Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 3 EYLÜL 1982 Ticaret Bakanlığı: Suni yağ darlığı yaratılıyor £ Bakanlık yetküileri piyasa oyunu yapıldığım bildirirken yağ üreticisi firma yetkilileri ayçiçek fiyatuun yükseldiğini, zamınitn normal olduğunu. stok yapmadıklanm söylüyorlar. Bir firma yetkilisi ise yapay darlık yaratüdığı görüşüne katılıyor. £ İbrahim Tab (Matmara Gıda San. A.Ş. Muhasebe rinmigrıyın Müd.): ^ «Trakyabirlılc ham yag tahsis flyatı temmuzda 80 lira idi. bu fıyat ağustos aymda 120 lira oldu. Maliyetlerdekı bu artışm iiyatlara yansımaması düşunülemez. Yani rnalıyet artışlarının fjvata yansıması doğal. Bizım fabnka su anda renzyonda. Onun için stoklar bitm:ş durumda Ancak piyasada bır yag darhğı oîduğuru zannetrnjvorum..» teyen olsa da satsak. Yağ fiyatlanna zam konusuna ge lince. bakanlığın kendisi ham yağ fiyatlannı 120 liraya çıkardı. Henüz yeni sezon başlamacu. Tahsıslı satışlarla ham yağ ahyoruz.. Bakanlığın ham yaş flyatmı yukseltmesi tabii ya£ fiyatlannı da yükseltecek... Yoksa yağ darlığı yaratmak dıye bir şey sozkonusu değıldır • AET ile "zorlu,, döneme giriliyor 0 Ehonomi Servisi Ayçiceği destekleme alım fiyatlanmu yukseltümesinden sonra yağ üreticilennin ürunlenne zam yapümasrnı istedikleri ve pıyasada «yapay darlıh» yaratmaya çahşrıklan bildirildi. Tîcaret Bakanlığı yetkılıleri, yağ üretıcüerinın «piyasada ycpay darlıh yarattıkUmm* burran bır *piyasa oyunu* oîduğunu öne sürerek toptancılara yağ verilmediğini açıkladılar. Yağ üreticisi firma yetkilileri ve yağ toptancılan ise ayçıçeği ham yağınm tahsis fiyatının yükseltildiğı nı. bunun maliyetlere yansımasınm doğal oiduğunu be lırtirken bazı üretici finna yetkihleri ve toptancılar fiyaüarı yukseltmek isteyen bazı îırmalann pıyasaya mal vermediklerini üerî suruyoriar. Yağ fıyatlanna istenen zam ve piyasaya yağ verilmemesı ko nusunda bakanlık yetkililerinin açıklaması üzerine yağ üreticisi firma yetkilıleri ve yağ toptancılannın go ruşlerini aldık. Yurdaer Cantöz (Edirne Yağ Sanayii Pazarlama Müdürü): TShirt'e konulan sınırlama kaldırılmazsa karşı önlem alinacak .\NKARA (Cumburiyet Buroiu) Turkiye AET ilişldlen eylul ayıyla bırlıkte «zorlu» bır doneme gırıyor. Turkiye bu av içinde bır dizi toplantı önerecek. Eylül ayı ıcınöe topluluk larafmdan Türkiye çıkışlı TShırtlere uy?nlanan sınırla ma kalkmazsa AET malları ıçin «karsı önlem» uvettfanması tekrar sundems getırılecek. Tıırkıje ıle AET arasındakJ pamuk ıpligı sorununa «kısnıen» çözum bulunmasından sonra toplulukla ıliskılerde «zorlu» bır donem başlıyor. Eylu. ayı ıle bırhkte Turkıye'nin toplulukla olan flışkılen bu seıer ae «kuru üzünı» ve «konfek«iyon» iaracatı üzermue voiunlasacak. Tonlulugun 15 ekıme kadar konfefesıyon urunlerıııe mYUİavacaSı «çecicl kısıtlamalarıııı 1983 yılında dı surmemesi içın Turkıve evıül a\i içinde toplantı önerec^k. Bu amacla Dısişleri Bakanlığı'n ca hazırlık çalışmalan yürütü lürken. îstanbul Sanavi Odası ve ıhracatçılar arasmda cahşma grubu oluşturuldu AET* nin Tlrrkive çıkıslı konfeksıvon urürJerir.e uypıladıfeı miktar sımrlamalarından en cok TShırt ihracatı etkilenivor. cek malın belirlenmesi» arrtacıyla Bakanlıklarla «orj^me^ciö başladı. ilk belirlemelere aore. Tıırkıye'nin jine topluluk ÇIKISII demir çelik •ürunlenni pazarlık konusu vapaoıleceei anlasıl dı. Avrıca bu ke? SanD;; ve Teknoloiı Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı i!e u;.aurı sağlayab lırse. AET çıkıslı bitkisel yağ ve gnbrede de kî=ıtlamava cnd:lebılecek. Yetkılıler. üzennde kısıtlama konacak roalm cok dikkatle seçılmesi gerpiff'.ğini beUrterek sunları soviedıler: «Tttrfcive'rrin AETdpn Ithal ettiğ? raallanrt biiviik bir kısmi ara jrirdiler ile nihai nıallardır. DoIayı«ıyİ3 kı«.ıtlama Ptkilemivecpk bir mal üzerinde olması eerckmektedir » KURU fZÜ^l IHRAC1 TürKîve'mn evlul avırda •a rpılmasını önerecezı toDİantılara kuru Ü7üm sorumımı da p^ türecegi öfrenılcli. Toolanrıda Türkiye kuru uTümde rakıbi olan Yunanistan'in secen sene «dampinç» raDmasını konu edecek, 1982 nlmda Türkire ku nı üziimde 1250 dolarlık assari ihrac fiyatı olarak ilan etmıçtî. Ancak, YunamstaR*ın inraç fıvatını ton ba^ına 900 dolara ka1982 yüında topluiuSa üve riar düşurmesmden sonra Ttirolmayan Hong Kons"un 40 lcıye'de asçari ibrac fivafı ııvmilvon adet TShirt ınraç et gularnasım kaldırmıstı. Bu vrt mesmden sonra Tiırk tezı «top kuru üzum İhrac sezommda av hıluk üyesi Turkive've UYEUİa nı olaym ^ine'enmemesj ıcın nan 2 milvon adet TShirt sı Tiirkiye topluluktan önlem aim nırlamssının kaldınlması» ola masını is»'"or. Bu amacla tOT> rak belirdi. Dışısleri Bakanlığı' hüıık üvesl olma\an tilkelernca s'nırlamalann kaldırılması <ipn AETnın vapaca&i kuru üıcuı gerekli pirisimlerin vani 7üm ithallerine «miktar kısıtsjra topluluğunun dırenmesı lamalan. petiriîmesı ötıerilehalinâe «karsı önlem» aimma cek. Kuru iızüm plvasasma V FI da ılke olarak benimsend!. VTisturalya, Yunaniî,tan, Tran. Bu amacla Bakanlıkca AET Afeanıstan ve TUrkne sıriyor. çıkıslı tiriinlerin Türkıve'dekı ABDVıin ihraç ettısrl üzumün llretım üzermde't! etkısı ıle cok kaliteü ve paha'ı olması «\ET için ihracının vazgeçil reder.iyle üzüm rekabeH, difer 1 rnezltji» arasünlıvor. Dısışlen filkeier arasmda gecno ". Bn BakînlıSı vetktli'.erınce. «olası» arada. evltil va da ektm avlabır a.lasmazlıkta :hracatının rında topluluk tarafmdarj bel'esilmesı AET ıcın rahatsız edi lirlenecek üzüm fiya'lan ve sısaptsnmasmda cı olacak bır mal ü/ennde ki nırlamalann 1 sıtlama konulabilecegı behrtıl ABD'nm tezmi destekîeyeceî <Si. Tıırk konfeksiyon uriinien anlasıîdt. Aynca secen hafta B> ne kotıan kısrtlamalar kaldrnl Londra'da A T ve Avusturalva ırad:Jı takdırde. «*ET'den »t yetöHlert toplanarak bir hslatmds sınırlgmalar eetirflp ma prnbu» kurdular. & Alf red Kandiyoti (LarkanPazarlama): «Ayçiçeğinde destekleme alım fiyatmm yukseltilmesıaden sonra yag urunlerine zam yapılmasmı ısteyen isletmelerin toptancılara son 15 gundür yağ vermadiklen dogrudur. Hattâ bazı ftrcnaiar revizyona gır dık diverek sıpanşleriTtuzı de vermıyorlar • • Ş anda suni bir darlık yaratma gibi bir durum «u yoktur. Ancak Bakanlık taban fiyatlan 120 lira olarak açıkladı. Bu durumda en aztndan eylülun 15'inden son ra fiyatlarda bir oynama olması normal. Çünkü yükselen taban fîyatların yağ fiyatlanna da yansıması nor maldır. ^ <Ü Leonirla Betiknğlu (Toptancı): Bakanhk yeni taban fiyai verdi. Çiçek 40 lıradan 50 liraya ç:ktı, bu ham yağda yuzde 25 demektir Ham yağ fi'atı da 90 Hradan 120 liraya çıktı Bu du rumda yağ üretıcileri bu artışı yağ fiyatlanna vansıtacaklar Ancak yağ darhğı d:ye bır sey kesınlikle yok Üstehk peşinatsız yaf alınabiliyor. Yeni urün çıkacağı içın eldekı yağı bitirmek istiyor herkes Bu bakımdan biz İ5tediğimiz kadar yağı. hem de peşinatsız alıyoruz. > Uahmi Akmcan (Türkiye Bitkisel Yaç Sanayicileri Derneği Başkan Vek.): £ Teoman Saltadal ( Aymar Ticaret Servisi Müdür Yardnncısı): «15 gun. öncesine kadar bazı finnalar piyasaya yağ •«rmedüer. Tahsislî ham yağ fiyatlan yukseltildi. Bu nedenle tüm ureticiler olarak bir zam düşünüyoruz, Ancak henüz bakanlığa bir zaın. talebinde bulunmadık, Şu anda. piyasada bir yağ darhğı yok.> 4 ) Fikret Buran (Doysan Yağ Sanayi Idare IMeclisi Üyesi'): «Kesinlikle yağ darlığı veya suni darlık yaratmak dlyo bir şey söz konusu değü. Şu anda elimizde 1300 ton yağ var ve kampanya başlatıyofruz. Keşke yağ is Piyasada vağ üreücılennın fiyatlan yukseltmek ıçın sunî bır darlık yaratmalan sözkonusn degüdr. Serbest piyasa düzeninde her sey serbesttır. Ithalât '•erbest. her zaman ithalât yapabilirler. Ancak boyle bır durutn sözkonusu. deâiîdir. Yainız çıçeğın taban f:yatı 40 liradaa 50 lîraya cıkartıldı. Ham yağ ise 90 îiradan 120 liraya cıkartıldı. Bu fiyatlan Bakanhk verdı. Bır zaman sonra bu yükselisin yağ fiyatlanna da yansıyacağı muhakkak, Belki açıklanan fiyatlar sonucu piyasaya intibak etmekte ortaya çıkan sorunlar bazı geçici darhklara ve fiyat oynamaîarma neden olabüir. Ancak fıyatlara bir zam, yeni taban fiyatlar sonucu ka çınılmazdrr. Yalnız piyasada bir darlık kesinhkle söz konusu değildir. Şu anda Trakya Birlik'in elinde 25 bın ton stok vardır. Sonra bizim elimizde liMt stok yag var. Kim istiyorsa gelsin verelim.» New ıbrk Tiınes mühabirinin Polonya günlügti Değisim, deneyim, huzursuz ve gergin bekleyis Dış Haberler Servisi «New York Times»in Varşo•*a burosu şefhğıni 3 yü boynnca yapan John Darnton, bu surede Polonya toplumunun geçirdiği değişunlen ya kmdan izleme olanağını bul mus. <Dayanışma>nm oluş»asıyla sonuçlanan toplumsal bunabm; «Dayanışma» «nderlığınde surdürülen grevler. orgütlenmeler; asJERİ yonetımın ısbaşına gel mesî ve iki yıldır süren huJEOTSUZ bekleyiş... Darnton, Polonya toplumumm yaşa«hğı deneyime ilişkin izlenbnlenni «İnternational HeTrfbone» gazetesind» Olkedo iktidar/', Tmıhalefet arasındaki gergiıüiğin doruk noktasma örmandiğı bu gunlerda, ym«anan deneyimleri bir fllm şeridi gibi gözler dnune seron bu yazının özetini aşaSida sunuyoruzi yen isçüer susuyor, ta ki lçlerinden biri çıkıp, «duydunuz, Kardinal bizi sonuna kadar destekledlğini açıkladı» diyene kadar. Igçiler alkış ve ısuklara boğuyor ortalıgı. O an kilisenın ne an lama geldiğini anlıyorum. în sanlann kalbmde öylesine yer etmış kı. ona karşı çıkılamıyor. Açıklamaian, ona verüen anlamla çelıstiğinde, halkla ileüşım kuramıyor. Ve olması istendiği gibı vorumlanıyor. Bu olaydan beş gün sonra «Dayamşma» doğuyor. lerin müdahalesi önlenmeli. EKIM 1980 Polonya toplumu yavaş yavaş kabuğunu yırtıyor. Yeni örgutenmeler füizlenıyor. Lıberaller. reformistler hatta radikaller orgütlenıyor. Toplumun her kesimmde, partının denetımmdekı kurumlar ozerkleşmeye başlıyor. Muhalefetın lıderlennden Jacek Kuron, hukumeti de^nrmeden ele geçırmeyi amaçladıklannı soy lüyor. Ulkenın jeopolitık den gesınin bozulması ve Sovyet # KASIM 1980 TVde. onceden sansure ugramış bazı fılmler gosterılmeye baslanıyor ünıversıteler kendı rektorlennı seçmeye başlıyorlar. Ülkede hızlı bır demokratikleşme gözlenıyor. rusüzluğu yaayor. Bu niteîıklerı hareketi, boîünme teh lıkesıyle karşı karşıya getinyor. Walesa. «Dayanışma» nın omuz omuza vermış mü vonlarca msanaan oluştugu nu, en ufak bir ayrışmanın iıareketi dagıtacağını soyluyor m SUBAT 1981 ce önlenmeye çalışılıyor. Çıftçıler, uzerlenne yuruyen askerlere «Yaşasm Polonya ordusu», «Tanrı orduyu korusun> dıye bagınyorlar. Askerler yerlerını alırken, ıçlerınden bırının sert ve ifadesız yuzunden gozyaşlarınm «üzulduğunu goruyorum m OCAK 1981 •Kırsal Dayaaışma sendıkasına kuruluş ıznı venlmiyor. Çiftçüer bunun uzeVV'alesa artık bır halk kah ramanıdır. Ancak guçlü h nne gosteriler duzenliyorder kışüiğinın aitında. dik lar. Bınlerce kıştnın katıldıtatörluk, eğUimlen, hoşgo gı gosteri, ilk kez askerler # KASIM 1981 Bodrum'da su yok, agac yok, deuiz bile uzakta bir tatil Bodrum Uk durağımız oldu. Bombog deniien otel ve pansiyonlarda t«k bir yatafe bulamadığımız ve şansımız yaver glttigl için bir arkadaşın yat liınamndaki teknesmde kaldık. Bodrum üzerine çok şey yazıldi. soylendi. Kiml lçklci. kınü sanatçı, kiml eşcmsel oldugu için Bodrumda kendlne göre bır ortam buluyor ve mutlu oluyor Ama Bodrud'u sırf gormek. veya sâkin bir tatîl geçirmek için gıtmeye nıyetlenenlerı acı sürprizler bek liyor. Bır kere Bodrum'da su yok. Ağae yok. Ve üstehlc rnotor veya arabayia baska koylara gitmedikçe girilecek temiz denlz yok. Ama Bodrum'da bırçok kentlerde olmayan sanat ve kültür faaliyetleri «ar. Dayanışma lıderlerınnen Jurek Trzcınskı ıle tanışıyorum. Bana amaçlannın \ ar şova Pakündan çıkmak ol(Arkaaı 9. Sayfada) Marmaris, Bodrum'a mı benzeyecek? LeylaUMAR Polonya'nıa son uç dovritü yasadım, Birincisi EdASTELLÎ fırtma• mrd Gierekln Polonvaaıysımn turistik kent«h, K&tuluklerin. hilekariıklerimlzl boşalttığını larra ve duygusuzluğun Poduyarak yola çıklonya'sı. Sonra Dayanifma tık. Kendl kendimize. «Oh» ve \Valesa'nrn Polonya'sı diyorduV • cr<k sukür. sâkln geldi Polonya halkı senelerdir ilk kez gelecege ve sağîıklı bir toplum kurulabüeoegtne umutla bakmaya . faaşladı. Şimdiyse General , Jaruzelski'nın Polonyası i var: Tankları, yeraltında ba ! süan büdirileri. korkulanvı la. Şimdi herkes bırşeylenn j ohnasmı bekliyor, yalmzca birşeylerin... K Yağmur Ticaret'in sahibi Sinan Kuran yargılandı • Dolarulmcüık ve karşıhksız çek vennekten yargılanan samk. *Dolandıncı üegılım Başbakan Ulusu ve Orgeneral Şükru OlCÜ> cto tanıgımdır* dıye konuştu Istanbul Haber Senisl DoKıiifüncılılc ve karşjııksız ge.< vo::ııe suçlannaan bır suredır t »uklu bulunan Yagmıır TlcaicL salııbı Siıuıı Kuran, cıun ş.şlı 2 Asiıye Ceza Mahkenıesı'ndt yapılan sorguıaıııasında, bukkındakı savlan redoetu ve «Een Türkije'nin gclmiş jeçnıiş en namuslu tnccanyun. Ben dolandıncı değilim. Başbakan Llusu ve Orgeneral Şükrü LMcay da tanıgımdın dedı. Yağmur Ticaret sahıbı Sınan Kuran, bu kuruluş aracılıgıyla «ortaklanm» dedıği, 4281 kışıden 3 mılyar iıra topladıktan sonra ıüas etnuş ve tokkında TCK'nın 5U3/1 maddesını 36 kez ıtual ecmekten dava açumıştı. Duruştnada Sınaa Kuran hak kındaki savlan reddetü ve şoy le konuştu: «Ben 45 yıldır ticaret yapanm, kimseyi dolandınnadım. Bu duruma düjmeınin nedeni de, paraların erken çekilnıeM, iç kriz durumları ve ayrıca yatırım için gereüli buluuan mıid detten once paraların ve vauesi gelmemiş çeklerio karşılıguıuı aünmasıdır. Bunlar oderne güçlüğu doğurmuştur.» Kuruluşunun i i t ] ^ır b&ncR*Tf keriık ve faız kurumu ohnadıgı m, bır ortaklık olduğunu da ıieri suren Kuran, daha sonra, Deviet Başkanı Evren'ın. «Türkiye°nin zıraı potansiyelini değerlendirin» decüğıne ae dıkkatı çektı ve «Bu konular zamanla olnr. Ben bu konularda fizibilite çalışmalan yaptnn, teşvik belgesini aldım, gıda, Urun, havvanahfc ve hatta urracal dalmd» çah^ryornm. Ben dolarjdırtcı değüim. Başbakan Clusn ve Orgçneral Şükrü Olcay da tanıpmdır» dedı. Daha sonra duruşmada, şıkayetçüerden bır kısmı dlnl«ndu Dınlenen şikayetçıler, 1982 hazıran aymdan beri faiztenm %e ana paralarmı alamtMtıiları(Arkası 9. Sa?tıda> EYLÜL 1979 Polonyalı bir yetkih", bana Varşova'yı gezdıriyor. Yahudllerle ilgilendiğimi bil dlğinden, Hit]er"ın kıyımından önce yaşadıklan semti tanıöyor. EsMden 500 bin Yahudinin ysşadığı bu yerde şımdi apartmanlar yukseliyor. Eskı sakinlerinm ke mikleri bmalann temellerine kanşmış. Katledilen Yahodilerin anısma ise bir emıt dikilmiş: Polonya'nın tek çiçeksiz anıtı... | KASIM 1979 Saüsya bölgesmde kömür nsadeninde buyük bır patlama oluyor. îkı ışçı ölurken. 20'sî mahsur kahyor. Bir ayda meydaoa geien üçuncü patlama bu. Toplam 43 feişi öluyor. Anitarda gelen patlamalar madende uy gulanan yeni bir yöntemin sonucu: Madenler 24 saat bo yunca çalışıyor artık, Hukunset dövir sağlamanın faturasını işçilere yuklüyor. PATRÎK KALUSTYAN DURUŞMADA Ermeni din adamı Kudüs Ruhban Okulu ög retim görevlisi sanık Hayko Manuel Elde mir'in savunma tanığı olarak ifade veren Türkiye Ermenileri Patrigi Şnork Kalustyan.sorulan yanıtladı. Foto: Necdet DOGAN). Ermeni patrigi Kalustyan Ermenî papaza tanıklık yaptı Istanbul Istaobul Hsber servist ürkİTe alevhmda Tiırldye eleyhmde faalıvetl«»rfi« bulunmaic, ırkcılık propagandası yapmaJc, Atatürk*u koruma yasasma mubalefet etmekten sanık: olarak yargılanan Ermeni din adamı Hayko Manuel Eldemîr*in yargılanmasma devam edıldi. Istanbul Sıkıyönetim Komntanlıgı 1 numaralı Askeri Mahkemesi'nde dün devam edllen duruçmada Kumka pı TürkEnneni Patngi Şnork Kalustyan savunma taıukuğı yapö. Kudüa Ruhban Okulu Papaz lanndan TUrk vatsndaşı Manuel EMemir geçen oturumlarda Kalustyaa"ı tanık olarak goster nuşti. Askeri Mahkemedeki duruşmada önce sanıgı Yeşilköy HavBalam'nda yurt dışma çıkarken bon Ermeniee «İokümanlar ve Türkiye'nin bir bölümünü Ermeni'erin toprakları şeklınde gosteren haritalarla ele geçiren pohs memurlann<ian Rarnazan Sağdıç tanık a ^rak dınlendi. Sağdıç, EldemirTn ihbar üzerine yakalandığını belJrttikten sonra olay gününü anlattı. Savunma avukatı Celal Girdivan' ın istemiyle yöneltüen bir sora üzerine yamt veren tanılc po lıs, belgelerm c m a gralenmedıgınl,tounlannayn bir bavul dığıni, bunların ayn bir l>avul imnd« &ln geçtığını söyledi. u«rtı9ını shvl<w4i Patrik vekıi: Hacik Şiraganyan'm tercumanlığı aracılıgıyla tanıklık yapan Patnk Kaiustyan kendısının 193540 VQ 19Ö? 59 yılıan arasında Kudus Kuhban Oku!ur.da oğretmenhk yap tıgmı aiilatts. «Bu süre içinde Turkiye ve Türklök alejhinde herhangi bir zararlı Ualiyete şahit oLmadım» şeklınde devaın eden Patngı duruşına yargıcı Ahmet Geuç, sanığa yukJenen suçlarla ılgili tanıklık yapması gerektjfı seklinde uyardı. Patnk Kalustyan, sanık Eldemır'in 1976 yılında Kudüs'e gıttiğini belırttikten sonra. «Buratla kaldığı süre irerisinde hakkında hiçbir sikiuet dUMiıadım, yanlış ve Sutkıncali davranışla. nnı çörmedim. Gittikten sonra bnrayla ılişjği kesildî. Hakkuıda hiçbitşey bftaniyonım» dedı. Tanik kalustyan, «Kudüs'e Ruhban oknlnna efiiümek fi. zrre gönderilen çocnklar benim Tasıtamla ailelerüıin isteği üze rine gönderilmiştir. Kendilerin den vcya ailelerinden, oradakî eğittm hakkında ve samk hakkmda zararh faallyette bnlunuJdufn hnsostmda hjçblrşey dnrmadnn» diye devam etti. Duruşma savcısınıa istemir* dosyada bulunan Dogu ı leİedosjada bulunan Dogu Ana <iniı<'mm Vm Kh.HrrrMir.ii Ermedolu'nun bır bölütnıinü •en ni toprağı şekîmde gbsteren haritanın fotografı Ermeni Patrigi Şnork Kalustyan'a gösranlcli. Kalus<van bu haritayı ilk <1efa gördüfünü söyledi. Du rusma yargıcmîn sonısu ü^en ne, «bo haritanın benzerini Kudüs Rnhban Okulunda görrüğümu hatırlamıyorum» yanıtıru verdi. Yargıcuı, «Sanık Eldemir'ln Kudüs'te yetiştirdiği üç adet doberman cinsi höpeklerden birine gözbebeğimiz Atatiırk'ün isnıini verdiği iddiası VHT ne diyorsunuz?» şekUndekı sorusuna yanıt veren Kalustyan, «Bona dair hiçbirşey duvmadını. Tahkikat esnasında duydıun ve biKat tsrail makamlanndan köpeklerin Veterinerlikteki kayıtlannı isierlp hakime gondeniım» dedı. Savunma avukatı soz alarak geçen orurumdan sonra, bir gazetede dtmışma tutanaklan dışında tanık Mftail Sağlam'a ati^n asılsız habeTİer yayııılandığın! soyledı. Avukat, «Anılan eaıeteyl jelecek oturutmU mahken^ye sanacaçutı. baodan uzunta dnyuyoruz» de6L A\Tikat muvekkılınm tabiı # AĞUSTOS 1980 Hareket kimsenin tafamin •demedigi kadar disipUnli r e guçlü. Gdansk'ta grevcilerin gözleri kömür taza. içtttdekl yüzlerinde umutla parhyor. Lech Walesa koşuş wırup duruyor. Bır ay önce ye kadar kimsenin tanımatldığı bu «işsiz işçi», emirLler veriyor, toplantdara koı#nyor, espriler yapıyor. AĞÜSTOS 26,1980 Grsvler sürerken ulkenin Başpiskoposu Kardinal Wysrinsky Imayts 1851'de öldu) grevcilen sakın olroaya, bazı isteklerinden •vazgeçmeye cagmvor. DiaJe Ve bu ortamın yaratalması İçin çok çalışan bir grup var. Bunlann başmda yıllardan beri Turizm Bürosumra Müdürlüğünü başanyla jrtiniten Emine Çam gibi olumlu bir lnsan var. yme Bodrum'un nefis kalesinın mu?e müdürü Oğuz Alpözalp var. Bodrum"a yerleşmış sanatçılar ve bu kasabamn uluslararası üne kavuşmasını isteyen Ahmet Ertegün gibi zengınler var. Bodrum'da bunlar var da asıl olması gereken alt yapıdan eser yok. Ama herşeye pembe gozlüklerle bakan Turızm Müdürü Emıne Çam insanlann Bodrum'a hak^ı.'ca hücum ettıgını ve onu kıyasıya eleştırdişınl ü7ülereK anlatıyor. Bodrum'da o kadar az şey var kı görüp yazmak ıçin. Inanılma? bir dü?ensızüğe aynı miktarda kal^balığt ve ondan cok daha çiddeth müzık cızırtılarını eklevın tgte ortaya çıkan Bodrum Bodrum'un belediye reısi de kendisme vonelik eleştirtlere dayanaroayıp istifasını verdiği için başıbozukluk daha fazla artmış. On sekız koyuyla on beş bin yatagıyla dünyanın her tarafma ününü salan Bodrum'a imar plânı ancak son günlerde gelmiş. Şimdiye kadar herkes. istediğini. lstedlSi yere yapmış. Ama Bodrum festivalinin programmı okuduk. Gerçek ten Antalya ve Marmaris gibi festival düzenleyen kent!ertmi7in bu festivalden ornek almalarını yürefe ten dileriz. Festıvalin başansı kuşkusuz b.aymakam. belediye. po lis ve turizm bürosu yetkililerinin uyum içinde çalışmrlanndan. Bodrum'da dlllere destan ve dünyanın ünlü dergilertne konu olan Ertegünler'in evi sadece dışardakl ünlülere değü bizlm ünlülere ve deviet adamlarma da açıfe. Dışişlert Bakanı îlter Türkınen ve eşl Mina Turkmen, Ahmet Ertegunler'in konuğu olarak bu inanılmaz derecede zevkli döşenrrus evde bir bafta kadar tatll yaptılar. Geçirdîğl böbrek amelljatından sonra on kilo kadar kaybeden tlter Türkmen. geçirdiği ameliyatın önemini biliyor ve doktorların ber dediğml yaptığını (âcbecı S. Sayfada) Fransızlar 101 çeşit yemeğin sunulduğu sofradan ac kalktılar Deniz SOM Bır grup Fransız turist içın Topkapı Sarayı'ndakı lokantada 101 çeşıt Türk yemegı hazırlandL. Fakat tu rıstler, kendilen ıçın özel hazırlanmış «Sultan Sofra sı»ndan bıraz doymadan kalktüar. Nedemne gelınce, bılmedıklen «şey»ı yemedıler.. Oysa, Konyalı lokantala nnm sahıbı Nurettin Dogan bey, yemek öncesı aynen şö\ le demıştı•Efendim, Türk mutfağı gitükçe kayboluyor. Ecne biler, bilhassa Topkapı Sa rayı'na gelenler özel Türk yemekleri istiyor ve cevap veremiyorduk. Bunu bir hata olarak göruyordum. Hepsi 10 15 çeşit Türk yemeğimiz vardı. Hakiki Türk yemeğini bulundurmaya karar verdim. Bunun başlangıcı olarak da bugün 101 çeşıdı seçtını kı 201301 olabilir. lesadü fen tarih olarak Jransıı ların yemeği vardı. Kısmet onlara oldu. Bütün arzum unutulan Türk yemekleri ni tekrar ihya etmek mi diyeUm haürlatmak rnı nasıl arzu buyurursanız öyle yazın. Bir kampanya açıyorum. Diğer meslektaşla rınun da bu hususta gereken ilgiyi gösterecegine ina myorum.» Gerçekten 101 ayn tabakta sunulan yemekler çorbalar. sıcak etb yemek ler. etli sebzeli sıcak yemekler. zeytmyağh sebze ler. balık hamur işlen pılav salata tatlı çeşıtie rı olarak ayrümıştı Culb Mednerrenee den gelen 71 kışıhk tunst kafılesı. bahçede ha7irlanmış sofraya oturmadan once Sultan Sofrasu admdakı acık bui'eye şoyle bır goz gezdirdı Herkes yeıine oturduktan sonra. Fransızlar yavaş ya vas ellenne tabaklannı ala rak yaklaşık 10 nıetre uzun lugundakı açık buîede sıra ya geçtıler ve kıntısı kok layarak kırnısı de çatalının ııcu ıle tadarak yemekleri tanunaya cahstılar. Seıvıs (Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog