Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

6 EVLÜL 1882 Cumhuriyet 7 Bir ev 7 öğrenciye kiralanıyor Tek göz odanın kirası 6 bin lira Evini 7 öğrenciye ayn ayn kiralayıp aylık 46 bin lira alan bir ev sahibi, «çocnklar çok memnunlar. Amaç gençlere iyilik olsun» diyor verilmesi yaygınlaşmaya baş ladu Çoğunlukla daire tutmaya olanagı elvermeyen ANKARA Yüksel okul çev bekar öğrenci gençlerın terrelerinde sayılan arttnaya cıh ettikleri bu tip «Tek göz başlayan pansıyonlarda ka oda kiraalığından» ev salanlar da büyük boyuüara sahıplen de pek memnun ulaşan kira artjşlanndan et kalıyor. Kimi ev sahipleri kileniyor. Başkentte bekarla Ise bir göz odayı birkaç öğ ra kiralanan tek göz odala rendyo kiralayarak daha bü rın aylık kiralan bile 6 ıle yük çıkar saglarken. müş8 bin liradan başhyor. teri sıkmtısı çeken bazt oteller de aynı yolu seçerek sıÖzallikle «ögrenci gençle kmtüanndan koiayca kurturin» tercihi nedenıyle yuk labiliyorlar. sek okul yakmlarında. banyo, tuvalet ve mutfaklan orOtelden bozma tek göz tak tek göz odaların kiraya oda kiracılığına Cebeci'de Sl Hasan UYSAL yasal Bılgıler Fakultesi karşısında bulunan bir Işletme önculük edlyor. İşîetmeci tek göz odaların caddeye bakanlanndan aylık 7 bin lira kira alırken. arka taraftaki odalara 6 bin. 6 bin 500 lira kira lstiyor. İşîetmeci, binada duş oldugunu ancak sıcak su bulunmadı&mı. tuvaletlerin de ortak olduğunu belırterek odalann boş ve dolapsız haldp verildiğini ki racmın töm eşyasım kendisinin getirmesinin şart koşuidu&unu söylüyor Sıhhiye'deki dairesıni bu tür kıralamaya açan ev sahibi ise. 4 oda bir salondan oluşan daireslnl 7 ögrenciye ayn ayn kıralamış Tümü erkeklerden oluşan kiracılar adam başına ayhk 6 bin lira ödüyor. Odalara üri kişiye 6'şar bin liradan veren ev sahibi, salonu çalışma ve oturma odası yapmış. Bir öğ renci odayı tek başına aylığı lo bin liradan tutmuş. Ev sahibi tnutfak, banyo ve tuvaletln ortak kullamldığınt, haftanm iki günü İse sıcak su olduğunu. elektrik, su ve havagan masraflan dı şvnda sadece yakıt tnasrafınm kendisince karşılandığını söyleyerek, şu fcörüşü öne sürflyor: Çocuklar çok memnunlar. Yatak ve mobilyalar btzden, Aylık 46 bin lira alıyorum. bunun 8 bini yakıta gi diyor zaten. Amaç gençlere iyilik olsun...» Kuçukesat'da orta yaşlı olâugu telefondaki sesinden anlaşılan bayan da, 3 oda bir salonlu evının 2 odasını 3 kız öğrenciyle paylaşıyor. Sabah ve akşam yetneklert dahil olmak uzere adara başına aylık 11 bin l"ra aldığmı söyleyen ev sahibi. ken di evmin masraflannı bıle karşılavamaz halp geldiğini. aldığt oda Wasıyla masraflan karsıladığını hem de yalmzlıktar> kurtulduSımu soylüyor Kendisine Kız kardesim lcin aradun. MPsela b\ı aksam ne vemek \ar» diye «oruncahamm kıztmı? hir oav V>"i oni nP yeyaparım karşıüğını veriyor. Kış yaklaşırken, odunkömür yine dert Kömür cok, ama satın alan yok Kömür Tevzi Müessesesi yetkilileri, «Özel piyasadan daha ucuz kömür satmamıza karşın hâlâ istek yok» diyorlar. Halkın büyük bir bölümü gereksinimini karaborsadan karşıhyor. Belediye ekipleri karaborsacılarla «köşe kapmaca» oynuyorlar. tstanbul Haber Setvisi Yenl bir kışa doğru yol aldığımız şu günlerde, tstanbul'un yakacak gereksinimi konusundakı tartışmalar sürüyor. Bu arada resmı odunkömür fiyatlan piyasadan çok daha ucuz olmasına karşın, halkın büyük bir bölümünün gereksimmi nl karaborsadan karşılamak zorunda kaldığı gozleniyor. Belediye taralından geçtt ğlmiz günlerde yapılan bir açıklamayla odunun tonu 7 bin 800 lira olarak saptan. masına karşm, serbest piyasada bunun çok üstünde, 910 bin lira arasında satıldıgı bildiriliyor. Bu arada çeşltll yerlerde kaçak satış yapan kamyonlarla mücadele içine giren Beledı ye zabıta ekipleri, oduncularla «köşe kapmaca» oynuyorlar. Belediye zabıtası na kaçak odun satan araçlan yakalayarak belediyenin depolanna getinneleri ve gereklrse beîediye tarafmdan bu odunlann halka satılacağı zaman zaman bil dırilmesine karşın. henüz bu komıda sağlıklı bir uygulama olmadıgı belirttliyor. Bu arada odun ıiyatlannın artmasına, Trakya'dakl Orman îşletmelerindekl odun kesiminde yapılan de ğişikllgln neden olduğunu bellrten Mahrukatcılar Der negl yetkilileri. «Beledlye'nln tanzbn satış yapması ya da odunu belll bir fiyattan bize getlrmesi konusunda ısrar ediyoruz. Aksi takdirde gittikçe artan odun talebi karşüanamaz ve fiyatlar daha da artar» şeklinde konuşuyorlar. Belediye'nln odun. kömür depolanna Kocasınan ve Alıbeykoy'de ayırdığı yerlerın merkeze 15 km. uzaklık ta olduğunu. buna karşm fiyatların 5 kra.lik mesafe ye göre belirlendığinl belirten, Mahrukatçılar Derneğl ilgillleri. bu yontemi eleştiriyorlar ve Belediye'nin a yırdıgı odun depolanna henüz yerleşen olmadığmı beUrtiyorlar. KÖMÜR SORÜNU öte yandan, özel kömür satıcılan kbmtir bulamamaktan. depoian olmadıgı için yeterli satış yapamamaktan yakımrken, Kömur Tevzıi Müessesesi yetkilileri rte kimsenın kendılermden kömür almamasmdan yakınıyorlar. Kömür Tevzıî yetkilileri, «N'eredeyse anons ederek alıcı arayacaİ\r. özel piyasadan daha ucur ve daha kaliteli kömur satmamıza karşın hâlâ. bir istem yok. Halkın kömür Isteminl bekliyoruz» şekünde konuşuyorlar. Bu arada Topkapı'ya kaçak olarak odun ve komür geldiğini. tüccann pazarlık sonunda oldukça yüksek fi yatlarla bunları alıp. halka sattığmı belirten özel odun depoları sahipleri. yetkllüe rin bhr an önce ba «iTnnla ılgilenip, çozümlemelerini beklediklerini soylüyorlar. Geçen yıla oranla çok az odun geldiğini, boylece odunun Iıyatvnın Belediye'nin belirlediği fiyatın çok çok üstüne çıktığını söyleyen de po sahipleri, «Ortada kaldık. Hem depomuz yok, hem de satacak odun bulamıyonız. Böyle giderse tonn 10 bin liradan bile odun bulu namayacak» şeklinde yakınıyorlar. tstanbul'da genellikle satılan Kemerburgaz komürü nün tonu 6 500 liradan satı hyor. Komür Tevzıi Müessesesi'nde satılan kömürlerin ise depo teslimi olarak fiyatlan şoyle: Kok komürü 21.800. Soma linyitl 7.100, Çan lınyitt 5. 800. Orhaneli linyitl 4.850, Bursa Keleş linyiti 4 500, Ağaç komürü 4 500, Saray komürü 4 bin llra. Virajlar kazalara neden oluyor ABD ve Sovyet gemılerlnin doluştugu Hınt Okyanusu'nda yollann ıyıce bozulduğu ve yoğun trafik nedeniyle onanmm da raumkun olmadıgı bıldırılıyor. Ayrıca savaş gemısı trafıginın bu kadar sıkışık olmadıgı yıllarda yapılan yollann, gunumüzun modern, hızlı savaş araçîannın ıhtiyaçlanna uygun duşmediği ılerı suruluyor. Yollann çok viraıu yapılmış olmasını Sovyetler •emperyalizmm oyunu» bıçımındo nıtelerken, ABD de AvrupaH müteahhitlenn yolu uzatarak daha fazla malzeme paras\ çekebılmek amacıyla vira]lan gereksiz yere çoğalttığını ıddıa ediyor. Keskın vırajlar nedeniyle gemıler sık sık devrılme tehlıkesı atlatıyorlar ve ı kazalar meydana gelıyorl Yapı Kıedi'rün Eylül 1982 ,.Kükürve Sarat Takvimi: Yayînlarımız • SAKARVA il (AtatÛTH SertSJ). ÇlMl • TOPKAPI 7: HIRKAI SAADET ÛAJFSSİ VE MUKADDES EMANETUER {Türvce Ingılızce. Arapça) vazart Erdem Yucei • TOPKAPI (Ingilizce. Arapca.) TooKapı Sarayı Mü2Sl'n«n cesrdı bölumierinl tanıtan öu" yapıt • EMEVI SlKKaERİ • Tumtye ÇocuK Evten Vatch ve Yatw Kredı ÇOCUK EVI 'Ream' sergısı. (9 EytQt5 Ekım 1982> Zede'nın rüyası ANKER Kastelli'nın iavru kurulus lardan bırı MENTAŞ'ın «Zede bek leme salonu» dolmaya başlamıştı. Gırişte oturan gorevlı. her yeni gelen «zede«nın elıne bir sıra numarası fışı tutuşturuyor. fişıni alan da bir boş yer bulup ilışıveriyordu öğle paydosunun bıtimınde memurlar yerlennı aldılar ve sıraya gore zedeler ışlem ıçın çagınlmaya başlandı. Kırküüüç! Kırküç yok mu efendbn? KırkdööSrrt! Içeri buyrun efendim B Bu arada salonda kendıUgınden oluşuveren zede grupçuklarında sohbet ıyıden ıyıye koyulaşmıştı. birbirlerine nasıl zedelendiklerini anlatıyorlardı.. O ana kadar muhabbete pek gırmemış yaşlı bir hanım. yanındakı zedanıma dönerek bol ahvah'lı ıçler geçırdi ve eskı günlen yad etmeye başladı. «Ay valla». diyordu, «ne güzeldi, gelip gidip paramızı alıyorduk, oohhh!...» dıyordu. Bu uzunca «oohh»lardan bıri. bır şirket yetkılısmın oradan geçmesıyle yanda kalmıçtı. Evladım, şişt evladım. bakar mısınız biraz? Buyrun teyze. Yavrum, yani siz ar hk bi'daa hiç hortlamayacak nusınız?.... Yani düzelip çalışmaya başlamayaçak mısmız?.. Ne iyiydi be çocugum.... Yine hortlasanız a! . "GirinizMesgul,, yazısının ardından ışıklı Osmanbey Şubesi (Türkçe. Ingîlteca) Yap) ve J^re* BanKas. Tünel Şubesiı • Çagiayan Ege nm Çatalca yurea TOrv motıfl» "D ÖrgO Gtyaten "sergsL' ( l EytUI*15Eytul 1932) • Zubeyde Harum Ka MesteK Lsea "El SanatJan" sergisL (16Ey1QI 8EWm 1982) • "Broöerte Spaaatt" (Naıosiı Ev OrtOJOT) seraa. (15EvtQ)7Ekım 1982) Para KoteKsıyonu'ndan öertenerat hazııianmıştır., • "GÛZEL BİR DÜŞ" (ÇocuK wtata. Baanyor.» Yazan» Nîhal Saner • ATATÛRK DÛNEWİ TÛRKİYE EKDNOMİSİ (Basıiıyor.) • SANAT OONVAMIZ 0ERCİ5İ (TOrKçe, lngJRzce.) 24Say». Sanat vayıntanmıan satısının yapıldığıj/erieç Istanöai da. OsmanDey, Nısantasu Tünei. BebeK. BaKjrkuy. KadiKOy. Suadıye. Izmırde Koröon suDetenrrtti Anfcara da 50 vu KtapııQı. Kadıköy Şubesi: • Göztepe OrtaoKuiu serglsl (1 Eyiul20 Eylül 1982) • Poıat ı ve Poiat ıı anaoKutlan "Çesrtrtl Çaiısma OrOniaf sergisL (31 Agustos29 Eytul 1982^ ortırn T.M.T 1 turizm Sunar Ankara. Kızılay Şubesl: BODfiUM OTEL Kitapliidanmız • Yap Kredi BanKası 5 a Yıi AtatOrk KıtapnOı KıznavAnkara ''"' 19.900TL. MARMARtS SultanSarau Motei 19500.TL FETHiYE Kâzım Taşkent Sanat Galerisi(l)Gatatasaray: • Fıkret Tunaiı nın TÇıceK Susiemeiı Duvar Taoagı Önai AkDas'ın "TJaKîştı Camlar sergflerl (27 Agustosi6Eyiül 19S2) • Nebahattın YasaKut un T u r k Motlffl Kuma§ Oesenien SıtkJ Octnln • "Tezhıpte 40 yıi. Ebnj • Eskı Yazı • Çıru Jeznıp" sengıler» (i7Eytut7Ekım 1982) • YAPI KREDİ KUKLA SAHNESJ Yapı Kredi Kukia Sannes» Anadoiu Tumesrnde. (1 AgustosIOEytOI 1982y Gösteriierimiz ^SEKETUR OTEL P««I*». 18.900TL OTtt 13.900TL, MAKEIOTEL 30000TL. 21.900.TL. Datça Aktur'da Vıllalar S«cvi« »»VhrgMT d»hı(dlr MMMMIİ» Yarsşmamız • BanKamız nlmayesmde uiusararası fotograf yansması. Oüzenıeyen: IstanDut Oevtet Cuzei Sanatıar AKademtsl Fotograf Ensotusu. Yansma sarmamesl Yapı Kredı Koıtür ve Sanat Oanısmantıgi (Beyogtu/IST.) ve IstanDul. OsmanDey Şobemız den sagionâDiir 3 Yeğenağa kandıramadı «61107461822661 22 81 u* 26105 Irllbat Abtrtur 37 «07 ; BULVARI35/5 B E Ş İ K T A ! Kâzım Taşkent Sanat Ga!ertsi(II)Ga!atasaray: • OtleR Şenaip ın Ftesım' sergıSL (27 Agustcs16 Eytul 1 9 8 2 ) ^ • Dr Talı Ersan ın Resım ve Heykö Çaiısmaı»>" sergtel* (17 £yJul7Ekım 1982) İNŞAAT MALZEMESİ Beyaz çimento 920 TL. Çımento Kıreç 210 TL. Mozaik tonu 2200 TL. Asmolen Tuğla. 85luk 10 TL. 13,5 Juk 12 TL. Kiremit Oraht Tftong Aspaslı oluklu V9 dlu le\rha. Uygun fıyatlaria derbal tesüm. Telefon: 55 16 11 . 58 05 90 İSTANBTJL (Cuıahuriyet: 5893) Osmanbey Sanat Galertsi: • Çağiayan Ege nin Çataica yores» Turk motıfl» "£I urgu Gıysnen "sergısu (1 Eytul8EylOJ 1982) YAPI ve KREDİ BANKASI lihizmette sınır voktur' ZELLİKLE hastanepolıklınıiderınde kapı üzerlerme yerleştırüen «Girinizmeşgul» ışıklı yazılan zamansız ve amaçsız kullanılırsa kapı önunde beldeyenlerı guç duruma sokar ve hatta küçuk munakaşalann çıkmasına neden olur. Işte 'bunlardan brrisi de geçtığımız gun Vakıf Guraba Hastanesı polıkınUklermde meydana geloı. EaüyuI031 polıklınıgı kapısmda bulunan ışıklı «girinizm«şgul» yazısının «giriniz» boDemır Çelik Îşletmelumü yajııyordu. Kapı onün leri Genel Müdürü Turde kontrol veya muayene gut Aktugay ıle Sanayi ıçın bekleyen bır hasta «giriniz» bolumunun yandıgmı Bakanı Mehmet Turgut gorunce dığer bekleyenlert arasında bir anlaşmaalık dıkkate almaâan ıçen daldı var. Bakan, Ahtugay'ı ve bir gurultuaür koptu o görevden almak istiyor. anda. Doktor bır bayan bas ama yapamıyor. Aktutayı soymuş muayene edıgay da, Turgufa karşı di yoruu ve ıçen gırenı sert renıyor ve Genel Müdürbır şekılde ıkaz ederek dıluğun taşınma işlemlerişan gonderdı. Ancak bu kani gerçekleştırmiyor. lkidarla da yetınılmedı. Kapıda hastaları çağmnakia gosi de bırbırinin gorevi için çalışıyor. Daha neler soyleniyor neler: Demir Çelik'in bazı revlı bayan memur ıceri «glgö elemanlan cuma akşamlan resmi arabalarla yola çı riniz» bolumün yandığınıbas rerek polıklınığe dalan kıyoriar ve pazartesı gününe kadar Karabuk'te kalı taya bağırmaya başladı. Has yorlar ve bu tatılleri için hararah da alıyorlar. tşçi sta ta yazıyı göstererek, «bura. tüsündeki çevırmenler. canları istediği zaman lşe gelı da ne yazıyor» şelüınde sor yorlar. du. Bayan memur yaaya Demir Çelik halen taşınamadı ama çalışanlan dahi bakmadan, «biz burada neden bekliyoruz? Sizlerin bir ısım buldular: 'Demir Çelik Ciftliği." sırası geldikçe çağıracağız değil mi* seklınde bağırdı. Ama hasta da artık sınırlen nuş, bayaa menıura karşılık venyordu. «Buradaki ışıkanışma Meclisi Adana üyesl Turgut Tefen landırma da ne yazıyor? aga deneyli bir polıtikacıdor. Polltikayı kimin Eğer doktor raeşgulse «Giri yaranna ve kimin adına yapacağını lyi bilen niz» kısnunı değil, «meşgol> lasmını ışıklandırın» Oıye bır eskı kurttur sözün kısası. bağırdı. Turgrut Yeğenaga'nın parlamento deneyl de varAradan kısa bir zaman dır. Danışma Meclisi üyeliğine atandıktan sonra bu sonra içende muayene edıldeneyımmi ara sıra kullanmaya kalktığı da oluyor. mekte olan bayan hasta çıkYeğenağa geçenlerde eskl alışılmış bir Meclls nu tı ve bu kez kapıda bulumarasını yapmaya kalktı. nan ışıklı ikazın «meşgul» Yeğenağa, «Sayın Baçkanım söz isteyeceğlm» dl bölümü yandı. Işın şaşüaye ayağa kalktı. Başkan Vekill Vefik KHapçıgil «osul cak yani ıçeride hasta olle mi ügili Sayın Yeğenağa?» diye sordu. Yeğenağa âugu anda «girinız» bölualışık olduğunıuz Meclis numarasını su sözleri ıle sür mu yanıyordu, şımdi ıçeride hasta olmadıgı halde dürdü: «meşgul» kısnıı yanrnaya « Bu konuyla ilgili efendim.» başlamıstı. Tüm hastalar « Bu konuyla Ugili taten söa vereceğim Saym sınırlerıne halam olmaya Yeğenağa. Bu önergeler üzerlnde de bir lehte bir çalışarak kendılerıni gulmeye zorlandılar. Bu kez aleyhte iki sayın üyeye s8z vereceğim Sayın kapıda gorevli bayan meYeğenağa sus pus yerlne otururken âudaklarının mur da ışın tershğıni anlayınca elıyle kepı uzenndearasından bır tek sozcük çıktı. ki ışıklı ikaz yazılannı gos«Olmadı» tererek gülmeye çalıştı ve Başkanvekili Kitapçıril «konuyla llglli» numara hastaların hakh olduğunu sını yutsaydı Turgut Yeğenağa ne diyecekti? Kimbl gösterir hareketlerde bulunmaya kendini zorladı. lir?. urkiye Demir Çelik îşletmeleri Genel Müdürluğu'nün Karabük'ten Ankaraya taşmması konusundakı yasanın yururîüğe girmesinden son ra taşınma işlemlerıne başlandı. Hemen Karabuk'teki 5 Genel Mudür Yarduncılannm muavinlerinın sekreterlen Ankara'ya getinldi. Sonra 4 muşavır, 3 raportörluk memuru, 5 müdur ve 1 şef de Ankara'ya göndenldı. Tabıi ki, Genel Müdurlük kadrosu 13 kışiden değil, 320 kişiden oluşuyor. Ancak Demır Çehk İşletnvelennde bır soy lentı dolaşıp duruyor: Demircelik ciftliği • • T O D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog