Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR DÖRTLÜ FCTBOL TURNUVASI BÜGÜN 3 EYLÜL 1982 G.SaraylıIar, kacan Hosic ve Seydic'i yakalayamadı p SanKırmızılı takımın iki Yugosîav oyuncusu aileleriyle beraber ülkelerine döndüler. Yöneticilerin uçağa rötar yaptınna çabalan boşa çıkö. Spor Servisf Galatasaray* O iki Yugoslav oyuncusj Seyıllç ve Hoslç dun eşierı lîe bırUrte Yugoslavya'ys kaçtılar G&Iatasaray kulübnüden alacakian parayı alamadıklannı ve yonencdenn vadlenni yenns getınnedıklerinı one suren •sy Yugosîav, Seydiç ve Hosıç Yeş^köyds uçagı bekledıklen rırada aGlatasaray kulubünden bir yoneticimn Yeşılkoy gumrjgtine telefon ederek uçaga roter yaptırmak ıstemesi ıse yonucu değıştinnedî. BöyleUk1e iki Yugosla1" eşleyi ıle bırlüjte Y>ı?oslawa'va kaçtılar. • ŞİMDt VE OLUt? ? Yahancı fıjtboicu îransferi silresi dolduğu ıçın PU anda Gaiatasaray'ın kaçan iki Yugos Jav'ın yenne ikı başka futbolcu getirmesi mümlnin değil. GalatasarayTa sözleşme ımzalayan Yugosîav Hosiç ve Seydiç'm başka bir kulübe gıtmeleri de Tr.urnkün değıl, Putbol yaşını as cr.ş bu tık oyuncunun Yugosîav Tada da fu*bol oynama!ann:n Srtıç oldugu goz onünde tjtuiaeak oiursa Hosıç ve Seydiç'ın bu davranışı iki şekılde yonnn lanabilır. 1 Bu hafta maçlann yapılmaması nedenı ile bu fırsattaa yararlanarak. eşleri İle birlikta SPOR DÜNYASJND4N Yugoslavya'da tatfl yapmaîan 2 Yabancı futbolcu transfenrcn kapandığı dtlşüncesı ıle Galatasaraydan dalıa fazla tavız koparmak ya da en azından vaad edilen parayı bir an önce alraak, bir başka deyıse şantaj yapmaîan Galatasarar Irulübü bu dunımda ya ıkl Yugosiava bir an once gelmelerl için taviz vereces ya da şantaj anlamında bır yoran yaparsa öu iki futbclcunun peşirıi bırakacak. KreSirn dün kuîüpre bu oIaydan soara beliren havava gore Öner. Fettah, Ayhan, lîus tafa ve Murat'tan .vararlaniEa yoÎTHia gıdıimesi bekleniyor. Özkan Sümer bu futbolculann antrsnmana çikacakiarını bellrtirken baa idarecılerin de de B. Metin'in îsanbnl'a nakII Için gırişımlerde bulundukla rından aclaşıldığTna göre Galatasaray Yugosiavlar üzennde faria ısrar etmeyecek. TrabzonAntalya, A.GücüF.Bahce Spor Servisî Ankara'da düzenlenen dörtlü futbol turnuvası bugün başlıyor. Anayasa orlamasma katıla catt seçmenieıin va7im 'slemının yapılacağı bu haftı sonunda Türkiye Itglerınde maç yapıLmamasmdan vararlanıiarak yapılan turru\aya Trabzonspor, Penerbahçe. Ankaragücü ve Antalyaspor takımlan katılıyoriır. Turnuvada elde edtçelir. Türk Si'nhîı Vakfma bırakı'acak. Turnu vanın ilk süntinde Ankara 10 Majns Stadmda sıat 18."de Trabzonspor Antalyaspor, 20.00'de de Ankaragücü Fenerbahçe kar şı karsıya gelecekler. BEŞtKT4S SARIYER Llg maçlanna ara rr.Minden yararlanan Beşık taş ise bugün lıgin y?n( takımı Sarıyer ile öze! bir mac yapacak. Sanyer stadındaki karşılaşma saat 17 00'de baslavacak. * Kadın özgürlüğü ve spor Bu haftaki «Gündem»in konusu . özgurlüğu ve soor». Kadınlann spor yapıp yapmama veya yapamama claymı irdelemeden önce «kadm» özgürlugü ve kadm sömürüsu konuîanna deeinmek vararîı olacaktır Mı'attan önceki dönemde Turk aile vapısı *anaerkil n'teliğe dayamvordu. Dede Korknt h.Vâ'elerindek: kadm tto'erine b3ktığımızda. kadm göcebelik doneailennde erkek tipi gıbi ort«va CikmaktadT. Erkek gibi ata blnmekTe. ok atmakta arerektiği zaman savasrnaktadır Islâın öccesi göcebelik döaeminde de kadm bir haz öbiesi gıbi ele a!ır:m<ıma:ctadır O7e'likle O=manh Itıoaratorlu&u dJtiPtnınde cocuk doeurma'ktan öte hıcbir islevi olmavan kadmlann özçürlesme konusundaVi ilk gînsinı^ri 18 yy'ın i!k yansmda başîamıstır. Ö?#ürleşrne veya dernekler aîtında toplanara'k baş kaldırma dönemme ?ecrneden önce o dönemi daha lyl anlatmek icin bir kac •ferman* örneği verme< Istiyorum'Kzdmlann muhal]pbic\ dü'kkamna gırmesi vcsaklarmışftr* <23 muharrerr! 9311 'K^dıriinv mesıre yerlerine air. mtsı vasaklanmıştır. H165) *Kadınlar haftanm dört günü sokağa çıkabilirler». (11. Osman'm fermanı 12 yy) 1908'de Se'anik'te kurulftn «KırmrrıBn'az» Deneği. Haiide Edıp Adır a r ' a Tnjrduğnı Tealii .V/svan Cem'veti ve "913'te kurulan Müdafaaı Huhuku Nisvan 'kadm haklannı koruma cemiyeti) kadmlann beîli haklar eide edebilmelerl için dernekler çevre. sinde toplanma, onlardan güç aîmalarmm ilk örnekleri olarak karşimıza çıkmaktadır. Bu dönemde Osmanh Kadm Dernefeî Sekreteri Kadnye Ihsan'm 1910 yı!mda ba.«mda yaymlanmak üzere fotograf çektırmesi. kadınm peçeden knr tuluşu, özgurleşmesi gibi görünse bila bu özgürleşme giderek yoklaşmış, bar cak ve vücut guzellik yanşmalan l!e kadının artık özgür oldugu kamtlanmaya çalışılmıştır. Aslmda özgürleşme maskesi altmda yapılan bu yanşmalarda kadm yine esM durumuna dönmekte. bir «meta» oîarak gorülmektedir. Ataturk devrimleri ile toplum lcinde vennı bulan veya bulmaya çalisan kadınm özgürieşme, istediğini yapabüme catmları ana hatlan ıle bövle gelışmektedır. Türkiye'de her ne kadar ceşitll me^tek Errunlannda erkeklerle esit duzeyde olan kadınlan gormek mumVOn ise de kırsal kesimde korknnc br denges:7İicitı varlıS! hemen dikkatı cektnektprl'r Ekonomik ozffürİTâü olmüyan. okuma va?ma oranmın co\ düsük oldu&u bır böîgedp kidmm dilsdi&'ii yapab'îmesi de beVeneme^. 1975 saymund» kadmlann °e 48'inin okurvazar oldu£unun belirlentnes!, söyîedikîerimizî biraz olsun kanıthvor kuşinısuz fste bövle bir ortamdan ge'.en VsdiTiın rls « O T vriTrıocı ı< kl«"TiPf t "' C>Pl > v < Kortların Terry Fox ı tîveçll Lena Sandin tek bacağı tie kortlard» nücet saltrvor. Kaoserle mücadele eden Kanadalı atlet Terry Fox'ın izindm giden bn Isveçli gcnç kıı da Xew York'ta yapılan ııluslararası blr tenîs tnrnurasında iılkesinl letnsil ediyor ve mficadelrnin en guatl örü i vcrhor. (Fotoğraf: \ssociated Press» KlSfi KlSfi • IstanbuJ Futbol Ajanı Nımetullah Bacığ ve IASO Federasyonu Asbaşkanı Kemai Bektaş yann başlayacak olan Istanbul L Amatör Futbol Ligı'nde mücadele verecek takımlara başaruar dJedı. • Zuhuratbaba sahasında duzenlenea futbol turnuvasını S. Sırkecı kazandı. Fi nal maçında Yucespor'u 20 yenen S. Sirkeci mutlu sona Ulaştı. • Istanbul 1. Amator Lıgi takunlanndan Bayrampaşa Asbaşkanı Hüsamettin Elderoir. «Şampiyonîuğun güçlu adayîanndan olduğunu söyîeyerek önumüzdekı hafta yine şampiyon adayîanndan Nişantaşı ıle oynayacağız. Bu grupta erken bir final oJacak sanıyorum» dedi. • Istanbul Amatör Gençl©r LJgi'nde bugtin 5 sahada toplam 25 karşılaşma yapılacak. Program şoyle: Vefa Stadı. 10.00 Eminönü Kirecburnu. 1130 Altıntepsi Fmdıklı. 13 00 G. Hîsar Güngören, 14 30 Bağcılar Netaş, 16.00 Aksaray Çubuklu, 1730 H. Taştepe Harmantepe, Eyüp Stadu 10.00 Hilal . Altınmızrak, 1L30 Erolspor . R. Hisan, 33.00 Ferahspor Hurriyet. 14.30 Silivri . S. Altınyıldız. 16.00 Esnafspor Esenler, 17.30 Ufukspor . Beştelsiz, Maltepe Stadir 12 30 Yıldız Özfatih. 14.00 Selvispor Örnekspor, 15 30 B. Mensucat Atışalam, 17.00 Haydarspor Adalar, A. Çim Saha* 1000 Yamanspor Se limiye, 11.30 Ayazağa Fethiye, 13.00 Kanarya . Fatih. 14.30 Yeniköy Yeşilbağlar. 18.00 K. M Paşa K. Çekmece. 17J3O Ç. Talimhane Tarabya. A. Sitesi Top. Saha. 34.00 Yenlşehir Âlttnova. 1550 Okspor . Güneşspor, 3700 Yıldızspor Bo&azici. RASGELE Dertli Şakran Raif ERTEM Çandarlı Korfennden sc>z ederegim. ^odrum'cuiar kızmasınlar ama, adaiar, yarrmadalar, koylar, tanhiyle birllkte bır gergef gıbı ışlenıniştir Çan darh Körfen. . Tenl ŞakTan kövündeyfm. Körferin bittiği verde knrulnraç., gittfkçe kentleşen bir Uoy. Sahffler rafnıa editmiş. Kvler denizin îçine ksdar nzanıyor. Sözde kumsaDsr kanra malidır. YaxalanmiK 6yle razar. Ö7«] mülklvete konu olamıı, der. Gel (fftr ki. yağmsva iiDİü blr lıukuk sdamı da katılmrs. Alıağa'rmt hızlt gelişiml yerlepm problenjiai gıttücçe arünyor. Bir plana bağîanaıaazsa daniziyîe bırlikte güzelim zeytjnüklçre de yazıîc olacak. Raflneriye selîp jdd*n g*mi1<T teman zatnan den'ri kirletivorlamnş. tzmit Hafinerisi Mannara denİ7ini «Idürdü. Aliağa Raflnerisi Eçe denizini hasta etmete başlamtç. Kurn!ması tasarlanan nükleer santral da Akdeniri kirletirse tnrizm vapmak sövle dnrsnn, denirr «İrmevp baska iilkelere gitmek zorunda kaiaca.(iz. Köve gelmce balıkçılar sarch etrafımı. «\pabey. kara avcılannm dertlrrint vanyorsun da, bizim rtertlerimiîi nlye yaımıyorsun?» divp sordular. Metlmet Dalyan anlatma^ başladı. Dalyan ailesi dedelerinın dedeleri balıkçı olan bır aile. ömürlen denizde geçm:?, çocuklanmn da detuzde geçecek «Sabahlan dinantit sesirie o\anıyorduk» dedi. «Son günlerde mzaldı. Ama gırgırlar?..» Tek relerini ve torbalannı dalia küçıijî vaparak ta krolara ka<iar mivorlarmış. «Körferin ta ranmadık verinl bıratrniadılar» diyor. Diğer balıkçılar: «Cakırcalı Tbrahtm, ğlu Mesnt. Cihat. Tarıan Mustafa. Kahveci Huseyin \\i ve diğer baİLk<?ılar da dertlerini anlatmaya başladılar. «Ah«aım ajtanmızı atıyonn. sabsh gittilirnizde verfıkfe vt»k. Gıı^Trlar taramı*, rftml«. Balık vnvaTanm bozdn lar. günde üç kilo halık înlaMleoe ne mntlu» d:vorîar. Öîçüleri küçük oldufundan gtrgır sayılmi7ormuş. Geçiînlerinı denıze bağlayanlar gerçekten sıkuıtılı günler 73sıyorlar. Bir çözfim bulnnur fimidiyle vazmano istedtler. Ayıu umitterl payla^arak .vanyonnn. Yararı olw<»a mutlu olacafıro. ^kşam karanlığında denirç acilıp, uvfculu eözlçrle sabah karanlıçında di>hen balıfccı arkadaştar. dinamitsiî. enrsırsiî. lîenhin bağrt ovufmadan, yanhnadan avlaoma ümldlyle, ek ekoromik faHöier. por?'<e kadınlan Vı«karmü aîan Vı^İTinT *^eIer kaHmlann spor yaptr.asînı ençel'.emekfed r Ken:lerde ise durum bira? daha farklı. Kadm'ıar biraz daha ozgürce hareket edebiliyorlar ama toplumun bakışmdtın vine de kurtulamıvorlar. Kurtulan'ar î^e oia'.n vozlastırarak. örnpeıp: DnTisl' nvflkVnbılar. paha'ı E'vsi1er iande Wha!kMon'lerle Jossina» yapivorlar Kısaca kırsal kesim, bir takıta t.v relerin kıskacı altmda. örneeın, bell! bir yaştan sonraki kıziarın evde oturma töresi dogruîtusunda. sehirdekl ka dınlar ise ekonomik 'çarlcn akıî almaz dönüşünden îoırtulamadıklan lçin spor vapamıyorlar. Yapma olanagmı rahatlıkla bula^ar ise diğer vaotıklar* şevler gibi onu da vozlaştınyorlar. özetle; Târkiye de karîmlar spor yapmıyor veya yapamıyoriar. Bir Görüs Ismail Ozmentcş, Hakkı Koşar, Doğ»o 4ysen, A. Rııa Akkoç (soldan sağa) * Yasam boyu spor dediler ve... 50yasında kara kusak aldı Vural AHI •Yaşam boyu spor» son yrllarda ulkemizde en çok sö2Tu edilen, yığînlara benimsettirılen bır slogan halme geîdi. Artık bizim ülke insanı da kıriarda, caddeierde. sokaklarda koşuyor. eksersizler yapıyor, «sporıın yaşı yoktur» tünıcesi diîimizde devimlesip haTka mal oîuyor. Bir geçic) dönemın modası o'mamasını dilediğimiz bu «Yaşam boyu spor»da başlatılan Rönesans'dan çok evvBİ, böyle bir felsefeyi benîmseyip yuruten, hera ae yetenek ve becerı ısteyen Do • sporjarından bırı olan Karate de bu harelcetı başlatsn üç ıhtiyar deî'kanh bugun sanki gençhkJerıni yaşjyorlar. A. Rıza Akkoç: 59 yaşında, Tekstıl Fab rıkatörü. 10 jnl önce Karate' ve başlamış sürekli dersleri i7İeraiş ve bugun I Dan Myah kuşak sahibi. îsmail Oz raenteş 55 yaşında A. Ihsan Kalmaz vapuru kaptanı » yıldır surekli Karate ça'ısıyor ve sıyah ku«;ak =ahıbı. Do£an Aysen: Bayındıriık Bakanlığı Şubesl Müdürü. Yaşı 50. II Dan sıyah kuşak sahıbı. Hakkı Koşar'ın spor salonunda 13 yıl önce 1235 yaijdaki çocuklarm aras>na kanşıp saglıklı yaşamı Karate dalında seçerek, fudo karate taek won do Federasyonunıin resmt sınavıncîan geçip birçok Ulu=a! karatecinin ulaşamad'ğı Dan sıyah kusak ünvanma kadar çelmis'er. Yaşam boyu spor rüzgânn:n henüz Turkıye'de esmedı|i donernlerde sporun sağ hğa verdiği önemi önsezilenyîe sezen bu üç bilinch adam. 6. Dan siyah kuşak sahıbi unlu hocalan Hakkı Koşar'm bu konudaki yurek lendırid ve usta öğre^icii'ğınm de basanlannda en büyük katkısmm olduğunu vur giilamaktadırlar. Barlas: Ekonomik özgürlüğü olan kadınsporda da özgürdür Gazetecüik yasamını cuna hjınyet, Htlrrlyet. Vatan *e Polıtika gazetelerinde stedılren ve son o&rak «Jfifltta. Iıısanlar» dersjsinin Gene! Yayın Yönetmenligtal iislenen (jnan Barlas, «Kadın (>ıjriirliiçii ve spor» ad.ı gılnciemimize katılarak so''ilarunız; vanıtladı. Bir kadm. bir Taıar ol3rak «pora bakj« açmce nedJr? Spomn çocufiun gellsimı açısmdan yararlan »ar tısılmaz. Cocuk, spor vaparken sıstemU bir şekildo harcadıgı enerıısi ile fıriksel ve ıjsikoloiık gelisuninl Y\z landırmakta, tatnamlamakf adır Erkeklerin de0l cîe. kıziarın spor TOpmasnıda cok ençel ^•a^d^r. ömeain. kız çocoklan cimnastik ders Ierir>de çekingen dururken, prKekler. daha atılgan ve »lareketlidirler. Bu toplnrnsal faktörlerden kavnaklan rr?kta. kız erkek aynmının doffaı sonncu olsra's ortava çıkmalctadır. Fakat son »amanlarda bu fark giderek kanandı Simdi kızlann da basketbol, volevbol *akırn' m var. Bizim rta bu tfir st>or dq!l IPTP ^z^ürdil. Kızlar vapaSoora bataş sçısi btraz da olanak isi ku$kusuz. Dönvada Ivi dive adı cıkmıs okıjUa' çomklan bos zamanlannda soorla ovalıvor!ar. B3skPtboîdan. tpruse. kavaŞa dek bir v.5m suor dahnı vaprea olaaaei verlvorlar. Bi7im okulîarda bj oîanalr rok Bu nedenîerl^ kızlar spora karşı daha cekins'PTî oîuroriar, vaonaîr i^evenler i«;e. kosul!an zoTîaml'k dunrmttnda kyiıvoria" ÖTftŞin bir fcfj. reV ira''i>riine pirit) ö? kttr»* vat)mak özeltikîe bir Kıssca ?!r vapı c O olmavınca scorda yapıl! " z COCU8T3 i c i n BIRAKIN ANADOLtTTU, ISTANBUL SOKAKLARIM)A BlLE 8 S TASLAHINDA BASI BAĞLI ÇOC U Ş j a B GÖR!»IEK Mt>IKÜV. 8 YAŞDîDAKİ COCtTG BASINI BAĞLATAN DÜŞÜNCE, OXUN SPOB TAPMASINA NASEL tZİN \1KtE? Tesls sorununun dışmda öz«Ulkle kadınlarm spor yapamamasmda törrlertn etkisl var mı? Olmaz mı? Bır takını fcatı kurallar kisileri engelIemektedir Genc kızlann soyunmasınm, sort gıymeslran avıp oldugu. rasak oldu. feu bır Toplumda bu kisıler n de spor rapması düçtinülemez. 19 Mavıs söstenlen nedenıyle bazı bolçeler de kızlann sort emnesı bıraz daha anlayısla karJiıanmava başlandı. Ama, bu förenieA dısını bümiyoruz. Eğer statürk devrimleri olmasaydı. bunlan büe pöremevecektik. Sfıce ksdmlar «por yapmiTOr mn? iki türlü ele almak gerekır. Birincısi busün Türkıve'de ekonomik koşullsr nedenıvle. cocuk doŞuran, bebek emziaren kadınm spor vapmasmı dtışünemeyiz. îkincisı ise. genc kızlardtr. Tıirkive'de kadın heo Ikinci plana aütaıışttr. Kadın sa nata girmis midir? Sıyssete pirmis midir ki. spora da airsin' Amp kadm sanatta ver aldıâı gün sporda da ver alacaktır. Brrakm Anadolu'vu îstanbul sokaklann. da bile 8 9 yaslannda b^şı baŞlı cocuklar görmek mtiın Mn. 8 vasında cocufjnun basını baflıvan dtisünce. omın spor yapmasıca nasıl izin verir.? BUDU tarmak fçin ne vapmpfc eerekir? Bu tOTJlumun gelişmesı fle parale] olan sevd'r. Toplum bir yere vardıktan sonra eeaç kızlann flört etmesi de, spor vapması da doğal karsüamr. Ams FU dönemde ne yapılması pereIdr dersenız, okullann fcrslan spoıa ybnlendırmesi gerekir. Bugün. kadm bz£üriütü ne kavnştumo yoksa bu özıriirleşme çırpınışlan süniyor mn? Kadın bzgıirlüğü, ekonomik özgürlükten soyutlanamaz. Bir de içinde bulunduklan toplumun yapısma baŞü. İstanbul'da orta sınıf tan bir genç kız, erkeklerle aynı olanaklara sahıptir. Ama bir gecekonduda aynt değıldir. Kadınm ozgürlüğü de sınıfsal farklüasma ile sı nırlanıyor. Dünyada nüftısa oranla en fazla meslek sahibi kadın Türkiye'de var. Ama okuma yazma oranınm en düşük oldugu ülke yme TürMye. Bu nedenle kadm özgürlüğü de TürMye'nm ekonomik yapısma bağh bır oîay. Bugün örf ve adetlerle savasan bir tetaıik var. Dallas dizisınin köylere gırmesi İle bir takım ört ve adetler zorlamyor. Kadm bir gün istedlğinl yapabiltne ösgurlügüne kavuşacaktır. tstedigini yapabBen kadm, dediniz. Bu kadın tiplnin de spora hakısı farkb ohıyor. Örneğin pahab gfy. siler îçînde «günün modası» diye yapıyorlar. Bu sövledi&inizl spoTi dan saymamak serekir. Spor organize bir iştir. Belli t«sisler gerekir. Alt yapı istenildi|i düzeye ulasırsa, îcadınlann da spor yspması icin bir çok sorun ortadan kalkar. Bugün Konya'da bır genç kızın şort giyerek spo? yapıcası olaydır. Ama genış bir tesis potansivelinde bu dogai karşılanabilir. SÎ7 spor yaptmi2 nu? Gençken yaptıın. Kürek çekiyordum. Atina'da 1090 sporcu madalya için kosacak «por Seırisl 612 eylul tarlhleri arasuıda Yunanıstan'm başkenti Atina'da yapılacak olan Avrupa Atletizm Samplyonasma katılacak 5 sporcumuz yarm Atlna'ya hareket edecekler. Başkanlıftnı Pederasyon üyelerinden Nurettln Alkanat'm yapacagı kafllede şu sporcular bulunuyor: Seınra Aksu (100 engelli). Necdet Ayaz (510 bin) Sennet Timurlenk (1500). Mehmet Yurdadön (510 bin). Mehmet Terzl (maraton). Yetkllllerden alman bllgî lere göre, şamplyonaya hazırlanan atletlerin birlikt* herhangl blr çalışma yapmadıklan, bugüne herkesln kendlslrün ğı ve derece beMemenin. çok zor olduğu ögrenlldi. Şamplyonaya en kalabahk kafüe ile katüan ülke 119 sporcuyla Sovyetler Bir lîğL îkincl ülkenin 88 spor eu,i!e îneriltere. Üçüncünün 80'er atletle Demokratlk Almanya ile Federal Ataanya'nın olacağı söylenlyor. Bır hafta boyunca sürecek yanşmalara «rekor sayıda» atletln katılacagını söyleyen yetkililer. 31 ülkeden 699u erkek, 391*1 bayan, toplam 1090 sporcunun madalya için yarışacağını belirtiyorlar. Yanşmalar boyunca havanın normal olacağı. ısınm da 2430 derece arasında değışeceği sanılmakta. 9Z SORU hakemsinız 13+1 bilenler 954 bin 942 lira alacak ANKARA, (a^.) Spor.. Toto'nun birinci haftaa kesin sc* nuçlan belll oldu. SporToto yetküüerl, bu hat ta 13 arü 1 tutturaa 16 kişlnin 954 bm 942 lira alacaklannı blldlrdiöteki sonuçlar Ise şöyle: 13 büen 18 kişd 558 baı 977 lira. 12 bıîen bin 110 Hşi 17 bia 32î hn, 11 bıJen 15 bin 349 Mşl bm £33 Ura. Federasyon Kupası eleme maçları kuraları çekildi .\XK.\RA (THA) Federasyon Kupası eleme kademesi maçlannın ktıraîan dün saar 10.00'da Beden Terbivesi Genel Mfıdürluğü'nde cekıldi. Putbol Federasyonu Geneî Sekretert Ayhan Sarman'ın başkanhğında yapılan kura çeSaminde 90 amatör taktca gruplandınld^ Genel sekreter Sarraan'm verdıği bilgiye e.öre msç lar deplaEmanlı ovnanacak. Pundan önceki yıllarda uyguîarıan sol a"erah ise. aynı sehir takımlan arasında yapılan maçlarda uygu'anTtîayacak. Parklı şehir takımlann ınaclannda deplasrr.anda atılan goîIer çift sayılacak. Yspıîan kura çekimine göre, taknnlann grupîandırmalaTi söyîe oldu: I. GRCP: tzmit DurrJupınar îstanbul Sultantepe, Bursa Kiiltürspor Istanbul Genchk, İstanbtıî Gaziosmanoaşa Bursa Mustafa Kemaı Paşa, Balıkesir Esnafspor Canakkalespor. Balıkesir Ayvalık Gücü • Istanbuî Cerrahpasa, Kırklarell Babaeskispor . Istanbul Bavrampaşa, Bursa Demirtaş • îzmit Göl cüksDor, îstanbul KaragtimrüS: Kdime trrmvnnrts. Bflecikspor îstaaoul Tekeî Ceza alanı Içlnde raklp futbolcu faul yapmıçtır. Faul yapılan futbolcu da hakemln karannı beklemeden topu dikmiş ve vuruşunu yapmıştır. Siz hakemsinız nasıl bir karar vereceksinis? YANIT ERTUĞRUL DÎLEK Ta ul karannı ancak bakem verir. Eğer slz henflz düdögunüzü çalmamış isenlz. ya da caüiTîk flzereysente bde. topu fau! sanıp elle tntan ve vuruş yapan futbolcııya penaltı vererek cezalandınrsıniî. 1934 , ,L TORiNOdan fiTiNfiya Avrupa Atletizm Sampiyonaları tarihi... Yann Cumhuriyet'te G Ö R Ü S uux j 1 i ' HNCAL «lyı l utbol İçin lyı Hateju» Oaşluîiı Dir oııceta yazumzı, lıgler baslamadaıı önce yazmıştık. Ikl şev dılemiştık hakemlerden» Ofsayt kuralını iyi uygulamalarını ve fcasdi £»• ullere kart çıkarmalannı.. «Ofsayt, top almdıjh andaü değfi, en son ovnandığı suradaki dnmmdnr. Ver • kaç bn kuraiıa çok iyl Dygıüanması Ue gerçekleşlr» dem^tik Ö7*tle.. Pauller İçin de, «SertllÇe boîgürfilü olun. Ptrt> bol erkek orunudıır. tkicte bir de dfidük çalıp. ovunun hızım kesmeyin. Ama, kasdi bsreketlere de derhal kart çıkartın. ıtlaça hakim olmanm, miicadelevi CTTMİ fntbola çevtrmenln tek yola bndnr» görüsünü getinnlştik. Bunlar Dünya Kupaa finalleri arasında îspanya'da en çok tartaşılan ve FÎFA tarafmdan aakenıîerdaa uyulması ısrarla istenen kuraUant.. «Va Iigin ük haftasında Talat Toksrm, hakemJerin bocası ve en iyllerinden bırl Talat Tokafm, bu :kısme ae u\Tnaeığım uzunra ile gördiiK. Maçı televizyon banda aldı. TRT arşivlerinde var. Talat Tokat, gıder de kendisim izlerse. samnz ne aemek ist«digiraizı aniayacakür. Gaiatasaray'ın, Cengız'ın gol olan akını dahil, üç çağdaş atagını haksız ofsayt kararlan ıle kestl. Ve:rkaçla genden fırlasan futbolcuya bayrak kaldıran yan hakemin karanna urdu. Akun devam ettomesl vıirekli karar olurdu. Tokat uauz ve kolay yoîu seçti. Mersm îdman Yurdu'nan, üç harlka kontratağında da, akını genden çelme fairaTyir öurduran Galatasaray savunma adamlanna, bırakm kart çıkarmayı, sbzlü uyanda dahi buıunmadı. Mersin Idman Yurd'îu oyuncular kaleci İle karşı karşıya isr lacakken, 30 . 35 metrede yere indirüdiler. Tokat, faul vermekle yeündl. Buna karşıbk tbrahim Acar, yerde yatan rakfljl Olmadı Talat Tokat! ne tefcme atan Müjdat'a amnda kırmızı kart ç rarak, hakemliğin ne oldufunu gösterdi. Babı Ali' nin pek çok kalemi, «Karar ağırd» diyerek vercîiler Acar'u HattS, Mustafanın yaptığı san karthk bareketle mukayese edenler de oldu. Ama, bu maçın bandı da TRTMe var. İM karann da ne derece dogru olduğunu, gene merak eden gıdıp gorür. Aslmda görmeğe de gerek yok. Kraldan fazla kralcı fealemler, «Yank oldu Müjdat'a.. Ağır ceza..» edebıvatı yaparken, Penerbahçe'nin gerçekçi nocası Stanko. viç, bunu bile yeterU görmedi ve bir de kendisJ 20 bin lira para cezası verdl.. Hakenılerle llgili gbrüşlerimizi, IIS haftarmı ba iki görüntüsü Ue yineliyoruz: Eğer tyi futbol izlemek istiyorsak, yurekll bakem Iere sahip olmak zorundayız. Maçı kazasız belasız bttârme ugruna futbolun oldürüünesine seyuci ka' lanlarla, Türkiye'de çağdaş futbol oynanması ola
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog