Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLÜL 1982 Cumhunyet 7 Yeni Galata Roprusu eskisinden 30 metre icerde yapılacak lstanbol Haber Servisl Yenı Galata Koprusunun ya pılabıhrlık etudu, proie ve muhendıslık hızmetlerı ve mşaat süresınce kontrolor luk hızmetlen ışının sozlesmesı dun Karayollan 1? Bolge Mudurlugü üe lngı lız Mott Hav And Anderson lnternatıonal Ltd fırması arasında ımzalandı îngılız fırması ıhalevı 313 7 nulyon lıraja alnuştı Sözleşmeyı ımzalavan Ka ravollan 17 Bolge Müduru Yaman Kök. Karayollarınm «had «afhada teknik perso nel açığına» ragmen böjle bır hızmetı yurutmekten mutluluk duvdugunu behrtırken Îngılız fırmasının > etkılısı Bobert Bresf ord da <Eski köpru son dere ce guz«L tstanbul a uzun yıllar hinnet etmış Bunun biHnciyle, hazırladığı mız. projede kfiprunun çev rtsin© uyumunu gözönunde tutacağız» dedı. Beledıye Bişkan Yardımcısı Saim Ulusan, •Belediyenın. ye ni koprünün yapımıyla es ki köprünun yukünden kur tulacağım» belırttı Eskısıne gore Halıç ta rafına dogrru 30 metre ka dar ıçerde mşa edılecek koprü 3erden 8 şontten oluşacak 460 metre uzun luğunda ^e 35 metreden fazla gemşlıkte olması planlanan köpnınün altuı da 80 ve 20 metre genışU ğınde ıkı goz bulunacak Yenı koprünün hızmete gır mesmden sonra Karakoy koprüsü yaya trafığıne açık tutulacak, ancak hiçbır masraf j apılmayacak Öm ru tükenınce de sokulecek. Vefat ve Başsağlığı Olkemiz 6anayî ve ücâret hayatına büyük katkıîarda buîunmuş» şirketlerimiA büyüğü, iyiliksever insan DURMUŞYASAR ın vefatını büyük bir teessürile öğrenmiş bulunuyoruz. Kederli ailesine, mensuplaj'imıza ve camiamıza başsağlığı, mertuıma Tanjı'dan rahmet dileriz. Yaşar Holding Toplulugu Şirketlerİ Vefat ve Başsağlığı Vakıflanmızın kurucusu, hayırsever büyüğümüz» iyi ınsan. DURMUŞYAŞAR n vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı, merhuma Tanrı'dan rahmet dileriz. Yaşar Emekli ve Yardım Sandığı Vakf ı Yaşar Eğitim ve Kültür Vakîı Taksim üst gecidini bir banka yaptınyor tstanbm ttabcr S^rrlsl tstanbul BeVsdıjesl'nia. yeterli bulçesı olmadsgı Içtn refclam karşılığı olaıak bir bankaya >apUracaJı Taiisım yaya ust geçldınin temeü dün düzenlenea bır toreole atıldı 5o metre urunluk, 4 60 metre yükseldüt •e 4 metre gemşliktekı Taksim v yaya Ust geçidi yaklaşık 13 mıljona malolacak. Dün temeli atılan geçıt dışırt da, aynı yontemle, Beşıictaş Pazar çüoşı, Osmanbey, Kabataş, Sırkecı Araba Vapuru iskelesı onü, Fmdıkzade, Harbıye, Ka dıköy Mıgros 6nü, Kadıkoy Kızıltoprak ve Karakoy de de üst gaçit yapüması planlands Dünkıi torende bir fconuşma yapan ve temele ilk harcı atan Islanbul Beledıye Başsan Yardımcısı Salm Vlusan, konuya iiışkm şu bılgıierı verdı tstanbul'da bulunan btıtun bankalara çağn vapılnuş \e reklam fcarşılığı üst geçU vtptınlması ıstendıgl açıklaamışur. Reklam karşüıgı ola rak vaptınlacak olan bu jaya ust geçidının IsUnbul'umuz içın hajırlı ve nçurlu ohnasuu dıleıim.» Vefat ve Başsağlığı Türk ekonomik hayatına büyük hizmetler verrrîiş,' kıymetli büyüğümüz DÜRMUŞYASARim vefatrm derin bir teessür ile öğrenmiş bukmuyorıız. Merhumun aziz na'şı 3 Eylül 1US2 Cııma gunü ^bugün) Karşıyaka Osmanpaşa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Kabristanı'na detnedileccktir. Kederli ailesine, mensuplanmıza ve camiamıza başsaglıgı, merhuma Tann'dan rahmet dileriz. Yaşar Holding tştirakleri Merisupları BELEDİYE PAZAR GÜNÜ GEREKU TELEFON NUMARALARIN1 AÇIKLADI isUnbol Haber Serviri tstaabul Beledıyesı'nden yapılaa açıklamada, o eylıil pazar gunu sokaga çıkma yasağı süresınce ıtfaıye, saflık, cenaae, su, eleatnk, havagazı gıbı âcıl hızmetlerto ilgilı olarak gorevlı parscKielln yurttaşlardan gelen baş vurulan anında karşılayacagı, ıstekleri yerıne getıreceğı bıldırüdı. 4 eylül cumartesi günü tUm dükkanlann aüşvenş içın 2200 ye kadar sçüt bulunduruiacagı bellrtilen açı^lamada, tırmlan n tam kapasıte üe çaüştınltn^Mmn beledıye şube mudurlen ve zabıtası uralıncian butua gün deneüeneoeğı bildlnldi Soksğa çıkma yasağı sureBinde kentte gömu yapılamajacagı da belirtılen açıklamada, ancak beledıye tabibhğmden alınacak olüm raporu Jİe cenazelerın istek uzenne soğuk hava depolarına nakhne inn verllece&ı de bıldınldı. Istanbul Be ledlyesi'nta yasak süresınce âcıl hlîanetlerle ılgüı olaraS yurttaşlann başvuracajj telefon numaralan şöyle: Istanbul Bel«dı>esi Metkeı NÖbetçl AMütUgl' 27 8S 16, Be. ledlye Zabıtası: 27 57 00, tSKt Genel Müdürluğü: 49 79 05 45 53 74, Eltktrik anzalan için: Beyothı: 40 21 10, Istanbul: 28 «2 74, Batarköy: 71 11 80, Kadık«y. 38 85 80, Havaga» anzalan Içto, Bevoğlu: 43 14 83, I v tanbul: 2« 24 05, Knrbalıdere : 39 46 48, Cankurtaran MerkeıIrri; Fatlh: 21 15 95, Beyogln : 44 49 98, Uskudar: 33 04 01, Itf»lye: 24 11 24, Cenaıe tşlen: lstanbul ?5 98 22, Be>oğlu 61 00 25, Kadıköj: 33 12 76. Vefat Kodos eşraîiTîdan, merhum ^Iustaf a Kaptan ve merhume Ayşe Dîlberln ©ğlu, Hikmet Yaşar'ın sevgili eşi; Yaşar Holding YÖnetim Knrulu Başkanı Selçuk Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan , Vekili Selman Yaşar ve Güler Yaşar'ın kıymetli babalari; Zuhal Yaşar ve Necla Yaçar'ın kayınpederleri, Emine Feyhan Yaşar Selirrr Yaşar, ldil Yaşar, Serhan Yaşar, Serra Akbaş ve Atilla Akbas'm sevgüli dedeleri; hayırsever insan, babamız, ^ vefat etmiştir. Aziz na'şı 3 Eylül 1982 Cuma günü (ongün) Karşıyaka Osmanpaşa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda ^ 3 l l ü k t i rabmet eyleye. DURMUŞYASAR Ailesi NOT; Ç»çek fönderılmemeıi, orzu eîenferrf» Türk Eğ/tım Vakfı'na bagıjto bulunmdfori cîco
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog