Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADİR NADİ Olur Sey Degil 2. Baaı Ederl: 190 Llr» htema AdresU Çağda$ Yaymlan Turkocağt Cad. so/41 Cağaloğlu • tatanbul urıy 59. Yıl; Sayı: 21058 Üniversite Oiris Sınavı TÜM SORULARI VE DOĞRU CEVAPLARI 480 sayfa. Satış Fiyati: 500 TL + Posta masrafı. tsteme Adrest. Posta Kutusu 18, Beşihtaf tSTANBUL. 1976 1982 (7 yıllık) Ktıracnsa: Yunus NADİ 40 TL. 13 Nîsan 1983 Çarşamba Esener: Üretim zörlanmasm "Tamam ölüler oluyor ama istihsal devam etmeli,, Ümit KIVANÇ ZONGULDAK, Yaklaşık 1 ay sonra, bu sefer 100 küsur değil, 9 ölıinün üzerine Zonguldak'a gelirken insan tuhaf bir «Akbaba» kompleksine kapılıyor. Öncekı gün 9 fcişinin bayatını kaybettığı ocağın ba şında ük rastladığınız madenciye, «aşağıda daha İnsan var tnı?...», «kardeş sen fcaç 6lü çıkardın?. .» gibı sorular sormak ınsana garıp geliyor. Ama daha garibi, her kazada muhtemel sonlanru bir kez daha gözlerinin önüne getiren tnsanlann bir mihmandar soğukkanlılıyla derhal açıklamalara girişmeleri. Hatta aralarından birinln çıkıp, «tamam ölüler olnyor, ama istlhsal devam etmeli, edecefc tabii» diye konuşması. Kandilli grizu faciasınm yarası kapanmadan Kozlu'da ikinci bir maden kazasının meydana gelmesi de, «istihssl devam etmeli, ama ölüler nc olacak?...» gibi sorulann yanıtlanmadan ortada fcalmasıru önleyemeyecek mi? (Arkası Sa. 13. Sfl. S*de) • Calısma Bakanı: Insan önemli, gerekirse kömür ithalederiz Olayda can veren 9 madencinin cenazesi memleketine yollandı. Zonguldak ve havalisı Maden İşcileri Sendi. kası Başkanı Tezer, «Haykınşlarımıza ku. Iak veren yok» dedi. Fikret DAĞLTOĞLU Hayri ÜNLÜTÜRK Nihat CAN bildiriyor ZONGULDAK EKÎ Kozlu bölgesi thsaniye5 ocağında öncekl gün meydana gelen grizu faciasına, görülmeyen gevşek kömürlerin tutuşmasının yolaçtığı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Prof Turhan Esener. sendikacılarla yaptığı toplantıda. «Üretim zorlaması istemiyorum. Gerekirse petrol gibl kömür de İtbal ederiz. Yeter ki, saglıkb çalışma yapıisın» dedi. Kömür havzasmda, 36 gün aradan son ra faciada ölen biri mühendis 9 madencinin cenazesi törenle kaldırılarak toprağa verllmek üzere memleketlerine gönderildl. Zonguldak SSK Hastanesi önünde yapılan törene dün sabah bölgeye gelen Çalışma Bakanı Prof. Turhan Esener, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahlr İlkel, Donanma ve Sıkıyönetim Komutanı Oramiral Zahit Atakan, Vali Galip Demirel, TKİ Genel MüdÜ (Arkası Sa. 13. Sü. 3'de) Üniversite 1. Aşama sınavı sorularının açıldamai! cözümieri Bugün 10.Sayfada ARKADAŞLARININ OMUZLARINDA Zonguldak maden havzasında ilk kez bir iş kazasında can veren maden mühendisi ile 8 »5çlnin cenazeleri dün SSK Zonguldak Hastanesi önünde yopüan törenden sonra ıtoprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. EnerJİ ve Tabii Kaynaklar ve Çahşma Bakanlan ile Donanma Ko mutanının da te ıtıldığı cenaze töreninde binlerce maden işçisi ve ölenlerin yakınlan vardu Bir süre ellerde taşınan Türk bayrağuıa sanJU tabutlan Ideyenler gözyaslarını tutamaditar. (Fotoğraf: a.a.) SükrahKETENCi Üniversite adaylarıncı kılovuz • Seçtiğiniz yiiksek okutu bitirince sizi nasıl bir meslek yaşamı bekliyor? • Seçmck istcdiğiniz meslek alanında hangi universitelerde öğrenim görebilirsiniz? • Öğrenci Seçme ve Yerleşürme Merkezi adayları neye göre eliyor? • Seçtiğiniz dalda öğrenim görme olasılığınız nedir? • Katıldığınız sınavın niteliğîni, özelliklerini biliyor musunuz? • Geçen yılki sınavın sonuçlanndan bu yıl için ne gibi sonuçlar çıkıyor? • Çeşitli mesleklerin ünliileri işlerini anla» tıyorlar? Kazadan sonra "acıklar,, ortaya çıktı «İhmal» sorumluluğunun en alt üretim kademe. sinde mi, EKİ'de, TKİ'de ya da Enerji Bakanü. ğı'nda mi, yoksa tümünde birden mi olduğu bir türlü sonuca kavuşmayan bir tartışma konusu. TUrkiye'nln en bttyuk grlsu faelasının şok etklsi yaptığı ilk gilnlerd», panik içinde, sorumluluğun üstünde kalmaması kaygısı içinde, herkes bir diğerine yönelik eksikllkleri, açıklan sergileme çabası içinde idi. yeni facianın ardından da benzeri çabalar gözlemleniyor. 34 gün aralıklı ilk facianın ardından, Jcendi sorumlulugunu gizleme çabası içinde de olsa, konunun içındekiler, sorunlan bilenler, başkalanna ait eksiklikleri. sorumsuzluklan bol bol sergüediler. Dün ikinci facianın acılı ilk gününun açıklamalarında ise, daha önce sergilenen eksikliklerin, sorumsuzluklann düzeltilmeye çahçıldıgı ağırlıl? kazamyordu. ör neğin üretim zorlaması yapılmaması emri verildiği, gereldr se güvenli ürotün koşullan yaratılana kadar; açığın kömür ithali ile kapataJabjJecegi vaad ediliyordu. Bunca cana mal olan iki facianın ardındsn sergüenenler, her kafadan tçıkan değişik sesle oluşan toz •tiurtıan içinde ola ya özgii gerçelc sorumlulan buJ mak güçleştı, ancak epeyce de kirli çamaşır 4ortaya çıktı. İnsa na değer verıeceksek, «Işçi sağh|». İŞİ güvıenliği» diye bır sorunun varlığına eğileceksek, kömürümüzUı gerçekten değerlendireceksek, ortaya yığılan kirli çamaşırlan temizlemeden köşe bucağa sıkıştırmaktan vaz geçmeliyiz.. «Sendikalar topln sSzIeşme haklannı kullamrlarken, işçi sağlığı, iş güvenliğine illşkuı dfizenleyici hükümler peliştirebîlir, japtırımcı olabilirler» dendi. Sendikanm bu anlamda «tldn rol oynıyamadığı dlle getirildi. • îşçUerin örgütlü olduğu Zonguldak Maden tşçüeri Sendikası ile bağlı olduğu Maden Federasyonu'nun yetkilileri, söz leşmelerinde bu anlamda ye(Arkası Sa. 13. Sfl. l'de) Italyan savcı Palermo yarın Türkiye'ye geliyor Silah ve uyusturucu haçahçılığım soruşturan Italyan Savcı'nm Abuzer Uğurlu'nun da ifadesini alması bekleniyor. Bulgaristan, ttalyan vatandaşlarına vize uygulamaya harar verdi. ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) İtalyan Sorgu Yargıcı Dr. Cario Palermo'nun orgu yapmak üzere yann TUrldye'ye gelmesi bekleniyor. Trento Sotgu Vargıcı Palermo, aralarında çok sayıda TUrk'ün bulunduğu silah ve uyusturucu madde kaçakçılığı konularmda yürüttüğü çok yönlü soruşturma nedeniyle çeşitli ülkelerde sorusturmalar yapıyor. (Arkası Sa. 13. Sfl. 3'de) Siyaset yasağı asamalı olarak kaldırılıyor Siyasi partiler, tüzük ve programlarını açıklaya. caklar, propaganda ve eleştiri yapamayacaklar. Rafet GENÇ ANKARA Milli Güvenlik Konsayi siyasî faaliyetlerin aşamalı olarak serbest bırakılmasını ilke olarak benirasedi. İlk aşamada kurulacak siyasi partilerin sadece örgütlenme çalışmalanna izin verilecek. Edinılen bilgüere göre. asamalı olarak siyasete başlanılması iikesinin bentmsenmesinden sonra, uygulamadaki öncelikler de saptandı. İlk aşama «siyasi partilerin kuruluş çalışmasına baslamalanna izin verilmesl» olarak belirlendi. Fiili siyasetin Daşlatılmasına Uişkin vasaklamanın kaldınlması ile ilgili açıkJama ve duyurularm tıüyük bir olasjlıkla önümüzdeüi günlerde yapılması beklenijıor. MGK'ce benimsenen siyasetin serbesül bırakılmasına ılışkin yeni illcelere göre, saptanacak tarihbe' yeni siyasi partilerin kurulnşlan, hderleri tarafından açılklanacak. Kurulacak yeni siyasi partıler ilk aşamada öngörülten süre içinde önce şu faaliyetlerde bulunabileceklen 1 Siyesi parti liderlerl, partileriniıı kurulduğunu ve kurucu Uyelerin adlannı açıklayabileceklcfr. 2 Pariii program ve tüztikleri konusıünda kamuoyuna bilgi verebilecekler. 3 Kuvulduğu açıklanan siyasl partiler, ülke düzeyinde örgütlenmB çahşmalanna başlayabilece'Sler. 4 üye kabul edilebilecekler. Siyasi faaliyetlerin serbest bıraklımasuun ilk aşamasında öngörülen» düzenlemeler örgütlenmçlleri tamamlayan siyasi DartJlere baa yükümlülükler de ,getiriyor. Yeni diizenletneye Röre sınırlaınalar şövle sıralajnıyor: CACkası Sa. 13. Sü. 4'de) Evren: Yeni tedbirler için gerekli direktif verildi Türh İş Genel Başkanu «Konunun üzerine gidilmedikçe bu kazaların önüne geçilemeyecektir.* Maden Federasyonu Bojftom. iToprah baraj kapandıktan sonra iki gün behlenmemiştir.* ANKARA (Cumhuriyet Bflrosn) Cumhurbaşkanı Kenan Evren, son grizu patlaması dolayısıyla yayınladıgı mesajda, «Ardarda meydana gelen kazalann kömür üretim bölgesinde yeni tedbirler almması zoronlu luğunu açıkça gösterdiğini ve bu konuda gerekli direktifler verildiğini» belirtti. (Arkası Sa. 13. Sfl. l'de) Üniversite sınavı, okul meslek seçimi ile ilgili tüm sorularınızın yanıtJarı Cuma günu Curnhuriyel te BEN KİIVGSLEY: Gandi filmiyle en iyi erkek oyuncn ödülünü Isozandı. Papandreu ve Kipriyanu Kıbrıs sorununu uluslararası pbtformlara götürecekler ATtNA, (Cumhuriyet) Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu ile Kabns Rum 11deri Spiros Kipriyanu Kjbns sorununun uluslararası platforma getirilmesi konusunda anlaştılar. Papandreu ile Kipriyanu ara sında Atina'da yapılan görüşmeler dün tamamlandı. Kipriyanu ve Papandreu 90 dakika süren görüsmeden sonra yaptıklan ortak açıklamada Kıbns sorununun uluslararası plat formlara götürülmesini öngören bir plan üzerinde anlaştıklanru açıkladılar. «İzlenecek stratejl ve taktik konusnnda aralannda tam bir görüş birlifrine vardıklarını» belirten Papandreu ve Kipriyanu aynnhlarda da tam uyum sağlandığını söylediler. (Ar' sı Sa. 13. Su. 5'de) Komisyon benimsedi Seraffettîn Elci 2 yıl 4 aya mahkum oldu Görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hapis ce, zasına çarptınlan eski Bayındırhk Bakanı Şera. fettin EIçi 10 aydan beri tutuklu bulunuyordu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bayındırhk eski bakanlarından Şerafettin Elçi Yüce Dıvan'da görevini iki kez k6tüye kullandığı gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Elçi nişvet almak suçundan ise beraat etti. Dığer 7 sanıktan 4'ü 10 ayla 3 yıl 4 ay arasında değişen çeşitli hapis cezalarma mahkum olurken, 3'ü beraat etti. Dünkü duruşmada son sözleri sorulan saniklar suçsuz olduklannı belirterek, beraatlerine karar verilmesıni istediler. Duruşmanın öğleden sonraki böjümünde karar açıklandı. Yüoe Dıvan Şerafettin Elçl . ye «Yılmaz Camlıbel'in kejfî tasarrufla Ankara 5. Bölge Mü dürü olarak atanması, Halil Be> sen'in Yapı fşleri Ankara 5. Bölge Miidür yarduncılığına atanması işlemlerinde görevini kötüye kullanmak suçundan» 1 yıl 2 ay, «Yavuz Kocaoğlu'nun bekçi kadrosuna almması ve Bayındırlık Bakanhçı'na bağ h hizmet ünitelerinde İşçi a!un larında KÖrevini kötüye kullanmaktanj) da 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Elçi'ye verılen cezalar sonuç olarak 2 yü 4 ay hapis ve 4.666 lira ağir pa(Arkası Sa. 13. Sü. 7'de) 1 Atatürk Küffür Kurumu, genel sekreterlik oiarak kurulacak MERYL STREEP: «Sophie* nin Seçimi» filmiyle en iyi kadın oynncu seçildi. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi But çe Plan Komjsyonu, Atatürk Kültür, Dii ve Tarih YükseK Kurumu'nun Başbakanlığa bağ lı genel sekreterlik olarak kurulmasını kararlaştırdı. Milli Eğitim Komisyonu'nun istediğı görtiş üzerine Orgeneral Tahsin Şahinkava'nm yasa (Arkası Sa. 13. Sü. l'de) Yeıii YÖK sıımıldıı Anarşiden hükümlü o. lanlaır öğretim kurum. larııuı giremeyecek. Hal>eri 14. Sayfada Oscar' kazandı Kültür Servisi 1982 yıU Oscar ÖdUllerini alanlar belli oldu. Rlchard Attenbnrough'un yönettıği «Gandi» adlı füm sekiz dalda ödUl alarak arslan payını topladı. Bu yü çeşit (Arkası Sa. 13. Sü. 5'de) DMTye Kafaoğlu: Bankalar Kanunu'nun sadece 18 maddesini değıstireceğiz ANKARA (A\KA) Ma 11ye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Bankalar Kanu nu'nun yalnızca 18 maddesinde değişlkllk yapmayı düşündükierini söyledl. Maliye Bakanı Kafaoğlu, ANKA ajansı'na yaptığı açıklaınada, Bankalar Kanu nu'nda bugüne kadar birçok değişikllk yapıldığını bellr terek, «Bu kanun yamalı bohcaya dönmüş, altı kere (Arkası Sa. 13. Sfl. 5'de) GOZLEM UĞUR MUMCU Yakmma Mehan hn borcları Anadolu Bankusında hesap oldu ANKARA (Cumhuriyet Büro. su) MEBAN Menkul Değerler Bankerlık ve Rnansman AŞ'nin Yönetim ve Denetim Kurulu feshediJdi MEBAN'm Yönetim ve Denetim Kurullan Anadolu Bankası tarafından olu"f.urulacak. ödeme güçlüğü içindeki bankerlerin tasfiyesi ile ilgili 35 sayılı kanun hükmünde kararname çerçevesinde hüktimetçe el konulan MEBAN Menkul Değerler Bankerlik ve Pinansman A.Ş'de parası olan tasarruf sahiplerinın tüm alacaklarının Anadolu Bankası'nda bir yıl vadeli mevduat donüştürüleceği bildirildi. Tebl*§e göre, Anadolu Bank*3.'nda açılacak hesaplar ada yazıiacak ve bu bir yıl vadeli hesaplardan her ay en tazla 25 btn liray» kadar ödeme yapılabilecek. Maliye Bakanlığı tarafından dünkü Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre MEBAN'm yönetimı Anadolu Bankasına devrediliyor. Tebliğ üe getirı len diğer esaslar da şunlar: • MEBAN'ın, 13 Eylül 1982 tarihinden önce girdiği vades» geçmis ya da henüz gelmemiş ana para taahhütleri ile bunlann 3B Nisan 1983 tarihine kadar Bdenmeyen faizleri Anadolu Il&nkasmda mevduat hesabına dönüştürülecek. • Movduat sertifikalan ya da burılann faiz kuponlanna dayalı anapara taahhUtlen, mevduslt sertiflkası ya da faiz kuponu» uzerindeki vade tanhinde geri ödenecek. Ancab vadeleri 31 Aralık 1983 tarihinden sonra sona erecek mevduat sertiflkası ya da faiz kuponlan vadelerine bakılmaksızm en geç bu tarihe kadar ödenecek. Tebliğ kapsamına alınan taahhütler için Anadolu Bankasında açıian mevduat hesap(Arkası Sa. 13. Sfl. 5'de) • Tercüman gazetesi ile dramızda birçok hukuk ve ceza davası bulunmaktadır. Bu davalardan bazılan ile ben de ilgiliyim. Bu davalar nedeniyle çok ilginç olaylara tanık olunmaktadır. Bu olayları, yeni Adalet Bakanı Sayın Rifat Bayazıt'a saygıyla duyurmak tstiyorum. Birincl olay şu: Tercüman gazetesi sahibi Kemal lücak'ın ttcarl şirketleri ve azınlık irtakları ile ilgili olarak, belgelere dayalı yayınlar yaptık. Iücak, bu yazıla(Arkası Sa. 13. Sü. 7'de»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog