Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

* 3 EYLÜL 1982 " " Polonya'da gösterilerde ölenlerin say.s. 3'e eıktı, 200'den * « l a varalı var ae sloganlar atan yüzlerce kişi, şehir meydanında top # Askeri Konsey, olayların sonımlularmm bazı binaları atehızlı» biçimde cezalandmlacağını bildirdi. landılar, şe verdller. Polisın duruLubra'de yeni gösteriler oldu. ma müdahalesl üzerine kalabalık dagıldı. Bu arada olaylarda 200'den fazla . Pı«, Haberler Servisi Hükümeti'nln orün yaralandıgını duyurdu. Polonya Polonya'da Gdansk kentlnBBO radyosunun konuya laylardan Aydıntar Ocağı"de bir gencln cesedlnin builişkln haberlnde İse, As nı sorumlu tuttuğu bildilanmasıyla. 31 ağustos gükeri Konseyln. olayların rildl. nü çıkan olaylarda ölenlerin sayısı üçe yükseldi. Var çıkmasından sorumlu olanların «en hızlı blçlmde» ce«ova radyosu Gdansk'ta bu zalandırılmasının kararlaçtı lunan ?2 yaşındaki gencın rıldıgı bildirlldi 31 Agus.beyln kanamasından oldüalıgünün saptandıgını bildır tan bu yana go/altına nanların tayıy iso 4 1 0 0 ' e di. ulaştı. *ekerl Konsey ise, öncekl AP'nin naberine göre Var gece yaptıgı açıklamada şova'da yayınlanan resmi hüküınet bıldirısınde gosterılere katılanlarm sayısının 75 bin dolavlarında oldugu belırtıld) Başkent Var frova'dakl gosterllere lsc 15 bı'n dolavinda kifcinm katıldiKi bPlirtildi Polonya res>ml yetkllilerin yaralı snyısinı 200 olarağmen, bakaa Giovannl Spadolini faükü rak vermeslne meö dün parlamentodan £ü ajanslar gerçck saymın buvenoyu aldı. nurı Uzerinde oldugunu bil Httkümefc. 5 partill koahsyon diriyorlar AP ajansı, olayOyelerinin Jehte, Komürrist, Ra larda yüzlerce klşinln yadlkal ve diğer muhalefet partı ralandıgını. ancak kesln saleıtoın de aleyhte oy kullanrna yı vermenin zor oldugunu « ıle 3t7'e karşi 357 ov aMt duyıırdu SpedolınatBM. Hiristiyan De YENt GftSTEEtLEB mokratlar. Sosyalistler, CumÖte yandan BBC Radyosu huriyetçllor. Sosyal Demokratjar ve hderlerden oluşan yeni Lııbin kentinde onceki gün büfcümetinde kabina üyelerl es yeni gösteriler yapıldıgını W hukilmer üyelertnden olusu bildirdi. Radyo'nun habexror yeni hükumet eavaş sonra rine gore yonetim aleynineınm 4X hükümeti oluyor. ö t e yandan Polonya tollk kllisesi başpiskoposu Joseph Glemp. lkl günlük blr zlyaret icln Batı Almanya'ya gıtti. Düsseldorf kentlne gelen Glemp'in ülkestnde meydana gelen kanlı olaylar konusunda blr açiklama yapmadıfcı dıkkatl çek tl. Polonya Günlüğü New York Times muhabiri anlaüyor (12. sayfada) Hüsnü Mübarek: Hükumet degisikligi ekonomiyi canlandırmayı amaclıyor AP: Papandreu, Türkiye'ye karşı batıdan garanti istemeyi bıraktı İtalya'da Spadolini hükümeti güvenoyu aldı AET ülkelerl içinde t«t»n'J ATİNA (AF) tam olarak tanımavan tek ü*AP ajansı Yunanıstan Basba ke. Ancak, Ortadoğuya açılm» lcanı Andrea» Papandreu nun politlkası pck fazla ise. y»** 4 dıs polltıkası konusunda bir yo m ı 9 RÖzüknıüyor. AranUri» ?««• rum yayınladı. Yorumda. diye dek yalmıca blrkso «9 S*t Papandreu'nun, Türklve"ye kar PI KAHİRE. (Ajanslarl si AET den ve ABD'üen garaıl6 ? yaşmdaki Papandren. «1»* Yeni Bakanlar Kuruluti istemeyi bıraktiRi ve Amet» komçusu Türkive ile llisklnun Ük toplantısLndan nkan üslenrun belirU bır !»ure lerf konmunda vumusam» P"« dalıa kalmasuıa razı oldugu be sonra konuşan Mısır tikasmı tcrdh etmb Borunülırtilıyor. „. ^or Turklv«"'^ft karsı ABD TO Devlet Ba.jkanı HUMIU APnm yurumu şovıe «IHr AFrdP paranti isicmcvl bıraMubarek. hükumette yaekonomi profeiörü olan Pakan Ynnan Ba?bakam AB» pılan degı?ıkhgm Mısır pandreu kariımatlk bir ııuer iislerinin do Wr sılre daha R*> okonomisıne yenı buve csnek bir poUtlka uyguUmasına Mn verdi. «canlılık. vermoyı nmaç n,»kl. tammyor. Ülkenln u» <Uina, Balkanlann nflMeersı ladiRinı bildirdi. »osyalHt partlsl Pan «elenik lahlardan anndınlmı» M Mıaır'da ekonomlk kriSosyallst Hareket. PASOK. ye haline S P « ' t ' m e ' ! İ T g e 7in s6x konusu olmadıM vıllık muhalefetl "O^TJIIC»^ rnlısmalan Ne. «n anndan dlfca] b'r c M i'l^dl. gını behrton Muhnrek. dlllk Wr kenara bırakmıs C"»»hu riönnmde IJbva'd» Mohallfleri. Papanılreo'n kayulkesmm yatınm proıek u fi reilm» I « ^ " , . pak blr uolltlka Whmeld« ««elerınde artıs bekledıftmi , 0 S V a l l s t Baas pnrtilerlvle lârkcn. PASOK bu politikanın, stfyledi |yn iliskiler kurdu. hükiinT'tln polltikasında > Amerika'mn Kamre Papanrtreu Kecen <r, tar rnl oynavan. «esnek Buyukelcisl Alfred Arkampanvaiı sırasnnda cekcilik» olduKim »Ts AET'den avnlacacını VP «ıherton ile yaptıgı gr^işr»Ö7İemoiİpr, «p«;ne. .. . tredıkl Amerfkan üMerinl kap» Cin» Yonanistan'ın doiflan m e hakkmda soru yönel tncafiim «Bvlttvordn. Ancak, wftmda püvenMzIik varattıijıi" v« tllen Hüsnü Mubarek. çimleri «!«•« Wr « a ' « l e k ^ lcerde dc Pnnandren'nnn kreı» ABD'nin FilHtln sorunu nan Papandrm iktidara IteicJik sml <lii.«rdüC'ünö belİTtiVortor. hakkında yaptıgı yeni öten innni, fllkeilnin batrcl» oOBrİPmclİpre püre Papandrcn. lan ^lenekHCİ MI,kWnl .flrJhr , , bai?ımsı bir ülkeylr,Jum norlleri görö'5*'uk1er'rıi M7 Z dö ö t e yandan da \rap. IUIP"? bellrtti Hvle ilîokllerini «tellstirmcye , p V İ e , r k ve dll bagımiz yoktur» Mısır DPvleT Ba'kanı n l n t ı . Papandren. kend! tanı dcme'îlıif raemfn. Batı Avn* Hüsnü Mübarek îsraîT pa'nın ^oTvai mına RÖre. «YBW.nHt.in m «* vana<nvor. Kin. in. Plllatln sorununu karlanna hinnet eAec«k «>« p/t«îOK Popandrpu vn «Carop Davld» anlasu tM d« p cHçler» Mokn dısind» ması çercevesinde, çöflll«'!erlyl« vr batlan Wr vol» aramak 7üme ulaştırdığı takdir ymn! anlMinalar yap«' de gerçek blr barısa va sıılara «•»">•• • , racafcını bildirdi fal1n Tıman^tan'a (r nr vBnpimMİnln altında , dc FKO He arasindaki vıün» s «Usklyl Yaromtetan Inlar vatıvor.» Abu Dabi'de yollayacagmı açıklamısu. YEM SANAYII TÜRK A.Ş. GENEL MUDURLUGUNDEN INŞAAT YAPT1HILACAKTIB yapürüacak 10 daıreü ve Isten. ABD boru hattı için yumusuyor ' Haberler AwfM ABD AV ile arasında cıkan doğal sürg<w " e ^Avrupa ! n î : J^înrtım boru hattı yüzünden çıkan sürtüşmenin huila büyumesi uzo rine, Reagan yönptımlnın tutuYamu»tma» egUlniK» Sovyetlere proje içm roau ^padaki ^rkeU «yguladıgı yaptınmları haul l6 Fabrlkası Lojman tnşaatı f^TSSZm Y e m Fabrlka,. ıçlci temil^inm 1. kesrf bedeh 30.000.000.TL ve ı Fabnka25 500000 lan Loiman inşaatlannın Caddesl No: 58 kat 2'deki durlüğunde görülebtlir. itekhlerin iştirak ?Ssr Italya Fransa ortak tatbikatını gözleyen bir denîzaltı saptandı ABD Mabye Bokanlıgı öncekl <im yaptıgı açıklumacla Sovjret reromalzd^gonderen Avrupa daki çırketlere uygulanacjn bakanı bakanı Margıet Margıet Thatcher, « « g ^ » * . gan'ın Sovye t l e r e rnalzeme yoılayan Ingiliz şirketıne «yaptı. ı gulayaeagım açıktenmlar» uygulayaeagını uy mast üzerine yaptıgı k< da «blr ılo(t Uralındfta Innılını» dedı Thuıc tere'nin sozleşmede malzeme satışını ta yrtnetiraine çatarnk. «ÜzelH k l e S i«b«f«ia y S at. 9 aHn üururken» kendi satı*lftrim dur sokakta konser veren öğrencilere kırbaç cezası uygulandı CKP'NİN 1? KONGBESİTNPE: o ) m n k belgesl . almak M n jçm S S S f İ e n evraklarla birllk^^Jn^Mu3 T e k l l f mektuplanmn ihale gunü olan 17.9gunüne kadar en *ec saat i4.oo'e at ve Tesisler Müduriü&üne y e ^ ^ dlr Postada mevdana gelecek 1 9 8 2 5S langıçta «çok genl>» tutuldugunu. bundan boyie yapurın>ların aınırlannın daha «dawH» iacafam» büdırdi. ABD Malıye BOMA. ( M . ) lt»ft» ™ B^kSüıgıra eore bundan boypransa Denlz Kuvvetlerinm On le Sovyetlcre ınal/ema göndecPİti gün ttaly» açıklannda,*ür ren şırketlere sadece pctrol « dürdukleri manevralan gozieaaz teknoloıisi verilmeyecek yen yabana bir denlJ»"» **PBUuidigi gıbl, ABD daha öntandı. Italyan Savunma Bakarüıgı. ce, Sovyetlere malrcme gdnderen Avrupa'daki Amerikan JıDenizaltı'nın Toronto körfeyı SSrtfnrtotte» tüm teknoloji ^cmlannda goruldUPnU anve parça sevkıyatının durdurucak klmhftının beUrlenemedJgıC acıklanuştı m uçıkladu ABD'nla bekleBuna gör» denîzaltı. bir Ital"blSyufc bir tepkiyla karıgıru ve sürtuşmeyı di kon Baptandı. ancak bir tirkatırmandırmamak içln reyn, iki helıkopter ve bir uça luMdıiını» söyltiyorlar. gın harekete geçmeüi uzerin Öte yandan ıngüter* iadnl kaybottirdi. ssaŞ 593937 nolu Htlviyet CUKİanımı H ü k t o ^ ^ ABU DABt, (a.a.) Abu Dabl'nln Aluln ilçesinde sokakta konser veren 5 ogrencl kırbaç ce7a8ina çarptırıldı öğrencllerin okulun müzık dersaneslnden al dıklan aletlerle sokak ta konser vermelerlnden Bonra okul ldareslnln ile harekete 8 ikayeti geçen polls. ogrencllerl gozaltma aldı ve mah kemeye yolladı. Konuyu ele alan Ş e rlat Mahkemest de öftrencllere 10 ile 13 darbe arasında deftisen kır baç cezası Verdi ve karar hemen edlldl Hu Yaobang: Sınai ve tanmsaf üretim 2 0 0 0 yılma dek 1 4 trilyon dolara çıkacak PEK1N, «API Ç'n K ° mumst Partisınin 1^ ^la' sal Kompresı'nın öncekı gun başlayan çalısmalan surerken, ulkeaın ekonomık modernizasyonunu öngoren bır raporun incelenmesuıe ba«*Partl Baçkanı Hu Yaobang tarafmdan hazırlanan raporda. Çin'uı yıU'k 3M m l l y a ! doiar olan smai ve tartmsal üretlmınin yü7yil sonunda IA trilyon dolara çıkanlma8ina çalışüacagı kaydedlliyor Yeni Çin Haber Aiansnun haberine «öre 1600 <' nin uzerinde gruplar de çalifltığ» raporda. teknolojiye n7m duydugu. gözu uıeunıyenneakılcıbırur«H t fırsatı kaçırmayın tıme geçılmesi istenıyor. Hu Yaobang, raporunu a* çıklarken yaptıgı konugnuM da modernizasyonun amacanın halkı korumak ve artart kulturel ve maddl ihtiyaçlannı karşüamak oldugnntt beUrttl. Hu Yaobang. «mat tanmsal üretimin dftrt v e katına çıkartılmasıyla Çı» Halk Cumhuriyeti'nin. K*T risafi milli uretim açımndart dunyanın ön suralannda bW yere geleceftlnl bellrm v« halkm ırellrinin giderek arM tacagını vurguladı. Parti Ba# kanı kigl başma düjen mlw II gelirin düşük oranlı bW artışm» karşıl.k, ekonomlK askeri göcunön V e eeJ9ni de sözlerlne Hu Yaobang aynca ,fiyat kontrolunda v e lş i » '•flcret slstemlnde refornt y»# Iması gerekliliglnden «ÖJS etij tJ Schmidt Ekonomi Bakanınu sert bîr dille eleştirdi fr  fuar cekilişinde BONN, ( a * ) *• A J » « Başbakanı Helmut Scnmiatm, Ekonomi Bakanı Otto Lamb* dorifu sert bir düle eleştireo «on domecl ülkede Sosyal D * înokratlarla Hür Demokratlai «rasmdaki ortaklıgın art* MB • yasadığı şeklinde yolırtmalı geçtıe ıjoıhina toplantı hakkmda Uensuplanna bilgi w Srtlmet sözctisü Klaus Basbakan Schmidfin, ek i S a n ı Lambsdorff'a bir g a w teve verdlfti demeç nedanlyM k bir sekilde çatbgını ve ta. tda bulundugunu aokladı. Getpekten Lambsdortf, gazetesinde « ' ' » " J 6 ? b V a y Hesse Eyaletinde lacak yerel seçimlerin tou buîundugu HfflrJDjyno larla Sosyal » ™ « * B t f | a r «ndaki koallsyonun ka tayin edecegini söy emiş, menler oylanyla blrim vonda kalıp kalmamamın «• tedlklrrinl ortaya feoyacalUar» demisti. . Stım ıgı Kaldığınız yeri belki de unuttunuzBizim English, ortaokul düze^nde îngilızcebilen, ve Ingıhzcesını ilerletmekisteven herkea içınçıkıyor. Her aşamadaki okur, Bizim Englısh'ı ılgıyle ızleyebıur. Bizim English'ten mutlaka o>renir. NATO'NUN CAYDIRIC» TATBİKATI BAŞLADI NAPOLİ. (»*•> *TA3Cr»U» Avrupa MUtteflk Kuvtrettert Başkomutaıu General Bernarf Rocers ABD füzelerinto Bata Avrîpl> yorie5ünlmeSinm sovyeüer Birhği'nin silahsızlan ma konusunda cıddi KürUşmeyapmasmı saâlayacağım bU di tfdi. NATO'nun 7 «Sonbalıar c y dıncı knvvetl» tatbıktttmın ba» Iaması dolayısıyla Italyan Fırkateynl «Alplno»da bir konuşma yepan General Roger*. SSCB*nin SS22 iüze sayısının Klderek arttığma dikkati çektl. Ve Varşova paktı ülkelerinıa 1983 mart ayma kadar her birt 9 füze atarlı 30 üsse sahip olacaklarmı hatirlattı. bulmST, güncil konular, aynca gramer,1 kavramlar, testler ve sözluk. Bizim Entflish. az bilenleri /orlamayacak. çok bılenleri zenpn]ei?tırerek, dengplı, özld, güleryüzlü bır kaynaktır. f lngıli/ceyi bu kaynaktan ıçebüırsınız. ABONEKOŞUUAftl Yurıiçı. 'T Normal posta 2.440 ı L Taahhütlu .,.2.950 I L 6Ayltk . < m T Normal Posta 1 260 TL Taahhütlu L;«50 TL 1 Ylll|lt Yurldısı Posta ucre«dah|l.i9USdolar Bıradedı (ödemelı) . 500 TL Bır yıllık abone . .5.100TU 6Aylıkabone .. ..2600TL Havalelennız I? Bankası Turbe Şubesl2938numaral. fıesaba yatırınrz. BİZİM ENGLISH İngiHzce/Türkçe aylık dergi "îngüizce kolaydır" MİLLÎ PİYANGO SATILIK Üç maklneü Cogaloglu'nda komple MATBAA Gundüz: Klodfarer Cad. Not 24/3 Turbe IstGece. 710S73
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog