Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

DÖRTLER^ IDERSANESI Usa son 23 agustoa • l/U eyMU Befclemelüer 418 ettm. Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20866 Kurucusu: Yoıras NADÎ 20 TL. 5 Eylül 1982 Pazar IMVERSITEYEHAZâRLAMADA CağaloğluUt SJ KURS DONEM1 KAVrTLARIMIZ >* DEVAM ETMEXTEOIR TJÎ 37 79 33 37 JS 06 KADtKOY DERSANESI »99: 500 bin i 21 milyonu sayacak Anayasa için yazılıyoruz • Mutlaka btr feuniıfe bıUundunm. • Saat X90ffa dek süreeeh »okağa çıhma yasağına kesınhkle uyun. • Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hapıs ve para cezcmna çarptınlacak • A a l durumlarpıtzda bıîîge harakohmutla irUbat kurun • y a a m a fcatıbnayaniara para v« haots ctzatmın ynnı sıra »eçm» ve seçüm» mahrumiyetı oezan verfleceb ANKARA, ICumhuriyet Burosa) Anayasa Tasansının halkoyuna sunulmasına ılıskm seçmen kütüklennın yazım 19lemlen bugün tüm yurtta yapılacak Seçmen yazımı nedenıyle bugun saat 05 00'ten başlayarak saat ıSOOa de£ın sokaÇa çvkraa yasagı uygulanacak 19«O ve daha önce doğumlular secmen olarak yazılacak lar YetkıMer seçmen vazıtnına katılacak(4rkssr Sa. 11. Sfl 4 del Altıkat için devlettöreni yapıldı Türkmen: Hesap sormak icin herkes sabırsız ANKARA (Cutnharıyet Bıırosn) Erment terortstler tarafından Ottawa'da şehit edılen Asken Ataşe Hava Kurmay Albay Atilla Altıkat İçin dün Baş Dakanlık ve Genelkunnav Ka rargihı onünde dpvlet torenı yapıldı Altıkat daha sonra gotürüldüeü t7mır'de Kadıfekate Hava Ş^hltlıginde toprasa ve nldı Bişbakan'ıfc onündekı torende konuşan Dışiş'eri Bakanı tlter Turkmen. «Ermen! tfdhîsinin aldıtı borutlann mücadelernıtde sadece nJuslararası isbirIISin«> eu^enmenln mıimkiin oU madı*ını acıkca trosterdi&inı» «oyledi ve «Bn mesom clnayptin hesabını sorttnk 'çin hcn hırlik te salnrsı?larmnrn7» ded\ 197*5 ten bu vana yıırt dısında ''? vıırt tcinrte 1 kıırban verd' ğtmizi. yurt dışında 16 yurt lc'nde de 82 Korevllm'z ve yurttaşımızın Enneni "saldınîannda yaralandı&ım beDrten Turkmen ozetle stmlan soyletM' (Srtram Sa. U.. St. t de) 4 aylık yedek subaylara erken terhis yok ANKARA (UBM MılUı Sîvunma Bdkan) Ümit H«ıhık Bayulken yvlkselc okvıl raerunlannın 9 13 aylık fvedeksuba'vlık> erbaş ve er oiarak askerlik görev lerını VT.Dmalan uvgulaıtiasma 1DS3 vıh sonunda başla nabılece^ırn soyledı 4 <ı%lık kıia devre uygulaması ''onusunda da bılgt veren Mıllı Savunına BaVanı Ba\u!ken 4 qiltk tasa "evre askerhk gö<evın< vap maya hqk ka2ananlarn son tertıplprinm ertelemo\e mbi tutulanlar barıç '""a? vıstm cplbınde sılah al tma almn3,sının plantandifinı belırttı B.unılken 1982 temmuz cet bı dahıl ortalama 100 bın rı\3imda sukvımiunün 4 t v lık kıi*ı don<»m "«keıhk h\/. vararlarıfi'gım ks V «ITvtnılama sona nrtalama 130 bı(Arkası s». ıı. Su. 2 de) Ecevit davası 12 saat süreli program var Sanat Servlsi Sayım dolaymyla uygulanan sokağa çıhma yasağından öturü televızyonda bugün 12 saat süreli bır program sunuluyor Saat lZOCfde açılacak olan televızyon '3 057e bıtecek Geçen oazarlara oranla pazar televızyonunda pek büyüfe değişıkhk g&ze çarpmıvor 14 00'ten 17Offye kadar süreeek özel eglence vrogramı aünun en ilgi çpfeıci Drogramı olarak nıtelendınlebüır ÇesitH müzik tur lennden sanatçıîartn katdacam özel eğlence progra mmda möztğm yanmra parodılere de ver venHyor Norvecli gazeteciııin îfadesi ahndı KOPENH4G (A\KA) Bıilent EeevH hakkında «Devletfn hariçteki itlban ve nufuzunu kırmak vp Millt Guvpntık Konse^i'nin " 2 sa > vılı karanna avkırı davranışta btılantnak» iddiasıvla acılan davada. davava konu yazıyı yazan Danimarkalı gazetecl Jan StaRe'nin Ifadeslnln almdı£ı o&renlidi Halen Ankara Sıkıvonetlm Komutanlıgı 1 Numaralı Askcrt Mahkemeslnde gortllmekte olan ve Bttlent ( M o n Sa.lL.sa.Jde) Pazar televizyonu ile ilçili aynntıh bilgiyi 4. sayfamızda bulacaksmız KÜÇCK A L T I K A I a jd 4 ındaki Goker Altıkat. *eblt babasının cenaze töreni başlamadan bir şeylerin farktnda defildi. Daha sonra, surekli ağlayan anneann«siyle hirUkt? «vlertne eötfirfildb (Fotograf Evren, 20 eylülde Yugoslavya, 13 aralıkta da Uzakdoju gezisine cıkacak Anayasa ile "asgari ücret,, verği dışı bırakılıyor Anayasa Komisyonu, Maliye'den görüs almadı; uygulamanın nasıl olacağı geçici maddeyle belirlenecek I 138. maddeye •Maaş va ücret geUrlennden asgari ueret mihtarı vergılendırümez* hufemö )tonulmas% alkı?la karşılandı 1 Danışma Mecüsınde dün aynca *Borçlanma* başlıkh 140 madde de habul edıldı. ANKARA, (Cuınlıurlyet Büroau) Danjşma Meclisi. asgari ücretm vetgl dışx bırakı!masına üişfctn bir fıtcranın Ana ^asa tesansına glrmesin» kabıu etı Danışma Mec'ısı Genel Ku rulu'nda dün yapılan görüşme l»r sırasında aynca «borçlannu» baslı*ııu taşıvan 140 mad rte de t3bıü edj'di Komısvon çaUşmalansı sürdürecegl İçin saat 13 de görüçmelere son ve rıldL Genel Kurul. yann sabah 10'da toplanarak maddelen gö rüsmeye deram edecek önceta sfcşam göriisülrnesıne naşlanan vergı ve benzerl ma U hu'almlüluk'pr başlığıra taçı yan H9 maddenın dünkü gö sırasında "ÎÖ? alan Aldıkaçü, 139 maddenin ıkınri fılcrasının sonuna btr ekletne vapmak ıstedıklerını bedrttı Aldıkaçh, «Verçt yukünün adaletli \p den^ell da^ılınu MaHve DoHtikasmın sosral amarıdır» fı^rastna şu cthnıen n ila \esmi ıs'pdı «Maaş ^P ücrçt gelirteriııden ücret milrtarı dlrihnezj» Asgari ucretin vergt dışı bı rataJmasına ılışkın hükmün \nayasa tasan«ma konulmasj Onel Kurul üvelerının alkış'anvJa karşılandı B\ı ftrarta Sener Vcvol'un «Bravo» dıie ba gırdığı go7İerdl Komısvon üyclerındeın alınan bfaıve göre as'ık ve ücret'e nn asgari ücret nuktannın ver gHendırilnıeyeceğine Ihşkmhük mün konıı«von tarafından konulduğu bildjrüdı. KonJisyon üyelerı işçileri bıraz daiıa rahatlatmak î^tediklennl Anavisanm bu emredıd hükmüne yasalann da ııvtnası gerekecegın söyledıîer Bu hükmün kon'il masmdakl nederuerl açıklavama ANKABA (ANKâV • De* let Başkanı Orgeneral Kenan Erren'ın bu yü yurt âı*ı Kezl prosnmunâa < ülke bTimtrayor. Orgeneml Kenan Evren, programınâa. kl dıg gezllarlriden 11ÜDİ 20 eylülde Yugoslavya*ya yapıvor. Evren, lkinci gezislnî Çin. Bangladeş, Tayland^ Güney Kore ve Bndonezya'î vı kapsayan Dza& Dogu 01" kelerine yapacak. Evrenin ;,acaklanm söyleyen komisyon soz konusu ulkelere ziyarett nln 13 aralıkta Çin ile üyelerl, Mallye Bakamnın bu konudaki gdrüşünü almadıJüan laması beklenıyor. r.ı da bUdirdıler Bu bukme Devlet Başkanının 20 y ilişJdn yasanın geçlcı madde lülde Yugoslavya*ya yapaca de belırtlleceti \» asgart üc•^XXR hangl tarlhten ıtıbaren gı riyarete Dışlşlert Bakatu •^°rgı d ı a bırakümasma başla tlter Türkmen Ue blrllkte nacağmın da peçıcı m3daede kalabalık bır heyetın de ka (Arkası Sa. U , Sa. 4 de» (ârkası Sa. 9, S& 3de) DM'den notlor Konsey uyelerinin yeri neresi oiacak? Betül UNCULAR ANKARA. Norcnal denıokratık duzene geçudığı saman Mılh Güvenlık Konseyı uyelerınm y e n neresi olacak? MGrC üvelerının geleceKlen anavasa tasarısının Eo>u<5Uİdueu \i. clısı nde mı \ >ks:a Kıırucu Merlıs ın d' ger kanadmda mı' Bu konudakı belirsızlık sürüyor MGK üvelenne tek meclıs'ten oluşacak parlamento da bır kontenjan grubu için de ml, Devlet Danışma Konsevi bünyesmde mı, yoksa Mıllı Güvenlık Kurulu'nda mı görev venlecek''. Anayasa Komısyonu'ndan bır üye tek mecîıslı sıstemde kontenıan olavınm dalia once de çok tartışıldığını, ancak bunun zayıf bır olası hk oldugunu söyledı Üye, Mıllı Bırlık Grubu'aun Sena to'dakı dyrumunun duşundu (\rkasi Sa. 11., Su "' de) £ANGIN SlRÜÎfOR Çogu emanet olan ıpliklerin yanması sabaha karşı halâ snrüyordu. (Foto^raf Asena ÖZKAN) 27 rektör: 3 katlı depodaki 600 milyonluk iplik kül oldu Bayrampasa'da büyük yangın Hüseyin AVUÇ Necdet DOĞAN Bayrampaşa Dokümcıller Cad desmde bulunan DEKA Tek«M Tıcaret \e SanaM A.Ş. iırmasına aıt yalnızca bır kaa 9500 metrekar© olan üç isaüı depoda dün saat J.7 siralannda yangm çıktı. Dün gece yansı»• kadar hâla kontrol altma almamayan, alevlerden ya&laşık 600 nulyon lira değennde pannık ipligl, polyester ve sunı elvat yandı. Yanginı sbndurmefc ıçın Istanbul ve fcom>u ilçelerdeki tüm ıtfaıye gruplan olay yerme sevkedlldiler. Yanan mallann buyuk blr bo Vnn^tirı çeşıtlı tanalara sıt olduğu arUaşüdı. 28 dekarlüs bır alanda kurulu bulunan deponun zemmdekl karnyon gınşüıde çıkan yangın, kısa surede gelıştı v© alevler bınncı kattan başla^araK ust katlara sıçradı. Busıraaa, ardarda duyulan patiama'.ar çevrede panık yarattı, çevredekı çok sayıda ışyerı boşaltüaa. Gu\enlüc ktıvvetleri, çevre sakıntemu uzaklaştınrken, yangına ılJc mudahaîe eden ıtfalye elapleri çalısmalanadan s«nuç alamadı Bolgeöe vangın vaaasmın truhınamaması vızenne, istaabul'cıaKı turn esıpler olay jerıne sevisedUclı Betedıye Sular, Balv çeler ve Temlzhk îşlerı Müdurlagu üe askerı bırlıklerden taikerler Istentrken, Çatelca, Sllıvrı, BtıvuıtçeknMce, Küçtlkçekmece ve Avcüar itfaıyelen de çağnldı. ttfaıye MudürU All Erdal'm yonettığı çalışmalar sırasınoa, yanan ıplıklenn joğun dumanından Idns Buyukbayrsk, Mu rat Inalan ve Yusnf Tannverdl zehırlenerek Sama.tya'da^ kı SSK HastaossiRs kaldınldılar BSyukbavTaktar'm dururmtnun a|ır oldugu bUdlnldi. Vangın devam ederken itfaıye erlerimn bazüarma oksıjen maskesı taküarak tedavi edlldüer. (Irkası Sa. İU Sü. ı de) . "YÖK, Anayasaya girsin ma Meclısı Ba§kanlıgına gondenldl Öneride Yıiksek Ogretım Kurumu'na llniversıteler üzertode devlet aöına gozetım ve denetim yetkıstnln Anayasa İle vertlmesi istendl. f \\KA»\ (Cumhnrıyet Burosu) 27 Ünıversıte Reatorünün imzasraı taşıyan bır madde önensl Anayasanın ünlversıtelerle ilgıli maddesl düzenlenırfeen dtkkate aîmması İçin Danış Damşma Mecüsı Başfeanı Prof Sadi Irmak adına göa deriien ve çogaltılarak Oyelere dağıtılan onerlde şöyle denüdl: egitbn. « t r e t i n (Vrkası Sa. UM Su. 1 de) Rumlar^ Kıbrıs sorunıınun BM'ye götürülmesini erteledi ATtNA lCnmhuriyet) Yunanıstan Başbakanı And» reas Papandreu'nun Rum yonetımını Kıbns sorunurmn bır süre daha BM"ye goturülmemesı İçin ıkna ettığı açıklandı. Resmı btr zıyaret için AÖaa da bul\ınan Rum yöneümı Dışışlarl Bakanı Nikos Rolandis'm dün Başbakan Papandren, ile yaptıgı görüşmeden sonra yapılan açık igmfifia. konunun 1983 martmda BM G«nel Kurulu'na sunulmasına karar verıldıgı bıldınldı Görüşmeden sonra şu açıklama yapüdu «Bu görüşmede Kıbns sorununun BM Genel Kurulu'na götürühnesi konusu en genış boytıtlanyla ele alınmıştır. Ba konad» ş u anlaşinaya vanldı. Öneri Kıbns'ta şubat ayın da yapılacak Cumburbaşkanhgı seçımi arefesmde sakıncalar yaratabıllr, konu bır kampanya unsuru halıne getınlebüır. Ulusal konuya gereken önem verilerek lyi bır biçrmde hazırlanabıl mesı zorunludor, konunun 1983 martmda Genel Kurul a sunulması kararlaştırıldı YÖK ün kararı, 15 bin calışan öğrenciyi güc durumda bıraktı YÖK Tarafsızlığı, YÖK. fakulte dekanlaruun bır bâlümunü açıklado. Bu dekanlar içinde blr YÖK üyeslnm oğlu, YÖK Başkanının kardeşl ve bir rektorun kayınblraderl var. Demek kl, sayın Dotnunacı, oğretım uyelertnin kendl rektor ve dekanlaruu kendılennın seçmesıni sakıncalı bulurken, «aile arasında» seL(Arkast Sa. 9, Sö1 de), ^Yalnızca variıkiı öğrenci mi okuyacak?A> B Maddi sıkıntı içinde olduklan içîn çalıştıklannı belirten öğrenciler devletten yardım istedi cfler, bu kararm uygtzlaamam» sını istedıler. Kararm yaldaşık 15 bm çalışan bğreaayı guç duntmri» bıraktığı bfldlrfllyor. öcUmfizdeki öğretira döa«mtnde devam w>runluluga uy(Arkası Sa. 11^ Sü. 4 de) \VKABA, (CamhorİTet Bürosn) Yuksek Öğretnn Kurumlannda devam zorunluluğu nun onümuzdekı bğretvm dbnenıtnde uygulanmaya başlanmasına ılişkin YÖK îcaran, çahşan öfrencıler tarafmdan t«p Jayle karşılandı, Çahşan^ğren
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog