Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

58. X ve Y trpnlrri doğunatı (fcğnıitusunA» uzanuı paralel raylar üzenndedÎT. Y trenındeki bir yolca yalnıı X trenine hakarak, kendi treninin v hmyla batıya doğnı gittiğini sanıyor. Trenlerin yece göfi v , v hnlan ve hareket yönleri aşağıdakilerden hangısi gıbi olsaydı, yolcu bu sonuca ula A) v « v doğu, v = 0 x y B) v = 0 , v =v batl C) v =2v doğu, v =v doğu x y D) batı, v«v batı E) batı, v =2v batı 6 8 . Sekü'VK roanomrtrenîn açı< L "»}••(. sıcaUıl ı >. o ı ırekli yukselOiKi RI</" nı /nrsa, bu (iurum nasıl açıklanabılic? 74. Metallerin gentf Rzetikleri diMcate atın*Şında aşağıdaki yargılarrian hangisi doğru rlrğildi'? A) Kendilerine özgü parlaklıkları vanlır. B) Ezilme ve çekmeye karşı dayanıklıdırlar. C) Isı ve elektrik akımını iyi iletirlet. D) Elektron vermeye yatkındırlar. E) Moleküllü yjpıyd sahiptirlfir. 77. 8 U . Genrllikle yeşil bîtki yapraklannın her iti yüzeytn1 de de güzenek bulun ı . Böy'e bir saknı bilV.i<â<nn tum yapraklannın alt yüzeyı balmumu de kaplarur sa, bitkide ne gibi bir değişiklik olması beklenir? A) Yapraklannın renk değtştirmest (imlcncn nohut ^ tehuınları (kuru ıktn 2S 5 < I İIİO) ^çımlcmn fosutye to^u^nlcrl (kuru ıkın 2Sgr.) B) Canlılığım yitirmesi C) Su ihtiyacının artması D) Oreme gücGnü yitirmesî E). Gelijimınin yavajlaması A) Sistem'soŞuyor. B) Sistem uzerındekî açık rıava basıncı arttyor. C) Gaz sıvıda çSzünüyor. D) Katı ile sıvının etkileşmesinden gaz oluşuyor, E) Gaz ile sıvının etkıleşmesinden oluşan ürün sıvıda çozunujor. 75 * Aşağıdakilerden dordü dbğruluğu kolaylıkla denetlenebilen birer gözlem, bir tanesi ise bu gözlemlere dayanarak ulaşılabilecck bir sonuç nileliğindedir. Bu sonuç hangisKfiı? A) Yukseklerde yaşayan memeliİBrın nabızları daha hızlıdır. Şeldldelri gibi iki termos haıırlayıp oda sıcaklıginda bııakan ve 24 saat sonra termometrelerin gösterdiği sıcaklıtlan karşılaştıran bir araştırmacı, bu deneyi neyi öğrenmek için yapmış olabilir? A) Ortam sıcaklıgının solunumu nasıl etkilediğini B) Termosların belli bir zaman sonunda kaybede^ ceğı ısı mıktannı C) Tohumların çımlenmesi icin ne kadar sıcaklık gerektiğım D) Hangi tohumun daha çok CO. çıkardığını E) Çimlenme sırasında hangı tohumdşm daha çok ısı oluştuğunu 78."lvtemeli hayvanların duşük sıcaklık deıecelerine donmadan dayanabilmelerı, ısı uretımıni anıricak ve ısı kaybını azaltacak onlemler almalarıyla mılmkün olmaktadır." Aşağıdakilerden hangisi memelilerde vucudun soğuğa dayanmasına yardımcı bir önlem değildir? A) Kılların dıken dıken olması B) Vücudun kendi üzerine yumutarak büzülmesi C) Vücudun tıtremesi D) Deridekı kılcal damaılaıın genışlemesı E) Dakıkadaki soluk alıp verme sayısımn artmast 1 81. 59. havo•ı<r\ ^ 69. îıcnklıkfC) 5ekil t SıtaklıK'C) $ekit lf B) Yök'îeklerde yaşayan memelılerin kanında daha fazla alyuvar vardır. C) Yukseklerde yaşayan memeliler daha çok oksijene muhtaçıır. D) Yukseklerde yaşayan merneliler daha sık soluk alıp venr. Canlıtarda bir hücrelîlikten çok hücreliliğe geçişte karşılaşılan sotunlar şöyle özeılenebilir: • Hıicreler arast kooıdınasyon »Besin maddeleri nin bütün hücreiere dagıtılması • Artıkların iç çevreden atılması • Organizmanm kendi ne benzer organizmalar oluş» turması" Bu sorunlar aşağıdakilerden hangisi i l e çSıulebilmistir? A) Yözey/hacim oranımn dengede tutulmast B) Enerjinin daha verimli kullanılmast C) Topluluklar halinde yaşanması D) Organ sistemlerinin geliştirilmesi E) Sihndirik bir dış şekil oluşturulması Crlmt boytorfı Ş«»ıl I Ştkıl II Zgmantdok) Zomnnldolıl E) Yukseklerde yaşayan memelilerin kan basınçlaıı daha fazlnHır. Bîr deney tfipG, şekil I deki gibi yfizmekteyken şişcnin ağzındaki ıara bastınlınca, tup şekil II deki gibi biıaz daha batıyor ve içindeki sıvı yük seliyor. Tüpun batması ve içindeki sıvının yukseU •nesi olaylan, L Sıcaklığı değişmeyen bir gaz kütle» sinın hacmi küçüldükçe, basıncı büyüt. X maddesi 2a 2b 2c Y maddesi Birinde X, diğerinde Y a n maddeleri bulunan kaplar özdeş ısıtıeılarda ısıtıldığında şekil I ve II deki Sicaklıkzaman grafikleri elde ecSliyor. Bu grafiklerden yararlanarak X, Y maddeleri ve bunların ısıtılan m x , m miktarlan için ne söylenebılir? A) X ve Y aynı, B) X ve Y aynı, C) X ve Y aynı, O) X ve Y farklı, E) X ve Y farklt, 2m * m m =m m 2m X y 76. Sıvılar, kendilerine yapılan basm» cı, her doğrultuda iletir. III. Sıvı içinae bir yiueye etkiyen basınç kuvveti, yüzeyin büyükluğü ile orantılıdır. îlkelerinden hangisi ya da hangileriyle ilgilidir? A) Yalnız I C) 1 ve II E) II ve III B) Yalnıı II D) l ve III II. 2m < m n =2rn. > Şekildeki deney düzeneğinde, aşağıdakî faktSrlerden hangisi, belli zamsnda çıkan gaz kabaıcıklarırun sayısını etkilemez? A) Cam kabın hacmi B) Işığın şiddeti C) Bitkideki yaprak sayısı D) Suda çözunen CO2 miktan E) Suyun sıcaklığı 79. tnsanm ince bağırsağında çok sayıda bulunan tpmOrlerin organizmaya sağladığı iayda ajağıdakılcıdea hangisi dir? A) Bağırsağın hareketini sağlamak B) Emilme yüzeyini artırmak C) Bağırsak epitelini korumak D) Enzim salgılamak E) Sindirimi hızlandırmak Aşagıdakjlcrden hangisâ, bir insuun saglıklı yasama* sı için elması gereken temel besin maddelerirân «n çoğunu kapsar? A) Tavuk, yumurtalı ıspanak, portakal, su B) Köfte, yeşil salata, kadayıf, su C) Etli kuru fasulye, pilav, baklava, sa D) Zeytinyağlı biber dolması, makarna, elrna, <u E) Etli patates, peynirti bdtek, sütlaç, su Uıama lcaıssyısı, katt maddelerin âyırt erlîci 8«elıklerinden biridır ve bırım uzunluğun, birim sıcaklık aıcışı için uzama miktandır. Boylan, d, 2d, 3d olan, X, Y, Z gibi Sç çubugun sıckklık artışlartna bağlı olarak uzama mikıarlan çizelgedpki gıbitfir. Cisim X Y Z hk Boy d 2d 3d Sıcaklık Artışı 2t 2t t '«• Aşağıdakilerden hangisi Avogadre nîporeıinîn ifadesidir? A) Kimyasal tepkimeye giren maddelerin ağırlıklan toplamı tcpkımeden çıkan maddelerin ağırlıklan toplamtna eşittir. B) Kimyasal tepkimeye giren ve oluşan gaı hacimleri arasında basıt bir oran vardır. C) Aynı koşullarda hütün gaîlatın eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül vardır. D) Bir bileşiğin yüıde bileşimi sabittir. E) Sabit sıcaklıkta belli bir gaz kütlesinin hacmi ile basıncımn çarpımı sabittir. Uzama Miktan a 2a 3a X, Y, Z nin yapıldığı maddelcrin aynı olup otmadığı konusunda aşağıdaki y&tgılardan hangisi doğludur? A) X ile Y aynı oiabilir, Z farklıdır. B) X ile Z aym olabılır, Y farklıdır. C) Y ile Z aynı olabılir, X farklıdır. D) Lçu de kesınlıkle faıklıdır. EJ Üçu de aynı olabılır. 71. S It karbonmonoksit gazının 10 It oksjen gazı ila tepkimesinden oluşacak CO,, aynı koşullarda kaç L It dir? A) 2,5 B) 5 C) 7,5 D) 10 E) 15 72. 6 1 • Aşaiıdakilerrlen tıangisî organilc m»r)<)plprin tümünde bulunan temel elrmenttir? A) Oksıjen B) Karbon C) Azot Sözel Böliim Doğru Yanıt Anahtarı (Kitapçık türü: A) 31C 21D 11H 1C 32E 22B 12C 2ü 33C 23A 13A 3E 34A 24C 14E 4B 35B 25B 15C 5E 36D 26C 16D 6D 37E 27E 17B 7C 38A 28A 18B 8A 39C 29B 19C 9E 40B 30D 20B 10D 41D 42E 43A 44C 45E 46D 47E 48A 49D 50B 51B 52C 53A 54C 55B 56D 57A 58C 59D 60B 61B 62E 63D 64A 65C 66A 67E 68D 69A 70C Sütgeç kâğıdı çozeltileri geçirir, çokelekleri geçirmez. AgNO, ve NaCI nin eşit mollerini içeren çfiıcltilet k»nştınldığında AgCI çSkelir. Kanşım suzgeç kiğıdı ile güzülduğü zaman toplanan avıda bulunan başlıca iyonlar için aşağıdakilerden hangiâ doğnı olur? A) Yalnız Na* C) Ag* ve Cl" B) Yalnır Cl" 71E 72D 73B 74E 75C 76A 77B 78D 79C 80E 81A Sayısal Bölüm: Doğru Yanıt Anahtan (Kitapçık türü:A) 1D 2C 3A 4A 5B 6B 7D 8B 9D 10B 11D 12E 13B 14D 15A 16E 17C 18A 19C 20A 21C 22B 23A 24E 25C 26C 27B 28A 29A 30D 31E 32D 33B 34D 35C 36E 37E 38B 39D 40A 41B 42E 43C 44B 4SA 46E 47E 48C 49B 50A 51B 52D 53C 54A 55E 56D 57C 58D 59C 60A 61B 62D 63C 64E 65A 66C 67B 68D 69A 70C 71B 72D 73A 74E 75C 76A 77E 78D 79B 80E 81D 82B D) Kukurl E> Fos..,. D) Na + ve NOJ E) Na* ve Ag + 62. 0,1 molflnde 0 , î mol X ve 0,4 mol Y tçeren Wr kimyasal bileşiğin formülü nedir? A) XY B) XY, C) D) 73. E) Kacmi 10 It olan bir kaott 32 gr oksijen vardır. Aşağıdaki işlemlerden hangisi birim hacimdeki toplam molekül sayısını iki kalına eıkarmaı? (O.16, C=12, H»l) A) 32 gr metsn (CH^) eklemek B) 2 gr hidrojen eklemek C) 32 gr oksijen eklemek D) Sabiı sıcaklıkta basıncı iki katına E) Hacmi 5 It ye indirmek 63. nît balonda kanşım halinde bulunan 0^ ve CH^ ga/.lanmlan hcr binnın ağıılıklannı bulmak için bu gazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangiâ' n'.n bilinmesı ycteılidir? (0=16, C=12, tl1) Ai Hdcımlpri Cl V.ol sa>üatı t) B) Basınçlan D) Sıcakltklarl Mulekul ağırlıklan incmalar.tiyatrola Mıhn tiyotro Tuncay Hahaoftkı TİYATROSU üskOdor snnır tlyatrosu halkcad N37td330618 546 46 35 M Z ? M 36 34 f4, Asiıl.'in tadı rkşi, bazlarınki ise aerdır. Turnusol bjyisının rtncını asıtler kırmtzıya, bazlar maviye çrjınr. Sabumu, lımonlu ve sırkelı suya biıeı damU ı ıtnusol boyası damlatıldığında sınların renkleri .•abil olur? Sabunlu Su A) 1 M C ) D) h) Kırmı?ı Kırmuı Kırmızı Ma vi Mavi Sirkeli Su Mavi Kırmızı Mavi Mavi Kırmuı Limonlu Su Mavi Mavi Kırmızt Kırrmzı Kıımızı (YALNIZ 15 GÜN İÇİN) TURGUT ÖZAKMAN ALATURKA KOMEDt Pt Cu: 21.00/ SalıÇarPer: 18.00/ Ct PZ: 14.30*17.00 23 NtSAN8 MAYIS Sevimli Hayafet AKSARAY KÖŞEBAŞ1 T L »41« 6 n.oo £5. Ikişpr aıomlu motrküllerden oluşan X ve V e l e memleri Mrleştıklerinde XYj bileşiğini oluştururlar. Bu kimyasal tepkimenin dcnkleştirilmiş denklcmi aşağıdakilerden hangisidir? A) X2+?Y2B) D) E) KEMER TIYATROSU Tei:473634473634*463589 g yızan z.dipar/ müzık n.göMüric 3103 yaşlara müzlkll oyun çarş 14.30 / c.tesi • paz 11.00 NASRED DİN^HO CAESE£I KENT OYUNCULARI Cumarte»! 14.30 ve Pazar 14.39 • 17.00 Muşf ik Kenter C) X 68. Atomunda 24 elektron ve 28 notron bulunan bir clrmcntın atom ve kutle numaralan nedir? havvanat . oahcesı yazan: korhan abay sa ca. Fvctt» pa. • awo . Ctası.Pa'19.30 AÜ POYRAZOĞUI /KORHAN ABAY TIYATROSU Kenter Tivarosunda DEVE KUŞU KABARE TIYATROSU ZEKİALASYA METİNAKRNAR SA¥UNMA için Claronce Darrow yöneten : ali poyrazoğlu *Avni Dilligil Juri Ozel ve OyuncuOdülü [ n |yj Yardmci Erkek 11 p.tesi,sa. dtşında her gece: 21.00 çar, c.tesi, paz 118.00 cad.no.91 % 444675 d JtŞANUĞlN L0ZUMUVOK ÖLÜMÜ YASAMAK saper, çar, Î43O21OO 3*3121 kadıköy halk eğitim merkezinde 67. X ve Y eıementıerinîn farictı Î XY ün bit molunun ağırlığı (bir molekülgtamı) 136, XYS inki ise 206 gt dir. X ve Y nin alorn ağırlıklan ncdir? fllttttHEZUTM.fi!JLSMNEI TtYATMSV 21,00 C.tesi: 18.30 Beyognı X A^ B) C) D) 27 31 40 61 40 Y 36 35 32 25 35 adem ile havva ANNA'NIN 7 AN A CÜNAHI Yazan: Bertolt BRECHT MÜzik: Kurt WEILL Temizş ceken: Ferhan ŞENSOY lantsançarşamba günu saat raooda KÜÇÜK SAHNE tizin 32 yaşern ıslatmaya tüm Kücük Sahnecilerr jbekliyoruz. PrsCu: 19.OO C.tesi: J6.OO 19.OO BJZİA1KÎ DE AIÜZİKkL kelebekler özgürdür Konuk Oyuncu. Pazarteti hariç hcrgiin Koc«muoafew$« 25 0 1 7 1 CeVRC TÎVATROSU'NOA t) Çar.Per.Gu.î 21.00 C.tesi.: 15.00 «21X» Paz.: 15.0018.30 TAKSİM VENÜS TIYATROSU 49 «44
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog