Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

1913 ÜSSttYS KURSIARI ŞgzSC *O££§& ^Cjfr, sO LİSE SON SINIFLAR •t^ ^ BEKLEMEÜLEB 18.Eylü1 ^ 4.Ekim l , Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20869 Knrucnsa: Ytmus N ADİ 20TL. S Eyltil 19S2 Çarşamha lsvlcre'ye landırırılık ve emniyetl snivtimal suçkınndan sanık ve gıyabi tutuklu olarak uftıslararası duzeyde aranan *bidin Cevher özden, Tunus emnıyet gorevlıleri tarahndan yakalanmıştır. Tnnus Emniyet Interpolii. Türk Fmniyet İnterpolüne verdlği telsiı haberle. ftlkelerinde adı geçen sahsm yakalandığmı. iade amacıyla tutuklandıgını ve iade işlemleri için belgelerin befclendişim bildirmlştir. Türk Emniyet İnterpolu hu telsizi cevaplandırarak, Kastelli'nin tutukluluk halınin devam ettirllmesrnl ve iade işlenılerinin suratle ya pılacağını ve bunu TunnVdan tesiim almak uzere, bir ekibin gönderilecejrini belirtmîştir. Bu yakalanma. Turk Lmniyet Teşkilatı 11e Tunus Emniyet Teşkilatı arasındaki tyi niyet ve saroimi Olşkilerin bir sotmeu olarak degrerlendirilmektedlr.» Banker KasteHı. Mentaş \e Bimtaş'm sahibi olan Cevhsr Ozden. nakit para sıkıntısına gınnce yurtdışına kacmayı yeğlemişti Eşiyle bırlikte Cenevre'ye 6O72OO(4hat)« ıror • Tunus'tan gönderilen mesajda, iade islemleri icin gerekli belgelerin beklendiği bildiriliyi VKARA CCumboriyet Bü>su) «Banker KasteUi» iıyla bılıneu Cevher Öz•n, Tunus polısi tarafınm Tunus'ta yakalandı. zden'in Tunus'ta yakalangı tnterpol aracılığıyla urkiye*ye bildirildl. Cevher. özden. 20 hazlran pazar günü kaçmıştı. tçişieri Bakanlıgı Basın re Halkla îlişkıler Muşavirlı&inden dün yapılan açıklamada şoyle denlldt: «KasteUi firması adı altında bankerlik faaliyetletlnde bulundugu sirada. dogıden özden hakkında Türk adli makamlarınca gıyabl tutuklama kararı almmıştı. Yakalanması içın İnterpol aracılığıyla hakkında kırmtxı bülten çıkarılmıştı KasteK Tunus'ta vakalanA Banker Kastelli'nın Tunus'ta Tunus Enterpolü te rafmdan yakalanmasından sonra «iade sorunu» olmaya cağı ögrenıldı. Türkiye Tunus'ia 7 mayıs 1982 tarirrin de «suçlnların geri verilme si» anlaşması imzaîadt. Bu anlaştna uyannca taraî ülkelerde işlenen suçların yukümlülerı yakalandtidan (Arkası 9. Sayfadal FürkIş Yönetim Kurulu'nda Dİaganüstü genel kuru! önerildi Tek celsede hüküm giyen Ekmekciyan ASALA'yı sucladı Karar TCK'nîn 125. ınaddesine göre verildî Terörist tempze basvurabîlecek Sadık Side ve DM'deki isci kökenli üyelerin istifası isteniyor AYKARA (Cumhunyet Burosu) TÜHKlŞ'ui ^nayasa tasansı konusunda yapacagı ve Koalederaspona baglı teşkilatlardan 2 blne yakın îşçı tem&llci sintn fcatılacagı toplantı bugün saat 10 00'da An Sı ıemasmda yapılacak TÜRKİŞ Yonettm Kurulu'nun Iki gündür süren YoneUm Kurulu toplantibmda Oia ganüstü Genel Kurul'a gidllmesi önerildi Yön»>tim Kurulu üyelen ayrıca. Sosyal Güvenllk Bakanı Sadık Jjide'ntn bu gorevlnden ıstlfa ederek Türktş Genel Sekreterı olarak görevlnı sürdürmeslnı onerdUer Danı»ma Mecllsi'nde bulunan Uç İ5çi kökenli «yenln tstifa etmelert de i<stemler (Comhuriyet araamda yer aldı Bürosu) Danışma Mec Türkîş'in bugün yausı Genel Kurulu'nda dün pacagı toplantıda. Genel gbrüsülen altı maddeden Başkan Şevket Yılmaz. «nemurlann görev ve soGenel Tpşkllatlandırma rumluluklar» baslıklı 157 Sekreterl Ynsur Ziya Kave «memurlarla fcamu hıs ra. Genel Egitim Sekremetı görevlilerınin sıyasi terl Kaya özdernir ve partüere ve sendikalara gır memesı. başhklı 159 mad Türktş danışmanlarm de kabul edıldi Dbrt madde dan önder Aker konuise Komisvona eert verildı. şacak Türklş'ln ^navasa tasansında çalışma «Merken îdjre» baslıklı yapmasına İllşkln kabul 154'ncU madde uzennde 7 eriHen maddeler konudeglşıkllk tfnergesı verildı. sunda gbrügler açtklanaAbdullah Asım tenecller^n Valılenn, ıl'de devletin ve cak Toplantıya 67 tlden huktbnenn tem«ilctei îı tda çaeınlan işçi temsllcil^tesl"nin bası ve mercu ri ise konuşmavacak tbaresmin maddeve eklenTürKtş Yonetlm Kurumesıne illşkln önergeslne lu'nda vapılan görüsmekomlsvon katıldı. ÎSnecıler lerden toplantmm dislpAnkara "va Hninl saelamak amacıvla u HVe dort konuşmacının dılsm*n halledümesln) ı?tesında klmsenln konusma iklerinl sövledi önerse C e 5 tnası volurtda karar alın Kunjl'da dı'ckate alındı Ermeni terörist icin karar: IDAM ANK\RA (Cumhurıyet Burosu) Esenboga Havaalanına 7 ağustos cumartesi günü y<ıptıilan ve 9 klşınin olümü, 78 kışmto de yaralanmasıyla sonuçlanan baskında. yırab oiarak ele geçırüen ASALA üyesı Ermeni teronst Levon Ekmekciyan, Ankara S'kıyonetım Komutanlıgı 3 Nolu Askerı Mahkemesfnce tek celsede olüm cezaaına çarpurıiciı Ermeni terorıstın TCK'nın 125. maddesmce olüm cezasına çarptırümasj o>bırlığıy!e kararlastırıldı TCK"run 125. maddesı çoyle: «Derlet topraklannın tamanıını veya bir kısmını yabancı bir devletin hakiraiyeti altma koymaya veya devletin istiklaHni tenkise veya blrljğini bozmaya veya devletin hakimlyeti altında bulunan topraklardan bir kısuamı devlet idaresinden ayınnaya matuf bir fill iîleyen olum ccrasma çarptınlır > fkuıekciyan "îorgusunda 3 \Udin bu jana «Bevninin Tıırk dır'snıjnlıgı ile yıkandımnı» sOvleyerek dünva Fımenilerine bir çagrıda (Arkası 9, Sayfada) Memurlar sendika üyesi olamayacak Barıs Derneği davası Dtırusmadan notlar Dikerdem: Dernek, fasizme karsıdır "Türkce'yi ailemden öğrendim, Ermeniler Türkce bilir,, KARARI DtNLtiOR Esenboğa'dakl baslonı gercekleştiren tnneıu terorıstUTitb» EJnnekçıvaıı sonfiısunda pl^man olduçunu sovlerken, «>lalıkemcniz ıu defa idam kararı \erse haklıılır.» dedı. Gayet saıdn olan sanık. Mamak Askeri t>7acvinrie. Plvanotep* katUamından idam edilra sağ g«riişlü AU Biılfiıt Orkan'ın son gunlerini geçırdıği bucrede kalıyor. Fotoğratta. sanık sorgusu aırasında görülüyor. (Fotograt ajı.) IsUabul Bbber Semsi Barış Demegi dsvasma dün, Genel Başican Mahnjnt IHkcrdem'ın sorgnsujla devam edildı va Dlkerdem'in p&zartesı gununden soara ameüjat olabıleceguü ve ouroşmalara belki de Itatjlamayacağmı büdırmesl üzerıne, j'anna ertelentu. Dikerdem, soru janıt şeklmdela sorgulamasıada, TUTED'ae japtığı b:r lccmuşmayla ılgill soruyu yarutlarüen «benim fıknjni sorarsanız 12 mart bir karabasuı gibi ülkeninflstüneÇo ken talinsiz bir dontmdır. dedı. Dikerdem, Banş Derneğının ku ruıması fıknrun kendısınden nu çıktığı yolundakı soruja «Ökir maalesef benden çıkmış değildir» yamtuu verdı.. Yargıç*ın 149 so rusu oldugunu belırtmesınden sonra, sorgusunun çabuk bitirilme smı ıste>en Dikerdem, «Paıartesi gümı yapılacak tıbbi konsültas Ilasan UYSAL >ondan sonra cerrahi bir mfidahale gerekebılır. Hiç c*vap rerme me darumnn» gelebilirinu» şeklindo konuştu. Vargıcın,taugtinıçir» 4VK.\R% Esenioga saldı te« basına Selımıyeye getınlıp sorgusunun gen kalaaır.ın lamam rtırcia "aralı oîarak ele geçirı larjrıası yolundakı onensıni kabul etıaeyen Dikerdemin istegi len Ermeni terorist Leon Ek üzenne dunişma yerın saat 10.00'a ertelendı. (Arkası Sa. U, Sü. :'de) meUçiyan dün'<ü darusmasınaa (Arkası 9, Sayfadal (Arha^ı *«». II, S» 3' (Arkası 9. Sayfsdal 1990a doğru... YÖK, tüm ögrencileri saskına cevirdi Şükran KETENCİ Yüksek Otretım Kurulu'nun, tüm yuksek öğrenım kurumlannda uygulanmak üzere, 19 ağustos tarıhi ile yurürluğe koyduğu ç«rçeve yönetmelık başta sonradan unıversıte bahne gelen eskı akademıler olmak üzere. ders geçm e sıstemının uygulandıgı bütün yuksek ogrenım kurumlannda. çok yönlu yenı sorunlar yarattı Butun ünıversıtelenn yönetmelıklennın uydurulması ıstenen çerçeve yönetmelık hükumlerı 19 agustos tarıhi ılö yurürlüğe gınp. halen yapütnakta olan sınavlan kapsarken, tüm yuksek oğrenım kurumları bu sınavlan eskı yoneîmelıklerıne göre sürdu t uynrlar. Bu oedenle de YOKün 5z krnusu çerçeve yönetme 'iğı ile. guz dönemı içın bü *ün derslerde ıkınci bir sınav hakkı ve gelecek yıl içın başansız derslsrden de\am hakkı. son haklannı uUllar.an igrencıler ıçm len '<> bak durumuna dcnuşmuş t"r Ancak ögrencı kıtıesınm buyük çoğunluğu ıçm eskı yoneımehklenn hükumlerııı ka'.dırnıası, eskı yönetmelikler hükumlennden yeni yönetmehğe geçışte kaybedılecek haklara göre bir gec'« dönemi düzenlenmemesı, başlazoış olan smavlarda da hem eskı, hem yenı jönettaehgm aJeyht© hükumlennm geçerh olması çok yonlü \ e çok boyutlu hak kayıpianna neden olabılecektır. Yeni yonetmelığın en fazla hakmca doğurdugu eski akademılerde panıge kapılan oğrencüer, bu unlversıteler yot etıcüennın kapılannı aç/iı&ırmaya koyulurken. goı rüşunü aldıgımız yönenciler. gerçekten ogrencılenn çok yönlü hak kayıplannın olduğunu, ancak YOK karannın bagiayıcı olması nedenı ıls uygulamaya soktuklarını, Ankara da vapılacak gonı^melerden ılerde bır çozum umduklannı söyledıler. Yönetıcıler, göruşlenni ş6y le açıkladılar. «YOK'ün karan. içinde bulunduğumuz sınar dönevini de kapsıyor. Ancak bu smav dönemi için eski yBnetmeliğimiz gççerli, bu yönetmelik hükümlerine göre sınav yapıyoruz. Yeni yönetmeliğln eski yönetmeüğe göre aleyhte hüMrmlerî yürürlüte glnniş oluyor. An (Arkası 9, Sayfada). Cumhurbaşkanlığı seeînıi. MGK üyelerinîn statüleri ve olasılıklar Yalçın DOĞAN ANRARA Daiıa InrkelU maddesmın görüşülmesl söz konusu uuııasına ragmen, Aoayasa casarısının artık tek bir •oktası onem ta^ıyor «MıIlJ Gnv«nlık Konseyf'nin Orçencrtl Kenan Cvren dı^ıtulakı diğer dört ü>csırün yenl döoemdefeı kouumUn ve garevlerl » Dort Kuvvet komutanuun Anayasa da «nasıl bir kimlikı taşıyacaklan, «demokrstik döoeme» geçümesıyle bırlıkie «Tföaettmin hangi noktasıoda bulunacaklan . • Neden sadeoe dort kuvvet komutanı? ÇunkU. büyuk bir olastukla MGK Başkazu ve ha. „ len Devlet Başkarn bulun a n y|J 2 / OfSeneral Kenan Ev' ren <yeni dSnemin Cum hurbaşkanı» seçllecek Kasım aymdakı A&ayssanın balk oylaması strasında, ay nı anda Cumhurbaşkanhfı seçımirdn de gerçektestlrüHaberi ekonomi mesi her geçen gün agırlık icaıaruyor. Bir başka de savfasında <Arkaaı S». 11, Sö. l'de) 500 büyük firma gecen Tahran'da patlama, 20 ölü 100 yaralı Dış Haberler Servisi îahran'da dün bir otomobı le yerleştınlen bombanın pat laması sonucu 20 kışı öldü 100 kadar kışı de yaralandı Tahran Radyosu olaydan Amerikan parah askerlerinl» .orumlu tuttu Tahran Radyosu'nun Lond(Arkast Sa. 11, Stt. 4'de) iışılan Anayasa tasansına vannyan göruşü beiirtmiştır. Yargıtay Başkanı Dervıa Turhan ile Türkiye Barolar Birligi Başkanı Atılla Sav ise konuya daha değı.ıfe bıçimde yaklaşmıslardır. Yargttay Başkanı bir sâreden ben adalet teesîmtni düşundüren daha doğrusu kaygılandıran noktalar uzarinde durmuş ve şunlan (Arkası S«. U, Sfl, 6'da) VAY C A M N A . A AYNA »MIŞ / I triiyonluk satıs yaptı oiayların Yeni Adalet Yılında..* 19821983 Adalet yüımn jçıUjı Türkiye açmndan çok örtenüi bir sorımu gündeme getmü. Yargıtay konferans salonunda bu nedenle düzenlenen törende Devlet Başkanı Kenan Evren «ozellikle parlamenter sisteme dayanan demokratik reiimlerde yargımn özel bir ^erinin olması doğaldu". Ancak yargmm tia gücün üstünde olması benimsenemez». diy«refe DM*d« tar Bir Onurlu Ses. Ifargztdy Btrtnci Başkaıu Sayın Darvlç Tuıhan yenl Adalet yılının açüışı nedenlyle yaptığı konuşmada yargı bağımsızlığını zedeleyicı yasalarla Anayasa taslağını açıkça eleştirmiştlr. Yargı organlanndan gelen bu onurlu sesln lnanınız. özlemlnı çeimekteylz. Kendislnl bu ko<Arkası Sa. 11, Su. 7 de> Bankere para kaptıranlarda bir dizi hastalık beliriyor BANKERZEDE HASTALIKLARI: • SEKSÜEL ISTEKSIZLIK • HAYATTAN ZEVK ALMAMA • YAŞAMAK ÎSTEMEME • AĞLAMA • UYKUSUZLUK • KİLO KAYBI • BAŞ AGR1LARI • SUÇLULÜK DUYMA • HALSÎZLtK Istanbul Haber Servisi fürkıye'deki «bankerlik» olaymı psıkolo}ik ve toplumsal açılardan ele alan Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Psıkıyatri Bölümü Başkanı P"of. Dr. Ismafl Çlfter, bankerök olayının Türk toplumunda uzun vadede pek çok psikolojık ve sosyolojik sonuçlîir doğııracagını söyledi. 18. Ulusal Psikıyatrl ve Köroîo}i Bıümler Kongresi'ne «Sasyt» . ekooomik statu ve roileıde btrden ortaya çı kan deglsikliklerin yaratögı Utksst Sa. U, S&. 5'de) . Devletten ihale alan müteahhit bankerler kararname dısı kaldı LeventSANİN ANKARA ödeme güç îüğü içmdeki baakerlenn tasfiye islemlennın hızlaıydınlması amacıyla hasarlanan 44 sayılı yasa gücuade ki karamameden «totletbı JLArkm 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog