Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAR! OKTAY AKBAL Dunyaya Açılmak EDEftl 200 LÎRA Itteme Adresi. Çağdaf Yaytnlan Türhocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu • tsîanbul 59. Yıl; Sayı: 21046 Kurucasu: Yunus NADİ huriy ÇAĞDAŞ YAYINLARI Dr. thsan Ünlüer Oku Oku Budur Sonu 8. Bası, Edert 150 lira îsteme Adresi Çaftdaş Yayınlan Türk ocagn Cad. 30/4î Ca£aloğlu/îstanbul 40 TL. 1 Nisan 1983 Cuma Kiralar "donmadan,, fırladı Oneriden sonra ev sahipleri aşırı zam isliyorlar artışı son bir ik! hafta îçfnde kiralarm donduruîması konusu gündeme gelince oiaganüstü artış gösterdi ve bugün kalorifersiz va*ati bir evin kirası en az 30 bin lira oldu.» dediler. Levend yoreslndeki emIak komlsvoncülarmdan Necmİ Yapar, «Kîralar öııüne gefiiemez bir şekllde artıyor.» derken son 10 gün içindeki dururau şöyle anlatta: «4. Levend'de mobllyah. telefonlu bir yerimiz vardı. Ev sahibî 100 bin lira kira istfyordu. Bir müşteri talîp oldu ve eve götürdük. Fakat ev sahibJ bu *efer İ50 bin Jira îstedi. Yine aynı şekilde Şişli Güzelbahçe'defcl 40 bin Hrabk dafrenin kîrası daha ev tutulmadan 55 bîn liraya çıkartı)dj.« Emîak komîsyoncusu Nec mi Yapar. şu anda ellerinde 60 tane kîralık ev olduğunu fakat kiraeı buîamadıkîarını. ev sahiplerinin mutlaka 1 yilîık peşin fstedilcîerini ve ayrıca kiracıcîan 500 bin üraya kadar depozito aldıklarmı söyledi Yapar, Tarabya'da müşteri bulunduğu balde tutuîam?yan daireleri de şöyle anlattı: «Ünlü avtıkatlardan birinin Tarabya'da 3 dalresl var ve 6 aydır beHfyor. tkî oda bir kücük boHin oîdugu daîre içîn 6 ay önee 75 bîn lira Lstemîşti, nıüş Ermeni teröm ve bir büyükelçi DM üyesi îrnren Aykut'un, kiralann iîd yıl donu duralmasmı amaçlayan yasa önerisi üzerine ev ve işyeri sahipleri kiracılannın karşıîanna yeni zam istekleri ile çıkıyorîar. İstanbul'da en ucuz ev kîrası 30 bin liraya yiikseldi. Detıîz SOM Danışma Meclisi üyesi tmren Aykut'un mart ayının Uk haftasmda Danışma Meclisi Başkanlığı'na verdlği, kiralann îkl yı] süre ile dondurulmasma iîiş kîn yasa önerisi üzerine îstanbuî'da konut ve işyeri kjraları yüzde 50 oramnda arttî. Emlaîr komlsyonculan son bir yıi içinde, Ortadoğu'dakl savaşlar nedeniyie üikeîerînden ayrılan başta öğrenciler olmak üzere yabaneıların tstanbul'a geîdıklerini ve yabancı para değeri tizerinden ev kiralayarak kîralarm artmasına «katkıda» bulunduklarını söylediler. Komisyoncular, yurtlarda yer bulam?yan yüksek okul öğreneilerlnin de 45 kişi bir!eşereî< 4050 bin liraya kiralık ev tuttuklarını belîrterek «Belirgin olarak görtilen kJra Toprak, kar veyağmura doymadı Nisan yağmurları düşerse kuraklığın ortadan kalkacağı belirtiliyor afearsu rejimini de değişttremiyor. Eriyen kar sulan dere çay ve akarsulara ısavuşamadain bir yıl öncesinin «sonbahar ku rağı» toprakîarca emilîyor. Böy ANKAllA, (Cumhuriyet Bü foat tohumlan için yeterîi ne lece barajlara uîaşan akarsurosu> Barajîardakl STJ sevi mın sağlandığı görüşünde bir lardakl EU miktan artmıyor. yesınirı fîkbahaı nonrıallerinc ieşen uzmanlar, 1983 yıh nisan Meteoroloji u^manlannın du yükseleme^ışl, 1982 sonbaharın ve mayıs yağışlannın durumu rum değerlendıraıesı İSP, dan bu yana yeterince su ala^ beiırieyeceğmi üade ediyorlar 1933 yılı mart ayı yagış ortalaırayin topraklann, eriven karYapılan aegerlendinneler*» go masımn 1982 yılı mart ortaîama îarîa doyurulnıası nedenine re, kar sulan bır yıi öncesınm smclan az oiduŞu doğîultusımbafelamyor. vağmursuz tsban topraŞını da. Her iJd yılın nıart ortaTanm uzmanlan, 1983 yılı o nemlendiriyor. Kırsal aîan deyı lamaîan karsüaştınldı&ında cak ve şubat aylanada son 30 mi ile «kar kendi altını ıslatı «1983 yılı İçin bir yagış kaybı» yıhn ortalanîası üzerinde yağan yor» kar enyor, toprak emiyor sözkonusu. yoğun kann eriyerek, kurak 1983 ocak ve şubat aylannda Tanm ve Orman Bakanîığı toprakiarda taban suyu oluştiır normalin tistünde yağan kar, Müstesan Praf. Dr. Osmao Tedugunu söyl'Jyorlar, 1983 hubu erime doneminde bu nedertfe kinel mevsim yağışlan ile 3983 Erîyen kar sulan, dere ve çaylar a kavuşmadan kurak toprakça emildiğî için, harajlara ulaşan akarsulardaki su miktan yetersiz kalıyor. Urtinü ilişkileri konusunda «Cumhuriyet» muhabirinin s o rulanm yanıtlarken, uzmanlaruı göriişünü doğruladı. Prof. Tekinel, Türkiye'de üretimi etSaleyen ana faîctörün nisan ve mayıs yağışlan oldufımıı söyledi. Prof. Dr. TeJdnel'in değerlenrtırmesi özetle şöyle: «1882 yılı eklm döncmlnde kismî bir normalin altında oUış var. Ancak, kış dönemi ocak, şubat ve mart aylannda normalin üzerinde bir kar yağdı. Dolayısıyla ekinı döneminde cksik düşen yağışlann topraktaki bîtki tchurnu bkikımında» (Arkası Sa. 11, Sü. 5'de) (eri götürdük 85 bin lira dedî. Bir hafta önce de 90 bin lira Lstedi. Öteki daireleri için de 125 bin ve 150 bin üra kira istiyor. Ayrıca 1 yılhk da peşin para alacak Bizimle depoz'fto konusunu fjöriışnıiıyor ama .ÎOO'er bin lira alacağinı sanıyoruz.» Emî jk komisvoneul ınnaan Adi! Araslı ıse dep" r 'ito «olayı»nm kiralırın riondurulması tasarısı ile t^id^rek konutlarda «ha\a p;irası»na dönüsfcüğünü bıîdKdi. Araslı, cŞimdiki haîdi» yah ve sıiper İuks daîreîerde geçerli o!;«n havsı :n>r:»sı irlderek öteki dairelfr H'n de geçerli oltna efzHim') grösteriyor.» dedi Araslı, kiralann dondarulmasınm kiralık ev sorununa ve liyat artışma ço2Üm getiremeyeceğinl saOOSTAYI AÇTI Dnişlsri esvunurken &oyle koııuştu: k» Genel Sekreteri Kâmuran «Ev sahibi ile kiraeı ara Güriin Ermeni Dosyasını açtı. sındaki ilişki devlet tarafından kontrol altına alınmalıdır. Bugün îçin kontratlarda şterçek kira gösterilmemekte, kontrat fazîası para açıktan ödenmektedir. Klıaîcir dondurulsa (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) Ermenilerin dialarını irütüvor */ Sedat ERGÎN ANKARA Dışışleri Balçanlığı Müsteşariıgı'ndan zeçtığimiz sonbaharda ktndı ısteğ» ila fTiekhye ayrılan Buîrül<c'[çi Kalauran Guınln'ün uzun bır sure. dır uz?rjıde çalışmakta oldugu «Ermeni Dosyası» adlı kıtabı Turi: Tarih Kurumu tarafından javmiandı. Büvukelçl Güriin «tErınenl Dosyası>nın ortaya çık'şı ve ortaya koyduğu tezleri «Cumhuri yet»e anlattı: Sizl «Ermeni Dosyaaı» raaaına iten nedenler neydl? «Ermeni Dosyası» nastl ortaya çıkfı? Gürön Çalışmaya ıten nedenler deruhte ettiğim vazıfeden çıktı. îster istemez Bakanlıkta bu konuyla ilgilenen kişf lıallne geldim. öyle olunca da konu nedır. onu oğrenmek istedira. Türkiye'de bir «Ermeni So nınu» sozü yıllardır dolaşır, bunun ne oîduğunu tefer(Arkası 10. Sayfada) Imren Aykut: Onerimden tüm ev sahipleri etkilenmez A\KARA (Cumhurijct Bürosu) Danışma MecİLci üyeFi imren A.vkut'un kiralann donduıiJlması ile ijgılı yasa onerısi kıralarda ıld yıl süre ile hıçbir nedonle e,rtırun yapılmamasını onyoruyor. Ya^sa öneminin politık blr yatırım olnuıdığı görüşünü sa\aman Aykut''m onerısî tex maadoiik. Yass» bnen&.mi Danış nıa Meclisı Başkanhgma verdıkıen sonr& çeşitli açıklama UrciB, buiıman Aykut, kîraîann geneî fiv»t artış hızının listün ae bir lnzla artmasımn sosyal scjrunlar yarattıÇı görüşünde, Avkut'ım oneriiSimn en ılgınç yam «ksralann iki yıl dondu. ıulmasından tüm evsahiplerinin aynı şekilde etkîlenmeyece ği» savı. Imren Aykut, önerisi ııin kesin bir çozurn getirmeys ceSi bılıncindp. İlter Türkmen: Suriye tedhise karsı cıktı Dışişleri Bakanı, Şara temaslanna ilişkîn bilgi verirken, füzeler konusunda, «Bunîann İsrail'e karşı yerleştirildiğinden kuskumuz yoktur» dedi. Türkmen. bu açıklamasını, Suriye'de yaptığı goruşme lerin sonuçîarını anîatmak uzere dün düzenledigi basm toplantısmda bir gazetecinm yonelttiğı, «Suriye, Ermeni faalîyetleri karşısında na&ıl bir tutum içinde?» şekfindekı surusu uzerine yaptı Türkmen yanıtmda, «görüşmeler de genel olaralv uluslararası terörizm ve özel olarak Ermeni tedhişl tizerinde dur* duk. Suriye de bizim grib! bu faaiiyetlerin karşısında oldugunu bildirdi» dedi. Dışişleri Bakanı görüşmeler sırasında, «gih'en ve istilcrara zarar vericî faaliyetler» üzennde «önemle durdu £unu» açıkladı ve «bunlara engel olunmasının iyi komşuluk ilişkilertnin gereği olduğu konusunda aramızda mütabakat oîduğunu gözledik» şekîmde konuştu. Türkmen. bu konuda etkin bir i icin tema^lann sür(Arkasj 10. Sayfada) Berîin BeSedîye Baskarn: "Ttirkîer j a döfiiiıeji, ANKABA fCumhuriyet Bü rosu) Dışişlen Balcanı îlter Türkmen, Surıye'nm ken di topraklannm Turkiye aleyhıne faalıyetler için kullamlmasma ızin vermeyecejıni bıldırdığııiı açıkladı. Su nve'nm Turk Dışışlon Baka nuıa bıidırdıgi bu goruş gazotemızin onceki gunku sayısmda Şam kaynaklı oîarak yer almıştı. ya uyum sağîamalı,, 1, (Cumhuriyet Bürosu> Batı Berün Delediye ve Hükümet Başkanı Richard Von Weizsaeck*T, Almanya'daki Türu işÇilennm hiçbir şekilde dönüşe zorlanînayaca^üri!. anCÎJ: bu ülkedokî Tnrk'erın tiikeierıne dönme va da eğer temelli Almanva'da krJarakîarsa Aiman tnpluınuna ııyma kontrı:nda * 'drjir» vprnf)Pİ^rl CP» ihracatta uyarı sinyali Ihracatın desteklenmesi için kaynak aranıyor ANKARA (Cumhuriyet rosu; Gerek Para Kredi Kurulunda, gerekse Ekonomık Kurulda günierdir «ihracatın artınlmasma» yonelik önlemler üzerinde duruluyor. Ekonoraik Kurul Başkanlığını Başbakan Bülend ülusu bizzat yürütürkcıı, Para Kredi Kurulu Başkanlığını Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu tistlenmiş bulunuyor. Yaklaşık blr ay kadar önce «ihracatta artış hızının azalması» yoîunda gorulen ışaretler tizerine Başbakan Ulusu'nun talimatî ile Ekonomık Kurul'da konu iîk kez gündeme getinicii. Daha sonra ihracatm «ııasıl artırılabüeceğîne» tlışkin genış blr tartışma başladı. Bir yandan Ekonomik Kurul, bir yandan da Para Kredi Kurulu, Ulusu' nun taîimatı doğrultusunda «öneriîer hazırlamakla» göre viendirîldi. Sağlanan bilgiîere göre, hazırlanan öneriîer şu ana başiıklsrda toplanıyor: % İhracat Sigortası Yasa Tasansı. Anılan tasarı Ticarpf Bakan'jgmca ha(Arkası Sa. 11. Sü 4'de) îmar affı ne getiriyor? 8. Sayfada (Arkası Sa. 11. Sü. 6'da) îstanbuî Haber Servısl artınTia ile 144 nulyon 785 bın üraya satıştı çıkanîan Eanker KasteJlının yauna reîmen alıcj çıkmadığı ıçm scıış erteîeııdi. Muîkıystı Şahtın Natdıyat ve Tıcaret A.Ş. ü^ermdu bulunan Ce^her Ozden'e aıt «KasteJIî^ adlı ya' Jstanbııl 9 numaralı Tasfiye Kurulunda satışa çıkanlöı, 144 mılyon 785 bın hra deger konan «Kastrlli» yatmm dun yaoılan açık artmmına reimen nıüracaat eden oîmadı,fcâaatli.0{h 14 30 arası yapılan açık artırınaya kımc^nm muracsat etmemesi uzerine, satıs lî nisan saat 14. OO'e erielendı. Sırkecı Alıın Han'da bulunan 9 numaralı Tasfiye KuruİTi'na (Arkası 11. SayfadU) Tiirk işçileri Alman vatandaşı o!ursa sorım kalmaz. 14. Sayfada KASTELÜ'NÎN YATJNA AÜCI ÇİKMADI Secimlerde baraj uygulaması konusunda ılk hesapiar yapıldı Betül ÜNCULAR ANKARA ~ Anayasa Komıs yonunun Devlet îstatistık (DIE) Enstltusdnden seçrmlerde baraj sistemi uygulamasîy3a ilgıli çalışmalardan ilki dun komısyona ulaşlî. Edinilen büşilere göre, DÎE' ce yapılan çalışmalarda 1977 seçimlerindeka oy dağjlımına Turkıj'e genelınde yüzo'o 10, ıl uazeınn'îe ıse ycude 8'lık baraj (Arkası Sa, 11, Sü. 2'de) ihracatm foedeliîii hazır mıyız? Osman ULAGAY IMP ıJe, OECD i'e, ulus.ararası barjkacıhk cpvrclenyle iyi bü cbyalog sürdürmeye bü yuk ozetı çosteren Tü *k ye ıçm dı^aUrom onend otada BışSjcitımdakı artış duraklar, buna karşılıV dışahmımız artars? ve dıs tıcaret açığnnız bir k"z da~ ba btiyurte bunun Turkıyo'yı «örnek i;lke» ı!an eden d^ş çcv relerda mMTr^iı^ e*k %r yr>p ca(Arlusı Sa. 11, Sü. 4'de) Ankara: Reagan^ın önerisi oluınlu Oneriyi, Moskova "temkinü,, AET üikeieri ise olumlu karsıladı NATO tarafından yayınlanan bildirîden Mosko. va'nuı Öneriye karşı çıkması halinde ABD'nin Av nıpa'ya füze verleştirmeyi sürdüreceği beîirtiîdi. ANKARA (Cumhuriyst Bü rosu) Ankara. ABD Ba^kanı Ronald Reagan'ın orta merjzilli fuzoler konusunda yap:îan mmakcr elere ıhşkin olarak getırd'gı *ara çö züm» onerısıni «olumlu» kar şıladı. Dj^ışlen Balcan'ı/n sözcüsu BuyukeJrı Nazmi Akımaıı, dun bu konuda yapüğı acıkîamada, Başkan Reagın farafmdan 'len sürulen gcru^leri Cenevre müzaketeicnnın yıl sonur.dan önce taraflarca kabu' edılebi!ir bir sonuca ulflçmas» yolundakı çabaları, «yapıcı bir katkı» olarak mteiendırdi. Dış.şlerı Bakanı Ilter Turk meıı clü dunk'i basin foplantısmda gazetfccjlenn soruları uzerine aynı göruşu belırtti VG «Başkan Reagan'ın öneriîeri eşit ijüvenlik prcnsibine uygun düşmektodir." dedı Başkan Reagan, önceki gun ankladıgı, «ara cözüm» formuluyle bu yji sonunda Avrupa'ya yerlestırılrnpsı ka rarlastırılan Pershuıg2 ve Cruise fuzelerınin sayıssnda. indirim vapılmasına karşji:k. Sovyetler Biriıgî'nm elin deki NATO üyelerine yönelik orta menzilîi füze sayısını düşürmesini önermişti. ABD Başkanı Ronaid Reagan'm oncekı gun Avrupa'dakı nukleer fuzeler son^nuyîa ılgıli olarak açıkıadığı «ara çözüm» Moskova radyosu tarafından «temkinli» bır tepkıyle karşiiandı. AP ajansımn haberine göre radyo, öneriyi hemen red deder hîr tutum takınmadı. Moskova radyosu şöyle dedi: «Füzeler sorununun çözümü ne yönelik ve ara çözüm di yp adlandırılan plana karji temkinli bir tavır alındı.» Romanya Devlet Başkanı Nıkolai Çavuşesku. bir ara anîaşmayı desteklediğini soy îedi. «Ara çö/üm» önerisi NATO müttefıkierince de desteklendi. İttifak adnıa Bruksel'den yapılan açıklamada, Moskova'nın yeni onerilere «yapıcı karşılık» ver aıesi istendı NATO tarnfından yaymlanaa bildinde Moskova'nm onerılere karşı çıkması htılinde ABD'nin Av rupa'ya füze yerleştinneyı surdürecegi vurçuîandı. Reagan'ın «ara çözüm» onensı Ingiltere'de yuzlerco gosterici tarafından protebto edildi. Gostencıler Greenham ABD askeri ussü ve Burgfield nukleer sılah fabnkasına bankatlar kurduIar. Amerikalı gorevliler u&îerine polis kordonu arasm da girbbıîdiîer Göstericiler evlemlerinin başanlî oldugu nu söylediler. MiMialfi Belfast'ta »örüien Cerçek Türkiye futbolda dünya düzeyinin gerisinde kalmış bir üihedır Bunu hepimiz bıliyoruz Olayın nedenlerini araşurdığımızda, Uk göze çarpan altyajn voksunlugudur, Yalnız futbolda de. ğil, bütün spor dallarında geri kahşımızin gerekçesini altyapı yokluğuna bağlıyabiliriz. Okullarda ve okrl dışında milyonlarca goncin spor yapabileceği altyapıyı oluşturmak da birdenbire olacak iş değildir, uzun sü' reli bir yatırım v& çaba so Sporda geri kalışımızın daha başka ııedenleri de vardır. Ve bu köşeye sıgmayacah kadar çeşitlidır. Turkiye den daha yoksul ya da sosyaî adalet bahımından daha dengesiz nice Guney Amerika ülkesinin dünya futbol arenasında varlıklarını duyurduklarını da unutmayalrm. Türkiye'de futbol tutkusunun hasfahk düzeyine ulaşmasına har~ (Arkasa Sa. 11, Sü. 3'de) runu. Poîonya'da DayatuLşma Sendikasj 1 Mayıs ı>in büyiik gösteri çaifnsuıda bulundu. 3. Sayfada Sultanahmet Mfeydam ve çevresl yeni bir görüııüme kavuşuyor. 7. sayfada 4 klşilik aüienin nmtfak gideıi martta 28.443 liraya îndl. tŞKUR'un tasfiye istemeyen köylü ortaîdan umudtınu devlete baj*ladı. 9. Sayfada ASKASA, (Cumhurijet Bü rosu) Başbakanlık Müsteşarı Necdet Calp, dun Başbakan Ulusu'ya bır aılekçe ve rerek emeklihğım ıstedi. Ulu su, cülekçenın altına «OJur» dıye yazarak ımzaladı. Necdet Caîp diîokçesınde 25 yılîık hizmetini doldurduğu nu ve emeklılığe hak kazaaı cîıguu fcuîdırca. Başbakanlık (\rka&ı ba. 11. Sü. lî'de) Basbakanhk « Müstesan Necdet Calp emeküliğini istedi Tahîiî sonuçları acnklandı Parsîinfi hrtvızı mercimeklerin yaçsa parlatıldıgı anbssldı DM Yetki Yasa Tasarrsını kabu! etfi ANKARA (Cumhurîyet Bürosu) Danışma Meclisi'nde başta Bankaîar Yasası ol^ıak uzere 4 yasayı yasa gücunde karamameîerle değıştırmek içın hüktiırjete yetkı veren yasa tasansı Maii Işler Komısyonu nun yeniden düzenledığı bıçımtyle kabul edildi. Malıve Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, (Arkası Sa. 11, Sü. l'de) Açıklama M. Ali Agca'nın suç ortağı Mehmet Şener'le ilgiîl yazımız üzerine Adalet Bakanlığı Müsteşarlıgmdan bir mektup almış bulunuyorıım. Bakanlığm gösterdi£i bu duyarlığa teşekkür ederek sözkonusu mektubu yaymlıyoruz: (Arkası Sa. 11, Sü. 7'de) İstanbul Haber Servisi î t «Paraiinli mercixnek»ierın *' tahiıl sonucu «pamîîk ve ay l\ ciçek yağıyla» cilalanmış ol f duklan aniaşıMı. Beiediyfs," yağla parlaklık verilen kıj> , • ınızı mercimeklerin sağl'ıga . > ' aykın olmadığmı, ancak so [ rurnluiar hakkında «m^rfi • (Arkası Sa. 11, Sü. 2de) • * Paı*asız yatıİı X. basamak soru ve yanıtîan 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog