Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 6 EYLÜL 1982 televizyon 18.00 20.30 21.00 21.05 21.15 AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI HABERLER HAVADURÜMÜ ANAYASA OLÜŞMA YOLUNDA MİNİKKONSER haftadan seçmeler. Televizyon Türkân SEZGİN '/* trt'nin içinden mahmuı uılı öngören SARMAŞIK MAHALLESİ 6 Eylül 12 Eylül saat: 10.02 (TRT1) Programda, Saim Akcıl (keman), Seher Tannyar (Piyano) Chopin'in «Afotetürn» adlı parçasıru seslendiriyorlar.. 21.20 KUMARBAZLAR KRALI Ömer Şerif. Victoria Principal ile Jose Ferrer'in rol al<lıklan programın bugun yayınlanacak olan llk bölümünde, dünyanm en unlü kumarbazlanndan Louis Lafevre, arkadaşı Pockey ile birllkte Las Vegas'a davet edilir. Las Vegas'daki büyük bir gazinonun sahibesi Madlen Louis'i kendi gazinosunun başına getirmek istemektedir. Louis, bu teklifi kabul etmez. (RENKIİJ ALISILAN PROGRAM YERLİ YAPIM MÜZİK TELEVİZYONDA SİNEMA: «ANASTASİA» Salı, saat: 21.40 ~ Ünlü oyuncu Ingrld Berman'm başrolünü oynadığı bir fılm geliyor ekranlara bu gece. 19 yaşmda sinemaya başlayan unlü oyuncu, ilk kez Amerîka'da çevirdlği İntermezzo. (Aşk Rüyası) filmiyle ilgi çektl 19401948 yıllannda Hollywood'un e n büyük kadin oyuncusu olarak ün yapfa. Roberto Rossalini ile olan ünlü aşkıyla da tanman sanatçı, Casablanca, Çanlar Kimin İçin Çalıyor. Gaz Işığı. Jan Dark, Stromboli, Kaktüs Çiçeğl, Çay ve Sempatl filmleriyle de ül kemizde tanınıyor. ölumüne dek 50 film çeviren ve başanlı oyunlar sergileven sana+nn'n son filmi eski İsrail Bnsbakanı Goldp Veir'in havntını anlatnn «Golda>. 1simli fîlmdi Çoğu. sinerna klas^Vieri arasına fiiren Berg ınan'm. bu gece «Anastasîn» adlı filmi vayınlanacak. Cç Oscar sahîbl olan unlü mldiTin bu gece televeceSrimîz f'lmi 1956 vanımı ve Hrind O«car'ını aldıgı film, yonet men"£inl Anatole Lrtvak'm vsoUtn v» başlica roT'prfnl îngrid BersTnan İle Tu) Bray nertn oayl«ı<îtiHan «Anastasîa». Car tHnd Kîkola*mn kızı oiuo olmadıftr keshı beli olmayan bir kf7m yasam övlcüsünâ anlâtır. tzlevlcnerl mirln be^en! ile lrleyeceMerinl umdugumuz bu fflmde vıldizlar srasrna srirdiStnl Wr VOT rTaVo VanıÖayacak. TRT ne zaman görecek? 22.10 TÜRKHALKMÜZİĞİ Nazmiye özgül Halimi arzettim dağlara, taşa; 'Bu yarayı dosttan aldım ezeli*. Ay buluta buluta» ve *Şu dere' adlı turküleri söyleyecek. 22.15 SPOR TRT Haber Merkezi Spor Şubesi'nce hazırlanan programda, haftanın iç ve dış spor olaylanna yer verilecek. 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ radyo TUrküler 08 00 Sabah içın mti zik 09 00 Şarkılar 09.15 Tarihte bu hafta 09.30 Pıyanomın 05.00 Açılış 05.05 Ezgl Kerva öyküsü 10.00 TUrküler 10.20 nı 05.30 Şarküar 06.00 Kısa Şarküar 10.40 Çoğalan dttnya haberler 06.02 Bolgesel yaym 11.00 Tiırküler geçıdi 11.20 Ha 06.30 Köye haberler 06.40 Gü fıf mtizik 11.40 Şarküar 12.00 naydaı 07.30 Haberler 07.40 Türküler 12.15 Ankara radyoGuntin içinden 10.00 Kısa ha su çoksesli korosu 12.30 Beberler 10.02 Arkası yann 10.22 raber şarküar 13.00 Haberler Bolgesel yaym 11.00 Kısa ha 13.15 Saz eserleri 13.30 Bir al "berler 11.05 Türkçe sözlü ha büm 140» 26 Afustostan 9 fıf müzik 11.20 Şarküar 11.40 Eylül'e 1415 TUrküler 14.30 Bızden size halk muzigi 12.00 tngüizce Orta I 14.45 FransızKısa haberler 12.05 Reklamlar ca Orta 1 15.00 Alroanca Orta 12 10 öğle üzen 12 J5 Reklam 1 15.15 Ingilizce Lıse III 15.30 lar 13.00 Haberler 13.15 Hafü Zaman içinde sanat 16.00 Türk müzık 13 30 Bolgesel yayın musücısı sozlügu 16.20 Arkası 14.30 İst. Izm. Ç. Ova Antal yann 16.40 TUrkülerden bir ya 14 45 Öğleden sonra 16X0 demet 17.00 Olaylann içinden Kısa haberler 16.05 26 Ağustos 17.30 Küçtik konser 18.00 Kütan 9 Eylül'e 16.25 Sevım De çıik koro 18.30 Türk Romanı Tan'dan şarküar, 16.40 Hafif 19.00 . 01.00 TET ı ile ortak JBHİZÜC 17.00 Olaylann içinden yayın. 17.30 Fasıl 18.00 Kısa haberler 18.05 Çocuk bahçesi 18.20 Haftanın çocuk şarkısı 18.23 Bolgesel yaym 1855 Keklam 07.00 Açüıs 07.02 Güne baslar 19 00 01.00 TRT 2 ile larken 08.00 Sabah konseri ortak yaym 19 00 Haberler 09.00 Türkçe haberler 09.03 19.30 Yurttan sesler 20.00 Ko Baıok muzik 09.30 Neü Yoyümüz köylümüz 20.20 Şarkı tmg söylüyor 10.00 Saz eserlar 20.40 Türkçe sözlü hafıf leri 10.15 Çeşitli müzik 11.00 rniizik 21.00 Kısa haberler Ögleye dogru 12.00 Haberler 21.05 Türk sanat müzığı din 12.12 Diskotegimizden 13 00 leyici istekleri 21.30 Erkekler Konser saati 14.30 Caz müzi%oplulugu 22 00 Kısa haberler gi 15 00 MüzıkU daMTtalar «2.05 Çeşitlı soloîar 2255 Tür 16.00 Günün konseri 17X0 Ha îriıler 22.40 Şarkılar 23.00 Ha berler 17.12 Sizler için 18.00 berler 23.15 Gecenin içinden Plaklar arasında 19.00 Haber.00.55 Günün haberlerinden ler 1912 Aksam konseri 19.45 özetler 01.00 Kapanış. Wnfif müzik 20^0 Caz müziği 21.00 Müzik sohbeUeri 22.00 Haberler 22.12 Gecenin getirdikleri 23.00 Müzik takvıml 07.00 Açüış 07.02 Solistlerden 24 00 Gece ve müzik 01.00 Kaseçmeler 07.30 Haberler 07.40 panıs. TRTI TRTIII AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI NAKLEN YAYINLANACAK 612 Eylül Sporsevenler ytne heyecan dolu bir hafta yasayacaklar. Akşamm erken saatlerind* ekran başına koçacaklar. An TRT. II Muzatier Buyrukçü günlükferim "Sıcak ltişkikr,4e topladı EytuJ Ekım'de FETHİYEDE ENGÜZEt YAZ «k oaa> oınıiı OİRIJKKRMP ıcai"» «*«•> SiiN KAfulP (Oldaenu, B^cgfcırt CETİN KAMP (Olti aeniz. eatccftız) 4.ETOON MOTEL IC41JS PUM1 HUTLUMOTEL SEKETUB Bunçstom Moteı TAKStTlE YÂZDBMM Tcs'slerlfntzo* ' 90A 7 gec» vvtıft. fcanval* «950 5*50 /MOTEL »C&FE EDİYOR İ İnsanlarımızın olay dizilerinden fıskıran dramlarını kurcalarız^ Necati GÜNGÖR Muzafîer Buyrukçü uzunca bir zamandır ilgiyle okuduğumuz gıinluklennden bır bölümünü kendi bunlara «TarihU Yazüar» dıyor «Suaüc Üişki. ler» adı altında yayımladı. Buy rukçu, yenı yapıtmı şoyle anlatıyon Bizler, şiirlerimizde, hütiyelenmızde, romanlarımızda, oyunlarımızda yaşadığınuz toplumu, insanlarırr.ızı. ınsanlanmızın çok karmaş'Jc, çok çeliskıli sorunlannı, seruvenlerindeki zıkzaklan, olay dizilerinden fıskıran dramlannı kurcalarız. Yeteneklenmizın ve yarabcılıkIanmi2an gücüne göre kişilere ilıskin duygusal, duşünsel ortakuklann özünde bulunan be şeri gerçekleri sergileriz. Ama bu zor, bu çüeli işe kendilerini adayanların da yapıtlannda canlandırdıklan gibi bir bayatlan var. Urünlenne yansımayan ya da yansıyandan geri kalan büyük parçalann derinlıklerine çokmuş gızemi çozulememiş düğümlen, etkileri, tepküeri, benliklerinde sUrüp giden savaşımları, çevreleriyle tartışmalan, sürtüşmeleri, kavgalan var. Bunlarla; göaler onünde sergilenen yaşantılan evlerde, lokantalarda, mey hanelerde konuşulur, unutulur, yaaya dökülmez pek. Işte «Sıcak Iliskiier», bu her gün tekrarlanan dipdiri akışa ışık tutar. Bir yaratıcı Kşi olarak sanatçının özelliklertne, üginç lıklenne, sıradan ınsanla aralanndaki aynmlara; şaşırtıcı, normalrfftvrftmslflT*1TT^nJtutuznlannın kokenindeki nedenlere eğilir. «Sıcak İUşkUer» bir de bu tedirgin beyinlerin, tedirgin yüreklerın evrenini karartan acılannı; içtenlikli, sıcak ilişkilerini sergılerken dogurduklan uyumlan, güzellikleri anlatır. «Günlfik yazmaya neden gcreksinim duy^unuı?» Otuz yılı aşkm yazarlıgımın başlangıcında, ben'i ben yapacak bir arayışın içindeydim. Hikâyelerim o günlerde yazüan hikâyelere hiçbir yönden benzernemeli, kendi damgamı taşımalıydı. Yönelmem gereken amaç; tanıdığım, bilıjıym yoksullarm cehennemler le, aralıklanna sıkıştıkları, soluksuz kaldıklan, kıyamet Bungtfov Moteı 8.7SO IK«nl Içı) MERI MOTEL. IOH1 denır) î 11 £00 8.950 • RES70RAN JDEOVr •GBCEKDLOHO >HOKT IT300 I'SOO «OTUNSALONU iart BAYRAM REZEKVRSTONU İÇJNACELK EDtNİZ Her tesısuna içm sure u£i(riu fetıır ivnlf CJ3 105 TM . 16 d6 «1 I.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN «MALİYET MUHASEBESİ KURSU» (13 Eylül 15 Ekîın 1982) Oretlm lşletmelerinln başta gelen sorumluluk alanlarından olan maliyet muhasebesinin mııhasebe organizasyonu içindekl yeri ve lşleyişini sistem yaklaşımı içinde ele alıp konu İle ilgilenenlerln eğitünıni, bilgilerlnl tazelemeyl ve sorunlannı tartışmayı bedef a! an uzmanük kursu. toplam 60 saat olup 20 lş gününü kapsamaktadır. Kurs, lşletane ve muhasebe dlsiplinlertnde BSrenim görmüş olanlara, işletmelerin konu ile llglli bölümlerinde çalışanlara ve muhasebe alanında beceri kazanmış olanlara açıktır. Kurs programiBda. kuramsal ve uygolamah olarak ele alınacak olan konulardan bazılan; üretim işletmelerinin finansal tablolan, maliyet merkezleri, maliyet dagıtımı, maliyet slstemlert, lşleylşl ve muhasebeleştirilmeleri, maliyet kontrolu, maliyet analizlerl, mallyethadmkâr illşkllerl ve başarı değerleme'dir. Kurs, Istanbul Üniversitesl îşletme Pakflltesfnde haftanm beş iş günü, saat 16.30 19.30 arasında gerçekleştlrilecektlr. Kursla ilgill her türlü bilgl İçin: îstanbu! 0 •iversitesi tsletme Fakültesl, Muhasebe EnstltOsü Merkezi Üniversite tSTANBÜL adreslne veya 20 85 00 telefonundan 66; 22 42 00 teleforundan 2187'ye başvurulablllr. CBaaın: 19176) 5885 «Böyle cesaretli, namuslu ve durust gençlerin ölmesini anlayamıyorum. Daha döğüşecek o kadar çok savaş Kemal Ateş'in yazıp, Ozel var ki...» TRT televızyonunda iki kez gösterilen «Patton» adlı Arabul'un radyoya uyguladığı altı bölümlük oyun «Sar fılmın aynı adı taşıyan kahramanı. çok sevdlği bir görevrnaşık Mahallesi bugün baş lı savaş alanında yaşamını yitirdlği zaman boyie demektelıyor Tiyatro v e Eglence Ya dir. Patton bır savaş maktnesidir. însaniann cesaretleriyyınları Şubesınin gerçekleştir !e dolu savaş aianına bakar ve «tapıyorum. bu eöriinudıği bu arkası yann progra me» dıye mırıldanır. Savaş bittiğı an, o da bıter Barış mında. ailede bireylerden bi dolu yaşamda Patton'un yapabileceği hiçbir şey yoktur. rinin hoşgorüiu oluşu ile ai Ne denlı zavallı bir insandır bu Patton!. Geçen hafta «büyük zafer»i bir kez daha kutladık. lenin bir başka bireyinm acımasız ve katı tutumu ara Mustafa Kemal'in sayesinde... Mustafa Kemal ise. Genesında bocalayarak gerçek ki ral Patton'un tam karşıtı bir generaldır. Istilacı ordulaşiliğin^ kavusamavan bir rın başuıda değil, emperyalizme karşı girişılen büyük Çagenc k'zın toplum baskılan nakkale Savaşı'nda askersel gücünü kanıtlamış ve yine sonunda borulan ruhsal emperyalıstlere karşı örgütledlği tum bır ulus ve orduyla dengesi, bunun neden ancak vatanının ulusal sınırlannı çizerek «buyük zafer»e oMuğu oiavlar Vnnıı «»dilîvor. ulaşmıştır. Savaşan bir askerdir. Ama savaşı salt kurOlsvın kahramanı olan Av tuluş içın goze alır. Askerlerini boşu boşuna kırdırmaz. t°n'in simgpledısi toDİumu Gerçek amacı barışa ulaşmaktır. Gerçek görevini ve gücümuzun bir kesimindeVi gsle nü de savaştan sonra gösterir ve tüm uğraşılannı barış neksel kadına bakiş altı bö içinde yaşamasını istediği Türkiye ugruna harcar. Patton lumde dramatik bir gerilim un aksine Mustafa Kemal savaşla birlikte sona ermez. .Banşla daha çok büyür ve yükselir. içinde anlatılıyor. «Patton»u İki kez yayınlayarak bu «savaş makinesl» tnprid Bergman: Salı recesi televizyonda slnemada izlenin yalnızhf ını gözler önüne seren TRTnin, «büyük zafer» ÖĞLE ÜZERİ'NİN yecefcizin yıldönumünde Mustafa Kemal ve «büyük zafer»le kazanılan banş için yaptıklannı kısaca değerlendirmekle KONUKLARI: günü yapılan yayınlan gözcak dört yılda bir izleme o nuçlar vereceği tartışmalı bir ALÎKOCATEPEVE büyük yarar var. 30 Agustosyıllardan beri yinelene yinelerinizin önüne getirirseniz, lanağı bulabildikleri «Avru biçimde ele almıyor. lene ezberlediğimlz kuru. yüzeysel, basmakalıp ve bilinen $AKİR pa Atletizm Şampiyonası»Programda aynca, çocuk sözler re görüntülerle hazırlanmış izlenceler çıkmadı mı mn tadını çıkarmaya çalışa lar için uyanık kalmanin ö ECZACIBAŞI... karşımıza? Salt «büyük zafer»le noktalanan savaşın aycaklar. Bu yıl Atina'da ya nemi, bu sürenln çocuğun rmtılannın anlatılmasıyla yetinilmedi mi? Eski filmlerpılacak olan şampıyonaya, gereksinimi kadar olmasmın den yansıyan bir takım görüntüler yine anlamsız bir kurAvTupa'nın 31 ülkesi katılı yararlan. bebeklerin erken Pazartesi, saat: 12.10 guyla peşpeşe dizilmedi mi? Gördüklerimizın ne olduğu yor. 40 dalda. binin üzerin uyanma iorununa pratik anlatılmadan, coşku ve üs dolu bir sıralamaya gidilmeden de atletin katılacagi gampi çözüm yollan, oda paylaş (TRT1) ve en küçük bir yeniliğe başvurmadan... Ve bir de, her yonada beş Türk atlet de ma ve oda yerleştirme glbi yıl olduğu gibi, Yeşilçam'ın yıllarca önce, Amerikan içsayarışacak. Oldukça cekişme konular yan dramatik film Bugünkü ögle uzeri prog vaşını konu alan filmlerinden öykünülerek yapılmış uzun li gececegi kuşkusuz olan bölumleriyle anlatılıyor. ramında üç ayn konuda metrajü bir film. Ve hem bu filmde, hem de dlğer izlensamplyonayı tüm dünya teStüdyo bölümlerinde ba röportaj yer alıyor. İlk ko celerde yıllardan beri düzeltllmeden sürüp giden hatalar. levizyonlanyla blrlikte TRT bayı Aloay tzbırak anneyl nuk. lyi bir yöneticide bude aynı anda verecek. Bu Sevinç Sayyan, tutarh bir lunması gerekli niteliklerden Ya görüntülerdeki kişiler yanlış tanıtıhyor. ya da tarihier nedenle bircok haber önce oyunculukla sergiliyorlar ve söz ediyor, ikinci konuk. yanlış veriliyor. Ya da konulu filmde tncir çekirdegini dol si program da yayınlanama eşlerin çocuklarla ilgill so 1978 yıhnda Seul $arkı Ya durmayan sözde kahramanlıklar goz yaşartıcı bir biçimde yacak. Ne var ki bu yayınla runlarda birbirlerine destek nşmasmda birindlik alan A yüceltüiyor. İşte size bir başka «büyük zafer» yıldönümü rı sürekll olarak izlevenler olarak çözüm getirebilecek 11 Kocatepe, «Adımızı yurt daha. Eğer tarihsel yıldönümleri, en genlş kitlelere en etkili daha sonraki hafta yine iz lerinl anlabyorlar. dışmda dnyuranlar» adlı yollarla erişebılen radyolarda ve televizyonlarda. en çagleme olanağı bulabilecekler. bfllüm için yapılan röportajTürk Sanat Müzigl. Turk daş ve en yeni yorumlarla anlatılamazsa ve salt olaylann Halk Müzigi ya da Türk Ha da Ali Kocatepe yurt dışın kiml ayrmtılan üzerinde kuru. düzensiz ve coşkusuz blr PIRIL PIRIL fıf Müzlgi programlannda da başanlı olamayıs neden anlayışla durulursa, hem kazanılmış büyük zaferler ve duruyor, televizyonun yayına basla lerimiz üzerinde UYAN» hem de banşı sağlamak için kanlarmı dökmekten kaçmdıgı yiUardan bu yana o bunu «Baö taklltçfltgi yerl mamış olanlara büyük haksızlık yapıüyor demektir. TRT ne kend! renklerimizl Içelurnra yönde büyük bir deyıllardan beri bu haksızlığı yapıyordu. Hemen bugün deComa, saat: 22.25 ğişiklik oldugu ne yazık ki ren 6z müzifeimizi yapmayığışmesini beklemiyoruz. Ama Patton'un savaşçılıgı İle söylenemez. Yine her hafta şrauza bajrlrvor.» Üçüncü ko nuk Sakir EczaCTbaşı'yla, fo Mustafa Kemal'in banşçılıgı arasındaki farkı TRT ne zaYapım ve yönetiminl Hul olduğu Ribi sanatçılar sunabir man görecek? ya Alp'in gerçekleştirdigl caklan bir ya da ikl parca tograf sanatıyl» iljrili söyleşi yapıyor. Yaklaçık yir bu programda yine anne ve vı alifilm?$ biçftnde. seyirclyml yıldır fotograf özerlr» babalann bir dileklerinden ln hiçbir fletîshn kunnadan yola çıkıhyor. Ve Pınl Pı by fiafta da sSyleyfo ekran çauşmalar yaoan, açtıgı yurt nl Uyan» adını taşıyan bu dan aynlacaklar Günümü icl ve yurt dısı sergilerlyle günkü bölümde, çocuklann zün ekonomik koşullarmda adını duyuran Eczacıbaşı'nm y uykudan huzurlu bir biçim tek eğlencesf televizvon Iz fotoftraf sanatı ve anlayısı de uyanmalarının önemin l^mek olan insanırnız da üzerine görüşlerine ver veden söz ediliyor. Yetişkinle TRTnin gayretli çalişmala riîen programda TOrk Sarin çocuklara nasıl yaklaş nylp eğlenecek ve de dinle nat ve Türk Hafif Müziğine tstanbul Festivali"nde İSTANBÜL, (THA) 1982 nüş., de yer alıyor. malannin daha sağhkh so necelc. • 83 sinema sezonunda 136 ya gösterilen ve başrollenni Lısa bana, 75'de yerli füra gösteri Minelll ile Robert de Niro"nun leceğı bildirildı. Izlenecek film paylaştıgı «New York • New ler arasmda çesitU ödüller ka York» ve başrolünü ünlü balet lanmış filmlerin yamsıra, üd Budolf Nureyev'in oynadığı «Valentino». de Oscariı film bulunuyor. TABANCI FtLMLER YERLİ FtLMLER Yeni sezonda. izlenecek 136 ka 1982 83 sinema sezonunda dar yabancı filmden bazılan şöyle: Fransa'da Sezar BdültJ gösterilecek yerli film sayısxnü kazanan ve basrollerini Cat nm ise 7S kadar oldugu ögreherine Devenue ile Gerard De nildi. Sinemaalar. eeçen vü partileu'nun oynadıftı «Son kaliteU yerU Clmlerin büyük Metro. 1980 yümda Oscar ödü ilgi uyandırmasından cesaret lü kazanan «Knmer Krsmer'e alan bazı jrapımcılann, dana Karsu. gecen yıl üdnclsi tzle pahalı yapımlara eiristiklerini ler çıkartabilir miydim? Çı uzantasım sanatçı arkadasıa nen «Bocky»nin Oscar ödülü ve daha çok sinema salonu elnmla, dostlanmla sürüp giden kazanan ılki, Cannes'da en iri de etmeyi amaçladıklarmı söykarttun da ve düşündukleriml somutlaştıran onbeş yirmi ör bırhktehklenmıie o gunlenn film ödülü kazanan «Eve D6 ledüer. nek koydum ortaya. Ama o taniüerini koyarak deterlendır zamana gore epey ıleri sayılan dim. Yani bu tarz, illun hıkabu atılım, toplumsal gerçek yelerimde denendi, sonra da çiliğin sadeoe toplumsal sorun sanatçılarm hayatlarmı anlatlara, sosyal çalkantüarda bo makJa yeni bır oz ve biçim kacalayan ınsana ağırlık veren randı. tavnyla bağdaşmıyordu. Her «Edebiyatımızda bOinea hıkayeden bir bildiri, bir ideal yerli ve yabancı günlüklerden leştırme bekleniyordu. Bir du aynlan yanlan nedir slzlnkflerumu saptama, o durumu nu rin?» ANKARA, (THA) Türk Amerika'da yasayan yeni kutuk çekmeden irdelerne, bütun Sdz konusu günlükler, bir Amerıkan Derneklert Kurulu sak Türklerin, Amerikalı genç gsrçeklıgıyle açıklama, bıraz duşüncenin, bir durumun ek Baskam Dr. Ülkü ülzur. Türlc lerden farklı davranmadıklanm tuiıaf karşılanıyor, hatta boyie seninde donerler. Kesın yargı çocukiann genellikle arme ve söyleyen Ulgur, amaçlannm co yazanlar bireycılığe kayıp top larla, tartışmaya elverışli doğ babadan görduklennı yaptıkla cuklannı Turkiye'ye gönderelurasaldan kaçraakla suçlanı rularla, suzulmüş sözlerle, ıl nnı belırtereic, «Orada vey» bu rek bir süre öğrenim görmeleyordu. Bu nedenle hikayelenm ke yanı ağır basan bilgece öz rad» Türk çocnklannın meslek rini sağlamak oldugunu ifade yayımlanmadı, gerı çevrüdiler, deylşlerle, kavramlan değişik yönelimleri birbirine benziyor» etü. Çocuklann kültür ve benbaaları da kayboldu. Ama bu açılardan tantmlamalarla yuk dedi. liklerini yitirmemelerini sağlaKITAMET Mnzaffer Bnyülgur, Amerika'da yasaysn maya çalıştıklanru kaydeden umutlanmın yıkıldığı ddnemın lüdür. Daha çok zihinsel bir rukçn: «Yönelmem gereken » • yo çocuklann genellikle ana va Ulgur, bunun için Amerika'da maç; tamdıfnn, bildi^im yok sersemletici baskısından çabuk çalısmanın ürünüdürler; kurduklan kültür derneklerinde snllann cehennemlerle, aralık kurtuldum. Bulduğum kaynak ğunlaştınlrrıış ızlenimlerin yan baba meslekleri olan mühen folklorümüzü tamtmaya ve sımalanyla ügilıdırler. Doğnılanns süostıklan, soluksuz kal lardan devşırdiklerimi bıriktir dan doğruya zıhine seslenırler. dislik ve trp doktorlugunu seç Türk toplumu içinde vasatmatiklerini itede etti. THA muhameye başladım, yazdıklanmm dıklan, kıyametier kopan habaalannı, günün içinde her çe Oysa benım günlüklertmdeki birinin sorulanm cevaDiandu«n j'a çalısüklanm sövledi. yatlanydij» şit engelle savaşan insanm hı bakış açım, sorunlara yaklası Ulgur, Amenka'daki Türk topFOLKLORÜMUZD ler kopan hayatlarrydı. Gün kayelerini (Korkunun Parmak şım farklıdır. Klasık günlükle lumu için böyle eenellemeye TANITMA VE YASAîaU ri içerdiğı gıbi anı, deneme, hi gidilebfleceSini beUrterek, «Tür dalik üiskilerinin çatısını ku ları) ile (Bulanık Besimler) ki ÇALIŞMALARI ran küçük alısverişler, İleti taplanma serpıştirdim. Bu ara kaye, röportaj malzemesini de Idye'de veya Amerîka'da geno Dr. Ulkü Dlgu, geçtığımiz yü simler, acüarla yoğrulmuş ko da hikyelerimi zengınleştireoe içermekte, başka bir yapı olus lerin ünlversiteye triderken belU bir önyargılan vsr» dedi. yaz aylannda bir dizi gösterimnnlanydı. Buralardan bir sey ğine inandıgım bu tarzm bir tunnaktadır. ler yapmak üzere Amerika'ya gelen KUltür ve Turizm Bakaa. lığı Devlet Halk Danslan top luluğunun gezisinin basanlı geçtığıru beUrtti. ülgur, bu konuda şunları söyledi: «Aslmda bu Türk baftannı bu yıl yspacaktık Ancak, baftaSOLDAN SAĞAî Kdtü... Çrplak vücut resml, 8 yı düzenleyeceçimiz Wolf Irap OtbeUo'nun kötü kaaramam™ BirTiyatrosu yandı. Onarım çslıs1 Mezaruk, 2 Japonlara lı. 6 1960 Olimpıyatlannda 800 maları onümflzdeki yıl içinde özgü çiçek kompozisyonu 3 Ha metrede, 1964 Olımpiyatlannda 800 bitirilecek. beş büyügü. Enli. 4 llaç. Bır ve 1500 metrelerde birincl geien Bu hafta Içerisinde ünlü Turk uzvumuz... Bir nota. 5 Kiminin ve 800 metrede dünya rekorunu losefi Gürer Aykal, büyük bir ki kuvvetlidir ve bol bol çalar., flarmoni orkestrasını vönetecek. Külhanın ortası. 6 Bitkilerde ran Feter önadlı Yeni Zelandah atModern Folk ttçlüsfi. mebter let... Blr ev aracı. 7 1945 yılmgaz aiıs verisine yarayan aralıklar... tatamı, dervişler ve sanatçılar da, bir kıskırtma sonucunda OniSoyadı Maralman'dır. 7 En eski pösteriler yapacak. Kısaca 250 versita gençleri tarafmdan matoaadıl ve uygarlıklardan birL 8 Orkişilik buyük bir toplulnğu k o taçağlarda hüküm surraüs bir Vtet sı ve idarehanesi tahrip edilen btr nuk edeceğizj» mmımı nam hanedan'. Körpe 9 tdeali, günlük gazete Taşryıcı, 8 Yurt. yani düşuncede var olanı kabul Mantar mesesi. 9 Dogu müzigineden ve asıl gerçeği insan zlhnine de bİT rnalnmı mal eden felsefe ögretisi. Yeni sinema sezommda 136 yabancı 75 yerli film gösterilecek Dr. Ülkü Ulgur: Türk haftalari düzenleyerek kültürümüzü tanıtmak istiyorum bulmaca »1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 345 6 78 9 1 1 I 8 111 n •=Ht TUKARDAN AŞAGlYA: 1 Badana için hazırlanmış sulu klreç, 2 Başansızllk Lübnanin plaka isarefcL 3 KâfL Kim flnadlı ünKl bir sinema sanatçısı. 4 Rubidyumun EimgesL» ÖZÜR Cumartesi gün yayınlanan bulmaca köşemize klise yanlış girmiştir. O yüzden bugunkü çözümü koyamıyoruz. özür dilerîz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog