Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 6 EYLÜL 1982 EKDNOMİDE 1983 bütçesi 2.3 veya 2.4 trilyon oiacak GÜNÜNMNASI Düsük falep, iç piyasada alfın fiyatlannı dîzginliyor Ekonomi SerrUİ önceld haftay* Londra borsasında son 8 ayın en yüksek degerinden, 417 dolardan kapayan 1 ona altın geçtigimiz haftayı 401 dolardan açmastna rağmen persembe günücden itibaren hıüa yükselerek 458 dolardan kapacu. Bu gelişmelere paralel olarak cumartesl sabaru 17250 Uraya kadar yukselen Cumhuriyet altını, taiebin düsük oıması nedeniyle 16800 Uraya kadar dliştu. Tursâye'deki altın fiyaüannın, pazartesi günü dünya borsalannın açümasıyla dıs piyasadaki altın fiyaüannda göriüecek gelişmelere göre beliılenmesi beJüeniyor. 1983'te kaııııı yatırımları icîn 1.2 trilyon harcama öngörülüyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanlığı'nca yürütülen cabşmalarda 1983 yılı büt^esinin 2.3 ile 2.4 trilyon arasmda bağlanması kesinlik kazan dı. Bu yılki bütee hazırlılîlannda kamu kesimi için 1.2 trilyonluk yatınm hacminin öngörüldüğü öğreniidi. Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoglu, Toronto'da IMF yıllık toplantısında fon yöneticileriyle görüşmelerini sürdürürken. Maliye Bakanlığı'nda da 1983 yılı btltçe yasa tasan sı calışmalan yogunlaştı. Kesin biçimini Kaîaoğlu'nun dönüşünden sonra alacak olan bütçenln bu sene 2.3 Ua 2.4 trilyon arasın da bağlanması bekleniyor. BUtçe çalışmalarmın başla masıyla bakanhkla,r ile 12 KİT ve katma bütçeli dairenin 1983 yılı yatınm ve harcamalan Maliye'ye iletil di. Bütçe Genel Müdürlügü'nce bakanlıkların ödenek istemleri Incelenirken. 1983 yılı projrrammın öngör düğü yatınm. finansman tablosunda dikkate aîınıyor. Bu amaçla bütce hazırhklarmın şu asamasmda katma bütceli kuruluslann 10 avlık Drogramlarımn 12 avlık yıllık prosrama «dönüstürüimesi» nOsman ULAGAY IMF reçetesi ve Türkiye Maliye Bakanı Sayın Kafaoğlu'nun uzun süreden beri sozünü etti|i »ara modeller»to açıklanması, IMP ve Dünya Bankası toplantıları sonrasına kaldı. Anlaşılan, özellikle IMF'nin bu ara modeller üzerinde ne düşündügü ayrmtılanyla öğrenilmeden bunlann uygulamaya konması göze alınamıyor: piyasadaki durgunluk ve beklentiyl sona erdirmeyi amaçlayan önlemler paketi ancak IMP'nin onayı alınarak ya da IMF tle pazarhk yapılarak açıiabiüyor. Hürriyet gaEetesinin bir ha!>erıne göre «Türkiye'ye yanlış reçete vermişiz» diy? ltirafta bulunan IMF uzmanları inşallah bu kez doğru reçete verirler de sonra başlan ağrımaz. IMF reçetelerine Türkiye kadar «kayıtsızşartsıı» uyan ikinci bir ülke olup olmadığı tartışıla dursun. bu reçetelerin temel niteliğine, son IMF raporunun ışığmda bir kez daha bakmakta yarar var. IMF'nin bugünlerde yapılmakta olan yıllık toplantılanna sunulmak üzere hazırlanan son raponında enflasyonla savaşımın başanlı sonuçlar verdi^i ve başlıca sanayileşmls ülkeierde 1979 petrol şoku sonrasmda yüzde 14'e kadar yükselmiş olan ortalama enflasyon oranının 1982'nin ilk üç avın da yüzde 5'e indirildiği belirtiliyor. Ancak hemen tüm dünyada üretimin ve ticaretln gerilemesi. buna karsıhk işsizligin görülmedik boyutlara varması pahasına sağlanan bu başannın tahlili yapılırken. enflasyonun gerilemesinde öncelikle petrol ve temel hammadde fiyatlarındaki gerilemenin etken olduğu kaydediliyor. IMF raporunun burada vurgulamak istedifiri OIRTI ŞU cümlelerde somut laşıvor: «Temel (iretinı maliyetleri ve özellikle ürretlerin artıs hmnda götlenen yavaşlama, nihal fiyatlardakl ya•aslamanın altında kalmıştır. Tnnel maliyetler ve ficretlerdekl artı? hızinı daha da düşürmek Için kısıtlayicı paramaliye politikalanntn ısrarla sfirdtirülmesi sarttır.» IMF ve OECD gibl kuruluslarca üç yıldan beri savunulan daraltıcı «enflaayonla savasım» politlkalannm temel mantığı böylelikle bir kez daha ortaya konmus oluyor. Bu mantık özet le su: enflasyonun kökünü kazımak için önce ücretlerl gertletmek gerek. Bu ise sendikalann etkinligini azaltmayı, direnme gücünü kırmayı gerektiriyor. Daraltıcı polltikalar sonucunda lşsizlik dayanılmaz boyutlara vanrsa sendikalar üzerindeki baskılar da artar, işsizlikten gözü yılan işçi sınıfı daha düsük ücret artışlanna ve gerçek gelirin düçmesine razı olur. Ücret artışlanmn gerilemesi lse bir yandan dü şük ücret düzeyinde istihdamı teşvik ederken diger yandan kârlılığı artan sermaye sahiplerinl yeni yatınmlara özendirir. Böylece uzun vadede hem enflasyon. hem de büyüme ve işsizlik sorunlanna çözüm bulunmuş olur. Sungur Savran'ın geçen hafta Cum huriyet'te yayınlanan Fransa ile ilgili yazı dizisinde belirttigi gibi kapitalist toplumda bunalım dönemlnde hem ser mayenin kânnı hem de çalışanlann ücretlerinl aynı anda artırmanın olanaksızlıgı. IMF ve OECD gibi kııruluşlann bunalımdan çıkıs yolunu gerçek ücretlerin düşürülmesinde aramasına neden oluyor. Bu reçetelerîn ekonomik açıdan geçerlilik derecesi ve en köklesmis demokrasilerde bile siyasal yapıyı zorlama olasıh&ı tüm dünyada tartisılırkpn, Türkiye gibi iç pazara çok büyük ölçüde bağımlı bir ekonomik yapıya ve kendine özgü siyasal sorunlara sahip bir ülkede bu tartışmanm herhalde da ha da yoğun biçimde yapümasında yarar var. Türkiye'de karar alma mevkiinde olanlann bir yandan sendikal faaliyetleri ve ücret artıslannı sınırlayacak anayasal kurumsal düzenlemelere yönelirken diğer yandan IMF'nin dogruyanlış reçetelerine kayıtsız«artsız uymanm bedelinl lyi hesap etmelert gereklyor. NOTLARI Mark, 70 lira sınınnı geçii Ekonomi Servfat Dolar tfttnya borsalarmda önceki hafta sonunu düşük değerler den kapamış olmasına rağm e n hafta başında yüksek degerlerden açıldj. Persembe gününe kadar bu değerleri koruyan dolar Meksika'da bankalann millüestirilmcstyle dünya banka sektörü üzerinde kuşkulann artması sonucu hızla değer kay bederek bir önceki haftarun kapanış değerlerinin de asagısuıa düştü. TL. karşısında. ise, dolar bir önceki hafta sonuna göre, 120 kuruş değer kazandı. Dolardaki bu gelişrneler markın değer ka zanmasına neden oldu. Mark bir önceki hafta sonuna göre 25 kuruş değer kazanırken 70 lira sınınnı da aştı. Piyasaya 5.6 milyar sürüldd ANKARA, (ANKA) Afustos aymm son haftasmda < 1 J»saya yeniden 5,6 milyar lira sürüldü. PlyasadaKl para tniktan böylece 486,3 milyar Uraya yukselirken. Merkez Banfcasının destekleme ahmlarmtn finansmanı amacıyla TMO. Z'raat Bankasına kaynak aktardıgı gözlendt. Banfcer Kastelll olayından sonra desteklerne alımlan nedeniyle Merke* Bankası tarafindan piyasaya 100 milyar liraya yakın uara süriilınek zorunda kalmması, bunun 20 milyar ürası agustos ayının önceki haftalannda gert çekilnüşti. Ancak Ozellikle butoubat alımlarmda uretlcüere ödeme yükümlülüklerlnl yertne getirebilmek için piyasaya yeniden para sürülmek zonmda kalmdı. Kömür taşımak için yabancı gemilere 2,5 milyon dolar navlun ödenecek Türk'ls Yenetim Kurulu bugün ioplanıyor ' ANKARA, Cumhuriyet Bürosu) Türklş Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan Şevket Yılmaz'ın başkanhğmda toplanacak. Yönetim Kurulu toplan•hsının gündeminde. Anayasa Tasansı komısundaki son gelismeler, Türkî§ Genel Sekreteri Sadık Şide'nin Sosyal Güvenbk Bakanhğı sorunu ve TurkIs'in YHK'daki üyelerinin durumu bulunuyor. Türkls aynca 8 eylül çarşamba günü An Sinemasmda tüm teşkilattan temsilcilerinin katılacağı Anayasa toplantısı yapacak. İSADAMININGÜNLÜĞÜ Düzenliyen: H. Turgut ARKÜ e Eylül'e kadar: • Banker Kastelli, Mentaş ve Blmtas'dan alacağı olanlann son basvurusu, îstanbuı 2. Ticaret Maiıkemesinin 9 nolu Tasfiye Kurulunca 2.9.19821den 65.1982 gtinüne kadar uzattfdı. 7 Eylül'e kadar. • Anonim Şirkeüerin agustos 19S3*de Kunanmalan gereken damga puBart bedell, Vergl Dalrestoe makbuz karşüığı yatrrüır. İS Eylfil'e kadar: • Gider (İstihsal) Verglsi, agustos 1982 Beyannamesi Vergl Dairesine verilir ve öflenir. • Kurumlar Vergisi ikinci taksidl, ödeme ayı uzataldıgmdan, % 10 gecikme jsammı eklenmeden ödenir. 20 Eylfil'e kadar. • 10 klşiden fazla lşçl çalışönlan lşyerlerlnde agustos 1982'de bdenen yada tahakkuk eden ticretlerin bordro kesintileri, Kralann % 251. t a n m ürunlermln % 5'1, hayvancılık ve hayvan ürunlerinin % 2'si ve diğer ödetnelerin verği kesintileri, Muhtasar Beyanname ile bildirilir ve ödenir• BUeUe girüen etleoce yerlerlnde. büettert kuUanmadan önce, biletste girilenlerinde lse geçen aya ait Eğlence Vergisi tutan, Beledlye*ye bildlrl. lir ve ödenir. • Kendi adlanna reklam yapanlann ve reklam lşlerini sürekll meslek edinetüerin geçen ay yap. tıklan tlân ve Beklâmm Verglsl. Belediye'ye bildirüir ve ödenir. 30 Eylül'e kadar (1 Ekhn'e uzar) • BAĞKUR'un eylül 1982 aylık pirtmi bankaya yaürüır. • Agustos 1982 ücretlen Ayl* Sigorta Bildirresi, SSK Bölge MüdürlUgüne veriUr ve aylık pirim tutan yatınlır. • Toplu 1? Sözleşme sürelert bitmeyen ywl» paralelinde zam aünan isyerlerinde, yenl vergi V«F sası indiriminden doğan Ücret Artır Farkı, Merkea Bankası Ponu hesabına, geçen ayın Ücret Bordrosu Farta olarak yatnıhr. • Federal Almanya'da çalıçan vatandaslanma, 198ı yıh Denkleştirme Beyannamelerlni Vergl Dairelerine vermeleri gerekir. Beyannamelerinl bectla venneml? vatandaşlanmız, muhtaç yakınlanna yapbklan yardımlarla ilgili olarak doldurmak zorunda oldukları bakım belgelerinl, yurtdışı temsücüiklerlmizden sağlıyarak beyannamelerinl vermelidirlfir. DÜRU51Ü BELLt DEĞtL Bütce hazırlıkları sürerken memurlara bu yıl ilk defa uygulanması tartışılan kira yardımmm durumu ar\klık kazanmadı. Maliye Bakanlıgı'nca 1983 bütçe ya • Türkiye Demir Çelik İşletmeleri'nin gerehsinimi olan sa tasansında katsaymm 36 kohlaşabilir taşkömürünün yabancı gemilerle tasınma olarak saptanması ola&ıM^ı haran. Deniz Nakliyatın dünya fiyatlan üstünde navlun nın belirmesi üzerine. «kira Tflrdımı» tekrar ele alın ücreti istemesi sonucu alındı. dı. Yetkil'ierden edinllpn bilgilere göre. katsayınm 38 ANKARA (Cumhnriyet retletl 9.74 dolara kadar olarak kesinlik kazanması Bürosu) Türkiye Demir duşmöşken deniz nakliyat hpîinde. klra yardımmm ve Çelik îşletmelert A.Ş.'nin 14 dolann üstünde flyat r!lmeme<;i eSilimi erüçlenigereksinimi olan koklaşavermektedir.» vor. Bu kamTa gerekre olabilir taşkömürü için yaban Öte yandan, Deniz Nak rak da. «Klra yardımtyla cı bandıralı gemilere 2.5 llyafın yurtiçl kömür taşı satlanacak olan ek «cellrtn milyon dolar navlun ücretl maları genellikle Zongul k:\tsavi Tle zaten veTflTnesiödenecek. Kömürün yabannln önfcörülmeM» gösteriHcı gemilerle taşınma karan dak Ereğli ve Zonguldak vor. Ancafc. Maüye Bakan tskenderun arasmda olmak Denlzcilik Bankası lştirakl heı çevrelerl. katsayının 36 olan Denlz Nakliyat A.Ş.' tadır. Türkiye'de kömür ta dan az olarak paptanması nin dünya ılyatlarından da şımacılıgının yüük iş hac halinde kira yardımının me ha yüksek navlun ücretl ls ml 70 bin ton dolayında. murlara safelanan diğer ek Denlzcilik Bankası'nm Içtitemesl nedeniyle almdı. jrelirlerle birlikte verilebiTürkiye Demir Çelik tglet rakl olan Denlz Nakliyat A.Ş. lse bu alanda yerli ya leceSini belirtlyor. meleri A.Ş. yüksek fınnlarBöylece klra yardımı veda tüketllmek üzere ABD' pı 18 bin dwton1uk 4 gemt rilmesi katsayının hangi oden 240 bin ton yüksek ka İle yürütmekte. Deniz Nak liteli koklasabillr taşkömü llyat yurt Içi kömür taşı randa artmlacajhna ba&lı rü lthal ediyor. Bağlantı masını bu gemiler Ue yü kaldı. Maliye Bakanlıgı'nca nın yapılmasından sonra rütürken sorun yurt dışı ta cl? alınan kira yardımmın kömürün tasınması İçin ya sımacılığında şirketln yük kendi evi bulunmayan ya ptfan çaltsmalar sonunda sek maliyetler nedeniyle da lojmandan yararlanmataşıma işlemlnln yabancı yüksek navlun ücreti lste yan memurlara verllmesl öngörülmektcydl. ve özel sektör Kemilerl İle mesinden doguyor. yapılması uygun görüldü. Bu amaçla 240 bin ton kömürün Türklye'ye getirllme sl için tonu 910 dolar navlun ücretl üzerinden yaban cı firmalarla anlaşma sağlandı&ı öğrenildl. Yetkililer .kömürün taşınmasında yabancı bandıralı gemilerin tercih edilmesini şöyle açık ladılar: «Dente nakliyat dOnra fiBankacılık sektörü yatlannın çok ttstünde bir teftiş kurullarmda 3 ila 6 yıl arasL navlun iicretl istemekt^dir. deneyim kazanmış, tercihan Dünya Denlı Taçımacilıg:»nm krîrli dönetni olarak ka îngilizce bilen bul edilen sn ^iinlerde yabancı gemflerin navlun öc TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A $ Gazi Üniversitesi Rektörlügünden 1982 1983 ögretim yılı üniversite lerarası Seçme Smavı sonuçlarına göre Unlversitemize baglanan yükseköğretim kurumlanna kesin kayıt hakkı kazanan TÜRK ve YABANCI ÜYRUKLU ADAY ÖĞRENCÎLERE DÜYURU: I) 19821983 ögretim yılı tkıiversitelerarası Seçme Sınavı sonuçlarına g8re üniversitemlze bağlanan asağıda adlan yazılı yüksek öğretim kurumlanna kesin kayıt hakkı kazananlann kayıtlan 8 Eylül 24 Eylül 1982 tarlhlerinde 9.30 11.30. 13.30 16.00 saatleri arasmda yapılacaktır. n ) üniversltemize bağlı fakülte ve yüksek okullardan önkayıtla öğrend alınacak programlar, şartlan ve zamanı aynca ilân edilecektir. Kesin kayıt yapılacak yüksek ögretim kurumunun, YENİ VE ESKt ADI KAYITKABUL YERt 1) tKTtSADt VE ÎDARÎ BİLtMLER rAKÜLTESl a) Ekonomi Fakültest b) tşletme Fakültesi c) Yönetim Bilimleri Fakültesi d) Maliye Fakültesi e) Bankacıhk ve Sigortacıhk Yüksek Okulu f) Muhasebe Yüksek Okulu 2) FEN EDEBÎYAT FAKÜLTESÎ a) îstatistik ve Temel Bilgiler Fakültesi 3) GAZt EĞÎTtM FAKÜLTESÎ a) Gazl Yüksek öğretmen Okulu b) Ankara Yabancı Diller Okulu c) Zonguldak Ereğllsl Yabancı Diller Okulu 4) TEKNÎK EĞÎTİM FAKÜLTESİ a) Ankara Yüksek Tefcnik Öğretmen Okulu b) Endüstriyel S^natlar Yflksefc öğretmen Okulu 5) MESLEKÎ EĞÎTİM FAKÜLTESİ a) Ankara Kız Teknik Yüksek ÖBrPtmen Okulu b) Ticaret ve Ttırizm Yüksek öğretmen Okulu 6) TIP FAKÜLTESİ 7) DÎSHEKİMLÎĞ1 FAKÜLTESt 8) ECZACILIK FAKÜLTESÎ 9) MÜHENDÎSLÎK MÎMARLTK FAKÜLTESÎ a) Devlet Mühendislik ve MimsrHk Akademlsi 10) BASIN YAYTN YÜKSEK OKULU a) Gazetecilik ve Halkla îlisk'ipr Yüksek Okulu 11) BOLU EĞÎTGM YÜKSEK OKULU a) Bolu Eğitim Enstitüsü 12) KASTAMONU EĞİTÎM YÜKSEK OKULU a) Kastamonu Egitlm Enstitüsü 13) KIRŞEHÎR EĞÎTİM YÜKSEK OKULU a) Kırsehir E«tim Enstitüsü 14) SANAT EĞÎTÎMÎ YÜKSEK OKULU a) Erkek Sanat Yüksek ÖSretmen Okulu 15) KIZ SANAT EĞÎTÎMÎ YÜKSEK OKULU a) Kız Sanat Yüksek ÖTretmers Okulu 16) MALÎYE YÜKSEK OKULU a) Maliye Meslek Yüksek Okulu 17) BOLU ÎDARÎ BÜÎMLER YftKSEK OKULU a) Bolu Sevk ve îdarecilik Yüksek Okulu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Besvler/ANKARA Küçükesat/ANKARA Emek Mahallesi 'ANKARA Tunus Caddesi /ANKARA Beşevler/ANKARA Gazi Yük. 08. Okulu kampüsü ilgili bölüm blnalan. Beşevler/ANKARA Gazi Yük. öğ. Kampüsü K4 bînası. Gazi Yük. öğ. Kampüsü K4 binası. Beşevler/ANKARA Pamuk ipliği konusunda eiestirilmisti MÜFETTİŞlfR Dışisleri Yüksek Müsaviri Saracoglu istifa etti ANKARA. (ANKA) Turkiye Ue AET arasmda pamuk ipliği sorunu ile ilgili temaslarda oynadıgı rolden ötüru çeşitli eleştirilere hedef olan, Dışisleri Bakanlığı Yüksek Müşavirlerinden Büyükelçi Tevflk Saracoğlu istifa etti. Dışisleri Bakanlığı Istanbul temsilcisi ve «zel keslmin AET ile ilişkilerinde danışmanhk yapan Iktlsadl Kal kınma Vakfı görevlisi Saraç oğlu'nun istifasının Başbakan Bülend Ulusu tarafindan istendiği ileri surülüyor. Pamuk ipliği konusunda vanlan çözümle ilişkili olarak BİestMlere bedef olan SaraçoJHu'nun «Ayncalıkli fr6rev1»nin Basbakanm dlkkatini çektigi. Ulusu'nun Dış işleri Bakanı tlter Törkmen'e sorunun çözumü lçin tallmat verdi&i. Turkmen'ln bunu uzerine Saracoğiu'mı Brüksel'den teîefonla bularak istifasını istediSI bildirlliyor. aramaktadır. Bilgüerin şahsen veya 4G86 5T (İstanbul) numaralı telefon aracılığı île almması mümkündür. TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş. Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığt Cumhariyet Cad. 201 Harbiye/lstanbuL Dıs ekonomik ilişkiler için bir müstesarlık kuruluyor ANKARA (ANKA) Türkrye'nin dış ekonomik Ulşkilerini yürutmek ve bu alandaki kararlan oîuşturmak üzere yeni bir müsteşarl* ku nıluyor. Müsteçarlık Devlet Bakanı Sennet PasfaTe bagh olarak çalışacak. Yenl müstesarlık OECD, AET ve GATT Ue llişkilerde aküf görev yapacak. Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden İnsaat • Opera/ANKARA Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trsfik TJostanesi. B^eat/ANKARA Fmek Mflb^llpsi/ANKARA Etiier/ANKARA Maltepe/ANKARA Emek Mahalîesi/ANKARA Bolu'daki binasında Kastamonu'daki binasında Kırşehir'deki binasında Beşevler/ANKARA > » Yaptırılacaktır Türkiye'de Grundig pafentiyU video imalatına baslanıyor tSTANBDL, (THA) Grundig patenö ile televl2ypn Oretiminde bulunan Cihan Elektronik Sanayi A.Ş., 1982'nin son 1M aymda video üretimine başhyor. Avrupa'da Grundig nrmasnnn önderligini ve üretiminl vaptıgı 2000 sistemi bütun videolara u>abüiyor ve geniş pazar buîabllme niteUglne sablp. m DCMZ KURCAR DSvizin Cinsl 1 Amerikan Dolan Avustralya Dolan Avusturja Şilini B. Alman Markı Belçika Prankı Danimarka Kronu Pnmsız Prankı Hollanda Florinl 1 tsveç Kronu 1 tsviçre Prankı 50 ttalvan Ureti B0 Japon Yem 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dtaan 1 Norveç Kronu 1 SterUn 1 S. Arabistan Riyaü Döviz Alıs Satış 172.10 167.06 957 TO.10 3.65 20.01 24.87 64.01 28.14 82.53 12.41 6729 139.48 59344 2553 299.63 60.07 17554 170.40 1017 7150 373 20.41 2557 65.29 28.70 8423 12.66 68.64 14237 605.31 26.45 385.83 5107 •••.v.v.1 " • • • • " • • • Efektif Alıs S«tı? 158.71 70.10 3.47 24.87 64.01 2814 82^8 11.79 6353 132.51 563.7? 24.63 299.63 4757 177 X 172.07 1027 7220 8.78 20.61 25^2 6553 2853 85.06 12.78 (59.31 143.68 611.24 26.71 308.62 51.57 Ulusu: YHK prensiplerini degistirmeden calısacak,, ANKARA. (UBA) Başbakan Bülend Ulusu, «Yüksek Hakem Kurulu, prensiplerinde hiçbir degişiklik yap madan, çalıçmalannı sürdürecektir» dsdi. Basbakan Ulusu, «YükseK Hakem Kurolu'nun çalışmalannın etkenli&fnde. Işçi • tsveren v«» hükümct »emstlcîlerinin bir arada bulunma lan. ele ahnan konaiar üzerinde tarafl»nn KÖrasierinl açıkça bplirfmeleTİ •« Varar lann torîanttvs Vatılanlarm salt cocrinîofrn H> alınması« nin tesirl büyüktfir» dedl. /y Kurumumuzun Tuzla Trafo Merkezinin in^aat işleri 8/2574 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi esaslan dabllinde. Baymdırhk Bakanlıgı'nın 1982 yıh sabit birim fiyatlan üzerinden hesaplanan 8.870.799 41 TL. keşif bedelle eksiltmeye çıkarılmıştrr. î Teklifler 15/10/1982 tarihinde saat 15.00 den sonra Atatürk Mahallesi Sütçu sokak Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şebeke Tesis 2. Grup Müdürlüğünde açılacaktır. 2 Eksilhnenin geçici teminatı 266.123.98 TL dlr. 3 Eksiltmeye iştirak edebilmek ve Isteklilerin katılma belgelerini alabilmeleri için en az lo.ooo.ooo. TL'hk B grubundan mütcahhitllk karnesl. 1 kalemde keşif özeti kadar benzeri işlere ait resmi onaylı iş bitirme belgesi ve eksiltme sartnamesinin 8. maddesinde istenen belgelerle birlikte bir yazı ekinde TEK Şebeke Tesis 2. Grup Müdurlüğru. Atatürk Mahallesi Sütçü sokak Ümranlye/tSTANBUL adresindeki muhaberat servisine en geç 22.8.1982 tarihinde saat 17.00'ye kadar verilecek veya bu zamana kadar ulasacak şekilde postalanacalrtır. 4 Proie ve şartnameler yukanda belirtilen adreste görülebllir. 5 iştirak belgeleri 8/10/1982 tarihinden itibaren geçerli olmak şartı ile TEK Şebeke Tesis 2. Grup Müdürlüğünden alınacaktır. 8 Tekliflerin en srec 15/10/1982 tarihinde saat 14.00'e kadar TEK Şebeke Tesis 2. Grup Müdürlügünun Muhaberat Servisine verilmesl gerekir. Geç müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edllmez. Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi deglldir. (Basr 209541 • 5887 Kızılay/ANKARA 8) 9> 10) 11) Elmalık Tesisleri/BOLU IID KEStN KAYTT tÇtN GEREKLt BELGELKR Adayın mezun olduğu llse veya dengi meslek okul diplomasının aslı (1982 mezunları için çıkış belgesi aslı). Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya noterden onayh öraeğl. 1963 ve daha büyük doğumlu erkek adaylar İçin İlgili askerllk subesînden fakülte veya yüksek okula kayıt olmasmda askerllkçe sakınca olmadıgına llişkin belge, Cumhuriyet savcılığından sabıkası olmadıgına dair yenl tarihll belge. Adaym ÖSYM Mmlik kartı ve ÖSYM sınav sonuç belgesi (asıllan). 12 adet fotograf (4,5X6 ebadında ön cepheden çekllmiş). Sağîık Kurulu raponı ve ası kâğıdı (1982 ikinci basamak sınav kılavuzunda kazanüan program İçin öngörülmüç özel sartlan tasıyacak). Hangi programlarda Sağlık Kunılu yerlne Hükümet TabiDİlkleri veya Üniversitemlz Mediko Sosyaî Merkezlnden alınacak sağlık raporlannın kabul edileceğl ilgili yerlerden ögre nilecektir. îlgili muhtarlıktan alınmıs ikampterâh belgesi (yenl tarihll). Kaydolacagı program için daha önce ilan edilmis özel sartlan taşıdığma iliskin diğer belgeler. ögrendnln kayıt bürosunca verilecek formları kend! el yansı He doldurması ve Mediko Sosyal yardımı. şebeke. k'mlik giderlprl karşıiiSrı 2000. TL. (îkibln) T. C. Zlraat Bankası Beşevler Subp^i B31/9350 numaralı besaba yatırdığma lllşkln posta çekini vermesi zorunludur. Yabancı uyrukîu öğrencilerden (ögrenim vîzesi, de^'"v hp'^ee' vb.) belgeler. CBasm: 21019) 5900
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog