Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

12 NİSAN 1983 *k iritir HABERLERİN DEVAMI Sükran KETENCl lş güvenliğine kaydı. Yine de ne olsa kongre havası yaşandı. Eleştirller yapıldı. Ilginç olanı yönetici grup dışuıda çok az delegenin geçmiş genel kurulları görmüş olması idi. Her genel kurul oluşan muhalefet, bir genel kurul sonra delege olma şansmı yitiririKiş. AsİJnda genel kurul sonuna doğru zayıflayan muhaîefette bir son. raki genel kurula gelebilmekten çok, işini, işindeki yerini koruyabilme kaygısı başlamıştı. Sendika ile EKÎ'nin akraba ilişklleri gerek iktidar, gerekso muhalefet kanadınca sık sık gündeme getiriliyor. Dofal olarak seadika yönetiGilerinin de bütün akrabalan, yörenin bu tck üretim alanmda çalışıyor. Ancak iyi işler, yaklaşık ücretlerle yerin altında degil do, yerin üstttnde olmak. Fazla çalışarak fazla ücret alabilmek. Boşalan işlere yakınlarını getirebilmek, özel ilişkileri gerektiriyor. Sonra bir de yerliler dayanışması var. önce iş, daha rahat iş, daha iyi ücret zin ciri, bazan da sorunlann sulh yolu üe pratik çözümü özel i lişkileri geliştirirken, Türkiye' nin en zen?in sendikasımn işlev ve gücünden pek çok şeyl alıp götürüyor. Tabii bu durıunda ocaktan köyüne döncn, tarlasını işleyen, böylece çift gelirle diğer köylülerden daha iyi duruma gelen işçinin sendikaya karşı çok ilglslz kalışınin da payı çok büyük. Cumhuriyet 9 Kaddafi: Türkiye (Bastarafı 1. Sayfada) Jre biçiminde Kaadafi'nin yanıaa ve karşısına dlznen sandaıyelere yerleştller. GörUşme bittikten sonra çadır girişinin önünde yakılan ateşin karşısında Kaddaü, Türk gazeteci grubuyla bir fotoğraf çektirdi. Kaddafi 'nin 8x10 boyutlanndakl kıı çadınnın çevresinde 12 deve ile Libya Üderinin süsİU koşumlar takılmış biri siyah, "biri beyaz iki safkan Arap atı dikkati çekti. Çadınn çevresinde Kaddafi'nin sskeri giysili genç kız muhafızları güvenlik görevini üstlenmisti. Görüşme sırasında, Kaddafi' ye, bir Türk dergisinin bir süre önce dUzenlediği bir ankette, kendisinin Türk halkı tarafından en çok sevilen uluslararası siyaset adamı oldugunun ortaya çıktıgj söylenince, 41 yaşındaki Libya lideri, yüaünü ellerinin arasına alarak güldü. 1974 Kıbns bunalunı sırasında Llbya'nm tüm sllahlı kuvvetlerini TUrkiye'nin erarine verme kara nnın ve TUrk Hava Kuvvetleri' ne yapbğı desteğin asla unutul madıgı, Vunanistan ile benreri bir durum ortaya çıkarsa, TUr kiye"nin aynı desteğe guvenip gtlvenmeyecegi soruldu. Muammer Kaddafi, bu soruya gülUm seyerek, «Bunu ?imdi bana sor mayın. Şu sırada bu soruyu yanıtlamak Istemiyorum» dedi. Libya lideri Kaddafi'ye ilk so ru olaralt şu yöneltiîdi: GeçtJffüalz yü içinde Uby» Ue iyi ilişkilert bulunmayan Mısır ve Sudan ile Türkiye'nin ilişklleri sniden ve hızla gelişü. Bu Uişkilerin pitişmesi, Tiirk Libya ilişkUeriıvl etMler ml? Bu ilişkilerin gelişmesinl nasıl değerlendiriyorsunuz? KADDAFÎ Bu olumlu bir dıırum değildir. Bunda, (TUrklye ile Mısır ve Sudan ilişkilerinin gelişmesinde) ABÜ ortak faktördür. Kardeş Türkiye'nin Ortadogu'da Arap ülkelerine yönelik oyunda rol tlmamasını temenni ediyoruz. KADDAFİ Seçimler ne saman? Bttyük bir lhtimalle eHmde.. TürJdye'yi zlyaret etmeyl se çimlerden önce mi, sonra nu düşünüyorsunoz? KADDAFİ Elbette kl, TUrkiye'yi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyanm. Kardeş Türk haltayla birlikte olmak be ni sevindirir. Ancak bu ziyaretin tarihi Ttirkiye'ye bağlıdır. Aıraa size davet yapıldı değil mi? Kaddafi Evet yapıldı. Ortadoğu'dakl çcşitli sorun lar karşısında, örneğin İran • Irak savaşı ve Filistin sorunu Iflbl, Türldye'den nasıl blr rol oynamasını bekliyorsunuz? KADDAFt Bu kosullarda Türkiye'nin rol oynaması aor. Türkiye, tarihte oynadığı rolleri oynayabilir. Ama, bunu oyna yabilmesi için tarihteki gibi ancak, bu rolünü tarihte özgür ve bağımsız olduğu zaman oynayabilmiştir. Şündl NATO üyeliği ona yük olmaktadır. ABD baskısı ile karşı karsıyadır. Ortadoğu'da rolleri ABD belirlemektedir. Dolayısıyla, bu koşul larda Türkiye'nin bir rol oynayabileceğini beklemiyorum. Bir cumleyle özetlemek ffi rekirse ABD bölgede ne yapmak Istiyor? Bunu blr cumleyle nasıl ifade edersinist? KADDAFİ Bölgeyi egemen ligi altına almak istiyor. Şu anda bölge zaten ABD egemenllği altında degil ml siz ce? KADDAFt Genellikle Byle. Ama tam ve kesin bir egemenlik kurmak istiyor. ABD, Haçlı Seferleri davranısı içindedir. Bu anlamda Türkiye'ye düşen, îslam alemine ve anti em peryalist güçlere katılmasıdır. Katılması gerekir. çünkü tarih te de oldugu gibi, Türkiye, bu Haçlı Seferleri davranışmuı ilk hedefidir. Muammer El • Kaddafi, Libya'daki TUrk şirketlerinin durumu ve Türk • Libya ekonomik illşkilerinin geleceği konusundaki sonılan da yanıtladı. «Libya İle Türkiye arasuıdakt ekonomik illşkllerde sorunlar var mı? Türk flrmalarmuı Libya'da aldığı işlerden memnun musunuz?» biçimindeki bir soruya şu karşılıgı verdi: Hiçbir sorun yoktur. Onlar (Türk şirketleri) bizim kal kınma hamlemize olumlu katkı da bulunmaktadırlar. Sorunlar, şirketler ile işçileri arasında olmaktadır. Türk işçileri Cemahiriye'dekiler gibi ücretll degil, ortak olmak istiyorlar. Oysa, Türk şirketleri Türkiye'deki sisteme bağlı olarak işçileriyle ilişkilerini düzenlemek istiyorlar. Kaddafi, «Petrol fiyatlanndaki ve petrol satışlarındaki azalma petrol üreten iilkelerin satınalma gücünü de azaltmakta. Bu olumsuzluklar Türk • Libya ekonomik ilişkilerini etkiler mi?» sorusunu ise şöyle yanıtladı: «Elbette etkiler. Sadece Türk Libya ekonomik ilişkilerini değil, Batılı şirketlerin Libya ile ilişkilerini de etkilemiştir. Çünkü petrol fiyatlannın düş mesi bızim yatırım ^litika. mızı etkilemiştir. Birçok projeyi erteledik. Batılılar da Lib ya gJbı büyük bir müşteriyi kaybetmek durumundadırlar.» Kaddafi'ye uluslararası sonın larla ilgili sorular da yöneltiîdi. Görüşmenin bu bölümü şöyle cereyan etti: FKÖ lideri Arafat Ürdün ve Suudi Arabistan'da temaslar yü rütüyor. Bunlan nasıl karsılıyorsunuz? Filistin halkının hak larına nasıl kavuşabüeceği kanısındasınız? KADDAFt Filistin halkı tüm yasal haklarına ancak vs ancak siyonist devletin ortadan kaldınlmasıyla kavuşabilir. Siyonist devlet bölgede, Ortadogu ve Kuzey Afrika'da yayılma politikası güdüyor. Bu nedenle, siyonist devlet ortadan kaldırılmalıdır. Bu amaçla Araplar ve Yahudiler lşbirliği yapmalıdır, çünkü her ikisi de siyonist devletin kurbarudırlar. İYİMSEB Libya lideri Muammer EI Kaddafi, son olarak, Türk Lib ya ilişkilerinin yakın gelecekta gelişecegi umudunu belirtti. Al bay Kaddafi, «Türk Libya lliş kilerinin geleceğinden iyimserîm. înşallah, daha iyiye gidecektir» dedi. Orgeneral ve oramirallerin rütbe bekleme süreleri 1 yıl uzatılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türk Silahlı Kuvvetlerlnin hlzmet ve görev ihtiyacı nedenlyle, hizmete devam etoelerinde zaruret görülen Orgeneral ve Oramirallerin görevlerlnln blr yıl daha uzatılmasım öngören yasa önerisl, dün Mlllt Savunma Komlsyonu'nda kabul edlldl. MGK üyesl Orgeneral Nu rettin Ersin'in yasa önerlslne göre, blr yıl daha göreve devam edecek Orgeneral ve Oramlral sayısı blrden fazla olamayacak. öneride ayrıca, bir yıllık uzatma için de rütbeye mahsus yaş haddinl geçemeyeceklerl ve gerektiğinde atama usulüne uygun bir şekîlde emekllye sevkedilebilecekleri de öngörtilüyor. Ihtiyaç nedeniyie hizmete devara etmelerinde zaruret görülen Orgeneral ve Oramiraller Genelkurmay Başkanı' nin teklifi, Milli Savunma Bakanı'nm onayı ile hazırlanacak üçlü kararname ile olacak. Yasa önerisinin gerekçeslnde rütbe bekleme süreleri tamamlanmış olan Orgeneral ve Oramirallerin «gelişen hizmet koşulları ve yeni örgütlenmeler» nedeniyie deneyimlerinden yararlanmak gerektiği belirtlliyor. Gerekcede ilerikl yıllarda rütbe bekleme stlrelerlnl doldurmuş olan bu kimselerin sürelerlnin blr yıl uzatılmasının yararlı olacağı görüşü savunuluyor. Yasa önerisi, Türk Silahlı Kuvvetlerl'nde üst komuta görevlerini tistlenecek general ve amirallerin hlzmet ve görev ihtiyaçları nedeniyie bulunduklan rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülmesl halinde rütbe bekleme süresi sonunda emekli edilmeyerek hizmete devam olanağı sağ lanıyor. Ancak orgeneral ve oramirallere tarunan bu olanak «Kurvet Komutanlıgı'na veya Genelkurmay Başkanhğı'na atanmı? olmak» koşulu ile smırlandınlıyor. Yasa önerisl önümüzdeki günlerde Danışma Mecll: sinde görüşülecek. Komisyonda ayrıca Jandaraıa Genel Komutanı ve MGK üyesl Orgeneral Sedat Celasun'un 23 Nlsan gününün genel tatil günlerl arasına ahnmasına iliskin yasa önerisl reddedildl. Daha önce Danışma Mec 11si üyesi Abdülbakl Cebecl'nin aynı içerikteki yasa önerisl görüşülerek reddedllmişti. Komisyonun bu iki yasa önerisine ilişkin red raporlannın Danışma Meclisi Ge nel Kurulu'nda benimsenmeyeceği ve bu nedenle içtüzük gereği yasa önerilerlnin Komisyonda birleştirilerek yenlden görüşülmesl bekleniyor. Komurün aitı üstü (Baştarafı 1. Sayfada) likesi anlamı gönnemezlikten gellniyor. «Önce kömür»e koşuUanma öylesJne boyutlu ki... Yıllannı EKİ'de geçirmlş, uzman ve yetkili bir sendikacı, grtzu faciasına «kara tumba» denilen ilkel üretim teknoloji•sinin yol açtığını anlatırken, söylediginin ne anlama geldiginl, işçilerin haklarını savunma görevini Ustlendiğini unutmuşçasına, ancak ictenJikie hayıflanıyor, pok çok keı şu benzeri sözcüklen mınldanıp duruyordu: «tşçilerin ölümüne sebep olmaaı bir yana, kömür bu ürctlm teknlgl içinde işlenmeden toprak altında kalıyor, ya da yanıyor. Bu üretim tekniğt Ue kömürün ancak %3S'< alınabUlyor. Yok olan ktimttrttn değerl blr kaç yüzbln i?çl e* der.» EKÎ'ds çef olarak çalısan Sendikanın genel kurulunda konuşan bir delege ise, Ustündekl görevlileri uyardıgı halde, freni bozuk makineyi tamir ettiremediginden yakmırken, yine söylediğinin konumu ile ters, (istelik suç oldugunun farkına varmadan aynı içtenlikle, «Aracın önüne düşen işçi, fren tutmadığı için aitında kalarak ölüyor. 5 yıldır tutmayan frcni yaptırtamadim. Üretimi engelleyenıem ya. » diyordu. Grizu faciasınm arkasmdan olunca, Zonguldak Maden lşÇileri Sendikası'nın genel kurulu büyük iigi topladı. Baianlar ve diğer sendika başkanlan düzeyüıde katılım olurken, ana gündem de ışçi sağlığı ve Casus Savaşı. (Baştarafı 1. Sayfada)" nin daha da genişleyeceği kuşkusunu veriyor. Dipiomatik gözlemciler, içinde komünistlerin de bulunduğu Fransız Hükümeti'nln aldığı bu karan önemli siyasal gelişmelerin başlangıcı olarak niteliyorlar. Öyle ya, sosyalistler ile komünistlerin ortaklaşa kurdukları bir hükümetin, Fransa'da görevli kırkı aşkm Sovyet diplomat ve gazeteclsinl böyle apartopar sınır dışı etmesl başlıbaşına önemli bir siyasal olgu değil miydi? Bu olay patlak verince bizim soğuk savaş artığı sağ basmımızın gelişmeleri nasıl yorumlayacağını gerçekten merak ettim. «Bütün solcuiar konıünisttir, bütün komünistler de Rus casusudur» biçiminde düşünmeye ve düşündürülmeye, yazmaya ve yazdırılmaya koşullanmış olanlar için bu olayı yorumlamak oldukça güçtü. Aslına bakarsanız, Mitterrand yönetiminin bu karan, Fransız solunun, Moskova güdümünün ne kadar dışmda olduğunu kamtlamaktadır. Avrupa sosyalizmi ve komünlzminin, Moskova'nm ideolojik tekelindeki Sovyet Marksiznü'ne ne kadar ters düştüğünü anlayabilmek için sosyalist öğretllere, kuramlara ve uygulamalara şöyle kısaca bir göz atmak yeterlidir, ama ne fayda? Evet, ne fayda; beylerimizln bu konuları okumaya ve anlamaya ayıracaklan zamanları pek yoktur. Ikl büyük dünya devi arasındaki ideolojik gerginliğln Türk iç politikası üzerine izdüşümü üzerinde kaskatı bir düşünce tembelliğl ve azgın bir antikomünizm ile yazan ve konuşan insanların, Türk demokrasisine verdiklerl zaran, ölçmek ve tartmak kolay mı dersiniz?. Sosyalizmin basit bir «ııabıta vakası» ya da «Rus casusluğu» olmadığı konusunda ne kadar dil dökerseniz dökün, bu nasırlaşmış beyinlerin kireçlenmiş damarlannı açamazsınız. Ama herhalde «Sovyetlerle işbirligi» konusundakl şu örnekleri anlatmak biraz daha kolaydır: Hep dikkat ederim, hem de özel bir merakla dikkat ederim: Sovyetler'in ya da Bulgar'larm, bizim sağcılann hergün, sabahtan akşama anaavrat sövdükleri bütün sosyalist ülkelerin Türklye'deki ticarl temsllcileri hep kendilerine, «milliyetç], mukaddesatçı, antikomünist» gibi etiketler taşıyan eski politikacılar, lşadamları ve eski bürakratlar arasından seçilir, hayret ml edelim buna? Hiç uzağa da gitmeye gerek yok; çofe kez yazdım bu köşede: Sovyetler'in, Marksist Leninist klasiklerl, yanl Marks'ın, Lenln'in, Stalin'in bütün yapıtları, «Milliyetçi öğretmen Dernekleri Federasyonu» Genel Başkanmın anükomünlst olan oğlu tarafından resmi yollardan Türkiye'ye sokulmuştur! Bir antikomünist partimizin antikomünlst grup başkan vekili ile bir antikomünist bakan, Sovyet ve Bulgar firmalarının Türkiye'deki sacayaklarıdır! Daha bagka, antikomünist yazarlar, TRT yönetlcileri, başka müdürleri mi ararsınız, hepsl, evet hepsl, sabah akşam sövdükleri, sövdürdükleri sosyalist ülkelerin. ticarl temsilciliklerinde oturmaktadırlar!. Türkçemizde güzel blr deylg vardır, bllirslniz:1 Paranm dini, imanı yoktur... Paranın dini, imanı yok; ideolojisl, Marksistl, Lenlnisti, Stallnisti, kapltalistl de yok. Para paradır. Yap İşini, al paranı; al parayı dön köşeyi! KomUnistlere söv, sosyalist ülkelerin ticari temsilciliklerlni al! Bu ülkelerle tlcaret yap, ortak Sirketler kur! Türkiye'deki azınlıklara söv, sövdür, sonra bunlarla ticari ortaklık kur!. Bu da beylerin, beyefendilerln «burjuva ve milliyetçi ahlâkıdır», kim karışır kü. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Diplomatları, gazetecileri ajan olarak kullanan Sovyetler, acaba, bu şirketlere ajan yerleştlrmiş olmasmlar? Sakın h a ! Niçin yerleştlrslnler efendlm? Hem yerleştirseler, bizim «Sovyet ve Bulgar ticari işblrlikçisi antlkomünistler» yutar mı bu numaraları hiç? Söz gelişi efendim. devletin blr önemli kurumu, böyle şirketler için daha önceleri resmi uyarı yapmış olsa, bir yazar da bu uyarılardan söz etse, bu şirketler de bu yazan mahkemeye verseler, ne olur? Evet ne olur?. Bu kurum, «böyle bir yazı bulamadık» diye resmi yazı yazar, ama bir bakanlıktan gelen dosyada bu önemli kurumun «bulamadık» dedikleri belgebuna benzer başka belgelerle beraberdosyadan çıkar!. Nasıl yorumlarsınız böyle bir olayı? «Komünlstler her yere sızıyorlar efendim» ne dersiniz? Ticarl şirketlere ve başka yerlere de sızmasmlar? Sızmasmlar sakın? Abu Nidal'in (Baştarafı 1. Sayfada) çıkmadan önce ayaküstü aleJaceie bir «basın topiantısı» yapıyordu. Bu toplantı oylesıne apartopar yapüıyordu ki, o sırada Cezayir'de bulunan 650 civanndaki gazetecinin ancak talihli 1015 tanesi Sartawi'nin bu son basın açıklamalarında hamr buiunabıldi. Oteldeki odamdan asansörle aşağıya indiğimde, asansör kapısuun dibinde Sartawi'nin son basın açıklamalanyla tarn bir tesadüf olarak karşı karşıya gelen ben de bu «talilıli» ga setecüerden biriydinı. Sartawı, uluslararası basmla son görüşmesınde, «Fiüstin Ulusal Konseyi'aden istifa ettiğini ve Ce»ayir'i terkederek Paris'e gideceğini» ilan ediyordu. Issam Sartawı ElFetih üyesi Idi. Uluslararası politikadaki ününU 1970'lerin son yıllarmdan beri çeşitli îsrailli şahsiyetlerle görüşen ilk Füistinli yetkili olarak yapmıştı. Elbettekl bu görüşmeler FKÖ lideri Yaser Arafat'ın bılgisi ve talımatıyla yapılmaktaydı. Ancak, bu görüşmeJerl ncdeniyle, şimsekleri çeken Sartawi oldu. îssam Sartawı, son 1982 Aralık sonunda Tunus'ta üç îsrail şahsiyeti üri Avneri, emekli general Matityahu Peled ve Be gln'e muhalif küçük ShelJ Partisinln yöneticilerinden biriile Arafat arasında Tunus'ta yapılan görüşmeyi düzenledi ve bu görüşmede hazır bulundu. Sartawi'nin önemi sadece îsrailll sahsiyetlerle görüşmeleri yürüten FKÖ yetkilisi olmasından gelmiyordu. Sartawi, PKO' nün sosyalist enternasyonai nezdindeki temsilcisi idi. Yahu di kökenli Avusturya Başbakanı Bruno Kreisky ile yakın dostluk kurdu ve Kreisky'nin Arafat ve FKÖ ile yakınlığını sağlayan köprü oldu. Cezayir'deki toplantıda, Arafat, ince manevralarla ve yogun kulisle muhalefeti silahsızlandırmış ve «Filistin Ulusal Birliğinni elde etmişti. FKÖ yürütme Kurulu lıstesi Uzerindeki son pazarlıklar bıt mek üzereydi. ElFetih adına Abu lyad eleştirileri yanıtlamıştı. Isşam Sartawi'nin konuşmasımn bazı Filistinli örgütlerin tepkısini çekebileceğinı ve kongre taktiklerine zarar vere ceğini kestiren ElFetih yöneti mi, ElFetüı adına Abu îyad' dan başka kimsenin konuşmamasıhı ve söz âlmamasını bağ layıcı karar olarak saptadı. Sartawi buna öfkelenmiştl. Aurassı Oteli'nin asansörlerinin önünde 1015 yabancı gazeteciyla konuşurken şunlan söyledi: «önüne gelen Beynıt'n bir zafer olarak nitelcdl. Eğer on binlerce yaralı ve ölfl verdiğlmiz ve çekilmrk zorunda kaldığımu Beyrut boz?un değü bir zaferse. Bu kafayla gidersek, korkarım bundan sonraki ulusal konscy topiantınuzı fi.ji adalarında yapacağız. Filistin Ulusal Konseyt ilk önce Kudüs'te toplanmışti. Arduıdan Amnıan'da toplanmak zo nında kaldı. Orası da kaycedil di. Kahire ve Şatn'da toplandı. ijimdi oralarda da toplanamaz olduk, ta Cezayir'e gel. mek zorunda Italıyoruz. Bu gidişle hlr dahaki sefere Fiji Adalarında toplanmak zorunda kalırtz. Kı>:mşsaydım bu üslupla konuşacaktmı..» Sartawı'ye İsraılli şahsiyetlerle temaslanndan ötürü tep kıler doğabileceğı hatırlatıldı ğında, iyıce öfkelendi, «Yıilaıv dır benim kellemi istiyorlar. Ama benim kellemi isteyenler buradaki fsrailli Anuıon Kape lıouk'u paylaşamadılar. Ne gariptir ki, ben bir haftadır Amnon'la 5 dakika konuşacak drsatı bulanıadim. Bunu ciddi bir nedrn olarak kabul edcmem..» dedı. Sartawı, kırgın ve hınçlı, son basın toplantısında her şeye rağmen Aralat'ı suçlaraa maya ö'zen gösterdi. înandığl yoldan dönmeyeceğinı ve so rumluluğu sadece «çilekeş halkına» duyduğunu birkaç Kez vurguladı. Bir kaç dakika son ra Paris'e gitnrek üzere ayrıl dı. FKÖ dış eniormasyon yetkililennden birine sordum:; «Ne olacak şimdi? tssam Sar tani Arafat'a kiistü mü? ara larındakl bağ koptu mu?..» çünkü biliyoıdum kı, îssam Sartawi Tunus'ta hotel Salwa'da Arafat'ın odasıyla aynı koridorda sadece 20 metre me safede yaşıyor ve çalışıyor, lideri ile her an görüşüyordu. FKÖ Dış Enformasyon yefckilisinin yanıtı şöyle oldu: «Sartawi Abu Ammar'dan ay rtlabilir mi? Nereye gidecek, ne yapacak? Bir süre sonra Abu Ammar ona haber gön derip şöyle diyecektir: Sen ne yapiyorsun, Paris'te nasü yaşarsın. Orada seni Abu Nidalcller öldürür. Korkmııyor musun?.. Hadi gel artık buraya. Abu Nidal'e hedef olma..» IJzbon'da Sosyallst Enternasyonal toplantısında FKÖ' yü temsil ettiğine göre, Sarta wı, Arafat'tan kopmamıştı. Zaten Filistin Ulusal Konseyi de istifasını kabul etmemlşti. Ancak, düşünülen gerçekleşti. Sartawı'yı Paris' te değilse de, Lizbon'da Abu Nidal'ın terör orgütü öldür dü. Bu cinayet Abu Nidal'ın ve onu destekleyen bazı Arap ÜTkelerinin Arafati sürdürdügü diplomasiye karşı bir u,yansı olarak değerlendirilma Hdir. Aday olacak memur (Bastarah 1. radan orduya dönemeyecekler. Aynlma lsteklerl kabul edilen ler görev basında bulunduklan sUı>9c«, propaganda raahiyetinde hlç bir harekette bulu namayacaklar. Resıni elbise ile propaganda yapamayacaklar. Anayasa Kornisyonu milletve kili adaylıgı için ba^vuruya ilişkin 19. maddenin görüşülmasini erteledi. Komisyonda başvurulann incelenmesine iiişkin madde tas laktaki biçimiyle kabul edildi. Buna göre ll Seçim Kurulları kendi seçim çevrelerinin adaylan hakkında yaptıkları incele me sonunda bu yasada yazı lı adaylık koşullarmds noksanlık veya aykınlık bulundugunu görürlerse durumu ilandan itibaren iki gun içind« adaya Parti ll Başkanlarına ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirecekler. ADAYLARIN tLANI Adaylıklar kesinleştikten son ra Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme günün den önceki 27. gün seçim çevreterl itibariyle TBT ve Resmi Gazete ile ilan edecek. Komisyonda Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Ege gezisinde yapüğı konuşmaiardan sonra, Özellikle vatandasların oy pusulasındaki tercihini belirlemesine ilişkin yöntem konusunda Uyeler arasına değişik egilimler ortaya çıktığı ve bu eğilimlerin Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Aldıkaçtı'nın savunduğu KTFD'de uygulanan sistern üzerinde yoğunlaştıgı öğrenildi. Aldıkaçtı, THA muhabirjne yaptıgı açılclamada, baJH sorunlar çıkması yüzünden tasarının tamamlanamadığım söyledi. Karma liste konusunda da «karma Hste mutlaka ka bul edilmesl gerekir, kabul cdilecek» dedi. Konüsyon, yüzde on barajı aşan siyasi partilere aldıkları her oy için 10 lira yardım yapılması yolundakl alt komisyon önerlsinî reddetti ve taslaktan seçim yardımı maddesini çıkardı. Yine (Baştarafı 1. Sayfada) ekibindekı işçiler ile Hilmi Kuru yaşamlarını yitirdi. 10 işçi de yaralandı. yaralananlar ara. Kinda, EKİ Kozlu Teknik Müdür yardımcısı, maden mühendisl Alim Değirmenci de bulunuyor. ALARM VERİLİYOR Yeni grizu faciasının duyulmasından sonra, Zonguldak Valisi Galip Demirel ile EKt Müessese Müdürü Zeynel Ergin olay yerine gittüer. Bölgede alarm verildi. Belediye hoparlörlerinden ve EKt radyosundan sürekli kan anonsu yapıldı. Kozlu ile Zonguldak SSK Hastanesi arasındaki sahllyolu cankurtarandan başka araçlara kapatıldı. EKt ekipleri ocaga inerek, kurtarma ve göçük kaldırma çalışmalanna başladılar. Ocaktaki yangını önlemek için baraj yapımı sırasmda grizu nedeniyie meydana gelmiş facia son yıllarda pek hatırlanmıyor. 7 martta Kandilli'de meydana gelen olay, grizudan doğmuştu. Saat 23'e doğru kurtarma ça hşmalannm tamamlandığı, olayda 9 kişiden başka ölen olmadığı bildirildi. Zonguldak Va II Yardımcısı Osman özgül, ola yın meydana geldiği kömür o cağuıda başka kimsenln bulun madığını söyledi. TEZER: «HAYKIBIŞLARIMIZA KULAK VEREN YOK» Zonguldak ve Havalisi maden tşçileri Sendlkası Genel Başkanı IMehmet Tezer, «H»y kınslanmıza kuJak veren yok» dedi. Tezer şunlan söyledi: «tşletmeden aynlan, kazalar da ölen işçilerin yerlerine yenileri ahnamıyor. Bu durumda mmirlerı de kabahatli bulamıyo rum. Müesscscce hazırlanan iş programında istenilenier yerlnc gelmeyince ksbahat klmde aranacaktır?» Tezer, son kazada olduğu gibi işin başında mühendislerin olmasma rafmen bu tür kazalann yine de önlenemediği ni söyledi. 2 BAKAN OLAY TERİNDE Enerji ve Tabii Kaynakler Bakanı Fahir İlkel dün aksam Zonguldak'a gitti. Çalışma Bakanı Turhan Esener'in de bu sabah erken saatlerde Zonguldak'tft olacağı belirtildi. Çalışma Bakanı Esener, ANKA ajansına yaptığı açıklamada «GUcümüz ve imkânlanmız ölçüsünde is kazalarını önlemek için çaba harcıyoruz» dedi. Esener, özellikle 102 işçinin ölümüyle sonuçlanan Türkiye' nin en büyük maden kazasmdan sonra işçi saflığı ve is güvenligi açısından Bakanlığuı ça lışmaiannı hızlandırdığını, ancak varolan tefcnolojlk olanaklar çerçevestade, bu tür kazalann önüne tam anlanuyla geç menin güç olduğunu da belirtti. Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, «Teselllmiz ölii ve yaralı sayısuun az ounasıdır» dedi, SSK Genel Müdür Yardımcılarından Dr. Kemal Baydar" ın bir sağhk ekibiyle yola çıkanldığını kaydetti. Olayı sar at 19.35'de öğrendiğini söyleyen TKt Genel Müdürü Hayri Mumcu da olay yerine gitti. kımdır?. (Baştarafı 1. Sayfada) KarargâJıını Bağdat'ta kur du. PKÖ"nün Londra Temsil cisi Sait Hammami, Paris tem siloisi İzzettin Kalak, Bruksel temsilcisi Naim Khoder ve Ku veyt temsilcisi Yasta'in öldürül meteriyle, Paris'teki çeşitli ted hiş olaylarının, bu arada Lübnan'a İsrail saldınsını başlatan, tsrail'in Londra Büyukel çisi Shlomo Argov'a karşı gi rişiien suikastin altına irozasını attı. 1981'de merkezini Şam'a kay dırdı. Irak Ue de ilişkisini korudu. Gerek Şam gerekse Bağdat'ta bürolan var. Devrimci ElFetih adında çeşitli istihbarat örgütlerinin bu ara da îsrail gizlj servisi MOSSAD1 ın sızdığı varsayılan bir yeral tı örgütünUn liderliğini yapıyor.. Atatürk (Baştarafı 1. Sayfada) risl için esas komisyon olan Milli Eğitim Komisyonu Bütçe Plan Komisyonundan görüş istemiştl. Bütçe Plan Komisyonu'nda kurulan Alt Komisyon, yasa öne risinl inceleyerek hazırladığı raporu Bütçe Plan Komisyonu Başkanlığı'na dün sundu. Ahmet Sanver Doğu, Necmettin Narhoglu ve Ertugrul Zekai ökte'den olu şan Alt Komisyon'un raporu bugünkü komisyon toplantısında görüşülecek. Raporda, Atatürk'ün manevl hlmayelerlnde Cumhurbaşkanı'nın gözetim ve denetiminde Basbakanlığa bağlı kamu tüzel klşlliğine sahip katma bütçeli Atatürk Kültür Dil ve Tarlh Yüksek Kurumu Müsteşarlığı kurulması öngörtilüyor. Bu Müsteşarlığın temel karar organı Atatürk Kültür Dil ve Tarlh Yüksek Kurulu olacak. Müsteşarhğa bağ lı kuruluşlar ise, raporda Söyle belirlendi: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, TUrk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Raporda, yasa önerisinin ana ilkeler başlığım taşıyan 3'üncü maddeslnde Türk Dlli ile llgill 2 fıkrada da değlşiklik yapılıyor. Bu fıkralar şöyle düzenlendi: «Kuram, kültür, dil ve tarih değerlerimizin bilimsel yoldan ortaya çıkarıhnasını ve belgelenmeslnl esas almak, TUrk dillnin öz giizelliğlnln meydana çıkanlması ve sadeleştirilmesinde kuşaklar arasında anlatışta ve söyleyişte birlestiricf yönde hareket etme ilkeslni uygulayacak.» i s t ^ **"" Enternasyonai sona erdi Dıs Haberler Servisi Sosyalist Enternasyonalin Portekiz'in Albufelra tesntinde yapılan 16. kongresi önceki gun sona erdi. PKÖ temsilcisi 1aam Ssrtavi'nin öldürülmesinin büyük bir şok yarattığı kongrede nükleer sUahsızlanmadan yeni enerji karnaklarının geliş tirümesine Ortadoğu, Orta Amerika, Afganistan, Polonya' da yaşanan bunalımlara kadar birçok sorun ele alındı. Fe doral Almanya eski Başbakanı Willy Brandt'ın örgüt baskanlığına yenlden seçüdiği Kongre'de alınan sonuç kararlarının başlıcalan şunlar: # Sanayileşmiş ülkelerle kal kınmakta olan Ulkeler arasın da işbirligi sağlanması ve bu amaçla «yeni uluslararası eko nomik düzen» kurulması, işsiz lik ve enflasyponla mücadele edilmasi, # Afganistan, Polonya ve Or ta Amerika'dakl bunalımın Uçüncü dünya savaşını başlata bilecek birer kıvılcım olabile ceğini gözönüna alarak bu so runlara çözüm aranması. # Azınlıkların, gençligin ve kadınlann sosyal ve ekonomik alanlarda daha etkin konuma getirilmeleri. FKÖ (Baştarafı 1. Sayfada) tekiz'e geçen cuma günü Is panya'dan geldiğl bildiriliyor. Kuzey Yemen'de bulunau P'KÖ lideri Yaser Aratnt, Sartavl'nin öldürülmesinl «Filistin devrinıi lçiu büyük bir kayıp» olarak nlteledi. Arafat, Sartavi'nin öldürülmesinin mücadelelerini hızlandıracagını belirterek olaydan Îsrail Haberalma örgütü Mossad'ı sorum lu tuttu. FKÖ lideri Mossad'a, «ceşitli isimler tasıyan bazı ajanların yardım ettiğini» belirtti. Arafat konuşmasında, Sartavinin öldürülmesinin. Mossad'm 1973 yılmda Beyrufta üç FKÖ liderinl öldürmesinin 10. yıldönümüne rastlamasına dikkati çek ti. Arkadasımız Nilgün Cerrahoğlu'nun Madrid'den bll dirdiğine göre, Sartavi'nin öldürülmesi Ispanya'da büyük tepkilere yol açtı. îspanya Basbakanı Felipe Gonzales olayı, «Ortadoğu' da barışın sağlanmasını en gellemek isteyenlerin kara eli» olarak niteledi. Gonzales, «Sartavi'nin ölümü ile banşa doğru atılan köprüler havaya uçuruldu» şeklinde konuştu. Sosyalist Enternasyonai Başkanı Willy Brandt ise, Sartavl'nln uzlaşma ve ılım lılığm sözcüsü olduğunu belirterek, «kendini banşa adamış bu insanı öldürücü bir nefretin ortadan kaldırdıftı aoıktır» dedi. TÜRKİYE'NfN TEPKtSt Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman Sartavci'nin öldürülmesinl ü züntüyle karşıladıklarmı söy ledi. «Biz bu tip siyasi cinayetlere her zaman karşıyız karşı çıkmışızdır» dedi. DUNYADADUGUN Ali SİRMEN (Baştarafı 3. Sayfada) Olayın perde arkasmdaki gelişmeler de bunlardır. Bugün Pekin Washlngton ilişkileri bir kaç yü öncek*lnden çok daha değişiktir. Ama bu değişikllğe bakarak, Çin'in, ABD ile yine Mao döneminin gergin ilişkilerine girip, Sovyetler'e yakmlaşacağını düşünmek pek olası değildir. Şimdilik görünen, Pekin'in her iki büyük güç ile de ilişkilerini daha normal ve gerçekçi düzeyde tutma çabasını güttüğüdür. Halikarnas Balıkcısı (Bastarafı 10. Sayfada) Ertesl sabeh Peyrefitte saat seldzcle uğradım. Konuşmaya basladıkdan beş dakika sonra, benimle, hiç olmazsa blr kaç saat kalmakla neler kaybettiğinl anladı. Seklz buçukta gidecekdl ama dokuzbuçuğa kadar kaldı. Bu sfirede bep konusmuyordum. Çünki bana sordukça cevaplan not olarak yazıyordu. îazı da konuşmaktan yavaştu, Bana yazmak içia adresiml aldı. Ben yazacağı Büyük tskender'den pek hayırb bir şey beklemiyonım. İskender katmerli tann olmanın delisi bir adamdı. O bahsi açmadık. İntlbaım şimdlye kadar yazılan Büyük tskenderlere bir tane ılaha bez men vall sabık İskender Efes'e uğradığı zaman, Artcmls tapınağının, dünya yedlncl harikası sayılan, büyük tapmak yapılıyordu. İskender tapınafın hem Artemis'e hem de tann olarak kendisine ittihaf edilmesi sartiyle, yapun parasını 5de. yeceğini vaid ettl. Efesliler, bu dell herlfe • kızdırmamak İçin • nezakette, blr tapınakta İU tann olmaz deye cevap verdller. Mısır'da tann Ammon'un oğlu blr tann olmaya çalışdı. Amon'un tapmağı çölün ortasındaydı. Tann oğlu olmak için Ammon tapına^ının papazlarıyla çiilü geçmek gerekiyordu. tskender'e yerrte lla yılan, gökde iki karga kllavuzluk etmi?. Gordüm'deki kör düğüınü çöznıek için uğrasdıkdan sonra çözmenin goya kolayı, düğümü kılıcıyla kesmiş. O kılıcıyla patates soysaydı daha işe yarar birseyde kullanmış olurdn kılıcını. Kılıcın ancak savunmada bir onuru vardır. Zaten oldukdan sonra • yani İskender. Seksen yüz yıl eşek süriisü generallerinin arasuıda savas sürdü. Hlç bir general Ptolemesis müstesna • yatağuıda ölmedl. Savaşların çoğu da Anadolu'da savaşdığı için birçok Anadolulu öldfi. Çoğn boşuna. Blr problem kılıç lle fasü olmaz. DUğiimün ip ucunu bulursun geriye çeke çeke çözersin. Hlç başka türlfl de çözülmez. Ancak ve ancak böyle cözülur. Ben burada mektulnıma son veriyorum. Sizden yalınu blr ricam var. O söylediğlm resimleri aldırtmışsenlz, bana bfrer kopyasım gönderirseniz çok memnun olurum. Bu Peyreflttein gelmeslnm büyük bir faydası slzl tammsm oldu. Bakl saygılar, sevgiler ve candan Merhabalar, Cevat Şakir Halikarnas BaUkçıa Yaralılar (Baştarafı 1. Sayfada) Kanlı (İşçi), Şerafettln Kabakoğlu (İşçi), Hasan All Aksekl (Mühendis). Ayağında damar kesintisi olan Muzaffer Altıntas adlı işçi, Ankara'ya götürülerek, Dışkapı SSK Hastanesi Damar Cerrahi Bölümü'nde ameliyata alındı. 361 bin ögrend (Baştarafı 1. Sayfada) saıcinleştirici almak için izin istedi. Prof. Günalp, Mahmut Ertugrul'u sakinleştiricinin yararı olmayacagına ikna ettı ve rahatlasin diye pencere kenarma oturttu. Âmft ve sakat öğrenciler, universiteye giriş 1. basamak sınavma ayrı salonlarda alındılar. îstanbul'da Hay darpaşa Lisesi'nde 4, Galatasaray Lisesi'nde 10, İ.Ü. Ede biyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü'nde 4 Ama ve sakat öğrenci, ytnlarında yardımcılanyla birlikte smava katıldı. Ankara'da Ulus Kız Meslek Lisesi'nde 17 âmâ ve 13 sakat öğrenci sınava girdi. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hüküm'ülerdsn de ÖŞS'ye girenler oldu. îstanbul'da, 1. Ordu ve Sı Kpmutaaligınca Selimiye Kışlası'nda aynlan smav salonunda 28 tutuklu smava katıldı. Bu kişilerden 3'ü Bayrampaşa, 2'si Paşakapısı Cezaevi'nde yatan adi suçlulardı. Ikisi kız 23 tutukluysa ceşitli askeri ceza ve tutukevlerinden gelmiştL Ankara Kapah Cezaevi'nde 13 aday sınava girdi. Ma mak Özel Askeri Ceza ve Tutukevi'nde sınava giren adayların sayısı da, çevre illerden getirilen bazı sanıklarla birlikte 13'ü buldu. İzmir Buca Bölge Cezae, vi'nde de bir tutuklu samk, gardiyan gözetiminde sınava katıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Altan Günalp, İzmir ve Diyarbakır'da ikişer adayın sınav belgelerinin iptal edildiğini açıkladı. Söz konusu adaylann kendi yerlerine başkan lanm smava soktuklan b«lirlendi. Istanbul Haber Servisi Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl îstanbul'da korunması gere ken tarihi yapı, tarihi alan've surlann düzenlenmesi çalışmalannın başlatıldığmı bildirdi. Tırtıl, İstanbul Belediyesince sürdürülmekte olan tarihi alanları koruma toplantısında yaptığı konuşmada «Ekiplerin Boğazın korunması, Haliç sahilleri ile Sultanahmet mcydanlannı düzcnleme çalı.şmalarını yoğun biçimde sürdürdüklerinl» bildirdi. «Ayrıca tarihi yanmada için 4 yıllık bir imar planmın hazırlıklan başlamıştır» dedi, Tırtıl: Tarihi surların düzenlenmesine başlandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog