Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM Ustalarla arasında bir Derya ALTINTREN 3 EYLUL 1982 televizyon Sürekll fUmin «Iklncl Çocnklnk» adlı bölOmtt yayınlanacak. Samantha ile alısverişe giden Tabetha tezgâhtar Bates İle konuşur. Bates sadece çocutlann bu dünyada mutlu olduğunu söyleyince, Tabetha onu 9 yaşına indlrlr. Sevgilislni ve islni kaybeden Bates ne yapacağını şasırır. : Raşit Yakalı •*• 19.50 HAFTANIN ŞARKISI 20.05 TATU CADI Dizinin «Karakorsan» adlı bölümü yayınlanacak. Adaya evlenmek üzere gelen Mary lkinci kez evlenecek tır ama Ted Kavanau'da eskl kansını unutmamıştır ve o da hayal adasına gelmiştir. Blr yankeslcl ile kızı da adadır. Peşlerlnden blr müfettlşin gelmesl ile olaylar gelişmeye başlar. Atilla bvan ile ErbO Kıdıs'ın blrlikte nazırladıklan programda SUlttn Tekçe «(Juereste t il ensteter for tud» adlı parçalan seslendirecek. Fatih Erkoç lse «I'm in the mood far love» ve «Fly me to the moon» adh parçalan okuyacak. 20.30 HABERLER 21.00 HAVA DURUMU 21.05 YENİ ANAYASA OLUŞMA YOLÜNDA 21.15 HAYAL BELDESİ 22.05 ANILARIN MÜZİĞİ 22.25 ÇOCÜK VE BİZ Programda ninni sallama gibl uyanlann çocuklar Üzerindekl olumlu ve olumsuz etkilerinden, uyku saatl öncesi çocukların karşüanması gerekll ihtlyaç ve beklentilerinden uyku saati ve yatma alışkanlıklanna illşön sonınlardan yandramatik bir anlatımla söz edilecek. radyo Türküler 08.00 Sabah lçln mü zik 09.00 Şarkılar 09.15 Türk 05.00 Açılış 05.05 Ezgi kervaInkilap tarihl 09.30 Sabah nı 05.30 Şarküar 06.00 Kısa konseri 10.00 Şarkılar 10.20 Haberler 06.02 Bölgesel yaym Türkülenmiz ve konulan U6.30 Koye haberler 06.40 Saz 10.40 Psıkolojik sorunlanmız eserlen 06.45 Kur'anı Kerlra 11.00 Solistler geçidi 11.30 Türkçe açıklaması ve bir k o Tango dünyası 12.00 Erkekler nuşma 07J.5 Bölgesel yayın topluluğu 12.30 Küçük koro 07.30 Haberler 07.40 Günün 13.00 Haberler 13.15 Hafil mü ıçın . 10.00 Kısa haberler zik 13.30 Oyun Havalan 14.00 10.0^ Arkası yann 10.22 Böl 26 Ağustostan 9 Eylül'e 14.15 gesel yayın 1.000 Kısa haberŞarküar 14.30 îngillzce Lise II ler 11.05 Hafif müzik 11.20 14.45 Fransızca Use II 15.00 Bızden sazlar bizden sesler Almanca Lise II 15.15 Yaban11.40 Şarküar 12.00 Kısa ha cı Dil Postası 15.30 Çağdaş berler 12.05 Reklamlar 12.10 müzik 16 00 Türküler geçidi öğle tizen 12.55 Reklamlar 16.20 Arkası yann 16.40 Şarkı 13.00 Haberler 13.15 Saz eser lar 17 00 Olaylann içinden leri 13.30 Bölgesel yayın 14.45 17.30 Yurttan sesler 10.00 HaOgleden sonra 16.00 Kısa ha fif müzik 10.15 Saz eserleri berler 16.05 26 Agustos'tan 9 18.00 Din ve ahlâk 19.00 01X0 Eylül'e 16.20 Hafif müzik TRT • 1 İle ortak yayın. 16.40 Türküler 17.00 Olaylann içinden 17.30 Fasıl 18.00 Kısa TRTII haberler 18.05 Çocuk bahçesl 18.20 Haftanın çocuk şarkısı 07.00 Açılış 07.02 Güne başlar18.25 Bölgesel yayın 18.55 Bek ken 08.00 Sabah konsen 09.00 lamlar 19JÛ0 01.00 TRT . 2 Türkçe haberler 09.05 Barok ile ortak yayın 19.00 Haber mUzik 09.30 Moody Blues top ler 19.30 Hafif müzik 19.45 luluğu 10.00 TRT Ankara Oda Oyun havalan 20.00 Köyümüz orkestrası 10.30 Altnanya'dan köylümüz 20.20 Şarkılar 20.40 müzik 11.00 öğleye doğru 12.00 Türkçe sözlil hafif müzik 21.00 Haberler 12.12 DiskoteğimizKısa haberler 21.05 Yurttan den 13.00 Konser saati 14.30 sesler 21.30 Şarkılar 22.00 Kı Klasik Türk müzigı korosu sa haberler 22.05 Çağdaş Türk 15.00 Müzlkli dakıkalar 16.00 Sanat müziği 23.00 Haberler Günün konseri 17.00 Haberler 23.15 Gecenın içinden 0055 17.12 Sizler için 18.00 PopCaz Günün haberlerinden özetler 19.00 Haberler 19.12 Hafif mü 01.00 Kapanış 01.05 • 05.00 zik 19.30 Besteler besteciler Gece yarısı. 20.30 Caz yorumculan 21.00 Müzikaı portreler 22.00 HaTRT II berler 22.12 Gecenln getirdik07.00 AçUış 07.02 Solistlerden leri 23.00 Cuma konsen 24.00 seçmeler 07.30 Haberler 07.40 Gece ve müzik 01.00 Kapanış TRTI cGüIen Dü?ünce» sanatı da Türk Edebijatı Dergisinin diyebiliriz. açtığı «Çocuk Yayınlan Ya «Fıllar boyu karikatiir nşması»nda birinciliği «Allı Iki yıla yakın zamandır sanatı ile ugraş verdiniz. Turna» adlı eseriyle Zafer Çarşaf Karikatür Okulu yöBiraz da karikatiir yaşanALTINKOZAOGLC kazandı. 130 eserin değerlendirildiği neticisl olarak 100'ü aşkm tınızdan söz eder mlsiniz?» yansmada «Arkadaş» adlı genç karlkatüristlerle çalış Türkiye'de yalnız kaeseriyle Alunet Vıldınm ve ma yapan Raşit Yakalı, rikatür çizerek geçinebilmek •Kasabanın Oeiisi» adlı ese«Bu güzel görevi yerine geçok zor. Ben bunu başararijle KemaJettin Kutluoğlu tirirken bizim kuşagın usta bilmiş üçbeş karikatürcüikincflifl paylaştılar. «Sihirkarlkatürcüleri ile genç çiden biri olarak övünüyorum. siz Kaval» isimli eseriyle ya zer adayiarını karşı karşıya Tabii buna geçinebilmek de rışraaya katılan Sadettin Kaplan ise üçüncfl oldn. Va getirerek yeni bilgiler edinnirse... Beraber bu işe başn?maıun mansiyonlannı da melerîni saglayıp köprü gö ladığımız bir çok arkadaş «Harap Mescid» (Zarife Ca revi yaptıgımı sanıyorun» sonradan başka başka alan nan), «Şeftali Bahçesi (Meh diyor. lara geçmek zorunda kaldımet Karabacaklar), «ÖdevRaşit Yakalı'nın bir özellar. Karikatüristlik dayanık lerimi Bitlrdlğimde» (Gülşad liği de genç çizerleri de ara Iılık ister. azim lster, nefes Şener) adlı eserler aldı. lannda gruplar kurdurup «BABA» RAŞİT Rasid Yakall ister. Bu büyuk bir maratstanbul Belediye Konserva sergi, semlner çalışmalan «Kardeşlerimde en çok hoşu ton işidir. her gün yeni bir tuan Türk Musilosi lcra He na yöneltmesl. «Odak Genç ma gidenl, bana *B*ba Bajtt bulvar düşünülür bu işte yeti, 313 eylül tarihleri araÇizerler Grubu», «A4» gi Abbnlz* demeleri.» durmak dinlenmek yoktur. smda düzenlenen Berlin bi... Bir öğretmenin en mut Tökezleyenl geriden gelenPestivallne katılmak üzere lu anı da hiç kuşkusuz öğ karikatür anlayı;ınızdan ler ezer geçer. Karikatürist F. Aimanya'ya gitti. Başkan rencilerinin başanlannı gör söz eder mislnlı?» hoş görülüdür. ama küçücük lığını Rıza Rit'in yaptıgı ve mesi, sevinci birlikte yaşa Bence karikatür çizgl bir sendelemede onu klmse 20 sanatçının yer aldığı kafile Berlın Festivaline katıl ması. Raşit Yakalı diyor ki: ile mizah yapma sanatıdır, affetmez... dıktan sonra P. Almanya'nın «Çahşmalarımız yavas ya çizgl İle mizah dedlğlme «Karikatür dışında nfHamburg kentinde de konvaş meyvelerini venneye göre ben yazısız karikatür raş verdifinlz öteki alanserler verecek. başladı bile. Son olarak Iki den yanayım. Yazıü kari lar?> kardeşin ttalya'da ödül ka katürlere niyetlenmlg fıkra Karikatür dışında çaGaller Prensi Charles ile zanması, birkaçının karika gözüyle bakıyorum. Bugtln hstığım gazetede grafiker Leydl Diana'nın tablosnnu türünün dış aibümlerde yer maalesef 1940'larda olduğu ressamlık yapıyorum. Bir yapan Izmitll sağır ve dilsia ressam Ertan Sertoz tabloalması, birinin kişisel albü gibi uzun uzun konuşmalı de en büyük zamanımı da yo armağan etmek için İnmiinün basılması, sergiler karikatOrler halka sevdiril genç çizer kardeşlerimle filtere'ye gittl. Ressam Eraçılması, benim en büyük meye çalışılıyor. O günler birlikte geçiriyorum. Onlara ten Sertoz, aynca Londra'ödUlüm. En çok hoşuma gi resimlerln altma yazılan ya öylesine kendimi kaptırdım da bir ay sflreyle sessizler den de bana «Baba Raşit zılar bugün balonlara yaza ki. karikatür çizmeyl bile okulnnd» etitlm grörerek reAbimiz» demeleri.» Raşit üyor tek fark bu... unuttum. ama onlann 1mYakalı'yı blraz daha yakınBence karikatür kelime zalannı çeşitli yayın organUerleteceğini söyledi. dan tanımaya çalışalım. oyunlanyla değil, duşündu lannda gördükçe kendl ka aSize göre karikatiir ren çizgilerle yapılmalı... O rikatürüm çıkmışcasına haz # Malatya'da Çocuk Esirgeme Kurumu yaranna Türk ne demektir? Kısaca kendi yüzden karikatür sanatına duyuyorum. nevzat süer H. W1NTERBERG «Schach Echos, 1969 % m m. m, Üç hamlede Mat (9 5) •*• Bayanlar Türkiye Birinciliği: tkl karşılaşmalı yapıünakta olan yarışmanın ilk donemi geride kaldL Şimdl ikinci kez oynuyorlar. 31.8.1982 akşamı puan durumu şöyle: 1 Gülümser Yılmax 7 p; 2 Joan ârbil 6 p; (Sevtap lşbecer turnuvayı Terk'ettiginden Arbil, bu turda boş kaüp puan alamadı). 3 Gülsevil Yılmaz 5 p: 4 Nimet Yardımcı ÎVı p; 5 Nesrln Tabak 3 p: 6 Esra Fanosçu 1V4 p: 7 Suna Oktay 1 p; (8'ınd oyuncu îşbecer, 3'üncü turdan sonra yarışma dışı kaldı). Türkiye 17'nci Satranç Birinciliği: 7'nci turun sonuçlandıgı 31 agustos akşamı puan durumu şöyle: 12 tlhan Onat (1 Askı'lı oyunu var), Nuri Durlu 5 p: 34 Rupen Asaturoğlu (1 A), Ali tpek 4%p; & 6 Zeki Sayber (1 A, Can Arduman 4 p; 78 Hayri özbilen, Murat Pamuk 3Vi p; 910 Cem Pekün, Nevzat Süer 3 p; 11 Çetin Sel (1 A) 2V2 p; 12 Turgay Atilla (1 A) 2 p; 13 Enis Bilyap 1 p: 14 Yılmaz Öztürk (1 A) M p; 15 Hulusi Ünalan sıfır puan. Toluca / Mekslka'da oynanmakta olan FIDE'nin Bölgelerarası Turnuvası'nda bitıme iki tur kala puan durumu (ll'inci tur sonu): 1 Torre (1 A) 7 p; 23 Portiş (1 A= Torre). Spaski 6' 2 p; 49 Adoryan, tvanov, Nunn, Seiravan, Polugayevski, Yusupov tumü 6 p. vb. ECI 9 (514.8.1982 Gand / Belçika): Ylrmi yaşından gün almamışlar arasmda düzenlenen geleneksel turnuvanın dokuzuncusunu Yugoslav B. Cvetanouski 7 puanla kazandı (ÎY, 9 tur, 22 oyuncu); 2 N. Dickenson 6 ^ p. Ingiltere): 3 D. Holmes 6 p. (Iskoçya); 46 K. Landsman (Hollanda), L. Hovestadt (Hollanda), J. Bogaerts (Belçika) 5 ^ p . vb. Türk oyuncusu Osman özcan 3Vâ puanla 18 19. Aynı turnuvanm Bayanlar türüne 10 oyuncu katıldı: 1 P. Cameron (Hollanda) 7 p; 2 A. Botb (Federal Almanya) 6% p; 3 G. James (Galler) 6 p. Ankara Birinciliği (ÎY, 5 tur, 12 oyuncu; 1315.8.1982 Ankara S D): 1 Gündttz Erdaş 4»4 p; 2 Nuri Durlu 3% p; 36 Mehmet Yardımsever Zafer Nurlu, Murat ülnğtekin, Nurettin Evciler 3 p. vb. Gençlik ve Spor Bakanlıgı'nın Satranç Dersleri (Gon: Jirayr Çakır): Çanakkale Intepe Gençlik ve Izcılik tesisinde açılan Gençlik Kamplan'nda satranç öğreticisl olarak, GSB Oğretim Kurumlan Spor ve Izcilik Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilınekten büyük mutluluk duydum. 1221 ağustos 1982 günlerl arasmda süren bu satranç çalışmalan, hayatımın belkl de en sevlnç11 günlert oldu. Çam ormanlan içinde, dogayla bağdaşmış spor teslsleri gerçekten görkemllydl. Böyle değişik bir ortamda satranç dersi vermek, yepyeni bir zevk olsa gerek. Bu gençlik kamplannda, çeşitli ülkelerden gelen gençler blrbirleriyle çok iyl lllşkiler kurdular. Tesisler; temlzlik, nöbet, yemek dağıtımı vb. her türlü hizmetleri en İyl şekilde yürüttü. Sabahlan, topluca koşu, Jimnastik, kahvaltıdan sonra da, müzik, folklor, dil Işlerl ve satranç dersleri yer aldı. îsteyenler satranca katılıyor ve ögreniyorlardı. öğretmenler de özellikle katıldılar. tîlkemlzde halen 60 kamp var. Her blri 250 klgillk. Ve çahşmalar arka arkaya 7 dönem yapüıyor. Demek ki, 60X250X7= 105.000 kişi yararlanıp satranç öğrenebilir. SicUya; Ali ÎPEK Turgay ATİLLA (Türkiye 17 B, 23.8. 9.9.1982 Odakule îstanbul): 1 d4 Af6 2 c4 e6 3 Ac3 c5 4 Af3 Fe7 5 e4 cxd4 6 Asd4 d6 7 Fe2 00 8 00 e5 9 Ac2 a6 10 f4 Ac6 11 f5 Kb8 12 Şhı b6 13 b3 Fd7 14 Vd3 Aa7 15 a4 Fc6 16 Kf3 Vd7 17 Kg3 Şh8 18 AM Vb7 19 Abd5 Fxd5 20 exd5 b5 21 azb5 axbö 22 cxb5 e4 33 Vd4 Ac8 24 Fb2 Ab6 25 Fc4 Ka8 26 Kfı Abd7 27 Axe4 Ae5 28 Ad2 Afd7 29 Ae4 Af6 30 Ac3 Afd7 31 Fe2 Vb6 32 Vdı Ac5 33 Aa4 Axa4 34 bxa4 Vaö 35 Ka3 Vb4 36 Ka2 Ka5 37 Veı Vxeı 38 Kseı Kfa8 39 Keaı Ad7 40 b.3 Ac5 41 Fdı Ad3 42 Fc3 K5a7 43 b6 Kb7 44 a5 Af2+ 45 Kxf2, Terk (10). Sicilya; Nuri DüBLU Rupen ASATÜROĞLU (Türkiye 17 B, 23.89.9.1982 Odakule, tstanbul) : 1 e4 c5 2 Af3 d6 3 d4 cxd4 4 Axd4 Af6 5 Ac3 a6 6 Fg5 e6 7 f4 Vb6 8 Vd2 Vxb2 9 Kbı Va3 10 Fxf6 gxf6 11 fa Ac6 12 Asc6 bxc6 13 Fe2 h5 14 00 Vc5+ 15 Şhı Ve5 16 Aa4 d5 17 exd5 Fd6 18 g3 h4 19 Şg2 hxg3 20 h3 Kxh3 21 Şxh3 g2 22 Kf4 Kb8 23 Keı Kb4 24 Fh5 Ksf4 25 Fxf7+ Şxf7 26 dxe6+ Fxe6 27 Kxe5 gıV 28 f5xe6+ Şe7 29 Vxf4 Fze5 30 Vb4+ Fd6 31 Vb7+ Şxe6 32 Vb3+ Se5 33 Vc3+ Vd4 34 Vxc6 Ve3+ 35 Şg2 Ve2+ 36 Şh3 Vfı+ 37 V«2 Vf5+ 38 Şh4 Vh7+ 39 Şg4 Vg6+ 40 Şf3 Ve4+ 41 Terk. Vezirgambiti; Rupen ASATUROĞLU tlhan ONAT (Türkiye 17 B. 23.8. 9.9.1982 Odakule, İstanbul): 1 d4 Af6 2 c4 e6 3 Af3 d5 4 Ac3 Fe7 5 cxd5 exd5 6 Ff4 c6 7 h3 00 8 e3 Ff5 9 g4 Fg6 10 Ae5 Afd7 11 Axg6 hxg6 12 Fd3 Ke8 13 \T)3 Vb6 14 Vc2 A18 15 Şfı Vd8 16 Kdı Abd7 17 Şg2 Af6 18 a3 Fd6 19 Fxd6 Vxd6 20 Aa4 A8d7 21 Kcı Ae4 22 Fxe4 Fxe4 Kxe4 23 Vb3 Kb8 24 Ac5 Axc5 25 Kxc5 f5 26 f3 Ke7 27 Kc3 K8e8 28 Kdı Şh8 29 f4 g5 30 Kfı Ve6 31 Vdı Kİ7 32 gxfâ Kxf5 33 Vh5+ Şg8 34 fxg5 Ve4+ 35 Şgı Krîıf 36 gxfı Vbı+ 37 Şg2 Vxb2+ 38 Şg3 Kf8 39 g6 Vf2+ 40 Şg4, Burada hamle yazma kâğıdından kaynaklanan blr aksilik işin içine kanşıyor. Kırkıncı hamleyi doldurduğunu sanan Onat, düşünmekte iken Bayrak düşüp kaybına neden olu7or (10). Çözüm (H. Winterberg): 1 Fc6! Şg4 2 Ff3+ Şh3 3 Af2+ Mat. Bodrum Kültür Haftası basladı Celal BAŞLANGIÇ BODRUM 8 eylüle degin sürecek olan 3. Kültür ve Sanat Haftası sanatçıların «Jipler içinde» yaptıklan açıiış ve yürüyüşle başladı. 12 Eylül Meydanı'nda başlayan açılış yürüyüşüne uzun süredır Bodrum'da yaşayan Zeki Müren, festival nedeniyle Bodrum'da bulunan Turkan Şoray ve Kadir Inanır ile birçok sanatçı katüdı. Antik tiyatroya yapılan yürüyuş boyunca folklor gösterilerı gerçekleştirildi. Bodrum 3. Kültür ve Sanat Haftası Antik Tiyatroda yapılan saygı duruşu ve açılış komışmalanmn ardından festival meşa lesinin yakılmasıyla başladı. Belediye Müzesi'nde «Bodrum ve Türk bflyükleri» mask sergisinin açılışından sonra Halikarnas Mo tel'de açılış kokteylı yapıldı. Modacı Ayla Eryuksel düzenlediti defileyle bu yılki yaz # Gençlik ve Spor Bakanhğmda «Gençlik Yüı Türkiye lık kreasyonlarını sundu. Mllli Koordinasyon KnruGece saat 21^0'da Bodrum Meydanı ln» kurulacak. Bu amaçla havai fişeklerin gö3terıleriyle ışü ışıl aydınGençlik ve Spor Bafcanı landı. Yerel ekipler halka folklor gösteri leVecdl özRÛl'ün baskanlık ri sundular. Bu arada dokümanter film gösedeceği blr toplantı yapılaterisinde «Picasso yer aldı. Festivalm bucak. Toplanttya, tl Baskangünkü bölümünde ise el sanatları. resim. lık Mösteşan, DPT Mfisteseramik ve fotograf sergıleri açılacak. Başsan, YÖK Baskanı. Diyanet kent Oda Orkestrası klasik batı müzigl konIşlerl Başkanı, TRT Genel Müdürü ile Genelkarmay seri verecek. Türkan Şoray ve Kadir İnaBaşkanbğından bir temsilcl nır «Selvi boylum, al yazmahm» fiiminin de katüac»k. galasuıa katılacaklar. Halk Müziğl ve Arabesk dal lannda amator sesler yarışması düzenlendi. Kemek ailesi gazinosunda ı Eylül cumartesi günü yapılacak yansmada bırinciye 10 bın, ikınciye ise 5 bin Hra ödül verilecek. bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 45678 9 ••M VARLIK Kurucucu: Yaşar Nabi Nayır Kınlması güç bir rekor TOrkiye'nin en eski v e en nitelikS edebiyat dergisinin I 900. sayısı yayımlandı Eylül 1982 sayısında: Sami Selçuk Atatürk devrimini irdeüyor S. K. Aksal ve Tomris UyarHa söykşilerM.C. Anday "Şiir ve Gelecek" temasını nasıl işlemiştî? Aragon'un şürine yansıyan Neruda Oktay Rifat'ın şiirimize katkısı Kerim Korcan'ın öyküsü Her kuşaktan sanatçdann katkısiyla 75Iira Variık Yaymlan A.Ş. S ÎSTANBUL I wmımm jrrr rrmi ! SOLDAN SAĞA: 1 Arkeoloji. 2 Gtlzel koku... Asker. 3 Sundurma, çardak... Erkek sesinde blr perde. 4 Bir renk... Sözünün eri. 5 Olta ya da tuzağa konulan yem... Sonbahar. 6 Askerler... Rodyumun simgesi. 7 Iterbiyumun sim gesi... Mazhariyet. 8 Bir goz rengi... Çin'deki Hainan adasımn dağl&nnda konusulan tek hecelı ve değisik tonlu bir dil. 9 Jeanne d'Arc1! ve Hop Signor operası ıle tanınmış Manueı önadlı çağdas Fransız beetecisi. YUKARDAN AŞAGlYA: 1 Gevişgetiren hay\"anlann üçünoü midesL 2 Dinl inanç'ian olmayan... At. 3 Iki ucu apk küçük boru... Notada duraklama zamanı. 4 Orta Doğuda bir ül ke... Tosun. 5 Ağır. 6 Marsflya açıklannda bir Fransız adası... Kuş. 7 Gudde... «Ve sonraküer», «ve benzerleri» anlamında kullanılan eski bir kısaltrna. 8 Orta Av rupada bir nehir... Bir haber aJansımızın slmgesl. 9 ÜreticL 1234 5 1 F c L 2 ! L 2 £ A. £. A N 1 •1 ™1 1 8 i 1 9 | •• 3 7 •• c 1 I 5 • 6İA• • i. ±L • 7 H !M 89 0 7. A p İA [N K 1 Z M l 2 I i T a. A > •• n A S E A. K Şn £ T A llânen Tebligat İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA MEMURLUĞUNA Dosya No: 982/6538 Borçlulan 1 Ema Otomativ Sanayi ve Tic Koll. Ştl Naci Dursun ve Kardeşleri Tayahatun Sezer Han No: 27 Sirkeci. 2 Transtürk Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Vek. Av. Bey han Baloğlu Muhtelif tarihli çululu vadeU (4) kıt'a emre muharrer senede istinaden (412.086.00) lira ve aynca masraflanrun tahsUi nakkında ajacaklı tarafından aleyhiruze ikame edilen ıcra takıbinde: Yukanda yazılı adresinize çıkanlan ödeme emri bilâ tebUg iade edildigi gibi zabıta marlfetiyle yaptınlaa tahkikat neticesinde dahi adresinlzın tesbiti mUmkün olmacüğmcJan (5) günlük ödeme emrinin 7201 sayılı Kanunun müteakip maddelerine tevfikan kanunl sürey* (30) gün ılâve edilrnek suretiyle ilânen tebligme karar verilmiştir. Işbu ilânm gazete ile nesri tarihinden itibaren (35) gün içinde ödemeniz, takibin dayandığı senet kambiyo senedi niteligine haız değilse (35) gün içinde mercie şıkâyet etrneniz, takip dayanağı senet altuıdakl imza eize ait değilse yöıe bu (35) gun içinde aynca ve açıkça ve bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz, aksl takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın slzden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz, 100 liradan S O liraya kadar para cezası Ue Oo mahkum edıleceğlniz, borçlu olmadığına veya ünnal edildigi veya alacağın zaman aşımma uğradıgı tt«ir}pnda itirazınız varsa bunu sebepleriyle bırhkt© (35) gün içinde tetkik merciice blr dilekçe ile büdirerek merciden litrazuuzm kabulUne dair bir karar getirmediğiniz takdirde, (40) gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya haldkate p.ykm teyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağınız, cdeme emri tebliği yerine kaim olmak üzere Uanen tebliğ ve ihtar olunur. (Basrn 9074) 5809 tır •«•'# tll tunzm suıta ÖZEL BAYRAM TURU ÜRGÜPGÖREME IHLARAtALANYA (Konya Uevlana türbesi ,Sıde, Uanavgat.Motor turu) 8gece9gun 2SEylul3Ekim Herşey Oahıl Tam Pansiyon 2 6 5 0 0 T L . ^ BARBAROS BULVUII 35/5 BEŞİKUŞ Tn H M M n n » t i Q r TELEX 2 1 5 OBOR TR 00 Ortur ortur drtur ortur ortur ortur ortur ortur ortur ... llânen Tebligat İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA MEMURLUĞUNA Dosya No: 962/5280 Borçlulan Nad Dursun, Ema Otomativ Senayi ve Tic. Koll. Şü. Kartaltepe Yeni Cadde No: 18/1 Bakırköy Transtürk Otomativ San. ve Tic. A.Ş. Vek. Av. Bey. han Baloğlu muhtelif tarihli hululu vadelı (20) kıt'a emre muharrer senede ıstinaden (1.243.5O7.00) llra ve ayrıca masraflannın tahsıli nakkında nigfflHi *""»findan aleyhınıze ikame edilen lcra taklbincie: Yukanda yazıh adresınize çıkanlan ödeme emrl blla tebllğ iade edildiği gıbi zabıta marlfetiyle yaptmlan tahkikat neticesinde dahi adreslnızın tesbiti mümktın otmadığından (5) günlük ödeme emrlmn 7201 sayı h Kanunun 28 müteakip maddelerine tevfikan kanunl süreye (30) gün daha ilâve edilmek suretiyle llAnen teb> liğine karar verilmıştir. Isbu ilânın gazete ile neşri tarihinden ltlbaren (40) gün lçinde ödemenız, takibın dayandığı senet kambiyo senedl niteligine haiz değilse (35) gün içinde mercıe şıkâyet etmeniz takip dayanağı senet alundakl lmza Eize ait değilse yine bu (35) gün ıçınde aynca ve açıkça bir dilekçe Ue ıcra daireslne bildirmeniz, aksl takdirde lcra takibindeki kambiyo senedi altmdaU imzanın n\r^"n sadır sayüacağı, imzanızı haksız yere tnkâr ederseniz, 100 liradan 5000 liraya kad r para cezası ile mahkum edileceğiniz, borçlu oimadıgmız veya Ihmal edildigi veya alacağın zaman aştmına uğradiğı hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birllkte (35) gün içinde tetkık mercline bir düekçe ile bildlrerek merciden itlrazmızm kabuîüne dair bu karar geünneulğiniz takdirde (40) gün Jçinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunroaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağımz, ödeme emri tebliğ yerine kâim olmak üzere ilftnen teblig ve ihtar olunur. (Basnu 9075) 5810 ilânen Tebligat İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA MEMURLUĞUNA Dosya No: 982/6633 Borçlular: Ema Otomativ Sanayi ve Tic. Koll. Şü. Tayahatun Sok. Sezer Han No: 27 Sirkeci Transtürk Otomativ San. ve Tic. AJp. Vek. Av. Beyhan Baloğlu 8/5/1982 tanhli vadeli (1) kıt'a emre muharrer senede istinaden (129.593) lira ve aynca masraflannın tahsili hairinnrin alacaklı tarafından aleyhınlze ikame edilen icra takibicde: Yukanda yazılı adresinize çıkanlan ödeme emri blla tebliğ iade edildigi gibi zabıta marifetiyle yaptınlan tahkikat neticesinde dahi adresınizin tesbiti mümkün olmadıgından (5) günlük Ödeme emrnin 7201 sayılı Kanunun 28 müteakip maddelerine tevfikan kanunl süreye (30) gün ilave edilmek suretiyle ilânen tebliğine karar verihniştir. İşbu ilânın gazete ile neşri tariiunden itibaren (30) gün içinde ödemeniz, takibin dayandığı senet kambiyo senedi niteligine haiz değilse (40) gün içinde mercie şıkâyet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki im za size ait değilse yine bu (35) gün içinde aynca ve açıkca ve bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sızden sadır sayılacağı im7anın haksız yere in kâr ederseniz, 100 liradan 5000 liraya kadar para cezası ile mahkum edüeceginiz, borçlu olmadığınız veya ihmal edildiğı vcya alacağın zaman asımına uğradıgı hakkında itırazmız varsa bunu sebepleriyle birlikte (35) gün içinde tetkık merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden İUrazmızın kabulüns dair bir karar getırmediğıniz takdirde (40) gün içinde 74. madde gereğince maj beyanmda buhmmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağmız, hiç mal beyamnda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacagımz, ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ ve ihtar olunur. (Basm: 9073) 5813 DtŞ HEKİMt OĞUZ KARAASLAN VEDAT SAYGILI tzmir Cad. Sumer Sok. Moda tşhanı Kat 3 No: 7/70 Teleforü 183804 Kmlay ANKABA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog