Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

1983 USSUYS KURSIARI LİSESONSINIFLAR 6 Eylül BEKLEMEÜLER 13 Eylül Not. H«r okul Km «5*ı avn sınıflar açllrr. Cumhuriy 59. Yd: Sayı: 20865 Kurucusu: Ytmus NADİ 20 TL. 4 Eylül 1082 Cmnartesi van öğrencilere yalnız o dersı bır kere daba tekrar etrne lıakkt tanınrr. Başansızlığın tefcran dvrnmonda veya stnava gııil tneıne«ı halinde ojrencinin okul U liiskısi kesilir.» Bu nıaacie tnarırc» o eçen o,; retıra vılı sonunoa tek dersten ^IT sınava daha gırecekler Tek ders sınavırda başansız olan oğrencıîer, onumüzdekı ogretım donemınde o dersi yenıden okuyacaklar Tek dersten onumuzdeki ögretım ddnemmde de basanh olunamamas! hahnde öŞrencinın okııüa ılısîrsı kesı lecek Gevıcı rnaddelere gore. «Daha önceki ders vıllannda ba?ansi7 kalınması nedenhle vığılan der« Irrin. okuln bitirmek için gerpkli sürevj asmamak sarttjla fatriiltenin, rektörlilvP baflı olanlar da irnirersitenin vethilt orçanlannca en çok ikl vanvtla yayüması karan» venlebilecek. Kararda, ön lisans dıpîoması alınabılmesmde de yenilıkler getınldı. On lısans konusunda şıt karsra vanldr. «Bir Bjrpncl ilk dört yanyıho hiitün derslerinl başanlı olarak tamamlamıs olmak kaydıvla öçretimini tamamlayamaması halinde o ösnrncive bfr veva Iki vanvıllık ek öçretitnden sonra ön IKani diploması verilebitir. Bu takdirde cinin dört vanvıllık ek olarak fördüŞfı öfretim dikkate alınarak 5 vpva 6 yanyıllık öğretlm ?örmüş sayılır.» Bu karar Yl&sek öğ'^t'm Kiırum!anrdak1 öSrencilenn (>* retimı taTiamlavamamaîan halinde bf'e öf> 'i«ais d'üloması alflbilmeipr! olanaSim sa?lıvor Brt7i iersler kon'j«unda Um vprsitelpnn fiz«>l dıiren'emeler vapnbi'efekleri he'irtiîdi Sınav ve de»er!<»n(Hrrreler her 6m> içtn bir vanysı olarak dörer lenecek Anrnk bazı dprs'enn (Arkası Sa. 9. Sö 2'dr) //se son beklemeiî 3.Eylu! 6Eyföi (stanbul Edirne Çanokkalei 274092 3159 " 23 59 Calıscm öğrenciler de "devam zorunluluğu,, kapsamına alındı YÖK, tek dersten smav hakkı tanıdı Karara göre, iki yıl üst üste sınıfta kalanların okulla iliskisi kesilecek Faruk BİLDİRİCİ A N K A R A YOK, ttiksek Öğretım Kurumlanndala dgrencılere tek dersten bır sınav hakkı tanınmasını kararlaştırdı. Ikı yıl Ust üste suııtts kalanların okulla ılışkılennın kesllmesı ve devam zorunluluğunun önümüzdekı öŞretım ytlında uygulanmasma karar verildi. Çahsan «*ren"i!er de devanı zorunluluğu kapsamına alındı. YOK. onumuzaesı oğretırn donemınde yapılacak tngulama lara hskın bır karar a.a'ak ünıwrsıte reiîtörluk enne tıUd!rdı YÖK karannda yera;an ?eçicı maddelfrde Tek rieryten smav hakkı kon'isımda sövle dendi«Daba önce aluıip da sınavın <1a başan saŞlanamatmş dersJer Için (bazı tıp rakültelerinde avtntlanan komitcler dahil) 1<WÎ1983 ders vılı başlamadan önce bir smav hakkı riaha vp. rllir. Bnnda da haşanlı otma ES DER1TJ OL\M^ARI TAH\II.ZEDEIEK Kasleüizedeter içinde en dprtli kesim nlajı tahTİlzede ler, bir jandan <Simdi de devlet ıçirde devlrt olart biıvül holdinçler biri so\uvor» (Vue »akuıırken. bır tanrian tla lurbirifTİne tah\il)eri tardırabilecetlen aciresler >erhoriar. (Fotograf Ender ERKEK) Tahvilzedeler, Kastelli subelerine hücıım etti Ekonomı Serrisi Banker Kastellı'nın Izmır ve Frankfurt dijindak! 8 ildeki şubelerlnde ışlemlere dün başlandı. Istanbul'un çeşitli semtlerindekı Kastelli şubelerme toplanan deler bir yandan ellerindeki kaydettırerek yenileriyle degiştlrmevp ugraşırken, dıger yandan da olduk^a dertll gorünüyorlardı Kp^tell^edPİpr arasında en dertlilerı de kuşkusuz püerm rJp tahvıl olanlardı Nıtekını dün sabahın erken saatleruıde dıger Kastellızedeıer gıbl Kastelli »ubelermın onünde bıriken tahvüzedeler, yıne elleri boş dondüler. Kastellı su belerınde dün ellerinde mevduat sertififeası ve sertıfıka falz kuponu olanlar ıle menkul kıymetlennı Kastelü'nin ka•• a n n d ı «!'tk!a\an'prla ıigıl1 ışî^m'er b?5 •; l?dı Tihvü7edelere îse. «tahvillcrle ilgili i'leınlerin ffplecrk hatta basl.ıyaca^ıbıidinlcrek Kastoılı şjbelerınden ıcerıv» almmadı Doldştıgımız Kastelli şubelennde edindiğtai3 izlenım, Kastelhzedelenn yakınmalarmda hedefin Kastelli oimayıp, büyuk holdınglere yoneldi|iydi. Tahvll?edeler, ellerinde sertifıka ve faız ırupontı bulunanların şanslı olduklarını. buna karşılık taiıvüler içın henui hiç bir ıslem vapılmadıgını so^lüyorıar ve hu dıırıi'îidan bnvıtk hoidinglprı surfirknsı *NI. !). hıi. .Tdel Meksika'da bankaların millilestirilmesinin etkileri Dünyada altın fiyatları arttı % Cumhuriyet altını 1 günde 1350 lira dejrer kazanarak 17.200 liraya yükseldi. % Meksika'da darbe söylentileri yoğunlaşıyor. Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Ekonoml Servtsl Mekslka'da bankaların millilestlrllmesl kararı. çofe boyutlu ekonomtk ve siyasal yan simalan bpraberinde getire eege benziyor B'înkalann mtlHleştlrilTDPSİ kararının ardından ( 1 1 kede darbe söylentilerl yogunlaşırken. dünyada altın fiyatları blr gecede ons ba şına 32 dolar birden artarak 438 dolara ulaştı Bu rakam aynı zamanda altın Için son 1 yıltn en vüksek dü7pv1 oldu Amerikfln AP ajansı. Mekslka'da bankaSa. 9. Sü. fi'da) Cumhurbaşkanlığı Yüksek Sürası önerildi ANKARA (CmnburiTet Burosu) Millı GJvenhk Konse^ı uyelerinın oluşturulacak Ctım hurivet S'Jrası'nın tabii üvelen olmalan onerüdı Anavasa Komısvonu taralırıdan üzerinde goru^t^e "apıl "îadan ?eri cekllen Dpvlet " a nışma Konsevl"ne Ulston 'nad de hakkında çok savoda dner çe buîundugu dgrenildl Abdullab Pulat Gözıihmiık ' e kırk 3rkadaçı tarafmaan Devlet Darısır.a Konscı rr.ad desi üzenrae ven'.en oneısede Devlet Derı?ma Kon^evı'nııı a dının Curıhurba'=kf"]!*ı Yıifc«ısk Surası oîarak değ^s'ınlme si önerildı önerçede. Suranm l î tlvec'en ki'rııiması ve 'IU Iı veleri 7 vıüık sf're tcın Cıımhurbaşkanı'nın ataması isfendt Gözübü'ük ve 40 arkadası d*nca, MGK üvelennın va*am bo^iı tabri üye olarak Şura'da p >rer a'm#'l!ınTM onerdiler Ban u^elemı, MGK uyelenr.'n Cumrmrba'kanı vardımc:l:kla nnı setırilmelenne iüskın ola rak jjecicl madcîelfr enrusul meve «b3<dandıgı nrada bu yönde «nprgeler de büdîrilivof Danışma Meclis' Bjikar.îiğfna verılen 13'ınoı maaaenın dep<stınlmes:yle ıîjrili onerge ?v. nen soylesdımhnrba^kanı'na danı>manlık \apmak uwre bir Cum hıırbaüfcınlıeı Yiıksek Surası kıırulıır. Şura'nın ureİPri: a) Tabii thei*r: Tabii uvele. rin jröreUeri Ta«adıklan SUTPf« dfram eder, Kara. Ha\a \e Denîz Knvvetleri KonurtaıUan ile Jandarma Genei Kamtrtaoı tabii üvelerdir. b) •Müddetli üvelert 11 Mçlden olnşur. Bu üreler Cum' hnrba<skanı nca metnlekete üstun hırmetler rermis ve avnra aUnlarında ün kazanmtf mıllet\ekil] seçilmp veterHKjjne sabip uzman kisilerdwı 1 (Arkası Ss. 9, Sfi. 2"dr> TİSK: ücretli izin uygulâması yanlıstır ANKARA (ANKA) Turkıye lşverenler Sendıka lan Konfederasyonu (TISK) anayasa tasarısının getırdığı çalışma yaşamıyla ılgılı yenı hukumlerın «hepstnin doğru degerlendirmelere da yandığını» savundu TISK 'n yayınladıgı HaJit Narinın ımtıyaz saiııbı, Ana yasa Komısyonu uvesı Rafet Ibrahimoglu'nun da sorumtu yavın müdurü o!duğu «Işveren» dergısınde yer alan anayasayla ılgüi vo(Arbası Sa. 9, Sü. 7de) Başbakan, Yüce a veriiirse hükümet istifa etmis sayılacak ANKARA (Cunüıurl> et Bürosu) ılısMn önerge benımsendı. Ana Anayasa tasansınuı muiae yasa Komisyomı, TBMM Bsş lennı gbnisen Daruşma Meclısı kanı ile Devlet Daraşma KonGenel Kurulu'nda dun de 6 seji Baskanını iîılli GLven.;k madde kabul edıldj. 4 mad Kurulu üjeli&rnden çıkanrken, de Komısyona gen venldı. Jandarma Cenel Komutanı'nın alınmasırıa Dunkü bırleşimae Başoalia Kurul üveliŞine nın Yüce Dıvan'a verılmesı ha ihşldn önerge ise kabul edıllinde Bakanlar Kıırulu'nun is medi. tifa etmiş sayılması kabul edilÜ\"e!erden Cabit Tutum oladı. Genel seçrmlerden once IçŞanusUi halleri düıenleyen ışleri, Adalet ve Ulaştırma Ba maddeter gbrüştUürken Mdıkanlannın değıştırılmesı, geçı kaçtı'va agır ekonomik bunacı Bakanlar Kurulu atanmasma IÎTI halierınln derecestai sorllişkin or.ergeter reddedılırdu ve «TürMv^'de, sıı andakl ken. Genelkurmay Başkanı'nın •şartlar olağanBstö hal savıiır savaşta Cumh'irba'kam a1ma nn» dedl Başkomutanlığı ustlenmesıne Danışma Mecllsi dün Baskanvekıllennden Vefik Kltapçı. gil'm baskanlıgında toplanarak «Bakanlar Karuln'nun «örev \e snasi sorumlulağu»nu bel'ıleven 129. rnaddevı goraşmeve ba^ladı. 129. raadde üzerinde venlen önergelerde, Başbakan'm Bakanlar Kurulu'nun baskanı ola raK hükumetın sıyasetmın vurütülmesıni gozetınesı hukınunün maddeye korrulması ısten. dı. Prof Aldıkaçtı eleçtınleri varriarken, «Bir başbakan. blr hakanı krpfî istediği «eîdlde az!etme*e kalkarsa, oıınn liderliâi cöker. vıkılır. Basbakanın les. Mt edecepi pro^ramm hep birHkte •vÛTütulmfcsi ve liiizenlenrnesi ^erekmektedir» dedi. Prof. Aîdıkaçtı, szll konusunda s o rulan bir soruya sımrlenerek. «Bir soru 30 defa sorulnrsa pnıreneme haline donüsor. arka daşianm beni dinlemiyorlar» şpfelınde fconuştu. Abnıet Sanver Dosn*nun oturduğu verden. «Yonıldularsa s,oru sor> mavabra» demest üzerıne PTOÎ. Aldıkaçtı daha da sınîrlenerek. *Savın Doğn. kötu knnosnvorsam ben c*knevhn. eelin veri. me otnrun. bn Rörevl vfinJ. tttn» dedi. Pu sırada Dogu"nun GPIIPI Kurai salonundan çıktı5ı eörtüdti. Tnrhan Cfiven'in Basbflkan'm Baknnlar Kırrulu'nun bı^kam ol'iıığu ıbaresınin msdde rnetntne eklenmpsıne i^jskııı önergesi görüşüldü. önerge. knrusyonun katîlmasıvla benimsendı Ender Ctaer'in Başbakan <e bakanların hiçbir wküde pelir getiren gbrevlerde çalışa (Arkası Sa. 9, Sfi. 3de) VELET İLE DEVLET Arofat Tunus'to Yeni bir Ortadoğu denklemine doğru ABD. ÇOK ÖNEMLÎ BtR HFDEFtNE ÜLAŞTI. BüOÜN ORTADOĞLDA SOVYET NÜFl'ZLTND4N SrtZ ETAfFK ÇOK GÜÇ. SOVTETLER BIRLİGt'\ t \ EN YAKIN Mt'TTEFİKLERt SAYILAN HAV\TMENtV OFMOKRATtK CEPHESÎ İLE f.t'B\'^\ KOMfVİST P^RTtSİ BtLE SOViFTI.FRT\ SO\ SAVVST^Kt TI' TÜMÜVT \Cl BtR DtLLE ELESTtRtTOR. "Taslak olsavdı mutlaka görurdük., • *Hamza Eroglu geleceh ıçin yattrım yapıyor. Bazı kışileri de alet edjyor.» Beyrufta bir Fransfz subayi öldürüldü D15 Haberler Servfel FKO lıderi Yaser Arafafı taşıyan gemi dün Tunus'a vanrken, BM Barış Gücune baglı aikerlerden bır Fran>i? subay dun Beyrııt' ta nldurüldu Kımlıgı ve yaşı bıldırılmeyen Fransi? Yarbay ın Hassan'dakı BM karargahinı denetlemek üzere Güney Lübnan a geîd'.gi bıleiırildi, Öte yandan, tsraıl asker leri dün ateşkes hattmı aşarak Batı Beyrufun 400 metre kadar ıçerısıne glrdi ler. Lübnanlı mılıs kuvvetleri. Israıl askerlerıni püs kürtmek ıçın mucadele edeceklerını soylediler Batı Beyıut'ta patlayan bir bomba ıki kişinin ölümüne yol açtı. CengizCANDAR L"BNAN"ın eorevde son aıinlerinı doldurmakta olan Sunnı Başbakanı vefik ElVazzan 2 ey.Jlde «Artık Batı Berrat l>oza Revnıt avrımının kalmad'fını. baskpntln hlrlpstieinl» ilân ftti Bu açıklamava neden olan bas'tentin ıki kesımini birbın ne ba»lavan üc eecıs noktasıı>a ek olarak vıllardır kaDall bulu nan bır dönJUncü eecis nokta sının daha trafi&p acılmasi da L na da önemiısı kentın üu vaka. sı arasındaki en merkezl gaçls noktası olan Müze"den Murabıtun mlllslerinin çekılerek ver lerinı Llıbran ordu bırliklenne teslim etmesıydı. Doğu Beyrut Mkı Falantıstler de Besir Cemavel'in emri uvannca kontro) nnktalannı orduva terkettller Bövlece. burada «Jkl nl savaşı» djve adlandınlan 1975 76'da!a iç savastan bu vana Bevrufun birle^mesi volunda >IT havli mesafe aunmıs oluvor Ancak 19 Beyrut'un bmeşraesivle bıtmıyor. Bevrufun 40 Kilometre Kuzevıne dek tüm Kuzev Lübnan ve ülkenın ikınfl buyük kenti Trablus'u :çeren bolge Suriye desteSındekı eskı Başbakan Rasid Karami ve eski Cumhurbaskam Sülevman Prancive'nin kontrolünde. Hu bölsedp avnoa Surive birükleri var ve mevzilerini son günlerde guçlendlnyorlar TTab lus'ta btr dizi Islâıni sllahiı örgut bulunuvor. Dahası. Maronı Hınstıvan olrnalanna karsılık Sülevman Franciveiıııı vandU?lan El Merede (Devler) adı altında sılahlı milisler halinde orgtıtlenmisler ve Falanilstlprle aralannda onulmaz bır fcan davası tüm canlılığıvla ys<ttvor. Bekaa Vadisi'nde vanı lılkenin dotusunu boyöaD bova kaplavan boleede ıse S'irive bırlıklennden baska Filistin gerılla^ lan varhklannı koruvor FKÖ'nün ıki numarasi Abn Cihad. (Arkası Sa. 9. Su. Betül UNCULAB ANKARA Danışma ll^^lısı'nae tasanrnn maddelerının goruşülmeye başîanmasından bu yana. bırtakun onerjrelerın altında a^"nı imzalara rastlamyor. Onergelenn çoğunlutuna komısyor.vm kaıılması ve Oenel Kurul'da dıkkate almmasınan kabu! edılmesi Sa. 9. Su. 1 del Ankara: Öneriler müzakere zeminı oiabilir ' Reagan planı cözüm değil,, Dış Haberier Servisı ABD Başkanı Reagan'ın Ortadoğu'ya üişkın çozum planma tepkıler suruyor Turkıve'nın planjn bolgede sureklı barış ıçın gereKlı «mü/akere zemin ve çerçevesi ne katkıda buluaacaK un surlar» ıçerdığı ancak «çöiiım için gerekli tormuUu uiuşturcnadıgı goruşunde oldugu Dışişlen Sözcüsü Buyukelçı Naztnı Akıman tara^'ından açıklandı Sunye Heagan planını bütönüyle reddetü Dışışleri Sözcüsü Akıman, Reagan planrnın «bSIgedeH sflrek]] bir banşın kurulması amacına yönelik önemli bir girişim» oldugunu belirt tı Akır~ıan, Reagan'ın önenlerinın incelendiğini ve böl (Arkası Sa. 9, Sfl. 6'da) "Sahsî Sorumluluk Basm locasından Anayasa gorüşmelertnl izlerken. Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı İle Prof. Dr. Feyyaz Gölcüklü'yü düşünüyorum. Biri. Komisyon Başkanı, öbürü BaşkanvekllL. Aldıkaçtı, soz alıp. konuştuğu zaman bazen üyeler kahkahalarla gülüyorlar. Nasü gülmesinler ki, örnegln Aldıkaçtı, verilen blr değiştirge önergeslne katıldığını söylüyor ve ekliyor: Komisyonda bn konnda azmlıkta kalmıştım... Azınlıkta kaJdıgıru söylüyor ama karşı oy ya(Arkan Sm. 9, Sfl 7 de) Yahva Demiı#el vüzünden bir banka guc durumda 0 Compafina Bankası na Yahya Demirel'in 20 milyon borcu var. Banka İsviçre. Bankalar Ko misyonu'na başvurdu. İsviçre'deki Tiirk işadamlan da. ödeme güçlüğündcn etkilendi. nnda borçlu oldugu ıleri sürüluvor. Yabya Demirel'in büyük pay lanna sahıp olduğu Petroccan •iirksti yaninda bır çok Türtc Iş adamnun bu bankayla çalı? tıklan bildlrilıyor. Bu yüzden Compafina Banfeasmm ödemo guçlügü içıne düşmesi Türk Iş adamlannı da ilgileodirecek. Compafina Bankası ile ilgili sorunlânn önümüzdeki günterde Isviçre Bankalar Komisycvı nunca ele almması bekleniyor. Bankayla ilgili haberlerin duytiT ması İsviçre'de yerleşen fcî Is adamlan arasonGa | 80'lerin başmda bir kadra yüzü: CENEVRE, (CumhuriyeO Yahya Demirclin para ve kredi ışlemlennı yapngı Isvıçre Bankası ödeme guçluğu ıçıne gırdl. Merkezı Cenevre'de bulu nan Compafina Bankası yetkıiı leri, tsviçre Bankalar Komisyonuna, açtıklan kredüerin gerı dbnmediğöu, bu yüzden odeme guçlüğü içine düştükierıni biMirdüer. HÜell djşsanm işlemleri nedeniyle Türfciye'de hapis cezasma çarptınlan v« Turkıye'den kaçıp îsvıçre'ye yerleşen Tahya Denjirerm bankaya en az 20 milyon Isvıçre trangı dolayla MÜJDE AR 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog