Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 SPOR 12 NİSAN 1983 Âtletler, para almadan koşmuyor Uluslararası Atletizra Federasyonu, fiyatlan artu eaftı yanşlar. Aşagı yukan 100 bin ran atletleri nasıl yarıştiracaklannı düşünüyor. la yanş dolarbk bir toplamdüzenleyicilart bir Bir organizatör Coe'ya 4 milyon vermeye hazır. kartel oluşturabilir ku$kuSPOR SERVtSt UİU3lararası Atletizm Federasyonu'muı yeni kurallan uygulamaya konursa, dünyamn belll başlı atletleri bu yaz döneminde açıkça para için koşacak. Bu konuya ilişkin olarak kurallar ve yönelimler hakkında kesin Higi edinmek için bl r grup yarn düzenleyicisi Fedorasyondan bilgi Istedl. Bazılan endişell. Biri de Sebastîan Coe' ya 20 bin dolar U reüyon llra) vermeye hazır oldugunu söylüyor. Köln, Zurih, Bruksel, Oslo ve Paris, Coe'nun katılaBUZ, Üstelik bu gelir, Coo İÇin «gerekli» diye değerlendiriliyor. yansma prlmi. spor giyeceklerl, reklam vb.. giderlerl olarak. Sporcuların ancak gidiş . dönü!? uçak biletı alabildikleri zamana göre çok büyuk bir adun bu (I..) Yang düzenleyidleri ise endişelı bir bekleyiş içlndeler. Bu parah yanşlar, yarışçı lara mı, paralı adam'ara mı yarayacak? (The Guardian) «30 milyonluk teniscl John McEnroe. Nasıl mı? Omega »aatlerinîn reklamı İçin 75 bin dolar, bir süper markette bir saatlik Imza töreni so nucu, reklam yaptı^ı için 10 bin dolar vb.. Ve yilda 30 milyon dolavrada kazanç. Bir tenls turnuvalan dü»enleylcisl 'Artık bugun, McEnroe, 500 bin franktan az bir fiyata oynamayı kabuî etmez..' diyor.» Bu bölüm ünlü Daily Telgraph ga zetesinden abndı. Evet, »por ve para. V» spor alanlanndan iW örnek. sportoto tahmîni 1) Sanyer. Fenerbahçe 20 lider Fenerbahçe ile llgin en Istürarsız takımı Sanyer KT&. smdakl karşılaşmanm normal Bonucu 2.. Ama «ae olur ne olmaz» diye düşUnenlore 0*ı 0no> rlriz. 2) Beşiktaş. Galatasaray 0.2.1 Pazar gunünü «bozgnn» !le kapatan ikl takımın karsılasm» sında Uç olasılığı da gözönünde tutmaü. Ama tansiyonu ytlk Bek böyle maçlar için tincelikU (Snerimiz 0... Castella, Salazor'ı geride bıraktı 3) Adana D. Spor . Mersin İd. Y. 1.2 Ligde iddiası bulunmayan bu iki güney takımînın karşılaşma sında agiTlık evsaîıibinden yana.. Puan sıralamasmda bu haf taîd rakibinden 2 puan üstta bulunan Mersin îdmanyurdu'nu da unutmamak gerek, Rotterdam Maratonu'nu kazandı, 5 milyon aldı ROTTEEDAM (Cumhuriyet) Pazar güntt burada koşulan Uluslararası Maraton Yanşmda günlerden beri rnerakla beklenen Salazar De Castella mücadelesl gerçekleşmedl. Tüm zamanlann en iyl ikinci performansma sahlp Avustraiyalı Robert De Castella, 42 kilometre 195 metrelik parkuru 2 saat 8 daklka 37 saniyede kateöerek birinci olurken, dünyanın 1 numarah maratoncusu olarak tanınan Küba kökenll Alberto Salazar ilk üçe bilo giremedi ve ancak beşincl olablldi 2 saat 10 dakika 8 saîılyelik dereceslyle. «Dev Maıaton»da lkinclliğl, Dünya Kros Şamplyonası'nda lklncl olan Portekizll Carlos Lopea De Castella'nın lkl sanlye ardmdan alırken, üçüncülük lse Mekslkalı Rodolfo Oomez'e naslp oldu: 2 saat 9 dakika 25 sanlye. Robert De Castella, Rotterdam maratonunu birinci bltirmekle, ortaya konulan 5 milyon 11ralık ödtllün de sahibl oldu. Kadmlar, erkekleri kovup bir kulübe el koydu Ârçeliklî sporculara ödül tSTANOTL, (THA) Arçelik spor kulübünün 3 dalda d© rece alan sporeularına yapılan bir törenle plaket venldi. Arçelik kulübünün Gebze'de ki tesislerinde yapılan törene Kulüp Başkanı Sarper KartaJ yönetim kurulu üyeleri Ergin Evcimen, Altan Yüksel, Şener Alp ile voleybol, basketbol ve eltopu dallannda derece alan sporcular katıldı. Törende kısa bir konusma yapan Başkan Kartal sporcuları kutlarken, başanlannın do vaımnı diledl. Bu arada» voley bolda büyük bayanlarda Türkiye ve İstanbul ikincisi, genç kuâarda tstanbul üçüneüsU ve Türkiye şampyiyonu, basket bolda tstanbul ikinci lig şam piyonu, eltopu kızlarda Istan bul şampiyomı ve Türkiye ikincisı erkekierde ise TUrkiye üçüncüsü olan takım sporculanna ve antrenörlerine plaketleri verildi. Daha sonra plaket törenine katüan idare ci ve sporcular tesislerda verüen yemeğe katıldılar. Borg'u yenen Connors 5 0 milyon lira kazandı TOKYO, (CumhurlyetV Dünyanın Iki ünlü tenlsçisinin karşı kargıya geldiğl Tokyo Tenis Turnuvasmda ortaya konulan 50 mHyon îiralık ödülü Borg'u ye nen Connors kazandı. Profesyonel tenis turnuvasında dün yapılan final maçmda Bjorn Borg, Jimnıy Connors'a ikl sette de (6 3 ve 6 4) yenildi. Böylece ortaya ödül olarak konulan 250 bin dolar (yaklaşık faO müyon TL.) Jimmy Connors'un oldu. • Bakan Özgül, Çln Halh Cumhuriyeti Kültür Bakanı ile göruştu. Uras: Ligde bir lıafta komedi, bir lıafta trajedi oynanıyor Haftanın değerlendirmesinî yapan tstanbul ta. kımîan içlnde en mutlu ekip F. Balıçe. Başkan Şen: «G. Antep galibiyeti ile krizi atlattık» dedi. Spor Sorvlsl Türkiye 1. Hginde önceki gün yapılan karşılaşmalar sonrası çalıştıncı ve yöneticiler görüşlerini açıkladılar. Fenerbahçe Kulübü Başkakanı Ali Şen, Büyak bir onur mücadelesi vererek krizi atlattık» dedi. Fenerbahçe'de uzun bir süredir görulen düşüşün sona erdıgini belirten Şen, daha sonra şöyle konuştu: «Çeşltli nedenlerle blr süredir takım büyük bîr düşüş lçlndeydi. Ancak bu düşüş bizi hiç bir zaman ümitsizliğe duşürmediği gibl aksine hırslandırdı. Federasyon Kupasında tur atladıktan sonra. deplaa manda Gaziantepspor karşısmda alman galibiyntle ligde yeniden liderliğe yükseldik. Kötü gidişe futbolculannuz haysîyetlerini koruyarak, onurlu bir mücadele ile son verdiler. Böylece takım yeniden rayma oturdu ve krizi atlattık. Ligde geriye kalan 10 maçımızda tüm Türkiye'dekl büyük Fenerbahçe taraftarlanndan destek bekiiyoruz. Fenerbahçe' dekl düşüşün durması ve ta raftarlanmızin desteği «ampiyonluk yolunda emin •dımlarla ilerleyeceğiz.» Galatasaray Kulübü Başka nı Ali Uras, Trabzonspor karşılaşması ile llgıli olarak «Kazansaydık büyuk avantaj yakalayacaktak. Ancak eaeli hastabğımız ıstJkrarsızhk yine keudini f;3sterdi» dedi. Türk futbolunda yıllardır kendini gösteren istikrarsızJıgın Trabzonspor maçı gibi onemli bir karşüaşmada kendini göstermesinin Galatasaray açısmdan üzücü olduğunu belirten Uras, şöyle konuştu: «tster komedi deyin Ister trajedi. Bu oyun yıllardır Türk futbolunda serglleniyor. Bugün çok İyl futbol oynayıp İyl bir sonuç alan takım, gelecek hafta tanm 1 r Kulübü'aua 30"» y yakm voleybol ta' üil d l bnu var. Ama geçtiğimtz gttnlerde knlttbfin kadm Bporcnlan, eıkekleri ya trlbfine ya da yoneticiUğe attüar ve kulübil kadınlar kulübü halîne ddnuştürdüler. Şimdi S0'« yakm taknnda yalnızca bayanlsr voleybol eynuyor. 3 bin Mşilik blr nüfnsa sahip Oythe kasabasınâa kadınlanıt tckelindeö bu kulüp, ştmdî llgierde biı ttst« çıkmayı plaauyor. Fotoğrafta Oythetokurumnikl güçlü eleıranı idmanda gorulüyor. . , (Fotoğraf: INP) y vn 4) Trabzonspor. Kocaelispor 1 Llg liderlifine emin adımlarla yürüyen Trabzonspor'un bu karşılasmada puan bırakması düşünülemez. Düşme potasına hem uzak, hem de yakın olan Kocaelispor ise en ezından beraberlJk için oynayacak kuşkusu2. Sürpriz isteyenlere O'ı ttn«riria. 5) Altay. Zonguldakspor 1.0 U g sonuncusu Altay'ın lcurtulma umudu hemen hemen kalmadı. Ama geçtigimiz haîta Adana deplasmamndan bir puanla dönen SıyahBeyazhlar üek de güçlü olmayan Zonguldakspor'u yenebiîîrler. Tabii kupon lanmızı doidururken 0'lan da ihmal etmeyelim. GORUS HINC/4 UUJC Bitmeyen KinL «Avrnpa Şampiyonası'nda basanlı olamaes» görevden almacak..» Dünya üzerinde, siz herhangl blr federasyon üyesinin ya da yetkilisinin, göreve getirdiğl blr hoca için, daha ortada f ol yok yunmrta yokken böyl» bir açıklama yaptığım duydunuz mu? Dünya üzerinde siz herhangl blr federasyon üyesinin. ya da yetkilisinin, rakiplerlnl tanımak üzere elindekl blr fırsatı değerlendirip turnuva lzlemeğe giden ulusal takım antrenörü hakkında soruşturma açtırmaya çabştığını işittinlz mi?. tşitmedinizse lşitin Işte.. Burası Türkiye'diı.. Devlet Başkanı'nın «Güreşl kalkındırmak İçin n» lazunsa yapın» dediğl Türkiye.. Muharrem Atik'ten söz edlyoruz.. Pederasyon Başkanı Hasan Bozbey'in kendi heyetindekl en azılı Muharrem Atik düşmanlarının her türlü oyununa tek başma ve gerçekten yürekle karşı koyması sonunda, göreve getirilen Türkiye'nln tek güreş uzmanı hocası Muharrem Atik'ten.. Bozbey'e dişlerinl geçiremeyenler ve kararı önleyemeyenler, şimdl Muharrem başarısız olsun diye ellerinden geleni yapıyorlar. Adamın ve çocuKlannın moralini bozmak, başarı şansını asgarlye todirmek için hergün bir başka bozguncu haberl basına sızdırıyorlar.. Ulusal başarıları değil de sansasyonları tercih eden bazı genç arkaraşlarımıa da bu zehirlerl sütunlarına geçlrmekte saKınca görmüyorlar.. Muharrem iyl hoca.. Ama elinde sihlrll değnek yok.. Gelecek.. lkl ay işln başında kalacak.. Hop.. Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda mudzeler yaratacak.. Bunu ummak ve beklemek satdillik olur.. Hele Türk güreşi gibi yıllardır sırtını yerden kaldıramamış bir spor dalmda lkl ayda bu mucizeyl gerçekleştirecek kişl dünya üzerinde var mı acaba?.. Muharrem Hoca, en İyl niyetle kollan sıvanus.. Çalışıyor.. Yardim istediğl yok.. «Gölge etmesinler, başka ihsan Istemem» diyor.. Ama ediyorlar.. Peste"de tarihimizin en büyük hezlmetine uğrarsak. zil takıp oynayacak ve «Işte Muharrem» diye bay ram yapma fırsatmı eltae <?eçlrecek kişller, hergün ama hergün blr başka <sehlr saçıyorlar.. Oylesine saçıyorlar ki, Hoca, «Kampa bir ruta doktoru gerek, hepimiz delireceğiz yoksa» demek zorunda kalıyor.. Çırpma. çırpma dediklerl oyunun ve paradlarının ttim inceliklerini bildiğini basma kanıtlama geregi duyuyor.. Bir batılı kafa için bunlar komlk şeylerdlr. Gavura anlatsanız, şaka edlyorsunuz sanır.. Ama Türklye'de bitmez tukenmez bir Muharrem Atik nefretl yüzündea, ulusal gurur ve ayyıldızlı forma uzerine bu çlrkln oyunlar oynanmağa devam ediyor. Muharrem'in başarılı olmasından ölesiye korkuyor ve böyle bir şey olursa onu blr daha yıkamayacaklannı blliyoriar. Ama tek geçim yollan güreş olan bu mlnder farelerlne duyuruyoruz.. Bu alkenin ulusal forması. ulusal gururu sahipslz değildir.. Kendi küçük menfaatlerl uğruna, Türk güreşlnl yıkmağa çalışanlan yakmdan izleyecek ve kamuoyuna adlan, sanları ve günâhları ile teşhlr edeceğlz. Bu böyle biline.. Bugün Muharrem'in arkasmda Bozbey var.. Seçkiner var.. Güngör var« özgül var.. Nihayet, Türk sporunun gerçeklerinl yakmdan bllen onurlu Türk basını var. Bunu blldikleri için açıkça ortaya çıkamayan ve yeraltı dedikodulan ile lğrenc ?ehirlerini saçan bu mlnder fareleri İyl bilsinler kl. Türk güreşinin bugün sahip olduğu tek şansı onlara yedlrmeyecegi2 Muharrem'e de, çocuklarma da blr çlft sözümüz var Kulaklannm bu çlrkln dedlkodulara tıkaym ve gönül rLhatlığı lle çahşmalarmızı sürdürün.. Bu ülkenin tüm etkln gtiçlerl slzin yamnızda. Sabırla ve lnançla başannızı bekiiyoruz.. Gerisi mi?.. Ataîan ız söylemls zaten: «tt ürür, kervan yürür!. ANKARA, (a.a.) Gençllk ve Spor Bakanı Vecdl özgül, Çin Halk Cumhurlye ti Kültür Bakam Zhu Muzhl ile görüstü. Gençlik ve Spor Bakanı özgül ile Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Muzhl arasındaki görüşmede iki ülke arasmda sportlf illşkllerln gelistirilmesi konusu üzerinde duruldu. Çln Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Zhu Muzhi, görüşme sırasında Gençlik ve Spor Bakam özgül'e «Tttrk sporcularını Çin'de görmekten mutluluk duyacaklanm» söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Vecdi özgül ise iki ülke arasındaki uzaklığa dlkkati çekerek sporcu kafllelerinin seyahatl nüı çok masraflı olduğunu belirttL Muzhi, Türk sporcularını Cin'e davet etti • Milli Basketbol Takımı/ çahşacak salon hulamıyor Spor ve Sergi Sarayının hafta içinde bakıma alın ması, Basketbol Federasyonunu Milli takuna ça. bşacak salon arama telaşına düşürdiL CengizKAPTAK 2428 nlsan tarihlerl arasuv da yapılacak olan uluslararası îstanbul basketbol tumuvasına hazırlanan basketbol milll takım aday kadrosu bulabildiği ölçüde salon çaiışmalan yapıyor. Milli teknn İçin belirlenen «ıtreman programlan gereğince dün sabah çalışma yapmak üzere Spor ve Sergı sarayında toplanan basfcetbolcüler, salonun (Vncekl gun y&püaa «g«ce» nedeniyle temizliğe alınması üzeıine ellerinde çanta calon aramaya koyuldular. Eczacıbaşı salonunun aynı saatlerde çalışrnaya uygun olması üzerine Milliler ar.tremanlannı Levent'tekl Eczacıbaşı tesislerinde sürdürdüler. Kros çalışr.ıalaxının ardın«îan bir günlük isürahaüerini tamamlayan Mılliler, teknik di rektör Adnan Siyavuş yönetiminde sürdürdükleri antreman mayacak kadar kotfl oynayıp yenllebiliyor. Biz son haftalardakl başarıh futbolumuzla üstelik dep lasman fazîalıgı olan haftalarda liderliğe yükseldik, an cak daha önce de söylcdiğim gibi ezeli hastalığımtz olan istikrarsızlık kendini gösterince bir anda liderlikten indik. Aynı oyun diğer kuîüpler İçin de gereçli. Örneğin, geçen hafta Ankaragücü kar~ şısında basından tzlcdiğim kadanyla çok kötü bir futbol sergileyerek yemlen Fe nerbahçe, 1 hafta sonra küme düşme potasmdaki bir takımı üstelik kendi sahaamda yenebiliyor. Beşiktaş Kulübü basın sflzcüsü Yalçın Karadeniz, Sakaryaspor yenilgisıyle ilgl 11 olarak «Geçen yılm şampiyonuna yakışmayan oyunla büyük bir yara aldık» dedi. Sakaryaspor deplasmanın da teknik ve taktlk uygulamftlı dan 3O'bJc bir yenılgiyle calısmalar yaparak, özellikls dönen SiyahBeyazh takımın ABD'de uygulanan değişli hü basm sözcüsü Yalçra Karacum setleriıün adaptasyonu Ü deniz, sezonun en ağır yezerinde durdular. nilgisini aldıklarım ve sonuca aon derece üzüldüklerinl Milli takım teknik direktörtl belirterek şunları söyledl: Aydan Siyavuş, uluslararası b «Sakaryaspor deplasmatanbul basketbol tumuvasının railli takım oyuncuları için nında İlk gols kadar rolantecrübe kazanmak ve Balkan tlde götürdü^ümüz maçı basketbol şampiyonasına hazır inanılmaz hatalar sonucunlüt amacıyla yararh olacağını da yedi*imiz ikinci ve üçünbellrterek, yaptıgımu çalış cü gollerle yenik bitirdik, malarda her geçen gün daha da yengi ve yenllgi futbol karmodernleşen basketboldaJd ge şUaşmalannm seçeneklerlnlişmeleri milll tatam oyuncu de n blrlsîdir, ancak sergilelamnıza uyarlatnaya çalısıyc nen futbol geçen yılm şararuz.» dedi. plyonuna yakışmadı. • 6) Ankaragücü. Boîuspor 1 Son iki haftsmn başarılı taltımı Ankaraglicu, geçen hafta Samsvmspor karşısmda önca yenik dunmıa düşen Boluspor'u kolayca yenebihr, Onun için «1» diyoruz. 7) Samsunspor. Adanaspor 1.0 Ligden düşecek ounası en «kuv vetle muhtemel» takunlardan blri olan Samsunspor, geçen hafta sonuncu Altay'a evinde 1 puan kaptıran Adanaspor karçısuıda. Biz «norntal şartlarda 1» diyonız. Ama tmna bir de Türk futbolunun istikrarsızlık paymı eklerseniz, ikinci olasıhk 0... 8) Gaziantepspor . Sakaryaspor 0.1.2 Ligln üç 18 puanlı tekîmının en tist sırasında bulunan Gaziantepspor, geçen hafta Beşiktaş'ı 30 yenen Sakaryaspor lle karsılaşıyor. Antep düşme potasmdan çıkmak için 2. Sakaryaspor ise en azından 1 pu« anı amaçlayacsk. Bizim öneri< miz üç olasılıklı. 9) Lisin ne yapacagı pek de kestirilemeyecek ikl ekıbmin karşı îaşmasında evsahibi takım daha şanslı. Bursaspor 1 10) Tekirdağspor . Anadolu 1 Galatasaray^ Trabzon'da çok şey yitîrdi Türkiye 1. Futbol Llgi'nin ?T. haftasının sonunda Fenerbahçe yeniden liderliğe yükseldi. San Lacivertliler, Gaziantepspor deplasmanında Selçuk'un ayağuıdan kazandıkları golle iki puanı çıkartırlarken Galatasaray, Trabzonspor karşısmda hiç bir varlık gösteremeyerek iki puanJa birlıkte liderliği de bıraktı. Bordo Mavıli takım elde ettiği bu galibiyetle Galatasaray xle arasında puan farkını da eşitlemiş oldu. Şampiyonluk savaşımı veren Beşiktaş ise Sakaryaspor deplasmanında aldıgı farkh venügi lle bu iddiası m yitirdi. Boluspor, dü^ne po tasmdaki Samsıuıspor karşısın da 21 kasanmasına karşın 90 dakika içinde zorlu anlar yaşadı. Antalyaspor, Zonguldakspor'a, Mersuıidmanyurdu Ankaragücü'ne, Adanaspor da Altay'a sahaîaruıda birer puan verdiler. Kocaelispor ise, Adana demirspor karşısında aldığı ga llbiyetle sıralamada onunculuğa yükseldi. Puan sıralamasının sonunda 14 puanlı Altay bulunuyor. Tehlike bölgesindeki öta lci takımlardan Samsunspor,, Zonguldakspor, Gaziantepspor'. un 18, Antalyaspor'un da 19 pu anları var. HAFTANIN TAKDM1: TRABZONSPOR tdg'de her yü olduğu gibi bu dönemde şampiyoniuk arayan Bordo Mavililer lider Galata saray'ı iki golle devırerek haîtanm başanlı ekibi oldu. HAFTANIN FÜTBOîXXTSÜ: tSKENDER Trabzonspor'un Galatasaray"ı yendiği karşılaşmada 90 dakika boyunca başanlı bir futbol sergileyen vs bunun yanısıra bir de gol atan Iskender haltanın en başanh lutbolcusu oldu. HAFTANIN HAKEMÎ: SADIK DEDA (Trabzonspo* Galatasaray) Haitanın en zoriu karsılaşmasını yerinde kararlan ile başanlı bir biçimde yöneten Sadık Deda haftanın en başarılı hakemi oldu. HAFTANIN KARMASI: Nurettin (Fenerbahçe) Erdoğan (Fenerbahçe), Bahattin (Trabzonspor), Fatih (Galatasaray), Bilal (Ankaıagücü) Tuna (Sakaryaspor), Iskender (Trab Eonsport, Beyhan (Bursaspor) Mustafa (Fenerbahçe), Güngör (Trabzonspor), Ahmet (Sakaryaspor). SARI KARTLAR: Smail, O ğuz CSanyer), Sedat III, Sinan, AriJ (Bursaspor), Ahmet, ö mer (Gaziantepspor)' Mustafa (Fenerbahçe), Levent (Trabzonspor), Sinan (Galatassray), Şenol (Sakaryaspor), Hüseyin (Mersin îd. Yurdıı), Hüsnü (Ankaragücü) Şeref (Altay). Düşme potasmdan çıtanak için son haftalarda büyük çaba harcayan Tekirdağspor, iddiasta Anadolu'ya puan vermsyecektir. 11) Aydınspor. Karsıyaka 0.1.2 Sampiyonluğa oynayan Karşıya ka Aydın karşısmda en azmdan bir puan arayacak. Üç ihtimalli bir maç. =özetle= 12) Amasyaspor. Kayserispor 0.2 DUşme potasındaki spor, güçlü ve iddialı spor karşısında varhk meyecektir. tlk olarak olarak 2"yi öneririz. AmasyaKayserigöstere0, ikinci YILDIZ BASKETBOL Avrupa Yıldızlar Şampiyonası grup eleme müsabakalanna ka. tslacak Yüdız Basketbol Mılll Takımı açıklandı. Hakan Yörükoglu, Ahmet Arasan (Î.B.Y.S.), Mithat Bereket, Atilla Gültuna (Aök. K.) Erol PehUvan (I.B.Y.S.) Levent Topsakal (ÎTÜ), Suat Olcay (IzmirKarşıyaka), Özcan Özbey (Efes Pilsen), ömer Büyükaycaa (Eczacıbaşı), Murat Yurdakul (Galatasaray), Mert Soley (YcdekEczacıbaşı). FENERBAÇE ÇALIŞTI Cumartesi günü Sanyer ile karşüaşacak F.Bahçe ftıtbol takımı, Stankoviç nezaretinde haftamn ilk çahçmasım yaptu Stankoviç basın mensuplanyla soîıbetinde, Begoviç'in kendismden izin alarak Yugoslavya' ya gittigini söyledi. DAVliTPAŞA Davutpaşa teknik direktörtt ŞUrü Ersoy, amaçlannuı ligden düşmemc^ oldufeunu, bunun içinde var güç'erl ile çalıştıklannı söyledi. tSTANBUL ÜNtVERSİTESt ŞÖLENI İstanbm Üniversi. tesi spor şöleni Eyüp salonunda yapılan voleybol maçlan ile sürdü. Toplu sonuçlar: ErJreftl e r : Veteriner „ Cerrahpaşa : 13, Siyasal W ş : 30, İşletm a F e n : 31, Kızlarda: EdeblyatHukuk: 30. istanbul Tıp Orman Fak.: 3 0. ÜMÎT MtLLİ TAKIM Çarşamtoa günu Bulgaristan Ümit MU1İ Takımı ile özel bir karşUaşıma yapacak olan Ümît Milliler dün hazırlıklanna başladı. Alisamiyen stadtndaki maçı Sadık Deda, Yüksel Okçuoğlu ve Sabri Çelik hakem üçlüsü yönetecek. Mt^ESSESEÎ.ERARASl TEttNtJVA ~ «Müesseselsrara'Si nsTtam snor ys>7arlan tumuvası» Î6 nisan gimü Reref starl'nr'i basiayaeak Tumnvaya 12 müessese taloını katıhyor. Karagümrük rahat Haftamn takımı: S. Sirkecı Haftanın futbolcusu: Çetin (Alibeykdysport. Haftanı hakemi: Kemal Cey lan (Alibeyköyspor tstanbulspor) Haltanın karması: Levent (ts tanbulspor) Ali Raik (Karagümrük), Ramazan (PsrikÖy), Murat (Sirkeci) Dursun (Davutpaşa) • Tayfun (Lüleburgaz), AbdÜlkerim (Karagümrük) Naci (AUbeyköyspor) Kâmuran (Beylerbeyi), Sabahattin (Galata), Mahmut (Anadolu)j *TürVlyeLLîgi ' Puan Durutnu Takımlar F. Bahçe Trateon G. Saray Boluspor Beşiktaş Sakarya Mersin Ad D Spor 24 Bursasoor 24 Kocaelî Adana A. Gücü Sanyer Antalya Gaziantep Zonguldak Samsun Altay G BMA Y P 13 8 3 27 14 34 12 9 3 26 13 33 13 7 4 27 16 33 12 6 6 27 15 30 12 4 7 31 18 28 10 5 9 26 25 25 9 7 8 17 17 25 10 3 11 28 23 23 8 7 928 28 23 8 7 8 24 25 23 8 6 9 18 19 22 4 12 7 19 22 20 6 8 10 22 32 20 6 7 U21 31 19 6 6 11 14 19 18 5 8 10 18 25 18 7 4 13 25 33 18 5 4 15 14 32 14 13) İskenderunspot. Rizespor 1.0 îddialı iki takımın karsılasmasında evsahibi ekip daha şanslı. öncs 1, sonra 0» A GRUBU Takımlar K. Güm. AnadolU L. Burgaz Edirne Beykoa Galata B. Beyl V. Simtei S. Sirkeci D. Pasa fat. Spor AUbeyköy Yedikule Tekirdağ Feriköy Eyüp PUAN DURUMU O G BM A X P 23 15 7 1 37 13 37 23 12 4 7 30 16 28 23 8 12 3 24 13 28 23 11 6 6 24 17 28 23 8 10 5 17 13 28 23 7 11 5 29 21 25 23 8 6 9 18 16 22 23 6 10 7 26 27 22 23 5 11 7 17 17 21 23 9 3 11 21 24 21 23 5 10 8 14 23 20 23 6 9 8 14 20 19 23 6 6 11 19 27 18 23 6 6 11 14 25 18 23 6 5 12 15 33 17 23 3 10 10 12 27 16 14) Iteakspor. Altmordu 0.2 Birinci lig yolunda ilerleyen Altmordu, iddlasız Usakspor'a evinde de olsa nuan vermeyecektir. Aroa vine de önce 0, sonra 2 oynayalım. 15) Kjrşehirspor . Şekerspor l.ö TehlikeU bölgede yer alan İki takımdan Kırşehirspoı sahasıii da ikl p'ipnı düşlediğinden ön ce 1 sonra da 0 düşünüiebilir. 16) Ankara Mamak . Etimessîut 1.2 Bol gollü ve çekismeli geçen Ankara amatör liginde önce 1, sonra 2'yi önerlyoruz. Mamak, Etimesgut karşısmda daha şanslı. 2. Amatör Ligde şampiyon adayları eoğaldı Gürcan BİLGİÇ 2. Amatör ligde zorlu bir haf. ta daha geride kalırken, gruplarda düşme kalma mücadelesi ve şampiyonluk adayları çoğaldı. A grubunda Selüniye, 9. haftada yakaladığı liderliği, Altınyıldız galibiyeti ile sürdtirürken, ikinci durumda bulunan Ç.Talimnane ise, bu hafta maç yapmayınca liderle arasındaki fark 4'e çıktı. B grubunda Zeyrek maç yapmayınca, K. M. Paşa ile puan lan esitlerdi. Zeyrelc'in averajla sürdnrflügü HderliŞinin yanı sıra b ' r maç ek^iŞinın olmasJ lehine bir avanta]. C grubunda Altınmızrak, Fişelîspor'a yenilmesine ragmen, averajla lider. D grubunda Çubuklu, Acıbadem'i yenerek en yalon rakibi ile puan farkını 3'e çıkardı. E grubunöa THY bu hafta maç yapmayınca, liderliğe Hür. riyet'i iki golle deviren tskenderpaşa elde etti. P grubunda, Özenspor zorlu Kağıthane maçından 1 puan çıkararafc şampiyonlııkta en büyük aday olduğunu gösterdi. H grubunda, Pendık bu hafta îlkadım karşısında bir pıuın vıtırmce, Beşürtaş iyioe raha)> lat't. Haîtanın başarılılan şöyle: Haftanın Hakemi: Ali îrfan Ada (K.M.PaşaTuzla). Haftanın Takımı: Hilal. Hattaaıa Futbolcusu: Hasan (Hilal). Haftanın nıevkflerinde en ba. şanlı uç adamı: Kaleci: 1 Kenan (Boğaziçl), 2Faruk (Fişekspor), 3Hüseyin (Zeyrek). Sağ bek: 1 Şahsuvar (Altınmızrak), 2Mchmet (Emirgan), 3A!i (Şehzadebaşı). Stoper: 1 Coskun (Küçük çekmeca), 2 Isker.der (B. Yenî. çarşı), 3Reeep (Zevrek). Libero : 1 Yaşar (TJfukspor), 2Kadir (Boğ>tzic:i), 3Fahrettin (Kemerlîurgaa). Sol bek: 1Sabahattin (H. Taştape), 2Erol (îstinye), 3Mehmet (Selimiye). Sağ: 1Gürkan (B.Yeniçarsı), 2Vasfi (Netaş), 3Semih (Fişekspor). Orta: lT^hir (K.Çekmece), 2Aleaddüı (H.Tastepe), 3Yahya (K.M.Paşa). Sol: 1 Selahaddin (Tozkoparan), 2Ümit (Zeyrek), 3Yılmaz (H.Tastepe). Sant^for: 1 Hasan (Hilal), 2 Nejat (Tozkoparan), 3 Şev ket (Okspor). Sol açık: 1 Ayöın (R.M.Fa. şa), 2Enver (Şehzadebaşı), 3Hayri (Selimiye). Kemah köyîerî turnuvası sürüyor Spor Servisi Kemah Köyleri Dostluk Turnuvasına dün yapılan maçlarla devam edildi. Bozoğlak'm Ilgarh'yı 80 yenerek gol rekoru kırdığı karşılaşmalar da şu sonuçlar alındı: Keral Yastıktepe: 00, Cevizlik Ağaçsaray: 31, Ayranpınar Taşpmar: 20, Kömür Hakblllr: 00, Kuyubahçe Özdamar: 10.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog