Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLÜL 1982 Cumhurıyet 9 Calışanlaru Soruİan.^ Sorunlan.^ 'YftnazŞİFttL 55 YAŞINDA BİR KADINIM: SORU « 53 yaflinda lise meznnu bir kadnum, 1M3 yıknda MİU1 Eğitim Bakanhğmda başladığnn memnrlyetten 1982 yüıada kendi istegimle aynldnn. Çahstıgtm 9 yıhn. blr kısmı ücretle, bir kumı da adaylıkta geçen lld yıl, borçlamp prhn fidemediğim için sayılmadı. 7 yıl 4 ay prlm ödemiş durumdayım. Uzun bir aradan sonra 1 nisan 1980'den Itibaren flzel bir şirkette SSK sigortalısı olarak asgarl ücretle çalışmaya başladım. Emekli Sandığı"ndaH hlzmetlerlml de SSK*ya aktanfam, I SP» 50 yaşmı gecmiş bîr kadm «H Iarak, 3.600 Iş gununü doldordugum tak (Urda emelciillge h a V kazânabilir mlyim? a *~ Bn mfimkfinse hangl tarltata •meklilik iateminde bulunabillrlm? 3 SSK*ya bağü olarak »on l^yerbnde asgarl ücretle çalıştıgıma gfi» •• mekli aylığun ne kadar olur? Z.C. • tSTANBUL YANTT <ı 1 SSK Yasasmm 60. maddesl uyannca; «b) Kadm Ise 50, erkek ise 55 yasını doldurmuş olması, 15 yüdan beri sigortaü bulonması ve en az 3600 gün» prim ödemiş bir sigortalırun yararlandıgı bu haktan yararlanarak prim günlerinizl 3600'e tamamladıgınızda emekliliginizi isteyebîlirsiniz. 2 7 yıl 4 ay karşılığı 2.640 prlm günü tutar. 1 nisaa 1980'den siz 2.640 günü 3.600'e çıkarabilmeniz için 960 gun daha prim ödemeniz gerekecektir. Bu da 1 nisan 1980'den ileriye dönük olarak l aralık 1982'de dolmaktadır. 3 Sizo baglanacak emekli aylığı 5.000 günden eksik her 240 gun İçin yüzde 1 azaJtılarak ve 50 yaştan fazla her yaş için de yuzde 1 artıniarak bağlanacakür. Yaşınız ve prim ödeme gününüze göre de bu oran yüzde 60 olacaktır. Bu oranın emekli aylığı karşılıgı da bugün asgari ücretten prim ödeyenler için ayda Sosyal Yardım Zammı Ue birlikte 9.908 TL. tutmaktadır. Şehit albay için yarm devlet töreni yapılacak ANKARA, (ANKA) Ottawa'da Enneni teröristler taranndan sehit edllen Ottawa Askeri Atejesi Hava Pilot Kurmay Albay AtUla AJtıkafm cenazesi bu akşam Ankara Esenboğa Havaalaru'na getirilecek. Hava Kuvvetlerine bakanhk önünde bir «Devlet ait fisel bir uçakla Türldye'ye töreni» düzenlenecek. Maltepe getiTilecek olan AttUa Altıkat' Camiinde kılmacak ögle namaın cenazesine, Kanada Hava zından sonra Albkat'ın cenazeKuvvetlerine bağlı bir saygı bir si Kadıfekale şehitliginde toprağa verilmek iizere fzmir'e göliği refakat edecek. Şehit albay için, varm Baş türülecek. # Ulusal Solunum Kongresi başladı OZETL Degisim (Baştarafı 12. saytads) madıgını hükümeti devirmek istemediklerini «adil bir duzen kunnak» istediklerini anlatıyor. FİLISTİNLİLERE TAM ÖZERKÜK (Bsştuafı 1. Sayfada) litikasını durdunnasının banş umutlarını arttıracağını söyledi Kudus'ün bölünmemesi gerektiğini de kaydeden Reagan. kentin statusünun görüşmelerle kararlaştınlmasını istedi. Başkan Reagan, ABD'nin îsrail'in güvenligini koruma sözünün bozulmadığınj vurguladı. Reagan, *ABD bu ilkelere tam bağhlıh gösterecektir* dedi. Reagan, ABD'nin Batı Şeria ile Gazze şeridinde bağımsız Filistin devleti kurulmasına karşı oldugunu bölgenin tsrail tarafmdan ilhak edilmesini ya da surekli denetim altında tutulmasını da desteklemediğini bildirdi. Son Filistinli gerillalann da Beyrut'u boşaltmalanndan sonra bu konuşmayı yapan Başkan Reagan, tüm taraflan. bu gelişmelerin üzerine yenilerini eklemeye çağırdı. Başkan Reagan, 800 Amerikan deniz piyadesinin iki hafta içinde Lübnan"dan aynlmalan gerektiginl kaydetti. Bazı yetkililerin tsrail, Mısır. Ordün ve Suudi Arabistan ile gizlice temaslarda bulunduklannı açıklayan Reagan, Lübnan'daki anlaşmayla, bölgede daha geniş çaplı banş saglanması için fırsat doğduğunu kaydetti ve bu fırsaü kaçırmamaya kararlı oldugunu belirtti. Başkan Reagan, önceki gece televizyon konuşmasında. işgal altındaki topraklarda, Filistinlilere serbest secim yap ma olanağı tanınarak, kendi işlerini ken. dilerinin yurütebileceklerini kanıtlama fırsatı verilmesinl istedi. Reagan, Araptsrail anlaşmazhgının göruşmelerle ve banş amacıyla toprak değiştokuşu yapılarak çözülmesi gerektiğini kaydetti. Reagaa Batı Şeria ile Gazze'de dahiü yöneömin, 5 yıl içinde, îsrail güvenlik guçlerinin mudahalesi olmaksızın banşçı ve düzenli bir şekilde Israil'den Filistinli hnika devredilmesini önerdi. WEİNBERCER Tel Aviv yakınlannda askeri bir havaalanına inen ABD SaxTinma Bakanı VVeinberger. Batı Beyrut'taki Amerikan deniz piyadalerinin «fairfeaç gün» içinde geri çekileceğini yineledi. Weinberger. Tel Aviv'de gazetecilerle bir göruşme yaptı. Reagan'ın, Begin'e yolladığı ve Batı Şeria'da yerleşim bölgeleri kurmaya son venneye ve Ürdün1ün denetimi altında özerk bir Filistin bölgesi kurmaya çağırdığı mesa|ın. Camp David anlaşmasını değişürme amacı taşıyıp taşımadığı yolundaki bir soruya Weinberger şöyle yanıt verdi: •Hayır. sanmıyorum. Hiçbir şey Camp David'i tehdit etmiyor. Aksine bu mesajm, Camp David'i tamamlayıcı nitelihte oldugunu düşünüyorum*. Bu arada Sovyetler Birliği'nin TASS Haber Ajansı Weinberger"in Ortadogu gezisini eleşürdi. TASS, bu gezinin, İsrail'in Lübnan'daki saldırganlığını yoğunlaştırdığını söyledi Suçlamada, aynca, bu gezinin Îsrail ile ABD arasındaki askeri ve stratejik işbirliğinin bir başka işareti olduğu da yer aldı. (Bsstarafı 1. &,rada) durusmaların bızlandırünıasını uzun ara verilmemesiıü ıstediler. Bu arada yargılamarun ve tutuklamanın uzamasının ba zı sanıklar için, uzayan tutukluluktan öte işinin kaybedilme# KASEVf 13,1981 si, frn«!tm<fc bakkının teulike ye duşmesi ve Dikerdem için Askeri darbe balyoz gibi olduğu gibi ölüm cezası niteliiniyor. Herkea hazırlıksız gine dönüşebüeceği sanıklarca belirtildl. yakalanıyor. Birçok arkadaögleden sonraki oturumda şımız ayakkabılarını bile Av. Çetin Özek ve Turgut Kagiymeye fırsat bırakıbnazan'ın «savas hali» hükumleri dan götürulüyor. Harekatın uygulanarak, disiplini bozduktemel amacı yalruz bırakları gerekçesiyie, salondan çıma. Ülkenin dünyayla tüm kj»rOTP»ia" ve diger avukatlarbağlan kesiliyor. Ülke içinla dinleyicilerin salonu terk etde de tüm haberleşmeler. meleri ile sonuçlanan olay üzerine söz alan Kemal Anadol, oseyahat özgürlükleri. toplan layın zapta doğru geçraedigini tılar yasaklanıyor. Fabrikadüzeltibnesini istedi. Bu istem lar, evler, insanlar arasm«sanığın ltirazı aynen zapta gedakl ilişkiler, iletişim kopar çirildifi» gerekçesi ile, «aynca tılıyor. Telefonlar susuyor. bir karar verflmesine ferek olsokağa çıkma yasağı konumadığıa şeklinde karara bağyor. Askerler 6 bin dayalandi. Sabahki oturumda, reddi hanışma yanlısmı tutuklamakkim talebi karara bağlanmadan la kalmıyor, tüm ulusu gözreddi Jstenen hakimin duruşaltına alıyorlar. maya k&tüanuyacagı, duruşma yı açamıyacağı ve yoklama ya# OCAK 1982 pamıyacagı gerekçesi ile isimle rtni vermedikleri için duruşmadan çokanlan Av. Rasim öz ve Batılı gazetecilerin çe^Yalçın öztürk hakkında 628. resinde. akıllarının alamadJ maddeye göre «yoklatnada ad gı bir duvar örülüyor. Tevermekten kaçınma» suçunleksler. telefonlar susuyor, dan islem yapjlması bakımınsmırlar kapatılıyor, agır bir dan İstanbul Sıtayönetim Kosansür uygulanıyor. Takip mutanlığına ihbarda bulunulediliyoruz ve bizimle ilişkimasına karar verildi. Bans Oemeğl davasının dün ye geçenlere 1 yıldan 5 yıla kü oturumuna saat 10JX) yerikadar hapis cezası verüecene yargıçlan geüren araçlarm ği duyuruluyor. anzalanması nedeniyle 11.00'de Haberleri ülke dışına güç başlandı. Duruşma yargun ola lükle çıkartabiliyoruz. Barak bir önceki duruşmada redzen bir trende. yasük kılıfın di istenen haMm binbaşı Atilda. bazen bir Malboro pakela Ülkü'nun yer aldıgı görüldü. Yargjç, yoklamaya geçzneden tinin dibinde, çıkartıyoruz. önce, avukat Turgan Annır Ancak. yerine ulaşıp ulaşsöz isteyerek bir dilekçesi madığmı hiçbir zaman öğoldugunu bildirdi. Ancak, Arırenemiyoruz. Son zamanlarmr'm yoklamadan önce okunda «gflvenli bir yol> buluması gerektiğini belirtmesine yoruz. Polonya'da renkli karşın, Annır'm dilekçesi afilm banyosu olmadığmdan ' lmmadan sanık voklamasına geçildi. Tutukiu sanık dışan yollanıyor. Bazen bilardan Banş Deraegi Başze de izin verdikleri olukam Mabmut Şerafettin Dikeryor. Çektigimiz filmleri boy lece yollayabiliyoruz. BARIS DERNEGI # NİSAN 1982 Marmaris (Bastanb 1. SayfsıU) ktıtladılar Üçüncü sabah ise peri bacalarınm düzlüklerlndebl baglarda ünlü Ürgüp şarabının gizinl çözdüler. Ağızda hoş bir burukluk bırakıyor bu bagların uzümfl. Kara değil, tnora dönük. koyu pembe blr Ozum. Akşam saatlerinde peri bacalanndaki düzlüklerde de bu üzumün rengl var. özellikle Zelve'de büyüleyid blr pembelik esiyor güneş batarken. Bir masal dünyasına girmiş gibl oluyorinsan. Binlerce yıl önce buralarda vaşayanlara bavuşmuş glbl oluyor. Doğanın kalblni, solugunu hissediyor nerdey Bir peri bacası louche'ün da aklı durmuş Zelve'yi gezerken, «Tüm Bir Xaşam» f ilminin blr çok sah neslnl değiştirivermlş. Blz de peri bacalannm doğal güzelliğine bir şey katmak blr yana, bu güzelligl bozmak yolundayız Üçhlsar"dakl su deposuna bakarken deliye dönüyor insan. O depoyu yapanlar Üçhlsar'ın doğal, tarihsel yapısını hiç görememişler yazık!. Üçhisar'ın ucunda bir yama gibl o su deposu, biraz da Un lem gibL Doğal, tarihsel gü zellikleri koruyamayanlara sltem ediyor!. Görfcıe'yl do '*|Tir'rr da vallj* «item edl t yor biraz, kinai yapılar öngörülen plana karşın yükselebüdiği için... Ülkemizdeki çellşkiler, terslikler her olayda göze çarpıyor durmadan. örneğin peri bacalanndakl konseri müziksever bir kişi tek başma gerçekleştirebiliyor, ama Turizm ve Kültür Bakanbğı eü kolu bağlı oturuyor. Böy le bir konseri belkl ilk kez dlnleyen Ürgüp Kaymakamı yerli ve yabancı turlstlerin ilgisl ve coşkusuyla etkileniyor, Ürgüp'ün bir müzik topluluğuyla turizm mev slmi boyunca anlaşması zorunluğundan sözedlyor. Ama turizm patlamasmdan sözse. edenler bu konulara hiç de Zelve*yl bir orkestrayla (BsşUnfı 12. sayfada) ğinmiyorlar. gezerseniz doğanın kalbine Akdağ'm doruğunda Mını söylerken, kendilerine «sesbaşka çarpıntılar da bansiz ortaklık» adı verilen bir twl sırdere'ye inen tepeleri doşıyor, doğayla müzigl birge imzalatüdığım da bildirdı laşırken blr çok resim çekil leştirmek tutkusu kaplıyor ler. di son sabah. Ünlü kemanortalığı. Zelve'de blr konser Duruşma, Sinan Kuran'ın yan cımız Suna Kan bir tepelış olan doğum tarihinin ve saçok guzel olur gerçekten. bıka kaydının, ayrıca Yagmur de, arkada ürgüp glysileriy Daha dogrusu btr muzlk fes Ticaret'in Istanbnl 2. Ticaret le halk danslan yapan detivall düzenleneblllr. Bu delikanlılar Mahkemesi'ndeki tasfiyesir» i likanlılar. Yıllarca önce Türk gazelişkin olarak ödeme plamnın Saffet Yatağan'ın otelinde tecilerinden büyuk bir grupsunulup sumümadıfımn sorul garsonluk yapıyor, yemek la Pransa'yı geziyorduk, Ge ması için 14 ekim 1982 günü saatlerinde, akşam yemeneral De Gaulle'ün konugu ne ertelendi. ğinden sonra da dans edi•larak. Paris'ln blraz öteyorlar. DEVSOL DAVASI: sinde Loire Şatolan'nda bir Akdağ etekleri de önce 5 TAHLtTE gece vardı programda. Kidavul zumayla, sonra Suna ml arkadaşlar blraz yadır• 433 sanıklı yasadışı Dev Kan'ra kemanıyla çınladı o Sol örgüt davasına Istanbul gadı, rahmetli Vala NuretSıkıyönetim Komutanlığı 2 no sabah. Davul zurnada haltin. Peyaml Safa, Refii Celu Askeri aiahkemesi'nde de kın sesi var hiç kuşkusuz ?at Dlunay huysuzlandılar. vam edüdi. Dünkü duruşmada Suna Kan'ın kemanında da Kimlmiz de buraya bir gesanıklar Galip Delibaş, Murat halkın yaratma gücünün ce ayırmanın bir anlamı olToros Gürkaya, Mustafa Dal nerelere kadar ulaştıgını du maü dlye düşündük. O gekıran, Celal Abbas Leşanof lu, ynyor insan. Zafer bayramı ceyi unutamam, Loire ŞatoJlker Alçan ve Emruüalı Çetin sabahmda Akdağ tepelerln in sorgıılan yapıldı. Sanıklar lan'nda ses ve ışık oyununu emniyet ifadeleriıun baskı al de cVivaldi»yi çalan bir kaseyrettlm ilk kez. O oyun tında almdığını belirterek suç dın kemancımız peri bacabeni bir hayal oyununa da lanndan Afyon tepelerine iamaları kabul etmediler. pöneltti Loire Şatolan'nda. Atatürk'ün Mahkeme Orhan Genç, Se. bir uzantıydı. Ülkemizln tarihsel yapıtlavim Aktaş, Turan Kanat, Gfln çağdaşlaşma amacını simrı da bu oyuna sahne oladoğan Çokçeken ve Can Acun geleyen bir olay. Ama çağmaz tnı diye başladım, Slpüçtın tahliyelerini kararlaşü dışı çabalar içinde glderek tle'den başladım, peri bararak duruşmayı 9 eylül günü bireysel kalıyor bu olaylar. oe erteledı. calanna kadar oyunlar düşBu konser yolculuğuna çıledim. İZMİR Aydın DevYol ör karken Uzücü bir olay da Bu kez Zelve'yi gezerken gtitü davası sonuçlandı. 2 no yaşadı Ankara Oda Orkestberkes böyle bir dfişe daldı lu Askeri Mahkemede yargıla rası. Çok iyi kontrbasçı Ankara Oda Orkestrasmda. nan sanıklardan 9'u 1 yılla 5,5 olan Tahlr Sümer birden yıl arasında değişen çeşitli O İlk konserin başansında hapis cezalanna mahkum edü terlemeye başladı çalgısını bu düşün de etkisi olmalı. di. 35 sanık kanıt yetersizUğin taşırken, blr disk kayması Peri bacalannda blr müzik oldu anlaşılan. Herkes efden beraat ettL restivalinin öncülOtunü hls kârlandı blran, kontrbas settiler belki de.. Dahası çalmazsa orkestrada bir boş 7ar, fotoğraf sanatçısı Ozan luk olacaktı. Degerll sanatSagdıç da katıldı bu geziye. çı dişinl sıktı. orkestradakl Ankara Oda Orkestrası*mn yerlnl aldı konser saatinde, Kızuraz resimlerini çekti bol bol. klmbillr ne ağnlar içinde, Hikmetin Yurt dışı konserlerln progaynı zamanda orkestranın doğum ramında bu resimler tcapak uyumunu bozmamanm mut yıldönümünü olacak. Gerçekten çok çarlulugu İçinde! O dellkanlıdost ve pıcı resimler çekti Ozan Sa& nın yuzünü seyrederken efakrabalanna dıç. Meğer o da bir Kapokârlandım doğrusu, orkesmüjdeleriz. dokya sevdahsıymış, İki yıltrasyonu bir yana bırakıp MERİÇ AİLES1 dır gelir gidermis peri bada her alanda tek sesll mü391982 calanna. zik oluşturmaya çaüşanlar Dönelim yine Zelve"ye. Ün düşündum. Şu konser yollü operacı Marla Callas Meeulnguna onlar da gelseydl dea'yı burada çevirdi hatırkeske..< farsmız, ünlü slnemacı Le Yağmur Askert yöneüm hiçbir sorunu cözemiyor, ne «ulusal bir nyum» yaratabiliyor, ne de «dayamsma»yı yok edebiliyor. Yetkililer, üncentn bir Içsavaşa doğnı aürüklenmis, anarşinin yayılmıs oldugunu bu nedenlerle. sıkıyöneümin ülkeyi kurtarmak için son şans oldugunu söylüyorlar. Ancak bunlan destekleyen hiçbir belirti yok. Kuşkusuz. askeri yonetim «anarşiyi» ortadan kaldırmış, sokaklarda ayaklanacak kimse bırakmamış. Ancak, «Dayanışma* bütün heybetiyle partiyi tehdit etmeye devam ediyor. «Dayanışma«mn riderek radikalleşmesine ragmen. denetim hâla ılımlılann elinde. Sendika en önemli dönüm noktasmı. mart 1981'de geçirmiş durumda. önce genel bir grev ilan ediliyor, ancak hükümetle yapılan pazarhk sonucunda Walesa grevi ertellyor. Sendika yet kilileri daha sonra yaptıklan açıklamada. genel grevin uygulanması halinde. Sovyetlerin ülkeyi işgal edeceğini öğrendiklerini söylüyorlar. # HAZİRAN 1982 Jurek'in tutuklandığmı öğ reniyorum. Hükümet aleyhtan bildiri dağıtmak ve greve teşebbüsten dokuz yıla mahkum oluyor. Mahkemesine en yakınlan bile giremiyor. Polonyalılar tam bir moral çöküntüsü içindeler. Gazeteciler görevden almıyor, Cniversiteler «temizleniyor». Herkes sahte birer pasaport edinip ülke dısına çıkabilme peşinde. önümüzdeki günlerin neler getireceğini bilemiyorum. Kimse bilmiyor bunu, Belki bir sonraki patlama daha korkunç olacak. Dokuz yıl yiyen Jurek ve annesi için ise tek umut, kısa zamanda birşeylerin olması.^ Fransızlar (Baştaırafı 12. tabaklannın kenannda ye meklerin hem Türkçe. hem de Fransızca isimleri yazılı olmasına karşıhk okuduk lanndan pek birşey anlamayan turistler dönercinin önünde tabaklannı doldur dular. Kimi yemeklere el bile sürmeyen Fransızlar dönerden başka icli köfte. sebzeli kagıt kebabt Çer kez tavugu ve patlıcan ez tne salataya ilgi gösterdiler. Fransızlar, önlerine konan 101 çeşit yemekten ancak üç beşi ile yeU nip aç kalırken. bahçenin öteki masalannda oturan Ingiliz, Alman ttalyan turistler de «yutkunop» dura yoriardu (Baştara/ı 12. sayfada) anlattıktan sonra, <Bana> diyor, en güç gelen şey yoğurt ve peynir yememek.> Bodrum hakkında llter Türkmen, <Rezalet> diyor. «Kestnlikle burada yaşayamam.» îşini ciddiye almada rekor loran Marmaris Beledlye Relsi Adil Olcay'ın sıkı kontrolü altındaki Marmaris'te aradığunız sükune tl bulduk. Kendisinden bah sedllmemesi için adeta yalvaran Belediye Reislne olan saygı ve sevgimizi dile getlrmeden Marmaris hakkında hiç bir şey yazmaya başlayamayacağımızı ona anlatmak güç oldu. Adil Olcay'ı en sık görenler kabahat işleyenler. Olmadık yerlerde, olmadık zamanlarda Belediye relslerlni karşılarında görenler tabii kl onu pek sevmiyor lar. Hatta gitmesi için Bizans oyunlanna glrişen diğer bazı yetkllilerle lşblrliğl içindeler. Ama Allah'tan hükümet yetkilileri Olcay'ın değerlni anlamışlar da bu oyunları duymamazlıktan geliyorlar. Her ay s«klz bin küsur lira maaş alan Belediye Reisini bu külliyetli parayı ha demelerine dağıtırken yaka ladım. Mannaris'te yapılan festival bu sorunlardan biri. Hâlâ üstünde en fazla konuşulan ve şiddetle tartışılan blr konu olduğu için her keslmden çok kişiyi fes tivale ait bilgi ve soru yağmuruna tuttum. Konuştuğum kişilerden edindlğim izlenim şu: Marmaris gereğlnden faz la afişe olduğu için yedl bin kişilik nüfusu olan ka,sabaya yazın elll bin kişi hücum ediyor ve çoğu perişan oluyor. Üç bine yakın yatağı olan Marmaris'in ne imar planı ne ait yapısı var. Bu nedenle çok kısa sürede imar planı gehnezse Bodrum'daki sorunlardan beteri Mannaris'te başgösterecek. Yerli turistler İçin Marmaris hiç de cazip değil. Bir kaç kez turizm bürosunun çaüşkan müdürü Mustafa Bayaafı ziyaret ederken bizlm turlstleri dinleme olanağı buldum. Gerçekten halleri perişan. Sivrisinek vızıltısından, susuzluktan ve eğlencesizllkten yakınıyorlar. Festlvallyle. turistiyle, ekonomisini ayakta tutan çaglası, defnesi ve yat yapımiyla Marmaris'l olduğun dan daha lyiye götürmekte hükümet yetkilileri çok çabuk önlem almazlarsa, orasa da Bodrum gibi herkesln koşmak değil, kaçmak İçin fırsat kollayacağı blr kasaba olarak kalacak. Ve cerçekten çok yazılc olacak, 105 fakültenin dem'in rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamadıgı belirlendi. Aynca, avukat yoklama^ Rüşvet ahrken yakalandı masına sıra geldiğinde sıra baŞişli Belediyesi Fen îşleri Şefi Cumhur Erten, iki çini uaşında bulunan avukat Rasim tasmdan rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Oz hukuken duruşmanın basPolisten verilen bilgiye göre, Cumhur Erten, Nişantaşı Vali lamadığını belirterek adım veremeyeceğini bildirdi. Bunun Konağı Caddesinde kaldınmlara çini döşeyen çini ustalan üzerine salonda görevli subayGüzel Erdoğan ve Banş Aslan'dan çahşma ruhsatlan olmadı dan giriş kapısındaki kayıtlarğı için 100 bin lira rüşvet istedi. dan adı geçen avukatın adının Numaralan alınmış 28 bin lira Fen îşleri Şefine verilirken belirlenmesi istendi ve Rasim suçüstü yapıldı. Sanık hakkında soruşturma sürdürülu. Öz olduğu belirlendikten sonyor. ^ ra öz, salondan çıkartıldı. Daha sonra sıra ile kimlikleri be 0 İstanbal Bölge Müdürlüğü kuruluyor ^ırlenen sanık avukatları 353 İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu, Istanbul'un imar so sayıh yasanın 44/a bendine gö rununun çözümü için yetkilerle doaölmış bir kuruluşa ihti re reddedilmiş yargıcın duruşyaç oldugunu beUrterek, Nazım Plân Bürosu ile çevre bele mayı açamayacagını, duruşmadiyeler imar kuruluşlarmın birleştirilerek İstanbul Bölge run hukuken başlamadığmı yok lamanın da geçerll olmadığını Müdürlüğünün kurulacagmı söyledi belirttüer ve sadece sorulduğu için adlannı vermeyi kabul et> tıklerini bildirdiler. Tek tek da büyük farklıhk aynı anlamda iurazlarla yapı(Basterab 1. Sayfada) yaratlan yoklama sırasında avukat maktadır. Bugün için %70 Bir başka ömek verelim: 25 Yalçın öztürk aynı nedenlerle oran üzerinden en az SSK yıhm doldurup emekhligini ad vermeyince onun da adı ayemekli aylığı 2500 lira Sosisteyen 5. derecenin 1. kanı şekilde belirlenerek salondemesinden memura 480.000 yal yardım zammıyla birlikdan çıkanldı. Avukat Metin Akte 11.144 lira. Gene aynı cl<ra emetli ikramiyesi ödenıtan ise, gene aynı gerekçelerle yor. Katsayı 36 oldugunda ran (%70) üzerinden ve en kendisinin duruşmayı terkededüzeyden ftavandan) cegini büdirdt bu ikramiye 96.000 TL. ar üst Mahkeme, bu konuda bir kaprim ödeyen bi r SSK sigortarak 576.000 liraya çıkacak. rar vermeden red istemi uaatalısma ise sosyal yardım SSK EMEKLİLERİ rinde savcıuk görüşUnü aldı. Sosyal Sigortalar Kuru zammı ile birlikte ayda Duruşma savcısı Mustafa Gül, mu'ndan emekli olan işdle 19.788 TL emekli aylığı baf sanık avukatlan tarafından bir rin emekli ayhklan da gös lanıyor. önceki duruşmada verilen red terpe tablosundaki sayılarla Katsaymm 36'ya çıkmasıynedenlerine ilişkin görUşlerini katsayı çarpımı sonucu he la en az aylık olan 11.144 belirtü. îstemin reddi yolunda karar verilmesini istedi. savcı saplanmaktadır. Ancak E lira, 1.729 lira artarak 12 873 yargıç Atilla Ülkü'nun askeri mekM Sandığı gösterge tablo liraya çıkacak En yüksefc savcı ve hakimlertn atanmasına su Us SSK'nm gösterge tab aylık da 3.457 lira artarak mşirin yasa hükümlerlne göre Genelkurmay Başkanuğı*nm o losüTîdaki sayılar farklıdır. 23 246 liruva vflVseiecek. BAftTTTrR PMFKLİ nayından geçerek ve şark bi» Emekli Sandıgı ayhklan iAYT.TKLART metini tamamlayarak atanmıs C*n s'ütnnan tablodski sayıtar 380'den başlamakta ve oldugunu, duruşmalar başla2654 sayılı vasa flo satrtaj dıktan sonra atanmasının, tabil l.P30'da son bulmaVtadır. nan yeni BaSKur sierorfaiıhakim ilkesinin zedelenmesi ile SSK gösterge tablosundaki lnnnın 3112.1982 tarİhirm V* hiçbir Uişkisi olamayacağınl sayılar ise 420'den başla dar uvçulanac söyledi. Diğer bir red nedeni mpkta ve 840'da son bulmak esas bnsamak olarak gösterilen duruşma aşa taaıı. Bu da Emekli Sandı göre 36 knt<!ay mnsında vareıcm delıl toplama ğı'ndan emekli olanlann ay emekli aylı&ı alanlann da sina yasal bir engel olmadığını lı>lan ile SSK sigortalılan alfMclân aylıkları etkileyebelirtti. Aynca, savaş hali hükümlerinin uygulandiğı mahka nın emekli aylıklan arasm ceV. mede sadece ilgili yasa madde lerinde sayılan nedenlerle red BUGÜNKÜ AYLIKLAR 36 KATSAYTYA GÖRE di hakim isteminde bulunulaAYLIK ORANI AYLIS ORANI bileceğini bildirdi. %60 %70 2 AVUKAT DAH.4 4.246 4.787 5.105 5.788 Öğleden sonraki oturumda, 4.282 4.820 5.752 • 6.544 sanık Orhan Apaydm. tahliye 4.324 4.878 6.400 7.300 istemi konusunda konuşurken, 4.426 4.997 duruşma yargıcı Atilla Ülkü, a7.048 8.056 vukaüar Çetin Özek ve Turçnt 4.828 5.466 7.912 < 9.064 Kazan'ı konuştuklan ve mah6.117 6.386 8.778 İ0.072 kemenin buzurunu bozdukian 6.184 7048 0.640 11080 gerekçesiyie uyardı ve ayn ay7.741 6.778 10.504 12.083 n oturtulmalannı mahkeme 7.480 8560 11.368 13 096 Baakanı Ahmet Yıldmm'dan 8.452 9.694 12232 14.104 istedi. Kazan ve özek. mahkemenin huzurunu bozmak gibi 10877 0.466 13.096 15.112 bir kasıtlan oîmadıjtını. uyan10.702 12.319 13.960 16.120 yı kabul ettiklerini ancak, oturduklan yerin karannın kenSSK VE BAĞKUR selen prim fazlasının sigor^ dilerine ait oldugunu, aksitakPRİMLERÎ talı hissesinl de işveren ödeı dirde davranışlannın kastioldu Katsaymın 36'ya çıkmasıy yecek. BağKur primlerinde^ gunu kabul etmiş olacaklarmı la SSK sigorta tabam ile taki artaşlar şöyle: bildirditer ve itiraz ettiler. KarESKİ PRİM YENÎ PRÎM şılıkh ısrarlar sürünce mahke vanmı etkileyeceğinden SSK ya gerek işcinin, gerekse işme Başkanı, avukatlann salon 1. 1.140 1.368 verenin ödedigi primler de dışına çıkanlmasını emretti2. 1.32(1 1.584 Bunun üzerine Çetin özek, inartacak. Ancak bu artış ta3. 1.500 1.800 zibatlar tarafmdan, iki kolunvan ücret olan 25.200'ün üs4. 1.680 2.016 dan tutularak salon dışuıa çıtünde ücret alan işcileri et6. 2.160 2.592 kartıldı. Hemen ardından ise, kileyecek. Bugün 3.528 lira 5. 1.920 2.304 öteki avukatlar salonu terketolan tavan öcretin işçi his7. 2.400 2.880 meve başladılar. Avukatlardan sesi 38 katsayı ile 706 Hra 8. 2.640 3.168 bazılannm salonu terkederartarak 4.233 liraya çıkaken savunma haklannın kısıt9. 2.880 3.456 landığını söyledikleri görüldü. cak. Asgari ücret alanlar îse 10. 3.120 3.744 Aynı anda, dinleyici bölümünkatsayı artışmdan etkilenme 11. 3.360 4.032 de bulunan sanık yakınlan da yecek, artış nedeni ile yük12. 3.600 4.320 sessizce salonu terkettüer. Mah keme Başkanı daha sonra görevlilerden, salon dısındakilerin de çıkartümasmı ve durusmanm huzurunu bozucu gürül (Bastarafj 1. Sayfada) terand, Filistillere br yurt> tü olmamasınm saglanmasını verilmesi yolundaki öneri ın Camp David barış anlaş istedi. Daha sonnı da salonda masını «çignedigi» ilert süyi destekleyeciğini ancak kalRiıs olan basm mensuplarırüldü. bu tür önerilere îsrail dev nın tek tek adlan sorularals BUdlride. Başkan Reagan letinin güvenlik sınırlan tutanaklara jteçirildl. ın daha önce Israil'e danış içinde yaşama hakkının da madan önerileri açıklamahil edilmesi gerektiğini söy sının «şaşkınlık ve üzUntüy ledi. (Baştarafı L sayfada) le» karşüandığı da ifade e• İngiltere Dışişlert BaFak: Prof. Hikmet Sebuk dildl. Siyasal gözlemcller İs kanhğı sözcüsü. dün yaptığı tekln. rail hükümetinin sert tepaçıklamada Başkan Reagan' IVL4RMARA ÜNİVERStTESİ kisinin, yakın gelecekte İsın planını «siyasal açıdan Atatürk Eğitim Fak: rail ile ABD arasmdaki Uiş gerçekçi» bulduklannı beProf AmU Çelebi, Diş Hekilerde «önemli sorunlara» lirterek, plarnn hemen red kimliği Fak: Prof. Öhan yol açabileceğlni belirtiyor dedilmesinin «bir trajedi» Cuhadaroglu, Fen Ede lar. olacağmı söyledi. biyat Fak: Prof. Hakkı Filistin Demokrattk KurÎsrail Başbakanı Begin Yıldız, Güzel Sanafar tuluş Cephesi lideri Havat kabine toplantısından son Fak: Fehiman Tekin. Hume tüm savaşçüan Surira gazetecüere yapüğı akuk Fak: Prof :Ergun Önem, ye'de toplanmaya çağırdu çıklamada bu önerileri ka îktisadi ve îdari Bilimler 17 BİN ÖLÜ VAR bul edecek Israilli'nin «ha Fak: Prof. ömer Faruk Bain> olacağmı belirtti. îsrail saldırısının başlan tırel tlahiyat Fak: Prof. SaBegin«bu, Başbakan olugıcından bu yana ulaşan ra lih TuŞ: Teknik Eğitim Fak: şumdan beri en üzüntülü porlan değerlendiren Lüb Prof. Ümit Ataman. günüm dedi. nan polisi, 10 haftahk lsra YILDIZ ÜNİVERSİTESt il bambardımanmda 17.825 Reagan yönetiminin îsrair Kocaell Mühendislik Fak: kişinin öldüğünü, 20.203 ki in gösterdiği tepkiye şaşırma Prof. Orhan Siper. şinin de yaralandığını dudığı kaydedildi ve ortaya çı MtMAB SİNAN yurdu. YetkUiler kitle me karacak görüş aynhklanÜNtVERStTESt zarlannda gömülenlerin mn giderilmesi için tüm dip Mlmarük Fak: Prof: Esat listeye eklenmediğini de lomatik çabalannı gösterme Suher. beUrterek verilen sayının ceği bildirildi. vurgula • Sovyetler Birllği. Baş kesin olmadığını dı. kan Reagan'ın planını, t s (Bıstarafı 1. Sayfada) a.a.'nm AP'ye dayanarak rail'den sonra reddeden Ikin tutuklama karan verdi ği verdiği bir habere göre u ci ülke oldu. Sovyet resmi Leon Ekmekçiyan hapishaluslararası terörist Carlos' TASS ajansuıda bu konuneye gönderildi. un Beyrut'tan FilistinUler da çıkan yorumda, «ABD, Ermeni ASALA örgütü üle birlikte aynldığı öne sü bölgede kendi yeni düzeninl rüldü. Lübnan'm Sesi Rad yesi teröristlerce 8 ağustos kurmayı planlıyor» dendi Carlos'un «Castro» 1982 tarihinde Ankara Esen • Mısır ın «Arapların Se yosu adına düzenlenen bir geçiş boğa Havaalanı baskmında si» radyosu ABD Başkanı belgesi ile çıkış yapügını 9 kişi ölmüş, 72 kişi de yara Ronald Reagan'ın Ortadoduyurdu. ğuyla ilgili açıklamasının lanmıştı. Güvenlik kuvvetleri öte yandan Batı Bey «ABD'nin Ortadogu sorunuy nin yaptığı operasyon sonurut'tan aynldıktan sonra la ilgili tutumunda belirli cu yaralı olarak ele geçen Atina'ya gelen FKÖ lideri bir degisikligi ortaya koydu terftrist Leon Ekmekçiyan Yaser Arafat, burada yap ğunu» ifade ettL bir aya yakm zamandan betığı bir açıklamada Filis Fransa Devlet Başkanı ri Ankara Üniversitesi Tıp tin devleti kurulması yöFakültesi Gögüs Bölümü'nde Froncais Mitterand, Reanündeki mücadelelerinda tedavi görüyordu. Leon Ek gan'm yeni önerilerini mem «tüm araçlan» kullanacak nunlukla karşüadıgmı açık mekçiyan'm sağlık durumularını söyledl,' ladı, Atina'da bulunan Mitn u n duzeidiği öğrenlldij Cerrahpasa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurettin S5zen, günde 20 sigara içen bir kisinin dğerlerinde 20 yılda 6 küo is biriktigini ve biriken isin 4 küosunun katran oldugunu söyledi. Etap Marmara Oteli saionunda dün başlayan 10. Ulusal Solunum Kongresi'nin açüışında konuşan Prof. Sözen, akciğer kanseri'nin bütü dunyada olduğu gibi Türkiye' de de olağanüstü bir artış gösterdiğini ve sigaranın akciğer kanserine yol açtığmı bildirerek. «Toplumumuzda. özellik le erkek kesiminde en çok görülen kanser türü, Akdger kanseridir. 36 KATSAYI İLE Reagan, Camp David Ekmekçiyan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog