Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

WvWnFgıtim Besüoas.kartou) 6O72QO(4hau Cumhuriy 59. Yu; Sayı: 20868 befc/eme/f 4 Ekim sto merkez üersanesi Edtrne Çanakküle 235» 235» 3159 274092 3159 Kunıcogn: Ynmıs NADt 20 TL. 7 EylÜI 1982 Sah YÖK, tüm derslerden bîr sınav hakkı daha tamyor 1520 Atılma durumundaki ögrenciye bir hak daha ı Yüksek Ögretim Kurulu Baskanı Prof. Ibsan Doğramaeı, çalışan öğrenciler ve oğrencilerin müktesep hakları konustında bir soruya, «Müktesep hak kahnadı» yanıtuu verdi. Faruk BİLDİRİCİ ANKARA Yüksek öğretım Yasası uyartnca önlbnüzdeta ögreöm vüjnda •ürurlüğe ~irmete üsere basarlasacatc akademik yönetmelikler içta bır «cer « m vönetanelflc» hazırlanmasıra 'Iı«tan eahsmalar sürüyor. Çerçeve yönetmelik çalişmalan •urasmda. Önce ögrencüere tek derçtçn smav hakîn tamnraast kararlasrınlniis*. Ancak. daha aonra egreneilerm baçaTama smda b&şaruamayan Iton dersler ıçin bir smav hakkı daha tarunması kararlastınlâı. Bövlece, YÖK genelgesımn rektorlüKfcre bildirümesinden sonra yüksek öğretımdejcı öğrencıler bütünleme sınaviarımn tamamtttm dersler « i n bır ta» lanmastRdan sonra yem öğredaha smava gırmeîert hakkı tatim döiîemi baslamadan, bamnması görüsti aŞırlA fcazandı şaramadıiuan tüm dersler içın YÖK Bsşkanı Prot J>«fTaan» bir sınava daha girecekler. cı. rahsan oŞrencfter w ögTfnYeru sınav haktanda da '**• ctlerln mllkteseo haklan konusar.h olaırıavan ögreneHer. 8niisuncJald bir soruva. mtfzdeki öSretim dönemmde hak kalmadl» dedi. Prof. sadece başaramadıklan derslera*narı. YÖK"8n «eeteeve vflri veniden okuwak!ar. Bu î*ftnetmrtîk» konusundakl c&hsrencilerin tra derslerden remmaJarı sürerlten. atüma duruımmdaic ö*repci!ere bir vü ds den basansıı olrha'an halinde kesîlece'k. ha ek strre tanınmasının lcarar T** dersten bir smav hakkı lastmMı«mı belirttl. tanmması dogrulrusunda olan Ö Genel Kunü toplantiYÖK kararı, Dojpramacı'nın g> rjsmıyle Da?anıamavan butun derslerden veni sınav hakkı *anmm&sı şeklinde deei^tinldi. üzmanlar. tefc dersten sm»v hakkı tanmmasî sorüjünU sa\unuvorlardi. Ögrencüer lebi. ne dejiçtınlen karar. birçok ?üks°'<c Ögretım Kurumundaki bütünleme sınavlanrun elnm avı soBlarına dognı tamamları. ması nedeniyle venı B?re*im dönem*nin eec basîaması sonucvmu doŞyrabîlecek. YÖK'te hazırhklan sürdürülen cerçeve rönetmeîik ahsmaları sra«rnda riiksek B*re»imdeîti egrencilerin vıl iciüde rüm derslerd?*! deSerlendirme smavlartna sirmeteri voltında (Arfcası S». 9. Sfi. l d e ) kilometreden füze fırlatttlar Irak. bir Türk gernisini batırdı ^ Irakın. saldmsı so nucunda 3 denizcimix hayatııu yitirdi ANKARA. «ANKA1 îraın Bender Humeyni tea kt Bender Mahşehr) limanvna gırmekte olan bir konvovun ön sıralarmdayer alan «mar transporter» adlı Türk bandırah ve Adnan Zor kaptarJıgındaki Türk yaklaşık 15 20 raîî mesafede.n atüan fuzeleria ısabeti ile battıpı ve üç do< nizc:ran sehıd olduktarı bih : dınld . Bender Humejıai. b î AA dan yalanlannda bulunu.^ yor. ölen Turk deniEcUennia adlannm Bibal Baük, Tur* gav Bulut ve Ali Sabırî» olduğu kaydedildi. Murettebattan diğer uç ki(Arkaa Sa. 9. Su. 5'dc> Üniversitelerin açılması gecikebilecek Öğrenciler bekleyiş içinde ANKARA. «Cumhuriyet Bttrosu) Oniversıte ve yüksek okullarda yenı öfretim ythmn başlamasma tasa bir sure kaia sinıf geçme ve sınav yönetmehklerinin yeniden dözenlemeye başlaması öğrenciieri tnerak h bir bekleviş içerisine itri Yenı bir sınav hakki tanıntnası öğrenciler tarafından sevincle karşılarurken. geçmig yülarda kazanılan haklann ahntnasi ösrencıleri kaygılandınyor Yüksek Oğretım Kurulu Yüksek Öğretim Yasası'mo 44 maddesinde yer alan •Yüksek öfretim Kunımlan'nm egiüm . ögrctim süresi ile stnav ve deferlendir me esaslanna ilişkin Ukeleri. YÖK tarafmdan beJirlenir. Yöksek Ö&rerim Kurum lan. Ukeleri ve kendi örrltiklerini dikkate alarak kpn di »mav Ve dp*ı»rtenrHrm»ı osaslannı hazırlayacakları yönetmeliklerle tespit ederIer» ılkesınm gereği yeni behrlenmeye basladı. Ancak cerçeve yonermelik esaslanmn yenı belrrlenme'. e ba«;'anması. yem ogretıın \ilı boşlamadan her YüVsok Ö^retim Kurumu nun kendı vonetmeiİCTDi r*9?ırlavatnaması ve öğretimın ateaması onucunu dogurabılecek Yüksek ö^reMm Yasa«n, 2r okıılun kerıdı vönetmeŞini yürürlııkte bırakmışAncak bu \onetmehkler • d dejristirüecek v© önü ni 3?drkı ögretım yılında bu nptmelikler uyguianaca'k • i vftnetmelikîerin ne pen eceğint bilemeven ogrener YOK kararlanru vo•nlamava çalışıyorlar ve ndi duruıniarınm ne oa^ını merak edıyorlar ıfÖK'ün aldı^ı çerçeve ka lar, şımdive kadar birbiden çok farkh yönetmeler ve tlkelerle yönetilen ıllar arastnda farklılıkgözetmeksuin almdıSı ı bazı sorunlar yarata(aşardamayan dersler lyeni sınav hakkı tanınsı ögrencileri sevindirdi. cak yeni sınav hakkı tamasından sonra 6ğreUm eminin detıştlrilmesi yo da alman bazı genel ka •lar. öfcrencilert bekleyiş fasma soktu. YÖK'un ge karariannda defeerlendır sınavlan ve final smaa girebilmesi îdn değer•tfrme smavlannda vüzde başanh olma ioşulununbulunmasv öğretim sistinin tamamen değişöri• i izlenlmini uyardı. & 'tretim sisteminin değis(mesi ve yönetmeliklerin ırlanamamssı nedeniyığretimin aksaması sorun bir yana YÖK yetkilinin de ifade ettiği gibi. (Arkaaı Sa. 9. S&. 2'd«> Son 15 aym en yüksek değerine ulasti DM, tasarıntn ekonomik maddelerini görüsüyor Yfıksek Hakem Kurulu Anayasal bir kurum haline getirildi ANKARA (Cumhudyet Bürosn) Damsma MecUsi Geı Kurulu'nda dun gdrüşülen 13 maddeden 8'i kabtu edılırken madde Komısyon'a iade edıldı. Bir maddeyi Komlsyon g aldı, 145. madde ıse metinden tamamen çıkartidı. Kabul edı «Yüksek Hakem Kurulu» başhklı 149. maddeyle YHK Anay: kurum haline getırildl. Kurumun kuruluş ve çalışma usul bir yasayla düzenlenecek. Bu arada Merkez Bankası ile EİK mik ve Sosyal Konsey'e ilışkın maddelerin tasandan çıkanl sı konusundaki önergeler kate alındi. Dün sabah ilk olaratc Meı Bankası bashklı 141 madde aUndı. Madde Uzerinde veı önergelerde maddentn f ile tasandan cıkanlma» I kez Bankası Bas>rantnm Ba lar Kttrulu veya Basbak ftnerisi ilzerine Cunıtnrrt» nmra atarnuam önertMİ. Al Sanver Dojh» ile O»Wt Tnt un maddfTin ta?sndan çü ANKAR.4, (Cnmhurivrt Bflrorra«;ma ilfckirj önerSPİPrt b su) Anayasa Tasansında yer tınlerek görtişüldü Ahmet alan Devlet Danıçma Kcmsevı «er Doîn. h'lktimetfn bu ni üüzenleven maddelerin Kodp ile ipotek altmda bırt misvonca gen aluımasmdan ruldiıSrınu bildlrdl. sonra MGK ürp'.erinin duru\nmi Emlma?,. madde muyla ilpili sontnun Recıeı vTmurken, Selctık Kairtsr tnaddelerle çbrimlenecegı bil da maddpnin okanlması • diriüTor. Sorunun cöTtim'hie bfldirdi. Merkez î ilişkin çalısmalann üst düzevt&s&ndaki de stirdürüldüŞü belirlendi. bir Devlet Danışma Konsevi ile vpmörtln Curnîmrbask' flgîii Anavasa maddelerinin sre atanması oldnftanı sö ri almmasından sonra MGK Cahtt Ttrtnm. «Bn atamtivelerinin 7 vıl süre ile veva (Arlow S. Sa «ürekli olarak Cumlmrbaskanlı^ı darupmanlıMarına settffljT»* sine iliskin bir önerarenin r>aDM'de kabnl Tuşma Meclisi Başkanlıâına btılen maddeleT. s~Jne dek ^ernmediSi dl. 5. sa> Sa, 9. Sö. GVÇLER ARASlNDiV DENGE Devlet Baskanı Erren, jargı ve yfirütme çücönön birbîrleTİyle drtıgeli \e birbirlermi dw.tekJ« biçimde olm»lan gcrektiğini söyledi Evren. bunmı çözfimn yeai Anaıasarta vanlır deO). Oesirt Başkam, «dli ythn b u t e a » ı dolansıvls konuşao Yartntav Baskanı Drrviş Tnrhanı diıüerken z^man zaman notlar akh.. (Fatoçrit: \S~) 1 ons altm 474 dolara vükseldi Ekonomi Servisî Lond» ra borsasında dun 1 ons altının fiyatı son 15 ayın en yüksek sevıyesine çıkarak 474 dolara ulaştı. Toronto'da ÎMF topîantH smda Laün Amerika ve w çuncu dunya ulkelerinia borçlan uzertadekı tart^rnalar sürerken Avrupah kft çük tasarrufçulann altmai hücumu borsalardakl altınm önemli ölçude artmaama s« bep oldu. Uzmanlar, son uç haftada 130 dolar cirden değer kaza nan altmsn çok kısa bir za manda 500 dc4ara ulaşacagını belirtiyorlar. Zurih bor sasında da 463 dolardan. ka panaa 1 ons altm, 21 ocak <Arkan Sa. 9. Sfi. l'de» Adli YII töreulerle basladı 0 Devlet Baskanı Evren: Yargı, yürütmenin iisîünde olamaz ANK4RA, (Coralmrivet BöroSD) Deviet BaşJsaıa Kenan Evren, parlaraenter sisteme dayanan denıokratik reiimîerde varemın bzel bir yerınin olmasmın doğal oldugımu ancak yargınîn, yasama ve vürü>me erkinin üstünde bul\mnaasınm benimsenempvecetinı sbyledi. Yargjtay Baçkaru Dervis Tur. han. «Tarih boyanca ve hafcsıı bir yönetfanln aj*akta kaldıgı sSrültnemistir. Bfivfik ^iktntılsr» dalm» hakftıclık ve adaietin h i dafıtılniMnası nrden obrraçtnr» dedi. Barolar Birügı Başkam Atilla Sav da Anayasa tasansmm vargı erkıni yaraladıgııu ileri surdU. 198SS3 adli yıbnın açüıç td> rem den Yargıtay konferans salonundB yapıldı. Törene, Dev. letBaşkam Kenan Rvren, MGK Ü7"lert. Ba$bakan BuIeDd Vlwra. Devlet Başkam Zeyyat B»ykan. Adalet Bakanı CevöH Mrnieş ve Bakaniar Ktm> îuntm bazı üyeleri, yüksek yarSi organlarmın başkan ve Qy«rt Sa. 9. Sö. l'dr) MGK üyelerinin durumu gecici maddeyle cözülecek Reagan planına karşı FKjO acıK tavır abnıyor Yeni Filistin pötitikası Cengiz ÇANDAR bildiriyor ŞAM Filistin Kurtulu§ Örgütü Beyrutsuz yaşaınına Reagan Plâm Ue glrâi. Filistin Kurtulus ö r e ö tü'nün 11 yılhk feararşâmnı tümüyie terketmeslndea sonraki ilk dort günün ıkisini FKÖ'suz Bevrnt'da. son Ikislrü ise Tonosla birllkte PKÖ'nün Ud ön«nll mer icezınden biri durumuna gelen Şam'da geçirdlk. Reagan Plânı tatn bu strada yani PKÖ'nün Beyrut'u terketmesi ile dün Pas'ın Fez kenttnde çalısmalanna başlayan Arap Zirvesi'riin atasına denk getirildi ve FKÖ llderleri bundan sonrakl vönlerini tayin etmcfele tueşgul olacaklan bir sırada yeni bir saptanıyor bir yandan Fetth liderlert ile Filistin Haîk Knrtulns Cephesl Udert George Habbaş1!, Demokratik Cephe Uderi Nayif Havatme'yl va FHKC Genei Komutanük Udert Ahmet Cibril'i kapsayan toplantılar, bir yandan da Tnnus'da Arafat y5 netiminde FKÖ Yurütma Kurulu'ntın toplanülan sür dü. Şam iîe Tunus arasın<&rkası Sa. 9, SO. 4'<le) Amertkan giriçtaüyle, Camp David'den ba yana en önem 11 Amerikan giriştaıiyle kar şı karşıya kaldüar. Bizim Beyrut ve Şam'da bulunduğtramz gtlnlert FKÖ liderlert maraton toplanülarla geçirdiler. Bir yandan Şam'da Abtı Clhad ve Abu îyad gibi Filistin hareketinin Arafat'dan sonrakl en önemli ikl liderlnin katüdıgı Fctlh toplanülan. rsin, Saltık e Buyruk zmir'e gidiyor KMtK (a*.) MGK öye«i Kara Kuvvetlerl Komutarn v.ı^eneral Nnrrttin EWİB ila 1. Ordu Komutanı Orgeneral Saltık, 2. Onîu KomuOrgeneral Mefamet Buv, NATtynun 30. kuruluş yıi dönümli törenlerine Jtatıhnak için bugün özel btr askert nçak îa tzmir'e geleeekler. Ersto Ue 1. ve 3. Ordu Komutanlan Çığli Havaalam'nda askeri törenle JarşıİBnacaklar. Kotnutanlar yartn Kordondaki NATO karargahında yapüa^ cak törenlere katılacaklar Polonya'nın İsvicre işgal edildi: 13 rehine var «Polonya YurtseveT Devriınd Ordu» adh orgiit üyeleri Polonya'da sıkıyönetim kaldınlmazsa 48 saat içinde binayı «çuracaklannı söylediler ve Dayanışma Sendflkası ile Uişkileri bultmmadığını belirttiler thş Haberler Servisi Polonya'nın Bem ElçffiSinı dün Jşgâl eden silahlı Msiler içerıde btüunan 13 kışiyi rehüıe alaralc, Polonya hükümeti isteklerini 48 saat lçınde yertoe getırmediğl takdirde binayı havaya nçuracaklarını büdirdiler. AP ajaası elçiütl basanlan «an tl bomünist geriBM» olank. tanımladı. «Polony» Ynrtsever Devrtocl Ordn» adlı örgüte üve olduklarmı blldlren gerillalar Polonya'da sıkryönetimin sona erdirUmesini, tıim sivasi tutuklulann serbest bırakılmasm, toplama kampîanîim dağıttlma smı ve Polonya halkına uyguJanan basJava son verümesiııi ıs^iyorlar. örgütün lıderi olduğunu söyleyen re adınan slbay Wysoclö olduğısnu bıldireıı ki $i, Associated Press eiansma telefon ederek Tanlannda agır )(.\rkata S. Sajfada) Tasanya egemen öngöruîeri şöyle mptayabiiiriz: 1) Yenı Anayasa temel özgürlükler ile sosyal ve sendikal haklar bakımından 1961 Anayasasından geri olacaktır. 2) «Yürütmeyi güçlendirme* gerekçesı altmda seçimle gelmetniş kuvvetlerin yetki alanı genişletilecek: seçimle oluşmuş parlamento ve hukümet denetim attına atınaS». «, Cd») IMFDünya Bankası Genel Kurulu Torontoda toplandı ABD acil yardım fonu Öneriyor kurulan, «kardef > îruruluşiar mteüğindeki Dünya Bankası TO ÎMP^ıin dün baslayan toplantılannm öncesinde bır dızı kapalı toplantüar ve önemli bankacüarla bükümet yetkili}eri arasmda özel görüşmeler yapıldı. IMP'nin yürütme organi niteUgiadekt «Geçici Komtte» ise toplanödan once yaptıgı açık» iamada j>sk çok üyenıa enîlasyona pnm veren «£»• nişletici» mali polıtıkalar uygulamasaun ekonomik problemlerin büyümesine yol açtsSmı ileri sürdü. Eomite Ügüi hükürnetlerjn bütçe açüdaroa azaltanasmı ve özel yatınnüan (Arkaaı Sa. 9. Sö. î'de) Ekmekciyan bugün yargıc önüne cıkıyor * Ermenl terbrislin gerçek leştirdiği Esenboğa Ha vaaiam saldtnsmda 10 hışi öldürülmüştü. 4NKABA, fComhuriyrt B6ro. sn) Esenboğa Havaalsnı saL dınsmı gerçeklestıren Ermeni teroristlerden Leon Ekmekçıyan'm yargılanmasına bueün baslamyor. Ekmekciyan, Ankara Sflnyönetim Kot» itanlıgı (3) Ntnjsaralı Askeri Mahkeınesi'nde yarFüanacafc. Ernwni terörisöeria Esenboğa havaalacmda Bet^ekleşt$rdîkleri saîdın surasıtsd» 10 kisi Öldıirülmuştıl • Ekonomi Servisi XMF ve yar dolarUk bir «Acil Tardtm Bunya Banlîastnın 37. yüük Ge Fonn» kurulmasını istiyor. Pek nel Kurul toplanfası dvta Toron çok tilkeahı, rnali sorunlan to'da başladı. 146 tiye üikeden «fcm»e dönüşmeden rMP*ya MaJiye Bakanlan ve Merkez sitmemesina eleştiren ABDlı Bankası Başkanlarmnı katıldığı yetkUüer, ülkelerrn IMF'n'j} toplantıda gündemın ana koau «kemec sıkma» örJemierinl kasunu M P n m krecti kotasının bul etmeden yardım almafe isatnrıiması olusturuyortemelerme de karşı çıkryor. ABD bunUB yertne 2025 mılIX. Diinya Savası soarasmda otaıybnıı Dugum Noktası Anayasa îosanst uzerinleki görüşmeler üerledikçe ortaya bir gerçeh çtfeıyor. Danışma Medisi. ta*onyj olgunlaşttncı iflevi yurütmekten uzahtır. Tasannm hazırlanma&ındaki geUştgüseHife DM göruşmelerinde de geçerlidir. Bununla birlihte (âağvra'n bir yapıya sahip oba da) yeni Ânayaea totansmtn içenüği straUpnln n* oJduğunu görmeh zor değOdİr. Göz Surmene'de otobüs ile kamyon carpıştı: 17 ölü TRABZON (Comhuriyet) Trabzon Rize karayoluıj da dün saat 13 sıralannda meydana gelen otobüs kamyon çarpışmasmda 17 kl şl öldü, 20 kişi de yaralandı. Rıze'nin Pazar üçesinden îstanbul'a gitmekte olan 34 TS 227 plakalı otobüs, Sam sun'daa Ri2eye buğday g6türmelît© olaa Nedim Aslan yönetımindeki 19 AP 741 pîâkalı kamyonla Sürmene künde çarpıştı. Olayda, otobüste bulunaaa yolculardan ll'i olay yerin de 6'sı da kaldırıldıklar Trabzon Numune Hastene sinde öldü, Olay. 20'ye ya km yolcu da yaralandu Buı lardan 4'ü Trabzon Tıp Fa kultesi'ne, 13'ü Numune Ha tanesine kaldınldı. Yaralıl rm. bir bsmı da Surmen Devlet HastenfeTnda bolc nuyor. Göre Göre TRT ve radyolardan hergOa Izledlgtmlz «Yeal Anavasa Olnşma Yoionda» adlı tek yanlı propagan da konuşmasında, onceki gece laiklik ilkesi iîe ilgıîi yanıltıcı sozler yasTnlandı. Bu programın metnini (Arkan Sa. 3, Su. 7 d*>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog