Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

f Cumhlirİyet Üniversite 1. aşama sınavı özel eki soruları ve yanıtları 1 9 . "Atatürk, Birinei InSnO Savaîi'ndan sonra, Natnık Kemal'in, ,Vatanm bağrma düşman dayadı hançerin! Yok mudur kurtaracak bahn kara maderint Vatanm bağrına diişman da ;a .ahançerinl Bulunur kurtaracak bahtı kaı* •.,,.derini" Bu iki sSjrleyi; arasında naal bir . .uara farlu vardtl A) bezginlik canlıhk B) kuşku kesinük C) umutsuzluk güverı D) inançsızlık inanç E) çekingenlik ataklık dzelerini (mısralannı) değiştirerek şöy!e demiştirs SÖZEL BÖLÜM DİKKAT S BU BötÜMDE, CEVJVPLAYACAĞINE TOPLAM SORU SAYISJ 81 DİR. lllc 38 Sonı "Türkçcyi Kull.ınma Gücü" Son 43 Soru "Sosyal Bilimlerdeki Temet Kavram ve flketerle Düşiınme Gucü" ile ilgılidir. Bu ooiSm îçtn tavsiy» editen eevaplama süresi 75 dakikadır. 2 7 ı "Aitmışlık Sntfl ressam'bir tokantaya gîrer. Gerç'i 33. eebinde parası yoktur ama aldırmaz. GOzelce karnım doyurur. Sonra bir çırpıda lokantacmın portresini çizerek masaya bırakır. Kalkarken adam gelir, resme bakar, beğenir. 'Güzel ama1 der lokantacı, 'bir dakikada yapıımz bunu. Oysa bir saattir yiyor» sunuz!1 Ressam, 'Bir dakika değil, altmış.yıl ve bir dakika!' diye karşılık verir." Kesnm, bu söıleriyie ne' demek istemiştir? A) Sanatçı olmayanların değerlendirmeleri yanlı? olabilir. " ( ' ) Bence sanatçt, sanatının dışında bir gSrevlş yükflmlü olmamalıdır. (II) En azından aydın kişi olmak sorumluluğunun dışmda bir görevle yükümljl olmamalıdır. (III) Insan yalnız şiir yazmak için yaşayabilir, yaşamalıdır da. Düşünmeli ki geçmi} zaman sanatçılarından bize ne kaldı? Yainızca yarattıklarıdır kalan. (IV) Onlar bütün ömürlertni sanata adamasalardı günümüze ulaşamazlardı. (V) Zanaatta bile kişinin zamanını tümilyle zanaatına ayırmasınt isteriz. (VI) Zanaatçırıın da bu bakımdan sanatçıdan bir farkı yoktur." I. cumlede öne sfirfilen düsöncenin gerçeklesmeâykl elde e<Slecek sonuç, öbur cümlelerin bangisiad» belirtilmiştir? A) II. B) III. C) IV. D) V . E)VL ^ g 1. A) Karayel kuzeybatıdan eser. cevap B) Bilyük sanat Orflnlerinin temelinde'yorucu çalıj» maiar yatar.C) Sanatta ustalajmanın yaşia yakın ilgiâ. vardır. D) Yaîlı sanatçılar, çalışmalannı kısa sürede bitirebilirler. E) Her sanat ürünü belirli bir birikimin sonucuduf. 34 kullanımı ile ilgili bit yazım (iml») yanlışı vaıdu? AşaiiflaK cGmlelerin hangisinde bOyflk narfleıin 1 0 , A ««ııîaki cflmlelerde geçen deyimlerden hangisi yt,. ş anlamda kullaıulmıstır? A) Onun yazılarında, hep, uzağı gören biı aydının düşünceleri vardır. E) Işi sakaya vurmaktan başka yapılacak bir fey kalmadığım anlamıştı. C) Konuşulanlardan sıkıhnca bir köşeye çekilerek uyuklamaya basladı. D) Türk okuru için durum, yukanda anlatılanlardan uzun uzadtya farklı bir özellık laşımaz. S ) Doğu Anadolu'da kara iklimi etkilidir. C) Türkiye'nin Güneyi genellikle yağışlıdır. D) Amerika'nm kuzey komşüsu Kanada'dır. E) Arjamin bir Güney Amerika ülkesidir. 20. f. Ahmet Hamdi Tanpırıar'* gîre, şîîr sanatfann en ulusaiıdır. II. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dedıği gibi, ;iir sa» natların en ulusalıdır. Bu iki aniatım arasında naal bir arüaro farkı vardır? A) Ikincisi.daha kesin bir yargı niteliği taşımaktadır. B) Ikincisi, A. H. Tanpınar'ın döşöncesine katılma anlamı içermektedir. C) Jkincisinde bu düşüncenin A. H. Tanpınar'm ait oldı ;u belirıiimektedir. D) Birincisınde bu düşüncenin A. H. Tanpmar'ın olmadığı, onun buna katıldığı belirtilmektedir» E) Birincisinde A. H. Tanpınar'm bu düşüncesi öznel bir biçimde belirtilmiştir. ZB. "Eieştîrmen kendîne gBveneeek1 bügiye, sezgiye, anlayışa dayanan bir yüreklilikle ortaya çıkacak 'Şu şöyledir, bu böyledir.' diyecektir. Tartışmalar yaratacaktır. Bu onun vartık nedenidir, e l e ; liri sanatının gereğidir." Parçaya (S<e aşağıdakilerden hangi^, efeştirme» nin varlık cedeni olaımz? A) Belirli bir anlayışı yerleştirme B) Sanat ürünleri Ozerinde yorum yapma C) Sanat ürflnleri özerinde tartışma açma D) Sanat ortamına canlılık getirme E) Okuru, değifik aeılardan düşünmeye yöneltms 2. Aşağıdakiterden hangisinin sonuna bitmemişlkk nede» niyle flç nokta (...) konmaa uygun olur? A) Hep yakınır dururı», ltitap gereği gibi sAtılmıyor, okunmuyot diye E) Ünlü yazarlarımızm kitaplarıydı burada «ergilensnler E} Böyle saat gibi işleyen bir kuruluşun başında clmak güzel bir şcy. «Birçok Idşî A. Muhip Oranas'la C. Sıtkt Tltaa» cı'nın, Fransız şairlerinden Baudlaire'in, Mallarm^'nin çizgisinde olduğunu söyler. Ama iki şairımiz de kendi kişiliklerini, kendi toplurn larının havasım duyurmuşlardır dizelerinde (mıs ralarında); olsa olsa bir etkilenme vardır, ancalc bunu özümleyebilmtşlerdir. Kaldı ki Yahya Kemal'de de, Ahmet Haşim'de de eörülür Fransıs şıirinin etkisi." Bu metnin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirî litse metindeki düsünce en uygun biçjmde tamamlanmış olur? A) önemli olan, etkiyî ajmak, kendin* Szgfl blr şiire ulaşmaktır. B) Yalnız, her zaman, en iyi |aîr etkilenmeyerı şair değildir. C) Bunun yanında, sanatta etkilenmenin Snerol uzun yıllar tartışılmıştır. D) Şunu da belirtmek gerekir ki bir dSnemia hiçbir şairi bu etkiden kurtulamamıştu. E) Ne var ki onlar hiçbir zaman etkilenmey» karsı olduklarını söylememişlerdir. 44 11 • özlem fcetimesî, asağıdaM eflmteterîn nangfeînd« "Bir Icimse ya da şeye karşı riuyulan bit daha C) Birkaç yüz kitap imzalayınca sayı binleri buluyor görmck ya da yeniden kavuşmak isteği" anlaml gib! gelir insana dışında lcullanılmıştır? D) Sadece öğrenciler değildi gelenier, Sfretmenler memurlar,yaşlılar E) Gelenlere kitap imzalarlcen böyle düsüjjceler geçiyor içimden A) Çocukluğumun o güzel gOnlerini Szlemle hatırlarırn, B) O şiirleri okuyunca yarına, 'yaryıl^ara bGyük bir özlem duydum. C) Orada kaldığım günlerde yurduma duyduğum özlem büyüdükçe büyüdü. 3 > "Ek olan ki kendinden Snceki kelimeye hftişık yazılır ve ünlü uyumlarına uymaz. Baglaç olan Q ayn bir kelimedır. Kendinden önce ve Sonra gelen cumleleri bağlar ve ayrı yazılır." Bu kurala göre aşağıdaki cDmlelerden Kuifisinde ki'nin yanmı (imlası) yanlıştır? A) Türk tiyatrosundaki bu duraklamanın nedenleri üzennde durmak gerek. B) (tyle sanıyorum ki zevk kadar kişidert, kişiye degışen bir kavram yoktur. tn İZ. D) öğrencilik gflnlerinden Szlemle s6z etti. *i) Mahalle arkadaşlarının ağır şakalarına bile ö î lem duyuyordu. "Ben Homeros'a 'anaç toprak' diyorum. Kendi ç a '• ğını aşmış, yaşadığı zamanın ötesins uzanmı; hangi sanatçıda 'anaç toprak1 niteliği yoktur ki! Onlar öyle topraklardır ki pek çok c n î ı bugün de onlardan beslenir, yarın da beskr ktir." Bu parçada anlatılan tipte bı ^anatçinın eserlelinde aşağıdaki niteliklerden lıangisi bulunmayabilir? A) Değişik dânemlerdeki okuyuculara seslenma B) Duygu ve düşünce yönflnden zengin olma C) Diğer sanatçılara örnek olma D) Konuların seçiminde toplumsallığı 5nde tutma 29. "Ele;t!riyi, karşistndakinin bitgîsizliğinl gSsterme, yanlışlarım çıkarma, söylediklerini yalanlama, onu aşağılama işi olarak gören anlayış, artık aşılmıştır." Aşağıdaki yargılardan hsngiande, bu cümledo vurgulanmak istenen görüşe tera düşülmüştür? A) Romancı bildiği, tanıdığı kendi çevresinin dı;ına çıkınca aynı ustaiığı gösteremiyor. ,B) Yazar, baştan sona yazım (imla) kurallarına ters duşen dil kusurlan işliyor, yer adlanm bile birbirine kanstırıyor. C) Romanlarmda, genellikle kır insanının kentteki şa$kın!ığım abartılı bir anlatımla veriyor. D) Bajansızlığı, dil ve anlatımdan çok, romanm yapısı ve kurgusundaki aksaklıklardan ileri geliyor. E) KSye, bir toplumbilimci yaklaşımıyla egildiğinden romanda kijiler tam bir belirginlik kazanamıyor. 3 5 . " . . . . örneğin genîs lcOItürlfl bir kimse, (fan* »e kflltütlü biriyle konuşurken kimi kavramları, kar» şısındakinin anlayabileceği biçimde basitleştirerelc kullanmaya, hatta bunlardan kimini kullanmamays, yönelir. Bir bilım adamının, bir meslek kurulusundaki konuşmasıyla çocuğuna bir şey Sğrettiği za» manki konuşması birbirinden çok farklıdır." Bu paragrafın başına, aşağıdakilerden hangisi g e lirilebilir? A) Bilgi dOzeyi yüksek kişiler, bilgi düzeyi düşük kişiler ve çocuklarla anlaşmakta büyük güçlük> çekerler. Aşağıdakiierden hangia tfil ve anlatım vStrimdea yanlıştır? A) Yayınevinin çıkardığı bütiln romanları aijyorum, okuyorum. B) Bu koşullar içinde pek çok sanatçı olduğuım duyuyoıum, görüyorum. C) Bu konuda söylenenlere inanıyor, her yerde 5n« sürüyordu. D) Geçen ay yayımtanan aylık dergilerin birinde okudum, gördüm. E) Erken yatıp erken kalkmanın yararına inamrdı, herkesı de inandımdı. E) Dil ve anlatım yönunden sağlam olma C) Yazıda o kadar çok terim kullamlmıj ki sık sık sözlüğe bakmak gerekiyor. D) Kitabın başındaki şiirlerden onun düuyaya bakı; açısı hemen anlaşıiır. E) Görülüyorki o, yazılarında yeni düşürıceler sunan bir kişi değildit. 22. "Resim, hem duygusal bir filizlenmeyt hem de fiziksel bir çöküşü gösteriyor." cumleayie aşağıdaküerden hangiâ arasında anlatırada başvuriılan yol bakıraından beruserlik vardır? A) O kır gezisinde hem çiçen hem de bScek çe» şitlerini ayn ayn tanıdık. B) Romanı, anlatım yönünden diri, konu yönOnden aşınmış bulduk. C) Geçen hafta kentirt hem parklannı hem d» müzelerini dolaştık. T>) Filimde yeni bir kayOn hem kurulujunu hem i» büyümesini izledik. 30. B) Konuşma sırasında, duruma ve konusulan kişılerin niteliklerine uygun sözler seçilir. C) Bir bilim dalının adamt olmak, kişiyi toplumua geni; bir bölümünden uzaklastırır. D) DüşOndüklerimizi karşımızdakilere eksiksiz an latabilmek için onların bilgi düzeyinde olmamıs gerekir. E) Çevreyle anlaşmamızda, bilgi ve deneyiırlerimt» zin hiçbir etkisi yoktur. **• "Üçüncil kişi îyelik eki alan kelimele/in aonuna. ue getirilınce araya (y) koruyucu ünsfczü girer ve ıle'nın başındaki (i) ünlüsü düşer. Bu kelıme» lerTîıyuk ünlu uyumuna uyar." Aşağıdaki cGmlelerden hangisnde bu kurala ömek olabltecek bir kullanım vardır? A) Gelirken dergiyle gazeteyi de get>meyi unuttna, B) Kardeşiyle sinemaya gitmek isteınemi}. C) Buyukbabayla rorun çok iyi anlaç/yorlar. P) Büyuk bir gürülıüyle içeri giren oymuş. E) Anneyle kızı aynı evde oıuruyorlafrmış. 13. A^ı|idaki cflmlelcrin hangisiodefci alrı çfetK kelfo* çıkanlırsa cümlenin anlamı dajismeı? A) Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği giderdik. B) Parkırt içindeki kurumuş ağaçlan kestik. C) Yokuşun dibindeki ahşap eve taşındık. D) Babamla birlikte evdeki eski eşyalan dıjan taşıdık. E) Gölun kıyısındaki yaşlı çmaı ağaçlatının altın» koştuk. E) O akşam, arkadaşlarla hem eski gflnierimizi hem de o gtinkü ortak dostlarımızı andık. "GDzel, ustaca y u ı yaımak herkesten bekleneme*. Ama doğru ve iyi yazmak, belli bir eğitim görmüs herkesten beklenir. Kimi kişiler ve bılim adamları, yazar ya da sanatçı olmadıklan için kendilerinden doğru ve iyi yazmanın beklenemeyece|ini ileri sürerler. Bu, kabul edilecek bir 'mazeret' değildir. Herkes anadilini iyi bilmeli, doğru kullanmalıdır." Parçaya gfire, yazar ya da sanatçı olmayan kisilerde hangi tür becerinin cksikliği önemli sayılmaz? * A) COmlelerde öğelerl, yerli yerinde kultanabilm» B) Anlatılmak isteneni açık seçik dile getirebilma C) Konuyu dolambaçsır olarak anlatabilmn D) Duygu ve dösünceleri çarpıcı olarak belirtebîU me E) Anlam inceliklerini tam olarak verebilm» 36. "Denilebilir ki, buralann en çalıjkan, en becerlko li, en yıttıcı adamıdır. Ekmeğini ta?tan çıkarır." Bu sfiz, açağıdakilerden hangisiyle sürdurulurse, kendisinden söz edılen kişinin olumsm bir yönfl beliıtilmi; olur? A) Başkalannı ekmeğinden etse bile. B) Ekmek elden su gölden demez. C) Ekmek aslanın ağzmda olsa bile. D) Ne yapar eder bir ekmek kapısı butuf. "Romanda düssel yajantt, blyografide (hayat Mkayesinde) ise ferçek söz konusudur. Her iki tOrde de, bir yazma1 çabası vardır. Bir kişinin hayatım anlatırken 'iki gözü iki çesme ağladl.1 dersem, bu kadarı yeter. Bu, gerçek olduğundan, okuyucular olay kahramanının gerçekten böyle ağladığım duyarlar. Başka bir şey söylemek gerekmez. Oysa romanda, bir kadının perişanlığını anlatmak i s t e sem i; değişir. O kadın düssel bir varlık olduğu için acı, uzüntü, çöküntil havasım duyurabilecek sözleri seçmek gerekir; sıradan birkaç sözle y e t i cemezsiniz. Yoksa yavan bir şey olup çıkar." Bu parçada vurgulanmak istenen düsünce âsağıdalolerden haogisicfir? A) Günluk dil, düssel bir yaşantıyı anlatmakt* yetersiz kalır. B) Gerçek olaylar anlatılırken yapmacıksız bir dil kullanılır. C) Romanla biyografinin dili gerçekle düs gibî birbirinden ayrılır. 3 . "Cansız varlıkların ya da soyut kav>|am)arın çnğutları öme olnu^Mnda bunların yüklemlerı tekıl uhır.n Aşağtdakilerden hangisinde bu kurıda uyulroamıstır? A) Koylüler, uzaktan uzağa bağrıştılar. B* Dağlar, gün batımına doğru kızvllaştı. C) Boksörler yaman dovüşıüler. ' D) Bu düşünceler, geçerliğini çokran yitirdi, E) Bu tur duygular, gozlerımi ya',artırlar. A) bu yeniden B) ilkelerden somut C) birtakım değil D) yazar gerçeklerden S. Aşağıdakilerden hangisinde, ildm$ cümleyc geçilirkcn yapıbn değişiklikle, vuldem» kisi yönünden guçlcndîrilip pckiştirilmişlir? A) Ruraya yarın sen gelirsin. fiuraya yarın sen gel. B) Bıra/dan onu ben görrcf'^in^. fiırazdan onu ben görürüm» C) Cok hastavım. Bugun, çok çok hasıayım. D) Bunu ona verirsin. Bunu ona sen verırsin. E) Kumda guneşlenirsın. Kumda her gün güneşlenitsin. E) hazır yaşanmi{ o "Yazar, bu Szfl, birtakım ilketerden, lıazır formflllerden yola çıkarak değil, somut gerçekletden, yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buîuyor." Bu cfimlede geçen kelimelerden hangileri atıldığında cümlenin anlamında hiçbit daralma olmax? E) Ne kendi ekmeğiyle oynatır ne de başkalan* nınkiyle. 3T> 2 4 . "Anlattm bir biçim !;tdtr. Anlatılan olay kadar, anlatılış yolu yordamı da önemHdir. Bir olavı. bir fotoğraf acımasulığıyla, olduğu gibi yansıtmak; durum ve duygulan bir teyp duyarlığıyla vermek kolay is değildir." Parçada geçen "fctograf acımasulıgrrV sBded. nasıl bir anlatım dzelliğini vurgulamakudır? A) Karsılıklı konusuyormuş gibi dikkatleri canll tu» tan B) Bir anlık bir gSrüntOya, o am yajıvormufcann*. anlatan C) Olaylan iyi ve k3tO yanlanyla hiç değiîtirmeden yansıtan D) Ozüntü vericl olaylan sonuçlanna gBre yorumlayan E) Konuşmanın canlılık ve etkileyictliğini yazıd» tağlamaya çalısan çoraplar örmüşler, bir heybeler dokumuslar, g ö renler parmaklarını ısırır. Renklerin uyumu, d e senlerin binbir çeşidi, şekillere verilen adlar. . . Bunlarda edebiyat var, resim var. Pek çok desinatöre, pek çok ressama'taş çıkartır. Zaten halılarda, kilimlerde, dokumalarda, örgülerde, el iflemelerinde, giyim kuşamda aynı başarıyı gdrmflyor muyuz?" Yazan, böyle bir yargıyt ulasuran neden, aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Anadolrj el sanatlanmn çok ySrilfl olmast B) Türk kSylOsOnfin sanat' zevkindeki încelik C) El 6rgQlerin(n güzel sanatlara sağladığı kolaylık D) Et işlerindeld her güzelliğin 0zel bir çaba va huner gerektirmesi E) Anadolu kıdınlaruun el aanatlaıında iösterdiği yararjcılık "Sfvssfı Gflt Hanirrila kaynanasr Seivi Kadın, bir D) Bir yazımn dil ve anlatım özelliğinî belirle. yen etkenlerden biri de o yazımn türüdür. E) Bir yazıyı çekici kılan tek özellık, yazarıa anlatıstakı ustalığıdır. 3 7 . AsagıdaM cOmlelerden nangtst bir paragrafı langıç cümlesi olabilir? A) Oysa bu sanatçının çağında daha.niceler! yaşamı;,ürfln vermiştir. B) Kimi ise sanatın en çetin doruklanna tırman» mayı bilmiştir. C) Bir de gerçek İnsanlık Orneği olmus kişiler vardır. D) Bunun bir nedeni olmalı diye düşünmez misinizf E) Geçen gün sjir kitaplaıım söyle biı •15. "Okulumuı Dicte'nin durmadan akan, taman zaman taskın, bulanık zaman zaman .du." sulanna bakıyor eümiesinde boj bırakılan yere ajağıdakilerden hangisi konursa anJam bütunlüğü sağlanır? A) dalgalı, puslu C) durgun, duru B) düzgün, saydam O) çalkantılı, parlalc E) arpertici, köpükla 3 2 . "Motorlu ya da cletctrtM! tnnTsr fşTemeyo başTayt» 1. A$ağıdaki sonılardan hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir? A) ^\^f, Cî E) rürkân'ı dun okuhd) mı aradi? 10. I. B3t3n gOn oturmaktan ayaklanmu uyuşrrraîta. II. Açık havada çalışmaktan yuzleri esmerleşmistt. III. Fırtlna sabaha doğru yatışmıştı. IV. Yediğimiz ekşi eriklerden dişlerimiz kamasmıjtı. V. Pamuk çapalamaktan elleri nasırlaşmıştı. Yukandald cümlelerin hangilerinde "değişerek y e ni bir görünflm kazanma" dunımu anlatılmaktadır? "Şîîr âSnyaa, döşunc» dünyasıyja o luâtr ia şamaı ki gerçekten şair olanlar, her şeyden önc» kelimeleri, güniük anlamlarından uzaklaştırmakla Işe baslarlar. Okuyun büyük şairleri, hepsinin davranışı budur." Parçadaki "kelimeleri gflnlük anlamlarından uzak» lastırmak" sözüyle ne anlatılmak isteniyor? A) Kelime seçiminde asırı titizlik gösterma B) Kelimeİere yeni anlardlar yüklemo C) DiH somutlaştırarak kullanma D) Söyleyise açıklık kazandırma B) Ayşo dün okulda TürkânV mı aradı? rürkin'ı dun okulda Ayşa mi aradı? Jürkjn dun Ayçe'yi nıçm arariı? D) Türkân't Ayşe dün mü a»adı? A) . \sağıdaki cflmlIerin hangtfnde "afır" kelimesinin göu/\ "Ağır bir hasıalık ^cirdiğini bilmiyonhım.' c^rnîo.sindekirjden furklıdır?, A) l'ler noden bu kadar ^jır gidiyor, anlayamıyofum. B' '<ı;ır ve kirli hava çocıtklara daha çok dokunujormuş. 1v B) 11 ıv o 1: m lt o'canlı, pınl pınl lokomotifler müzelere kaldırıldı. Onlann yerini asık suratlı, küt burunlu, heyacansız makineler aldı. Ocağı harlı tutan ateşçiler yok artık. Ne ellerde Ostüpü, ne yüzlerde kömür karası.. . Deri ceket de 'giymiyor sürücüler. San tnadenden küçük lokomotifler d» takmıyorlar yaka 3 8 . "SSzO uratmalc, Dflyatmek, •daHandırmak, genksie ların» kelımelerle doldurmak yoktur onda. Ne dıyecekse, en açık, en doğru biçimde söyler. Ama hu sözler bir araya geldi mi bir derinlik, bir anlam çoğalmat Parçada asafıdaldlerin hangisi Ozerinde dnmlroarnalr sı, üzerinde uzun uzun durmak, incelemek, düşüntadır? ' mek gerekliliği yaratır." A) Tren sOrfiefllfiğOnSn eski çekicillğinî yitirmesi Bu paragrafı gelistiren ve surduren bir yaa için; •sağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur? A) özlu Anlatım B) Kısa Yazmanın Yararlan C) Dflşüncede Açıklık D) Yalınlığa Giden Yol Şi Anlam BOtunlöğfl D) U V E) III IV B) Eski lokomotiflerde çalısmaam zorluğunun dile geıirilmesi C) Eski iokomotlfletde çalısanlann hareketliliğinirj özlenmesi D) Yeni lokomotifleria gSrünasönden hoslanılmamıji E) Trenlerin temizlijioa yaterince Bzea mesi göstetümt 1 7 . AsafıdaKIerin nanpVooV Kr tnjut» pajfı olma nl« leliği vardır? A) Onu görünce şaşırdım kaldım. £ ) Kelimeleri, duygu ve dOsünce yönüodea denge» Jemo C) Kapı açılınca etrafa feğır bir koku yayıldu Cf) StUrken bile çok aıjır sözler kullanmadı. i.) Sagiıgı, agır islerdt '^alısmasınd engel dtğıl. B) Onu gördükçe seni hatırlıyonıtru C) Onu gördüğümde henüz bebekti. D) Onu göreli. rahatım kaçtı. £ ) Onu gördükterr sonra buraya geldim. 2 6 . "En troyu tımutsuztuğum îç'jncfe, 011 umutsTizIufrj aşmanm yollarmı aradı m. Bunu da iyiliğimden, herkesten daha üstün ruhlu olduğumdan yapmıs değilim. Ama, ben doğujtan içimde tasıdığım bir sezgi ışığtna bağhyım. Bu sezgiyle insanlar, binlerce yıldır, en büyük acılar içinde bile yaşamayı sevmesini bilmişlerdir." Bu sözleri söyleyen kişi için aşağıdakilerden hanfis cn uy^un düser? A) Üzüntüden de sevinç kadar hoşlanma B) Başkalatının üzümülerirti görmezlikten gelme C) Yaşamaya sıkı sıkıya bağlı olma D) Davranışiarınt duygularıyla yönetme E) Olayların ınsanda yatatacağı çoküntüyü benimse I me 9> AşagıdakiTetin lıangfainrts "ara" kelimesî, b a ş k . keürr.syle birlikıe d i i i t i r ? A) Arada evler, evlenmeler, ölümler duruyor Arada yaz,kış, balıat, dünya dönüyor. B) Benden sana, senden «na, onlardan bize Gitmek gelmek aradfc, ba;ka dünyalara. C) Ne bulduysak arada «ulduk '" Senınle benim aracK^ı, onlarla aramizda. D) Hastalıkiar arada : Tehlikelı değilse yaıfırlı. E) r> rken dürülur def ^>r, başkasına gelir sıra ieııi aradan çıkanri^r. fi f 8, Aşağıdaki cOmielerin hangisnde aynı varlıfın sıt dunımlan birlikte veriimiştir? A) Gün doğarken yola çıkmış öğleden sonra köy» vaımıstık. j . . . * * * B) Adamın yüzündeki yumuşak ifade bizimle konuşurken birdenbire sertlesmisti. C) Hastanın kansız yüzü bir hafta öncesîne göre daha sararmıştı. D) Bu dev gibi adam bugune değin o minicik ç o cuğun her dediğini yapmıstı. E) Yolculardaki bezginlik yolun sonuna doğru a c ı ya dö'nıçmüstü. Yamtların açıklamalı çözüınleri Yarm Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog