Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

MnA*tn Fgrtim Besıkteş.lstanbu] 6Q72OO(4hatT Cumhuriyet 59. Yıl; Sayı: 20870 » # beklemeli 4, Ekim [btanbtıl Edirne Canakkale 274092 3159 2359 merkez dersanesı Kurucusu : Yunus NADÎ 20 TL. 9 Eylül 1982 Perşembe CevÜer Özdenln TunusHan getirilmesi için işlemler tamamlandı İhale için Libya'ya gidiyordu Neyle yargılanacak? Kastelli (Cevher Ozden) TÇY'nin 503. maddesin« ayhırı hareket etmehten yargılanacak. TCY'nin 505. madcleeinin llh fıkrast şbyle: Her kim. bir himseyi hıılus ve saffetinden btUstifade Izandıracak malılyette sanialar (uydurmalar. iftiralar düzenler) veyo hileler vaparah hatnya duşurüD o hımaenin veya ahann (başkalarımn) zararına l?endtstne veya başkasına hahsız bır menfaat tamın ederse 3 ayüan 3 seneye kadar hapis ve so Hradnn aşagı olmamah uzere agır eezayı nakclıyle cezalandınhr. Ermeni terörist, Ermeni toplumunu uvardı: Ccvlıer Özden'in Arjantin'de çiftlik aldığı öne sürülüyor. Tasfiye işlemlerinin durmayacağı açıklandı. Tunus'a gönderilecek dosya bugün Dışişleri Bnkanlığı'na veriliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bdroan) Tunus Uzerinden Llbva' ya Riderkerı. Tunus tnterpolıine vakalannn Banker Kastelli (Ccvher özden)'nln Türkiye've Fetlrflmesl için çalışmaların hızlandıfM bildırildt. Adalet Ba kanliğı O ? a Işleri Genel MUUurll Yıldırmı Türkmen. «Cnın huriyet. ınuhabirinın sonısunu, «Snnuç al.ıoaînnıır. knnusunria timitlMı. konuvu en triiratH se S l d c tonuplanüıracagı» dedı Dolandıncıhk ve emnlyetl su istlmal suçlanndan sanık Cevher özden'in Ketirllmesl tcm. ıipıll nıahkeme Kararıan, çeşıtli belRelertn çevrllmesi tpb) ban büroknıtik ışlemler de bı. tırlldj. Yıldınm THrkmen, «Bıı knmıda. KastPİII'nln vurt dı«ıııa kaemasımlnn sonra vnnttih mız hazirlıklar vardı» dedı Dosya, Tıınus'a eöndenlmek ürere buRÜn Dışislert Bakanlıfcı'na sunıılacak Cevher Ow3en hakfcında, Istanbul, Ankara ve tzmir Cumhuriyet Savcılıklannca frıvabl tutukiama kararlan buıunuvor. Tutuklama istemlerı. Adalet Ba kanlısı :ıraoılıgıvln Dıpıslpn Bukanlıftı'na bıldirlltvor. Uısı,slert Bakanh*ı'da, vaptıgı hı». sirhklfir sonııoıı snniih tstftVPbı lıvor Ce\her özden'in ltmus'tıın Türkıyo'ye eeurilmesı ilu ulkı: urasında bundan bır süre onoe ım7aİHnmış bulunnn ve su<; Inlarm tadplerme ihsfcin hıılcuki iglpmleri düzenleven anlasma çercevesinde gercf kle^ıt 1 lecck «O7al konulartla adlı (Arkası Sa. 9. SU. 4de> Ekmekciyan: Ermeni düsmani Türkler değil MKVİI/.l I.IS're Kastelli. Tunus'ta tnterpol'un «Kırmuı lıste» duyumsuvla vakalandı. ANKAttA. (Cumhuriyet Burosu) Ölurn cezasına carptınlnn Esenboga olayının taılı Ermeni terönst Levon Ekmekciyan. tutuklu bulurıdugu cezaevındekı hüc rosmde mahkomeyo çıkmar dan l «ün once kendi ©lyay;sıvla yazdıgı ve tum dünvova vayınlaruneısını ıstedlği mektubnnda, «Btzim q nıtnız Tirk deği), büyüklerimiz. huım tarlhiraizi yazanlardır> dedı Ha<sına dun daftıtılan melc tııpta, Levon Ekmekdyan imzobiDin yaniâira Abu R«şıt ariının bulundugu dıkkatı çektı. Ermeni terörist rtn(Arkası Sa. 11, Sü. Tdti 9 nolu Tasfiye Kurulu Bgskanı: u Kastelli iyi niyetli davranırsa alacaklı olanların zararları azalır,, "Sendikal imkan kalmazsa 67 ilde siyaset yapanz Genel Başkan Şevket Yılmaz, kimsenin ..«. ile sendikası arasma girmeye kalkmaması gerektiğini söyledi. ANKARA, (Cıımhurlyct Bürosu) Turkîş'in duzenledlgl ve Konlederasyon'a bağh teşkılatlann «7 ilden gönderdlklerı tfimsılcılerin katıldıfeı «AnayaM» Konferans»» dttn An Sineması'n da vapıldı ikı binı wkın kiîJnın la kabul ediien hfldırtdo, «Anarasa Tasarısı, TürMre'de bır kısun serma^edarların ckonunıik ve slvaRal iktidara eKemfiı ulacagı bir sisUml cıçerii ktlacak unsurlar ta.şıyor» dpndı katıldıgı konferansta konuşan Şevket Yılmaz sık sık aikış TtlrkIş Genel Başkanı Şevket larİB kesilen açış konu^masınYılmaz, «.Sendikacılığa İmkân da, kımsenın ışçl ile sendıkrı'îi nrasına Rirnıeye ka!kmama.st kalmaz ise, kravatları nkartır. tulum sırtnni7d», 67 il'dc »{•%»•gerektigini srivledi VP şöyle ko nuştusrt yapanz» dedi. Konleransn katılan temsllcllerln aîkjşlarıy«Anayasa TaKanKı İle Türk lıaksı/lık Aııayasa Tasansı IIP, devlet ba)>.«.. fukarayı korumakta ridcılı, nosyal devlet olnıaktan çıkan)mı$tır. Anayasa J'asansı ılr ,lşçi hak ve tiiffiirlUklrrı, lıunların knllıımlmjiHina ınılı.ın vcrccpk olan kamu özfrlır lııkleri kokünden hııdannıas.ı It.ıllusılmıştır.» Anayasa Tasansı ile drnıok r.ısmuı sııglüclı olamavaM^uıı aıle getiren Yılma/, «(inıiıı ı > m», ne kadar «cahil» varsa, bep si aynı gdzlpmde birle>iyor. Bıı yaklaçımla denıokrasi saglıktı olanıaz, Rv'lewi;c Kinenle baUtIama7. Bu yakJaşunla demnk rasl gaglıkh olamaz. Relecoür ıtüvcnlf bukılıunaz dlvorlar. Nr den höyle dlyorlar? S«"hebi or t.ıda. Bu Anayasa Tasansı ilf hir »vuı; sermavedarın sadrrp ıktitmdl iktldurH ıloı;ll. shnsal Iktiıl.ıra da ecomoıı olmiksı adedi Şovket Yılmaz şöyle devam ettı «Srndjkacüık «on Uhülde bir temsil gorcvidlr. BULUU lâMkıyla vapmak tstlyoruz. Buna imkrin kalnıaz İse, hak \c fixKÜrlüklerl koruma ve gellştirınc ödevini bir başka alandıt \»|tanz. Kravatlan ı;ıkarır at.ır. tulum sırtımızda, «7 iltlc v.ıltıızcıı sivasct \aı>iinz. U«nıokrasj v"fei"il''k ıcjlmlılir. ııt;lıe"j rnı. yoksa halkin çoğunluğu mu id/ırp rder, o zaman lıunu her» kr«i (förür.» Yılmar'ın konusmasmdan sonra sözalftn Türktşı Gen«l Uaşkanvekılı Emin Kul, Aiiayasa Tasarısı komisundakt son ga li^melerl yüzyüzc konufmak için birıraya geldjklerinı anlataraıc, «bu &on toplantımız ütsftlldlr. Ytnl ufuklara, ycrU müyürüyecpjflnil* ilk (Arkası Sa. 0, Sü. î'de) Türktş'in Ankara'da düzenlediği "Anayasa Konferansı,,na 2 bini aşkııı temsilci kalıldı IsUnbul (THA) Banker Kastelli (Cevher Ozden) nın Tunus'ta. yakalaoma.sının .yaiıkıları sUrerKeıı, taKtıye Işlenılerim ylırütmekte olan 8 Ana Taslıye Kurulu Ba*. kanı Uluer Arml, Kastelli' nın TUrktye"ye geUrılmest ve alacaklılarla ıJglU özel bUgilfrı 8»rek]J tnercilere bll dirmesi halinde bunun btlyük yararlan olacajını »Oylitdi. ŞinuUy» kadar yürUtülen ^alışmalarla Bankdr KasteUl ve oaftlı kunıluvlara çeşıtli kişı vr kuruluşlann 8 mllyar llralık borcları bulunöu jfunun tesbit edildıglol b«)1r t«D Ar«ı 3Öyle dedt: (ATIUIKI S». 9, SO. 5'ae) Türkls toplantısından notlar Asfalt yol ve Arnavut kaldırımı Isık KANSU ANRARA An Süıemasının balkonları ve bıUUn salonu tıklırn tıklım dolu. 67 ü'den ikt blne yakın isc' ve Igçt temsildsl Anayasa Konferansını buruk blr dureurı luk Içlnde Izllyorlar. KflrsOde Kııya ftrdHnlr var. «Anayasayı navunmnkla KÖrevll «aflet erbabı» olarak nltplen dtrdlftl Anayasa Komlsvonunu eleştlrlyor «Arada sırada b»Te iferlcl tatncn derlrr. Vallahl Anayasa Komisyonu üyplort, bondpn de gcrlcj. tutucu••*•* davası Celal Kücük: Başbakan bile Afganistan isgaline bizim gibi acık tavır almadı tstanbul Ilabcr Scrvisl D İ S K YUrürme Kurulu üyesi O l a l Küçük'ün sorgusuna dün tamnımlandı. Küçük, yargıg tarafıııdım okunan polistekt ifadelerint kabul etmedı v« bu ifadelerln «biiyttk ijkenco altuıda \e cözleri bağlı» ola> rak almdıguıı blldirdl. Küçük 3.11.1980 tanhll polis ıfadesinl reddederken şöyle dedi: «Bıı lfndpyi büyiik iKkence altuıda aldılar. Hiçblr ?cy siiyh'mpdinı. IVk kelimesi beniın deplldir. Gözlpıim ve cllerlm h:ıjjlı olarak aldılar. Kllerlmı 7<>rla tutarak Imzalattırdılar.» Askerl Savcüıkta verdiğl «adeleri kabul eden Celal Kücük bu arada işkencelerle ilgıli oUrak tutuklama mahkeraesln* vardlgl dljekçenin kavbolöugunu belirtti ve konuva lllşkin 3 sayfalık bir dllekoevl mahkemeye \erdi. Kiiçtik tahliyeslnl de istedi annak, bu istem mah kemece reddedildı. ifKlO'da ba^layan dünlcü (Arltası Sa. 9. Sü. l'de) Banker kararnamesi toplantısı ertelendi (Cutnhnrlyet Bttrosn) Bankerzedelerln beklpdlgt 44 sayıh banker kararnamesi İçin Başbakanlık Bankerllk Komisyonunun yapacafiı toplantisı ertelpndl. Bu arada kararname !çia Başbakanlrkça yapılan çfthşmalar da, tasfıve masatarınra bankalara vatırılan ban ker fonlara uvtsulanacak falz tavanının yılhk {Arkasn Sa. ». SO. 3'dc) Genel Baskan Şevket Yılmaz. konusması sınısında basına teşekkdr ettlkten sonra, TRTde yayınlanau drtı yasa yorumlarına degindı Yılma/ şövle dedl «TltT">e aldıntıayın. TRT'dekl ba«ın mensııbu ne yapsın Kvet a n dır ama THT'dekl hakvzlıftı herkM Rordyor. ona ktms* inanınıyor.» Tüıkts Yönetlm Kurulu blldlrlslnl Kmtn Kul okuduktan sonra salonu dolduranlardan coşkun blr alkıs (Arkası S». S. SU. Tdr) «Kl.ıTt AI.DAI'IYOIU.AK'. lıırkI> iıı Aııa\«s.ı h o ı ı f c ı a n s ı Ankara'ıl.ı j.ıpılılı. l u ı l . l> (jciırl ta, «Klını aldntıyurlnr? l ^ i ı ı i n «lendıkaKindun haska nt'si var*.'» dedi. litşK.Niı Vılnıar.. konfrtans(FotoKrııf: THA) Oğrencilere hem okumak, hem cahşmakyok FarukBİLDİRİÇİ ANKARA Ytikselt ögretlrn kurum larındakl calışan oğrencilere devam zorurüulugu getlrilmeyeceğıne Illşkln açıklamalara karşın bu oftrencllere devam ao runlugu uygulanması keslnlegtl. YÖK Başkanı Prof. Ihsan Uo&raınacı. «Yenl sınav hakkı tanınnıaMiıdan <<onra bnrçlu sınıf geçnıenin bütdnilylr kaldırıldıftını» soyledl. Çalışan öğrencilerin devam zorunlulu»unun kesin olduğunu açıklayan YÖK Başkanı Doîjramacı. «Borçlıı sınıf geçme kalktı» dedi. YUksek ögretlm kurumlarında onümtlzdekı oğıetlm dönemlntle devam zorunlugu uygulanmasına ııişkın YÖK kara n. çalışan ögrencller İçin de bu zorunlu| lugu keslnleşttrdl. Yetkllller Yüksek ö^re I tlm Yasasının kasım ayinda vürtlrltlfte Rir l tnesinden sonra çalışan oğrencilere devam zorunluluğu getlrllmeyeceğlnt lamışlardı. Başbakan Btilend Ulusn da yasanın yürürlüge girmeslnden sonra çalışan ögrencllerln sorununa blr çözüm bulunması na çalışılaeağını belırtmış, «nıltktesep hak ların korunması gerektiğini» soylemlştl. Ulusu, Tunus'a gidiyor • Basbakan'ın 4 (rönlük Tnnus geztalndc, ortak y»lirıınlar. ulaşım *c kt crllşmelor ıröndeme Uaber ı\lerkexi Ba^bakirı BUlend Ulubu resmi blr aıyuret ıcm elum'ın ilk hatttsında öısel blr a.skeri uçalc ile Tunus'a Rldecek. Ulusu ve beraberlndeki hevetin Tu nus Rezlst 4 Kün sürecek.. Başbakan BUlend Ulusu' nun Tunus'dBkl resml temas lan sırasmda. Kuvevt, Tunus ve riülîJve taratından ortaklasa RBrcfklP^tırilmesl dUşılnttlMi e;(ibre fabrıkasının Mlnripm* uı»ı»ppfH br'ır(%rküaı S a . U, SU. 5'de) YÖK kararıyla önümüzdekl Ogretlm doneminde uygulanacak ögretlm slstemt, turu ögrencilerin deralere devamıtlı zorurı lu kıldı. YÖK yetklUlerlne göre. yen! öğretim slsteml, devam zorunluluğunun uygulanmarnası halinde bile, devam etmeyen blr ögrencınln başarılı olmasını olanaksızlaş tıracak. Yetkilller, yenl ögretlm slstemlnln örelllSle eskl akademiler ve esklden (Arkası Sa. 9. Sü. l'dc> FKÖ ile Suriyelilerin iliskisi karsılıklı kuskuya dayanıyor Cengîz ÇANDAR ŞAM Herhalde yeryuzu lle jfokyüzunuıı gecelen birbırlerıne en tazla vaklastıgı ktınt Sam. In^ana. hep, şöyla plını uzats,a gökteki onbtnlerce yılclı m avuç a^oıç toplayabılece(?l iaslenlmınl verir. Bu kez yıldızlar görülmtlyor. Parlak. kocaman mentap vıi dızları silmK. ve FKÖ kadrolanndan esm bir ctonuınu/ı.t üç katlı bır bmanm damındu yataklara uzanmıç, Filıstin Mu kavemeti'nln Lübnan deneylnıınl, ^ > u sırada ıçinde bulundugu durumu ve galeceği konu^uyoruz. Meutabm parlaiüığuıda Şam' ın sırtını yasluctıgı Cebel K.ısyun'uıı tılıtı sılutstı ROzunnı/un onunde u^anıvor Bu ttpüıerın ardındd. 41 kıLuniötıelıiî engebnli bır yoldan Suriye Mıbntın .sınınııa uiaşılır ve Beıouı Vadısı'ne tjırılu. Bekaa VacüM'nın agzıuda burlye ile Lubnan arasmdu ıugrafi bır engel zateo yoktur. Uugüıüerde »lyıibi engel üe kdl rnaclı. hurıye bırlikJerlnin bır bölumü orada ınewiR>mıı^ durtimclnlıır. Doha ılgıucı Beyrut' u boşalton FKÖ kuvvptlennııı tmenılı hır bulunıu do lit'ka;ı' va Jcavıyorlaı Şam'a vaıır vunııaz, Kılibtuı Mukavemen'nın Arataftan soıı rtki ilancı ısmı Abu Cıbad'ı u. rumaya küyıüciuk. Cjorüşmelc mumkün olmacu. Gecenin ge<; saatlerine dek Abu lyad vu .^am'da buiunan diğer FiUstanU finderlerle toplantıdaydı. Krtesl sabah peşine düştılk. Yina bulamadıic. ÇUnkü bu kez Bekaa'ya gitmlçtı. Yanı Lübnan toprakla.nnda.ydi... Şam'da ılık bır gece yansı, pınl pırıl bir gbkyüzunUn altuı da, blr dam uatunde. gozlenmtz Bekaa ufkuna çevnll LUbnan'dan, Filistın Kurtuluş OrKüttl'öden s o z ediyoruz... Pekl yani, şlmdl Güney Lübnan yltirildlkten ve Beyrut sonra, FKÖ apır (Arkam ba. 9. £ u . 2'de) TARIŞ'te APIilere işkence yapmışlardi J 0 tilkücü 15'er yıla mahküm oldu IZMIB (THA) ÇlgH Iplik labnkasındamünfesıh AP yanlısı iş<;İİPrce aralık, I!i77'cte ı^kence yuptılüarı gerekç^sıvle 10 Ulkilcil ısçl, İj'er yıl afıir hapis ce/usınn gan'tıııldılar. Sılnyonetım 1 nolu Askerl Maiıkemeslnde görlı)mekte olnn dnvada askeri savcı haaıladıftı ıd(ilaname ve esas haklundaki miıtatansında 10 Ulkucü işçinln TARİŞ Cl«t ÎDUlc Fabrlka sı"nda çalışan münteslb AP yanlısı Mebmpt Açık, Muütafa Yanıtmaz. Abmet Frsoy, Yaşar Ak&av ve 35eki Uvanktr adındaki iş<Jlleri 28 . 29/12/1977 tarltüermde fnbrlkanın bodrum katına lndirerek çeşltli içkence yapbklannı lteri sürdü. Sanüc avukatlan mtlvekklllerinin beraatlerinl lstediler. (Arkan B». 9, Stt. Hacettepe TıpHa yeni sınav hakkı uygulaması basladı £ Egc Nükleer Araştırma Enstitüsü'nün hangi ünivcrsiteye baglanacağı belli olmadı. ANKAll% (Cuinhurıve» Bürosn) ~ YÖK'Ün tanıdı|ı hinftv hakkı uygnlama&ına :Jk başlayan okul Hacettepe Unıveraıtası Tıp Fakültesl oldu. Tıp Faktiltesi yasada yer aian ders ve sınav geome yönetmplığlnln dejjıstirilmesi i?lomlerini de düzanltmeye başladı. öbür YUksek O^retim Kurumlannda yenı sınav hakkmın yapıltvcafii tarlhler henüa bellrlenmedı. YÖK'un butünlpme smavlarında başanlı olamayan oğrencilere yenı bir sjnnv lıakkı tanıma.sınclaii sonrı Ilüfottope Ümversitesl'nın bazı bolumlerınde yeni sınav tanhlen bellrlendi Hacertepo Üniversıtpst Tlp Fakultesı'nde öSrencılere yapılatı duyıırularda bazı böHunleıın ek sınavlannm 15 . "J3 eylül tarihleri arasında. Tıp Fakulte8i 4. Dönem Cerrahı TelaII sınavlannuı İse. 17 evlülde yapılacaftı belirtlldi. DÖnmn (Arkası Sa. 9. Sü. 5'de> sayfalarda • FPZ domğunda barış pla' nı benimsendi. 3. Sayfada • Tutanaklardan Bang Der negi ve MLSPB dnvaM. o. baytad» • Sanayicl VP. Ihracatçılarm 3 kuruluşa olan 15 mllyar liralık pamuk horcu ertelendi. • Bodrum Fc&tivali ilkbaharda yapılmarsa Ba kanlık ckonomik katln yapmayapak. OZAL'DAN SONRA «YIUN AUAMU SINC.AfUH Ul 12. Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Eski bakan Cemal Fersoy intihara kalkıstı Istanbul Haber Servisl Kapatılan AP milletvekillermden ve eskl Mllll Eğltira Bakaolanndan avukat Orhan Cemal Fersoy. İntihara teşebbüs ettl. (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de> Bir Ekmek Bir Cumhuriyet, 44 [fM Singapur Maliye Bakanı Eyvaaah!.. Bugun Türk ba^ını hızlı btr •holdiaglaşıne süreci» içindedır. Cumhuriyet dıjındaki gazeteler, bırer holdmg'ın ya da güçlu şırketlerin ve bankalann eundedlr. Cumhuriyet, bu holdlngler, bu şlrketler ve bankalar karşısmda tek başına, kendi lnandıgı yolda lnanç, ilke ve düşünca kavgası vormektodlr. ( A ı k u ı Sa. 11, 8ü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog