Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

6 EYLÜL 1982 D I Ş HABERLER T Cumhuriyet 3 Rafsancani: «Hürmözji kapatabiiirizn \SD Dışişleri Bakanı: "Israil barışa yardımcı olmuyor,, Observer: Iran, savdşı sona erdirmek istiyor > Ağustö* ayı boşında K6r tez yolundan günde 14 müyon vanl petrol ihraç eden tran. halen günde ancak 700 bm varîl petrol ihraç edebüıyor. yeni yerleşim merkezi daha kuruyor Diş Haberler Servisl FKÖ lıderleri Tunus'ta Yaser Arafat'm başkanlıgında îoplanarak Başkan Reagan'm barış planmı goruşurken, bogun Fas'ın Fez kentınde başlavacak olan Arap doruğu ıçin son hazırlıklarda tamamlandı Bu arada Reagan'ın Ortadoğu'ya ıVşkin barış plamnda îsraıl'ın yenı ışgâl altmdakı Arap topraklarmda yenı yerîeşım merkezler' kurma pobtıkasmı durdurmasını ıstemestnden dört gün sonra, isrnA hüküıneti Arap topraklannda 13 yeni verîeşım merke^mm dihi Vurulacağını açıkladî BBC radvosu ABDnın îsraılm bu karanna «derhal» teold gösterdiŞ"nı bıldırdi BBCnin hnbenne Köre ARD Dışı!şen Bakanı Georee Scbultz, vaptığı açıklnmada «tsrail bu karan ile banşa yardımcı olmuyor» dedi Schultz. Washington'da CBS televizyonuna bu açıklamayı yaparken, televiiyon muhabirl kendisine. «ABD, Reagan planını reddeden t»rafl'e basla yapacak mı?» dıy« sordu. Schultz bu sonıyu şöyle yanıtladi: «Arap larla braıl, banş yapmalan içbı büyük bir baskı altındadırlar.» îsrail hukumet sozcüsü dun yaptıgı açıklamada işgal altmdaki topraklarda 13 yerleşim merkezi kurulması karannın hükümetçe daha önce almdığını. Başkan Reagan'ın banş planı jle bır ügısı bulunmadıgını sövledi Bdındıfl gıbı Îsrail Reagan'm banş Dlamnı reddetn ı ş bulunuvor Yeni yerleşim merkezlen Batt Şeria ıle Gazze'de kurulacak Tunus'ta FKÖ liderlennm yaptıkları toplantı konusunda ıse dün gece ayrmtılı bıl gi gelmedı Ancak AP aıansı FKÖ'ye yakın kaynaklara dayanarak verdısi bır haber de Başkan Reagan'ın planınrn reddedileceğınin tahmra edıldığini büdırdl AP aynca, Yaser Arafat'ın bugün Fez'do başlayacak Arap doruğuna katılacağını dabUdirdi Tunus'ta dün de Yaser Arafat'la tcplanan FKÖ 11derlerinin bir bölümu, önceM gun Şaın'da Sunjo 11de Imam Humeyni: Ekonomlk bunalun boyuyor. nca, Iran ordusunda gönüllu sayısırun da gıderek azaldıgını behrtıyor. «Observeı şoyle dıyori Iranlilar kendi topraklaruu savuuurken bflyuk bir coşku ıle eönüllü olarak cepheye gidiyorlardı. Ama Iran ordusu Irak'a karşı sal dınya geçtikten sonra, halk ta bn coşku kalmadı.» Observer gazetesı. Cezayir barış heyetınden sızan habeıiere dayanarak verdlgi bilgide, Tahran hükümetmin «Irak'ın savaş snçhısa oMugnnu kabul etmesi» yolundakl talebinden de vazgeç< tigini belirüyor. Petrol çevreleri ise, Irak*m Harg adasına düzenlediği saldınlar yüzünden Iran'm petrol dışsatımının azaldıgıra ve ekonomik duruman bütün bütune bozulduğunu büdjrryorlar Petrol uzmanla nna göre, Iran ağustos a y nın başında Körfez yolu l' günde 1.4 milyon vanl ihrav ederken. Irak'ın surekli bom bardımanlan sonucu, bu mık tar ağustos sonuada gunde 700 bın varile düştü. LONDRA. Ca*.) Ingıltere'de yayınlanan «The Ob «erver» gazetesı. Iran'tn 23 «ydır suren savaşı yakında sona erdirmek istedıgini yazdı. Gazetede yer alan haber yorumda, Iran'm bü yuk ekonomik sıkmö icinde olduğu aynca orduda cep hane ve uçak ycdek parçası sriontası çekildiği belirtildi. Gazete «İran, 90 mflyar dolartdc savaş tazmmaö Menmesl karşıbği çaıptş* raafaoi Bona erdtrmert haBilindigi gflri Tahraa yö netimi, Irak'tan 150 milyar dolar ssvaş t&zminfltı lst*mişti. Bu arada, îran S&cUs Başkanı Rafsancani, Irak'ın pet rol tesislenne yaptığı saldırtlara kar^ıüi: verebllece'ç güçte oldnklannı ve gereMrse Hürnıtlz Boğantn kapatabilaoeKtennl sdyledi. Ob&erver'e gftre, Iran*ın frak'a karşı başlamasi bekîenen Udnd büyük saldınm, yedek parça VQ cephane s»kınüs» yüzünden bir türlu gerçekleşemedi, Gazete, ay FKO, Tunus'ta Reagan'ın barış önerilerini görüşüyor. Arap Doruğu bugün Fas'ın Fez kentinde başlıyor. AP Ajansfna göre, FKÖ Başkan Reagan'ın planını reddedecek ri Hafız Esafın başkanlığında bır toplantı yaptılar Dört saat süren toplantı sonunda Reagan'ın banş planı reddedildL Arafat'ın hazır bulunmadigı toplantıya Halıt Fahum (Filıstın Ulusal Kon^eyı Baş Reagan: Plânı, ort&hgı k&nşUrdu kanı). Salah Halaf (FKÖ Gü venlık Şefı. Abu Iyad dıye tanınır), Nayef Havatme (?S lıstın Demokratik Halk Kur tuluş Cephesl liden) ve George Habas (Fılıstın Halk Kurtuluş Cepheal lideri) gıbl FKÖ'nün belll başU ön derleri katüdüar. Ancak AP Ajansınin Bahreyn kaynaklı başka bır ha benne göre Salah Halaf ile Nayef Havatme, daha sonra yaptıklan açıklamalarda tutum'annı yumuşatarak «P!a m reddetmelerine ragmen, bazı olumlu önerîlerl kapsa dıgını» behrttıler. Salah Palaf (Abu Iyad) Alman «Der SpiegeU derfrisıne verdı§ı demeçte «Plan olumlu noktalan kapsıyor. Bir başlangıç olarak fena defil» dedi Nayef Havatme ise, Bırleşık Arap Emirlıklen TVsine verd'ğı demeçte «Reaean'm planınm, ABD'nin ©9ki tutumuna kryasla ileri doğru bir adım. oldugunu söyled' MISIR, OLUMLU KARŞILADI aa'mn Kahire kaynaklı haberıne göre Mısır hulriimetı ıse ABD'nın sundugu vem bans önerilennin «Olumlu yanlannt» memnunluk la karşı ladıgını ve bu gtrişimin bans süreci açısından önem taşıdığım acıkladı. AP Ajansı. Ürdun hukumet kaynaklannın da Rea gan planuu olumlu karçıl«»4 dıklarını bıldınyor. PLANIN TEMEL MADDELEM NEYDI? Anımsanacagı gıbı, Reagan'ın genış yankılara yol açan pîanmüa Batı Şeria va Gazze'dekı Fıhstınlüere Ür* dün hıınayesınde tam özerîc lık venlmesı ve îsraılm A* rap topraklannda yerleşim polıtıkasına son vennesı Sn görulüyor. Ancak Reagan. bağ.msi2 Fıhstm devleti ku rulmasına karşı çıkıyor, SADDAM HUSEYİN ARJVP DORUĞUNA KATILMIYOR Ote yandan, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyın'f ın Fas'ın Fez kentınd© bugun yapılacak Arap doruk toDİantısına katılmayacagı açıklandı Toplantıda Irak heyetm» Devnm Komuta Konseyt uyesı Taha Yasin Ramazan başkanhk edecek. Irak heyetınde, Konsey üyeleri Tank Azız im Naim Haddad ve Dışişleri Bakanı Sadun Hatn madi yer alıyorlar. Saddam Huseyln, 1881'de yapılan Ük daruta da katılmaımştı. ABD, Sovyetlere türbin satan Italyan sirketini de kara listeye aldı WASHINGTON (Ajanslar) Sıbırya'dan Avrupa" ya doğal gaz taşımak ama cıyla Italyan «Nuova Pıgno ne» şırketmce yapılan gaz türbırüerınden 2 adedinın oncdki gün Ljvorno'da Sovyetler Bırlıfı bandrah «Dub roMiic» gemısıne yuklenme sı üzerine. ABD tıcaret Bakanlığı îtalyan şırketinl ka ra listeye aldığını bıldirdı. Bakanlıkça yapılan açıkl.imada, «\oova Pignone» şırketınce yapılan gaz turbinlermde Amerikan «Gene ral Electric» şirketınln üret tl*l bazı parçalann yer ald ı | ı belirtildi ve böylece. Başkan Reagan'm Sibtrya doğal gaz boru hattıyla ilgılt olarak koydugu ekono mık ambargo koşullannın ltılal edüdlgi hatîrlatıldı. Amerikan Ticaret Bakan lığı sözeüsü Jay Cooper. t talyan çirtcetiylo bu şlcketin kolu sayılan «lnso» fırmasına petrol ya da gaz en düstrisiyle Ugill herhangl bir parçanın bundan boyle satılmayacagını, Amenkan ambargosuna ragmen Sovyetlere araçgereç saSlayan oteki Avrupa şirketlerine de aynı kısıtlamayı uygulayacaklarmı soyledi. Bllindlği gibl ABD, daha önce Sovyetlere malzeme gönderen Fransız «Dressen» ve Ingılız «Jolın Bronn» şirketlerine de yaptırım uy gulanacagmı açıklamıştı. Ancak Batı Avrupa'mn sert tepkisl üzertne ABD tu tumunu yumuşatarak yaptınmlarm smınnı daralttî^ Sovyetler'e doğal gaz boru hattı ıçin malzeme satan şirketlere «sadece Amerikan petrol ve &ax teknolojisinin» sevkıyatı durdurulacak. Reagan'y öne tımmın bu konudaki İlk açıiladığı yaptın m «tfim Amerikan teknolo Jisini» kapsıyordu. Cin Komünist Partisi lideri: Bazı kisilere tapmak yasâklanacak D19 Haberler Servisl > Çto Komunlst Partisi 12. UIu83İ Kongresl çahşmalan m sürdururkeri, Partl Başi a n ı Hu Yaobang, Tayvan" la göruşmelere baçlayarafe mümkun olan en bısa sure de vçniden birtçşttmesl ge rektlğitü sSyledl Aynca partinln halâ 1968 76 yıllan arasında uygula nan kfiltur devrünlnin teh likell etkisl alttnda oldugunu kaydeten Hm yenl partl ttteugunün «ban kteöere ta pnulmasını yasaklayacağın » , demokratik ve toplu partl yönetimintn gerekll oldugunu soyledl. Hu, partl üyeleri Içln tas flye hareketinln 1983 sonbahannda başlayacak üç bir sflre içlnde, aşama yfirfitflleceğlnl bildir d l Bu sürede eğitim çabşmalan, eleştiriler. özel ele? tlriler ve son olarak yenl ka yıt yolu uygulanacağını bellrttl Doğal gaz boru hatü Sovyetler'e yılda 7,5 milvar dolar kazandıracak IZMtR. (Cumhuriytt Ege Burosu) Sibirya'nın çok 7+ngtn dogal gaz yataklanm Batı sanayıının eaarına verecek olan doğal gaz boru hattının sonuçta Batı Avnıpa'yı yüzde 20 oranında Sovyet gazma bagımh küarken, SovystJer"e de yüda 7,5 mllyar dolar gelır sağlayacagı bildırüdıUrallardaki UrengoJ kentinden başlayarak, F. AlmaiH ya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya doğal gaz taşıyacak olan 5 bin km. Uzunluğrundakı doğal gaz boru hattı gerek Sovyet ekonomisi gerekse Batının çokuluslu şirketleri ıçin Ğnem taşıyor. Kısa adı ÎCEF olan Uluslararası Kimya, Enerft ve Genel tşçı Sendikalan Federasyonu'nun basın bültenınde, önr ce AET Bakanlar Komıtesı nin Polonya'daM mudahaleyı kınamasından sonra. Sovyetler Bırhğı'ne karşı uygulanan yaptmmlarm hı7*AT|f^'ğı ancak sonra durumun değıştığı bölırülerek şöyle denüdı•ABD Tıcaret Odası Başkanı Rıchard Lesher, yöneti* min yaptınmîannm hrmalann tican güvenilirligini zedeledığım söylüyordu. Bonn hükumet sözeüsü uygulanan yap* tınmlarm tümüyle Amerikan kökenli olduğunu belırtti, Fransa'mn yılda 8 milyar metrekup Sıbirya gaa satm atmasını öngören 25 yıUıfe sözleşmemn ımzalanmasından son ra. Polonyo okıylon. karşısında takındıği tavır gevşedi.Ezson. Fıat, Chase Manhattan Bank. General Electmc. Deutsche Bank, Shell gıbi Batının buyuk çokuluslu şirkeV. leri. yönetıcilerin koyduğu kısıtlamalan, «StyosaJ kararlar hükümetlere aıttır. Biz if yapanz. Eger hükümetımız ış yaj> mamıa ıstemıyorsa bıza açüan hredi musluklamu lar». dıyerek pek önemsemedıklerl bildirildi. FKÖ KAMPI JBOŞALTTLTYOR: FKO gerlllaianıun Batı Beyrut a boşaltmaiaruıjn tamamlanam«vla. kodHe denetiml lübnaa «câasa akb. Resbndp Lâbnaa «j&erlrrJ, Bcyrott» bir tiUsUu kunpmd* tBtktüinAf olaa cepbsaeleıl kaaty*a» General Alberto'nun öldürülmesi tipik bir Mafia cinayeti D * Haberler Servisl Italyan savalan, öoceü gün yaptıklan açüdamalarâa. antiterör örgütü çeü General Alberto Daua Cruesa Ue eşınin ÖldürbL ms olaymın «Hpib bir MaOa «toayeti» olduğunu söyledıler. Samlar aynca, Generalle eşi dnanuela*nm vurularak öldürülmesmin, Sicilya yeraltı dunyasma mubalit tdanlarm ortadsn fcaldınlznası Etratejisimn bir parcası olduğunu beltrttller. Yapılan ilk tahaunlerde suiksst te terörizznin rol oynadığı kay* dedfliyordu. Ancak «avcüar, incelemelerden sonra bunun tıpik bir mfgfia cinayeti olduğu kcousunda görOs biıiiğine varCmna gOnü Palermo'da meydam gelea olayda yaraUnan CUesa'nm koruma ırörevusi Doroenlco Russo'mm balen baa ttnede oldugu ve komadan o kamadığı doktoclsr taratmdaa dnyuraldu. 33 yaşmdaH e$i bulunâuğu de kentin alışverls merkezme srabasyla giderken sUahlı sat <ünya ugrana? ve ber ikisi de olay yerinde blmüştü. Chiesa'yı bir başka arabayla izleyen koruma görevUsi Eusso ise yaıaBu arada saldm olayma tepIdler sürüyor. Vatikan'm üst dttey yetküilerinden Tf^r^n^ Agostino CasaroU, Papa 2. Jean Paul adma Palermo Kard:nali Salvatore Papalardo"ya gönderdıği mesajda tazıyetinl üetti. Papa, mesaimda burbanlann aileleriyle bır «Hıristiymn dayam«ınasu içinde oldugunu büdirerek, saldırtyı Lübnan'da Suriye ve îsrail birlikleri arasında catısma ŞAM. (ajt) Lubnan topraklannda bulunan îsrail ve Sunye kuvvetlerl arasın da dün bir catışmanm mey dana geldvğl ve çatışmada 3 Israıllı askerin oldurüldüğu Sunye askeri sözcüsu tarafından açıklandı Sözel, îsrail devriye kolunun üç ölu ve üç yaralı verdıkten sonra Bekaa vadısinden cekıldıgını belırti ve Israılhlerin, Suriye mev züen yakmında keşif harekâünda bulunduklaruu öne surdu Aym çarpışmada Sunyell bir askerin öldüğü, ücünun de yaralandıgı aynı sAzcO ta rafından ıfade edıldi, Bekaa vadismdeki Sunye askerlerinin sayısı 2526 bm dolaymda. SOVYETLER LUBNAN SALDIRISINI BtlJYORDU Öte yandan, Yaser Arafat ın sağ kolu olarak bılinen Ebu lyad, Almanya'da yayınlanan «Der SpiegeU derKisıne verdiği demeçte, Sov yetlenn. İsrail'in Lübnan'ı ışgal planından önceden ha berdar olduklannı. fakat bu nu ciddiye almadıklaruu öne surdü. Ebu îyad, bn konuda şnn lan söyledi: «Ben İsrailia İ9 gal planından geçen şubat aymda baberdar oldom ve derhal Sovyetlerl, Sartyelile ri, Iraklılan ve Libyalılan dnramdan haberdar ettim. Ne yank ki kimse ba haber lere lnanmak istemedl» Ebu îyad Sovyetlenn kend>sine verdigl cevabı da şu şekıide acıkladı «Ruslar ba na tsrail ordusunun en fazla Zahranı ırmagrna kadar Uerleyeeeklerfaü, fakat daha kuzeye çıkacaklanna Uv timal vermediklerinl toylediler» Kreisky, Begin ile Saron'u fasistlikle sucladı VtYiNA, (»jk.) Avostary» Başbakam Bruno Kreısky, radyoda verdiği bır demeçte, tsrail Başbakanı Menabem Begm ile Savunma Bakanı Ariel îjaron'u laşistUkle suçladı ve bu liderlerın Ortadoğu sorunuoa banş. çı yollardan çözüm yerine savaş yolunu seçüklerinl kayoetti. Kreisky, «Hitlpr De Begut srasında benzerllk buluanp bn. lnnmadıjı» yolundaki bir soru tteerine, «Politik aınaçlanm ek içfau Dünya para sistemi icin tehlike canları Cluslararası Ekonomi Enstitüsü'nün bir yetkilisine göre 3. Dünya ülkelerinin hızla artan borçlan piyasa dengelerini bozacak boyutlara ulaşıyor. Herbiri 80 milyar dolar borçla, Meksika ve Brezilya borçlanma rekoruno ellerinde tntuyor. Dış Haberler Serrtsi Dimya ekonomik bonalımuun guçla devletleri bile sars» tıgı güniımuzde kıiçuk iükelerin ödediği fatura çok daha agır. Ekonomik bunalım gelişmLş ulkelerde işsizlik başta olma üzere birçok sorunu beraberinde getirirken 3. dun ya ülkelerinde hukümetler bîrbiri ardına it tita ediyor yeni reçetelerle birlikte sorunlar birbirini tzliyor... Uıuıı bir sure «ülnslarara sı Ekonomi Enstitusu» yardımcı sekreterliği gorevinde bulunan Fred Berşsten «tnternatoinal Herald Tribone» gazetesinde yayımlanan yazısmda, dünyada gerçek bir mali kriz yaşanıp yaşamnaâığmı dunya pa ra sisteminin bunalımlardan salimen çıkması Için neler yapılabfleceğini tartışıyor. Günümüzün önemli bir tartışraasmı ele alan y a a n m nzun bir özetini okuynculanmıza sunuyornz: Meksıka'da yaşanan ekonomik bunahm ulkenin derhal istikrar programım gercekleştirebtlmesi için ÎMF^nln reçetelerinî uygulaması haünde çözülecek gibL Ancak, dünyada bunalımm tırmanınası, dlğer ülke lerde de benzer sonınlann ortaya çıkabüeceğlnl göstenyor. Temel sorun, «borçln» ülkelerde benzer bunalımlann hemea ort3ya çıkıp çıkmayacagı ve tîrmanmanm dunya para sistemınl tebdit edlp etmedığı konusudur. Şimdlye kadar dünya sistemînl tehdit eöecek boyutta üç borç durumuyla karşüaştak. Her birinin Âşborclan 30 milyar dolan tlkrar programım gerçekleştirebilmesi gerekl yor. Brezilya da aym durumda. Her ikl ülke run nakıt sorunlan var. TÜRKtYE Borcunu odeyemeyen ülkelere yardım İçin onenlen belirli bir program halen uygu lanıyor. Ükin, ülke, etklli bir lstikrar programını gerçekleştırıyor. Sonrakl adım, İMF" nin programı onaylayarak mali destek sunması. Son olarak da borçlann. ödenme takvımı yenıden düzenlenıyor ve gerekırse yenl krediler sağlanıyor. Bu program halen 15 kadar borçlu ülkeye uygulanmış durumda. Bunlann arasında Peru, Türkiye. Jamaıka ve Sıerre Leone'u sayabillrlz. Boyle bır ışleylşte tMF anahtar rolü ov nuyor. Boyle de olmak zorunda, çünkü 0 ül keye kredı ancak. ÎMFnın ıstokrar programını onaylamasıyla sağlanabılıyor. Dahası. ÎMF'nm kendi kredl dılımleri, ilgüi ülkedeki ekonomik yetkllılerin siyasi destek sağlama sında can sımıdi oluyor. Ancak tMF°nln anahtar rolü oynaması başka bir bakımdan da tehlikelı. Eğer Meksika'nın yanında birkaç buyuk ülke daha ÎMFden aynı anda yar dım isterse, UYuslararası Para Kurumu lşlevını yerme getıremez. Bu nedenle iki onem 11 adımm atılması gereklyor; Bınncısı. IMF'rnn kotalan ikl katına çı kartılarak sermayesi 130 milyar dolara yükseltümelıdır. Bu. 1985 yıünda başlayacak programlan için 3040 milyar dolarhk ek bir îon sağlayacaktır. Ikincisi, dünya 1985 yıhna kadar IMP sermay :sınm artmasını bekleyemeyeceğinden acil olarak 1020 milyar dolarlüc ek bir fon yaratılmalıdır. Suudi Arabistan IMF'ye şimdiden dört milyar dolarhk ek fon saglamıştır. Sanavileşmiş ülkelerle OPEC ülkeleri nin bu fona katkıda btımnmalan, IMF'nin sistemi saglamlaştirmasına yardımcı olacak tır. Boylece, yüklü borçlann dünya para me kanizmasını lşletmez duruma getirecek bunahmlar yaratması önlenecektlr. Lîbya hükümeti ilânla asker arıyor ABC DABt (THA) Ifib ya hükümeti öncekl gun ga Eetelerde yaymlanan tam sayfa llanlarda, Arap ülkelerinde askerliğinl yapnuş albay rütbesıne kadar lıer kesin aKurtulu» savaşı için» Libya ordusunda görev almast çağrısında bulundu. Bu çağinya uyarak Libya ordusuna katılacak tüm Araplara Llbyah subay ve er lere tanman tüm haklann aynen uygulanacağı beliıti len ılanda Libyalı er ve subaylann yalnızca fadem ba kımından öncelıMerini koruyacaklan duyuruldu. îlanda bu girişimin «gu venlik ve kurtaloş savaşm da Arap potansiyelini sefer ber etmeyi amaçUdıgı» dedlldL Banglades'te rusvet sucundan îki eski Bakan kürek cezasına carptınldı DAOCA, lıu.) Eesmi kay. naklstrdan öoceki gün yapılan bir ngıiriaTr)arfc Hollanda'da faaliyet gösteren Sıvıl Havaahk Şırkeü «Fokkendea 1980 yılmda rüşvet aldıklan «niaş«lan eski bakanlardan üıısinıa Sıkıyöoetim Mahkemesince ku. rek cezasnıs carotınldıklan âuyoruldu. Ceaaya çarptrnlan esM basymda gereeUeştirilen darbeden önce işbaşırsâaki hükümette Sivü Havacuık ve Turızm Bairam olarak g&Tev almış übeydur . Rahman, oteki ise aym dfinemde Devlet Bakatn olan General MecidÜlHak. rjbssrdorJlahman icin 14 vü hapis cezasmdan başka tüm asal varUgmın elinden aünmaams karar veren mahkeme, Geaeral MeddÜl Hak icin da 5 yü hapis ve 14 bm dolar para cezası verdl Dunyadan K | S A İ bulan Meksika, Brezilya ve bir de Dogu Av rupa grubu. Daha az borcu olanlardan ciddı bır tehlıke gösteren, 30 milyar dolan bulan borcuyla Arjantin. Ve üçüncü olarak diğer borçlu ülkeler. Sorunu Incelerken, borçlan plyasa den gelerini bozacak boyutlara ulaşan ülkeler tizerinde diırmak yerinde olacaktır. Meksika ve Brezilya'nın sorunu, dünyamız ekono mik bunalım ya&arken uzun vadell ve büyük yatınmlara gmşmeleri oldu. Meksika'yı ıse özel olarak petrol fiyatlanndakl anl dü5Ü5 çökerttL îkl ülke de yatınmlanm tamam lavabılmek amacıyla borclandıkça borçlan dılar. Meksika'ntn ayakta kalabllmek için Is • MADR1D Hayvanat BahçesSnde cuiunan tar Panda tunt tohumlama yöntemiyle ıkiz dogurdu. Biri 1X0, diğeri 75 gram olarak dünyaya gelen yavru Pandalann derhal «yoğun bakıma> alındıkları belirtıhyor. • DEMOKRATİK Almanya Devlet Güvenlik Servisl hes»bına casusluk yapmakla suçlanan. bir Danimarkalı gazeteci, Federal Ahnanya'dan Danımarka'y» geçmek ı*terken gözaltma alındı. • ENDONEZYA'mn özeüıkle iç kesımlermde başlayan kalık ölumlere neden oluyor. Yethüıler. şundıye kadar 112 kışırun kıtlık nedemyle öldüğunü, 387 ktşuvn de hastanelere kaldmldığını duyurdular. • Hn> DISTAN'ın kuzeyindeki Uttar Pradeg eyaletinde Muson yağmurlannm yolaçtığı seller 1000 köyu daha etklsi altına aldı. Şıddstli yağışlann başlangıcından bu yana ulkede ölenlenn sayısı 400'e ulaştı. • HlNHlSTAN'ın Kerala eyaletinde her yıl hasat mevsirmnin başlamasını hutlamah amacıyla yapüan ve 10 gün süren bir festival sırasında, kaçah imal edümiş tikörden ıçen 48 kişi öldu. • YAYGIN olarak Yeşıller* diye adlandınlan «üîusfararası Çevreciler HareketUnia üyeleri Ispanya açıklannda Atlantik Okvanusu'na nükleer artık dökecek olan iki Hollanda gemısıni bekliyorlar. • APCANISTAN'dakı direnişçüenn bu hafta başında Celalabad Havoalontna duzenledikleri basfeındo iki Sovyet heUkopterinm düşurdüğü ve 80 kadar Sovyet ve Af< gan askeıini öldürduğu üerl sürüldü, • ABD'nın yenl geliştirdiği «Tomahawk» füzelerinin fiçün< cu denemesinîn basarısız olduiu «rTtk^n^'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog