Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 6 EYLüL 1982 sözleri ile en çarpıcı ve en kalıcı biçiminde vurgulamıştır. Eflatun (Republik) adlı yapıünda «dev let kurmarun amacı herhangi bir zdmreye değil, herkese en büyük mutluluğu sağlamakdır* dediğinde tarihler îsa'dan önce 310 yılını gösteriyordu. Şimdi 1982 yılının çağdaş ATATÜRK Türkiyesi'nde; Türkiye Cumhuriyeti Devleöne çağdaşlık niteligi kazandıran bağımsız yargı ve yargıç güVencesi kavramlanna gölge düşürmek sanırız kimsenin aklından geçmemektedir. Çunkü; Adaletîn Mülkun temeli olduğu, yönetimde hukukun egemenligi. bağımsız yargı ve yargıç guvencesi gibi kavramlar ve değerler çağdaş düşuncenin ve çagdaş devletin temel ögesi olma niteliğini günümüzde de sürdürmektedir. Eühukun üsturUüğu» ilkesini bir devlet ve bir toplum felsefesi olarak benimseyen çağdaş ve laik devlet anlayısında toplum katmanlan arasındaki çıkar catışmasuu dengede tutan, gerek bireylerin bir birleriyla olan üişkilerinde. gerekse devletle aralannda çıkan uyuşmazlıkîarda hak dengesini sağlayan, bireyi devlete. devleti topluma ezdirmeyen, toplum banşını koruyan bağımsız yargıdır. Bağımsız yargımn gücudur. Gerçekte çogulcu pariamenter demokrasilerde devletin varlığını koruyabihnesi, işlerliğini sağhklı bir biçimde sürdurebilmesi ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini devlet ve toplum aleyhinde kullanmalannın önlenebilmesi. devletin yapbnmcı. yol gösterici ve gerektiğinde zorlayıcı gucu arasındaki uyumlu dengenin sağlanabilmesi için gereksinme duyulan anayasal guvence; Yasama ve Yürütme Gücü ya nmda bağımsız ve yansız bir yargı gücünün varlığıdır. Bağımsız ve yansız bir yargının, dev. lete güçlulük ve. yasallık kazandıran ya ölümsüz ATATÜRK. 'MİLLETLERİN HAKKl KAZASI. İSTİKLAILERİNİN BİRİNCÎ ŞARTID1R. YARG1 ERKİ BAĞIMSIZ OLMAYAN BİR MİLLETİN, DEVLET HALİNDE VAR OLMAS1 KABUL OLUNAMAZ.* urkiye Cumhuriyeü Devlrtinin kuruluşunun temel felsefesini ba&ımsızlık ve ulusalhk, Cumhuriyet Türkiye'si to•anının yetiştirilmesinin ana ilkesini de çağdaşlık ve uygarlık gibi çagcıl değerîer oluşturur. Tarihin öne ve Deriye giden tekerîegini geriye döndürmek, nehrin öne akan suyunu tersine çevirmek ne denli olanaksız ise ; bağımsız yargıdan ve yargıç güvence6inden yoksun bağımsız ve ulusal blr devletin, çağdaş ve uygar bir toplumun varhğını düşünmek de o denli olanaksjzdır. îşte bu tarihsel gerçegl ve olguyu. T Çağdaş Devlet'te Yargı TÜRK TOPLUMUNüN SOSYO EKONOMİK YAPISINA VE BEKLENTİSİNE UYGUN BİR YARGIÇ YETİŞTİRME POLİTİKASI İZLEME ZORUNLUĞÜ AKTIK GÖZARDI EDİLMEMELİDİR. yargınm yerine ve önemine ilişkln samimi ve sade görüşlerimizi böylece açıkladıktan Bonra yargımn genel Bonınlann» ilişkln duşüncelertmizi da kısaca belirtmek isteriz. Çok yazıldı, çok söylendi. Tekrar söylenmesi söylenenlerin yenilenmesi anlamına da gelse veniden söylenmesi sanırız yet kililer için yararlı, hiç değilse uyancı olur. Özde yipratıcı ve yorucu bir çalışmayı, Ahmet COŞAR özverili bir uğraşıyı gereküren yargı görevinin gerek bina yönünden gerekse kırta^ Targıtay 1. Hukuk Dairesl Başkanı siye olanaklan yönünden çok zor koşullar altmda surduruldnğu herkesin bilgisi ve sama ve yörütme yamndakl yerl ve öneğil. aynı zamanda Mşinin vaşamı yönünden görgusü içersindedir. Az bir ayncalıkla mi asla yadsınamaz ve tartışüamaz. Yarde taşıdığı önemli yere işaret eden Ameritum ülke düzeyinde mahkemelerin çaüştık gı erki. Devletin Yasama ve Yuruone güçkan yüksek mahkeme uyasi MARSHALL, lan yapüar her turlü sağlık koşullanna leri yanıııda bağımsız ve üstün bir değere bundan yuzyetmiş yıl önce şöyle dlyordu: aykın, devletünizin büj'üklügune, yüceliği sahip olduğu sürece Devletin iç ve dış yö*Doğurduğu sonuç ve etki itibariyle yargı ne ve yargrya özde verdiği değere ters dünetiminde güven verici huzurlu bir düze0üci hendisini her hanede duyurur. Toptu şen bir durumdadır. nin egemen olduğuna tarihin şaşmayan ve luça dahil her kişinin yaşamı, onuru, mül Devletin dar ve SUJTTII olanaklan İçerdeğişmeyen tanıklığı yeterli bir kanıttır. kiyeti ve her şeyi onun elinden geçer. Bun sinde iyi myetle yaptıği saygı duyduğumuz Yargı gucunun yasama ya da yürutme dan dolayı değil midir ki yargıç, kendi Al tum girişimlere karşın yargıçlık mesleği gücüne ya da bu güçlerin her iMsine balahı'nın ve kendi vicdamnm emir ve denebugün için hâlâ. özendirici ve imrendiricl ğrmlı tutulması. temel hak ve özgürlükletimi dışında hiç bir gücün etkisine feapıJ bir düzeye geürilememiştir. Çeşitli nedeorin yasalann çizdiği smırlar içerisinde kulmayacak biçimde mutlak bir bağımsızlığa lerle giderek artan kadro boşluklannın dol lanumalarını engelleyen düşündürücü bir sahip olmalulır. Gençtiğimin doho ük çağ durulmas\, yargıçlann türlü tedirginlikleri teblike sayılmak gerekir. lannda bu güne gelinceye değin iman etnin giderilmesi için gerekli önlemlerin vatiğim ve inandığım bir şey varsa o da şukit geçirümeden alınmasmda yargmm gedur ki; bir ulusa yeryüzünde yüklenebile Jeceğı yönünden büvük yarar olduğu Üzeceh en büyuk cehennem azabı ve en zalim Ulusça bugun geldiğimiz huzurlu nokTinde sürekli düşunulmefidir. ceza cahil, kokuşmu? ve bağımsızlıktan tada; 12 Eylul 1980 oncesi Türkiye'sinin acı. Türk toplumunun sogyo . ekonomik yayoksun bir adalet mekanizmasıdır.* korkunç ve karanlık günlerini bir daha pısına ve beklentisine uygun bir yargıç yaşamamamız hepimizin tek özlemi olduyeüştirme politikası izienmesi zorunluğu ğuna ve bu özlemin GÜÇLÜ DEVLET. Görülüyor ki; çağlar boyu tum iyilik ertLk göz ardı edilmemeBdir. MUTLU TOPLUM /aratma isteğinde soGerek yere! mahkemelerde. gerekse ler ve erdemlikler ancak bağımsız ve yanmutlaştığına gore bizi ulusca bu isteğe goifct mahkemelerde kağıt. kalem, daktılo vb. sız bir yargı gücü ve yargıç guvencesi ilturecek yollardan birisinin de yansız ve .gibi gerekli araç ve gereçlerin bulunmasın kesi ile sağlanmaya ve korunmaya çalışıladaletli işleyen bilinçli ve bağımsız bir 'âfe, sıkmtı çekildiği dikkate almarak bu tür mıştır. yargı duzeninden geçtiği gözardı edilemiTbesit sorunlann çözütmesine eğilinmelidlr. Hukuka ve yargıya karsı duyulan gıiyecek denli açık bir gerçektir. Yargı görevinin mötevazi hizmetlileri ven ve güvence bizim toplumumuzda da Tüm bu nedenlerle yapımına çalışılan (jîan katip. mubasir, Icra memunı gibi yardevlet anlayışmın ve insan külturunün teyeni anayasamızda; hukukun üstünlüğü ıSımcı personelin ekonomik durumlannın melini olusturagelmiştir. Bu anlamda oldüşüncesine ağırlık verileceğinden ve sosiİ'ileştirilmesine samimi ve ciddl çaba gös mak üzere guvenllir bir yargı duzeninin yal hukuk devleti görüsünün benimseneceilerilmelidir. varlığı toplumsal varlığtmızın ve külturtlğinden kaygı duymadıgımız gibi yargı ermüzün mihenk taşıdır. Unutulmamaüdır Yargı hizmeöni gören kişileri birbüiekinin Türk ulusu adına bağımsız mahkeki yargının bağımsız blr güç ve üstün bir ıtitaden soyutlamak ve ayn düşünmek olamelerce kullanılacağı ilkesinden ve yargıç değer olarak korunmasi ulus adına yargı rıaksızdır. O halde çabşan kişilerin hizmet guvencesi kurahndan sapılmayacağı inanerkini kullanan yargıclanmızın bu güne lerinin değerlendirilnıesinde değişik ölçucı içersindeyiz. değin olduğu gibi bundan böyle de yargı 1 erin esas alınmasmın. sorunlarının çözülBilinmelidir ki: çağdaş bir devlette ve erkinin korknya, duygusalhğa, ön vargıya, roesinde farklı yaklaşımlarda bulunulmasıuygar bir toplumda yurttaşlar üzerinde çıkara, kötu bîr tutkuya kapılmaksı ın yünın üzücü ve sakıncalı olduğu kabul edilyargı gucü kadar doğrudan etkili olan bir ce bir erdemliük içersinde kullanmalanna, nıelidir. güç yoktur. Ünlü düsunur VOLTAlRE'in devlet toplum ve birey üçlüsü arasındaki Yeni bir çalışma yılmın basında Türk deyimi ile »Yargıçhh, insanhğuı en güzel hassas dengeyi herhangi bir siyasal eyleyiırgısının saygıdeğer yargıç ve CumhuriIfidir» değerli bilgin BACOhfun sözu ile me yer vermeden konımalanna bağlıdır. yet Savcılarına ve değerli kalem persone•Yarffiçlar yeryüzünde vektti olduklan Tan Yargıclanmızın engin bilgileri. emsali gö. liıne yurekten başanlar dilerken yazımızı n'ya en yakın olan kişilerdir.* Büyuk hurülmeyen insanal tutumlan, eşi bulunmabf»şladığımîz gibi büyük ATATÜRK'ün sözkukçu Vasfi Raşit Seviğ de yargıçhgm yuvan görev ve sorumluluk aniayışîan ve leri ile noktalamak iştena 'MİLLETLERÎN celiğini 'Bir insantn, bir insanı yargıtaması sağlam kisilikleri Türk vargısmm dün olH&.KK1 KAZASI, İSTİKLAlLERİNİV BİRİN m düşundüğüm an, beni bir titreme alır. duğu gibi bugün de bağımsız kalmasma elC{ ŞART1DIR. YARGI ptKt BAĞ1M51Z Çunkü. yargüamak Tann'ya mahsustur» bette yetecektir. OVMAYAN BİR MİLLETİN, DEVLET HAsözleri ile kalıa bir biçimde vurgulamışLfiNDE VAR OLMAS1 KABUL OLUNATürk yargısının yeni bir çahsma yıhtır. Yargıcın sadece toplum yaşamında denın esiğinde çağdaş bir devlette bağnnstz 3*üncü Yılın Eşiginde.. 12 eylül harekâtı terör ve anarşi batağına gömülen Türkiye'de «Ordn'nnn yönetime bütünüjie el koyması» biçiminde gerçekleşti. «tç savaşa doçru tırmanan» şiddet eylemleri hergün can alıyordu. Daha da kötüsü şehir ve kasabalarda kamplagmalar kentlerl blrbirine «düşman mahallelerse bölüyordu. Klml köy, ya da mahalle halkınm (ternr ve anarşiyle iliskisl bnlnnmasa da) saldırıya karşı savunma psikolojisiyle silahlanmak zorunda kaldığı lzleniyordu. Bu kanh serüvenin kuşkusuz çeşitli yorumlan yapılabilir. nedenleri tartışılabiür; ancak iç savaş tehlikesini gündeme getirmeye vnnelik bir pompalamanın varlıöı yadsmamaz. Bunun içindir ki 12 eylülden sonra yönetirnin «terör ve anarşiye son vermek, toplumda dirlik ve güvenceyt sağlamak, devlet otoritesini yenlden kurmak» programma öncellk verildiği görüldü. Bu yolda başan da saŞlandı. * 12 eylülün lkinci yılddnümüne bfr hafta kalmıştır. îki yıl az bir süre sayılamaz. Ancak Türklye'nin çeşitli bölgelerinde açılan klmi davalarda «savaş hali hükümleri»nin geçerli olduğunu gareteler yazıyorlar. «Savaş hal!» kurallannm uygulanması kuşkusuz bazı zorunluklardan doğabilir. Ad» üstünde «savaş» olağanüstü blr durumu vurgular. Böyle zaman ve ortamlarda adaletîn «kth tnrk yararak» yürütülmesi zorlaşır; ya da yargının kısa sürede sonuç alması geregi agır basar. Adaletin «hınyla» adaletin «gerçeklcşmesl» arasmdairt duyarh dengeyl tutturmak kolay bir lş değildir. Savaşlarm sıcak ve kızgın dönemlerinde kurulan «rdtvant harpslerln «kendine özgü bir mantiğı» vardır kl bütOn dünya devletlerinde bu yöntem gereğlnde uygulamr. Buna karşın zorunluk olmayan yerlerde adaletin normal koşullarda işlemesl adaletin guvencesi sayılmaktadır. • Bu genel yaklaşım çerçevesinde fllkemlzdeki uygulamalan «hukuk biHmi. tekniğl ve sivasasi» açısmdan nasıl degerlendlrebllirlz? Türkiye olafanüstU dönemden doğal rejlme geçlş çabalan içindedir. zorluklarla boguşmaktadır. Yaşananlan n acılan büyüktür, yaşanacaklann acılart daha da büyüyebllir. Toplumda dlrlik ve erlnç aranışı güçlüyse amaca ulaşmak kolaylaşır: ama, geçmiştekl çataşmalann keskinleştirdiği duygulan bileyerek sürdürmek tutkulan pompalanırsa koşullar agırlaçır. Sertlikten yumuşaklığa. gerillmden dinglnliğe. çatışmadan çakışmaya. baskıdan dengeye. kavgadan uzlaşmaya doŞnı adaletli blr hesaplaşmanın oluşturacası sai:lıklı ortamdîi nortnale geçiş olasıdır. Bu geçiş sürerlnde 1se üc takvimln yapraklannı toplum her sabah sayarak koparmaktadır: 1) Demokras! takvlml» 2) Ekonoml takvimi.. 3) Adalet Ukvimi* îlk lkl takvim bugunkü yazunîzın konusu dışındadır. Üçüncü takvtain kiml bölümlerlnde «savaş hall hükümlerinlo» işlemesl üzerinde durmaft lstlyoruz. Bu hükümler davalan hızlandırmak ve bir gfln önce kararlara ulaşmak için uygulanıyorsa doğal mantığına uyulmalıdır. Ancak 12 eylül yönetiml terör ve anarşlye karşı başan kazanmış toplum, dlrlik ve güvenceye kavuşmuşsa ortad^, bir «savaş hall» olduğunu söylemek olası değildir. Ne yanmdan bakarsanız bakın «adalet takvimbnin normal rejime geçiş sürecine ayarlanması gerelriyor. Yoksa şimdiden hesaplanamıyacak «orunlarla kargılaşmak durumunda kalablllriz. CVIT OKTAY AKBAL Yarın Diye Blr Gercek.. «•• ffM k f f A B 1 Paul Valery ^Cerçeh düfmanlarvnı* »easizdir* dlyor. Korkulacak bir sey, sessizliktir. Yönetim baçmdaMler halkın susmasından, aydmlann dügüncelerlni belirtmemesinden, basınuı, yazarlarm tepld göstermemesinden çekinmelidirler. Sesslzlik, büyük bir guçtur. Olusan korkunç bir birikim., Ne zaman patlayacağı hiç belll olmaz. Susan. hep »usan. en haksız durumlara katlanıp susan yığınlann er geç konuşması, hem de bir daha susmamak uzere konuşması, en kötüsü de başkalannı konuşturmaya fırsat tânımadan konuşması, kaçmılmazdır. DM'deki bir takım Mşiler «bir smıhn bafka bir sınıfa tahahkümü* maddesi üzerinde azıcık düşünseler ya!.. «Sınıf gerçeği»ni bu maddeyle kabul ettiklerine göre, *i?çi «ımft»nı sessiz, durgım, boyun eğmiş bilinçsiz bir koyun sürüsü sayıyoıiar demektir!^ tlle de parababalan ille de işverenler. 111e de egemen güçler üstte kalacak Altta kalıp ezllenler, hep emekçiler olacak.. Turlü kayıtlar, onlemler alınacak emekçilerin güçlenmemesi, örgütlenmemesV. yurt yönetiminde ağırlıklarım duyurmamalan içinl Şimdi, emek gücü suskunluk içindedir. Aydmlann önemli bir bölümü de öyle... Konusanlar, yazanlar da yasal sınırlandırmalann çerçevesl içinde konuşuyor. yaayorlar. îçinde yaşadıgımız güç îtoşullann bilincinde, demokrasiye dönüş aşamasında, yen} engeller, zorluklar çıkartmamak için... DM üyeliğine atanmış bazı kimseler ise meydanı boş sanıp lçlerindeM duygulan veryansın döküyorlar ortaya. Daha sıkı önlem. daha sert önlem, daha daha daha... Demokrasinin kurulması, yerleşmesi sankl bu onlemler demetiyle olabilirmiş gibi!... Alınan her akıl dışı, gerçek dışı önlem, Anayasa tasansına kadar sokturulan her baskıcı düşünce ileride toplum huzunınu bozmaya yönelik birer ateş parçasıdır. Yine Paul Valery'den bir söz sunacağım: «Buyüfe adam, kendinden sonra gelenleri sıkıntıh durumda bırakan feişidir». Gel de Mustafa Kemal Atatürk'ü anıcvama! Gerçekten de kendinden sonra yönetim yerine gelenleri büyuk sıkmtılara soktuL En başta tsmet Paşa'yı, sonra Bayar*ı ve öteküeri... Yarattıgı değerler. gerçekleştirdiği atıhmlar. basardığı işler. Türk ulusuna açtıgı uygarlık yolu. çağdaşlık anlayışı. kendinden sonrakilerin baçına dert oldu. Hele o devrlmd eylemler... Ismet Paşa uTak tefek düzeltmeler ya da bozmalarla savaş durumunun da gerçekleri içinde 19S0'ye kadar Kemalist Devrimi ayakta tutmaya çabaladı. ama 1950'den sonra Ataturk'un başardıklannı. bir yana ltiş, ««nıfsız imtiyazsız kaynaşmış bir ulus olma ülküsüne ters düşüş lyiden lyiye hızlandı. Sınıflar arasmdaki uçurum gittikçe açıldı. bir yanda yoksullar bir yanda zenginler. kumeleştikçe kumeleşti, Sendika'lar. Partiler. 61 Anayasa'smm getirdiği ama hiç biri oygulanmayan toplumsal hak ve ftzgttrlükler az çok bu uçurumu kapatmaya yönelikti. Hiç degilse yurttaşlar konuşarak. yazarak, toplanUlar yaparak. sendikalarda. derneklerde. partilerde bir araya gelerek rahatlama olanağı buldular. Ama şimdi hazırlanmakta olan Anayasa'da yer alan maddeler ve bütün bunlann arkasındaki anlayış, TürK toplumunu Ikiye bölmek sınıflar arasındaki uçurumları derinleştirmek amacını tasımaktadır. DM'deki kişilerin konuşmalannı okudukca şaşınyonrm. Içlerinde billm adamı diye tanmanlar da iktisatçüar da var. Nasıl olup da içinde yaşadıklan dünyanm. çağdaş uygarlığın gerçeklertne sırt çevirebiliyorlar?.. VVendel VVilki'nin bir kitabı vardır «Tek Bir Dünya» Çağdaş dünyanm küçüldüğünü. herkesin blrbirinin etkisinde olduğunu. belll ilkelerde birleşmek. anlaşmak gerektiğini yazar. Atatürk de «Uygarlık öyle bir ateştir ki ona kayıtsız kalanlan yakar bitirir» demez mi?.. Boyleyken 1982 yılınm Türkiye'sinde bir takım atanmış klşiler nasıî oluyor da böylesine çağdışj işlere kalk^ırlar?.. Haydi. bugünden çekindiklert yok. ama bir de «yann» olduğunu hiç mi akülanna getirmezler?. DERSHANESI 1969 üniversiteye girmek için Usesonlor:1iEylul Bafdenidliler: 4 flüm 77 DUYURU SAİM S. ALTESEŞ öldü. insandı, insanaldı. kendinden çok şey verdl: önce topluma, sonra anasına. Karşılıgında hlçblr sey beklemedl Yitirdil ona Kardaşlar başımız sağolsun. ARKADAŞLABI NOT: Cenazesl 7 eylül 1982 salı günü Hisar Camlinde kılınacak öğle namazından sonra kaldınlacakUr. ILAN Etibank Genel Maden Sclıalarının Kira Karşılığı (Rödonans) Çalıştırılması 1 Asağıda cins. adet ve bulundoklan iller belirtilen maden .'lahalannın aranma ve işletümeleri için, maden işklmeciliği yapabilecek ahil özel ve tüzel kişiler içindtm en uygun teklifi yapanlara, hukuklan Bankamız uhtesinde kalmak kaydiyle rödövans karşılığınd a izin verilecektiı. Maden sahalan ve illert; 5 adet Alüminyiım sahası (Aydın) 13 adet Krom ıtahası (AntalyaHatayErzurumSivas) 7 adet civa sahan (KütahyaUşakManisa) 3 adet Antimuaıı sahası (Kütahya) 8 adet Altın sahası (Manisal 35 adet Mangeı»ez sahası (MuğlaBurdurÇanakkale Denizli) 37 adet Perîit sriıası (AnkaraCankınBalıkeslr Bolu Nevşehir Nigöe) 8 adet Menner sfchası (DeniTaiKütahvaKırşehlr Yozgat tzmir) 6 adet Diatomit Bahası (KayseriNevşehirNigde) 3 adet Bentonit sthası (Edirne) 2 Teklifler 1JB.11.1982 günü saat 15.00 de Etibank Genel Müdüıtiüğünde açılacaktır. 3 Teklif vereceklerde aranacak şartlart a) Tüzel kişüer için: Turk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve stiatüsünde madencilik yapabileoeği kayıtlı otmak. b) Özel kişiler Için: Ticaret Odasına kayıtlı bulunmak Ozel kişiler, kapth bulunduklan Ticaret Odasmdan senesi içindeı alınmış bir vesika; Tüzel kişiler ise. idare rcerkezlnin bulunduğu Ticaret Odasından veya resrtti bir raakamdan. sicile kayıtlı olduklaruii belirleyen bir vesikayı ve kurutaş statüsünü ibraz edecekl ardir. c) «Yeteriik belg esi» almak. Yeteriik belgw,i alabilmek için, ihala dosyasmdakt «Teklif Alma, Şartnamesi»nde belirtflen belgeler en son 24 Eylüâ 1982 günü saat 18.00'e kadar Bankamız genel evrBkına teshm edilecektir. Yeteriik belgîleri 18 ekim 1982 eününden îöbarer Bankamız İşletmeler Dairesi Başkanlığınca verilecektir. d) Tafsilatı Teklfcf Alma Şartnamesinde belirtilen bir on fızibilitcı raporu veya çahsma programı vermek. (teklif vBrilen her saha için ayn) e) Teklif verilen her saha için. ihale dosyasındaki listeye göre geçpci teminat yatırmak. D Teklif verilen her sahanın yerinde bizzat göruldüğünü yazılı olörak beyan etmeTc 4 Herbiıi lçtn ayn ayn olmak kaydıyla birden fazla saha için teîitif verilebilir. 5 Teklif verilefanmek için. ihale dosipasının satın alınması şart oll p, '.stekliler 6c /ayı 2.000. TL. karşılıgında İşletıjnoleı Dairesi Bsskanltğından tetnin edebilirler. 6 Bankami7 24bo sayılı kanuna tabt dgğildir. thaleyi yapıp yapnüunpkta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın: 20887) 5889 Cumhuriyet Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılıkve Gazetecilik T.A.Ş. adına NADİR NAOİ Cenel Yayın Müdürü Müessese Müdürü Yazı işleri Müdürü HASAN CEMAL EMİNE UŞAKLIGİL „. OKAYGÖNENSİN AHMET KORULSAN YALÇIN BAYER ALİ ACAR YALÇIN DOĞAN HİKMET ÇETİNKAYA MEHMET MERCAN •• Yazı isleri Müdür Yardımcısı HaberMerkezı Müdürü Mizanpaj Yönetmeni • ANKARA : • İZMİR : • ADANA : TEŞEKKÜR Esenboğa Havaalanında Ermenl terörlstlerin neden olduğu kanlı olaylarda silahla taranan ve ilk anlarda üçüncü terörist zannedilen sevgili oglumuz Kimya Yük. Müh, Sıtkı Bekir Sencer'l yeniden hayata kavusturan; büyük ihtimam ve tedavilerini blr aydan bert sOrdüren; başta Hacettepe Hastanesi 64. Bölüm Başkanı. Sn. Prof Dr. SStVtS ŞGFLBd * İstanbul Haberleri: Selahattin GüLtKuış Maberrer : Irgun BALCI Ekonomr. Osman ULAGAY Yurt Haberleri: Barbaros GENÇAK Kültür: Aydın EMEÇ Magazin. Yalçın PEK$EN Spor: Mehmet TEZKAN Araştırma: Şahin ALPAY • Düzeltme: Konur ERTOP BÜR0LAR Konur Sokt* No. 24/4 Y«ni««hir ANKARA Tel: 17 58 2517 58 66 idare: 18 33 35 HalH Ztya Bulvan No: 65/3 İZMİR Tel: 254709131230 Atıtürfc Caddesi, T . H K IşhanıKat2/13ADANA Tel: 1455019 731 ÜNSAL ERSOY Sn. Prof. Dr. Mehmet BAKKALOGLU, Asis. Dr. Kasııa DOĞAN. Asls. Dr. Mete ALP*e. göğös cerrahlsl, urolojl, ortopedl, genel cerrahL nörolojU nefrolojl, anestezlyoloji bölümlertaSn doktor, hemşire ve yardımcı sağlüc personeline, ailece çektigimi2 büyük üzüntümüzü paylaşan akrabalanmıza, dostlarımıza, tüm TESTAŞ mensuplarına bütün içtenliğlmizle teşekküı ederiz. Babası Em. Alb. SUPHÎ SENCER ve AtLESt (Cumhuriyet 5906) Btsan ve Yayan: CUMHURİYET Matbaacılıkve Gazetecilik T.A.Ş. l^ No: £> 41, Cağaloğlu . ISTANBLL 246 İstanbu), rel.: 20 87 U3 (5 hat) T A K v t M 6 EYLÜL 1988 İMSAK 4.43 GONEŞ 6.29 ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM 13.12 16.50 19.34 YATSI 21.08 DUYURU D.B. DENİZ NAKÜYAT1 T.A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Filomuz gemilerinde uzak yol kaptanı. uzak yol baş mühendisi, uzak yol güverte 1 Zbt. ve uzak yol 2. Mühendisi olarak görev almak istevenleıin; Bakım Onanm ve Donatım Müdürlüğüne şahsen veya 43 33 37 ve 4116 94 NoJu telefonlara müraçaatlan duyurulur. NOT: 1) Haziran/1981'den itibaren kaptan. baş muhendis. güvert» ve makina zabitlerine ödenmekte olan «ek teminindeki guçlük zammı» ile ucretlerimiz tatminkâr düzeye çıkartılmjştır. 2) Hatlara göre yılhk izne ilaveten verilen lzinler ve yeni sosyal haklarla çahsma düzeni daha olumlu düzeye getirilmiştir. fBasm: 21030) 5890 örtur örtur ortur ortur örtur örtur örtur ortur ortur §>S^r rurizm suriar ÖZEL BÂYRAM TURU ÜRGÜP GÖREME IHLARA ALANYA (Konya Uevlanatürbesi,Side,Uanavgat,Uat6r turu) Igece9gun 25Eylül3Ekım Herşey Dahil Tam Pansfyon 2 6 5 0 0 T L ortur orptr ortur ortur ortur ortur ortur ortur ortur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog