var. 12. Sayfada Hava korsanı sayesinde Türk Yunan diyaloğu ANKARA (Cumhuriyet Bfiro sn) THY'nin «Ankara» uça ğının önceki akşam Atina'ya kaçırması olayı sırasmda Yunan hükümetinin takmdığı tu tum Ankara'da «memnuniyct» yarattı. Dışişleri Bakanı Hter Türkmen Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo HaralambopouJos' a bir mesai gondererek teşek kür etti. (Arkası Sa. U, Sü. 1 de) İkram edilen sabah çayından sonra kısaca ıfadelen alı nan yolcular 34 kişilik grup iar halmde alanı terkederken, hiçbir şey olmamıscasına gülümseyenlerle ağlayanlar yanyanaydı. Kuçük Banu'yu kucaklayan anneannesi gözyaşlanm tutacnazken babası, 12 saatlik gerılunli yolculuğu yaşamamıscasma rahattı. Bu rahatlığı son derece ciddı başhyan bır olayın komik denecek bir şeKilde sonuçlanmasına bağlayan «Yavuz Mestçl şöyle anlatıyordu: «Önden 3. sn*ada oturuyorduk. Birden Snde bir kargasa (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) Atina'da da önce heyecan sonra saskıniık vardı Gazeteciler operasyon beklerken olayın bittigînî öğrendiler Stelyo BERBERAKIS Yabancı ve Yunanlı gazeteciler «bakanlann odası»mn kapısmda bir açıklama için sabırsızlıkla bekliyor, ne olabileceğini tartıgıyorlardı. Saat 23.00'ü geçmişti kl, kamu düzenl bakanı gazetecilere son durum hak kmda bilgl verdl. Ancak operasyon yapıüp yapılmayacağı konusunda konuşmayı reddediyordu. Geceyarısını biraz geçe, aynı odaya uçuş mühendlsi getirildi? Ne oldu ğımu klmse anlamıyordu. Bakanlann sorulannda hlçbir bir değlşiklik yoktu. Ancak rahatlamıj gö Japonlar göğüs kanserînî 40 saniyede leşhîs edebiliyorlar TOKYO, (a.a.) Japon• ya'da «Juntendo» Üniversitesinde, göğüs kanserini 40 saniye içinde teşhıs edebilen yenı bir yöntem geKştirildt. «Ultrasonik Birbir) Ardına Hızlı Görüntu» adı verilen yenı yöntemle kanser tümörunün hareketli görüntülerl televizyon okranma yansıtılabiliyor. Ultrasonograf ve Bilgisayar kullanılarak beş saniyelik bir sürede göğüsün 75 görüntüsü alına bilivor, ekrana yansıblan «ö rüntülerden, tömöruıı har»ketleri izlenebiliyor. Üniversitenin Ultrasonik Araştırmalar Merkezi Başka nı Profesör Toşio Vagal'nin açıklamasma göre, ekranda beliren görüntü kapsül şek linde olursa, bu tümörun habis olmadıgım gösteriyor. Tümör farklı bir şekildeyse kanser teşhisi konayor. Böy lece bu yöntem sayesinde hastada kanser olup olmadıgı 40 saniye gibi çok kısa bir; sürede belirlenebiliyor. Barbie Olayı îkincl Dunya Savaşı günlerlnde blnlerce Frtnsız dtrenişçisinl lşkence ile öldüren Alman Gestapo Şefi Klaus Barbie geçen ay Bollvra'da yalcalanarak Fransa'ya getirUmişti. Şimdi dflnya kamuoyu «Barbie olay» ile çok yakm llgilldlr. «Lyon Kasabı» olarak tanınan Barbie'nin tklnci Dttnya Savaşı'ndan sonra CtA tarafmdan Güney Amerika'ya kaçmldığının ve bu örgütce kullanıldıgmın öğrenilmesi, olayı büsbütün alevlendirdL Oysa bu Arkası Sa. U, Sft. 7'de) Bazı semtlere bugün elektrik verilemeyecek tatanbnl Haber Servlsi ~ tstanbul Enerji Naldl Hatlann da yapılacak bakım çahşmalan nedeniyle bugün de basa semtlere saat 08'den 20.00'ye kadar elektrik verilemeyecek. TEK'ten verilen bilgiye göre, İstanbul'da bugün elektrik verilemeyecek semtler şunlar: Kâjıthane Cendere Sanayi Bölgesi, 4. Levent oto sanayi, Sanayi mahallesi, Çeliktepe, GUltfpe, Çağlayan ve Vatan Cadı 'si, Yetklüler bu uygulamanm dışında ayrıca, 09 ile, 13.00 arasında Göztepe, Çiftehsvuzlar, Caddebostan, Peneryolu, Selamiçeşme ile Erenfcöyün bir bölümüne de elektrik verilemeyeceğini büdirdi Ronald Reasan Ofinya kBtflye gfdUyor Nancy; Sovyetler Bhüği her gfin Afganistan'ın iç lslerine, Nlkaragaa n Salvador lse bizim iç lslerimU» kanşıyorlar!...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog