Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Gıda kontrol uzmanı Vedat Banoğlu: Gıda kont. rolu, işçi sağhğıdır, temiz sudur. Et 600 lirajken, sucuğun 700 liraya satılmamasıdır. Yasal gö. revlilerin yanı sıra halkımız da sorumludur. «Konu hâlâ bürokrasinin kendini tatmini olarak değerlendiriliyor 20 yıl sonra ülserli, kanserli bir kuşak yerleştirmek istemiyorsak, bu konuyu kökten çözmeliyiz.» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gıda Kontrol ve Kim ya uzmanı Vedat Banoğlu son giınlerde güncellik kazanan bo zuk gıda konusunun «gerçek an lamı Ue değil lıalkı karamsarlığa iten yönü Ue el almanın» doğru olmadığını belirterek, «Bir çözüm isteniyorsa, konunun sunuş ve eleştlri biçiminı olumlu bir yaklaşunla ele almak zorunludur» dedi. Banoğlu konuya ilişkin Cum huriyet'in sorulannı yanıtlarken «Sağlıkh et, sflt, yumurta, balık ve üriinierl ancak iiretlrade istenen koşullann sağ lanması Ue halkımızın tüketi nüne sunulabilir» dedi. Banoğlu'na yönellilen sorular ve yanıtları şöyle: Ülkemizde'gıda kontrol olgu sunun nasıl değerlendirildiğinı anlalır nusınız?. YANIT Gıda kontrolu, ka nımca, hâlâ bürokrasinin ken dini ta'mini olarak değerlendi riyor. Bu önemli olguya bir oyalanma aracı gibi baküıyor. Bir de giincel boyutu va/ 1şin. Kamuoyunun heyecanı, yöneticilerin beyanlan ve yazışmalan ile soruna çözüm ge tirilmek isteniyor. Konuyu sa Sabibl: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gaaeteeilik T.A.Ş. adına Nadlr Nadi. • Genel Yayın Müdürü: Hasan Cemal, MUessese Müdurü Emine UşaklıgU, Yazı tşlerı Müdürü: Okay Gönensin, • Yazı tşleri Müdür Yarduncısı: Ahmet Konılsan, Haber Merkezi Müdürtt: Yalçın Bayer, Sayfa Düzeni Yönetmeni: Ali Acar Temsüciler: ANKARA: Yalçın, Doğan tZMÎR: Hikmel Çetinksya, ADANA: Mehmet Mercan • Servıs Şefleri: tstanbul Haberleri: Selahattin (îüler, Dış Haberıer Ergun Balcı, Ekonomi: Osman Ulagay, Yurt Haberlen: Barbaros Gençak, Kültür: Aydın Emeç, Magazın: Yalçın Pekşen, Düzeltme: Konur Ertop, Araştırma: Şahin Alpay Bürolar: • Ankara: Konur Sokak No: 24/4 Venlşehir, Tefc 17 58 » 17 58 66, Idare: İB 33 35 0 tzmir: Halit Ziya Bulvan No: 65/3, Tel: 25 47 0913 VI 30 • Adana: Atatürk Caddesi, T.H.K. tşhanı Kat 2/13, Tel: 14 550 19 731 • Basan ve Yayan: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılik T.A.Ş. Türkocağı Cad 39/41, Cağaloğlu, PK: 246tstanbul, Tel: 20 97 03 (5 Hat), Telex: 22246 TAKVtM: 12 Nisan 1983 tmsak: 4.52 Güneş: 6.25 ögle: 13.15 Ikindî: 16.56 Akşam: 19.45 Yatsı: 21.21 "Gıda kontrolünden belediye ve Bakanlıklar sorumludur,, yısal verılere ve bılımsel ka rutlara boğmadan ama onla ra dayanarsk şöylece özetle mek mümkün. Gıda kontrolu bir devlet sı> runudur. Devletin bır planla ma orgütü vardır. Yıllar on oe gıda kontroluna ılişkin ted birlerı ıcra planlarına yansıt mıştır. Bır yıl «Bu sorun Sağ lık Bakanlığımn» demiş, erte si yu aksıne sorunun çözüm'j ıçin Tanm ve Orman Bakanlığını görevlendirmiştir. Ama b.r \PZ bıle «Gıda kontrolu, halkımız ve gıda sanayü Ue uğraşanlann eğitimleri, Ugiü bakanlıklann bu konuyu benimsemeleri, ülkenin su ve kanalizasyon sorun'arının çöztimü. çevre kir lenmesinîn ön'enmesl olcullarda öğretim programlarının bu konuya ağırlık vermesi, üni versitelerde bu konunun ders olarak konması, lasaca 60 milyona varan nüfusumuzun ya rınının temlnata alınması» gibı d(işünülmemiştir. Gıda kontrolundan, belediyeler, Sağlık Bakanhğı, Tanm ve Orman Bakanlığı, Ticaret BaKanlığı, Sarıayı ve Teknolojı Bakanlığı, Gumruk ve Tekel Bakanlığı yasal olarak görevlı ve soıurnlucur. Ama bunun yanmda doğrudan hukümet. parlamento, devıet, tum îıalkımız sorumlu ve görevlıdır bu devamlı olarak unutultnuştur. Gıda kontrolu nedir? YANIT Gıda kontrolu, su cuğa at etı katılması, ya da mercımeğe yağ sUıülmesı değıldır. Gıda kontrolu, ışçı ça ıışan sagngıcür. Temiz sudur Lokantalaıda yemeklerın taze ve temiz yapılmasıdır. Nebatı yağa kolza katumamasıdîr. Pastırma çemenme kanser ya pan boya katılmamasıdır. Et 600 lıra ıken, sucuğun 700 lıra ya satılmamasıdır. Tekel ıçkile rınde metıl alkol koklennın bulunmamasıdır. Balıklarm 6 sa at ıçmde tüketılmesının sağlan masıdır. Ycğurt, ayran, peymr yapılan sütlerin hastalık etken leri ile bulaşık olmamasıdır, tanm ilaçlarının, gübrenin, de terjanlann bitkisel ve hayvansal gıdalara bulaşmamasıdır. Saydıklarınmn tümü Ue ksrşılaşmak olası. Bu ılurumda gıda kontrolu var ya da yok demek durumundayız? YANIT Eğer tum ülkernizi kapsıyacak biçünde konuyu ele alırsak, gıda kontrolu diye bir uygulamanın olmadığını söylemek mümkündür. Bir ulkede 1983 yılmda sucuklar yakılır, televizyon at eşek eti diye program yaparsa o ülkenin konuyla ilgili yetkiliterinin gıda kontrolunu bir şaka olarak kabul ettikleri rahatlıkla ileri sürulebilir. Bu kiramsar tablonun ar dındi bir çözümün yatması gerekli? YANIT Konya ovasmın ta rım alanlarını sulama kanallan bu göle dbkülüyor. Bu kanallar, gübre, kanalizasyon, tanm ilaçları artıklannı Tuz Gölü"ne götüriıyor. Ülkemiz ihtiyacının yuzde altmıs tuzu bu golden karşılanıyor. Tuzda cıva var, sağlıga zararlı çok mad de var Sağlık Bakanlığı bu gblden üretım yasaklansm diyor. Ama herkes konuyu unutup gidiyor. Döviztkaplanrnız Habur^rbulak ABD Havd Kuvvetleri Bakanı bugün Ankara'da MCK uyesı ve Hava Kuv~ vetleri Komutanı fahsin Şahinhaya'nın davethsi olarak, Türkiye'ye gelecek olan ABD Hava Kuvvetleri Bakanı, çeşıllı temaslarımn yonısıra Turkiye?deki ortak savunma tesıslerini de ziyaret edecek. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Amerika Birleşik Devletlen Hava Kuvvetleri Bakanı Verne Orr, Türk asken makamlanyla bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere bugün Ankara'ya gelıyor. Edinilsn bilgıye göre. Hava Kuvvetleri Komutanı ve MGK Uyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın çağırüısı olarak Ankara'ya gelecek olan ABD Hava Kuvvetleri Bakanı'na Tür'/c Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlan ve modernızasyon gerekleri konusunda birifingler verilecek. ABD Savunma Bakanhğı'nda ki görev sıralamasında Bakan Weinberger ve yardımcısmdan sonra Kara, Hava ve Denia Kuvvetleri Bakanları geliyorx lar. Her üç bakan da ayru yetki düzeyinde hiyerarşi içinde Pentagon'da üçüncü derecede sdz sahibi durumdalar.. Verne Orr ile Türk makamları arasmda yapılacak görüşmelerde, Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları yanmda, Türkiye'deki havaalanlannm modernizasyonu konusunda geçen aralık ayında imzalanan «mutabakat belgesi»nm uygulama durumunun da gözden geçirilmesi bekleniyor. Gorüşmelerda ayrıca ABD ile ortak uçak ya pımına gidilmesi konusundaki çalışmalar da ele almabilecek. Verilen bilgiye göre, Pentagon yetkilisinin Ankara'daki görüşmeleri bır gün sürecek, Verne Orr daha sonra başta Incirlik olnıak üzere Türkiye' deki bazı ortak savunma tesislerini ziyaret edecek. Verne Orr'un Ankara yakınlanndakl Mürted Havaalanı'nı da ziyaret edeceği bildirildi. GÜNLEBCE SÜREN BEKLEYİŞ Gurbulak sınır kapısında TIR kuyruğu 20 kilomet reyi buluyor. Sürücüler bir an önce tran'aşidip, evlerine yeniden dönmenin sabırsızlığını yaşıyorlar. Sıcak ülkelerde böbrek tası daha sık görülüyor Dış Haberler Servlsi YoUçtıgı şıdüetlı ağnlarla insanları yüzyıllardır ugrastuan rahatsızlıtüardan bııı de böbrek taşlan. «The Hervard Medıcal School ile alth Center» tarafından ya yınlanan bültende, bılınen en eski bobrek taşının M.O. 44Û0 yılıarında yaşamış bir Mısırîı'nın mumyasında bulundugu beürtılıyor. Bulten de, son yülarda yapılan ça ıışmalann, bobrek taşlannın oluşumu hakkında onemlı bılgıler sağladıgı belırtilıyor. Bu sayede bobrek taşlarından rahatsız olanla rın tedavisınde gelışmeler saglanabüeceğı söylenıyor. Vücudun boşaltım sıstemı, bir çift bobrek ve bun lara üreterle bağlanan sidık torbasından oluşuyor. Bobreklerde oluşan taşlar, üreterden sıdik torbasına dogru hareket ediyorlar Şid detli ağnlar, taşların bu ha reketi sırasında oluşuyor. Ağrıların süresl böbrek taş larının, üreterdeki hareketlerinin süresine baglı olarak, biriki daklkadan birikı saate kadar değişebillyor Böbrek taşlannın büyük bir kısmı (yüzde 80 kadarı), kalsıyum tuzlanndan oluşu yor. Diğer böbrek taşları ise «struvite» taşları admı alan magne^yum, amonyum ve fosfat tuzlanndan oluşan taşlar. Böbrek taşları oluştukları aside göre adlandın lıyorlar. Ürik asit taşları, bu asidln fazla salgılanması bonucu oluşuyor. Yine Sıstin taşlan, bu asidln faz la salgüanmasına yol açan kalıtımsal bir böbrek rahat sızlığının sonunda oluşuyor. Taşların oluşmasında su kaybetmentn de önemli bir rol oynadığı belirtlliyor. Su kaybı sonucunda farklı tür de böbrek taşları oluşablliyor. Bu nedenle, sıcak ülke lerde yaşayanların daha çok karşılaştıkları bir lllet böbrek taşları... TEŞHtS Böbrek taşlannın teşhisinde çeşitll testler uygulanıyor. llkin Idrarda kan miktarı ölçülüyor. Ayrıca mikroskoblk araştırmalarla DoğuheyazıVta cocuklar banka gibi döviz bozuyor Celal BAŞLANGIÇ Gürbulak smır kapısına yaklaştıkça, yolda sigara ve kıbrit isteyen çocukların sayısı artıyor. Ya sigara içme, ya da kibrit yalıma işaretleriyle isteklerini belirtiyorlar hızla geçen yüzierce taşıta. Gürbulak yolu, ana baba günü. Herkes Iran kapısma yollanmış. Demirden çimentoya, teknik malzemeden yiyeceğin bm turlüsune değin herşey yüklenip taşıtlara, İran smır kapısına gönderiUniş. Doğubeyazıt'a gırdiğimizde, yollarda sigara isteyen, kibrit isteyen çocuklara bir yerdsi ekleniyor. Cocuklar araçlann önüne geçerek «para» diye işaret ediyorlar ellerıyle. «Sunlar da para mı istiyor?» diye soruyorum sürücü Bozyel'e, «hayır» diyor, «bu çocuklar îran parası bozuyor. Bize Merkez Bankası para vermediği için, bir çok şoför buradan bozdurınak zorund3 kalıyor. Kimi de İran'da bozdunıyor.» Çekip kenara tasıtı, «tümen kaça» diyoruz. Bilmiş bilmiş yanıthyor: «14 llra abl» «Daha geçen hafta 15 liraydı» «Arttı blraz. Başka yerde buIurum diye aranma boşuna. Daha geçen gün bir tomar geldi bize. Fazla kimsede yok. Sonra pişman olursun...» Kuyruğa öoğru yüruyoruz. Doğubeyazıt'tan Gürbulak'a 35 ki'.ometre var. Kuyruğun neredon başlayacağını merak ediyoruz. Uzun sürmüyor merakımız. 20 kıiometre kala tek sıra taşıt kuyruğuna sonuncu olarak girıyoruz. Ağrı Dağınuı etekleri karlı. Tek sıra uzayan araçlar arasuıda çocuklar dolaşıyor. Kimi bidonu 30 liradan kuyrukta bekleyenlere su satıvor, kimi bir gün önceki gazeteyi .. bu arada bira satanlara ve Iran tümen'i almak ısteyenlere yardımcı olmaya hazır gezici küçük dövizcilere de rastlamak olası. Smır kapısında dur durak bilmeyen bir devinim var. Kuy ruğtı eritebilmek, taşıtiarın fazla beklemesini engellemek için 24 saat açık tutuluyor gümrük kapısı. Geceden sabaha değın çalışan lacivert elbiseli gümrük muhafaza memurunu, mesai bitiminde griye bürünmüş, tozdan adam olarak buluyoruz. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğunda işlemleri kolaylıkla çözümlemek için komisyoncular, gümrük kapısının hemen dışına dört beş tane karavan yerleçtirmişler. 500 ya da 1000 lira karşıhğmda gümrük işlemleri yapılarak süriıculer Iran'a doğru gönderiliyor. Günde 1200 aracm geçişinin sağlan masma karşın, Gürbulalî'ta kuyruğa girenlerta ardı arkası bitmiyor. Bir araüçbın aracı astığını söylüyor sürücüler. İran'a girmek için sırada beklevenlerin. . Hatmr Adana arasını TIRIa katettıkten sonra ., bizi Samsun'dan Gürbulak'a değin üç günde getiren Yılmaz Bozyel ve diğer süriicü arkadaşı Mah mut Zengin'i gerekli gümrük işlemleri bittikten sonra Iran'a doğru uğuriuyoruz. Taş yüzünden kanalda kalan idrar Böbrek Normal üreter Idrar kesesı Vukarıdaki şemada normal ve taşh böbrekler görülüyor. Uretcre düşen taş böbtekten süzülen Idrarm, idrar kesesine inmesinl engelleyip ureterin şişmesine neden oluyor.. enfeksiyonun olup olmadıgı belirleniyor İdrar bir kaba konarak taşlar ya da parça lan çökertllerek lnceleniyor. Ayrıca karın bölgesin de, röntgenle yapılan gözlemde kalsiyum lçeren böb rek taşlan saptanabillyor. Taşm belirlenmesinden son ra, kan ve idrar ahnarak, ıçerdlkleri kalslyum, ürik asit ve sistln miktarlan belirleniyor. Bu sayede böbrek taşlannın hangi türe girdiği saptanıyor. YENİ YÖNTEMLER Böbrek taşlannın vücuttan atılmasmı sağlamak 1çin temel tedavi yönteml, bol sıvı verilmesl. Böylece, böbreklerdeki taşm üreter yoluyla idrar kesesine düşü rülmesine çalışılıyor. Ağnlar ve enfeksiyon içinde çe şitli llaçlarla tedavi yapılıyor. Taşm, böbrekten atıla maması halinde, ya ameliyata başvuruluyor ya da ld rar kesesinden sokulan bir sistoskop ile hareketl sağlanıyor. Böbrek taşlannın dü şürülmesl İçln yenl yöntem lerin geliştirilmeslne de ça Uşılıyor. Bu yöntemler, taş ların ufalarak daha küçük parçalar hallne getlrilmesl esasına dayanıyor. Bu amaç la gellştirilen yenl bir yönteme dayanarak hasta, su dolu bir küvete yaünlıyor. böbrek bölgesine darbeler yapılıyor. Bu işlem sonucu ufalanan taş, üreterden idrar kesesine kolayca düşüyor ve idrarla vücuttan atılıyor. Kalsiyum yapısındakl böbrek taşlannm tedavisln de vücuttakl kalsiyum ora nının azaltılmasma çalışılı yor. Bu yapıdaki taşların oluşmasında, ayrıca oksalik asit de önemli rol oynuyor. Bu nedenle oksalik asit içe ren greyfrut, kakao, ıspanak gibi maddelerlnin alınmaması öneriliyor. Daha ender rastlanan böbrek taşı tttrle rl ise başka tedavi yöntem leri gerektlriyor. Ancak dok torlar, az gıda alınmasını, genel bir tedavi yönteml ola rak tüm hastalara öneriyor lar. Adalet Bakanı: ''Hileli mai satanlar TRT ve basında teshir edilecek,. ANKARA, (THA) Adalet Bakanı Rifat Bayazıt, halka hileli gıda maddesi satanların dükkanlan kapatılarak, «Koca yazılarla suçu yazüacak» dedi. Bayazıt, hileli gıda maddesi ya da zararlı maddeleri halka sunan ve bu suça bilerek yaltaklık edip satanlara verilecek cezalann daha önceki yasalara göre 2 ile 3 kat artmldığını belirterek, «Bu tür işlemleri yü rütenlerin ticari ve meslek ha. yatı yok olur.» dedi. THA muhabirinin konuya Ilişkin olarak sorulannı cevaplayan Adalet Bakanı Rifat Bayazıt, hileli mal satan herkesin TRT'de ve basında teşhir edileceğini söyleyerek, at ve eşek kesip halka sunan kişilerin insanlıkla hiçbir alakasının bulunmadığını belirtti. Bayazıt şöyle dedi: «Bu Mşilerin arzu etmediğimiz hilekârhklarmı ortaya çıkararak halka teşhir etmek her vatandaşin görevidlr, hürriyeti bağlayıcı tedbirleruı cezası çok azdı, şimdi 2 Ue 3 kat artırarak, azal masuıı yani yok olmasını arzuluyoruz, herşeye rağmen bu çir Hn olaylan yapanlan insan az manı olarak nitelendirir, yok olmalannı tüketid halkl» birUkte görmeyl arzu edertm.» BİTTİ Halikarnas Balıkcısı'nm 3. mektubu Bir kaç gün sonra Bahkçının aşağıdakl üçüncü mektu değil ustaydüar. Meşhurlanmn portraitbüstlerl mükemmeldir. Sokrat'uıki, Sophocle, Platon, Euripide ete. büstlerl bu geldi. vardır, hiç birinde ne profil Grcc ne de Serenit6 Grecque Sayın Bay Semlh Günver vardır. Atinalmın sütbe süt Atinalısı olan Socrat'ın suraDış İşleri Bakanı Y. tmı görmüyorlar mı? Oysa I.Ö. 5500 vü önce Hacüar'dakî Kultür İşleri Genel Müdüriyeü (Size işaret ettiğim dört küçük stadüde) Yüz traitieri, abst ANKARA ractlon dolayısiyle yapılmamıştır, ama gövdelerıle stylizasEfendim, yon yokdur. Statüler ikinci yüzyılda î . ö . Bergame'da AnaPeyreffite bu sabah dokuzda Marmaris'e yoUandı. Bi lu'da duygulandılar gene. zim tanıtma müdüriyeti Efes Otelinin tam karşısındadır. Neyse, adam geldi, gene dört kişiyle seyahat ettiğini söy Tanıtma müdüriyetinden otele dört beş saniyede gidilebUir. Ta nıtmada yirmi mi otuz mu kadınlı erkekU memur bulunuyor. ledi. Ben kendîlerine refakat edebUeceğinn ima etmiştim. Ayın onyedisinde • ne olur ne olmaz deye taksiye atlayıp O dört kişiyle seyahat ettiğim söylenip durunca, gelmekte, otele vardım. Peyretitte gelmemişti. Tanıtnıaya bUdirdim. ora yani onlaria beraber, sığmtı gibi gitmekte ısrar etmedim. dan otomobU verdUer. Ev epeyce uzaktır, eve döndüm. 18' Ertesi günü erken • saat sekizde gideceklerirt söylediler. inde gene • ne olnr ne olmaz deye otele değil, Tanıtmaya Bana Allah ısmarladık güle güla demek düşerdi. Çok erken vardım. Peyrefitte'nin ne zaman geleceğini bilmediğim içın. kalkdığınu söyledim. Sekizltı sekiz bııçuk arasmda beni Göz kulak olmalannı ve adam geiir geimez bana telefon et bekleyeceğinl söyledim. Bittabi ayak üstünde bir kaç şey melerini rica ettim. Hay hay dedUer. Ben de işl sağlama bağ daha söyledik. Yemeği yemek odasmda. Şimdi el yazısı mektubunuz geldi. ÎÇim açıldı bayağı. ladığım kanısıyle, ve iç ıahatüğıyie eve döndüm. Ertesi günü telefonun yamna oturdum. Bekleyordum. Sabırsızlıkla cı Yaşaym Semih Bey. Bügl vermekte devam ediyorum. Yahu gara içip durdum. 19'u, saat 10 oldu 12 oldu hlç bir haber ben Türkiye'nin ya da, Anadolu'nun avokatı değillm. Ama yok. Saat iki olunca, artık haber beklemedim. Atladım tak bu işi inceledim kılı kırka ayınrcasına başımı hiç bir telsiye otele gittim dosdoğru. Peyrefitti otelde karşılanm de kine çeldirtmeden ve saptırmadan, yani subjectif etkilere dim. Oteie varınca Peyretitte geltll mi diye sordum. Odası tahi olmadan • ve kimi gerceklere vardım. Tarihı vesika nin anahtarına baktılar. Anahtarı yoktu. Dışarı çıkmış ola varsa âlâ, yoksa uzak yakın topladığım bilgilerle. Eski çağcak dedücr. Ne zaman geldi deye sordum. Ayın on yedisinde da Türkiye gerçeklerml anladım. Eh hak el insaf densiıı. gecenin saat birinde geldiğini söylediler. Kabahat bendeydi. Gerçeğe vardıktan sonra Avropa romantizminin ne kadar Onyedisinde Tanıtmaya uğrayıp, • ya da onsekizde • gelme yanlıs olduğunu görmekle Anadolu namına sevinmek hakdiğimdendi. Ama Tanıtmanm hiç olmazsa Peyrefitte gelin ktmdır. (Arkası 9. Sayfada) ce şimdi Balıkçı geliyor deyebiUrlerdi. 19 unda saat ikiye kadar hiç ilgilenmenıişler. Neyse. Ben Antalya'ya seyahatl hazırlığını yapmıştım. Adamı şahsen tanımıyordum, receptiondakiler tanıyordu. Receptionun burnunun dibinde oturdum ki adam gelince işte bu Peyrefittir desinJer. Saat ikiden sekizbuçuğa kadar Peyrefitte gelmedi. Bizde üstüste cigara içtik. Receptiondak) adamlara yahu Peyrefitte geldi mi deye sordum. Efendim, geldi ama odasmda dcdiler. Odasında yemek yeyormuş. Rahatsız olmasın, yesin ben beklerim dedim. Ama yemeğini bitirmeden hemen geldi. 5060 yaşında bir adam. Kısa boylu, sıska. Dört kişiyle geldiğini ve yanmda Istanbul'dan bir Türk tercüman bulundu^unu söyledi. ŞimBalıkçı'nın, 20 temmuz Bense, Peyrefitte'in Ankadi anlaöım W bn işte bir katakulle yapılnuştır. (Tevekkera'daki fiski Anadolu Uygar 11 değil, «katakuUi» sözü Fransızca «Fait accompli» sözünün 974 günü yazmış olduğunu lıklan müzesinı mutlak gdreski Türkçe arap harfleriyle yazılmasuıdan sözünden geli tahmin ettiğim (çünkü, bu mesini istiyordum. yor. Ben katakulliyi İtalyanca ötüşlü oldiği için ttalyanca def'a mektubuna tarih koyKadım Yunan ve Yunan samrdım. «H conte di Montecuccoli» gibi. Ama Kırun sava mamıştı) bu mektubu Peymitolojısi ile başı dönmüş şı sırasında kabul edilen ve İtalyan ötüşlü olan Fracola refitte ile buluşmasmm kork ve büyülenmış olan Fransız in «Franciyola» dan değU de İngilizce «french roU» dan ol tuğum gibi, tam bir anlaşyazarına, Anadolu uygarlıkduğunu bulımca «Katekulii» in, Kınm muttefiklerimizin di mazlıkla bittiğini gösteriyorlan konusunda bır fıkır velinden olduğundan şüphelendim. Eski harflerle işte ikisi) du. Içimde bir his, Balıkçı'nın, rebihnekte ve gozlermı bu Peyretitte İstambul'a varınca Fransız konsolosluğuna uğraufka. da açmasını sağlamakrruştır ya da onun geldiğini duyunca Konsolos, ya da kon Büyük Efes Otelinin holünta yarar görüyordum. soioshıktan bir ikl kişi kadmlanyla birlikte, geunlşlerdir. ds cereyan eden münakaşaBalıkçı'nın benden ıstediKonsolosun supra konsolos olmasuıda Peyrefitten yarar nın bazı ayrıntılannı benden ği fotoğrafları idarî formalilanma nmudlyle, Konsolos ya fena ya eyi niyette bülbül ke sakladığmı söylüyordu. FRANSIZLAR DA teler ve bir takım yasaklasUmiştir, «aman size ne Iazım olacağmı biliriz. Size refaÇEKlNtYORDIJ malar yüzünden bır türlü te kat edecek en ımmasip kişiyi sağlanz mağlanz» demiştir. Peyrefitte'in, Ege ve Akmin edememiştim. Onun çok Bir faiı accompli yapmışhr. Ya da bizim Istanbul turizm sevdıği Müzemn, Hacılar kıs bürosundan biri, ben ağzımla knş kaparım. Merak etmeyi deniz turundan sonra Aökamındaki kadın heykelcikleri niz ben size birinl bnlurum filan demiştir, adanun yamna raya geünesinin kesinleştiği Kırılanlan ni Peyreütte'e göstermek, blrinl katmıştır, Neyse, slz de ben de elimizden geleni yap haberini aldım. onlann oyküsünü Balıkçı' tık. Belki Peyretitte'ln de kusuru yoktur. tstambul'da olan imkân nisbetinde toplayıp yapıştırabilmek için Peyrenm yorumu ile Pransız miolmus. fitte'e Ankarada bır progsafire anlatmak ve böylece Gelelim Peyrefitte'ye. Benl karşısında görünce, pek ba ram hazırladım. Bizimle işBalıkçiya karşı borcumu dotılı bir iltifat yaptıgını sanarak bana «Ah c'est extraordinai birliği yapması için Ankara' layısı ile kısmen olsun ödere vous avez un profU Grecn dedi. Kendisini anlatmak için, daki Pransa Büyükelçisi Bamek arzusundaydun. kcndisi haklanda bir kitap okusaydı, bu blrkaç sözle an ron de Jouvignac Ue de teZavallı Balıkçı'nın, îzmllattığından daha eyi anlatamazdı. «Le profil Grec, la sere masa geçtim. Büyükelçi terin cehennemi sıcağında, Tu nite Grecque»i bilirim. Atinalı heykeltraşlar. tnsam, yüz ve reddüd içindeydi v e Fransa rizm Bürolarında, Otel holgövde ölçüleriyle, styUsationa uğrattıiar. HeykeUer deÛ göm Dışişieri Bakanhğuun ve lerinde içind« o sönmez göleğl glynüş gibi idiler, yırtmsalar, paralansalar, tepetakla Pransız diplomatlarmın hiç rev hissi ve memleket sevgelseler bu stylizatlondan kurtulamazlar. Statulerin surat hoşlanmadıklan Peyrefitte' gisi saatlerce boş yere bekları, ölçüleri aşmaması için hiç duygu beiirtmezler. Hepsi in herkesçe bilinen cinsel sa ler ve sağlığı için zehir olan de ölçülerle UÛ) kesUmişlerdir. Gülemezler, ağlayamazlar, pıklıklan yüzünden bir skan sigaralan üstüste içerken, bir sympathie gösteremezler, ölçüler bozulmasınlar deye. dal yaratabilmesinden, kavbir yıllık bir ömrü kaldığıBu serenite Grecque olur. Oysa classique çağdan önce Arc gacı, dedikoducu ve müteca nı nasıl bllebilirdim?. haigue çağ Anadolusunda statüler hep insandı, duyarlar, viz mizacından çekındiğini severler, gülerlerdl etc. Ben Peyrefitte'in bu sözüne insan ve kendisi ile beraber ortaoldugunra saptamak içln ölçüler dışında gülümsedim. Blt da görünmekten kaçmdığmı SURECEK tabi bunlan adama antetmadım. Atinalı yontucular aceml açıkça hissettiriyordu. Kafaoglu ve maliyecilerin diktiği 10 bin ağaç sökülüp usulüne göre dikilecek Maliye Bakanı Ağaç Bayranu'nı 3 metre boyun. da çam ağacı dikerek açtı. Bir orman mühendisi «apar, topar dikilen ağaçlan söküp bilimsel ola. rak tekrar dikeceğiz» dedi. ANKARA (Cumhuriyet BütoBU) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoglu ve Maliyeciler sökülmek üzere 10 bin ağaç dikti. Ağaç dikme ve ağaçlandınna kampanyasj sona ererken, ağaç bayramı düzenleyen kamu Balıkçı ile Peyrefitte buluşması tam bir anlaşmazhkla bitti kuruluşlan arasına Maliye Bakanhğı da katıldu Maliye Bakarüığı'mn töreni önceki gün Susuzköy Maliye ağaçlandırma alanında yapüdı. Törene Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoglu, Ankara Valisi Mustafa Gönul, Merkez Ban kası Başkanı Osman Şıklar ile Maliye ve Merkea Bankası üst düzey yetkililerl katıldılar. Ay nca Maliye Meslek Iisesi öğrencileri de ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulundular. Maliye Bakanı Kafaoglu 15 bin dönümlük alanı ağaçlandır maya açarken bu girişimin diğer kuruluşlara da örnek olmasını diledi. Bu işten sonra ağaç dikme yanşı başladı. Diğer davetulere küçük fidanlar verilirken, Maliye Bakanı Kataoğlu 3 metre boyunda yetiş miş ağaç dikti. Orman Bakan İıgı yetkililerl maliyenin alanı na 20 bin ağaç dikilmesınin planlandığmı bayramda da top lam oiaıak 10 bin fidan dikildiğini bildirdiler. Dikme işleri ni denetleyen Orman mühendislerinden biri ise, «Bakanın ağaçlannı sökmemiz gerekmekte, bu bayramlarda apar topar dikkatsizce dikilen ağaç lan sonra blz çıkartıp, bUimsel olarak tekrar dikeceğiz» dedi. Böylece Maliye Bakanı Kafaoğlu'nun 3 metrelik çam ağacı dikiminden hemen sonra sökülmek üaare beklemeye baş ladı. Törenin sonunda verilen ye* mekte Kafaoglu alanın girişinin gizlenmesinl önerdl vo şaka yollu ekledi: «Burayı bizim tlhan Bey'den (Evllyaoğlu) saklaym. Görürse bizim alaztyi turizme açıverit.» Maliyenin Bayramı'nui diğer bir öaslliğı de eski Maliye yöneticilerinde meslektaşlan ile biraraya gelmeleri oldu. Merkez Bankası eski başkanlarında Cafer Tayyar Sadıklar ile Osman Şıklar birbirierini görünce dostça sarıldılar. Şıklar «hos geldiniz sayın profesör demesi üzerines eski başkan da «bizim bildiğimlz maliye kök söktürür ağaç dikmede ne oluyor» deylverdL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog