Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAM \ NADİR NADt Olur Sey Değil Z Bası EderL 150 Ura tıttm» Adreti: Çağdaş Yaymlan Turhooağı Cad. 39/41 Cağaloğlu « Utmbut Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 21057 Kurucusu: Yunus NADÎ 40 TL. 12 Nisan 1983 Sah saniye böiümü maden ocagı 9 kartiye 425 metre derinlîk te, 914 katında yangın barajı yapımı sırasında meydana gelen grizu faciasmda 9 kişi öldü, 10 kisi de yaralandı. Ölenler arasında, bir maden mühendisi de bulunuyor. Maden mühen disi Hilmi Kuru göçük altında kalarak hayatını kaybetti. DUn saat 17.30 sıralarmda meydana gelen yeni fadadan sonra bölgede alarm verüdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan: Fahir İlkel üe Çalısma Ba kanı Turhan Esener Ankara'dan bölgeye hareket ettiler. İhsaniye Maden Ocağrtun 5 kartiye 425 metre derinliğinde, 914 katında kömür d&mannda geçen pazar güntl yangın basladı. Sölga tahlisiye ekiplerl aöndttrme çaüşmalanna glriştiler. Dün, 163* vardiyasında çalışan ekip, kömürlerin yanmasını engellemek maksadıyla baraj yapunını sürdürürken, çalışmalan EKÎ Bölge îşgüvenliği Basmühendisl HUmi Kuru da izliyordu Bu çalışmalar sürerken, grizu patlaması oldu Olayda, tahlisiye (Arkası Sa. 11 Sü. 6'd») \ ÇAĞDAŞ YAYINLAIU Şamim Kopriğöz ' \Roirfan ve Yazarlık Onuru Bderl 200 Ltra tsteme Adresi: Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu • İstanbul : Zonguldak havzasında ilk kez bir maden mühendisi can verdi Kozlu Üretim Bölgesi thsaniye Maden OcağYnda yangın barajının patlaması sonucu meydana gelen faciada 10 işçi de yaralandı. Hayri ÜNLÜTÜBK Nihat CAN ZONGÜLDAK Kandilli'de 102 isçinin öldüğü grizu faciasından 38 gtln sonra Zonguldak T» havalisinde yin« can yittaü oldu. Erega Kömürierl îşlet mesi Kozlu bölgeslna bağlı İh Yine maden faciası ÖLENLER YARALILAR na Zonguldak SSK Hastanesi'nde tedavl altıalınan ve durumlan iyl olanlar şunlar: Allm Değirmenci (Maden Mühendisi), EKÎ Kozlu Teknik Müdür Yardımcısı), Kemal Raşit Kutlıı (Maden Mühendisi), Haydar özde. mir (Nezaretçi), Hüseyin Çetin (İşçi), Recep Gnbaşı (îşçi), Kemal Gökmen (İşçi), Mehmet (Arkası Ss. 9, Sü 6'd») Grizu faciasmda hsyatlannı kaybedenler şunlar: HİIntf Kuru (EKÎ Bölge îşgüvenliği Baçmühendisi), Kemal Ayaz (Postabaşı), Şaban Döngelli (İşçi), Musta/a Kudaz (Nesaretçi), Abdıülah Dlbek (Başmadenci), Ahnıet Acar (îşçi), All Rna Terzi (îsçi), Ahmet Demirkıran (İşçi), tbrahim Acan (İşçi). Komıırun altı iıstii «Önce kömür sonra insan» sloganı, sadece yük. sek kömür üretiminden sorumlu yöneticilerin değil, havza insanının tümünce benimsenmiş. Kömür ve para ile eş anlamlı olunca, ölen işçi. lerden çok, yanan kömüre hayıflanılıyor. Şükran KETENCİ "Önce kömür, sonra insan,, 3 Eh büyük grizu faciasının ardından Sendika ve Basbakanlıkça başlatılan yardım kampanyalanna oldukça geniş bir katılım oldu. ölenlerin ailelelerine toplanan bir miktar yardıma katıimakla insanlar vicdanlannı rahaüattılar. Çeşitll yardım kampanyalan coşku ile alkışlanırken, kulaktan kulağa acj uyanlar da yapılmıyor değil. Örneğin ölenin yerine hiçbir şe kilde geçmese de, hiç değilse facia kurbanlarınm ailelerinin geçid yardundan yararlandıklan vurgularuyor, ancak aynı kazada ölmeyip de kafatası travması geçiren, ya da sakatlanan lann yardım dışında kaldıkları annnsatılıyordu. «Ya lnsanlann merhametinl toplayan böyle bir büyük faciada değil de, ocaklarda herhangi bir başka neden rten çıkmış kazalarda ölenler? Vılda ortalama ölen diğer 75 kişinin ailesi yok mu?...» Kazada bilirkişi, işvereni yüzde yüz kusurlu bulan rapor vermişse, ölenin yakınlan çok u^zun süren tazminat davaları so nunda, tazminatın önemli bir bölümünü avukatlara kaptırarak birşeyler aürlar, Bazan da mahkeme kapılarında uğraşmayı göze alamıyarak, işverenin davasız önerdiği düşük tazmınatı kabu] ederler. Bilirkişinin aleyhte rapor verdiği ölünün ailesi ise tazminattan yoksundur. Eğer yardımın, ya da tazminatın geleceği bir dul varsa or tada, Jıemen kısmeti çıkar. Kendi iradesi olsun olmasjn, genellikle kocasınm bir yakmına imam nikahı ile kapatıbr. Gelen paraya böyle el konulur. Tazminat alamıyan bir dulu ise nikahına alan pek olınaz. İşin içytizü böyle olunca; Zon guldak Madenİş Sendikası ve Maden Federasyonu'nun Almanya'daki kardeş örgütünden yuk lüce bir yardım için gelen heyet de, yardımları doğrudan elden vermek istediklerini bildirince: sendika yöneticileri ölenlerin aüelenne yapılacak yar dım yerine SSK Hastahanesi'ndeki iş kazalan açısından çok önemli araçgereç açığmın kapatılmasmı önerdiler. ÖNCE KÖMÜR Şaşırtıcı ama havza'da «Önce kömür, sonra insan» ciiyo koşullanmış olanlar sadece üretimden sorumlu yöneticiler değil. Herkes kömürde iş bul ma yanşmda. Yörede başkaca bir iş olmadığı için kömür eşittir işgelir anlamına geliyor. Yaşam, kömürde iş bulabilme ile bağlantılı olduğundan, kömürün ölüm teh(Arkası Sa. i>, Sü. 4'dej Universite 1. aşama sınavı sorulan ve yariıtları Bugün Cumhuriyet'in ekinde 361 bin öğrenci lîiayıs sonunu Türk gazetecilerle görüstü Kaddafi: Türkiye Araplara yönelîk oyundan kaeınmalı BtNGAZÎ (Cumhnriyet) Libya lideri Muammer Kaddafi burada bulunan beş Türk gazeteci üe özel bir görüşme yaptı. Kaddafi, Türk Libya ilişkileri ve uluslararası siyasi sorunlara ilişkin sorulan yanıt ladı. Libya lideri, Türk gazetecilerle yaptığı görüşmede, «Türkiye'nin Ortadoğu'da Arap filkeJerine yönelik onında rol allîiamasını temenni ettiğin!» söy letjf ve Türkive'vi ziyaret etmesi için bir davet aldı&mı dogrulayarak, ziyaret tarihi hakkında, <Bu, Türklye'ye bağlı» dedi. Bingazi dışındakl bir devlet çifüiginin arazisi üzerine kurulu bir çadırda gecenin geç saatlerinde gerçekleşen görüşmede, Libya lideri, konuklannı çs dınn içindeki iki direğin ortasına konulmuş bir koltukta kar şıladı. Çadırda koltuktan ve bir TV'den başka hiçbir dekor yok tu. Türk gazetecileri yanm da(Arkası Ss. 9, Sü. l'cle) iple cekecek Öğrenciler, 2. basamağa girecek 200 bin aday ara. smda bulunup bulunmadıklarını 1.5 2 ay sonra öğrenecekler. Suıav için gerekli belgelerini kay« beden 32 öğrenci Ankara'da «Şaşkmlar Sımfı»n. da sınava alındı. Âmâ ve sakat öğrenciler, tutuk. lu ve hükümlüler ayrı salonlarda sınava girdiler. Haber Merkezi sei bin dolaymda öğrenci, öniversiteye giriş 1 basamak sınavına dün 4S il merkezj ile nuçlannın adaylara postalanmasına mayıs ayı sonuna doğru başlanacak. Lefkoşe'de girdi. Sınav soDün saat 9.30'da başlayan ve 150 dakika süren sınavda başanlı olan 200 bin dolaymda öğrenci, 27 ha?iranda İstanbul, îzmir, Ankara, Bursa. Eskişehir, Samsun, Konya, Adana, ElazıŞr, Erzu rum. Diyarbakır, Trabzon ve Lefkoşe'de yapılacak 2. basamak sınavına katılacak. Sonuçta 120 bin öfrsnci yük sek öğretime girebilecek. 1 basamak öğrenci seçme sınavı için 1.108 binanın 15 bin 601 salonunda ter rtöken öğrenciler. dün sabahin erke n saatlerinden baslayarak sınav yerlerine gittiler. Dün üniversiteye ^iriş sınavlan nedeniyle t e r döken yatnız öğrenciler değüdi. 35 bin 083 görevli. smav güvenliğini sa^lamak için çalıştı. Sınav belgeleri vaktinde eline geçmeyen ya da belgelerini kaybeden öğrenciler. Ankara'da, Vehbi Koç Yurdu nda «Şaskınlar Sınıfı»nda sınava alındılar. Sınav kağıt lanndakj «sınav salonu» hanesine, salonun numarası ye rine «Şaşkmlar» yazmak durumunda kalan öğrencilerin sayısı 32'ydi. Şaşkınlar Smıfı'nda sınava giren öğrencilerin ortak özelliğj uykusuzluktu. Te1 laş içinde Ankara'ya koşao öğrencilerden Naci Karataş, cuma günü belgelerini kaybettiğini fark eder etmez Ankara'ya geldiğin; söyledi, «Bu bana 7 bin Hraya maloldu. Dershaneye de jritm.'?tim. sınavı kazanmayı bekliyordum» dedi. Şaşkınlar Sınıfı'nda sınav sırasmda bir süre önce ce* zaevinden çıkmış bir öpronciyle ÖSYM Başkanı Prnf. Altan Günalp'in e^i ÖSYM temsilcisi Ayfe r Günalp arasmda ilginç bir olay geçti. Mahmut Ertufnı! adh öjrrenci. bir eczsn^vp ^der^k (Arkası Sa. 9, SiL 7de) FKÖ temsilcisinin katil zanlısı olarak bir Faslı tutuklandı Dı$ Haberler Servisi Kosvalist Enternasyonal'ln 16. Kongresi'nde FİIİstln Kuriuluş Örgütü'nü temsll Abu Nidal'in Sartawi'yi öldürtmek istediği bilinîyordu Sartawi'nin öldürülmesi, Abu Nidal terör örgütü ve onu destekleyen bazı Arap ülkelerinin Arafat'ın sürdürdüğü diplomasiye karşı bir uyarısı olarak değerlendirilmeli. Cengiz ÇANDAR tssam Sartawi, yaklaşık bir buçuK ay önce, 20 Şubat günü öğle saatlerinde Cezayir'deki dev Aurassi Otelinin Iobisinde Paris'e gitmeye hazırlanıyordu. Çok öfkeli ve kırgındı. Otelden (Arkası Sa. 9, Sü. lde) eden İsam Sartawi'nin silahlı bir saldırı sonucu öldürülmesine tepkller sürüyor. Pilistirtliler, îsrallli sol cular ve Batı Avrupa'mn sosyallst llderleri arasında büyük bir şoka neden olan olay Ortadoğu banş görüşmeierlne Indirilmiş agır bir darbe olarak niteleniyor. AP ajansmın bildirdiğine göre, Portekiz polisi, olayla tlglli olarak Fas pasapor tu taşıyan blrinln tutukJandığını açıkladı. Proteklz Jçişleri Bakan Vekill Roberto Carneoro tutuklanan kişinin 26 yaşındaki El Avad olduğunu bildirdi. Katil zanhsının pasaportunun sahte olup olmadığının araş tırıldığını belirten Carneoro El Avad'ın üzerinde açıklan mayan raiktarda Amerikan dolan bulunduğunu söyledl. Açjklamaya göre Avad olaydan 11 saat sonra Lîzbon'da küçük bir otelde yakalandı. Bl Avad'm Por(Arkası S». 9, Sfl. *de) Atatürk Kültür Kurumu'nun müstesarlık olması önerildi ANKARA (Cumhuriyet BUrosu) Danışma Meclisl Bütçe Plan Alt Komisyonu «Atatürk Kültür DU ve Tarih Yüksek Kurumusnun Müsteşarlığa dönüştürülmesini ve Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'nun bu Müsteşarlığa bağlı kuruluşlarmdan olmasmı kararlaştırdı. Hava Kuvvetleri Komutanı ve MGK üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın Anayasa'da da yer alan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yfiksek Kurumu kurulması hakkmdaki yasa öne(Arkası Ss. 9, Sti. 5de) HER ŞEV rOLÜNDA 361 bin dolayuıda öğrenci 35 bini aşkın görevlinln gözetiminde 150 dakikalık sınav tnaratonunu tamamladıktan sonra ÖSY.1I Başkanı Gttnalp «Her şey yolunda gittt» diye Wr açıldama yaptı. ÖSYM bu büyük organizasyonu başanlı biçlmde gerçekleştirmfştl. Ama öğrenciler açısuidan sorun bsşka. Aralanndan kaç tanesl için «her şeyin yolunda gittlği» nuyıs »yı sonlanna doğru beUl olacak. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOC.LÜ) Aday olacak memur 2 ay önce çekilecek Çahşmalarını bugün tamamlayacak olan Anaya. sa Komisyonu yüzde 10 barajım aşan partileriıı aldıklar her oy için 10 lira yardım yapılması yo. lundaki öneriyi reddetti. ANKARA, (Cnmhuriyet Bfirosu) Anayasa komisyonunda görüsülen seçim yasa taslağt üzerindeki çalışmaların bugün tamamlanması bekleniyor. Komisyonun dünkü toplantısında taslağın 8 maddesi benimsenlrken, 6 maddenin görüşülmesi ertelendi. Benimsenen maddelere göre «iyasi partiler adaylannı ve adaylannın listedeki sıralannı seçim kurullannın denetiminde yapılacak aday yoklamasın da oy verme gününden önceki 42. gün saptayacaklar. Komisyonda benimsenen bir madde uyannca Yüksek Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu Baskan ve Uyeleri ile tlçe Seçim Kurulu Başkanları yurdun hiçbir segim çevresinden adayUklanm koyamayacaklar, aday gösteriimeyecekler ve se çilemeyecekler. Bunlardan aday olacaklar görevlerinden çe kilebilecekler. îl ve llçe Seçim Kurullannda görev kabul eden hakimler, görevli bulundukları seçim çevrelerinde ikinci derece ye kadar kan ve sıhri hısımlan adaylıklarını koyduklan veya aday gösterildikleri takdirde görevlerinden çekilecekler. Hakimler w savcılar, yüksek yargı organlan mensuplan, yüksek ögretim kurumlanndaki öğretim elemanlan. YÖK üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlanmn memur statüsündekl görevlileri üe yaptıkla n hizmet bakımmdan işçi nitsliği taşımayan diğer kamu göravlileri genel ve ara seçim lerin başlangıcından İki ay ön ce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme karannm üamndan başlayarak 7 gün içinde istifa etmedikçe adaylıklarını koyamayacaklar, aday gösterilemeyecekler ve se çiiemeyecelder. Her sınıftan muvazzaf subaylarla askeri memur, askerî hakim ve astsubaylardan ordudan aynlma hakJarını kazanmış bulunanlar genel ve ara seçimleri başîangıcncian iki ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenilema kararımn ilanından başîayarak 7 gün içinde ayrıJma isteminde bulunmadıkça adaylılc larını koyamayacnklar, aday gösterilemeyecekler ve seçitameyecekler. Ordudan ayrılma hakkmı ka zanmış olanlann aynima istekleri harp ve sef,erberlik hal leri dışında reddedîlemeytceic. Milletvekili seçilemeyenler son(Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Yüksek Askeri Sura toplandı Genelkurmay Başkanhğı karargâhında yapılan toplantıda, Türh Silahlı Kuvvetleri ile ilgili personel konulan ve kanun tasarılan el* alındı. ANKARA, (ajı.) Yüksek Asken Şura dün saat 10.30'da, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in Başkanlıgı'nds Anks ra'da toplandı. Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda yapıian toplantıya MGK üyeleri, Erstn, Şahinkaya, Tümer, Celasun, Başbakan Ulnsu ve diğer yetkililer katıldı. DUn sona eren toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili personel konulan va kanun tasarılan eörüşüldü. OMLLEM UĞUR MUMCU FKÖ'nün ölüme mahkum etfigî tek kadro: Abu Nidal Abn Nidal'in asıl adı Sabrt Hasan Banna. ElFetih'in Bağdat temsilcisi iken 1974'de Ara fat'a baş kaldırdı ve suikast girişiminde bulundu. Bu nedenle gıyabında idaşıa mahkum oldu. Pilistin harekeönin hakkında idam kararı verdiğl tek kadro odur. (Arkası Sa. 9, Sfl. 4'de) Casus Savaşı.. I Reagan'ın Ortadnğu Banş Planı öldürücü darbe yedi. tran, yeni bir saldırı başlatta. 3. Sayfada • Madeoler Yasa Tasarısı DM'de kabul edıldl. 8. Sayfada • «Gıda kontrolünden Belediye ve BakanIıklar sorumladur» • Sıcak filkelerde böbrek taşı daha sık görülüyor. • Kafaoğlu ve maliyecilerin diktiği 10 bin ağap söJriilüp, usuiüne göre dikilecek. 10. Sayfada l&dttâ» tstanbul'dan bir] telefon edl/or. «Orada yürümen bir gey ml? Sıkıysa gel de burada yürtt» diyor. Batılı başkentlerle Sovyeüer Blrliği arasmda tam bir «casus savaşı» başladı. önce, îngiliz Hükümeti tarafından alınan Sovyet diplomatlaruıı sınır dışı etme kararı, daha sonra, Mitterrand yönetimi tarafından daha da şiddetli biçimde sürdUrüldü. Fransa'dan Sovyet diplomatları dışında, ayrıca Sovyet gazetecileri de sınır dışı edildi. Bu diplomatik casus savaş.ımn nükleer füze tartışmaları «ırasında yeralması, olayın boyutları(Arkası Sa. 9, Sfl. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog