Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 3 EYLÜL 1982 EKDNOMİDE GÜNÜNAYNASI Kurul toplantısında, faaliyet raporu ele alınacak, 19821883 faaliyet dönemi ile ilgili gelir ve gider bütçeleri onaylanacak. 257 Oda ve Borsadan 998 delegenln kablacağı Genel Kurul'da daha sonra Birlik Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçlmi yapılacak. Odalar Birliği Genel Kurulu 11 eylül'de foplanıyor ANKARA, (JULJ Türkiye Ticaret, Sanayi. Deniz Ticaret Odalan v e Ticaret Borsaları Blrliği"nta 37. Genel Kurulu 1112 eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Türklye Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yazar'ın açış konuşmasıyla başlayacak olan Genel 8 ildeki Kastelli şubelerinde işlemlere bugün başlanıyor Tasarruf sahipleri, Izmir ve Frankfurt dışındaki Kastelli şubelerine bugünden itibaren başvurarak belge alacaklar. ANKABA, (ANKA) Banker Kastelli'nin îzmir ve Prank furt şubes! dışında kalan diğer şubelerinde de işlemlere bugünden itibaren başlanacagı açıklandı. Bakanlar Kurulu karanyla görevlendinlen ve 40 sayüı kanur. hükmünde kararnameyle oluşturulan 1 nolu menkul kıymetler kurulunun Besmi Gaze te'de yayınlanan duyurusuna göre. işlemlerine daha önce başlanan İstanbul Bahçekapı Şubesine üaveten Kadıköy, Şiş li, Elmadag v» Bakırköy ile Ankara, Bursa, Konya, Sarnsun Kayseri, Eskişehir, Antalya ve İçel şubelerine de tasarruf sa hipleri bugünrien itibaren basvurabilecekler. Buna göre, bankerin sâzkonusu şubelerine yatınlan ve anapara karşılığında kendilenne mevduat sertifikası faiz kuponu veya faizi üzerinde belirtümiş mevduat sertifikası ve rilmiş bulunan tasarruf sahip leri, ellerindeki menkul kıymet lerla bankerden almış oldukları garanti belgesl veya yasal menkul değer satış makbuzuyia bırlikte adı çeçen şubelere şahsen başvurabılecekler. Ibraz ediien belgeler muhasebe kayıt lanyla karşılaştınldıktan sonra kendilerine ana paralarının bankalar tarafından tam olarak geri ödenmesi veya anapara kar şüığında mevduat hesabı açtırmalsnnı, j"a da yeni mevduat sertifikasıyla değiştirilmesinı saglayacak belge verilecek. Mevduat sertifikası, tahvil veya bunlara ilişkin faiz kupon lanm sözkonusu şubelere emanet olarak bırakarılar da bugün den itibaren şahsen basvuruda bulunabilecekler. Duyuruda, l nolu menkul toy metler kurulu işlemleriyle ilgili talepname ile başvuru süresinin sona erdigi, kayıtlar ve gönderilen talepnamelerle tasarruf sahibinin 28 Haziran tarihinden önceki faiz alacaklannın hesaplanarak, Resmi Gazste'de yayınlanacağı bildirildi. Banker Kastelli'nin Iznur ve Almanya şubeleriyle tahviller konusunda yapılacak islemlerin programm:n en kısa sürede açıklanacağı belirtildi. Bankalan millilestiren Meksika yeni önlemler düşünuyor Ekonomi Serrlsl Petrol gelirieri düşünce dış borç batagına saplanan ve neredeyse «muflis ülke» durumuna gelen Meksika'da son bir ay içinde alman bir dizi parasal önlemin ardından son olarak da tüm özel bankalar milüleştirildi. Acü olarak büyük çaplı taze paraya gereksinme duyan ve bu amaçla IMP*ye başvuran Meksika Hükümeü"mn. bankalann millileştirilmesinin ardın dan ckemer süana»ya dönük yeni önlemleri açıklaması bekleniyor. Meksika Devlet Başkanı Lopez Portülo tarafından yapılan acıklamada. yabancı bankalar hariç ülkedeki tüm özel banka lann millileştirildigi ve aynca bundan böyle döviz girişçıkısmda sıkı bir denetleme mekanizmasının oluşturulacağı bildiriîdi. Portillo millileştirilen ban kalann sahiplerine «adil tazmi nat» verileceğini ve ödeme pîanınm daha sonraki günlerde açıklanacagmı da kaydetti. Millilestirme karanndan önce kongre'cle yaptıgı konuşmada «Bankacılann halki yağmalamasma re soynp sogans çevirırelerine bnndan böyle brtn %erilmeyecektir» diyen Portillo, bu alında getirecekleri yeni ön lemlerlc bankalarm kendi çıkarlariîiı, ülkenin ve halkın çıkarlanndan üstün tutmalanmn önlenmis olacağını söyledi. Bankalarm buşrüne kadarki tutumunun spekülasyonlan ve sermaye kaç:«rını hızlandırdığını söyleyen Portillo, «Ülke dı5inda garn menkuller Mtn B> Iınsın diye, dövfelerimfcdn riden gitmesine izln vercntfyiz. Bankacüar kendi çıkarljuı için bizi sorup soğana çeviriyorUr. Anu Meksika daha tükeıanedl, Bankalar operasyonu ya şlmdi yapüır, y» da treni tamameo ksçırmış olornz» dedi. DİGER ÖNLEMLER Meksika'da bankalarm mflllleştirilmesüıden önce ahnan önlemler ise şöyle sıralanabllir: • Ülke parası pezo yUade 50 oranında devalüe edlldi. • Moratoryum ilan edilerek dış borç ödemeleri üç ay sürBy le ertelendi. • Konvertıbileteye geçis sürecinden geri dönülerek. üç kat lı kur uygulamasına geçildi. • IMF, ABD ve diğer Babh bankalardan yeni krediler i& tendi. • Bir rergi paketi hazırlana rak. bir yanda alım gücünü art tırmak için gelir vergisi oran lan düşürülüTkm, diğer yanda yatınm yapan ve dış borcu olan çirketîera vergi kolaylıklan getirildi. Yoğun bü nakit sıkıntısı ve ekonomik çöküntü ile karşı karşıya bıüunan Meksika'da 1950 başmda yüzde 20lerde sevreden enfla55T)n oranı bugün yüzde İOO'Ü aşm:ş durumdsL. Meksika avnca, bir yıl için de 81 milyar dolara ulaşan dış borcuyla bu alanda dünva rekorunu Brezilva'nın elinden almış buhmuj'or. Meksika hüHimetinin, tüm özel bankalan miUileşürmesinin ardmdan Meksika Mer kez Bankası Başkanı istifa et Sanayi kesiminin dış ticaret açıgı kücüluyor AXKABA (THA) Ocak haziran döneminde sanayi keslml dış ticaret açığınm geçen yılm aynı dönemine göre yüzde 36 oranında küçüldüğü belirlendi. Devlet tstatistik Enstitüsü'nün verilerlne göre, 1981 yüı ocak naziran döneminde 1 milyar 859,5 milyar •dolar olan sanayi kesimi ithalat ihracat farkı bu jyüın eşdöneminde 1 milyar 189,4 milyar dolar düzeiyine indl. hçî dövizi girişi geyn yıla göre 46 milyon dolar azaldı ANKARA, (•*.) Işçi dö viz girisi bu yılın ilk altı ayında toplam 905 milyon 507 bin dolar oldu. Geçen yılra aym döneminde işçi dö viz girişi toplam 951 milyon 678 bin dolar olarak gerçekleşmlştL İşçi döviz girişi bu yılın ocak ayında 149 milyon 175 bin dolar, subat ayında 130 milyon 833 bin dolar, mart ayında 147 milyon 318 bin dolar, nlsan ayında 152 milyon 428 bin dolar, mayıs aymda 160 milyon 138 bin dolar ve haziran ayında da 165 milyon 615 bin dolar olarak belirlendi. Geçen yüa oranla bu yılın aym dönem lerinde işçi döviz girişterinde azalma gözlendi. 1981 yılmda işçi döviz girişi toplam iki milyar 489 milyon 622 bin dolar olmuştu. Sovyetler'le ticarette klıringin bazı mallarda sürmesi isteniyor İZMİR (Cnmburiyet Ege Bürosu) Sovyetler Blrliğl İle 1983 yılında başlayacak olan serbest döviz uygulamasının sürdürulmesi isteminin Mallye Bakanlığı tarafından «kabnl» gördüğü öğrenildi. Maliye Bakanlığı, Sovyetler'in petrol satışını kabul etmesi halinde bu ödemenin özel bir hesap duzeni içinde Türkiye çıkışlı bir kaç malla ödenebileceğini bildirdL Yaş Meyve, Sebze îhracatçıları Birliği, Türkiye'nin toplam satsuma ve 11mon ihracatmın yüzde 75 lnin Doğu Bloku ülkelerine yöneldiğinl ve serbest dö viz uygulaması sonrası Türkiye'nln tspanya ve Italya' ya göre üstünlüğünün ortadan kalkacağını bildirdiler. Söz konusu ülkelerin Doğu Bloku ülkelerine 810 ay vadeli mal verdiğine dikkati çeken Birlik yöneticileri. «Türkiye'de uygulanan 4 ay vadeli ihracat kredisi ile etkinlik saflananıayacagını» vurguladılar. Menkul kiymetlerin borsaya kaydedilmesi kosulu getiriîiyor ANKARA, (CumhuriTet Bflrosn) Maliye Bakam Adnan Başer Ksfaoğlu'nun sermaye pı yasasında yeni düzenlenıelerın yapüacağı yolundaki açıklamasından sonra Maliye Bakanlığı vs Sermaye Piyasası Kurulu tarafmdan Menkul Kıymetler Borsası yeniden düzenleniyor. Bu amaçla 1929'da çıkartüan borsalar yasasında değlşiklik yapılacak. Yeni düzenlemede piyasada serbestçe alım satıma sunulacak olan menkul kıymet lerin borsaya kaydedilmesi koşulu getiriîiyor. Halen yürürlükta olan yasanın günün gereksınimlerini kar şılamadığını bellrten yetkilüer hisse senedi ve tahvi] alım satımlannda borsa işlemlerinın jaygtnlaştınlması gerektiğini belirttiler. Bu amaçla yuriitülen çalışmaîarda «Aıle şirketlerinin» menkul kıymet alım ve satımlanm kendi aralarmda «fiıli» olarak yapmalarının önü ne peçmek amacı güdüluyor. Sermaye piyasası ve Maliye Ba kanlıgımn ortaklaşa yürüttügü hazırlıklarda borsalar yasasında yapılması düsünülen değişiklikler su flkeleri kapsayacak. • Menkul kıymet ihraç eden şirketler, bunlan kurulacak olan menkul kıymetier borsasma kaydettirerek işletecekler. 0 Menkul kiymetlerin satış değerleri oorsa tarafuıdan sunu ve isterne göre saptanacak. • Borsada menicuı kiymetlerin degerleri gttnlük olarak belirlenecek ve fcamu oyuna duyurulacak. • Borsalar menkul kıymet. ler istemlenni de kabul ederek alıcı ile satıcı arasında ilişki kurulmasım sağlayacak b'nlemleri alacaklar. •Şirketlerden Haberierm Ekonomi Servisi Kale Grubu'nun Çan'da yeni bir seramik fabrikası daha kuracağı bildirildi. Çanakkale Seramik Genel Müdürü Süleyman Caner, 1,5 milyar liraya malolacak tesisin temelinln 10 eylülde atılacağım söyledi. Çanakkale Seramik Fabrikalan konusunda da bilgi veren Caner, kuruluşun 65 bin kişiyi istlhdam ettiğinl, 100 büyük flrma arasında 13. sırada yer aldığım söyledl. Kale Grubu Çan'da yeni bir fabrika kuruyor Prof Jan Tinbergen: Azgelismis ülkelerde emekyoğun isletmeler desteklenmelidir, % İktisatçı Theo Ruyter ise Frof. Tinbergen'in önerisini «azgelismis ülkelerdeki fakirüği yenmek değil, Batı için yeni pazarlar bulmak» çabası olarak eleştiriyor. özel yatmmları artırmaİD, sanayileşmiş ülkelerde ise «İstlhdam Operasyonu» programıru uygulamak gerektiğini savunan Tinbergen, uluslararası işDölümünü geliştirme konusunda da. «Bu geli.şmeye, ekonomik himayecillğe hızlı bir blçfmde son vererek diğer bir deyisle Üçunctt Dflnym tilkelerinin üriinlerine pararlanmın açarak katkıda bulunabillriz, az miktarda sermaye fakat yoğun isgücü ve dogal kaynak gerektiren ürünleri Avrupa'da üretmek yerine, az gelismiş ülkelerden ithal etmek nssal (rasyonel) olacaktır. OeliştnLş ülkelerde ise, daba ziyade serm»yeyo|run faaliyctlere teşvik edilmelidir,» görüşünü savunuyor. Tinbergen, gelişmlş ülkelerde istihdam sorununun çözümü için hizmetler kesimlne ağulıfe verilmeslnl önerirken, tasfiye edllmeslni Istediği sermayeyoğun olmayan (tekstll, giyim, deri, ayakkabı vb.) sanayilerin işsiz bıraktıgı işçilerln de nltelikstz lşgucüne gereksiniml olan ya da lhracata yönelik sanayilerde. kentlerin yenilestirilme işlerinde, malullerüi ve yaşhlann bakımı veya llfcöğretim ve ilköğretim öncesi eğltimde istihdam edilmesi gerektiğini söylüyor. Gene aynı konuda bazı sanayilerde İkinci bir eklbln çalışmaya katılmasını ve belll bir anda, bir önceki yıla ya da döneme oranla daha çok personel çalıştıran şirketlere <ls priml» veriUneslnl savunuyor. (*) (**) Bu makalenin aslı «Revue Economlqae, vot 32, no. 3, mai 1981, Presse de İa FNSP, Paris» de yaymlandı. Bu yanmn aslı Theo Huyter tarafından IFDA (Kalkınma Alternatirieri Cluslararası Vakfı) yayın organına gönderilen mektnptnr. Meksika örne^inde suçlu kim? Ekonomi Serrtsl Petrol gelirine ve Batı'nın bol keseden sağîadığı kredilere güvenerek iddialı yatırunlara yönelen ve başarabılecetinden çok daha yüksek büyume hızlanna heves eden Meksika, sonunda kaçınümaz gerçekle yüz yuze geldi. Meksika örneği, pet rol kaynak lan bol olan bir aıgelişmış ülkelerin dış kaynakJara güvenerek fazla iddialı yaürımlara atılması ve konvertibileteye geçiş deneylerine kaltoşmasının acı sonuçlannı göstermesi bakımından ilginçtir. Bunaümın bugün vardıgı noktada banka sektörünün de basıbozuklugu açıga çıfcnış ve yıilardan beri eJestirildiği halde dokunulamayan bu sektöre mü dahale edilmesi ve hükümet ka ranyla millilestirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Meksika'dakl •konomifc çöküntünün bu boyuta %*armasında, bu ülkeye kua vadeli v» büyük çaplı borç veren Baölı bankalarm da kuşkusuz hatası vardır. Ancak Meksiks'nın bugün borçlanm ödeyemez duruma gelmesi sonucu, Batılı bankalar da kendi hesapsızlıklanmn acısını çpkmeye başlamışlardır. 1Ekonomi Serrisi Nobel ödülü sahibi dünya çapmda ünlü Hollandalı İktisatçı Profesör Jan Tinbergen. Mülkiyelller Birliği Dergisinde çevlrisl yayınlanan makalesinde (•), dünyadaki yaygm ışsizlik sorununa işaret ederek, sorunun çözümünde ulusal düzeydeki çabalann yetersiz kaldığını, uluslararası polltikaların lzlenmesl gerektiğini belirtti. Bu arada, Tinbergen'in «gelişmi? ülkelerde sermaye yofcun, azgelismis ülkelerde emekyoğun isletmeler yönelmesi» biçimindeki önerisi ylne ünlü bir iktisatçı olan Theo Ruyter'in aynı dergide çevirisi yayınlanan yazısında ('*) azgelişmiş ülkelerdeki «fakirüği yenmek değil, Batı için yeni pazarlar bulmak» çabası olarak eleştiriliyor. Dünyadaki işsizliğln son yıllarda dayanılmaz bir hal aldığını belirten Tinbergen. sorunun ulusiararası planda ele alınması gerektiğini ileri sürerek «Işsiclik ve hatta enflasyon sorunlarının uluslararası planda ele alınması zorunluluğu. ulusal ekonomilerin birbirlerine olan bağımlılıklarından dogmaktadır» diyor. Hollandalı profesör, sorunun çözümü için önerdiği öistihdam Operasyonu» politikasının üç ıooyutunu söyle sıralıyor: (1). Ekonomik faallyetlerin canlanması (2). Uluslararası işbölümünün geliştlrilmesi ve (3). Fiyat sisteminüı ve üretim maliyetıerinin yani gelirlerin sıkı bir sekilde denetlenmesi. «Üçüncü Dünya'nın greli^mesi için kamusa! ve Işıklar Holding 15 milyon dolarbk ihracat hedefliyor Ekonomi Servisi Işıklar Holding'e bağlı kuruluşların 1981 yılında 1 milyon 951 bin liralık ihracat geliri sağladığı bildirildi. Işıklar Holding Mali Koordinatörü Yavuz Kamer, bu yıl mal ve hizmet ihracı olarak 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ekonomi Servisi 31 Ağustos tarihli gaze temizde. Ekonomi Sayfası'nda yayınlanan His se senetleri fiyatlannda uzun bir aradan sonra ilk kez artış gözlendi» baslıklı haberde Eczacıbaşı Holding'e ait hisse senetlerinin 500 lira değer kaybederek 100 liraya düştüğü ya zılmıştır. Eczacıbaşı Yatınm Holding tarafmdan yapılan acıklamada, hisse senetlerinin Eczacıbaşı Holding'e değil, Eczacıbaşı Yatınm Holding'e ait olduğu ve fiyatuun 100 lira de ğil 1100 lira oldugu bildirilmiştir. Eczacıbaşı Yatınm ' Holding'in açıklaması Ge^en yılın en düsük enflasyon oranı Japonyada gerceklesti CENEVKE, (Tk..ı) Uluslararası Çalışma örgütü (İLO)' nun hazırlacügı bir raporda geçen yılın en düşük enflasyon oranmın Japonya'da, en jüksek orarun ise Arjantia'de ger çekleştiği açıklandı. İLO'nun raporunda Japonya'da enflasyon oranının 1980 'de yüzde 7.1 iken geçen yıl yüzde 4,7'ye düştügü belirtüdl. 1980'de yüzde 10,6 olan enflasyon oranının geçen yıl yüzde 131,3'e fırladığı, Arjantin ise dünyada enflasyonun en yüksek oldugıı üike. Israil enflasyon oranı 1980'de yüzde 132.9 iken 1981'de yüzde 101 J'e düsmesine karşın yine de enflasyon oranı en yüksek ülkeler listesinde ikinci sırayı aüyor. Raporda genel olarak, 42 ülkede enflasyonun düştüğü, 23 ülkede ise artbğı belirüliyor. Batı Almanya ve ABDtıin enflasyon oranı yüzde 10*un altında seyreden sanayilsşmis ulkeler arasında yeraldığı kaydedi'en raporda, Batı Almanya' da enflasyonun yüzde 5,5'den yüzde 6,3'e çıktığı ABD'de ise yüzde 12,5'den yüzde 8.7'e düştüğü büdlrildl ANKARA (THA) Türkiye Petrollerl Anonim Ortaklığı'nın 6 11 sınırlan lçinde daha 3 yıl süreyle sonda] çalışması yapacağı bildirildi. Enerjl ve Tabil Kaynaklar Bakanlığı Petrol îşleri Genel Müdürlüğünden verilen bllgiye göre, TPAO'ya Hatay, Hakkari, Van. Urfa. Adana ve Diyarbakır illerinde toplam 221 bin 738 hektarlık alanda sondaj çalışması yurütebilmesi amacıyla 6 adet petrol arama ruhsatnamesi verildi, TPAO bu ruhsatlarla söz konusu bölgelerde 3 yıl süreyle petrol arama çalışması yapabilecek. TPAO 6 ilde daha sondaj çahşması yapacak YABIN: Theo Ruyter'in karşı görüşti r • Ş^oi^^; KADIKÖY DERSANESi • üniversiteye girmek için' A • 26 Deri ve giyim sanayicileri kur farklarından sikayetçi ÇANAKKALE, (ANKA) Deri ve giyim sanayünin kur farklannın büyük ölçüd9 etkilendiği ve bu nedanle birçok işletmenin fa3İiyetine son verildigi bildirildi. Truva Deri ve Gtyjm Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ergüa, kur farklanm ödeye meyen çok sayıda işletmenin de faaliyetine ara .verdığini belirterek, soru*•'•*•"•• ••'•*•*•• Beklemefiler: ANKARA. (ANKA) R». mu kuruluşlannın demir ça lik üretiminin geçen yılın üze rjıde gerçekleşmeslne karşın. pik demir dışında bu yılm ilk beş aylık dönemi için belirlenen hedeflerin gerisinde kaldığı beüriendi Devlet Planlama Teş küaiı (DPT)nuı verüerine göre, ocak mayıs dönemi iti banyla geçen yılın es dönemi ne göre kok kömüründe ve ham demirde yüzde 3. avı oelikte yüzde S, çeUk çekme boruda da yüzde 8 oranmda üretim arüşı gerçeklesürikli. Üretimi, geçen yıla Köre yüade 3 oranmda gerileyen pik demir ise, demir çelik sanayi ürünleri arasında, üretimi geçen yıla göre azalmasîna karşın be lirlenen hedefin üzerüıe çıkan tek ürün oldu. DemirÇelik üretimi 5 aylık hedefin gerisinde kaldı ca çözüm bulumnasını 1»tedi. Çanakkale'de araştır ma bağırsak, deri, kemik yün ve difer artık maddelerin kullanılmaması ve bu artıklan işleyecek tosislerin bulunmaması nedeniyle, 1981 fiyatlanyls 500 milyar Uralık zarar edildiğint de kaydeden Ergün, hükümetin konuya «ğilmesini önerdL vv DÖVİZİN CÎNSÎ 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya ŞUıni 1 Batı Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız F r a n p 1 Hollanda Florini 1 İsveç Kronu 1 İsviçre Frangj 100 İtalyan Lireti 100 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dinan 1 Ncrveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyali KÜRLAH Döviı Alıs 172.60 167 50 9.93 69.75 3.64 19 94 24.33 63.84 28.10 81.66 12.37 66.90 139.5S 594.35 25.92 2S8.77 50.20 Döviz Satış 176.05 170.54 10.13 71.15 3.71 20 .34 25.33 65.12 28.66 83.60 12.62 6854 142.37 606.24 26.44 304.75 5150 Efektif Alıs 172.60 158.84 9.93 69.75 3.46 19.94 24.83 63.84 28.10 81.96 11.75 63.56 132.60 S64.63 24.62 298.77 Efektif SabS 177.78 17252 1053 71.34 3.75 2054 2557 65.76 28.94 12.74 6851 143.77 612.18 26.70 307.73 51.71 84.42 47.69 l ffl8& 2 Eylül 15.750 16.000 2.335 2.125 48.00 1982 15.850 16.500 2.345 2.225 49.00 1 EyltiUe farfc 50 lira düştü Fark yok 5 lira düştü 10 lira düştü 1 lira düstü. Cumhuriyet Reşat kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar bilezik .Gümus BONN, (Ttt4) Batı Alman hükümeti AEG • Telefunken şirketini iflastan kurtarmak için 1,1 milyar mark kre di vermeyi kararlaştırdı. £konomi Bakam Otto Lambs dorff sözkonusu kredi garanti sınin, AEG Telefunkeni, kurtarma planı hazırlanana kadar ayakta tutacağmı açıkladı. Bir gazetecinin «AEG buna karşın batar mı?» diye sorması uzerine bakan bunun tümüyle oiasılık dışı olmadığını söyledi. AEG Telefunken'e açılacak 1,1 milyar marklık kredinin 11 eyalet devleti tarafından karşılanacağını açıklayan Ekonomi Bakam, kredi yükünün eyalet devletleri arasında nasıl paylaş. tmlacağı konusunda görüş aynlıkJan bulunduğunu söyledi. Lambsdorff AECye yardım edilmesinin baslıca nedeninin. Bu ştrkete sözleşmelerle bağlı btalerce orta ve küçük işletme yi kurtarmak olduğunu. Bu 1,1 milyar marklık konturgarantili krediye ek olarak aynca 1,1 milyar mark garantisiz banka kredisi acılacağını ve 600 milyon mark garantili ihracat kre disi \Terileceğini, alacaklılarm ise 1.2 milyar mark tutanndaki alacüklannı ertelemeyi kabul etliklerini açıklacu. Alman hükümeti AEGye 1,1 milyar mark kredi actı • VEFAT İstanbul Emekll Sivil Savunma Müdürü, gazet«ci, Mazlum USLUATA'yı 2 cylül 1982 perşembe günü yitirdık. Cenazesi cuma günü (bugün) öğle namazından sonra Erenköy Galip Paşa Camiinden kaldırılacaktır. Tanrırnn rahmeti üzerine olsun. Eşl: Memnune Usluata Çocukları: Muzaffer, Kazım, Ata, Bilgill Ayseli Dsluata ve Ergun Ar. ACI KAYBIMIZ ikinci Abdülhamit Erkânından müteveffa Abdi Efendi ve Hayriye Hanımın kızı, müteveffa Mübeyen Hatice Emine ve Halim Eligür'ün kızkardeşleri, Bahattin Yılmazkaya ve Alp Yılmazkaya'nın sevgili anneleri Canan Yılmazkaya'nın kayınvalidesi, Ayşe Ayşen ve Can Yılmazkaya'nın babanneleri, Yılmaz Özcan Nevin ve Hayriye Eligür'ün halalan VEFAT Cemlyetimlz üyesi, Basın Şeref Kartı Hamill değerli gazeteci ve yazar arkadaşımız İCLAL ISIK 2 eylül 1982 perşembe günü vefat etmiştir. 1931 yılında gazeteciliğe başlayan ve 51 yıl Türk basınına emek vermlş olan Işık'ın cenazesi 3 eylül 1982 cuma günü (bugün) öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldınlarak Zincirllkuyu Mezarlığında toprağa verilecektir. Arkadaşmııza Tann'dan mağfiret, allesine ve üyelerimize başsağlığı dileriz. jAZETECtLER CEMİTETİ FETHİYE ELİGÜR 2.9.1Q82 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 3.9.1982 günü Üsküdar Yeni Camü'de kılınacak ikindi namaTnndan sonra Bülbüldere Mezarlığında tonrağa verilecektir. YILMAZKAYA ve ELİGÜK AtT.FJ.ıgRf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog