Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

lumhurıyet 8 EYLUL 1982 2 Atatürk'ün 1934 yılı Meclısı ıçış konuşmasındaa sonıaiu jun gazeteierde şöyle bir haıer çıkar: «Dahiliye Vekâleti augun Büyok Millet Meclisinic Oazi Ilazretlerinin aUıturka rnusiki hakkmdaki irşaüann[lan Uham alarak bu afcşaınıİ3n itibaren Kadyo PrOfranıl*rından alaturka muslkinin **• mamea kaldınlmasuıı ve y*Juıj Garp tekniğiyle bestelenmiş musiki parçalarunızm, garp tekniği bileıı sanatkârlar tarafından çaiınmasım alâkadarlara bUdirmiştir.ı Böyle bır karara, Gazı'ain nutkunda belijrtiği «Bugün, acuna dinletmeye yeltenilen bizim müziğiraiz değüdir. Oııun için yüz ağartacak değerrie olmaktan çok uzaktır. Ulnsal ince d u y gulan, düşüncelerl anlatan Jıik sek deyisleri, söyleyişierl top. lamak, onlan blr gün öttce genel son rausiki kurallanna göre işlemek gerekir.» cümlelerinin, biraz işgüzarca davranılarak yarüış anlanması sonucu varüdığı kanısındayım. Efer yarulıyorsam, doğrusunu bilenlerin belgelerle bu konuya açıklık getirrnelerini dilerim. Filiz AÜLASLO.^ Band yokluğu, yapımcıları çok değerli arşivleri silmek zorunda bırakıyor Atatürk 1934 yılında şöyle diyordu: «Bugün acunda dinletmeye yeltenilen bizim müziğimiz değildir. Onun için yüz ağartacak değerde olmaktan çok UTaktır. Ulusal ince duygulan, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri. söyleyisleri toplamak. onlan bir gün önce genel son musiki kurallanna göre işlemek gerekir..» dırlar. Böylece beUti de tam an lamıyla sistemli ve bilimsei olmasa da, en azmdan iyj niyetle saklanmıs ender muzlk prog ramlan ilgisizlik ve televizyon merakı yüzünden vakmda yok olup eidecektir. kimsenin de içi cız etmeyecek mi acaba? Tvirkiye'nin müzik sorunlanrun temeîde egitimsizlikten kay naklandıgına değinmistik. ORul öncesi, ilk. orta ve lisede t>aşıboş kalraış müzik eğitinü. vüksek ögretimde de unutulmuşnu. Ege Üniversitesi dışında hiçbir Üniversitede «Müıik Bölüraü» rialıa iyisi «Müzik Fakültesi» bulunmamaktadır. üniversitede Müzik Fakültesi bulunmaytfica da. Türk Modal MüziSi. Tilrk Halk Müziği ve Türk Evrensel Müîigi üzerine arastırma, tnceleme ve kuramsal cahşmalar yapılamamaktadır. Savdı§îm« bu üç ana dal teertnde herhanEi bir çahşma yapmak isteyen olursa, bu konularda Battcteki Untversiteterde yanlmıs bilimsei tezlerp basTi.ırmak veşertr gibl olmtı? fakat tyi beslenemediğinden kısa zaman da kuruyuvermiştir. Kahmetl". Müzikolog Mahmut Ragıp Kösenühal <Gaıimihal)'m 19301ar <Ja yaymlanan yazılan, Türkiye'de çıkan ilk bilimsei müzik yazüan, arastırmalan ve eleşUrileridir. Hocamız sonrakı yıi iarda. yayınlanm sağlık nedenleriyle azaltmış ve zamanını öğ rencilerine adamıştı. Ne yazık ki daha yaşarken onu defterden silmişlerdi yaşıtlan, tilümünden sonra d3 unutuldu git ti. Ama araştırmalan ve incelemelerinin çoğundan. başta ABD'deki KongTe Kitaplıgı olmak üzere pek çok Batı kitap•ığında kaynak yapıt olaras bugün de yararlanılabiliyor (5O YtOnCE I 2 EYLÜL 1932 Gazi Hz.'ntn iltifatlan Reisicumhur Gazi Mcstafa Kemal Hazretleri. Dünya Güzeli Keriman HaMs Hanımın tazimat tclgıafma cevaben dün şu telgrafı göndermışlerdir: Kerıtuan Halis Hanuneteadiye. Temiz duygularınızı bildtren tEi yazınızı aldım. Mazhariyettniz müna.»ebet'yle memlebetiml? ve Türk kaüın\ıgı hakkındaki saygılı lntibalannı?dan ve sahsuna dalr kalbi sö?1erinizılen nıütehassis oldutn. Mütehalli oldu|unuz maddi ve manevi kıymet ve fazilet icindf mesut olraanızı dilerim Kızım.» 4 1 Gaad'nin sözleri polemiğe yolaçtı Gasa"nin sözleri son derece açıktrr. Münğimizde çağdaş bir devrim yapılması gereğini bu büyük insan iik olarak diie ge tinnektedir. Alınan karar ise, yasaklamadan öteye gitmeyen, berhangi bir atılıma cesaret edemeyenlerin alacağı türden bir karardır. Dünya yüzünde bu tur hiç bir yasaklaına karannm amacına ulaştığı görülmemiştlr. Nitekim, kısa zaman da bata anlaşılmış ve karar geri alınmıştır. Ne yaafc kı sonrato yıUarda bu olay polemik konusu olmus. bu uygulamanın yanlıüan Batı müziği ile uğraşanlann suçlanmalann a bile yol açmışür. Müzik eleştirisinde nesnelliğe ulaşamamak sorunu var. Henüz ülkemizde müzik elestirisi var denemez. Elestirinin olmadığı yerde. gelisme de söz konusu olamaz. Gazete ve derçilerde yazdığımra v«? duyduğumuz konser haberlerini ya da bazı şakacıktan çekişmeleri eleştiri saymayalun lütfen. vatuvarlann, Ünıversiteye uagîanması ile, Üniversitelerde Mü zik Paktilteleri kurulmasi apayn seylerdir. Konservatuvarlar ıvgulamalı meslek okullarjdır, ne bilimsei çalısma yapmak rorundadırlar n« de kuram üretebilirler. Bu «tercekieri •îbren birilennin bir etin çıkacagmi sabırla lunudeünekteviz. f| Yatakodası algılanan konser mahmurluğunda dülerle münasebeti bakkında blr son ferans vermek isteyenlerin hazırlaya caklarım en az beş gün önce umumi kâtipllğe göndermelert lazımdır. 7 Kuruîtay azasınm mühiro bir işi de T.D.T.C.'nin Ankara'da çalışacak umumi merkez heyetinî seçmek ve cemiyetın bütün yurda samii tpskilatını kurrnak olacaktır. 8 Kunıltayın toplanacagı gün re saat ajansia. radjro ile ve gazeteler le bildiriiecektir. 9 Türk Dili Tetkik Cemıyetinin lıami reisi Reisicumhur Gazi Mustafa Kemat Hazretleri kuruîtayda dinleyici olarak bulunacaklardir. dır öncelikle. Kendi müzigimıîin, kendi müzik insanınuzın özelliklerini, nedense kendlmı? araştıramadık busüne geiene dek. Tek tük arastırmalan ve değerli bazı yapitlan e'öz ardı etmiyorum ama bunlar yokluk denizinde yiten damlalar olnıava mahkum edilmiş calısmalar. dır. ^ Müzik Fakültesi kurulmah 0 O Arşivlemeye önem veretı tek kuruluş TRT " Gerçekte, Mtsot OmU, Buçen Ferit Kam. Refik Ahmet Sevenfil, Muzaffer Sansozen, lîlvl Cemal Erkia, Necil Kâzım Akses. Cevat Menıduh Altar, HaUl Bedii Yönetken gibı her biri kendi meslek dalında söz sahîbi müzik insanlarının yıilar ca işbirliği yapüklan. Aniara Kadyosu raüzik prosramlarını birlikte saptadıkları ve en lyi ilişkiler içinde oiduklan. bu ge leneğin günümüze kadar stirdü gü unutulmaktadır. Bugün de radyolanmızda her tür müzik programı uzmanlarca hazırianmakta, yine karşılıfclı işbirli£i Islemekte, dostluklar devam et jnektedir. Göze görtinen şu kı, ırıUziğe sistemli bicimcie yakîasan. egitici programlar hazırlayan arşivlemeye <5nem veren tek kuruîuş hâlâ radyolanmnchr. Batılı bilim adamlan ise bütün iyi niyetlerine, bütün teknik olanaklanna. bütün kuram sai bilgilerine rağmen bizi, Wzden daha iyl anlatamazlar, cok doğal ki. Şu halde Arabesk mi, degil mi tartışmasına dalmaktansa Üniversitelerde Miteikolo.«, Etnomüzücololi, toplum bilim ve ınüzikoloji, müök eîeş. tirisi, karşüastırmalı Müzik Ta röıi ve lnıramten vb. ftfbi dalların bir an önce acüması Xüı harekete ^eçelim. 2ira, Konser Kuruyuveren Müzik eleştirisi Bir başka sorun da Eleştiri de nesnelliğe bir türlü ulaşarnamak sorunudur. Henüz ülicemizde müzik eleştirisi var denemez. Eleştirinin olmadıgı verde, gelişme de söz konusu olamaz. Gazete ve dergilerde :.azdığınuz ve okuduğumuz kon ser haberlerini. ya da bazı şakacıktan çekişmeleri eleştiri 'anmayalım lütfen. Cumhuriyet Tarihimizde müzik eleştirisi zaman zaman totrmrcuklanımş, 19%0'U yıllarda ise IJhan >Iimaroğln*nun müzik eleştirileri, hırçın ve acunasız olmakla biriiirte daima nesnelliğinı korumu,, müzik yaçanunda yüksek diueyi siirekli tutturmayı amaç lamıştı. Faruk Güvenç'tn çıkar dığı Opus Dergisi de kısa ömür lü ama etkili yayınlann başında gelmekteydi. O zamanki yayınlarda hiçbir !»man « 'w üslobu da serçek bir Istanbul hanımına benzer. tertemiı mlsk çibi müzik kokulu, hafil kivrak. yumuşak. kibar. i>imser.. Ve Dişi...» gibı satırlara rastlayatnazsınız. Yukandakı sözler, eğer merak ettinizse söy leyeyim, bir piyano resitalınin e'eştiri ya da tanırma yaasından alınmıştır. Görüldügti gibı piyanistin yaptığı jçten hiç söz edUmemektedir. Konser, bir ya tak odası mahmurlugu içinde alplanttoııstır besbelli. Biraz daha ilerdeki başka bir cümle cle şoyle sona eriyor. «Scbu nıann'ın soı mlnör sonatı. içer. diği ağır problemlere merhem sürfllınüsçesine Tnmnsayarak b; lendi...'nln klavyeslnden.» Kısaca diliyle. içeriğiyle, sanatçıya yaklasımı ile epey eksiklikleri bulunan bu tür yazılar ne yazık ki günümüzde neredeyse baştacı editeektedir. ÇünkU meydan bos bırakılmıştır. Müzikle uğraşanlar kendi sorunlanna yçterince sahip çıkmamtşlar, memurlugun getirdi gi eziklik ve rehatlıkla. sh'ri görünmemeye daima özen göstermişlerdir. Böylece mürik ve sorjnlan tizerine. müzisyenlerden başka herkes ahkâm keser olmuştvır qünün Üaniarı Bîn kitap alacağımza bir kitap ahnızl öğrenmek. herkesten fa^la bilmek hepimiTin lstedijri şeydir. Kakat \ç\mîzde bunun sırnnı b'len azdır Her gün yeni bir kitap aimak, lıer gün yeni bir kitap otumak malumatınızı genlşlettirebillr. Fakat Hayat Ansikîopedisini okumak sizi bütün <itğer kitaplardan müstağnl kılar. Çünkü bu an?ikloped1 evlnize fcadar gelen bir Darülfünundur. Hayat Ansiklopedisi güzlde Wr heyet tarafmdan neşrçdilmektedir. Her bahis en yetkill kimselere yazdınlmaktadır. Onbeş gflnde bJr fasikfli halinde neşrolunur. Beher fasikülün fiyatı 25 ktıru$tur. On fasikülden meydana gelen Wrinct cilt, ciltlenmiş olarak haztrdır. Şimdiye kadar ansiklopediyl hiç almamış olanlar bu ciîdi 3.5 lira mukabilinde tedarik edebilirler % Büyük Dil Kongresi TOrk Dili Tetkik Ceıniyeti Re'?lieinden: Türk Dili Tetkik Cemiyeti ReisUŞi bütün a?aya bildlrlr ki: 1 Türk Dili Tetkik Cemıyetinin m kurultayı 1932 eylülünün son şünlerinde t?tanbu!'da Doteıabah'e Sacayında toplanacaktır. 2 Kadın erkek her turiu yurttaş T.DT.C.'nin azasıdır. Kendlsini kurultaya çağrılmış sai*malıdır. 3 Ancak kurultayda doğrudan dogruya çalışmak ve konuşmak üzere gelebileceklerin sayıst anlaşı.imak « c * kendilerlne davet kartı gönderebümek için onlann şimdiden isimlerini ve adreslerîni cemiyctin umumi katiplifine bildirmeleri rlca olunur. Umumi katiplik bürosu Dolm3bahçe Saraymdadır. Yalnız dlnlemek Uzere gelecek azaya da Saray kapısında aynca glrlş kartı verilecektir. 4 Herhangv mlUete mensup olursa olsun arzu eden diî uleması T.D.T.C.'ntn nizamnamestade yazıiıdır. Maksat şudur: Türk dlltni menşelerlne, îlmi medeni ihtiyaçlara ve roüstakbel inkişaT larına göre tetkik ve tespit etmek. 6 Bundan başka kurultavda ptimalojtfc noktadan îndoBurop^en # Maarif Vekaletinden Bütün resmi ve hususi Türk lise ve orla mektepîeriyle muallim mekteplerinde eylülün 17'nci cumartesi günu tedrisata başlanacağı ilan olunur.. Danışılmadan alınan kaTarlar Durum gösteriyor In biz so nuılanmıza sahip çıkmazsak başkalan seve seve sahip çıkacaktır ve çıkmaktadır da. En son Konsenatuvarlarm YÖK'e baflanması olayı bile, iyi ya da kötü yjjnleri bir yana, müzisy>3nlere başından danışıtmadan, ya da çok geç daraşılarak atılınış bir adım oiarak tarihe geçecektir Sadece müzik Konusunda degil, her konuda «poroklanmın» önemsemeden. onlan düşünme den karariar almayı seven bır toplumuz. Dogum kontro!ü, kür taj gibi komılann güncelliği yanında. dünyaya gelmiş bulunan «ÇocuklanmiT» ve onlann eğttimi. yetismeleri neden hiçbir zaman gündemde değil? Hiç Tnerak'.anmayîn. onlar da büvüdüklerinde' elbet intikamlannı ahyorlar ve analanna «Sftü doguracağnn» taş dogaraytlını» dedirtiyorlar ama zararlı çıkan ne sadece çoeufclar ne de sadece biiyükler. Top lum oiarak hepimiz zarardayız. «Z»r»nn neresinden dnnersek \ârdır> parolamız olsun! İLANEN TEBLİGAT BURSA BİRİNCİ İCRA MEMURLUCUNDAN Dosya Numarası 982/317 Borçlu: Hüseyin İmamoflu Bakırköy Cevizttk Reyhan Soteak No: 22/6 Bakırköy • îstanbul Bursa'da Mehmet Karadeniz vekili Avukat özer Mançılıkçüar tarafından 30.7.981. 30.8.931. 30.9.981, 30.10.981 vadeli senetlerle 103.695.00. TL.'smın tahsiU zımmmda aleyhSnizde icra takibi yapılmiş, yukanda yazılı adresinize ödeme emrt üe senet süreti tebliğe çıkantoış. ancak bu adreste olmamanız sebebi ile ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş /abıtıca yapılan araştırmada sarih adresiniz de bulunmamanız sebebi tle adresiniz mechul kalmış olduğundan ödeme emri ile senet süretlerinin tarafıruza Uanen tebliğine karar verilmlştlr. tş bu ilanm neşir tarihinden itibaren otuz gün içinde borcu ödemeniz, oorçlu olmadığımz borcu itfa veya ünhal ettiğinize dair bir itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte yirmi gün içinde bir dilekçe ile tetkik mercil haklmliğtne blldlrilerek merciden itirazınızı kabulü hakkında karar getirmeniz. getirmediğiniz takdlrde cebri icraya ve bu senetlerdeki imzalar hakkmda bir beyanda bulunmak tstlyorsanız, yine bu ilanm neşir tarihinden itibaren ylnni gün içinde icra dairesine dilekçe ile açıkça bildirrneniz. aksi halde cebri icraya devam olunacagı keza Bursa As. 2. Hukuk Mahkameslnin 19.1.1982 tarih ve 982/47 esas 44 sayıh karan ile Bakırköy 3 İcra Memurluğunun 982/64. T. sayılı dosyası ile seksenbin lira değerindeki menkııl mallannızın ih. haciz edilditi hususu. bu ih. hacze karsı bir diyeceginiz varsa bunu sebepleri ile birlikte 18 gün içinde icra dairesine bildirilmesi ÜK'nun 262. maddesi gereğince tarafmtza tebüğ oltmur. 26.8.1982. (Basın: 20951 5816) ^ Silinen arşiv bantlan Yenilenmeyen mskinelerle. es kimiş, kullanıla kullanıla esnemi» bandlarla çalısan radyo yapımcılanmız, yıllardır band yokluğundan. yenl proeTam üre tebümek için çok deŞerli arsıv bandlannı siltnek durumunda 9 NİSAN 1953 Mahmet Ragıp Hoca » nl san 1953'de Ankara Devlet Konservatuvan'n da ögrencilerl ile birllkte. Mahmut Ragıp Hoca'mn 1930larda yayınlanan yazılan, Turkiye'de çıkan ilk bilimsei müzik araşürma lan ve eleştirileridir. SATIL1K BAHCEL1 EV (ESKİŞEHIRde) Eskişehir Çifteler Caddesi Alanönü duratında, cadde Ü2erinde bultman üç cepheli 287 m2 alan üzerine inşa edilmiş bahçeli ev sahibi eliyle acele saühktJr. Müracaat: Eskişehir Tel: 14077 lstanbul Tel: 2732 80den Aykut BANKERLER" BANKERLER" HiSSE SENETLERİ HiSSE SENETLERi .TAHVLLER TAHVLLER ARANAN HÎSSE SENETLERt ANADOLÜ CAM BAGFAŞ ÇÜKÜEOVA ELETKTRtK KOKDSA NASAŞ NUH ÇtMENTO OLMUK SARKÜYSAN StPAŞ TOZ METAL MEBAN Para Dergisl Türkiye'nin en Önde gelen flnans derglsi Sermaye ve para piyasalan Bankacılık ve bankerlik sektörten ve Tiirk ekonoroisimn gldişau hakJanda etraflı ve »ydtnlattcı bilgiler verir. Memleketlrrüzın başhca yönetıcjlerinin görüş ve önerilerinl her sayısmda sizlere sunar. Avda bir kez yaymlanır. FryaU: 200 TL. Para abonelerine aynca MEBAN Sermaye piyasası bültenl ücretsiz gonderilmektedir. Kısse Sened] Nedır? Fiatt: 25 TL. Tahvil Nedir? Fıatı: 23 TL. BİTTİ NEBAN MENKUL ' DEGERLER BANKERLlKve FtNANSMAN A^. GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞI SEMPOZYUMU VE TARIHİ KONYA YEMEKLERİ YARIŞMASÎ 10 11 EyKil 1982 KONYA StZLERt DE BEKLÎYORUZ Konya lurizru rizm Vakfı Derneği Konya Kultur ve Tu(Cumhuriyet: 5764) AFŞlNELBtSTAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Müessesemız Elbistan Maden Sitesindeki Sosyal T » sislerde Proje ve Teknik Şartnamesi ile Genel Şartnamesıne göre iki adet bankolu vitrin, dört adet k ü ç ü i vitrin, Amerikan b a r bankosu, büyük vitrin, orkestra köşesı. dairepısti, iki adet petekü büie (Buzdolabı ustü), sablt ve hareketli banko, sınema salonu ve WC giriçi, oyun salonu ve WC giriş dekoru. vestiyer bankosu VB elbise askılığı, büfe bıızdolabı Ustü doğramalan, iki adet meşin akardion kepenk, asansör boşluğu alın duvar kaplaması (petek), yemek salonu WC giris dekoru, Aaerikan b a r yaptınlacaktır. 1 B u işe ait Şartnameler AEL MUessesesi Ticaret Şub e Müdürlüfünden. T K İ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesl Başkanlığmdan Venimahalle/ ANKARA, İstanbul'da Beyoğhı îstiklaı Cad. Odakule î ş Merkezi K a t : 12 N o : 284283 d e T K Î tstanbul Satınalma Müdürlügü'nden Bornova/taÖB'dc Erzane Mah. 78 Sok. No: 3 de, Ege LinyiUeri îslettnesi Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğü'nden bedelsie temin edilebüir. 2 Teklif zarflan en geç 22 EYLÜL 1982 Çarşamba gttnü saat 14.00'e kadar AfşinElbistan Linyitleri tşletmesi (AEL) Müessesesi Genel Muhaberat Servlsıne teklif mektubu, konusu y a a l a r a k verilmiş olacaKtır. " 3 Geçici teminatt olmayan w telgrafla yapüaa nrtlr». caatlar fle postadaki gecjlnnell teklif mektuplan o a zsrt itfbare alınmavacaktır. 4 Müessesemiz 2490 Sayılı Yasaya tabil degödiT. (Basın: 20615) 5813 İLAN tSTANBUL YEDtNCÎ ASLİYE HUKUK HAKIMLİGİNDEN Dosya No: 1981/243 Davali: Fazü. Ugur Elazıg iii Baskil ilçeâ Karakaş koyü balkmdan olup Adana lli Kiremithane maballesinde oturur. Davacı Şefika Uğur tarafından davalı Fazlı Uğur aleyhine açılan boşanma davasmda.Elazıg ili, Baskil ilçesi, Karakaş köyü halkından olup Adana Ui Kiremithane mahallesinde ikamet ettiği bildirilen Hasan oğlu 1938 D.'lu Davalı Fazlı Uğur'un adresinin meçhul bulunduğu zabıta tahkikatı münderecatından anlaşıldığmdau hakkındaki dava dilekçesi ve durusma günü Uanen teblig edilmiş duruşmaya gelmediğinden kendismi bir veKille de temsil ettirmediğinden hakkmdaki gıyap kararmm da Istanbul'da çıkan ve trajı yuksek gazetelerden biri ile Uanen tebliğine karar verilerek duruşma 6.10.1982 saat 11.40'a bırakılmıştır. Davalmm. mezkür gün ve saatte duruşmada hazır bulunması, itiraz etmesi veya kendisini yetkili bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmayS giyabmda devam oîunacagı hosusu gıyap karan tebligi yerine kaim olmak üzere Uan olunur. 97.1982 <Basm: Ö123>5821 451250 I5hatt Kayıtta Sermayesi: 500.000.000 TL. Ödenmiş Sennayesl: 300.000.000 TL. MERKEZ: Istiklal Cad. Odakule Iş Merkezt No: 286/A Tel.: 45 12 SO (10 Hat) Telex: 24124 MEBAN TK Taavü, hısse senetlert ve mevduat sertifikalannı alınz ve satanz. Bu konulara tlışkln tüm ışiemlerinizde MEBAN uzman kadrosu hizmetimzdedir. ÎLAN 2. ASLtYE HUKUK UAKtMLIĞINDEN) 9g»o« ZlOjOn h«r cufiM htn »81 450 Davacı Saime Akarca vekili taraiından davalı Sacuic Akarca aleyhine açjlan boşanma davaa sonunda; Mahkemeıaıaien verüen 28.4.1982 tarihli ltararda: lstanbul, Fatoh Karagümriik. Mimar Sinan Maiı. Cüt 3. Sayta 121, Kiitük SJra No: 32'de nüfusa kayıt L davacı ile öavalının BO ŞANNULARINA, davacuun yaprmş oldugu 3270. lira mahkeme masmlmın davalından tansili tia davacıya verümesine, 5090. lira ve fc\let ücretinin davaüdan tabsüi ile davacıya verilme sine kamm yolu açık olmak üzere karar verilip dava vekiünin yüzttne kar şı davahnın gıyabında mah kememizden verilen karar hüküiTi hiüasası yerine kaim olmak üzere ilan olu ymruu panatyon 19.900IL. MARMARİS SultanSarau Motel 19.900.TL OTEL p«»*on 18.900TL. MAKÜOTEL 30000TL. 21.900.TL Datça Aktur da Villalar «61107461822661 22 81 ıt.26105 tfoat Alnntur 37« OT nnr. (Basın: 9076) *«0» ILAN KABTAL 1. SULH HUKUK HAKtMLİĞlNDEN 1982/493 tstanbul, Kartal, Maltepe Cevizli, 019/01 e l t , 80 sahife, 68 kürtikde nufusa teyıtlı bulunan Mustafa ve Emirî'den olma mahçur 1937 D.lu YILMAZ \TEŞ VE 1939 DİU ŞAHİN ATEŞ M.K.nun 3bii. maddesi gereğınce hacır aitına alınmasına. lstanbul Faöh Pener, Mültüali Mahallesi 92 cilt 41 sahife, 11 kutükde nutusa kayıtlı bulunan Mustala ve Emine'den olma 1949 D.İU kardeşi SOLMA2 NtTRMAN vasl oiarak tayin edümiştir t l a n olunur. (Basıa: 9106) 5&18 tLAN BLRDUR ASLTTE Tîa\RET MAHKEMES1 HAKtMLtGtNDEN 1982/367 Mudullar Sanayı ve Ticaret Koü. Şti. konkoroo< ta komiseri Avukat Erol ' Palaz tarafından karar ve\ rilmek üzere konkordato dosyası ve rapor mauketaeye ibraz edilmekle: Mudullar Saoayi ve Ti) caret KoU. şa."nin konkor • dato isterru haktanda ka' rar vermek üzere durusma 175.198^ gunu saat lO.UCa bıratobmştiT. ltiraz etznek isteyen ala caklılann haklannı savun mak jçin 17.9.1983 günü sa at 10.00'da duruşrnada hazır tmlunabilecekleri ilân olunur. 31^.1982 (Basuu 8000) 5811 BAKIBKÖY 4. ASLtYE HUKUK HAKİMLIĞİNDEN GIYAP KARARIN1N İLANEN TEBÜGÎ Dosya No: 1981/289 Muhatap: Kamil Kaya Inönü Mahallesi, Mektep Sokak Eski No: 15, Atışalan • Esenler . Bakırköy Tebliğ olunan: Davacı Selma Kaya vekili Av. S. Yalçm Uludag tarafından aleyhinize ikame edilen boşanma davasmda adresiniz meçhul olduğundan dava dilekçesinin Uanen tebligiue ve bu usulle tebllçat yapüdığından dunışmaya icabetmediğinizden bu kerre gıyap karannın da ilanen tebliğine karar verilmiş bulunduğiındin bu kerre duruşma gunu olan 4.10.1982 günu saat lı.oo'de doruşmaya bizzat veya sizi temsile yetkili bir vekil marifetiyle duruş^ maya gelmediiriniz takdirde duruşraanın gıyabuiMida icra edileceği. gryap karan yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ oltmur. (Basmi &0©9) . S819 KADIKÖY S. ÎCRA Î.ÎENKUL SATIŞ İLAN1 9B1/U731 Ta!. Mahcuz olup satümasına karar verüen 131.000 TL. değerinda 50X100 ebadında el havlusu 240 adet, 20 adet aüz desen bomoz kadife âüz ve islemeli desen, 10 adet bornoz düz ve islemeli desen 10 t&kım. 1 takımda büyükten küçü|e doğru tiç boy tencere emaye desenli olup halen buhınduklan GAT.KKŞ TİCARET Altıyol Kırtasiyeci Sok, Ekşıoğlu t ş Hanı No: 33'de 165582 günü saat 17 ile 17.15 arasmda ibrinci satış yapıîacaktır, bu saöşta muammen kıymeün % 7S1ni buimaz veya s lıcı olmazsa 175582 günu aynı yer ve aym saatte ikinct sstış yapılacaktır. Bu sabşta en çok bedel vereae ihale edilecektır. Satış peşin para ile yapıiacaktır. Dellaliye ve damga resmı pulu bedelleri miişt«rlye aıtttr. ilan olunur. (Basm: 908B) SSU i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog