Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

12 NİSAN 1983 EKONOMİ Cumhuriyet 7 Dövirin Cinsi: » DCVİZ KURLARI m Maliye Bakani: İşçi dövizlerinin servet beyanıyla hicbir ilgisi yok Döviz Alıg Dövi» Efektlt 8atı« Alı» Efektif Sstı« 204.35 177.25 12.01 84.45 4.24 23.79 28.17 74.98 27.34 99.76 14.18 85.83 165.67 699.95 28.51 311.16 59.23 208.44 180.80 12.25 86.14 4.33 24.27 28.74 76.48 27.88 101.75 14.46 87.54 168.98 713.95 29.08 317.39 60.42 204.35 168.39 12.01 84.45 4.03 23.79 28.17 74.98 27.34 99.76 13.47 81.53 157.38 664.95 27.09 311.16 56.27 210.48 182.57 12.37 86.98 4.37 24.50 29.02 77.2S 28.16 102.75 14.61 88.40 170.64 720.95 29.37 320.50 61.01 \&lçı.n DOGAN 1 ABD dolan I Avustralya dolan 1 Avusturya şillnl 1 Batı Alman markı 1 Belçika frangı 1 Danlmarka kronu 1 Pransız frangı 1 HoUanda florüü 1 tsveç kronu 1 Isvlçre frangı 100 Italyan UreÜ 100 Japon yenl 1 Kanada dolan 1 Kuveyt dinan 1 Norveç kronu 1 Sterlln 1 S. Arablstan rlyall Yurt dışındaki Türk îşçilerinin Dresdner Bank aracıhğıyla Merkez Bankası'nda bulunan para. larını dün sabahtan itibaren çekmeye başlama. lan üzerine Maliye Bakani bir açıklama yaptı. ANKARA (ANKA) Maliye Bakani Adnan Başer Kafaoğlu, yurt dışındaki Türk bankalanna, bu ülkelerde çalışan işçiler tarafından yatınlan dövizlertn, servet beyanıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı. Maliye Bakani Kafaoğlu, üç gün önce yayınlanan bir tebliğin yanlış anlaşılması sonııcun da, Türk işçilerinin Dresdner Bank aracıhğıyla Merkez Bankası'na yatırdıkları paralannı dün sabahtan itibaren hızla Çekmeye başlamaları üzerine, bir açıklama yapsrak, servet beyannameleriyle ilgili uygulamanın, Federal Almanya'da ya da başka ülkelerde çalışan Türk işçilerinin gelirleriyle hiç bir ilgisi olmadığını söyledi. Kafaoğlu. söz konusu düzenlemenin.' servet. beyannamesi vermekle yükümJÜ gelir vergisi mükelleflerinin yurt dışmda kl servetlerine ilişkin olduğunu bildirdi, Kafaoğlu, yurt dışmda çalışan Türk işçilerinin Türkiye'de sahip Oldukları gay rimenkuller nedeniyle gejir vergisi mUkeUefl olabüecekle. rinl, ancak servet beyanında bulunmaya mecbur olmadıklannı kaydederek, «Servet bey» mnda bulunmsya mecbur olanlar, Türkiye'deki tlcarl kazanç sahlpleri, yani tüccarlar, serbest meslek sahlpleri, yani dok tor, avukat gibJ serbest meslek sahipleri ve Tttrkrye'de tanm lşletmesi sahibl olup, taron kazancı beyan eden kişilerdir» şeklinde konuştu. Maliye Bakani Adnan Başer Kafaoğlu bu konudaki açıklamasının bir yerinde şöyle dedi: «Gelir vergisi mükellcflerin. den servet beyannamesi vermefc riurumunda olanlar için 3 gün Bnce bir tebliğ çıkarttık ve dedik kl, yurt dışındaki dö vtılerlnlri rettrlr, 23rast Bankası'nda döviz merduatı hesabı açtınrsanız, bunu servet beyannamenize (lahil edebilirsiniz. Tebliğimiz yurt dışuıda çalısan işçilerimiz tarafından, hepsl servet beyanma tabi tutu luyormus fdbl aniasılmıştır. Oysa tebliğin Almanya'da çalı?an Türk işçilerinin gelirleriyle biçbir ilgrisl yoktur. Türidjc' de gelir beyannamesi veren tnükellefler, dilerlerse 1983 yılı sonu itlbariyle vereceklerl servet beyannamelerinde dövizlerini de gösterebilirler. Yal nız, «Benim îsvirre'nin A bankası'nda 10 miJyon dolarun var» derse kabul etmlvonız. Di yoruz ki, getfr Ziraat Bankası'nda mevduat yap. snnra istersen geri götürürsün.» İlacın Fiyatı da Serbest Piyasada Senl, benl, onu, blzlerl, slzlerl, hepimizl llgllendiren bir kararname. Bizim postacıyı, sizin turşucuyu, Mahlr beylerln kapıcısını, Mahlr beyin kendisinl, annesıni, dayısını, amcasıru, babasım ilgilendlren bir kararname. Fabrlkatörü. onun yanında çalışan Hüseyln kalfayı. tarladakl çiftçıyi, hepımizi en küçüğünden en büyügüne dek, her gün ilgilendiren bir kararname. Degiştirlldl. On yılı aşkın süredir yürürlükte bulunan ilaç kararnamesl mart ayımn son günü değlştlrilerek Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe glrdi. İlaç flyatlarmın yeniden belirlenmesine illgkln kararnamede tek bir rakam değiştirildi. Bir maddesl de ytlrürlükten kaldınldı. 20 rakamı yerlne 10 rakamı yazıldı. Buha göre llacm maliyetinde yüzde 10'luk bir artıg ortaya çıkarsa, İlaç işveren ve üretenlerl ilaç flyatmm artırılması Için Sağlık Bakanlığma başvurabilecek. Eskiden İlaç igverenlerl ve ür&tenlerl maliyetlerde yüzde 20'lik artıgı beklemek zorundaydılar. Şıındi ilaç zammı için yüzde 10' luk maliyet artışı yetecek. İlacın maliyetl nasıl etkilenir?.. Işçilik vardır, ambalaj malzemesi vardır, hammadde vardır. Bunlardakl artıs yüzde 10'u bulduğunda, yenl kararnameye göre, ilaç fiyatlarında artış isteminde bulunabilecek işçilik, ambalaj malzemesi ve hammadde arasında en kritik maliyet ögesi hammadde. Çünkü, bir bölümü ithal edlUyor. Yani dolar karşıhğı satm almıyor. Dolar piyasa fiyatına bırakıldı. Türk Lırası karşısmda her gün değer kazanıyor. İlaç hammaddesme, hiç olmazsa bir bolümüne dolar ödendigine göre, doların fiyatı arttıkça iiaç hammaddesinin fiyatı da artacak. Dolayısıyla İlacın fiyatı da eskiye göre daha sık ^ >...yükselecek. Bir başka llluslararası en (ok ilgi feken ilânını yenîden sunuyor: Birçok bankanm bilânçosu açıklandıktan sonra, Uluslararası'nın bilânço sonuçlarmı yeniden görmek ve karşılaştırmak isteyen kîşi ve kuruluşların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu talepleri toplu olarak karşılayabilmek için, Uluslararası, 1982 bilânçosunu kıvançla yeriiden sunmaktadır^ AKIİF „., ,;™,, « i r î : : : 4.40I.700.336.30 12.335.207.543.44 ULUSIARARASI ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI A.S. 31 Aralık 1982Bilânçosu TDrklins a334.989.750.~ 2550.I99.030J3 I SERMAYB S YEDEKAKÇEUBR JKınuniVedckAkçelcr ihtiyKİ Yedek Akçeler Deger Arııı Fonu n î KARŞIUKLAR IV TAHVİLLERİMİZ PASIF " ' deyimle, dolarm fiyatı I ÖDENMEMİŞ SERMAYB II KA<:\ VtdeS III IV V VI VII TC BANKAIAR ROPORLAR MENKUL DEÖERLER CCZDANI MLVDUAT KARŞILIKLARt •M01.700.33fi.30 Î2.335.207.543.44 500.924.917.51 T94.264.54I.01 215.619.681.07 ft.I41.3f4J) 4*000.000 000. 466.025.436.41 Oıtavı» TfeunVadcll 6J37.076.t37J} TopTam 27.752.658.920.90 V T.C MERKEZ BANKASI Avamlar Reeskont Ettirilea Semtler Dığcr Botçlar Vıdofe 3.768.710.94140 3.766.710.942.40 VI ÖZELHESAH.ARKARŞ1L.IĞ1 Transfer Emirieri Ithalat Tcminatiaa Dijer 475.866.430.51 «62.962.906.. 862962 9 0 6 Tophıtl 4.631.673.848.40 4.631.673.848.4O 4631.673.848.40 475.866.430.52 813.717.390.03 1.2S9.583.820.5r VIII KREDİLER (İhtisas Kredütri Hariç) Işlırakler ve Kuruluşlar lşlıraklcr ve Kuruluşlar Kefdletiyla DıSer 25.512.994.087 50, 2.239.664J33.40 27.752.65J.920.9O 35512WO8>5O 223966483140 2" 1 75365892090 IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII TARIMSALKREDİLER GAYRlMENKÜL KREDİLERfMESLEKİ KREDlLER DENIZCİLIK KREDİLERl KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINA VERILEV KREDfLER MUHTELİFBORÇLULAR OZEL HE5.APLAR (T C. Merkez Bankası') KAMNI VIDl KLER KARŞILIĞI KIYMETLER (Bankalar K M. 36) IşrtRAKLERIMİZ Bank Kan. Mad. 48 f.t B*nk. Kan Mad. 48 C2'veMuv.Mad.5f.5 KCRULUŞLARIMIZ Bank. Kan. Mad. 48 f.l fc>"> Kan Ma<5. 48f.2veMuv.Mad.$f.5 Wf.Amor. 1.289.583.8M.57 VII BANKALAR VIH ,D1S KREDtLE» IX FONLAR X MEVDUAT Kesmi Mavdıat Tıcari Mevduat Bankalar Mevduatt TasirrufMevduatt' ÜJerMevdaı: XI DÖVİZTEVDİAT1 X » ÖDEME EMİRtERt , XIII MUHTELtFALACAKULA* XW ZAMANAŞIM1NTA UÖRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER XV DİöER PASİFLER M98.183.644.S4 J6.277.486.94 964.485.589. f 25.»8«.250. »38.599.339. 4J.7I3.443.402.8» 16.333.566.329 04 7.118.197.346.34 479.474.778.10 16.418.296.72 23 947.656.750 20 1«.333 5««.329.O4 343.169.732.52r 7.461.367.07«.86 19 422 616 920.17 19.902.091.698.27 16 418.296.72 19.765 786 652 69 43.7H 443.402 89 487.819.307.1» 74.766.303.94 4J580.597J88.24. XIX SABİT DEÖERLER Mcnkuller 221.578 503 9» (Menkullrr 294 887.500. TL.'na sigortalıdif) Gaynmer.kuller 840.949.387.35 (Gaynmenkullcr 205.160.100.TL.'na sîgortılıdıt) XX T^HSİLİ GEClKMİŞ AtACAKLAR XXI DlĞER AKTIhLER XXII AKTİrLEŞTİRİLMİŞ GİDERLER XXIII ZARAR Geçmif Yıl Zararlan Bilânço Yılı Zaran NAZ1M HESAPLAR, »48 549.496,21 C5tf.3I7.851.17) (57.660.543.951 Tüttf 76«.05I.316.52 Kayıtlı D. 26.344.451.30 165.260.652.81 783.28B.843.*> Aynhn Ku. (302.0I3J96.90J 7.566.309.069.90 B. Amor. (7.696.867.831 JI.6474I3.47 XVI KAR «.998.102.8W.7t L883.512.55IJ2 .BMnçoYılıKln TOPLAM MAZIM HESAPLAR Cirolatunot •T.C Merlcet BanttıaM • Diğer Kefaletlerimtt • tftirak ve Kuru!u$hnmcc • Iştiraklerimiı vc Kunılu;Unmunl kefalctiyle • Dijer MOjterilem Kabullerimi» «Yurtfçi • YurtD* Di|erNaamHo«pl»r 5.773.209.219.91 5.77Î.2I».Î1».9« «.125.394.851.SS 170 531.725.840.71 TOPLAM ; «8.125.594.851.5J 170.531.725.840.71 39.441KI.945.tt 12.I8S.403.87». 113.12SJW0.797.45 OENEL TOPLAM 238.657.320.692.24 CENHTOPtAM 23*.<57.32O.«9Î.Î4 3BORÇ PERSONEL GİDERLER' VERGİ VE HARÇLAR DİöER IŞLETME GİDERLERl VERİLEN FAİZLER VERILEN KOMİSYONLAR AMORTtSMANLAR KARŞILIKLAR MUHTELİF GİDERLER VE ZARARLAR KAR 31 Aralık 1982 KârveZararHesabı Türk Liraa «83.654.505.56 318.177.256.70 698.970.260 83 9.902.119.200.75 36.378.743.54 32.942.506.46 293 879 245 69 6S.530.837.44 1.883.5I2.55I.22 ' TOPLAM 13 918.165 108.21 AL1NAN AlZLER ALINAN UCRETLER ve KOMİSYONLAR KAMBİYO KÂRLARI tŞTİRAKLERİMİZDEN ALINAN KÂR PAYI MUHTELİF GELİRLER VE KÂRLAR ALACAK TfiffcUnM 9.350.492.196.01 2.505.924.547.92 1.993.038.897.08 2.733 497.72 65.973.269.46 TOMLAM 13.918.165.108^1. serbest piyasada oluşuyor. Ve her gün yeniden bir fiyat kazanıyor. Buna bağlı olarak, ilacın fiyatı da serbest piyasada oluşacak ve dolar arttıkça ilaç fiyatı yükselecek. Özetlenen sonuç, yüzde 20 yerine yüzde 10 yazılmasıyla İlgili. Dolar çok sık ve her gün değer kazandığı için, yüzde 10'luk maliyet artısı sınırına da çok çabuk gelmeceği ortada. Kararnamenin bir de kaldırılan maddesi var. 1972 tarihli kararnamede yer alan madde şu; «Büyük balk kitleleri tarafından yuksek miktarda tiiketllen... reya halk sağlıgı yönünden lüzum görulen müstahzarlann kâr hadlerinde Sağlık ve Sosyal rardun Bakaniıgı değiSiklik yapabilir.» Yenl kararnamede bu madde kalktı, «büyük halk kitleleri tarafından yüksek miktarda tüketilen» ilaç fiyatlarında Sağlık Bakanlığma ayrıca bir denetim yetkisi verllmişti. «Büyük halk kitleleri tarafından yüksek miktarda tüketildigi» için özel önem verllmiş ve tüm ilaçlardan ayrı tutularak bunlann fiyatları ayrıca denetim altına alınmıştı. Şündl bu denetim kalktı. «Büyük halk kitleleri tarafından yüksek miktarda tüketilen» ilaçlar da yüzde 10'luk maliyet artışı doğrultusunda fiyatlanacak. Doların degerine göre, tıpkı diğer ilaçlarda olduğu gibi. Sağhk Bakanlığı yenl kararnameden sonra 1laç lşverenleri ile dolup tastı. Geçen hafta sonunda Bakanın ve müsteşarm ilaç işverenlerl ile yaptıkları toplantılar birbirinl izledl. Yaklaşık 3500 4000 İlacın yenl fiyatları bir hafta lçlnde belli olacak... Eğer kararnamede yeniden bir değişikliğe gldilmezse... • 34 ZB 476 plakalı oto ruhsatnameml kaybetüm. Hükümsüzciür. Emlne KARA • Nüfus kağıdımı kaybeti tim, hükümsüzdür. Seylt AYDIN • ÎETT kartımı kaybettlm. Oeçersizdlr. OLCAY ULUSIARAMSI bir dünva bankasıdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog