Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

* ÜNtVERSfTFYF H U I K L \MAD\ GUVfcNCt >b: 8J KURS DONtMl KAYtTLARIMlZ DEVAM EIMEKTEDtR Tlf 3 ' •") 3J 3 1 35 UO KAÜIKOY DERSANESI tv Cumhuriy j 59. Yıl: Sayı: 20864 Kıurucusu' Ynaa NADİ 20 TL. 3 Eylül 1982 Cuma MnrWnFğ'ıtım FPTI f 6O72OO(4hatTi 36 katsayı ile emekli maası Ydmaz ŞİPAL atsayımn 30'dan 36'ya çıkması memur, ışçı maaşlarııu, memur, ısçi ve esnaf emek]i ayüklarını, memurlara ödenen emeklüik ikramiyelerini etkileyecek. SSK sigortalılan ile BağKur üyelerinın. esnaf ve sanatkârlarla diğer serbest çalışanlann ödedikleri primler de artacak. Aynca 1 ocak 1983'de gelir vergisi oranının ^39'dan r i3S'e ve mali denge vergisi oranınm da ^2"den %1'e düşmesi de maaşlan etküeyecek. Memur maaşlannın saptanmasıaa esas olan gösterge tablosondaki en düş.ük sayı 15. derece 9. kademeden aylık alaniar için 380"d»r. Ba sayı ile 30 katsayı çarpnnı da en az m«mur ayuğmın brütönu oluşturmaktadır. En SSK Memur 17293457 TL. Yüzde 1718 10003800 TL (yuzde 18) artarak 40.040 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 18'dir. Bir başka brnek de 5. derecenin 9. kademesinden emekli ayiığ: alan bir memur üzerine verelim: 5. derece 9. kademesinin %70 oranındaki emekli aylıgı bugun 3500 lira sosyal yardım zammı ile 21.035 lira, katsayı 36 oldugunda %17 arrarak 24.542 lira olacak. Emekli ikramiyelen de «Emekli Ayhğı Bağ lanmasına Esas Ayhğa Ait Gösterge Tablosu»ndaki sayılarla katsaymm çarpımı sonucu saptanıyor. 30 katsayıyla en üst düzeyde ı. derece 4 kademede ve 600 de ek gösterge alan bir memur bugun 25 hizmet yılmı tamamladıgında 5.087.500 TL. emekli ikramıyesi ahyor. Katsayı 36 oldugunda bu ikramıye 217.500 lira artarak 1 305.00 TL'ye cıkacaK(Arkası Sa. 9, Sü. î'de» Reagan'in Ortadoğa'ya ilişkin önerisi: K az memur ayiıgı 11.400 lira brüt 8.406 lira nettîr. Katsayınm 36 olması sonucu bu aylık brut 2280 lira artarak 13.680 Üraya, vergi oranlarındaki mdirimle birlikte ise bu brut ayhğm net tutarı 1.524 lira artarak 9.930 liraya çıkacaktır. En yüksek gösterge sayısı ise l*00 4 600 = 2.000'dir. Bu da 30 katsayıya göre brüt 60.000 lira, net 34.019 liradır. 38 katsayıyla 12.000 lira artarak brüt 72.000 lira oîacak. Vergi oranlarırun da düşurülmesi sonucu 72.000 brüt maaşın neti ise 9.270 lira artarak 43.289 lira olacak. Katsayı artışlan memur emekîUerinin maaşlannı yukselüyor 1. derece 4. kademe ve 600 ek göstergeli bir devlet memurunun emeTcli aybgj %70 oran özerinden bugün Sosyal Yardım Zammı olan 3.500 lirayla birîlîrte 33.960 lîradır. Katsayı 36'ya yukseîdiğinda «.09b lira Filistinlilere tam özerklik verilsin % ABD Başkanı, İsrail'in yerleşim merkezleri kurma politikasına son vermesini istedi WASHİNGTON, (Ajanslari Onceki gün Ortadoğu'da resmi bir geziye başlayan ABD Sarunma Bakanı Caspar \Veinberger, Lübnan"daki îemasîaıinı ta mamlayıp İsrail'e geçerken ABD Başkanı Ronald Beagan. onceki gece yaptıgı televizyon konuşmasmda Ortado|u'da kalvcı ve adil bir banşm sağlanabilmesi îçın t^rail'in Batı Şeria ve Gazze'dek" Filisünlilere Ürdun'un himayesi altmd* tam özerklik tanıması gerektigini söy!&* di Reagan, Batı Şeria ile Gazze'de yaşayan Filistinülerin kendilerini Ürduni» birlikte tam özerk biçimde yönetmeîeri gercktiğini belirtti. Ancak Filistinlilerin bagvmsız devlet kurmalan görüşüne kar§ı olduğuau vurguladı. Reagan. Isral'in işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'da yeni yerleşim merkezleri kurmasına da karşı oldukîanm ve bu politikanm dccrdurulması gerektigini söyledi. Beagan, İsrail'in yerleşim merkezleri kurma po(Arkası Sa. 9. Sü. Vde> Gecekondu kirası: 9 bin lira! Hasan UYSAL AVKARA Başkent Ank&rs' da kiralık ev bulinak, bulunan evi ise tutmak neretteyse hayal oluyor. Kıraiık ev arayanlann sayısmm hızla artaş göstermesı, rjuna karşüsk kiralık ev sayısmuı azlığı ve kira fiyatlanmn yfiksekliği kış aylannm yak laştıği şu gunîerde tam bir konut kabusunun başlamasına neden oldu. Başkent calkının çoğtmluğununyasadığıgecekotKlular daki ra arbsmdan büyük ölçüde pay aldı. Içinde muttak, tuvalet ve banyo bulunan gecekonduların lorası 9 bin liraya kadar ulaşırken, ıçinde bir oda bir salondan başka şey olmayan deı me çatma gecekondulann kırası artık 3 bm Uradan başhyor Esdost hatın ya da büyük bir şans esen ev bulanlarm dısmda kalanlar, hem keselertne uygun hem de «Kh ne vapalnn bona da nmya» diyebüecekleri kiraük evi bulabUmek ıçın haftalar hatta aylarca semt semt, sokak sokak dolaşırlarken, bir bölümü ise gazete ilanlanna bakarak kiralık ev soruşturuyor. Gazeteye ilan vererek evıne siracı arayan ev sahiplerinln telefon numaralanm çevinp aemttere göre koşuîlan öğTenıyoma. tlh: ilan Cebed Cemal Gürsei Caddesi*n<te 3 oda bir SÜlonlu kaloriferü ev icın verflmiş. Yıllık peşin olarak istenen lara bedeli 330 bin lira, aynca her ay 8.500 lira yakıt bedeU ödemek gerekiyor. Yok pesin veremezseniz o zaroan aylık 30 bm lira oluyor, vakttia beraber 38 bin 500 lira. Ev sahibine telefonla soruyoruz «bıraz ındırim yapabilır mısıniz?> diye yanrt ters oluyor: «Ne lndirlml kardeşim? Ntsinl Indireyün? Blz vicdan M hlbf insanır. BSvfe verde bu pantya başka bulamazsın. Ha bekarsan bosunü ceneni rorTunaü Hilnu Caddesi'ndeid daireler ilanı ılgimizi ççkiyor. Bu kez orayı anyoruz. Kibar bır ses hetnen koşuOan açı::l:yor: «Efendlm bir oda bir salon çatı katı var. Yakıt dahil 5U bin lira, peşin istemiyomz. Aliutda 3 oda bir salon dairp daha var o da yakıt dahil 7S bin Ura> (Irkası Sa. 11.. Sü. *'< da) Reaganhn yeni barıs planının temel maddeleri D1Ş HABERLER SERVISİ Başkan Reagan'ın onceki gece yaptıgı televizyon progrcmında açıkladığı yeni Ortadogu banş ptonmm temel maddeleri şoyle: • Batı Şeria ve Gazze'de yagayan Filıstin'liler, Ûrdun'ün yönetiminde olmak koşulu ile. tam özerklih. • lşgal alUndaki Batı Şeria ve Gazze'de özerk Filistin konseyi için özgür seçimlerin yamlması. • İsraiVin işgal altındaki Arart tojtraklannda yeni yerleşim merkezleri kurma politikasım derhal durdurması, • BaU Şeria ile Gazze'de yönetimin be? yıl içınde banşçı ve düzenli biçimde Israü'den Fılistın halkına devredilmesi. • Kudüs'ün bölünmeden bir bütün otorofe kalması. Ancak kentin nihaı sta tusunün göriışmelerle saptanmasu BARIS DERNEĞI DAVAS! Reddi hakiııı istegî reddedildi £V£T,VATANPAŞlN ÖzöüflLüĞÜNÜ AMA &UNA hAaŞillK PA PEVLETiN BİRAZ ARTTlRPiK /.. İsrail'in tepkisi sert: 'Reagan, Camp David anlasmasını ciğniyor,, • Sovyetler, Reagarim plaru.ni reddederken, önerütri memnunlukla harfüad^ğmi Dı» Hftbetler Serrtsl Bajkan Reagan'ın Ortadoguya iüşkm yeni banş pia nı. genlş yanküara yol a^tı. îsrail ve Sovyetler Birliğl planı reddederken, llk gelen haberlerde Ürdün Ue îngütere'rün. planı olumlu karşıladıklan bUdirüdL Su udi Arabıstan temkinli bir tutum takınarak planın incelendllini blldirdi. Mısır i?e Reagan'm önerisinin «ABD'nin Ortadoğu sorunuy Mitttrrand U UciU tatomnnda beörtJ bir degtj&İUri ott&ya. koydufcnna» ışaret ettL Reagan'ın yeni planınm açıklanmasv üzeııne tatılini j'anda keserek Kudüs'e do. nen Başbakan Menahem Be gın derhal hükümetl topla di. Hükümet toplantısından sonra yapüan açıklamada Reagan'ın önerilerlnin «oy birliğl üe» reddedüdiği büdirildi. Israîl hükümetinirı bildirisinde Başkan Reagau (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) Avukatlar ve dinleyiciler durusma salonunu terketti Dünkü duruşmaya getirilmeyen Mahmut Dikerdem'in hastalığı nedeniyle gelecek celseye de getirilmemesi halinde mahkeme heyeti has taneye giderek sorgnsunu bitirecek. Utanbol Haber Servtsi Barı^ Deraeği davasınm dun sababkı oturumunda 2 avukat ögleden âonra da 2 avukat daha duruşma salonundan çıkanlınca tum avukatlar ve dinle. yicüer saionu terk ettiler. Sanık avukatlarmın bir öncekı celsede duruşma yargıa kıdem li tıakira btnbaşı AtiUa Ülkü hakkında verdiklen «reddl hakinv» islemı, duruşmada «savaş hali» hükümlerinın uygulandıgı, bu hükümler ıçinde sayılan neden'.er dışınds creddi hakim» istemmde bulunulamıyacagı ge rekçesi Ue usulden rededlldl. Dr. Erdal Atabekin tum sanıklar adma verdığı diletçeda önceKi günkü Tercumaa G». zetesi'nde, Ergun Goze lmzası Ue yer alan yazıda, Devlet BaşknTnnm Afyon konuşmasmın saptınldıgı mahkemeyı etki altmda bırakmayı amaçUyan BUÇ laTnaiarm Anyasa ile ilgUi yasalar ve MGK'nin 5370 numaralı bildirilerine aykın oldugu belirtüdi. Atabek'in suç duyurusunda bulur.ulması istcml ile ilgili karar, mabkemerun incelenmesi İçin daha sonraki durusmalara buataldı. DünkU duruşmaya getirilmeyen, Kasımpasa Askeri Hastanesinde prostat kansermden tedav: altında olan Mahmut Dıkerdem, mahkemeye gönderdıği telgraîta, tebligat yapümadığı gerekçesi ile mahkemeye getırüınedığini bildiroi. Saruklann, Dikerdem'in hastalıgı nedeni Ue duruşmaya getırilememesi halinde sorgunun diğer sanıklardan devam etme si istemleri reddedildi. Duruşma Dikerdem'in sorgusuna devam editaıek Üzere 7 eylül günü saat 10'a enelenirfcen, Diker dem'in hastalığı nedeni ile duruşmaya getinlememesi halinde, mahkeme heyetinin nastaneye giderek sorgusunu tamam lamasına karar verildi. TahUye isteminde bulunan ve bu istemleri reddedüen sanüdar, duruşmalann uzamasının lkinci bir cezalandırma anlamına gelcliğini bildirdiler, (Arkası Sa. 9. Sü. 5'de> Cumhurbaskanını halkın secmesi reddedildi Prof. Aldıkacti: Hırslı üderlerin oiduğu bir ülkede baskanlık sistemi tehlikelidir ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Daıuşma Meclisl Genel Kuru' lu'nda Curnhurbaşkanlannın nalk tarafından dogrudan ssçilmesine ilişkin önergeier reddedildi. Genel Kunıl'un dün saat 10'dan 20ye kadar suren bırleşiminde 11. madde kabul edilirken, 4 madde yeniden dlizenîenmek üzere Komisyo na geri gönderildi. Komisyon 10 maddeyi ise geriçekti. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı'nın salt çoğunlukla 10. turda seçilmemesi halinde Meclis'in fesh edilmesine ilişkin önerge benimssnirken, Cum hurbaskanı'nın Başbakan'm gö revine son vermesini Öngören hukmün maddeden çıkanlmasına ilişkin önerge de maddenin yeniden düzenlenmasinde dıkkate alınmak üzere kabul edüdi. Danısma Mecusı, dun saat 10'd» Paskanvekillennden Fennl tslimyeH'nırı vönetımmdı? toplandı. «Esnaf ve sanatkârlartn konuunası» baslı&ını ta>ivan veni bir tnaddfi (45^> numarayla tasarıva eklendı. Maode söv!e: Devlet. esnaf ve »anatkârlan fcoruyuen te drstfklevlri tedhîrlert abrj» Daha sonra «Pryas»l»rm denetimi (60).. «Partl kurma. partilere eirmr ve çıkma hakki (77)». «Partilerin nyıcahlan esaslar (78)», «Vatan hlzmetl <8D», vMttletveHU sedbne yvtenejü ()J4)» başlıkh maddeler görüFÜlerek kabul edild'. Komisyonun yeni düzerueoıgı bicimıyle aynen benımsemgı 84. maddeyle müleiveldli seçılebilmeK tçin en az ılkokul mezunu osmak yeterli görüldti. Tasandaki ılk bıcimivle mılleîvekili seçılebümek için en az 8 yıllık ögrenim görmüs olmak gerekivordu. Kabul edüen 18. macideye gore de siyasl partüer, kendl siyasetlenni yürutmek ve ?tçlendirmek amacıyla demeıtier, sendikalar. vakıîbvr ve kooperatUlerle isbırügi vapamayacaklar. Maddeve Röre, ayası partilerin kapaOlması Cumhuriyet Bassavcuığının acacagı da va üzerine Anayasa Mahkemesınce karara bağlanacak. Kapatılan bir parünin kuruculanyla, Genel Merkez Tönetîm organlan, üyeieri. baska bır ad alunda ve basla bir programla yeni partiler kuramayacaklar. Jcurulmus partilerde yon»tıro, denetim görevl alamayacaklar. Pen DacDlcnnda Darct: mü2it Müserrel HEKİMOĞLU Bir peri bacası satın almaya ne dersiniz?.. eri bacalarının noş oir büyüsü var. Tepelerden bakınca bir çagrı gelıyor aşagıdan. ınsan o bacalara dalmakt tstiyor Ankara'nın çofe ünlü bir doktoru, Profesör Nur Or. btr baca satın aüp yerleseceğıni sbylüyordu. BttyUtc kentten magara yaşamma dönüş nasıl olur acaba? Ürgüpe gönül veren Saffet Yatağan'tn lokanta # 110. MADDE Genel Kuruî'da daha sonra Anayasa tasansınm ikinci bölıi mü olan «Türütme»nin gorusül mesine geçildi. «Cumharbaşka(Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) P larını gorünce, magara yaşamına ozlem blle duyuyor msan Yüzyıllar önceslnl çagdaş blçımde yaşıyorsunuz.. Ankara Oda Orkestrası. iki geceyi bu magara lökantalarda geçirdl. Peri bacalarında, peri bacası şa rabı içerek dumanlandı kafalar. îlk gece Konserden öncekt gerlllmi gerlde bırak tılar, ikincl gece başanyı (Arkası Sa. 9. Sö. l'de) DMde kabvü edilen maddeler 9. savfada 105 fakültenin dekanları belli oldu YÖK Başkanı thsan Doğramaa'nın kızkarde§i Emel Doğramacı yeniden Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dekanlığma getirildL ANKABA, (Cnmhnriyet Bürosu) Yüksek ö | r e tim Kurulu'nun 105 lakül teye atadığı yeni dekanlar açıklandı. YÖKten yapılan açıklamaya göre. 1 eylül'den Hlbaren görevlerine baslamalan gereken yeni dekanların atamalan önümüzdefei bir hafta içerlsinde tamam lanacak. YÖK Başkanı Ihsan Doğramacı'nın kızkardeşi Emel Doğramacı. Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dekanlıgına getlrlldl. YÖK'ün atadığı dekanlar Universiteîerine göre söyle airalanıyof tSTANBÜl tnvtVERStTESt Cerrahpaşa Tıp Fak". PTOÎ. Nurettin Söıen. Diş Hekimll ğl Fak: Prof. Gürbüz öztorun. Eczacıük Fak: Prof. Tnrhan Baytok. Edebiyat Fak: Prof. Cencer Tonguç, Fen Fakültesi: Prof. Ahmet Yüksel özemre, Hukuk Fak: Prof. Yılmaa! Knrtnlnş, Orman Fak: Prof. Selçuk Bay oğlu, Siyasal Büimler Fak: Prof. Vakur Versan. tSTANBUL TEKNtK ri Fak: Prof. Reşat Baykal, İnşaat Fak: Prof. Güngör Evren. Işletme Fak: Prof. Zeyyat Hatipoglu. Kımya Metalurji Fak: Prof. Veli Aytekin, Maden Fafc: Prof. Erdoğan Yüzer, Maktna Fak: Prof. Yaşar (kemre, Mimarhk Fak: Prof. tsmet Aka, Sakarya Mühendtslife Fak: Prof. tnal Seçkin. BOĞAZİÇt ÜNtVERSİTESÎ Mühendishk Fa'ır Prc^ Xecmi Tanyolaç. Eğıtım (Arkası Sa. 9. Sü. 6!da) Asgari ücret gelecek Somer'i yanıtladi; nldan önce artmayacak "Suçlamolara cevap veremiyor ANKARJI, (ANKA) Kıdem taznunatırun yeni esaslara bağ lanmasına yönelık çalışmalann çıfemaia girmesmden son ra, asgan ücretm yeni ma U yıl bası o'.an 1 ocaktan ön ce artınlması olasüıgı da ka: madı. Turfc tş, Malıye Bakanıı ğı. Çalışma Bakanlığı ve DPT uzmanlannın kıdem tazmina tmın yeni esaslara bağlanması na ilişkin çalışmalanna Turk îş katümarna karan aldı. Hükümetin tadem tazmina* larınm yeni esaslara bağlanma dan asgari ücrea arbrma egi lımınde olmadığı büdiriliyor. YeUumerdeıı edinüen bilgiye şöre. hükümet asgari ücre ti venı bütçe yılbaşından sonra artırmayı düşünüyor. Yetkililer asgari ücretin 1983 maU yılı bütçesmden önce yü rürlüğe konulması durumun da, lO'uncu dereceye kadar olan memurlann da asgan ücretten yararlanabilecekleri. ni bu durumda 15"inci derece (Arkası $». 11., Sfl, 3 de) Ecevit'in avukatları olmamız, sessîz kalacagımız anlamına gelmez,, ANKAEA (Cumhuriyet Börosu) Kapatüan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in avukatlan, Ankara Üniversitesi Rektorü (Arkası Sa. 11, Sfl. 7 de) var. Gerçekten çote karmaşık ve içinden çıkılmaz ayrımiara göre hesaplanan memur ayhklan, katsayı sîs. remine göre ayadanıyor. Eğer «yuksek duzeyde» verilen karar yururlüğe se. memur ayhhJan 1 ocafe 1983'ten başUyarah brüt 22BO lira ile 8400 lira arasında yükselecek. Bu yeni )vırar oyn» zamanda enflaslATkası Sa. U., SfiL € da) Yüce Allahın adıyla... Işık KANSU ANKARA Anayasa Ko mısyonu sözcüsü Prof. Şe ner Akyol, kürsUde: BaşlanpçU Yüce Allah'ın adının anılmaaınıia laiklik ilkesine avkrn bir durum yoktor. Bir çok laIk ülkeniB AnavasaH'nda oldnğu gibi, ba nlkeyl yönetenlerin gönliinde ve kal binde AUah korkusunun bulnnacağım nıillete açıklamamn, bir rttiUet Anays sasında milletin invdesİDe, gönlune göre yapılacak bir (Arkası Sa. İ U Sü. 4 de) t Fen Bdeblyat Fak: Prof. Kemal Erçnvanlı. Geml tnşaati ve Deniz Billmle İsadamı Durmus Yaşar öldü tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Tanınmış ışadam lanndan Durmuş Yaşar 190) uzun süredir rahatsız oiduğu hastalıktan kur tulamayarak dün öldü. Darıouş Yaşar bir çok şirketin kurucusu olarak ta nmmıştı. Durmuş Y ı$ar"Hi cenazesi bugun kaldj^iacak. Rodos doğumlu olan "V'aşar, Rodob'ta gemi ve denizcilik malzemelari satı 91 yaparak ticarct haya(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) OÖZLEN UĞUR MUMCU obybrm Katsayı 36 Ya da Hic.~ fluromuiun vardiği habere göre katsayınm 30'dan 36'ya yükseltilmesi «yüksek duzeylerde» benimsenmiş. Ulkemisde poğ» ki&ye biU mece gıbl gelen bu haberi memurlar kesimi çofe iyi aU gılamaktadır. Çünfeü 1.5 milyona doğru tırmanan memur kiilesinin aylık tabloları katsayı sistemine göre saptanıyor. Her memurun bir dereeesi vm bir hademesi Atatürkcülük Admaî Ekmekciyan hastaneden cezaevine nakiedildi ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Esenboga Havaalanı baskuu ope^ rasyonunda yaralanarak ele geçirüen Ermerâ tarörist Leon Ekmekciyan. dün Ankar» Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğus bölumünden taburcu edildi. Ankara Sıkıyönetim Ko* jnutanbgı (1) Numaralı Askeri Mahkemesinin hakkmda (Arkası Sa. 9, Sü. 6da) Danışma Meclisi, dla ve ablak eğltbnüîln V& ve orta oğretim kurumlannda zorunlu oldngu yolunda bir maddeyi kabul etmiş bulrnuyor. Daha önce, Anayasa Komisyonu, din egl(Arkası Sa. 11, Sb. 7 de).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog