Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI TALtP APAYDIN Köy Enstitüsü Yıllari Cumburlyet Türklyesl eğltlminln tra Uginç deney ve uygulamasından »rular, Ederl: 275 Lüra. îsteme adresl: Çağdas Yayınlan Türkocagı Cad. 3941 Cağaloglu İST. Cumhuriy 50. Yü; Sayı: 21061 Kurucasu: Yunus NADt 40 TL. 16 Nisan 1983 Cumartesi nın görüldüğü, uçakla haberleş menin telsiz aracıhğıyle yapıld;ğa bıidırıldi. Helenikon Havaaîam'nda uça ğa 10 bm litre yakıt kondu. i5u sırecid korscın Avusıiulya'nın Atina Buyukelçısı ile goroşınek ıstedığmı bJdıraı. Avustralya Buyukcîçısı alana gelirken, lîorsan hasta bir yolcu içm bir ambıüans ve bir otobus istedı. Haıa karsanı kadın ve çocuklardan oluşan 26 kışjlık bir yolcu grubumı serbest bıraktı ve yolcuian serbest bfrakırıayı sürdürau. Korsan, aiana geten Avustralya Büyükelçısıne, ı.lkesınden ıltica hJkkı ı°fedığ'nı üıl dirdi. Hava korsam, ısteklen kabul edılırse, butun yolculan serbesl bırakacağını dııyıırdu. Uçak Helenikon aıanına mdık ten sonra Yunanıstan Kamu Duzenı Bakaıı: Yuannis Skoularikis ile Ulastırma Bakr.nı Nikos Akriditis navaulanına geldiler. Yunan tslevizyonu o layı ilk haber olurak veıclı, alandan surekh gdruntü yayın ladı. olmayan bütuD gerekli kitap AlLENllsTülLES! BOSANMA Ord. Prof. H. V. VELtDEDEOĞLÜ EDERÎ: 200 LtRA tstema Adresi: Çağdaş Yayınlan Turkoeağı Caddesl 39/41 Cağaloglu İstanbul Rehineler indi, "korsan,, teslim oldu Hava korsamnın kim olduğu, ne istediği, yardım. cılannın olup olmadığı uzun süre anlaşılamadı. «Ankara» uçağuu kaçıran korsanın Mahmut Kalkan adlı kişi olduğu ve yanında silah bulun. madığı gece geç saatlerde anlaşıldı. tstanbul. İzmir seferini yaparken kaçınlan ve Atina'nın Helenikon Havaalanına inen «Ankara» uçağından en son pilotlar ve üç hostes ayrıldı. Haber Merkezl THY'nin İstanbul İzmlr seferini yapan «Ankara» uçağının Atina'ya kaçınlması dün gece geç saatlere kadar uçakta yakıra bulunanlara, yetküilere ve olayı merakla izleyen bütün yurttaşlara büyük heyecan yaşattı. Ancak gece yarısmdan sonra, uçağı kaçıranın tek kişl olduğu, eünde ateşli silah bulunmadığı, bir çala ve içinde patlayıcı madde olduğunu lddia ettiği bir şişe ile uçağı kaçırdığı ortaya çıktı. Mahmut Kalkan adlı kişl olduğu anlaşılan hava korsaru, TSİ 01.25'te teslim oldu. THY'nın TK346 sefer sayılı Boeıng 727 tipi «Ankara» uçağı dun saat 17.36'da ÎstanbulIzmir seferini yapmak üzere îstanbul/YeşiIköy Havaalanından kalktı. 107 yolcusuyla havalandıktan kısa süre sonra, uçak Marmara Adası üstünden geçerken pilotlarca tehlike sinyali olan «7700 kodu» verildı. Bunun üzerine Yeşilköy Havall tnanından uçağa sürekli çağrı yapıldı ve olağandışı bir durum olduğu anlaşıldı. Hava korsanınea rota değiştirmeye zorlanan uçağm ön ce Girit Adasına doğru yöneldi ği, daha sonra Biga üstünden Atina'ya doğru yol aldığı bıldirıldi. Atina/Helenikon Havaalam yetküilerl uçağa önce iniş ıznı vermediler. Yunan polisi, pilo tun uçağın kaçırıldığını ve yarrnı saatlik yakıtı kaldığını bıı dirmesi, üzerine iniş ıznimn verildiğini açıkladı. «Ankara» uçağı, indikten son ra hava korsam yakıt ıkmali yapılmasını istediğini bildirdı. Bu sırada pilot kabıninde hava korsanının görüldü ğü, uçakla haberleşmesinin tel sız aracılığıyla yapıldığı bildirildi. Alana İndikten kısa süre son ra hava korsam yakıt ikmali yapılmasını İstediğini buldirdi. Bu sırada pilot kabininde silahlı bir hava korsam Bıçaklı korsan murettabatı bekletirken, yolcular uçağı geceyarısına doğru boşaltti İİİGU Izak Veyısı Erdoğan Karoğlu Erkan Sezer Metın Çekiç Cfıık Gezeroğlu Işık Çıtıllı Soon Song Nılgun Kolay M. Karamehmet Özer Çekim (Fabrikatör) Murjnmer Bılgin Nusret Uzgenç Ferda Akbal Cfuz Dağdelen (Sanayici. Yara Kredi Bankası eski Yonetim Kurulu üyesi) Nebile Dağdelen Günay Balkan Vedit Kaynak Prof. Fıkrot Cürekh'batur (îzmlr Ega Unıversıtesi) Pnan Karnak Massımo Carmelich (Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası Genel Müdür Yardımcısı) Prof Mithat Özer (tzmir Ege Universitesi) Gokçe Kolaç (bebek) Tercan Atay Mestan Ay Bekir Yıldız Mr. Taylor Sdnmez Hakall Sönmez Havva Coşkun Erdem (saz sanatçısı) Yalçın Tumer Metın Göksü Naşit Tuna Otto Graf Yunus Danata Dilek Burçin Nigar Sözer Dilek Tuncay Faruk Doktoroğlu Dr. Süheyla Göksan Süheyla (Cenk) Göksan ' Suna Kahraman (Arkası 11. Sayfada) Dev.Sol mu? «Ankara» uçağını kaçıranlarm kaç kişi olduklan, eylemi hangi amaçla yaptıklan uzun sure belirlenemedı. Atina'da serbest bırakılan yolcular, korsanın tek kişi olduğunu, uçağı kontrolıına aldıktan sonra iç anonsla Dev Sol adına hareket ettığıni duyurduğunu söylediler. Yolcuların anlattığına göre, hava korsara, arka koltuklarda oturan iki arkadaşmın daha bulunduğunu söyledl, ancak uçaktan kurtulan yolcular hava korsanının yardımcıiarı olabılecek kimseyi gdrmedıklerinı belirttîler. Serbest bırakılan yolculardan biri de, hava korsanını «neşelı bir tipi diye tammladı. Uçağı kaçıran kişinin Mahmut Kalkan olduğu ve yanında silah bulunmadığı, Ujjağı bir çakıyla kaçırdığı daha sonra ortaya çık tı. Mahmut Kalkan TSt 01.25'te, uçakta 5 mürettebat dışmda kimsenin kalmadığı bir aıı(Arkası LL. Sayfada) 8 SAAT BEKLEDİ THY'nin «Ankara» uçağı, çakı taşıyan blr hava korsam tarafından Atina'nın Helenikon Havaalamnda 8 saat bekletildi. Korsanın teslim olmasıyla sona eren heyacanlı bekleyişten sonra, bir kı&mı uçağı zaten daha önce terk etmiş olan jolcular bir oteie yerleştirildl. (Fotoğraf: AP aa) izmirtie bektöfi ÇiğlVde telaşlı bekleyişe saat 21.00'ekadar izin verildi Kaçınlan uçaktaki yolcular arasında Güney De. niz Saha Komutam'nm eşi île oğlu ve Uluslarara. sı Endüstri ve Ticaret Bankası yöneticileri ile Çu. kurova Holding'in üst yöneticileri de bulunuyor. ÎZMİR tzmir'e gelmesl gereken «Ankara» uçağmın yolculannı bekleyenler, Çiğll Havaalanı'nda ancak saat 21.00'e kadar telaşlı bekleyişlerini sürdürdüler. Bu saatten sonra alana iniş yapan diğer uçaklann yolcu ve bekleyenleri ile bir likte, kaçınlan uçaktakilenn bekleyenleri de THY'nin otobüsleriyle alandan götürUldüler. Havaalam kapısında bekleyen ve bu ana kadar içeri giremeyen gazeteciler, a.lanın boşaltılmasından sonra güvenlik kuvvetleri tarafından sadece THY personelinin bulunduğu alana ahndılar. Bu saatten sonra araştırraalarnıa başlayan gazeteciler, kanun sanatçısı Coşkun Erdem'in, Ege Ünıversîtesi eski dekanlarmdan Mlthat özer'in ve Istanbul'dan stajdan dönen • Ulusu: Hükümet ve parti Iştoin birlikte yürütülmesl lmkansız • Fen Lisesl suıavuıda ilk üç, Anadolu Liselerinden • DM üyeleri, siyasal yaşam için üç seçeneği tartışıyor. 3. Sayfada • ABD İle lngiltere yenl bir tlcarl bunalınun eşiğinde • ABD Kongre Alt Ko. mitesi'nde 5,5 saat Türklye tartısıldı. • tstanbul'da bir baftada süper telefon bağlatuyor. 7. Sayfada • Mehmet Turgut: Bu yü 34 halka açık şlrketi düşünüyoruz. • Sony renkll TV ve VIdeo 2 ay sonra piyasada. 9. Sayfada • Pederasyon Başkanı dedlğin çok sabırü olmalı. 12. Sayfada • Hipodromdan 13. Sayfada • 195 milyonluk arsasını bankerzedelere satıyor. • Fransa'da ttp öğrencilerl Zafer Amtı ve Eyfel kuleslni işgal ettl. • Organ Nakli Vakfı'nuı gecesinde açık artırma, 10 milyon getirdi. 14. Sayfada THY personelinden Reha Yeşilbağ, Sedat Hazar ve Hidayet Kıvıcı'nın kaçınlan uçakta olduğunu öğrendiler. Sonra Gü ney Deniz Saha Komutanı Oramiral Emin Göksan'm doktor olan eşi Süheyla Göksan ile oğlu Cenk Göksan'm da kaçınlan uçakta bulunduğu ortaya çıktı. Dr. Süheyl Göksan'm îstanbul'da bir klinikte çalıştığı, hafta sonları oğluyla bıriıkte eşinin yanına gittiğı dğrenıldi. Uçak yolculan arasmda Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası ile Çukurova Holdıng'e bağlı üst yönetıciler de bulunuyor. Banka ve Çukurova yöneticileri, dün akşam Çeşme'deki Altınyunus Otelmde, bankacılık pazarlaması uzerindekl bir seminere katılacaklardı. Uçak yolculan arasında Ünlü aktör Cüneyt Arkuı'ın atabeyi olduğu belirlenen Prof. Dr. Fikret CürekUbatur da var. Ege Üniversıtesi Diş Hekimliği Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Nazmi Ertürk ile Hacettepe Üniversıtesi Profesörlerinden Sungur Güvener, kaçıri' lan 17.30 uçağına bilet aldıklan halde son anda uçağa buımekten vazgeçerek, îstanbul'dan kalkan 19.00 uçağı ile İzmir'e gelmislerdL Uçakta bulunan yolculardan Sadık Delen, dün sabah bir ls gezisl için tstanbul'a gitmişti. akşam da tzmir'e dönüyordu. Olaydan haberdar olan babası Mustafa Delen, önce oldukça telaşlandı, ama uçakta bir çatışma olnıadığını, hava korsanlannın bazı yolculan serbest bıraktığını duyunca bir parça rahatladı. Yolculardan biri: Önce paniğe kapıldık sonra gülmeye başladık Oktay Baysal, hava korsam pilot kabinindeyken süpheli kişilerin kimliklerini sorup çantalannı a. radıklarmı, hatta tuvalete bile baktıklannı ama başka korsan bulamadıklanm anlattı. Yalçın BAYER Bir bıçak ve bir şişe. 107 yolcu ile 7 uçak mürettebatına tek başına korkulu saatler geçirten bir terörist. Heyecan ve paniğin arkasından bır komedı... İzmir'de ticaretle uğraşan Oktay Baysal, uçaktan «kurtulduk»tan sonra ksndi deyi miyle Yunan makamlannın çağnsıyla Helenikon pistine indikten sonra şöyle konuşuyordu: «Evet, uçak kaçırma olayı bir komedi haline geldi. tçerdo bepimiz baştan paniğe kapıidık ama sonunda gülmeye başladık.» Oktay Baysal'la, Atina Helenikon Havaalanı'ndakı THY Bürosunda dün gece 24.00'do yaptığımız konusmada, «kaçırılma olayı»m şöyle anlatnıaya başladı: «Yeşilköy'den normal fcalkışımızı ya{4ık. 20 daJdka sonra ön sıralarda oturan birlsl, tuvalete grtmek için ayağa kalktı. Hostesten izin fstedi. Biz kendisinl bu sırada arkadan görüyordulc. Pilot kabinine yoneldl, glrmek istedi. Blr polis kendisine müdahale etmek isterken bıçağını gösterdi. Aslmda kapıyı çaldığmda, personelden gelen oldu diye açmışlar. Bu arada bostesler arasında koşuşma oldu, müdahale edln, yetişin, dendi. Hava korsam lçerde kaldı, bizde bir tela? başladı.» «Ankara» uçağı bu durumda yarım saat kadar yol almış. Hostesler, yolculan teskin ederek yerlerine oturtmuş, Bir anons duyutaıus az sonra... Kendisinin DevSol üye(Arkası 11. Sayfada) Zıya Özü (Kaptan pilot) Hikmet Elyan (pilot) Melih öğutüşenler (Uçuş milhendisi) Füsun Bektaş (hostes) Ayfer Yereşen (hoste^ Selma Altıntaş (hostes) Leyla Ayaz (hostes) Mürettebat Kaptan Pilof ÎIÎÎ eşi olayı öğrenînce sinîr krizi geçirdî Bır pilot: Biz haptarilar olarak boyle olaylar karşısında sessiz kalmayı ve sonucu beklemeyi tercih ederiz. İstanbul Haber ServisJ Atina'ya kaçınlan THY uçağmın kaptan pilotu Ziya Özü' nün eşi Nermin tfzü. h'ı bğrendikten sonra uzun siire kendine gelemedı. 16 yuşm .a kızları lise öğrencısi Işıl Özü, sık sık sinir krizı geçırdi. Aılenin oğlu Tayfun özü'nün, öğrenim nedeniyle Ankara'da bulunduğu öğremldi. Kaçırma olayı duyulduktan hemen sonra, 30 yıllık pilot Ziya özü'nün Bakırköy Cumhuriyetçi sokaktaki Kanaat Apartmam yasa büründü. Tüm apartman sakınlen, özü ai.esini teskin etmek için seferber oldular. Yakınları, Nermin Özü'nün çok büyük bir sarsıntı geçirdiğıni, kimseyle gönişemeyeceğıni bildirdıler Olayın etkisiyle şok geçıren Işıl Özü, kendısıni ziyaret edenlere, kimseyı gormeK JJUmedığini, hıç kimseyle kouuşmayacağrnı, yalnız bırakılmasım istedi. Yakınlan kaptan pilot Ziya özü'nün kızı ve eşini yatıştırabılmek amacıyla bl raz daha aynntıh bügı için telefonla sürekli Türk Hava Yollan'nı aradılar. Genel Mudurlukten, konuya ilışkın hıçbır bılgı verılmeyeceğı yanıtuıı aldıklarını belirttıler. Ikı çocuk sahıbı Ziya özü' nün oğlu Tayfun özu, Ankara Üniversıtesi îngılız Filolojısı l. sınıf öğrencısi. Kaçınlan «Ankara» uçağında görevli ikinci pilot Hikmet Elyan evji ve iki kız çocuğu babası. Hıkmet Elyan'm oturdugu Ataköy 4. kısım P.O. 154. blokuna giden a.a. muhablılerı, bu anda oraya gelen ve kendisuııs de pilot olduğunu soyleyen bir kişi ile karMİaşrılar. Hikmet Elyan'ın ailesının ılkkez böyle bir olayla karşılaştıklarını ve şok geçırdjgmı soyleyen sözkonusu kaptan, Ankara uçağında ikıncı pilot olarak gorev yapan pilot Hikmet Elyan'm evlı ve birı 19, bırı de 21 yaşında olmak üzere ikı kız çocuğu babası olduğunu söyledi. Adıru belirtmeyen THY pılotu, «Biz kapianlar olarak böyle olaylar karşısmda sessiz kalmayı ve sonucu beklemeyi tercih ediyoruı,» şeklinde konustu. Kaptan Pilot Ziya Özü BtLGÎ ALDILAR Kaçırılan THY Ankara uçağnım yolculan nın kontrolden geçtıgl yerde lstanoul Sünyönetim Askerl Savcısı Kıdenüi Albay Hanefi Öncül (soldan üçüncü) ve Sıkıyönetim Sivil Savcı Yardımcısı Atilla Mısırlıoğlu ile diğer yetkllfler incelemelerde bulundular. (Fotoğraf: Şenol KONUKÇUJ Hostes Yereşen 9in oğlu: O benim annem, kurtulacahlar değil mi? diye sordu Hostes Ayfer Yereşen'in gözü yaşlı annesi Mu. azzez hanım «Kızım mesleğini severek, isteyerek yapıyordu ama keşke o da ablası gibi mühendis olsaydı. bunlar başımıza gelmezdi» diyordu. Şenay KALKAN Kaçınlan «Ankara» uçağınm hosteslerınden Ayfer Yereşen'in Gayrettepe'dekı evmdeyiz .. Ka pıyı gözleri ağlamaktan şişmiş, tazanruş 10 yaşlannda bir erkek çocuk açtı. Gazeteci olduğumuzu anlayınca, «Benim annem o, kurtulacaklar değil mi?» dedi. Haberi duyduğundan beri ağlayan hostesin annesi Muazzez Hanım güçlükle konuştu bizimle. Her sozüne «Bir şey olmadan hepsi kurtulurlar inşallalı», diye başladı. 1953 Ankara doğumlu Ayfer Yereşen, ilk ve orta öğrenimini Adana'da yapmış. öğretmen olan annesi îstanbul'a tayin edılince îstanbul'a gelmiş, Nişan ta&ı Kız Lisesı'ni bıtırmiş. Ve eskı Beşıktaşh futbolculardan Süreyya Ozkefe'yie evlenmiş. «Küçüklüğünden beri uçağa binmeyi sever. Eşinden ayrıldıktan sonra 'Hostes olacağım' diye tutturduğunda önce karşı çıkmıştık. Ama çocuğu büyüytinee izin verdik». Bir yandan agladı, bir yandan böyle anlattı kızını Muazzez Yereşen. Evlendıkten bir buçuk yıl sonra eşinden boşanan ve annesiyle birlıkte oturan Ayfer Yereşen «Ankara» uçağıyla İzmir seferme çıkmadan önce annesine gece doneceğini, merak etmemesini söyleyip gitmiş. Oysa şimdl heyecan ve merak (Arkası U. Sayfada) Pilot Hikmet Elyan "Ankara,, THY'nin kaçırılau 7. uçagı «Ankara» uçağı THY'nin kaçınlan yedincî uçağı oluyor. f) THY tarihinde ilk uçak kaçırma olayı 16 eylül 1969 günü meydana geldi. İstanbul Ankara seferini yapan Viscount tipi yolcu uçağı, sonradan akıl hastası olduğu bildirilen Sadi Toker adlı öğrenci tarafından Sofya'ya kaçırıldı. 57 yolcu vo 4 miirettebatı bulunan uçak aynı gün yurda iade edildl. öğrenci Toker de yurda getirile(Arfcası U. Sayfada) Hosies flvfer Yere>en 4 Hoste» Leyla Ayaı DUA EDİYORDÜ Hostes Ayfer ! „ . , . , n „,! nesi Muazzez Yereşen, bir yandan kızuıın ve nçaktaki diğer mürettebatm, yolculann bir an önce kurtulması için dua ederken bir yandan da büyük kua Seçim'den olan torunu Ayçlm'ie (solda) Hostes kızı Ayfer'den olan torunu Reba'yı (aağda) avutmaya çaUşıyordu. (Fotoğraf: Şenay KALKAN)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog