Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KOLTORYAŞAM 12 NtSAN 1983 teıevizyon" 19.50 Sağhk Programda Dünya Sağlık günü dolayısıyla ülkemizde sağhkla ilgili çalışmaları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Doç. Dr. Zafer Öztek anlatıyor trfnin içinden mahmut tali önöören 20.15 İyi Uykular Cocuklar (Renkli} Bir oykü. (Filmle ilgili ayrmtılı bılgiyl yandakl sütunlarımızda bulacaksmız) 20.30 21.00 21.10 21.15 Haberler Hava Durumu Saz Eserieri TV'de Sinema TRT'nin belli bir "hesabı,, yoksa nesi var? Türkiye'nin en büyuk ve acı maden kazasmdan sonra Cumhuriyet'in bir ekipla olaym en ince aynntılannı geçmışıni ve hatta geleceğini incelediğl hala belleklerimizde TRT bu konuda ne yaptı? Her hafta perşembe akşamlan göstermelik TV haber lzlencelen yayımlayan televızyon, maden kazası olayı ile ilgili tepkılenn sürdüğü dönemde, haber ızlencesini kaldırarak bir basketbol karşılaşmasının ozetıni verdi Elbette bu özet yaymm yapılması da bır «gozetecıiıfe» goreviydi, ama televızyonun Zonguldak maden kazasına hiç olmazsa her zamanki haber izlencesmde eğilmemesine bır özür bulmak olanaksızdır. Ote yanda, mart ayının en önemli olaylannı sözde ınceleyen TV haber izlencesinde de bir bılim adamı, yabancı ülkelerin maden kazalanndakl yüksek olü sayısmı belirterek ve sunucunun, 'Bu gıbı kazalan onlemek ıçın ne gıbı önlemler alınmohdır?» sorusunu da •Turkıye'de önlemler aünmamıştır demıyorum ama, su önlemler gerekhdır» diye yanıt vererek konunun cıddıyetım ve ağırlığuıı TRT Haber Merkezi'yle yaptığı işbırlığl sonucunda, hafifletmeye çalıştı. Aym maden kazası ile ilgili ılk haberlerın radyolanmızdan ve televızyonumuzdan çok geç venldığını burada daha önce behrtmiştım Şımdi öğrendığime gore, Londra Radyosu (BBC) ise bu olayla ilgıh ilk habennı TRT'den yaklasık bu bucuk saat bnce yayımlamış Demek ki Turkiye'ye deggın haberleri daha doğru ve daha çabuk olarak halâ yabancı radyolardan edinme alışkanlıklanmız sürecek Bu arada nukleer sılahlar ve Avrupa fuzeleri İle ilgili tartışmalarm Washıngton ve Moskova arasında sürdügu gunlerde Avrupa da ve Amerıka Bırleşık Devletlen'nde halk sokaklarda nukleer sılahlara karşı gostenler yapıyor Gkıstencıler arasmda rahıpler bıle var Ama bjzım radyolarımız ve televızyonumuz haber bultenlennde bu konuya hıç değınmıyorlar Oysa Amenkan basını inatla Turkıye'nın Ortadoğu'dakl konumundan ve ışlevınden söz edıyor Nukleer sılahlarla yuklu Amenkan uçaklannm Türkıye'dekı uslerde konaklamasımn yararlan ilerıye surulüyor. Aynı konular Turk basınında da ele ahnmakta Ama TRT nın boyle şeylere aldırdıgı yok Yoksa pek de öyle sayılmaz mı? Çunku «TRT 111» adlı radyo postasınm Turkçe haberlennde bu gıbı olaylara rastlayamazsmız ama, aynı haber bulteni içınde Turkçe haberien ızleyen Irfgıhzce, Fransızca ve Almanca haberler arasmda da Avrupa ve Amerıka Bırleşık Devletleri ndekı nukleer sılahlara karşı yapılan göstenler hakkında çok ayrmtılı olmasa da bılgı edınebilirsinız. TRT'nin yurt içmdeki ve dışındaki (ülkemizi doğrudan doğruya ılgılendıren) olayları bile geç, yetersız ve yanlış bır banş gorüşu etkısı altmda kalarak vermesının bellı bır •hesaba* dayandığma inanmak istemıyoruz TRT yetkilılerının bu mancunızı boşa çıkarmamak amacıyla radyolanmızın ve televızyonumuzun habercılik ve yayıncıhkla ılgılı sorunlanna egılmelen gerekmez mı' Eger TRTnın belli bir hesobı» yoksa. nesi var? İdü BîretHn soö "Beethoven Sonatları,, konseri bugun Kfiltttr servlsi Ünlü piya. nlstımiz îdü Biret, bugün saat 19 OO'da Atatürk Kültür Merkesi'nde vereceği resıtalle Beetho ven'in tüm sonatlannı seslendlrmiş olacak Istanbul'da üg yıldan berl «Beethoven Sonatlan»m çalan Biret, bu konseny le bestecinin tüm pıyano sonat lannı çalmış olacak. 23.20 Haberler 23.25 Kapanış jzleyıci gozüvie Sanat adına karamsarlık! Perşembe akşamı saat 2115'te televlzyon oyunu «tzinli»yi izlemek amacıyla ekranm karşısına geçtık Ama bir de baktık, karşımızda çok oncelerl gosterılen «Sevimli Hırsız!» Cuma sabahıysa, gazetenizde TRT Genel Müdürü'nün ağnndan «tzinll»nin kaldırılış nedenini oğrendik «Izleyenlere karanısaruk, bana da epey karamsarlık aşılayan bir oyun olmuş.» Bir sanat yapıtını karamsar ya da lyimser dıye üeğerlendirmek, tüm sanatı resmîleştirmek isteyenlerin doğal tutumudur Elbette, annesi esrar kaçakçılığından yargılı olduğu ıçin beş yaşına kadar cezaevınde buyüyen bır çocuğun oyküsü lzleyicilere gosterilemez çünkü gerçeklıği yansıtmaktadır «Sevimli Hırsız» glbi Türkıye'den binlerre kılometre uzakta geçen bir oyun ise gosterılebılir Çünku ne toplumumuzla, ne de başka bir toplumla ilgili hıçbir cerçeklJği yansıtmamaktaaır, «Ivım&erdir» Bu tutum, olsa olsa, sanat 1 adma karamsarlık aşılamaktadır başka bı sey değıl Coşkun IRMAK tstanbul İYÎ TÖNETMEN, İYÎ OYUNCULAB Fotografta goıulen Rossano Brazzl, Ava Gardner ve Valentlno Cortese'nln başlıca rollenni Humbb'ey Bogart'la paylaştıklan «Çıplak Ayaklı Kontes» iyi bir yönetmenle (Man kıewlcz) iyi oyunculann ortak başansı. Şehir Tiyatroları 2 yeni oyun sahneliyor Kültür Servisi îstanbul Belediyesl Şehir Tiyatrolan'nda sahnelenen oyun lardan bazıları yer değiştirecek, bu arada da 15 Nisan dan başlayarak iki yeni oyun sergllenecek 13 Nisan akşammdan başlayarak Har bıve Şehır Tlyatrosunda «Sen Deli Misin?» ve «Sevgilerin En Güzeli», Tepebaşı Tıyatrosunda «Yağmurcu», Fatih Tıyatrosunda «Mııraı» ve «Dun Neredeydiniz», Üsküdar Tiyatrosun da da «Çil Horoz» var Şehir Tiyatroları'nm İkl yenı oyunundan llkl Kadıkoy Tıyatrosunda başlayacak olan, Arthur Miller'in yazdığı «Hepsi Oğlumdu». Bu oyunun yonetmeni Frol Keskln. Üsküdar Tiyatrosu'nda sergllenecek olan Reginald Rose'un «On tkl öfkeli Adam»mıysa Avtaç Yurukaslan sahneye koydu. Cıplak Ayaklı Kontes Bareîoot Contessa / Yönetmen: Joseph L. Man. kiewicz / Oyuncular: Humphrey Bogart, Ava Gardner, Edmond O'Brien, Marius Goring, Rossano Brazzi, Valentino Cortese, Elisabeth Sellars / 1954 yapımı / 128 dakika. Amerıkalı bır emprezaryo Ispanya'da gece kulüplerln de çıplak ayakla dans eden halktan bır kızı alır ve onu ünlü bır Hollywood yıldızı halıne getiıir Ancak kadın kendısıne aşık olan adama yüz vermez, yıldızlığın getırdtğı tüm «ıhtişam» lçınde ozel yaşamını sürdürme yı dener Bu arada aşık oldugu soylu bır îtalyanın «ik tidarsız» çıkması trajık sonuçlar getlrecektir. Televlzyonda «Hayalet ve Bayan Muır», «Üç Kadma Bır Mcktup», «Jül Sezar», «Baylar ve Bayanlar», «Sa kın Aınerikalı», «Geçen Yaz Birdenbire» f'lmlerlnl izlodıgımız 1909 doğumlu A merıkan yonetmeni Mankiewicz'ın en ilginç yapıtlann dan bıri Jack Carditf'm ne fıs gorüntülerle saptadığı u luslararası mekânlarda gezınen, Mankiewıcz'm kalemınden çıkma, akıcı, espri11 ve iğneli dlyaloglarla «Hollywood Rıiyasının» çar pıcı bir yüzünü yansıtan oyuncular Ama film her şeye karşın Ava Gardner'ln fllmı Ünlü oyuncunun güzellığinln doruğunda olduğu vıllarda çekilmtş Ancak, Humphrey Bogart'm kompo zısyonu da yabana atılamaz îki ünlü oyuncunun bu tek birliktellgl fllme şaşırtıcı bir elektrlk sağlıyor Edmond O'Brien «Cıplak A yakh Kontes»teki oyunuyla «Yardımcı Oyuncu Oscar»ı nı almıştı llgmç bir fılm di yelım ve renkli olarak gos tenlmemesine üzüldüğümüzü belırtelım. TV'de Sinema (21.15) TR7I 0000 Açılış ve program, 05 05 Ezgı kervanı, 05 30 Şarkı lar ve oyun havaları, 06 00 Koje haberler, Û6 30 Gunaydın, 07 30 Haberler, 07 40 Gü nun ıçmden, 10 02 Arkası yarın, 1105 Okul radyosu, 12 10 Öğle uzerı, 13 00 Haberler, 1315 Saz eserieri, 14 45 Oğleden sonra, 16 05 Okul radyosu, 17 00 Olaylarm ıçınden, 18 05 Çocuk bahçesı, 18. 20 Haftanın çocuk şarkısı, 18 25 Erkekler fasll, 19 00 01 00 TRT 2 ıle ortak yayın, 19 00 Haberler, 19 30 Beraber ve solo şarkılar, 20 00 Koyü muz koylumuz, 20 20 TUrküler, 20 40 Turkçe sözlü hafıf müzık, 2105 Konulann ıçmden, 21 35 Dınleyıci ısteklen, 22 05 Sevılen eserler, 22. 3"> Şarkılar ve oyun havalan, 23 00 Haberler, 23 15 Gecemn ıçınden, 00 55 Günüri haberlerınden özetlfer 0100 Program ve kapdnış, 01 05 05 00 Gece yarısı der, 17 30 Yurttan sesler, 18 00 Çağdas Türk sanat mü zığı, 18 30 Dm ve ahlak 19 00 01 00 TRT I ile ortak yaym TRTIII 06 58 Açılış ve program, 07 00 Güne başlarken, 08 00 Sabah konserı, 09 00 Turkçe haber ler, 9 03 Çeşitli sololar, 09 30 King Crimson'jn «Beat» albumu, 10 00 Caz müziğı, 10 30 Haftanm solıstl, 11 00 öğleye doğru, 12 00 Haberler, 12 12 Dıskoteğlmizden, 13 00 Konser saatı. 14 30 Klasik Turk muzığı korosu, 15 00 Muzıklı dakıkalar, 16 00 Günun konserı, 17 U Haberler, O 17 12 Sızler için, 18 00 Gençİerle beraber, 19 00 Haberler, 19 12 Müzık dünyasmdan, 20 00 Melodiler geçıdi, 20 30 TRT Istanbul haîıl müzık ve caz ork , 2100 Salı konse rl, 22 00 Haberler 2212 Gecenın getırdiklerl, 23 00 Ses ustelan, 24 00 Gece ve müzık, 0100 PTOgram ve kapanış. özetle; Nesrin Sipahi'nin Ürdün konserleri Türk sanat müzığınm tanınmış adlarından Nesruı Sipahi, Ürdun'un başkentı Amman'da, ikı ayn konser verdı. înterccn tmental oteli'ndekı konserler büyük ilgl uyandırdı. yor. Üç ay açık kalacak sergl suresınce îspanyol ve yabancı Gova uznıaıılan, sanatçının ya şamı ve yapıtlan ustune kon feranslar verecekler TRT II 06 58 Açılış ve program, 07. 0o Solıstlerden seçmeler, 07. 30 Haberler, 07 40 Türküler ve oyun havalan, 08 00 Sabah içın muzık, 09 00 Şarküar, 09 15 Bu şehri Stdnbul, 09 30 Sabah konserl, 10 00 Şarkılar, 10 20 Türküler, 10 40 Mes lek ve tefcnık, 11 00 Şarknar 1130 Turkuler 1145 Hafıt muzık, 12 00 Kadırlar topluluğu, 12 30 Küçuk koro, 13 00 Haberler, 13 15 Hafıl mıuık, 13 30 Turkuler, 14 00 Şarkılar, 14 30 Yabancı dıl ögreneJ'm, 15 30 Barok müzık 16. 00 Halk muzığımızde türler, 16 20 Arkası yann, 16 40 Şar kılar, 17 00 Olaylarm içın ITÜ Radyosu 19 00 Açılış ve program, 19. 01 Klasik Türk müziği, 1945 OFFENBACH: «Parts Hayatı» TJverturü.. M Otto yon. Berhn şehır operası ork , 19. 51 KABALEVSKÎ Keman konçertosu, Op 48 . G. Gokdoğan (keman) ve D Altuğ von Devlet Senlonl Ork , 20. 11 GLAZUNOV. «Mevsimler» Bale müzlgi . B Khaıkin yon radyo senfoni Ork , 20. 46 FRANCK Senfoni, Re Ml nor C Münch yon Boston Senfoni Ork , 21 30 Hava raporu, ertesi gtlnün pTOgraını ve kapanış. Deneme Yayıra îspanya'nın Prado kentınde 19 nısan gunü bir Goya sergısi açılacak Ünlü Ispanyol res sam Goya'nın ozel koleksiyon cularda bulunan tablolanndan oluşan sergıde, sanatçının ya pıtlanndan bazılarının daha önce hlç sergilenmedıği, bazı larının da 1928'den bu yana ilk kez sergıleneceğl bellrtlli İspanya'da Goya Serçisi Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Turızm ve Tanıtma Bakanlığı Ile TBT'de yonetıci ve radyo mudüru olarak 37 yıl hızınet veren INıhat Uytun emeklılığlni ıstedi. TET'de Adana Radyosu (ile) 14 yıl Izmır Radyosu Müdürü olarak çalışan Nihat Uytun, blr sure Once Izmır TRT Bölge Danışmanıyken Diyarbakır'a atanmıştı Uytun, Diyarbakır Bad yo Müdürlüğu'nde denetçi olarak gorev yapıyorchı. Nihat Uytun emekli oluyor Ankara Devlet Opera ve Baleaı sollstlennden Soprano Mufıde, özgüç, kültürel anlaşmalar programı uyannca çalışmak üzere Romanya'ya gittı özgüç, Romanva'nın Kbstence kentlnde, Gıacomo Puccınl' nm «Madam Butterfly» operasmcîa başrole çıkacak Alan Yayıııcılık önümüzdeki gunlerde ılu yenı kıtap çıkanyor. Bunların birincısi, 1982 Yunus Nadı Yanşmasında 1kincılık ödulünü alan, All S. Gıtmez'in «Yurtdışına îşçı Gdçü ve Gerl Dönüşler/Beklentıler.. Gerçekleşenler» adlı yapıtı. öbür kitap, Alpaslan Işıklı'nın yazdıgı «Kuramlar Boyunca özyonetim ve Yugoslayya Deneyl.» Soprano Müfide Özsfüç Romanya'da Alan Yayıncılık'ın yeni kitapları Birinci ArapAvrupa Kültür Sempozyumu Bonn'da basladı BONN (ANKA) Federal Almanya başkentl Bonn' da yapılması kararlaştırüan «Birinci AranAvrupa Kültür Sempozyumu» bugün başladı Sempozyumun siya sal yonden taşıdığı büyük önemi dlkkate alan Federal Alman hükümeti, toplantı ya ABT dönem başkanı ve Dıslşlert Bakam Hans Dietrlch Genscher başkanlığında kalabalık blr heyetle ka tılıyor. Avrupa ile Arap ülkeleri arasmda gorüş ve düşünce açısından farklılıklar bulun masına karşın, her ikl tara fın da ilişkilerini olabilen en yüksek düzeyde pekiştlr me yanlısı olduğu blldlrlliyor. ISTANBUL, (THA) Yapl ve Kredı Bankası Kultür hızmetlerı çerçevesınde 20 nısan çarşamba günü «Federal Almau ya'da Turk Sineması» konulu bir panel duzenlendl Berlın' de «Gumuş Ayı» odülü alan «Uakkarı'de Bir Mevsim» fılmının konu ahnacağı panelde, Almariya'dakl Türkier ve yabancılann Turk fılmlerıne ba kışı tartışılacak I*anele, Atılla Dorsay, Rekin Teksoy Erden Kiral, Onat Kutlar Ferıt Edgü, PUruzan, Çetın A Özkı nm va Zehra İpşıroğlu katıla cak. «Federal Almanya'da Türk Sineması» konulu panel 20 nisanda r. nin çızgıRomanı v .^S^T... ftfİSf Resimleyen: Şahin ERKOÇAK KENT OYÜNÇULARI Sayın Kidıkövlülcr. , Hılk E^itim Merkczi'ndeovnamakta ptdu^untuz, vılın cn ivi ovunu KlSâ ZAMANDâ BÛTÜN EVİ PU&TİK BIR ÇADIRIA KAPLAY1P KARANJlNhYA AlMlŞlMDfc DOKTt>8>AR JABC/ZATUVAR 6Ö£EVUl£gf, BIYOID&LAR, FSkOLObLAR. BV HALKINI VE YAŞLf 6EZ&Vİ YC&Uh) gfe ŞEK1LDE İNCEUYORLAKDk BÜTUAİBUB'lUM OIDVGUNPA ADAMMR}, KFNOİlZZ'lNE BSYLEBIR DUZUMI INCELEMÇ İÇJN 6ÖZEV AlfP AlM4Yf>CAKlA& Ş/ŞKINÜOA HİM D£ MÛJV/S 8/Z İ16İYLE Z, TBSTLEf. VAP/YÛZ. . ALDtKU&l &M, YEVF DE7Sİ .SAÇ ORNEK. ÇEjâWZ,Mt/A y 14 Pefşembe akşamı son» eriyor. Turnenyev'in$ahaseri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5678 9 •vaaMM î]| im • m rrmr l * ı 1 BABALARveOĞULLAR'lda \ 19Nisah'danitibarieh.turnc yüzünden. ancak 8 o y u n sunabilecefciz sizlere. i'.'j • Kent Oyuncuları 363121 ı«^ I L A N ISTANBUL PH BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kapalı zarf usulüyle Çelıktepe PTT Dağıtım Merkezi blnası onarımı ışı eksıltmeye konulmuştur. 2 Işln keşif bedeli 9 021 123 50 TL 'dır Geçlcl teminatı 270 633 70 TL olup (Bloke çek kabul edılmez). 3 Bu işe ait eksıltme 13 4 1983 günü saat 15 00'de Büyük Postahane binasında toplanacak îhale Komisyonunca yapılacaktır. 4 Mezkur ışe aıt sozleşme ve eksıltme mesal saatleri dahilinde Emlâk Işleri Servısi'nde gorülebilecektlr. 5 Tekllfler ihale saatinden l saat oncesine kadar yukarıda bahsedilen servıse tevdi edilecektir. 6 Ekslltme Şartnamesınln 8'incl maddesinde belirtüen örneğe uygun kapalı teklif mektuplannı ihalenin yapılacağı gün ve saat 14 00'e kadar makbuz karşılığı llgıll servise verılecektir. 7 Saat 14 00'den sonra verılen teklif ler kabul edilmeyecektir. 8 Isteklilerin lhaleye katılma belgesl alabümelerl lçln ihale gününden 3 gün önce eksiltme gartnamesinin 14'üncü maddesinde bellrtilen belgelerln noksansıt olarak Başmüdürlüğümüze vermelerini. ' 9 Süresi içlnde yapılmayan müracaatlar v« postadakl gecikmeler kabul edilmeyecektir. 10 Teşekkülümüz 2490 oayıh yasaya tabi olmayıp iştlrak belgesl verıp vermemekte ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu gib\ nedenlerini açıklamak aorunda da değildlr. (Basın: 15365) SOLDAN SAĞA: 1 Resul. 2 Rodyumun sımge'ü... lcraat... Blr nota 3 îstem... Gok. gurlemesi. 4 Sümer panteonunun üç büyük tannsından biri... Üztim 5 Yarı resml bır gece giysisi... Hastalık 6 «Bir daha», «ıkmci kez» anlamına gelen alkış sozcüğü. 7 Masonların toplantı ye rı Askerî bir birllk 8 Herkes... Japon Urik dramı 9 îstanbul'da, bugün de lçınde su bulunan en büyük kapalı su sarnıcı YUKARDAN AŞAĞIYA: 1 17331804 yılları arasında yaşamış, bltklle rin solunumunu keşfetmiş ve oksıjeni tecrit etmeyl başarmış tngiliz kimyacı, fılozof ve ilahiyatçı 2 Pıramitler .. îspanyollarm sevinç ni dası. 3 ABD'nin en büyük sinema odülü 4 Rahne... Bır cins haflf Ingiliz blrası. 5 Lenf a gangliyonlan iltlhabı... Baba. 8 Blr nota... Gençlik... Fakat. 7 Rubidyumun simgesl... Zeus'ıın kızı tan rıça Artemls'in Roma mitolojlsindeki adı. 9 Blr cisme geçmlş. bu lunan herhangi bir erkenln ışık biçiminde çevreye yayılması. ÖZEMPtBCEZİ Bfe. YAZmi 6OZÜYIB YDKTV, EVTVN ' SCRVAI ^ "'"';' 123456789
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog