Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Köy En? titüsü YıHanU ^4 1 ÇAGD&g YAYINLAR1 TALt|» APAYDIN anılar. Cumhuriyet Türkiyesl eğitiminin bu ilginç deney ve uygulamasından Ederi: 275 Llra. Isteme adresi: Çağdaş Yayınları Türkocağı Cad. 3941 Cağaloğlu ÎST. Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 21059 Kurucusu: Yunus NADİ 40 TL. 14 Nisan 1983 Perşembe r \ Üniversite Giris Sınavı TÜM SORULARI VE DOĞRU CEVAPLARI 480 sayfa. Satış Fiyati: 500 TL. + Posta masrafı. tsteme Adresi: Posta Kutusu 16, Besiktaş İSTANBUL. 1976 1982 (7 yillık) ABD Kongresi'nden Atina'nm istediği sonuc cıktı Siyaset kufisinde gelismeler Askeri yardım lurkıye ıcın düşürüldü, Yunanistan icin artırıldı radı ve 40 milyon dolar dolayında düsttrülerek 715 milyon WASHİNGTON Reagan Yö dolar olarak saptandı. Temsüciler Meclisi Dış îlişkiler Alt netimi'nin 1984 maU yılı butçe tasansında TUrklye için öngör Komltesı Türkiye'ye yardınu düşürürken, Yunanistan'a yapı dügü askeri yardım Amerikan Kongreslnde ilk defişikliğe uğ lacak yardanı da 220 milyon dolarlık bir artışla 500 milyon dolara yükseltti ve Atina'nın ABD Hava başmdan beri israr ettiği yedi Kuvvetleri Bakanî ye on orarunı korumuş oldu. Temsilciler Mecüsi Alt KoAnkara'da tnisyonunda Türkiye'ye yapılacak Amerlkan askeri yardımının 755 milyon dolardan 715 milyon dolara indirilmesi Washington'daki TUrk diplomatik çevrelerinde tepkiyle karşılandı. Bu indirîm ile Türkiye ile Yunanistan arasındakl ıo'a V lik oran yeniden tam olarak kumlmuş oldu. Bu sonuca Yu nan lobisinin kesin zaferi gözüyle bakılıyor. Diğer komisyonlann da aynı oranı koruması bekleniyor. Başbakan Ulusu, parti kurmaktan vazmıgeçti? Ulusu'nun yerine emek li Orgeneral ve Bü. yükelçi Turgut Su. nalp'm adı geçiyor. Yalçın DOĞAN «Altı da bir, üstii de birdir yerin..» ANKARA Hersey 11 nisan 1983 pazartesi aksamı değişti. Geçen pazartesi günü, TUrkiye'nin siyasal tarihi açısından her balde «bir dönemeç» olarak nitelenebilir... ÇunkU, çok uzun süreden be ri «bir parti kurup kurmayacağı» yolunda hakkmda çeşitli söylentüer çıkan, bu yönde baxı somut görüşmeler de yapan Başbakan Bülend Ulusu, pazartesi aksamı uzun süredir birlik te çalıştığı bir arkadaşım çağırdı. Ve şunlan sdyledi: «Bundan sonra artık Uerisi için bir şey düsünmekten vazgeçtlm...» (Arkası Sa. 11, SU. 4de) TüFkivetle Her 10 kisiden biri kanserden ölüyor ^ Kansere yol açan üç ana etken Üzerinrle görüş birliği var. Sanayileşme nedeniyle in, sanlar yeni maddelerle temas zorunda ka. lıyor. Ornegin katranla uğraşanlarda deri, boya sanayiinde çahşanlarda mesane kan. seri görülüyor. Benzol, bazı saç boyaları, deterjan, asbest ve kozmetiklerin de kansere yol açtığına ilişkin güçlü bulgular var. % Aşırı güneş ışınının deri kanserine, rönt. gen ışınının deri ve kemik kanserine yol açtığı biliniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Ja ponya'ya atılan atom bombasmdan kurtu. lanlarda, daha sonra kanser görüldü. % Sigara; ağız kanseri, gırtlak, yemek borusu ve mesane kanserine neden olurken, pipo içenlerde daha çok dudak ve dil kanseri görülüyor. Türk sigaralannda kanserojen madde ve katran miktannın çok yüksek olduğu öne sürülüyor. Hasan UYSAL ANKARA Turh Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu (TKASK) Başkanı Prof. Dr. Dinçer Fırat, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı. Türhiye'de her 10 hişiden birinin kanserden öldüğunü belirten Prof. Fırat, kanserin ölüm nedenleri arasında ikinci sırayı aldığım sb'yledi. Her dört hanserli hastadan birinin akciğer kanseri olduğunu söyleyen Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Başkanı, 'Buna en büyüh neden sigara ile hava kirliliğidir* dedi. Prof. Fırat. Türkiye'de kanserin tanı ve tedavisi konusunda yeterli kaynak ayrılmadığını da kaydedereh, kendi kurumlannın da ancak halkm yardımlan üe yaşadığmı bildirdi. Prof. Dinçer Fırat'a yöneltilen sorular ve yanıtlan şöyle: SORU. Kanser Nedir? Hücreler insanlarra temel taşıdır. Bir yandan çoğalırken, diğer taraftan yaşlanan hücreler ölür ve bedenden atılırlar. Kanser, bu hücrelerin yapı ve fonk siyonel olarak normalden sapması, anormal niçimde çoğalma göstererek, kendisi ile hiç bir ilişkisi bulunmayan diger doku ve organlan işgal ederek, o doku ve organların görevlerini engellemesidir. Hücrenin yapısmın bozulmasmın, daha doğrusu kan serin nedeni nedir? Bugün için bu tam clarak anlaşılmış değildir. Ancak eldeki deliller kanserleşme (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) HalukŞAHİN Kaza yerindeki yangın hâla sürüyor Faciadan kurtulan maden mühendisleri: Ihmal yok Uluslararası Çalışma Örgiitü ILO'ya başvuran Çabşma Bakanhğı, teknik bir heyetin Türkiye'. ye gelerek incelemelerde bulunmasını ve tekno. lojik alanda işbirliği yapıbnasını istedi. Fikret DAĞLIOĞLU . Ümit KIVANÇ bildiriyor ZONGULDAK EKİ Kozlu üretim bölgesi, İhsaniye bölümünde, pazartesi günü bir emniyet başmühendisi, bir emnîyet şefi ve 7 işçinin hayatını kaybettiğl ocakta yangın sürüyor. Yanan bölümün ocağın ge ri kalanı ile irtibatını kesmek üzere kurulması gereldi görüIen baraj sayısı arttı. Dün dördüncü barajın tamamlanmasına çalıştfdı. Kozlu Bölge Müdürü Vahit Çeliker ve böljre mühendisleri uzun süre ocakta kaldılar. Zonguldak Cumhuriyet Savoı sı Selahattln Üstfindağ tarafından Kozlu'daki kazayı soruştur makla görevlendirilen Cumhuri yet Savcı Yardımcısj Kenan Özer, kazadan yaralı kurtulan Kozlu Bölge Müdür Yardımcısı Allm Değirmeuci ve diğer mühendisin ifadelerinde olaym bir ihmal sonucu meydana gelmedi gini söylediklerini belirtti. «Ancak, soruşturmayı genlş çaplı olarak yürütuyorum» dedi. Savcı Yardımcısı Özer, dün SSK Hastanesi'ne giderek kazadan yaralı olarafe kurtulanların ifadelerini aldı. özer, «7 yıl dır Zongnldak'da görev yapmaktayım» dedi ve şunlan ekledi. «Daha öncefci grizu olaylannın sornşturmasuu yapmak İçin çok defa ocağa indim. Olayın yabancısı değillıu. Kazada ihmal olup olmadığı konusunu mntlaka sonuçlandıracağnn. Ya rın (bupfin) olay tanıklanmn (Arkası Sa. 7, Sü. l'de) 0 Hava ücü gücümüzün modernîze edilmesi ele almdı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Resmi bir ziyaret içln Ankara'ya gelen ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Verne Orr ile düa yapılan üst düzeyde göruşmelerde Türkiye'nin hava savunmasının modernlzasyonu konusu görüşüldü. (Arkası Sa. 7, Sü. 7'de) Amerikan askeri yardım sürecinl bu yıl yakından izleyen gözlemciler «Washington İle Atina yaman bir oyun oynadılar, arada Türkiye harcandı» diyorlar. Bu görüşe göre, Reagan Hükümeti Türkiye'ye yapüacak askeri yardımı 465 milyon dolardan 755 milyon dolara Çikarmayı önerdiğinde, Yunanistan'a yapılacak yardımı da ö(Arkası Sa. 7, Sü. 7'de) Papa ve Walesa'ya planlanan suikast soruşturmasî birleşiyor ROMA (a a.) ttalyan mah keone kaynaklan, papa 2. Jean Paul'e düzenlenen suikast girisımiyls Polonya ışçi liden Lech Walesa'ya karşı hazırlanan suikast planınm bundan böyle bırlikte soruşturulacağını açıkladılar. Aynı kaynaklara göre, savcı tlario Martella, Lech Walesa' nın 1981 ocağında Boma'ya yap (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) Kömürün altı üstü Şükran Ketenci'nin yazısı 7. Sayfada Partiler, TBMM icin 2 baraj aşacak Türkiye genelinde yüzde 10luk barajı aşan partiler aynca«İl seçim sayısını»da aşmak zorundalar. Seçmenler karma liste yapabilecek. Komisyon, seçim tasarısının maddelerini tamamladı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danısma Meclisi Anayasa Komisyonu seçim yasa tasarısının maddelerini tamam ladı. Belirlenen tasan, «Siyasal partilerin parlamentoda temsil edüebUmeleri içln ild barajı aşmalarını» öngörüyor. Buna göre, Türkiye genelinde verilmiş olan genel oy taplamının yüzde 10'unu geçen par tiler milletvekili çıkarabüecek. Aynca bununla yetinilmeyecek. Türkiye genelinde yüzde 10'luk baraja ek olarak partiler, aynca, «tl seçim sayısı» diye nitelenen ikinci bir barajı aşmak zorunda kalacaklar. İl se çim sayısına göre, o ilde verilen toplam oy miktarı, o ilin çıkaracsğı milletvekili sayısına bölünecek ve ancak bu bölünme somıcunda elde edilen rakamı aşan partiler parlamentoda temsil edilebilecek. Yeni dönemde uygulanacak seçim sistemine göre seçmenler isterse doğrudan dogruya bir partiye oy verebilecek, isteyen seçmen parti içinde sıralanan adayın bir katı fazla adaylar arasından o çevrede çıkacak milletvekili sayısı kadar tercih hakkını kullanabile cek. Her iki yöntemi de benim semeyen seçmenler ise partilerin adayları arasında bağımsızlarda dahil olmak üzere çıkacak milletvekili sayısı kadar işaret koyarak «kırma liste» yapabilecek. Seçim Yasa Tasansının mad delerinin yazımı ile madde gerekçeleri ve muhalefet şerhleri bitirilirse tasan bugün DM Başkanlığına sunulabilecek. Anayasa Komisyonu'nun dün kü toplantısında seçim sistemi nin «değerlendlrme» yöntemi de belirlendî. Seçim sistemin de seçmenler açısından 3 ana işlev gözetildi. Seçmenler san dık başına gittikleri zaman oy (Arkası Sa. 7, Sü. 7'de) Walesa 5 saat gözaltına alındı D^ Haberler Servisi Dayanısma Sendikasının lideri Lech Walesa dün 5 saat gözaltına alındı. Polis tarafmdan Gdansk'taki evinden alman Walesa Dayanışmanın yeraltındaki liderleri ile yaptığı gizü görüşme konusunda sorguya çeküdi. Walesa polis karakolu(Arkası Sa. 7, Sü. 8'de) Seçmen kütükleri 5 mayısta askıya çıkıyor. Haberi 7. Sayfada <( MGK, Kat Mülkiyeti Yasası'nı kabul etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kat Mülkiyeti Yasasımn bazı maddelerini değiştiren yasa Milli Güvenlik Konseyince kabul edildi. Yasaya görefcatmalikleri ortak giderlere arsa payı oranmda katılacaklar. Bu ortak giderler kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi, ana gayrımenkulün sigorta primleri, bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve Onanmı il e yönetici aylığı gibi giderleri kapsıyor. Ortak giderieri ödemeyenler hakkmda dava açılabileceği gibi icra takibi yapılabilecek. Gider payının tamamını ödemeyen kat malikleri ödemede geciktiği gtinler için ayhk yüzde 10 gecikme tazminatı ödemekle yükümlü tutulacaklar. Kiralarm belediyeler tarafından semtlere göre bellrlenmesi için bir yasa önerisi hazırlandı, DM üyesi Muhsin Zekai Bayer ve arkadaşlan tarafuıdan hazırlanan öneri keşiılerde Belediye kira büroları kurulmasını öngörüyor, yasa önerisine göre kira bürolan fiyat endesklerini gözönünde bulundurarak semtlere göre kiraları saptayacaklar. Kira yasasını tümüyle değişMren önerinin önümüzdeki hafta DM başkanlığına sunulacağı açıklandı. Oniversite adaylarına kılctvuz • Seçtiğiniz vüksek okulu biürince slzl nasıl bir meslek yaşamı bekDyor? • Seçmek Istediğinu meslek alanında hao> gi universitelerde uğreaim görebilirsiniz? • öğrencl Seçme v« Verleşünne Merkezi adaylan oeye göre eliyor? • Seçüğinb dalda öğreaim gönnc obuüığı* OI2 oedir? • Katıldıgınız sınavın ajteiigini, özeOOderi* oi biliyor musunuz? • Gevcn yılkl sıoavıo soauçlanndao bo yıl için oe gibi sonuçlar çıkıyor? • Çeşitli raeslekleriu üoliileri işlerini anlaüyorlar? Vergi rekortmen leri belli oluyor Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şank Tara. 223,5 milyon, Vehbi Koç 212,2 milyon, Sa. kıp Sabancı 178 milyon, Onur Kardeşler yakla. şık 160'ar milyon lira verçi ödeyecek. Meral TAMER 1982 yılımn vergl rekortmenlerl belli olmaya başladı. 1982 yılında çarpıcı bir atılım yapan ENKA Hol ding Yönetim Kurulu Başkanı Şank Tara, bu yıl îstanbul'da gelir vergisi sıralamasında birlncillğe eu yakm adaylardan blri olarak görunüyor. Şank Tara, bu yıl 216 mUyon 841 bln 11 ra gelir ve 6 milyon 678 bln llra mali denge verglsl olmak üzere toplam 223.5 mil yon lira vergi ödeyecek. Ankara'lı vergi mükellef lerl arasında ise Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Koç 205 milyon 920 bin lira gelir ve 6 milyon 342 bin lira mali denge vergisi ödeyecek. Geçen yıl 199 milyon ıira vergl ödediği halde Ankara'da blrinctliği bir nakliyeclye kaptıran Vehbi Koç, bu yıl da kuşkusuz ilk sıratarda yer alacak. (Arkası Sa. 7, Sü. 6'da) Dünya sağlık günü ^rıcle bir^hast^nın günü»nasıl gecti ? # Sabah 5.45te sıra numarası kuyruğuna girilerek baslanan gün, 14.50'de recete yazımı ile sona erdi İçeri girip çıkması bir oldu 65 yaşındaki hasta Saniye Sunaç'ın. Doktor kafasını bile kaldır. madan şikâyetini sormuş, sonra bir kağıda bir şeyler yazarak eline tutuşturmustu. Saniye Su. naç, bunun ne olduğunu dışarda bir gence so. rarak öğrendi. Kendisine günün «Dünya Sağ. lık Günü» olduğunu söyleyince pek ilgilenme. di. «Bunlarm hepsi laf» dedi. Yalçın PEKŞEN îstanbul'da Millet Caddesl üzerinde oturan 65 yaşır.dakı bayan Saniye Sunaç önceki gün «Dünya Sağlık Güuü» olduğunu bilmekslzin, uzun süredir kendisini rahatsız eden nefes alma güçlüğü nede niyle «evine çok yakın» olan Haseki Hastanesine gitti. Daha önce bir kaç kez gittiği hastanede saat 07.00'de nu mara dağıtıldığını bildiği için saat 05.00'de kalktı. Altıya çeyrek kala da «A. Nu» rettln Bey Pavyonusnun kapısında «sıra numarası kuyruğuna» girdı. Bir saat 15 dalakayı «gcnç ler gibi» ayakla geçiremediği için, zaman zaman önünde ve arkasındakilere yerine (Arkası Sa. 11, Sü. l'de' MumcuIhcak davasmda Hasan Fehmi Güneş tanık olarak dînlenecek Haber Merkezi Tercüman Gazetesî sahibi Kemal Ilıcak'ın Genel Yayın eski Müdürumüz Oktay Kurtbö Servet affı içîn yarıu sou gün ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Servet Dlldirimlerini yenilemek isteyenler için yarın son gün. Ziraat Bankası'run tüm yurttakı şubeleri yilkUm lülerin blokaja tabi servet un surlannı kabul edecek Ziraat Bankası yetküileri beyanname sahiplerinin kuyn% oluşturmaması için blokaj işleminın bütün servisler tarafından yapılacağını bildirdiler. Aynca Ziraat Bankasının tüm yurtta ki şubelerine gönderüen talimatla, yarın, çalışma saatleri (Arkası Sa. 7, Sü. 8'de) Yazı Isleri Müdürumüz ve Apaydın aleyhine Ergun Göze'nin actığı dava basladı tstanbul Haber Servisi Gaaetemiz Yazıişlert Müdürfi Okay Gönensin ve Avukat Burhan Apaydın hakkmda Tercüman Gazetesi yazan Ergun Göze tarafından açılan şahsi davaya Toplu Basm Mahkemesi'nde başlandı. Şikâyetçi Ergun Göze. Avukat Burhan Apaydm'ın Sıkıyönetim Mahkemesi'nde vargıianan ve beraat eden Tank Akan ile ügili davada vaptıgı savunmada t» bu savunma ile ilertli olarak (Arkası Sa. 1, Sü. l'de) ke ile yazanmız Uğu r Mumcu aleyhlerine açtığı kişisel ceza davasmda İçişleri eski Bakanlarmdan Hasan Fehmi Guneş ile Emniyet eski Genel Müdürlerinden Haydar Özkın'm tanık olarak dinIenmesine karar verildi. Istanbul Toplu Basm Mahkemesi, Mumcu ve vekilleri Orhan ve Burhan Apaydın'ın bu yoldaki istemini karara bağlayarak, sabıkalı kaçakçüardan İbrahim Telemen ile ilgili operasyon nedeniyla Güneş ve Özkın'in tanık olarak dinlenmelerini kararlaştırdı. Mumcu'nun 13 ekim 1980 tarihli yazısmda, ibrahim Telemen adlı bir sılah kaçakçısının, 1972 yılında îzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılarından Üs tün Ünsan'a verdiği elyazüı ifadesi yayınlanmış. Ilıcak bu nedenle 35 milyon liralık tazminat davası ile ayn(Arkası Sa. 7, Sü. 5'deK Üniversite sınavı. okul seçimi, meslek seçımi ile ilgili tüm sonılannızm yarutlan^ • Arafat G0ZLEN UĞUR MUMCU Yarın Cumhuriyet te Lise öğrenciieri üniversite giriş sınavı ve meslek seçimiyle ilgili görüşlerinizi Cumhuriyet e yazın ADRES: Üniversite Adaylarına Kılavuz P.K.246 İstanbul Onlem Dedîginîz... «Ürdfinie görüşmeler sürecek» dedi Cebelitank sorunu • nauma dönüsüyor.bu. 3. Sayfada • Yabancı • IMF, sermaye parasını kurtarmak için Türkiye'de yatırun yapıyot. • Çetin Alp.Politik etkiler olmazsa iyi derece alırız Cumartesi günü Eurovizyon yanşması için Almanya'ya gideceh sanatçılar dün bir basm toplantısı yaptüar. 7 Mart günü, Kozlu'daki grizu patlamasının acıları daha dinmeden yaşanan bir ikinci grizu patlaması, hepimizi derin derin düşündürmelldlr. Dünyanm hiç bir maden ocagmda grizu patlaması olmazken, bizim ocaklanmızdaki bu patlamalann teknik yetersizllkten kaynaklandığı kuşkusu, lster lstemez akla gelmektedlr. Elektronik billmlnin, neredeyse beyin hticrelerindeki titreşlmlerl sayacak bir düzeye eriştlği bir dünyada, insanlanmızın bu derece ilkel koşullarda çalışmalan gerçekten acınacak bir durum değll midlr? Is kazalannın düşük düzeylerde tutulmasınuı (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) 5 yılda Ttirkiye' ye verdiği paranın yarısını geri aldı. 9. Sayfada • Kentleşme • amatör sporu da baltaüyor. 10 .Sayfada Haberi 6. sayfada Aunanya'da kötnür <• > caklarında nanıaz vakltlerlnde üretim duruyor. işçimemur • Türktş'inraporu. ayırınu 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog