Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

w ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADÎR NADİ Olur Sey Değil' * 2. Bası Ederl: 150 lira Uteme Adresi: Çağdat Yaymlan Turhocağı Cad. 30/41 Cağaloğlu tstanbul 59. Yıl; Sayı: 21056 Universite için ilk smavı 200 bin aday kazanacak Üniyersite sınavına 361 bin kişi katılıyor. Saat 9.30'da başlayacak sınavda adaylar 180 soruyu 150 dakikalık bir süre içerisinde yaıutlayacak. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 361 bin dolaymda adaym katılacağı 1. basamak Unlversite seçme sınavlan bugün 45 il merkezinde ve Lefkoşe'de yapüacak. Saat 09.30'da 1.108 binada 15.601 salonda başlayacak sınavda adaylar sayısal ve sözel eştt ağırlıklı 180 soruyu 150 dakikada yanıtlayacaklar. 35.983 kişinin sınav güvenlıği ni sağlamak için görev alacağı sınavlar sırasında, geçen yılın aksine bu yıl adaylar sigara içemeyecekler. 1. basamak sınavlannı 200 bin kişi kazanacak yaklaşık 161 bin aday elenecek. ÖSYM'den edinilen bilgiye göre, her yılki universite sınavlannda ortalama 200 kadar adayın sınav belgeleri sah tecilik yaptıklan gerekçesiyle iptal ediliyor. Sahteciliği sınav sırasında tespit edilen adayların yıllara göre sayıları şöyle sıralanıyor: 1977: Yerine başkasını sokma 147. sınav kurallanna uymama 13, 1978: Yerine başkasını sokma 71, kopya çekme 16,J kimlik k3rtsız smava girme 15, kaydı geçersiz 102, 1979: Yerine başkasını sokma 140, kopya çek me 20, kimlik kartsız sınava girme 28, 1980: Yerine başkasını sokma 109, kopye çekme 12, kurallara uymama 61. Ancak son iki yılda sınavlarda sahtecilik yapan adayların sayısı 50'rJn altına düştü. SINAVA KATILANLAR Universite seçme sınavına 361 bin dolaymda aday başvurdu. Bu adaylardan 246 bin 74'ünün erkek, 115 bin 206'sının da ba yan olduklan belirlendi. Başvuran adaylann 261 bin 820'sinm normal lise çıkışh olmalarına karşılık 102 bin 975'inin de meslek lisesi çıkışlı olduk lan saptandı. YUksek öğrettaı Kurumlan. nın önümüzdeki yıl alacakları öğrenci kontenjanlarının yaklaşık geçen yılki düzeyde olma sı bekleniyor. Üniversitelere ge çen yıl 73 binl merkezi slstemIe, kalarn ön kayıtla toplam 115 bin dolaymda öğrenci alınmıştı. YUksek öğretim kurumlannın öğrenci kontenjanlannın 20 nisana de ğin belirlenecegi bildirildi. Bu nedenle 27 haziranda yapüacak 2. basamak yerleştirme sınavı na 200 bin dolaymda aday çağınlacak ve 1. basamak sınavlar sonucunda 161 bin kadar öğrenci elenmiş olacak. ŞAŞKINLAR SINIF1 Sınavdan önce belgelerinl kaybeden ve yeni belge çıkarmaya fırsat bulamayan adaylar «şaşkınlar sımfı»nda sınava alınacak. Ama ve sakat öğrenciler için de belirli salonlar aynldı. ÖSYM Başkanı Prof. Altan Günalp 1. basamak universite sınavlanna yaklaşık 75 mahkum ve tutuklu öğrencinin ka tılacağını bildirdi. Günalp, bu öğrencilerin sınav yapüan illerdeki askeri ve sivil cezaevle rinde smava gireceklerini kaydederek, bunun için gerekli iz nin alındığını söyledi. "Eski dönemîn sorumlularının Bizans oyunları bozulacak» Eğer seçimlerde «kukla adaylara oy verirseniz 12 Eylül'e inanmadığınız ve kabul ettiğiniz Anayasa'yı reddettiğiniz manası çıkar.» «Biz mecbur olmadıkça antidemokratik yol. lara başvurmadık. Sanki bir askeri rejim, bir sıkıyönetim yokmuş gibi hareket ettik.» birinci derecede soruralu olan lann yeni dönem içerisinde ba DENİZLt / UŞAK Cum zı «Bizans oyunian»na başvura hurbaşkanı Krnan Evren, De bileceklerini ifade ederek, vanizli'de yaptığı konuşmada, tandaşlann bu oyunlara kapü «Biz millete efendillk değil, mayacağına inandığını belırtti. TUrk milletine en varaşır hizmet edecek yepyeni, taptaze partiler gelsin istiyoruz» de seçim sisteminın getirileceğim di. Evren, geçmiş dönemden bildiren Evren, «TUrk milleti yüzde 7273 oranında okumayazma seviyesine utaşmıştır. Seçim sistemi buna göre olacaktır.» dedi. Evren, vatanı bölmek, parçalamak. komüniz me, faşizme ve teokratik düzene gitmek isteyen siyasi partilerin yeni dönemde olma yacağım da kaydetti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren dün sabah Denizli 11. Piyade Tugay Komutanlığı'nı de netledi. Daha sonra, günlerdir beklenen konuşmasını yap tı. Evren, Denizli'den sonra Uşak'ta halka hitap etti. «Onlardan bir kısmı kukla adaylara oy vermenizi isteyecektir. Onlara oy verirseniz tekrar 12 Eylüle döneriz. Bunlara kanarsanız 12 Eylüle inanmadığınız ve kabul ettiğiniz Anayasa'yı reddettiğiniz manası çıkar» dedi. Evren, Denizli'deki konuşması sırasında siyasi partilerle ılgili şu görüşlere yer verdi. «Biz 12 Eylül'den önceki par tileri kapatırk»n ileride parti faaliyetlerine yeııiden müsade edildiğinde bunların, tekrar karşımıza başka isimler altın da çıkmasını düşünmcdik. Eğer böyle düşünmüs olsaydık hiç kapatmaz, yalnızca bazı yöneticilerinin değiştirilmesiyle iktifa ederdik. Partileri kapatmaktan maksadımız onlann mal varlığına el koymak dadeğildi. Devletin okadarcık mal varhğına ihtiyacı yok. Biz istedik M Türkiye 11 eylül noktasına gelinceye kadar etkin tedbir almayan, memleketin bir kan RÖIÜ haline gelmesine seyirci kalan, va tandaşlann birbirine düşman olduklarun görüp de, değil bu na manl olmak, daha da bölünmelerini teşvik eden, Meclisleri çalıştıramaz hale getiren, U ay memleketi Cunıhurbaşkan'su bırakau ve bundan da üzüntii ve sortunluluk duy. mayan, en acısı da 12 Eylül harekâünın lttzum ve zaruretine bfltün Tiirk milleti ve hat ta yabancı milletler inanmışken, bunu reddeden, böyle bir harekâtın yapılmasma gerek umhuriy Evren: Yepyeni partiler gelsin ÇAĞDAŞ YAYINLARI Samim Kocagöz Roman ve Yazarlık Onuru Ederl 200 Llra Knnıcasn: Yunus NADt 40 TL. 11 NLsan 1983 Pazartesi Isteme Adresi: Çağdat Yaymlan Türhocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu tstanbul Işık KANSU Bir arastırmanın sonuçla'rı yoktu, biz bunu demokrasi ka ideleri içinde haUederdik, diyen kişilerden kurulu ve artık her yönleriyle devirlerini kapatmış, yaraıiılıklarını kaybetmiş partiler gitsin, onlann yerine, bir daha bu üikeyi eski dönemlere getirmeyecek içeride ve dışanda saygınlık ve iti mat uyandıracak yeni Anayasa'ya inançlı, millete efendilik değii, ona hizmet edecek kişi* lerden oluşacak yepyeni tapta ze partiler gelsin istedik. Biz bunu istedik. Onun için eski partilerin hepsini kapattık ve yeni partilerin kurultnası için de bu zamana kadar bekledik.» Evren, 12 eylül'den evvel ik(Arkası Sa. 11. Sü. 2'de) Toplumda en çok guven duyulaıî meslek: Doktorluk Gençler arasında ilgi nin arttığı iki yeni mes. lek elektronik ve bilgi. sayar mühendisliği. Haber Merkezi Haftalık dergi Nokta'nra 1117 nisan 1983 tarihli sayısında yeralan, bir araştırmaya göre toplumda en çok giiven duyulan mesleğin doktorluk oldugunu ortaya koyuyor. Bir piyasa arastırma kuruluşu olan PÎAR'ra araştır masına göre, güven duyulan meslekler arasında öğretmenlik 2., universite öğretim üyeliği de 3. sırada geliyor. En aa güven duyulan mesleklerin başında ise komisyoncular, tüccaresnaf, gazeteciler ve sendikacılar yeralıyor. Üniversiteye girecek gençler arasında en çok arzu edilen meslekler: kızlar arasında doktorluk, avukatlık, iktisatçüık, gazetecilik ve ögretmenlik: er(Arkası Sa. 11 Sü. 6'da) Başbakan, Cumhuriyet'e özel demeç verdi Ulusu: Abesle ve ideolojik tartişmayla vakit geçirmeyelim Hasan UYSAL ANKARA Başbakan Biilend Ulusu, «Abesle ve ideolojik tartışmalarla vakit kaybet menin mantığı yoktur» dedi. Hükümet olarak kırgınlıkları gıdenci ve yaraları sarıcı bir anlayışa sahip olduklaruu, bu anlayış ve tutumu sürdiirecek lennı belırten Başbakan Uhısu, gelecekte işbaşma galecek hukümetlerın de bugün sağlanan birhk ve beraberlıği sürdüreceğinden umutlu olduğunu söyledi. Başbakan Bülend Ulusu «Cumhuriyetıe yaptığı açıklamada devletin iilkenin her türlü sorununu çözecek bir güce sahlp oldugunu belirterek, «Snemli olan bu gücün akdlı biçimde yönlendirilraesidir» dedi. Başbakan, çözülmesı miimkün goriiş ayrılıklannın büyük ihtilaf haline getırılıp derinleştirilmemssini ısterken, bunun ıçuı de her kesimin temsilcilerine büyük sorumluluk düştüğünü, özellik le bu günlerde ve gelecekte herkesin sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğini ve kendisine düşen görevi sksak sız yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Başbakan Bülend Ulusu, «12 Eylül'den sonra sağianan birlik ve beraberllğin sağlanması ve kalıcı olması içîn ne gibi önerileriniz var?» şeklindeki sorumuzu şöyle yatutladı. «13 Eylül miiletin beklediğl, onayladığı, devletine ve ttlkeslne sahip çıkma harckâtıdır. Milleti Ue bütünleşcn silahlı kuvvetlerimiz devletine ve ülkesine sahip çıkmış, milleti kardeş kavgasındaıı kurtarmış tır. Hükümetimizin, milletiyle bütünleşmiş bir gücün hükümeti olduğunun idraki için deyiz. Bu nedenle biz ülkemizin hayrına olacak biitün tek lifleri değerlendiriyor ve huzıırlu bir ortanun temellerini atmak arzusu ile bunlardan gerekli eördiiklerimizi nygulu yoruz. Kırgınhklan giderici ve yaralan sarıcı anlayış ve tıttuma sahibiz. Bu anlayış ve tutnmumuzu bundan sonra iş başına gelecek hiikfimetlerinde sürdiireceğine inanıyoruz. Bu anlayış ve tntumnn gelecekte de huzur ve banş ortamının korunmasmda başlıca unsur olacağına inanıyorum.» Ulusu, bırlık ve beraberlığını kaybeden ülkelerin gelece ğınin karanlık oldugunu söylememn bir kehanet olmadığını, bu vakıa böylesine ortada iken, çözülmesi mumkün görüş aynlıklannm, büyük ıhtUÖ haline getirilip derinleştirilmemesinın hepimizin yararına oldugunu belirterek şoyle devam etti: «Bunun için her kesimin temsilcilerine büyük ınesuliyet düşmektedir. İçinde buiunduğumuz bugünlerde ve ge lecekte, çözülmesi mümkün görüş aynlıklanmn derlnlcşü rilrneraesi, yersiz fdeolojik tar (Arkası Sa. U. Sü. 2'de) izienimler Evren'in Denizli sevgisinin iki nedeni. Banş KUDAR DENİZLt Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Denizli konuşmasmm başmda, Denizll'yı çok sevdiğini bildirdi. Evren, bu sevgisinin gerekçelerinl açıklarken, işgal zamanında 1920'lerde kendisi 3,5 yaşındayken Denlzli'de anaokuluna gittiğini anlattı. Sevgisinin ikincl gerekçeslni Evren, Denizli' de evlenmesi ve düğünün bu kentte olması ile açıkladı. Evren, eşinin mezannın mermerlerinln bile Denizli'den geldiğini söyledi. Aydm'da kamu görevlilerinin vatandaşlara nasıl davranmalan gerektiğini anlatan Evren, Denizli'de ise vatandaşların kamu görevlilerine nasıl davranmaları gerektiğini dile getirdl. (Arkası Sa. 11, SÜ. 7'de) Sosyalist EnternasyonaVde FKÖ'nün «ıbmh» kanadının liderlerinden Sar. tavi'nin öldürülmesini «Fetih Hareketi Devrim Konseyi» adlı bir Filistin gerilla örgütii üstlendi. Sosyalist Enternasyonalin toplandığı otelde Sar. tavi'yi tabanca ile öldüren saldırgan kaçü. Dı? Haberler Servlsi Portekiz'in Albufeira kentinde yapılan ve Bülent Ecevit'in de katıldığı Sosyalist Enternasyonal toplantısmda FKÖ temsilcisi İsam Sartavi dün silahlı bir saldın sonucu öldürüldü. Filistin gerilla hareketi içinde «Lumk» bir lider olarak tanınan İsam Sartavi'yi Öldüren katil sıkı güvenlik önlemlerine karşın kaçmayı basardı. Suikastın sorumluluğunu Ebu Nidal'ın başkanlığındaki «Feüb Hareketi Devrim Konseyi» adlı bir FiUstin gerilla örgütü üstlendi. Portekiz güvenlik yetkilileri isam Sartavi'nin toplantının yapıldığı Montchoro Otelinin lobisinde dün sabah kimliği bilinmeyen bir kişi taratından tabanca İle vurularak öldürüldüğurrü bildirdiler. Saldırgan en az 5 el ateş ettikten sonra panikten yararlanarak kaçtı. Görgü tanıklan, katilin genç, ince ve atletik yapılı oldugunu söylediler. Portekiz güvenlik güçlerl, katilin bulunması için yoğun çaba harcarken, tüm sınır kapılan kapatıldı. Sartavi'nin kongrede FKÖ'yti temsil etmesi bir çok olaylara neden olmuş, toplantıya resmen davet edilmesine karşın, Israil'in muhalefeti karşısmda FKÖ'ye aynlan yerde oturmasma izin verilmemesl üzerine Sartavi kendisini gayri resmi temsilci olarak nitelemişti. Daha sonra bir konuşma yapmak isteyen Sartavi'nin bu isteği de reddedilmisti. Bunun üzerine toplantının Başkanı ve Federal Almanya' nin eski Başbakanı W i l l y Brandt'a bir mektup yazan Sar tavi FiUstin halkının haklarının tanuımasınm insanlık görevi oldugunu belirtmişti. 47 yaşmda ve ABD'de eğitün gören bir kardiolog olan Sartavi, FKÖ^ıün Avrupa koordinatörü ve Filistin Ulusal Konp seyi nin (sürgündeki Filistin hükümeti) üyesi ıdi. Sartavi AP ajansı muhabirine birkaç gün önce verdiği demeçte kendisini «FKÖ'nün ıumlı kanadınin temsilcisi» olarak tanımlanııştı. Bu yıl Cezayir'de yapüan FKÖ toplantısmda, sertlik yanlılan ile anlasmazlığa düşen suikast Lissarides'in iddialarına Ecevit yanıt verdi LİZBON, (ANKA) Sosyalist Enternasyonal toplantısmda bir konuşma yapan Kıbrıs Rum Sosyalist partisi temsilcisi lisarides'ın Kıbrıs Banş harekâtıyla ilgili olarak Türk ordusuna dil uzatması üze (Arkası Sa. 11, Sü. 8de) Portekîz'deki toplantıya katılan FKÖ temsilcisi kaldigı otelde öldürüldü Sartavi, Ulusal Konseyden lstifa etmek istemiş, ancak istifası Yaser Arafat tarafından kabul edilmemişti. Sartavi, Sos yalist Entemasyonal'e FKÖ' nün resmi temsilcisi olarak davet edilmişti. îsrail buna itiraz etmiş, ama itiraza dinlenmemişti. Sartavi"ye karşı girişllen sulkastin sorumluluğunu üstlenen «Fetih Hareketi Devrim Konseyi», Israil'e her türlü siyasal uzlaşmaya karşı çıkan radikal bir gerilla örgütü, Şam ve Bağdat'ta bürolan olan örgütün başkanı Ebu Nidal 1975 1976 LUbnan iç savaşı sırasuıda Yaser Arafatia görüş aynlığına düşerek El Fetih'ten ay(Arkası Sa. 11. Sü. 3'de» Yunanistan'da üsler, Kıbrıs ve TürkYunan iliskileri gündemde ATÎNA, (Cumhurlyet) Yunanistan'ın ABD üsleri, TtirkYunan iliskileri ve Kıbns scrunu ile ilgilı gelismelerde bu ay yeni gelışmeler olacağı, bu politikalann nisan sonuna ka dar belirleneceği belirtildi. Pazar günleri yayınlanan lktidar yanlısı «To Vima» gazetesine göre, ABD özel temsilcisi Büyükelçi Reginald Bartholomew ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yuannis Kapsis arasında bugün yapılma sı beklenen görüşmelerle Yunanistan'daki ABD üsleri konusunda siyasal çerçevenin bel li olması beklemyor. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden Burfın 26 nisan tarihine kadar Atina'ya ge (Arkası Sa. 11 Sü. B'da) Ürdün, FKÖ île ortak siyasal eylemde anlaşamadıklarnu açıkladı. 3. Sayfada Ur. Eryüksel: Kataraktlı çöze lens amellyatı İlk değil, üç yıldir yapıyormn. 0. Sayfada tthal gözlük, yerU göz lükten en az on kat daha pahalı. 9. Sayfada Bozuk gıda flreten ve satanlara verflecek eezalar artınlıyor. Romen tankerlnln sökfilmesine başlandı. Batı Berlta Beledlye Başbakanı VVeizsaecker: Türkler Idtle haUnde dönmemell. 14. Sayfada Kat Mülkiyeti Yasası MCK'da Yüksek Askeri Sura bugün toplanıyor ANKAEA (a.a.) Yüksek Askeri Şura'nın bugün Ankâra'da toplanacağı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Yüksek Askeri Şura'nın personel ko nuları ve kanun tasanlarını görüşeceği belirtildi. Kapıcı gideri esit, yakıt parası ise arsa payma göre ödenecek rlnl açıkladılar. Tasarıda yapüan değişiklerle, tasannm getirdiği yenilikler şöyle: 1 Kat maliklerinin, apartman giderlerine katılmaları, arsa payları oranm da olacak. Bu giderlerin ba şında yakıt giderleri var. Danışma Meclisi'nden gelen tasan metninde, bu giderlere katılma, arsa payı üzerinden değil, oturulan dairenin metrekaresi üzerinden hesaplanmaktaydı. Ihtisas Komisyonu, uzun gö rüşmelerden sonra, bunu değiştlrdi. Arsa payımn erumuna geçmişlerdir. Gaze sas ahnmasını öngördü. telerde haberler, yorumlar, Kat maliklerinin oturdukla yazılar çıkıyor. Televizyon n dairelerde, arsa payları, da uyarıcı yayınlar yapılı bazen eşit olmayabiliyor. yor, öğrenchere sınav önceKüçük dairelerde oturan, si öğütler verüiyor. Hepi bazı kat maliklerinin arsa miz hop oturup hop kalkıpaylan, dalrelerlne göre yoruz. Biz de, bugünkü «O büyük. özellikle kooperatif laylann Ardındaki Gerçek» yapjlarında. kooperatif orköşesini bu konuya ayırtaklarının eşlt haklara samah zorunluluğunu duyduh. hip olmaları gerektiğinden Ceçenlerde Anadolu Liseleri dairesi küçük ölçekte olsa ve Kclejlerin 1. basomafe sıda, arsa paylan büyüklere navlanna katılan 75 bin hüegit olarak tapuya işlenmiş bulunmaktaydı. (Arkası Sa. 11 Sü. 6'da) Adalet Bakanlığı. tasarı(Arkası Sa. 11, Sü. 5'ıle) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kat Mülkiyeti Yasa Tasarısı, MGK thtisas Komlsyonu'ndan geçtL Tasarıda önemli değlşlklikler yapıldı. Tasarıya, bazı yeni hükümler de kondu. Ihtisas Komisyonu'nda çalışmalan biten yasa tasarısı, MGK' ya sunulacak. Uzun bir süredir çahşılan yasa tasarının, son biçlmini alması ile ilgili çalışmalarda, hukukçu uzmanlar, bazı bilim adam lan da bulunarak, görüşle ŞükranKETENCİ Havza insanlan yıîda75 ölüyü bile kanıksamış 2 Ders kitaplan, kömürün bulunmasına ilişkin tarihçeler Uzun Mehmet'in kömürü bulu5>unun, Padişah taranndan ödullendırilişınin öyküsünü ballandıra ballandıra anlatırlar. Uzun Mehmet'in kendisini çekemeyen Ereğli Derebeyi Isma il Ağa tarafından öldürülduğü, maden kömürünün kâşifmin, nıaden havzasmın ilk kurbanı olduğu duyulsun istenmez. Aradan bir yüzyıla yakın bir zaman geçtikten sonra Havzada yönetıcısı, çalışanı, ailesı ile, insanların sevimli olmayan ger çekîeri görnıezhkten gelme alışkanlıklarmı hiç yitırmedikla rıni gözlemleyebüırsinız. Bunca cana mal olan, üretim teknolojisi kusurlarından araç ge reçıne. msan unsuruna kadar hpr şey, her an yani yeni kazalara yol açabUecsk özellik'erini korurken, asansörlenn önünde, yerin altında eksi 300 350400 katma inmek üzere bjrikenlerde hiçbir kaygı belirösinin görülmemesi gerçektea (Arkası Sa. 11. .Sü. 3 de) ardındaki Toplumu Sarsan Konular olayların Bugün universite 1. basamak giriş sınavı yapılıyor. Günlerdenberi televizyon, radyo, basın bu olayla ilgilidir. 360 bin dolaymda öğrenci sınavlara glrecektir. Adaylar kentlere akm ediyorlar. Aday öğrendlere büyük şehirde yol yordam göstermek için Danısma Bü roları hurulmuştur. Otobüs ve tren istasyonlan, garlar. terminaller dolup tasıyor. Aileler heyecan içindedir. Smavlarda hile yapıhnaman için görevliler dlarm du IIEB GÜNKÜ rOLCÜLUK Ûretim tekno lojisinden a;açgerccine, insan unsuruna kadar her şey, yeni yeni kazalara yol aça bilecek özelliklerini korurken, ağır asansörlerin başında madene inmek için bekle yenlerde hiç bir kaygımn görülmemesi şaşırtıcı. Alışkanlık mı ba? Çaresizlik ml yoksa? (Fotoğraf: Cumhuriyet)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog