Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

lU. 700 paket eşya.araba vpya hamaüa tasınscaktır. En çok 60 paket göttıropıie» araba her gıdiş ıçin 80 lira en çok 20 paket goturebılen lıanıal ıse hcr gıdiş için 30 lira almaktadır. Eşyajun rümü ert az kaç liraya taşıtılabilır? A) 880 B) 940 F) 1120 C) 960 D) 1050 xiy=1 f'npr»»"» uVenndc buîunan ve A(3,3) noktasıııa en yai.ın olan nukıanın apsgsı kaçtır? , . w ö . Bir kenannm ırzunî(;«u a, yuksek'îği h olan bir eşkenar dörıgenin ıtîîute bulunan N rtî.îırınm tum kenariara olan uzaJJıklan roplsmı neıfir? A) a B) h C) 2a D) ath E) 2h 44. öıkütlrai 2 gr/cm3 oîan «; suda erimrycn lcatı ıtıaddeden yapılmış 10 öîdeş bilye, içinde 50 c m su bulunan bölmeli bir kaba konulduğunda, suyun düzeyi 80 cm çizgisine kadar yukscliyor. Bilyclerden .bir tanesnin küılesi kaç gramdır? A) 3 B) 6 C) 10 D) 13 E) \& 3 52. *> 0 • B) 1 Cj 4 0)2 t) * II. A Icentinden B kentine giden ve durmadan geri dönen bir otomobil,gidrşınde ortalama 60 km, dönüşünde 40 km hız yapmıştır. Bu oıomobıl 4 saatle gidip geldiğine göro A dan B ye kaç saatte g i ı miştir? ' A) 1,1 B) 1,2 C) 1,4 D) 1,6 E) 1,8 2 7 . noyutları 6 cm vo 12 cm olan bir dikdörtgende, koşegenlerın kesım nokıasının ık\ komşu kenara uzakJıkldrı toplamı kjç cm dır 3 A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 24 45. 3 7 . "B' ır eıj 3Cem ddrtgende kdşegenler birbirine dık lı r." Bu ıcorem, ikukenar üçgcnc ait aşağıdalri öteukJerden haı:gisınu> doğrudan bir sonucudur? A) Taban açıları birbirine eşittir. B) Ikı kenarı bırbirıne eşıttır. C) Tepeye dit yuk«eklıkle açıortay çakışır. D) Tepeye aıt k^narortay açtortayla çakısır. t ) Tepoye an yukseklıkle kcnaroctay çakışır. 28. 10 dm boyundaki bir ağaç fidanı dikiidilcten sonra ayda 2 dm uzamaktadır. Bu fıdanın boyunun zarnana göre değışımını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisıdir? "iu : T .L (9cn Şekildeki lambalaıdan hangia, ancal 5 ç anantat birden kapaiı ikcn ışık verebilir? A) 1 C) 3 D) 4 E) S Şekıl 1 Şek.I 2 1 2 . Hızlan sırasıyla v,, v,, (v, v.) olan Cç raşıttan bırincınin t saatıe aldığı yol a, ikincinin i saatıc aldığı yol b olduğuna göre Oçuncünun t saatte aldığı yol nedir? A) i + t B) 2ab C) a + | , D) A) boy(dm) B) t.o y ,dm) M bjîleii bir îrceke kutu suya bırckıldı^ında. b c ç kcn şekıl I d;!ri gibi, içinds bir bilye varken ş e kîl Q deid gibi (iurdtığuna görc, bilycmn kütleâ neye eşittir? A) 53. T B) M C) M E) a2b O 4 zamon |oy) 10 M zaınanjaj) 38. D] oyldm) , Bir parça tclin ucundan telin ı= si kesilirse, ıclin orta noktası eski dunımdan 3 cm kayıyor. Bu tclın. tarnamı kaç cm dir? A) 35 B) 42 C) 49 D) 56 U 63 »"(•Wm) m 12 Jaman,'a)fJ jS İÇ ' Ç e eeçirilmiş ve yukseklîklcri cşit, dik silindtr bıçim'.ndckî iki kaptan djştakinin çapı îçtekinin çapının iki katıdır. Içtekî kap ağrına kadar su ile dolu \ken labaıuna çok yakın bir dclık açılrrsa, ıkısi atasındakı boşlukta su hangı yükscfclığe çıkar? (Içtekl kabtn kalınllğı onemsenmeyecektır.) A ) 4 6 . Bir mum, orta anda I c m 2 Engtl Şekildc, su dolu bir kabın yan yüzlerioe ve tabanııut dik, orta keâti görülmcktecfir. Kabın içinde, yözölçürnleri S, 2S ve 3S olarak belirtilen yfeeylere etkî eden basınç kuvvetleri sıra ile Fj, F , ve F , olduğuna göre, bu kuvvctlerin büyuldukleri için aşağıda» kılerden hangisi doğrudur? B) Uk delilc bulunon bir eagel ve buna paralel bir perdcdea oluşan ş e i i l d e )ri duzenekle, aşağıdaki gerçeklerden hangisiniıt dcğruluğu kanıtlanaLtaz? C) F, .v h 2 5 O3 J". 1 4 . Bir kentıe yapılan bir saytmda aitelenn % 70 inde televizyon, % 75 inde çamaşır makinesı bu'unduğu sapıantmşur. Aılclerin en az yuzdc kaçında hem televizyon hem de çamaşır makıncsi bulunabilir? A) 30 B) 35 c; 40 D) 45 L) 2 9 . Şekildeki üçgenlcr birer eşkenar uçgcnriır. |AB ' 9 cm otduğuna göre bu üçgenlerın çrvrelerinın topiamı kaç cm dır? t ) ax Hava geçirmeyen esnek bir zar t bir kutumın farklı hacimdc iki bölumü arastnda, şekilduki gıbi durmaktadır. Kutuya, muüluklanna bağlanan özdeş pompa^larla aynı anda ve eşit surelcrle hava basıldıktan sonra musluklar kapatllırsa, zann alacağl biçım nasıl olur? LEL A) Bir yuzeyin aydınlanması, j5jk kaynağındatt uzaklığının karesı ile ters orantılıdır. B) Işık doğrusal yo! boyunca yayılırC) Go'ge, cısmin,üzerine düsen ışığı geçirmemesinden kaynaklanır. D) Perderfekı aydınlık bölgenin yüzölçümu, ışılc kaynağından uzaklığımn karesi ile doğru orantıhdır. E) Mum ışığı temel renklerin bir karışımıdır. 5 4 . Yüks& I ve 0 iletken levhmlan, yaîıtkao destck fize rinde, birbirine değmedea paralel duruyorken, (+) yüklu ilctfcen kürc, II levbası~ na değdirilirse, levhalardaki yük"3agılıan "nasıl olur? JÇ 2 A) ax 2 îşlcminin vonucu nedir? H) a C) x D) a+X A D) 18 E) 15 A) » • B) t4 C} t4 + •+ Itf. a xax ax A) 27 B) 24 C) 21 . Çekildeki kapta, hava sı«!ırmccfco, az sununme île kayat^l^Ti piston, mus* luUar kppalıykcn K düzeyinde durmaktadır. Musiuklar açıbtsa pistoo nerede dunır? K L piston • li 1 « 4 > 4 1 6 . (3x45x3t2xl)(5xi«7x28x+6) x ın katsayısı kaç olur3 B) 32 C) 24 çarpımı yapıldığmda D) E) "r" hava 2 sı 1 a M A) 35 D) 32 L) 59 3 0 . Yandaki şokilde ABCD dortgenının kenar uzuniukidn vcrılmişrır. Buna gorc |AC | ıızunluğu a^a^ıdakılerden hangısi olabılır? w U: yatay DV E) 4 ~ •t t + 44 4 •+ +4 +4 + f 4 f • + A) L de C) N de B) M de D) LM £) MM arasında 1 7 . = 4 isc, İ J nin değeri kaçtır 3 40. C) A) 2 * B) 19 C) 17 D) 12 E)7 Yükselc yapılarda, Itent suytınu Sst kattara çıkarmaic ıçın kullanılan duzenekte: I. Su pompası, II. Su sayacı, Ilf. Basınçölçer aygnlaıı vardır. 3 1 . "Çevre uzunlukları eşir olan çokgenler îçinde dfas» gun olanının alanı cn buyuktür." Buna göre, çevresi 36 cm olan bir dörtgenin alanı en gok kaç cm 2V= 8 j x2y2ztv nîn değeri kaçur? A) • ! B) i C) 9 D) JZ E) 18 A) 25 B) 36 olabiljr? C) 49 D) 64 E) 81 Bu düzenek bir elcktrik devresine benzetilirse, yukarıdaki aygıtlar, elektrik devresindckı hangi aygıtlann ycnni tutar? A) I. Ureteç, H. Akımölçer, III. Gerilimölçef III. Gerilimolçer III. Ditenç 4 8 . Şekilde görülen ısca yalıulaas kaba bağlı musluklar, birim z a manda eşit miklarda su akıtmaktadır. M musluğundan gelen aıyun sıcaklığı 60°C, N den gdeninlri da 20°C dir. Dd musluk da açılarak kabın yanst doldurulduktan sonra M musiugu fcapatılıyor. Kap tümüyle dolup içinde denge sağlanınca terrnometre kaç °C gösterir? I.J0*C 18. 5 5 . Tabanı, şeldldeb' gibı' kflrescl çukur ayna olan bir kaha, M ayna merkezt yuksekliğine kadar su dolduruidug'inda, M noktaaııa gclen I ışını, aşağıdakilerden hangisi gibi bir yol izler? I I B) I. Direnç, II. Gerilimolçer, Hl. Akımölçer C) I. Direnç, II. Akımölçer, E) I. Üretcç, II. Akımölçer, D) ' Üreteç, II. Direnç, III. Gerilimolçer 19. xy*yx<2 0 bağmıı^ının yI(x) bîçiminde ifadosi asagıdakılordcn lıangısıdir? A) x*2 .,, .. xl A) 50 3 2 . Şekilde görulduğü gib! dîk kenarları ]AC| =9, |AB | =6 olan ABC ç dîk üçgeninin BC hipotenusu uzcrinde bir N Doktası aJınıyor. (NK| =y, |NL| = x olduğuna göre " x+y nin en lcflçük değeri asağıdalciicrin nangisine en yakındır? A) 11 B) 10 C) 9 D) 6 41. Kızdınlan bir çelik parçasından yayılan ısığın rengî, parçanın sıcaklığına bağlıdır. Renk kırmızıysa sıcaklık 600°C, turuncuysa 900°C,beyazsa 1200°C dolayındadır. Çeliğın erinıe sıcaklığı da I4OO°C kabul " • ^ E) 5 edilebilir. Kızdınlan çelik s a n renk vertüğinde s ı caklığı için ne söylcnebilir? A) 60u°C den kuçüfc B) 900°C ile 1200°C arasında C) 1200°C ile |4OO°C arasında D) 1400°C de H) M00°C den büyüfc B) 4 0 C) 30 D) 25 E) 2 0 n) „, .. x2 C) 49. bfoict 20. x >0 x = 3y 2r =7 aşağıdakilerden hangisi doğrudur? J isc, > A)y*x7 t>) B) x ' J ' z x <i< y C)y<z<x x < y Şekildeki eşit kollu teraa, sol lccfesincfe X cismî ile 5 grarolık kutle, sağ kcfesınde Y cısmi ile t gtamlık külle ve sağ koidaki bölmelcrden 6 ıncrs:nda da bir binici varken deageienmiştir. Binici nin ardışık iki bölme arasında yer değiştirmesi 0,1 grarnlık fark olusturduğuna göre, Y cısmima Jcfitles için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 3,4 gramdır. E ) z < 33. Yandaki şekilde ABCD bir paraJclkenardır. EB doğnısu B açısının. açıortayıdır. A açı~ snın ölçüsu 70° ise, E açısınınkî kaç dcrecedır? A) 40 B) 5S C) 60 D) 70 E) 80 42. Şekildelti P cîsmi, P kuvveti ile dengede tuculabiliyor. Aynı cisim, aşağıdaki düze^. neklerden hangısinde, bOyütluğu yine F ye eşıt bir kuvvetle dengede tutulabiiiı? 56. TckR t **•"' B) X inkinden 3 , 4 gram daha büyüktOr. C) X inkinden 3,4 gram daha kuçüktür. D) 4,6 gramdır. E) X inkinden 4,6 gram daha büyiıktür. Şekil 1 dckı" gibi 8 eşit parçadan oluşmuş düzgün ve turdeş mctal şcridin bir ucündan iki, ötekı tıcuddan da bir parçası, şckıl II dekı gıbi, kendi ustune katlansrsa, ağırlık merkezi nercdc bulunur? A) K noktasında C) L noktasında B) I bolgesinrfe D) II bolgesınde \, a, t), c grrçel sayılar ve ,c isc, aşağıdaki!ct< <Jcn tıangısı krsınEiklc rjogrudur? ,\) i " tı vf .ı c H) ,ı"' b \c\ ı b> c l>) c> a \<; ı ; b .ı veyj c> b L) J U ıcya ! >c > l ı c E) M noktasında, * * • 2,6 = x + ^ M 4 eşitliğinde x vc y, 5 tpn kuçük birer duğal sayı ıso y kaçtır? Yupıta» I» : B; 3 C) 2 P) 1 L) 0 Şekildeki I, D, m eğik duzlemlerî surtünınesizdir. Bir P cismuri bu eğik duzlemlerin tepe ncUtalanna, çekerck çıkarmak için yspthm w , w,., «... ışleri m arasmda nasıl bit ilişki vardır? ' w,., «... " A)w,.wm<v/rr C) * , < »)wlmwa< D) 57. S u d a n <»Iuı yoğun bit katr madtfOTİn, 20°C dc tutu t lan 100 cm suda en çok 40 pramı çözuneb;îmEktedir. Bu katının 60 graoo 20°C doki 100 c m 3 suya atılarak çözcltinin dengesi sağlanıncaya kadar ka nştmlmıştır. Bu çözeltiye, aynı sıcaklıtta 7$ c m J Su daha, yavaş yavas kanştınhrsa, çözcltinin d cokullesinin, toplam su hacnrine bağlı değişimi a j a ğıdalrilerdcn hangisi gibi olur? 34. 23. x*2v12=O ve 1 " y < 4 ise, x için aşağıdakilerdcn liangısı doğrudur? A) 4 <x< 1 0 R)IO<x<14 C)12<x<14 Yandaki şekilde ABC bir ikizkeraar dik fiçgendir. O noktası, A, C, D noktaJanodnn geçen çemberin merketi oJduğuna gSre BAO açısımn ölçOsü kaç dereceıîr? A) 30 B)3SC) 4 0 t>) 45 E) 50 D) 1 <x <8 Z Z E) 0 < x < 4 2 4 . a b = (ab)(a + b) oîdeşliiinden yaratlanılatak 5780x5774 çarpımı nasıl ifade edılcbılıt? Aı (5775) 2 5 2 C) (5779) l 2 B) 5 Î . M noktasına, şckil duzlemî îçinde bulunan 4 3 , Her tnri 220 volr lul gerilîmtfe çalışan özdeş iki StS, seri bağlanarttk ikisine birden 380 volt luk gerilim uygulanırsa, belirli bir surede ütuler, ilk durumlaajo. göre bundan joasıl eıkilerur? A) Daha fazla ısımtlar. B) Hiç ısınmazlar. C) Daha az ınnıılar, D) Direnç telleri hemen kopar, A) Fj yenünda C) F j yonOnde B) F 2 vSnQnd« D) F + yönflndo IM I2S 150 J75 (cm^J 100 i C) B) ( 5 7 7 6 ) 2 4 2 D) (5777) 2 3 2 (S778)2'Z2 , 3 5 . Şekildeki Oç çembef ikiser ikişer teğeuir ve merkexleıi ABC f 100 125 1S0 I75(cmsj K» 1 » . 150 100 125 F,. P2, F 3 > F 4 kuvvetleri e t k i mektedir. M nok. <ast hangi yönda barckct eder? M\ 2 5 . Yandaki şekilde, taralı alan 2 12 cm , A bölgcsınin alanı 40 cm2 , B bdlgesrnin alanı 35 cm ise A ve B nin siDirladığt (oplam alan kaç cm 2 dit? A) S J C) 75 C) 63 t ' \ V Oçgeninin köşelcridir. Çembeılerîn yançapl a n 8,cm, 3 cm, 2 cm ise, Gçgenut ıçevresi kaç c n dir? \ D) , E) y 150 175 İ C tn'j A / |S0 175(cm>» D) 52 E) 47 B)15 C)16 P)17 £ ) U E) Eskisi kadaı ısımrlar. JE) Kesiklİ okla belirtilen yönda Üniversite adayları için kılavuz Yikıılcta Cumhuriyel 'te 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog