Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

33. 1919 yıiında hilaf Oevlctiarimn, "Törkieıin Pıtfı AnarkihıV'aki Hı<istiyar>JUn kitletmek üzere oW»~ ğu" şpkiiiKle asılsız bir habcn dunya kamuayuna yaymalaıımn amacı neydi? A) Anadolu'daki iç isyanları desteklemek B) Sevr Anrla^ması'nın i mzalanmasını çabuklaştır. mak C) izrnir'in işgalini haklı göstermek t>) Istanbul'un işgalini hakh gösteımek E) Anadolu'da zararlı dernekleı kurulmasım hiî» landırmak. 51. 1709 <k Ru'ar'a yenüen fsveç K'alı XII. Çarl, 1768 dc Ru:,!ar'a yemlen Lehlile., 1848 d» tle Ruslar'a yenılcn Macariar Osmanlı Devlctine sığınmı^lardır. Bu olaylata baka'alc, I. Bu dönemde Osmanlı Devleti guçlü bir devlet' tir. II. Osmanlı Devleti Milliyetçilik akımlanm destekiemektedı r. III. Rusya, batısındaki ülkelerlc çatışma haliadedit. IV. Ruslarls Osmanlılar sörekli olatak savaş halindcdi r. yargılanndan hangilerine ulaşılabilir? A) I., II., B) I., III. C) II., III, .D) II., IV. 6 1 . En »<.«!: ve en soguV ay orttdamatsırı arumrhVi sıcaklsk farkı 15° santigratı geçmeyen bir bölgeJe bfilün m«vsimleıdeki yağışlaı yağrjiüt olatak düşüyotsa bu bötgenin y.llık acaklık gıaiıği aşağıdakilerden lıangisine benzer? / l . Yurt d'şmıta çalıçan Tflrk îşçilerîn<3en yurda ler için al'.nabilecek a'jağıdaki önlemlerden hangisinin Tutk ekcnomia için yamrlı olması bekionir? A) Emekliye ayırarak emekli aylığı bağlamak B) Küçük esnaf olmaya özendırmek C) Işsizlik sigortası kapsamma almak D) Taşınmaz mallar (gayrimenkul) almaya Bzendirmek F) Birleşerek sanayi işletmeleri kurmalarını sağlamak 72. "Fndüstriye! üretimde kullanılan ilk makine, 1733 yılında John Kay'in yaptığı ve 'uçan mekik1 adını verdıği bıt dokurna makinesid:r. Bu makine o kadar hızlı çalışıyordu ki ipliklerıni çıkrıkta büken dokumacılar ıplik yetiştıremiyorlardı. Bu duıurr* iplik bükme makinesının icadına yol açtı." Bu olay, asağıdakilerden hangisine bir ömek olamay.? 77, " ; İ1X. yflzyıVn Xvrupa1ı tanhr'ılett I ç ' n filn u | r t n * yiçıilmış Otuz Yıl Sav,ış!atını anlamak oldukça zor< diı. Çünkü bu tarihçilet, yalnuca vatan uğtuna sa« vagmayı doğtu ve övguye değer bulan bir anlayış la yesİ5iuilmisterdi" Bu parçada scau edilen tarihçilerin neıeden kaynaklanmaktadır? dcsikfikleıf A) Tarihsel beljielere geıekenden darıa a t onen» •ferrnelerinden B) ^eçmişi, ça|larının değer yargılarıyla yorumla» ınalanndan C) Valnızca kendi uluslanm ilgilendiren olaylan i ncelemelerinden D) Olaylata ilişkin koşullardan.maddi olanlara agulık vermelerindea E) V'almzca kendi çağlannm olaylatmı incelemele» nnden 4 0 . Amasya Genelgesi'nin, Kurtuius Savaşı'ınızdakl 8nemi en çok hangi özeUiğinden kaynakt&nmaktadıt ? A) Anadolu ve Trakya'mn hel yanına duyutuU muş olmasmdan B) Kurtuluş Savaşınm gerekçeri ve yönreminl belırtmesinden C) Işgallerin başlamasım izleyen günlerde hazırlanmış, olmasından t>) Halkı, düşmana kar$ı silahH direnişe çağırmıs olmasından E) Istanbui HükOmeti'ne karçı bir hareket niteliği taşımasından 52. E\ III.. IV 78. Matbaanın Vcadı ve Vulianımımn yaygınlajmasıyla a$ajıdakilerden hangisi arasında dogrudan biı ılışki yoktuı ? A) Okuma yazma bîlenlerin artmaya ba^larnası E) Haber ve düşüncelerin daha çabuk yayılması C) Monarşik yönetimlerin güç kazanması D) Refoım hateketletınin yaygmlavması E) Rönesans'ın doğması ve gelişmesi A) thtiyaçlar icatları hızlandırır. B) lcatlar yeni sorunıar yaratabılir. C) Uretımde, değışık ışler uyum içinde yürütülmelidir. D) tcatlann yaygınlaşması uzun laman alı.. E) lcatlat üretimı artırabilir. " M . Ö J V . yüzyıl Atinası h»kkında pek çok bilgi kaynağı vardır. Ancak bunlann çok büyük bit kısmt o dönejmde yaşamış olan 'Atinalı yuruaşlar' t a ı a fından yazılmıştıt. Bu yüıden, o dönem Atînasının bıt Petsliye, bir köleye ya da Atina'da yetleşmiş hiı K.cnitıtliye nasıl göründüğü hakkındaki bilgilerimiz pek azdır. Tarihsel belgelerin yazarlan,olaylan kendi ginüş ve duyguları doğrultusunda değiştirmiş oJabileceklorinden o dönern Atinasının gerçelc durumu yazüanlardan (arklı olabilir." Bu parçaıla sözü edilen duruma düşmcmek için, günumuı', olaylaruu ioceleyen bir tarihçi nasıl bir yol irleınelidir? A) Belgeierdeki eksiklikleri yorum yapatak tamarn» lamalldır. B) Yalnıt yatancı göılemcilere dayanan belgelerden yararianmalıdır. C) İlk eldeıı yazılmış belgelere dayanmalıdır. D) Değişik kaynaklara dayalı belgelerden yararlanmalıdı u E) Yalnız nesmi kaynaklara dayalı belgelen kullanmalıdır. E) 73. 41. Mudanya Ateşkes Antlaşması'run asajŞıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devicıi'nin hukuken sona ercBğini gösterir? A) Doğu Trakya'da Mcriç ırmağımn sol sahiline kadar olan bölge on bes gün içinde Yunanlılar tarsfmdan tetk edılecektır. B) Doğu Trakya'nm devir teslim işi ttilaf Devletlerinin memurlan aracılığıyla oıut gön içinda yapılacaktır. C) Lozan Konferansı'nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya'da sekiz bin asker bulunduracaktır. D) İitanbul ve Boğazlar, Büyük Millet Meclisi Hükümeti ybneümine bırakılacaktır. E) Itilaf Devletlerinin kuvvetleri Lozan Antlagrnası* na kadat Jstanbul'da kalacaktıt. 53, Avtupa'da I. Batut yapmamn Sğrenilmesî II. Derebeyliğin'yıkıiması III. Ateşli süahlann yapılması IV. Merkeziyetçi yöneıimlerin güçlenmesî olaylarının oluş sırası nediı? A) I.,. III., 11., IV. C) II., IV., I., Ut. B) III., IV., I.. II. D) IV., II., III., I. 62. Aşağıda gösterilen hava harcketlerinden hangisi yağış getirmc»? " 1 8 7 6 yılında Amerika'da 1000 sigara yapırnt içırlişçileıe ödenen pata bir dolar kadatdı. 1881 yılında icat edilen sigara sarma makinesi, 1000 sigar& yaptmı için işçilerc ödenen parayı X 97 oramnda azalttı. Bu makinelerden bir teki bile Amerika'da, bir yılda ellc sarılan tüm sigaralat kadar sigara sarabiliyordu." Bu durum aşağıdaldlerden hangisine iyi bir örnek oluşturur? A) Üretimde kalitenin yükselmesine B) Maliyette emek payının düşürülmesine C) Tükcticinin mal: daha ucuza almasına. D) Yeni i; alanlarının açılmasına E) Işçilerin çalışma saatleriran kısalrnasınt 79. E) I., II., 111., IV. 'Japon anflbabatar, çocuğun nasıl davranmasım î s tiyorlarsa çocuğa Byle davıamılat; sakin, yumuşak, ölçülü ve Ikoşgörfilu." Japon ana babalar, çocuVlanmn, ö|tenmede hangi yolu iılemderini beklemektediıler> B) C) 74. ' Hava, el sürOlmemîs topraklar, kendi keridine yetişen ağaçlar vb. mal değildir. • Kendisi için bir kazak ören kişi nıai flretme» miştir. • A) Yeni bilgiler öğrenirken eskilerden yararianma B) Bir durı,ımda gösterilen davtamşı her dutumda, tpkrarla tna C) örnek aknan kişilerin davranışlarım benimsetn» D) lstenilen davranışlan sınamayamlma yoluyls. bulma E) ödüllendirilen davcanışları yapma, cezalandm» lanları ygpmaki.au kaçınma. 54. 42. Düşman îşgalterine karşı 19181919 yıllan arasınd* Anadolu ve Irakya'nın çesitli yörelerinde bölgescl (Jireniş gOçleri oluşturulmuştur. Bu durum, Alatürk ilkslerindcn hkngisimn Türk ulusunca daha öncedcn benimsenrni; olduğunu gösterir? A) Devletçilık B) Halkçılık C} MİUiyetçilik, 'Ikçağda Fenike, Ortaçajda tspanya, Yenîçağda Venedik ve Ceneviı, Yalur.ça^da da ingiilcre en çok hangi alandaki basatılanvla ün kazanıni} Tat uı c ? A) Güzel sanatlar C) Deniz ticareti B) Devlet yönetimi D) Bilimsel çalışmalar Y/7//////Z\ D) y^^ Y////////A E) • Ottaçağda köylülctin detebeyi için firettikleri tahıl mal değildir. D) Inkılâpçılık E) Bağımsızlık E) Harp sanatı V////////A uJ. Deniz düzeyinden yukan çıkıldıkça atmorferin yoğunluğu araldığına göıe,deniıden yüksekliği fada olan. bir yerdc aşağıdakilcrdcn hangisi gözlenir? A) Sıcaklıgm fazU olması B) Gökyüzunün kapalı olması C) Sureklı ruygâr esmesi D) Havanın çabuk ısınıp soğumast E) Atmoslerde su buharmın artmast 75. • Orettiği tereyağını pazara götütüp satan ve eld« ettiği parayla şeker alan bir köylünün satıığı tereyağı maldır." Bu bilgilere göre bir nesnenin "mal" niteliğini k»zanması neye bağlıdır? A) Insanın bir ıhtiyacım gidetmesine 43. 3 Maıt 1924 te Haüfelik kaldTrılmış, 2 Eylul 192$ ıc tekkc ve zaviyeler kapaıılmış, 17 Şubat 1926 da da TErk Mrdeni Kanunu kabul edilmijtir. Du uç değişıklik aşağıdakîleıden özellikle hangisini gerçek^ leşîirmek için yapılmıştır? A) laık devlet düzcnıni B) Cumhuriyet yönetim'ıni C) Yumaşlar arasında eşitliği D) Ekonomik kalkınmayı E) Ulusal biıligl B) Çok sayıda insan tarafından kullanılmasına C) Üretiminde birden çok insanın tol almasına D) Işlendiktcn sonra kullanılır hale gelmesine. E) Değişim. arnacıyla üretilmesine 8O.*Eguimde katı "kuıallar uygulamalc çocuklarda p a sif ve bağımU bir kişilik yapısına yol açar. Dene^ timsiılik dutumunda ise duzensızlik, bencillik, sorumyuziuk jjbi ıstenmeyen davranışlar gotülebi™ lir." Buna göre, çılcuk eğitiminde nasıl bir yol izlenme» lidir? "Su değitmenini ilk bulan Çinliletdir. Ne var kî, sulama güçlükleti yarattığı için icadı yaygın olarak kullanmamışlardıt. Bir Roma Impatatont da, bazı kimseler işsiz kalır gerekçesini ileti süretek, icat edilen mekanik bir vincin kullanılmasınt yasaklamıştır." Bu ömeklerde, icatlann yaygınlasmasuu engelleyea ortak etken nedir? A) Ulaşım ve haberle;menin yetersiz olman B) tcatlatı kullanabilecek eğitilmiş iîgucflnün çok az olması C) icattan yaıatlanmamn soıun yatatacak tıiteHkte olması D) İcattan yatarlanriıak için getekli olan masıafm çok olması E) lcadın sağlavacaJı vararlatın ivi anluılmamıs olmajı A) Çocuk tüm, davranışlarında serbest bltakılmalı dıt. B) Çocuğun d.tvranışlaıı süıekli olarak denetlenme» lidir. C) Çocuğa, yeıişkinmij gibî davranıl malıdır. D) Çocuğun ejijtimi, büyüklerin istekleri doğnıltu» sunda olmaltadır. E) Çocuğun öı,îüı\üğü, geıektiğinde kurallarla. s ı » jıırlan malıdır» 55. ö n Asya'da yapıian bir kazıda bulunan M.Ö. 4000 yılına ait bau eserlerin, Oria Asya'da bulıjnan M.Ö. 5000 yılına ait uscrlere benzedîği göıulmüştür. Aşağidakilerden hangisinin ortaya konması, bu ö n Asya uygarlığının Orta Asya uygarlığuıdsn etkilen<iğinc bir kanıt olabiViı? A) Bulunan eserîeıîn aym taıih devtine ait olduğunun B) ön Asya uygarlığını yaratanların Orta Asya'dan geldiklerinin C) Orta Asya uygarlığının ileri bir uygarlık oldu> • ğunun D) ö n Asya uygarlığının başka uygartıklan etkile» mediğinin E) ön Asya'da bulunan eserlerin daha çeşitli oldu» ğunun 44. Cumhuriyet döneminde gorüien geVışmelerd'en bazıları şunlardır; I. 11. III. V. VI. Laikliğin kabul edilmesi Saltanalm kaldıtılması Halifeliğin kaldnılması Yeni Türk alîabesimn kabul ed.lmesi Medeni Kanunun kabul edilmesi 6 4 . Tfitkiye'de Ocak ve Şubat aylannda görülen hava olaylan Arjantın'de Temmuz ve Ağustos sylannda görulcbilınektetSr. Bu durum Arjantin'in hangi 6zel« l.ği ile ilgilidir? A) Güney yarımkürede yer aimasiyla B) Süıekli yüksek basınç mcıkezlerinin etkisinda kalmasıyla C) Güneydoğu alizelerine açık olmasıyla D) KuzeyGüney doğrultusunda uzanmasıyl» E) Batı rüzgârlatına kspah olınasıyl» IV. Türkiye Büyük Millet Meclîsî'nin kurulmast Bu geUs.mclerin hangilcri "Egemenllk kayitnz Jartsız ulusundut" ilkesi ile doğrudan ilisfcilidir?, A) I., III. B) I., V. C) II., IV. 56. hkçajda, Mezopotamys'run Inızeyine Yulurt, gune» yine A^a^t Meffîpoıamya dencHğ^ bolde, Mısır'm kuzeyiae Aşağı, guncyine Yukan Mı&ır deamiştir. "Yukan" ve "Aşajı" şeklirKİeki bu belirlemcier ne» ye dayanarak yapılmı^tır? A) Ekvatora olan uzaklığa B) Ovalatın konumuna C) Yetleşim merkeîlerinin dajŞıIışına D) Nehirletin akış yönüne E) DağlıH bölgeletin konumuna D) V., VI. E) III, IV. 65. 45. "Halkcr.iV aşağıdaki Atatütk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudut? A) DevletçiUk Laiklik B) Devletçilik lnkılâpçıltk C) tnküâpçiltk Laiklik D) Laiklik Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik MilUyetçHîk ve besleyicâ dcğeri çok yuksek şckerli bir özsu e l dc ıdtlen "çeker akçaağacı"nı, Orman Araştırma. EnstitusO Doğu Anadolu hölgesinde yetiştirmeyi planlamaktadır. Bunun için neden Doğu Anadolu bölgesi scçilmiş olabilir? A) Tatımda kullamlmayan geniş alanları olmasından B) Kanada ile aym enlemler arasında yer almasından . . C) Kanada'dakine benîer iklim Bzelliklerine sahip olmasından D) Bu bölgedeki gelîr kaynaklannı atttrmaya 8ncelık tanınmasından Knnada'nm baa bölgelerinde, doğal oUtafc yetîjen 8 1 . "Insantar, îlUl Siteyîetî, ngiterî, tutumian vs tı«« den yapılan yörıünden birbiıinin aynı değildir. Demo.ktatik toplurr.larda önemli olan, her bireyia olumlu vs yapıct güçlerini belirleyerek bunları olabildiğince geüiştumek ve bu yolla, her bireyirt topluma katkıda. bulunabilecek bir güce erişmesinl Eağlarnaktu." 7 6 . "Buhar makinesi James Watt'tan yflz yıl kadar önce icat edildiği halde bu makinenin sanayida ktıllanılması hemen gerçekleşrnedi. Çünkü XVII. yüzyılda sanayi henüz gelişmemi;ti. Sanayinin gelişmesini hazırlayıcı kofullar XVIII. yüzyılda olgunlaştı. Buhar makinesi de ancak bundan ra sanayide kullanılmaya başlandı." Bu bilgilere daymaarak, «şağıdjald yargılardan haogî. sine ulafilabiliı? A) Yenilikler, elverişli ottamlarda benirnsenîp y a y gınla^ır. B) Yenilikler, toplumsal sorunlar yaratabilir. C) Olumsuz tepkiler, yeniliklerin yaygınlaşmasınt önler. D) Teknolojik yenilikler, toplumsal yasamı değis.tirir. E) Yeniliğe açıklık bakımından toplumlar arasında fatk, vatdıt. Bu patçaya göre, demckratik bir Olkenin insanlanm yetiştiren okıilatda neye önera ve öncelik verilmelidir? A) öğrenciletin |!üçlü yönlerinin tantnarak geliştitiU mesine B) Her alandaki tistün başarılı öğıencilerin ötekilete örnek gösnerılmesine C) öğrenciletin biırfıirleriyle yanşmaya Özendirilme» sme D) Her öğrencinin aynı öğreıim programlanndatı geçirilrnesıne E) Okulda başarılı olmayan ögrencilerin basit i^lete yetleştirılıuesıne 4 6 . Tutkiye Cumhuriyetî kuruiduictan sotiTa Kr sflre teV panili yönetimin sürdOrülmuş olmasında a^ağldakilerdcn hangisinin etkili olduğu savunulamaz?. A) tnkılâplarm yetieşmesini B) Halkın belli bir siyasal olgunluğa erişmesin' bekleme C) Kalkınma yoîundaki gelişmeleri hızlandırma D) Tok eldcn yonetimi, en iyi yönetîm biçimi • kabul etma E) Ulusal birlik ve bütünleşmeyi çabuklaştırma 57. A;a|ıdakîlerd«n kangTd, yerHJrenÎB gOnlulc w yıllıK haıcketlehne bağlı olatak d i ? A) Vet eksenitUn Ekvator duzlemiyle yaptığı. B) Dünyamn GOneşe gSr« konumil C) Gece ve gündüıün uzunlu{u D) Güneşin doğuî ve batış saatlerl E) Güneş ijinlaunın y e ı e değmo 47. Asağıdâkilerden Kangisî, "düşm&nm sîlahlı Vuvvetterini yok eımek ve önemli arazi bölümleıini ele g e çiımek". aroacıyla yaptltnıjuıi A) Balkan Sava^ı B) Çanakkale Savaşt C) ir.ftnü Muharebeleri D) Sakatya Meydan Muhatebesî E) Büyük Taatıuz 65. E) Orman yetiştirmeye elvetişü bir bölge olma» Sından Türkîyc'de değisjk mevsim Szelliklerinin aynı ı » . manda gSrulebilmesini sağlayan baslıca etken nedir? A) YerîekiHerinin çeşitliliğl E) Ilıman iklim kuşağmda yer »lrriatı C) Denizlerla çevtili olması D) Genij topraklata lahip olman E) Bitki Örtüsünün çeşitlilik |ö«termesi SAYISAL BÖLÜM DİKKAT : BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAY1S1..82 DİR. İlk 38 Soru "Matematiksel llişkilenlen Yaratlanma Gücü", ' Son44 Soru "Fen Bilimletindeki TevSet Kavram ve llkelerle Düşiinme Gücü" ile ilgilidirBu bSiam îçin tavsiye edilen cevaplama süresi 75 dakıkadır. Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kd.ğıdınız^ daki "SALYISAU BÖLÜM"e işaretleyiniz. 6 7 . Sonbaharda ekilen buğdayın Doğu Anadolu ve fç Ana'dolu bölgelerinde farklı zamanlarda olgunla;nıa« sı, sıcaklıkia aşağıdakilerden hangisi arasındakt îlişkivi gösteriı? A) Denize yakmlık C) Toprak çeşidi E) Yüksdltl B) Yağış tniktarı D) Enlem k' '; V "• h ?' 43. Düşmanı güç duruma duşürerek zaferte » n u ç U n a cak bir muharrbc oaam; hazıılamaya çalışan bir ordu, arıağıdakilerdcn hangisini yapmaz? A) Düşmanın taartuı etmesini beklemeic B) Düşmanı mevzîleıinden aynatak uygun Wt çekmck C) Propaganda ile düşmanm moralinî bozmak D) Düşman haüatında sabotajlat düzenlemek E) Düşrnan hatlanna taaııuı etmelc 6 8 . TOrltîye'de dogal yetjjme alanJ aşağııiakiierden hang>si<Er? \) Buğday B ) Tütün <far olan nftkî, D) Zeytio 1. $ 5 T + Î $ 3 ? ^ « Nlemînî» »nocu nedir? Ö. x y çarpımında her çarpariı 2 eklenitsc çarp>m ne kadar buyür? A) xiy+2 A) 4 B) 7 C) 15 D) 22 E) 1 C) Pancat c) D) 2 Vuk»nd»K h«ritada K5rülea «lotTsn ndfsâmle, ms(lann en <ik olduğu keam hangisdir? 2» •V0,2İVl2TtVl,44"' îştemînin sonucu nedir? A) 11,7 B) 10,3 C) 9,3 E) ?>\ (I. çarpan) ( « . <;arpan) D) 9,2 /. A)l 8)11 C)m D)IV E)V 6 9 . TSrtiye'fe seb» M gi Hetî b,V g duzeye geldiği halde, konserve tüketiaıi beklendjjî iaılar artmanuşur. Bu duram asağıdakilerden hangîsiyle açıklanamaı? n b!r doğal sayı olmak OHre l den n ye kadar olan sayıtarın toplamı x, 4 ten n ye kadar olan sayıların topiamı y ile g'Jsteriiiyor. îsc, x in değeri kaçtıt? A) 206 E) 2I8 r.) .227 j 3. •.,. 12S 49. B;rle$mîş Milletler TeşVilatt'nıı» îşieyîştne UfaT» dığında bu Tcşkilat'taii bau uygulatnalann "dev» letlerin eşitliği" ilkesine uyduğu, bazılarınınsa uytn^dığt görülrnektedir. A'jağıdakilerden hangîâ biı ilkeyc uygun bic uygulamadır? A) Bazt devtetieıe dairn! delegelik hakh verîlmesî E) Beş büyük devlete veto hakkı tarunmaı» C) Çaıışma olan yetletin bazılanna banj gOett gönderilmesi D) Gencl Kutut'da her Oye devlete bic oy hakkı tanmmast E) Karşılaşılan sortmlann fcazılanni ç3imek Içttt Adaİet Divanı'nın toplanmast A) İç pataılanı sunulan Vonsetterıin yettniı olma« sıyla 5 9 . Hâ Itent kfasındaU uraldıt 10 Vm. <5r. Bir Tıaritad» bu tnakhk 10 cm. ile cotteril&ğioe jöro mn ölçeği nedîı? A) B) C) P) 23l E) 242 (çarpını) B) Her rnersimde taıe sebzo w meyve bulunabllrne» siyle C) Halkın, konservenin besin değerinin" düjük olduğu» " na inanmasıyla. O) Konserve kulianm* alı;kanlığımn yaygınlajmamıj olmasıyla " E) Konservemn.mevsitnin sâ)K ve meyveletindea pahalı olmasıvla. • ı Vukandakî çarpma i^lctninde birinci çarpan kaçtıt? A) 122S B) 1250 C) 1450 E) 2500 D) 2450 8. Bir salonda 3ö erkek ve 10 Sadın vardır. Bu salona kaç evli çift (karıkoca) gısîiıse erkck sayısı Uadıa sayısının 3 katı ohıt? 4 A) 2 BJ 3 C) 4 ü) 5 b.) 6 47... T2». j \mmm Yandakî bSlme işiemînde t t i r takamdır. Buna göte, a. aşa|v> J dakiletden hangisi olamaz? 70. u . tfonul lofuHatda, gOnlOfc hav« 9caVlı|ımn en <fl50. Bazı büyOk devletlerin, Osmanlı Dcvîetî'nî de Bittnri Düny^ Savaşı'na sokmaya çalıfmalarınds Or.manlı Devlctı'run hangi özelliği önemli biı e t " ken olmu$tur? A) Asketl gDcd C) Savaj tecıübesi B) Jeopolitik konurna D) Ekonomik |Qctt jük olduğu lamsn, GOne^n doğma samtleıidir. Bu dutom aş*ğıdalulerdea han(isiylc ilfüidr? ' c Anadolu böigesînin, AVfJeniı, Cge, Matmsrtt v« Karadeniz bulgelerine göre daha a} nüfuslanrmş olmasında, aşağıâaMlerden hangisi öneroU. bit cl« ken değildir? A) Yağışların yetersizüğî B) Kışların uzun ve sett oluşu Ç) Ulaşım güçlükleti D) Ürün çejidinin azlığr A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) ? J, Ucuzluk yapan bir mağaza.lııyatlarda % 25 indirint yapıyor. İlk hafta satışın az olduğunu gürünce ikincı hatta indirimlı fiyatlar üıeinden % 2() indiriın daha yapıyor. Mağaza sahibituii yaptığı tüm indi. Tİm yüzde kaçtır? A) GOndüztetî. alınan ısının yetersizliğiyle B) YetytUÜnün gece boyunca ısi kaybetmesiyle C) Ceceleti atmosleıde nern otunnın attmasıyla D) Gecegündüz sıcaklık farkının »z olmasıyla, £ ) Ceceleıi hav» basıncının düjmesiyla 5 . abc fcîçîmînde yazılmı; uç basamakit bir sayı 9 i l e bölunebılrnekte ve 10 ile bölumunde 4 kalanını vermcktcdir. a i b toplamımn, bu ko^ullaıı sağlayan, kaç değeıî§ vardırî A) 32,5 B) 3S C) D) 40 E) Siyasa.1 yapıa E) Gelir kaynaklarının sınırlı olusu A) l B> 2 C) } D) 4 fi) 5 E) 42,S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog