Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 HABERLER 12 NİSAN 1983 Madenler yasa tasarisî DM'de kabul edÜdi Tasan 1978 yılında çıkanlan yasanın yürürlük. ten kaldmlmasım ve devlet kuruluşlarınca işletilmesine karar verilen bazı demir ve linyit saha. laruıın sahiplerine iadesini öngörüyor. imar aff I ne getiriyor? İSKAN RAPORU YOK Sorularınıza yanıtiar P0L1T1KA ve OTESI "%SSÎ Yazarhk Onuru Samim Kocagöz dostum, türlü gazete ve dergilerde yayımlanmış yazılannı «Roman ve Yazarlık Onuru» adıyla bir kitapta topladı. Yıllarca savunduğu göruş ve düşüncelerıni sergiîerken, anılarla bunları beziyor. Bir anısını aktarmak istiyorum. 1940 yıilannda olacak Sait Faik'le Beyoğlu caddesinde yurüyorlar. Sinemaya gidecekler. Sinemanın kapısmda onlan Celal Sılay bekliyor. Ivedi davranıyorlar. Celal Sılay gecikirlerse kuacak. Tam Deg^a^rasyonun önünden geçerken, (pencereleri caddeye bakar) Yahya Kemal cama vuruyor. «Nereye böyie Sait Bey? Buyurun!» Üstat, tek başına vitrinde oturuyor. Yalnız olduğu için caiîinın sıkıldığı da besbelli. Sait Faik, «Celal Süay söğecek ama, çaresi yok.^ diyor. Samiın'e, «Yürü bakahm.» Samim, ilk kez büyuk Sairin meclisine giriyor. Ne olsa, biraz heyecanlı. Sait Faik, «Genç hikâye yazarlarımızdan.. dıye tamtıyor. Üstat. yer gosteriyor. «Çok sevindim tanıştığımıza... Rica ederim, buyurun!» Hoşbeşten sonra garsona sesleniyor. «Bak oğlum, beyler ne emrederler!» Samim, masaya bakıyor, her §ey var. «Beyefendi, yeterince yiyecek var.» diyesi oluyor. Yahya Kemal parlıyor. «Olnıaz evladım, bu yiyecekler benlın. Size ayn getirsin.» Içkiler, yiyecekler geliyor, muhabbet koyulaşıyor. Samim'e soruyor. «Söyle bakalım hangi şUrlerimi beğenirsin?..» Samim, her genç gibi ustadın hemen bütün şiirlerini biliyor. Fakat dalına basmak için, «Efendim şarkılarınızı çok severim.» diyor. •Geç, geç onlan..» «Gazelloriniz...» Üstadın fena halde canı sıkılıyon •Geç, onlan da geç!...» •Vuslat. Ses...» «Ha, şöyle sadede gel bakalım.» İkısi, Samim'ie üstat, konuşurken Sait Faik somurtuyor. Durmadaıı şiir okuyorlar ve şiir konuşuyorlar. Samim Kocagöz üstada soruyor: «Tanburi Cemil Bey çahyor eski plakta... dizesini nasıl ve ne için yazdınız?» «Varşova'da gamlı, kasvetîi, karlı bir geceydi. Cansm sıkıbyor, İstanbul'u özlüyordum. Bir yaşlı ujafe'tn vardı. Peni böyle sıkmtıh görünce, gramafona Tanburi Cemil Beyin plağını kordu, efkânm dağıîsın diyo... Gene o gün öyle yaptı, gramafona plağı koydu, çalmaya başladı. Ben bir yan dan dinliyor, bir yan dan da önümdeki kâğıda bir şeyler karalıyorıhım. İşte adı Kar Musikilcri olan Şür böylo doğdu.» Zeyyat Selimoğlu'na bir dostu Yahya Kemal' in çok kültürlü bir adara olduğunu söylenniş: «Bir konusmaya başladı mı, karşısında ağzın açık kalır, dinlemeye doyamazsm!» dermiş. Zeyyat Selimoğlu diyor ki, «Yemeğe çok düşkün olan &air, yiyip içerken korkunç savrukluk örneği gösterir, yemekleri ağzından döke saça yer, masanın ken&nndan yerlere döker, ortalığı batınrmış. Kimi zaman, karşısındaki kim olursa olsun. takma dlşlerini çıkanp masanın üzerine bıraktığı da olurmuş yemek yerken...» Yusuf Ziya Ortaç anlatır; birlikte yemek ylyorlarmış. Masaya küçük bir bakır tas getirtmiş, ağzından çıkardığı takma dişleri yıkamaya başlamış. Sulann üstunde yemek kınntılan yüzüyormuş. Midesini burkularak koptu sanmış. hırçın bir sesle: «Yahya Kemal, bunu yapmaya hakkın yok!» Üstat da, gurur ve öfkeden yuzü kızararak: «Bir daha benimle oturmazsuı!» •Benimle oturan sensin!» Danlıyor, kalkıp gıdiyor. Yahya Kemal yemek yerken böyle. başka şaSrlerle şakalaşırken nasıl? Halit Fahri ile ara.=ında şöyle bir konuşma geçiyor; üstat soruyor. «Ne iş yaparsın?» «Edebiyat hocasıyım.» «Kaç para alırsm?» «Seksen lira...» «Bedavadan. milletin seksen Hrasmı almnya ntannuyor musun?» Halit Fahri Ozansoy'la ömür boyu dargın kalırlar. Kartal Maltepe Adatepe semtinde 1979 yılı başında inşaatı tamamlannoış içersine yerleşilmiş 10 daireli bir binada daire sahibiyim. Arsa île Ugili herhançi bir ihtilatımız yok. Arsa, müteahhidine, daire karşıANKARA, (Cumhuriyet Bii n görüşülmekte olan «bor, as. lığı verilmiş ve daireler için kat irtifakı rosu) Danışma Meclisi ge faltlt, demir ve linyit madentesis edilmiş. Yola ve komşu arsalara tenel kuruîunda jkl haftadan be leri ile nükleer enerji hammad cavüz yok. Projede sığınak var, binada sıdelerinin lşletilmcsini düzenle* tasarısı» kabul edildi. ğınak yapılmanıış. projede kömürlüklcf Emniyet örgütü yen yasa göre, bor, asfaltit, uTasanya binanın içinde, halbuki faahçe içinde yaranyum. ve toryum madenien pılmışlar, kapıcı dairesi projesinde göste4 gazetr.ciye İle 62 linyit ve 4 demir sahas' rildiği gibl yapılmamış. Projesindeki yerinkamu fcuruluşları tarafmdan ış de degril ve küçük. Temel ruhsatı aiınırUcn silt verdi letilecek. Madenlerin devlet e9 olarak yazılan daire adedi, kömüriükleliyle işletilmesini öngören 1978 • r ı fışarı ahnması ve yapılan fiili degişiktstanbul Haber Servtei yılında çıkanlan 2172 sayılı yaliklerle fiüen 10'a çıkanlmış. (Beleâiye yet sa ile buna dayanüarak yayınPoüs örgütünün kuru!u<;unun kili teknik elemanı. temel ruhsat kâğıdınlanan kararnameler yürürlük138. yıldönümü nedsüiyie önda 9 olarak gösterilen daire adedi aynı ceki gece Hüton oirt'.r.de dü ten kaldırılacak. Tasanya göre 2172 sayüı yakâğıtta tahrifat yapılmak suretiyle 10 dazenlenen polis balosunda, 4 Ire çıkarılmış. gazeteciye «mniyet örgütü adı sa ile devlet kuruluşlarmca işletilmesine karar verilen köna şilt verildi. Bina cins?nden Emlâk Verglsl ödcmektemür ve demir sahalanndan ba Vall Nevzat Ayaz'ın da kayiz. tskan raporu yok diye, anlayışıroııa tıldığı baloda g&zeteauz lstih zıları sahiplerine iade edilecek. göre haksız olarak, elektrik ve su paralanbarat şefı Selahattln Güler, Kamu kuruluşlarınca işletilenı ticarethane tarifesl Uzerlnden ödemekHiirriyet Gazetesi Yazarı Ha cek maden sahalanna ilişkin teyiz. Ortada bir cenaze var, ölrîüren ortasan Puîur, Milliyet Gazetesi arama ruhsatnameîeri ve işletda yok, kaldırma işi bize düştü. Nasıl edip Yazarı Mehmet Barlas ve Ter me taîepieri ile işletme haklan yasanın yayımmdan itibaren de yaşamınııza bir k&bus gibl çöken ba cüman GMctesi Yazan Iteuf Tameule şiîtleri Emniyet Mü başkaîarına devredilemeyecek. dertten sıyrılacagız?. Yasa tasansı daha sonra dürü Şükrü Balcı tarafından Samime Billbül Maltepe MGK'de görüşüîecek. Mevcut veri'.di. Balcı bu şiltlerin poSlzin sorunuz karmaşık olmakla blrlikte, yasanın 15. madlisirı çahşmalarina yazılan, fi arama ve işlatme ruhsatname desinin (a) fıkrasında sorunlarınıza çözüm getlrllmektekirteri ve 6'nerileri ile olumlıı îeri yenilenemeyecek. dlr. Ancak, yapı çok lçln 19. maddeye göre katkılan nedeniyle varîidiğini Çukurova Holding yetkill bir fen adamı katlı olduğusorununuzu çözebillrsiaracıhğıyla bildiidi. nlz. Bu konuda Mimarlar Odası îstanbul Şubeslne başvudavasında 1 kişi Şener Yigit'in rarak, Belediyeye verilecek başvuru formunun doldurultahliye oldu ması ve dlğer değlşiklik projelerlnln hazırlanması konutstanbul Haber Servis) sunda blr yetkllinin taylninl lstemeniz en doğru yol olur, ölüm cezası Aralannda Çukurova Holding Mimarlar Odası, tayln ettiği yetkilinin görevlni yerine gelist düzey yöneticileri ile güm tlrip getirmedlğinl denetler. Mimarlar Odası'nın telefonu DM'den gecti rük görevlilerinin öe bulundu 45 08 45 45 16 66'dir, ANKARA, (Cumhuriyet Bfi ğu 25 sanıkb Caterpülar davarosu) banışma Meciislnde sına, <iün tanıklann dinlenmesl Şener Yiğit (33) hakkmdaki ö ve yazılı belgelerin okunması lüm cezasının yenne getirilme ile devam edildi. sine ilişkin yasa tasarısı kabul îstanbul 4. Ağır Ceza Maheditdi. kemesi'ndekl dünkü duruşmada Yiğit, Muğla'nın Pethlye ilçe 10 tanığın ifadesi alındı. Tanıkstode Avusturya Büyükelçi lar genellikle poliste verdikleri sirun kızı Andrel Laube"yle ifadenin doğru olduğunu söycinssl ilişkide bulunmak iste lediler, yazolı belgelerin okunmiş, direnme üzerine Laube masmdan sonra, tutuklu sanık Haber Merkezl Ankara' kanı Doğn Perinçek son sözünıle ysğeni Haio Harms'ı av avukatlan, asıl suçlulann yurt da sürmekte olan TTKP da de, «Vicdanen huzur içlndeyiz, dışmda firarda olduğunu, Çu vasmda dün savunmalar ta mahkemenJKilen haklı bir katüfeği ile öldürmüstü. İlyas Has'ın ölüm cezasının kurova yöneticüerinin de tu mam.'an'lı va dunışma karar rar bekliyoruz» dedi. yerine getirilmesine ilişkin tuksuz yargılandığını belirte için 4 Mayıs 1983 gününe erte• 1 Numaraiı Askerl ÎAahBaçbakanlık tezkeresi de Danış rek, tahliye isteminde bulun lendi. 2 Numaraiı Mahkeme'de kemede görülen MHP ve yan ma Meclîsi Başkanlıgına su dular. Mahkeme 8 tutuklu sa ki dünkü duruşmada tüm sa kuruluşlan davasında geçen nıktan yatnızca Ferlha Gtilbay' nıklar aduıa yapüan savunnıa duruşmada tahliye isteminde nuldu. ın tahîiyesine karar verdi. Du da bu davanın konusunun Si bulunan bazı sanıkların duPTT sosyal ruşma mali şube rnüdürU Sa yasi Partiler Katıunu'nun 111. rumlan bugiinkü duruşmaâa dettin Tantan'm ve rtiğer ta maddesinin kapaamına girdiği, tesîsleri hizmete nıklann dinlenmesi için 30 ma bu nedenle mahkemenin görev karara bağlanacak. • 611 sanıklı DevYol davayıs gUnUr.e ertelendi. scılch siz oldugıt belirtildi, sanık avu sında sorgulan yapılan Ertugkatian TİKP'nin ıç banş, mü rnl Ak ve Levent Saçılan Atcş İSTANBUL (a.a.) PTT li birlik ve müli mücadele sisanatoryum ve hastanesine ek kaybet yasetlerlne Atatürk devrlmleri suçlamalan reddettiler. Sanıkolarak yapılacak 200 yataMı bi • Sağhk karnemi aiaca£ımdan ne iiişkin tutumunun yok fara lardan Nedlm Soylu MGK'nin na Ü3 88 yataklı huzurevinln tim. yenisini manevi şahsiyetini tahkir ve eskisinin hükmü yoktur. edilerek sanıkların 141. mad tezyif etmekten 3 Numaraiı temeli atıldı. Yapırnı tamamla Em. Hava Albay tie ile suçlanmalannm imkân Mahkemede 1 yıl 4 aya mahnan PTT sosyal tesisleri de hiz mete açıldı. Cahit GÖKÇîN sız olduğunu da öne sürdüler kum oldu. daha sonra son sözleri soru• 4 Numaraiı Mahkeme'de lan sanıklar suçsuz olduklan dün başlayan Çayırovalı Os> nı söyledüer. Parti Genel Baş ve arkadasuun durusma ERMENİ VATANDAŞTAN KALAN GECEKONDU Satınalma işlemi tamamlanmadan ttlkeyi terkeden bir Erıneni vatandaştan kalan gecekonduda 40 yıldan fazladır oturnıak tayız. Şimdi bize, Vakıflar MüdürlUğü'nden bir yazı geldi. 1978'den bu yana kira birikimi olarak 89 bin lira ve her ay için 3 bin 500 lira kira istiyorlar. Yalnız biz degil, 1 aileyi ilgilendiren bu sorumuza cevap bekliyoruı. Ayrıca, imar affından yararlanabilir miylz? Y. Dogan Kasımpaşa Sorunuzun birincl kısmı af konusu dışında, Vakıflarla sizln aramzda hukuki bir kira anlaşmazlığı sorunudur. Sorunuzun ikinci kısmı na gelince, Belediyeye başvuruda bulunmanız gerekiyor. Bunun için 2 bin liralık başvuru masrafı ödeyeceksiniz. Binanız 1957'den önce yapılmış olduğu için, yasanın 23. maddesine göre başka bir ceza veya harç ödemeyeceksiniz. Yapılarınız imar affmdan yararlanır. GECEKONDUM HAZİNE ARAZtSİ ÜZERtNDE 20 yıldan fazladır sahibi bulunduğum, hazine arazisi üzerindeki gecekondumun durıunu imar affı vasasına göre ne olacaktır? K. özgenç Sultanahmet '• Gecekondunuz, yasanın 16. maddes'nln (f) fıkrasma göre işlem görecektlr. Bu fıkraya göre, en çok 42 ay İçinde belediyenin başka bir gecekondu bölgesinde size bir arsa veya ev tahsis etmest ve sizin bugün oturduğunuz gecekonduyu tasfiye etmeniz gerekmektedir. Ancak, size gecekondu tahsis edilmesl slzin başka blr evinlzln bulunmaması koşuluna bağhdır. SURECEK TlKP davasında savunmalar tamamlandı, karar 4 mayısta sında Erdogan Aslan ve AdU Akm tahliye edildi. İSTANBUL TÎP davasına 2 Numaraiı Mahkeme'de dün devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mttşfik Erem, Vedat Barsnoğln, Nurd'an Orpen, Dlnçer Doğn, Gün düz Mutluay ve YavuT tînal tahliye edildi. 141 sanıklı ana TÎp davasında böylece tutuklu sanık kalmadı. Aynı mahkemede görtilen Emtnönü TİP îlçe Teşkilatı davasında da sorgulan yapüan 5 sanıktan Hüsnü Onur ve Nevzat Akata'nın tahUyesine karar verildi. • Banş Derneği davasında 6 Ocalî 1983 tarüıinde okunmasına başianan 21 klasörlük yazılı delillerin okunması tamamlandı. Dunışma Askeri Savcı ve avukatlann soruşturmanın genişletilmesi konusundaki istemlerini hazırlayabilmeleri için 18 Nisana erteledi. • 3 Numaraiı Mahkeme'deki TKPML Devrimci Halkın Birliği davasında dün Serap Kalkan, Nurten Kelek. Mülaıını Çaylak, Erol Özkan, Nur. hayat Kızüocak, Keraal Yıldırun, Emine Anca, Ali Şaşmaz, Selim Şener, Metin Tanır ve Cudi Güncü'nün sorgulan yapıldı. Sanıklar suçlamalan red dettiler. Duruşma Serap Kalkan, Nurten Kelek ve Mülazun Çaylak'ın salıverilmesi kararlaştırıldı. B İDAM İSTENDI IZMtR Ege Ordu ve Sıkıyönotim Komutanlığı 1 Numaraiı Askeri Mahkemesinde 8 sanıklı Manisa ÜGD davasına dün başlandı. İddianamesini okuyan Askeri Savcı, sanıklar " dan Uğur Cuşkun, Halil Esendağ, Adnan Akdağ, Hacı Dağ. b, Naci Akgül ve Lütfü Karayel'in idamını istedi. Sanıklardan Ahmet Demir ile Süleyman Tunkun'un 5M yıl hapis cezasma çarptırılması talep edildi. Sorgusu yapılan sanık Uğur Coşkun, suçlamalan reddederek, polisteki ifadesinin baskı altında almdığını söyledi. Duruşma ertelendi. VEFAT Merhum Dr. Aziz Emin Paşa İle merhume Emlne Hanım'ın oglu, Nadide Kansu'nun egl, Olcay Bilge ve Dr. Ergun Kansu'nun babaları, Proî. Dr. Suat Bilge ve Dr. Eelma Kansunun kayınpederleri, Gönü!, Ercan. Erhan Kansu ve Bsen Bllge'nin dedeleri değerll varLığımız, ORD. PROF. DR. BEYAZ BASTON DUYURUSU GORMEYENLER İÇİN PLASTİK BEYAZ BASTON, Fırmam.z tarafından geliştiriierek, otomatik acılır sekilde üretilmiştir. Bir dernek aracıliRi ile Irrnir Körler Okulu'na ucretsiz olarak yeten kadar verilen Du oaştonlar, ULKEMIZDtK. BÜTUN CÖRMEYENLERE YINE ÜCRETSIZ OLARAK ARMAĞAN EDILECEKTİR. Ihlryacı olanUrm dummtannı Resmt Kurulu^lardan (Körler Ofculları, Sdglık Kuruluşlvı. gibi) belgeleyerek, FIRMAMIZA veya TURKIYE'DEKI TÜM GOKTEPE BAYILERI ile GOKTEPE TARIM ORGUTUNE (UZMANLIKLARINA) BAŞVURARAK ISTEKLERINI OUYURMALARI RICA OLUNUR. Bu en önemli organlarmdan yaTarlanamayan Yurttaşlarımrzın günlük yaşamlarına yardımcı olabilmenin mutluluğu içinde. saglıkU kullanmalarını dileriz. Şevket Aziz Kansu'yu 10.4.1983 pazar gtinü kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesl 13.4.1983 çarşamba günü Hacıbayram Camii'nde kıhnacak öğle namazım müteakip Cebecl Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecektlr. AtLESt Gümrük ve Tekel Bakanlıgı'ndan Güınrük Kontrolörlüğü Giriş Smavı Gümrük Kontrolörlüğü glrlş sınavı yazıh kısmı 34 Mayıs 1983 günlerinde Ankara ve tstanbul' da yapılacaktır. 1. Giriş sınavma katılabilmek lçln lsteklllerde; a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ind maddesindeki niteliklere haiz olmak. b) Sınavın başlayacağı tarihte otuz yaşını doldurmaır'iş bulunmak. c) îktisat, Hukuk, Siyasal Bllgller, İşletme, Orta Doğu Teknik Üniversitesl îdarl Bilimler Pakültesinden, İktisadi ve Tlcari İllmler Akademllerinüen vaya eşitliğl Milll Eğltim Bakanlığınca kabul olunan yerli ve yabancı fakülte ve yüksek okullarcian birinl bltlrmlş olmak. d) Kontrolörlük karakter ve nlteliklerlnl halz bulunmak (Bu husus yazılı sınavı müteakip yapılacak soruşturmalarla tesbit edilir) gerekmektedir. Yazılı sınavda başarı kazananlar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaklardır. 2. Sınava girmek isteyerılerin 15 Nisan 1983 gtinü mesai saati bitimine kadar Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Ankara adreslne bir dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerine aşağıdakl belgelerl eklemelerl gerekmektedir. a) Nüfus cüzdanımn aslı veya noterden tasdlkli örneği. b) Kendl el yazısı İle hal tercümesl. c) Askerlik görevinl yaptığım veya sınav tarthinde ertelenmiş bulunduğunu gösterlr resml belge. d) Yüksek öğrenlm bltlrme dlploması, belgesl veya noterden tasdikll örneği. e) Sağhk durumu, her türlü lkllme ve seyahate elverişli olduğuna dair ı,am teşekküllü resml hastanelerden alınacak Sağhk Kurulu Raporu (yalnız yazıh smavı kazananlardan). f) Üç adet veslkahk fotoğraf. g) tyi hal kâğıdı (C. Savcılığı'ndan). 3. Giriş smavı konularıyla, Gümrük Kontrolörlüğü hakkmda geniş bllgi almak Isteyenler. Gümrük Kontrolörler Kurulu Başkanlığı'na şahsen veya mektupla başvurablleceklerl glbl, tstanbul ve Izmir'deki Gümrük Kontrolörlüklerindeo de aynı bilgileri alabileceklerdlr. llan olunur. (Basın: 14564)' CÖKTEPE PLASTİK SANAYİI ve TİCARET^ANONİM ŞtRKETi Cumhuriyet Bulvarı No.77 İZMİR J tstanbul Haber Servisl Cevher Özden'in 144 milyon liraya satışa çıkanlan «Kiastelli» adlı lüks yatı, alıcı firma tarafından 35 milyon lira fiyat biçilince dün de satılamadı. Sirkeci 6. Han'daki 9. Tasfiye Kurulu'nda yapılan açık artırmaya yalnız Kantarcı O tomotiv Parça A.Ş. Yönetim Kurulu Başkaru Kayhan Kantarcı alıcı olarak katıldı. Kantarcı, yatı girişimlerine rağmen gezemediklerini, özelliklerinl bilmediklerini söyledi. Kantarcı, Kastelli'yi de ismen tanıdığını bildirerek yat için 35 milyon lira önerdiğini kaydetti. Karar için toplantıya çekilen 9. Tasfiye Kurulu Başkanı daha sonra yaplığı açıklamada, 35 milyon liralık teklifin, yatm değerinin çok altında olması nedeniyle reddedildigini söyledi. Tasfiye Kurulu Başkanı Uluer Aral, «Bu bir milll servettir. Bu nedenle de bu tekllf. azdır» dedi. TJluer Aral, bundan sonra ne yapılacağı konusunda ise şunlan söyledi: «Bundan sonra yatı Uraya' mı vereceğiz, satacak mıyız, ya da başka birşey mi yapacağız, bonu daha sonra kararlaştıracağız ve ilan edeceğizj» Kastelli'nın yatı satilamadt Ç soruları sorunları «% 100 SAKAT SAYILMAKTAYIM»: SORU: 12 yüdan beri Petrol Ofisi'nde çalışmaktayım. Yeni çıkarüan Vergi Kanunun» göre aldıguu sağhk raporunda % 100 sakat sayümaktayım. Eğer ben 15 yılunı doldurur ve de SSK emeklilik primlerimi tavandan ödediğim takdirde, emeklilik ayhgım yüzde olarak kaç üzerinden bağlanır ve halen ytirürlükteki göstetge tablosuna göre göstergem kaç olur? A. T. tSTANBUL YANTT: 2422 Sayılı Yasa ile «b) Sakathğı nedeniyle vergl indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan, Sigortalılar, yaşları ne olursa olsun, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalan priml ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığmdan» yararlanmaları sağlanmıştır. Ancak Yasa «Yaşlılık Aylığınm Hesaplanmasısnda sakatlar için bir ayrıcalık getlrmemiş ve dlğer sigortalılar gibl bu hesabm «a) Sigortalmın kadın ise 50, erkek îse 55 yaşmdan sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük Maluîlük, Yaşhlık ve Ölüm Sigortalan priml için % 60 oranı (l)'er artırılarak» yapılması gerektiğinl vurgulamışlır. Bu durumda 15 yıllık çalışmalarınız sçnucu prim ödeme gün sayınız 5.400 günü doldurursa size 5.000 gtinden fazla 400 gün için % 1 artırım yapılacak ve aylığmız % 61 oran üzerinden bağlanacaktır. Emeklilik İçin başvuruda bulunacağmız 15 yılıruzm dolduğunda bu 15 yılın son 5 yılınm primlerini tavandan ödemiş durumda da olursanız 2795 Sayılı Yasa ile 1 ocak 1983'den geçerli yeni «Gösterge Tablosu»ndaki yerinlz 1. derece 9. kademe olacaktır. Bunun da gösterge sayısı bugün için 900 olarak saptanmıştır. Ş 9 YılmazŞİPAL İANAT GALERİSn GÜLSEREN SUDOR TEOMAN SÜDOR resim «ergisl 7 2 8 Nlsan Yaranna ,XARMA VtınM»* Yol wk Ns 14 Maçkj M0O0J 60 1}5J ÜMTT NRT ]Janak 1 »NİHATAKYUNAK RESİM SERCISI W tuütonatı \ resimbaskı SCR6İ fotoğraf. seramik NADÎRE ÖZALP (Hattatodhı) Seramik Sergîsi 1320 nisan resim sergisi n23 nisan RUMBÜ CAD. Nail/I NİŞATAŞ1.İST. • îsim vo cinsiyet tashihl: Balorköy 7. Asliye Hukuk RaklmUginin Esas: 1982/689 Karar. 1983/41 No/lu karanyla nüfus kaydımda cinsiyetim kız olarak, ismim de özlem Soysal olarak tashih edilmiştir. HASAN SOYSA1 • Sağlık karnemi kaybetHükümsüzdür M. HamdiBALLI M.AYATAC SÜHA ÖZTARTAR SANAT GALERISİ 46 5940 SanafGahia SANAT (.M£R!S1 SELÇUK TOGUL resım sergısı 2 19 NİSAN uıvtthı c u «•aı«$*>ı<Mi isruıın CEVAT DERELİ sergisi «NİSAN AVIS 7MA 3T1J3I 7.2i nisan AYFER KARAMANİ seramik ÜNSAL TOKER resim sergisi KELAYM AKLAR «SON t K t HAFTA» 1TAZAN : BİLGLSU P.RKNUS IÖNETMEN : MEHMET AKAN MÜZtK : TARIK ÖCAL DEKOR: VECDt SAVAR beyoglu devlet güzel sanatlar galerisi .Gülsün" Karamustafa tomur SATILIK EV Cağaloğlu'nda 3 kata yerıi imar durumu alınmış. lşyeri olmaya uygun 67.5 m2 ev sahiblnden satılık. Tel: 719085 < tf 114 nisan pazar hariç hergün 9.3018.00 ENtS FOSFÖROĞLÜ TÎÎATROSU Bahariye Caddesl Kadıköy Oyun günleri: Cuma Cumartest. saat: 18.30 ESIN AFŞAR ALI ERDEMCI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog