Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

27 EYLÜL 1982 Cumhurıvet 7 Su ve Kanalizasyon tdaresi Genel Müdürü müjde verdi 1984 yazında 'suyumuz kesik' diye yakınan kalmayacak,, Asiye UYSAL Istanbul Su ve Kanalizas yon îdaresi (ÎSKÎ) Genel Müdürü Ahmet ölçen, 1984 yıh haziran ayında ömerli Baraiı'ndan Batı yakasına hergün 300 bin metreküp su aktanlacağını bildlrdl ve «Böylece, tstanbul'da bugün »usuıluk nedeniyle yapılan çikâyetler 1984 yazında tamamen ortadan kalkacak» dedl. Ahmet ölçen ile makam odastndakl. tüm îstanbul'un su ve kanalizasyon şebekesini gösteren 4X6 m boyutlarmdakl haritanın önünde •* kentln su sorununu konuştuk. îstanbul'un su kaynak lannı antma teslslerinl isa le hatlarmı, pompa lstasyon lanna. su depolannı, toplayıcı merkezleri, ön antma ve desarj tesislerinl gösteren harltada su sıkıntısı çe kllen bölgeleri gösteren ölçen, özellikle suyun en az verildiği. ya da klml zaman hlç verilemedlğl Bahçellevler Küçükçekmece arası lle Yeşilyurt ve Yeşilkoy semtlert Içln susuz olmayan günler müjdeleyerek şu bllgllerl verdt: «Halen Londra Asfaltının kuzeyl lle Bavrampaşa' nın Batısı'nda kalan ve Ku çükçekmece Gölü'ne kadar uzanan bölgeye, Kafıth&ne antma tesislerinde toplam 20 bln metreküp sn veriyoruz. Ancak suyu tasıyan bo rular yetersiz. Esenler Ko casinan Sefaköy hattı üze rlnden döşedigimiz yeni su borusu bu günlerde hizmete trirecek. Suyun aktanlma sı kolaylasacaktır. Kasttn ayı içinde bölgeye verilen suyu pıinde 60 bin metreku pe çıkartacagız. Sorun tiimüyle hallolrnaz. ama şikâyet biter. 29 Ekim 1982 tarihinden başlayarak ömerli Barau'n dan, Batı yakasına giınde "0 bin metrrkııp su pompalayacagız. Bu su. Sur İçinde kullanılacak. Sur Içlne pompalanan 60 bln metrekilplük Terkos suyu da, Ba kırköy, BabçeHevler ve Zey tinburnu bölgesine takvtye edllecek. Buralarda da s.tkâ yet biter.» Halen Bakırkov ve Bahçe Uevler'e Uzuncadere sondaj kuyularmdan su getirdiklerinl anlatan Ölçen. Bakırkoy ve Bahçelievler Kağıthane tesislerinden beslenin ce Uzuncadere stında] kuyu larının suyunun Yeşilkoy ve Yeşüyurt'a akıtılacağmı. buralarda şikâyetlerin «bitraese de, azalaeafcını» bellrt tı «Halen Üsküdar'm yüksek kesmılerine. Dogancılar, üsküdar ve Selhniye'ye su çıkamıyor. Kasim ayında bu bölgenln de su sorununu çöıeceğiı» dedl. Aübeyköy Barajv'nm su yönünden kritik noktaya geldiğini söyleyen Ahmet ölçen, bu nedenle bazı bölgelere düzenli su verilemedl ginl belirterek şunlan soyle di: «tki haftadır Beyoglu, Emlnönfl, Mecidlyeköv nok tasına kadar otan §lsli bölgesi ile Beşiktaş, Sarıyer'e bir srün arayla su veriyoruz. Terkos Gölü'nden. Aliber Barajı'na çekti^imiz Isale hattından gttnde 100 bin metrekün «n pompalamavı proerramladJk. Blr süredir deneme olarak nompalama calışmalannı viirütüroruz. Birkaç çün irinde bu böl?eler yenidpn dfizenli suyuna kavujacak.» Kadın tahsil ve fuhuş (!) nkara'da düzenlenen Iklncl Ulusal Pslkolojl Kongresi yenl sona erdl. Kongre'de Psıkologlar Derneği Başkanı Dr. Temel Pamir Anayasa'da onaylanan «Zo runlu Din Eğitimi» konusunda Uglnç noktalara değindı. özellikle ülusal BUtçeden pay alan bir devlet kuruluşu olan Dıyanet tşlen Başkanhğı'nm hazırladığı ve ka muya satışı yapılan takvimlerin yapraklarında yer alan bazı «görüşler» layik'ık. kışi hak ve ozgürlüklerl. ekonom:k bagımsızlık. kadm erkek eşitlıği. medeniyet, uygar devlet kavramlarına. üstelık Atatürk Devrimlerlne. oldukça ters düşmekte. Dr. Temel Pamir bu takvimlerden verdıgı omcklene konuya ilışkm gorü şünd» «Cocuk psikiyatri kliniklerlne başvuran hastalar arasında din efcitl A ml yapan kuruluslardan gelen çocuklann sayısının arttıjirım» vurguluyor. örnekler gerçekten de «şayanı lbret» olacak türden: • Medenl nikah boşan.malan artır di. Oysa mukaddesata bağlı olduğumuz dönemde, boşanmamn erkek elin de olduğu zamanda «talak» pek nadlr di. (22 nlsan 19761 • Hilafet bu millete llahi emanet olarak tevdi edilmiştir. (13 haz. 1979) • Erkek kadın bir arada oturmaya Islam dini müsaade etrnez lken. bu maniayı kadın nasü aşacak? (10 ekim 1979) • Erkek devamlı olarak kazanır, kadın İse tüketlcldir. (12 ekim 1979) îşte bu örnekler arasında en akıl alman: • Kadının tahsil görmesl fuhusa vesile olabülr. (27 eylül 1980) Haber Merkezı Uhıdağ Üniversitesl ı ekım, 19 Mayıs Ünlversıtesı 2 ekım, Boğazıçi Üniversıtesı"ndeki kesin kayıüar da 1 ekım 6 ekıro tarıhlen arasında yapılacak Anadolu, Boğazlçı, Çukurova, 9 Eylül, tstanbul Teknik, 19 Mayıs. Uludağ Üniversıteien tle Ortadoğu Teknik ve Edlrne'deki Trakya Ünıversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksek okullarda b"n kayıtlaî devam edıyor Akdenız Üniversitesı'ne baglı Antalya, Burdur ve Isparta MYOlannda ön kayıtlar 1 ekunde başlayacak. Dicle, Ercıyes, Fırat, Gazl, Marmara ve Selçuk Ünlversıtelenne bağh bazı takülte ve yüksek olcullar ile Anadolu Üniversıtesıne bağlı açık öğretim fakültesi'nln örgün bölümüne alınacak ogrenciler için ön kayıt işlemleri de 4 ekimde başlayacak. • Hacettepo Ünıversıtesı'ne baglı bazı fakulte ve yüksek okullara 2022 eylül tarihleri arasında ön kayıt yaptıranlartian kesın kayıt hakkı kazananlann, kayıt işlemîeri. 45 ekim tarıhlen nrasında vapılacak % Antalya'dakı Akdeniî Üniversıtesı'ne bağh Antalya, Burdur ve Isparra MYO'lanrda ön kayıt tşlemleri 1 ekimde başlayıp 10 ekimde sona erecek. Elefctrik, tnşaat. Klektronik, motor, Maklne Besmi Konstrüksıyon tle Hanta Kadastro bölumleri 300 MP, tşletme Muhasebe boiümü 300 TM. Tunzm Işletrae ile Sekreterlik bölümlen de 300 TS puanla ön kayıt yapacak. Antalya MYO'nun «n kayıtlan bu okulda, Isparta ve Burdur MYO'lannın ön kayıtlan da Isparta Mühendıslik Fakültesindfi yapılacak. % Eskışehir'defci Anadolu Ünlversıtestae bagü Aîyon Bolvadın, Bılecık v« Kütahya MYOlannda ön kayıtlar, 5 ekim tarlhmde sona erecek. Afyon MYO'nun bölumlerine ön kayıt Içın gerekü taban puan ve türlert şövle: tnsaat ve Elektnk bölümlert 300 MP, tşletme Muhasebe 300 TM, Bolvadın MYO'nun bölümlerirje ön kayıt için gerekli taban puan ve türten de şöyle: tnşaat, Elektnk. Makine Resml Konstrukslyon bölumleri 300 MP. tsletme Muhasebe ve P&zarlama bölümlerl 300 TM. KUtahya MYO'na ön ksyıt İçin: Elektrlk, tnşaat, Maden, Maklne ReOTü. Konstrukslyon ve Dökümcülük bölümlerine 300 MF. Seramilt • Çlrü bölumüne 300 EA taban puan gereklyor. Bılecık MYO'nun Elektrlk, Elektronik. Maden bolümlertn« 300 MP. Seramfk bölümüne, de 300 EA taban puanı olanlar ön kayıt yaptırabılecekler. 9 Eskişeiıır'dsM Anadolu Oniversıtesine bağlı açık öğretlm takültesinın örgün bölümüne ön kayıtla 100 öğrencl alınacagı açıklandı En az 350 EA puanı bulunan adaylar. 47 ekim tarihleri arasında Eskisehlr'deki Anadolu Ünlversltesi Yunus Emre kamnUsünde hn kayıt yapMracaklar • tstanbul'daki Bogariçi Onlverslt«sinln Egitına Pakülteslnde on kayıtlar 7 ekimde sona erecek Pakültenin bölümlerine fin kayıt vpn lstenen taban puan ve türleri şöyle Matemaük Fizik öğretmenllgl bolümü 350 MF. Kımva Ftzik öferetmenliğl 3S0 P. Bivoloü Kimya ögret meniigi lüf» P, 9 Çukurova Üniversıtesine baglı tskenderun, Mersin, Ceyhan, Antakva ve Osmaniye MYOlannda da ön kayıtlar devam edıyor Bu okullnrda 'in kayı*1ar S ekimde sona erecek tekenderun MYO'mm Elektrik. Motfvr Harita Kadasv ro. Makine Resmi Konstrdksivon httlümlerine 300 MF taban puanı buiunan adavlar ön kayıt yaptırabilecek. Mersin MvO'nda: Etektrik bölUmüne 300 MF, tşletme Muhasebe bolümüne 300 TM. Turtan tsletmecilifti bölümüne 300 TS taban puan eerekiyor Cej'han MYO'nun Elektri* v e tnşaat bölumlerine 300 MF, Pazariama bniümüpp 300 TM puanı bulunan adaylar Bn kayıt İçin bRSvıırshılPrekİPT Antakva MYO'nda Elektrik ve tnşaat bölumlerine 300 MP. tşletme Muhasebe brtlumun* de 300 TM puanı bulunanların ^n kflntlon vnpiHvnr Osmanıyp MYO'nda Elektnk ve tnsaat bölumlerine 300 MF, ÎSletme Muhasebe bfflümüne de 300 TM, taban puan isteni. yor • Diyarbakır'dakl Dicle ünlversıtesme bağlı basn fakiilte ve yüksek okullara ön kayıtla öfrenci almacak. ö n kayıt tşlemlerı 4 ekimde başlayıp 11 ekim tarlhine kadar sürecek. DAÖIS Diele TJniversıtesı Kukuic Pakultesine, 350 EA taban puanı bulunanlar on kavıt yaptırabılecekler. Kayıt ıslemlerl Diyarbakır Yıiksek Ögretmen Okulunda yapılacak. Aym Oniversıteye bağlı Dıyarbakır MYO'nun tşletme Muhasebe bolümüne de 300 TM taban puanı bulunanlar dn kayıt Içm başvurabıleoek Drfa MYO'nun Elektrik, Insaat ve Harita Kadastro bölumlenne 300 \ÎF îşletrae Muhasebe bölümüne de 300 TM taban puanı bulunanlann ön ksyıtlan yapılacak. Batman MYO'nun Elektnk ve Motor bolumlerıne ön kayıt lçm 300 MF taban puanı gereklyor % îzmır'dekı i eylül Üruversitesinde ön kayıt ıslemlerl 7 ekime lcadar sürerek 9 Eylül ünıversıtesi Uahıyst Pakultesine «n a» 350 EA puanı bulunanlar ön kayıt yapttrabttecekler Ünlversneye baglı Buca Egitim Fakultesınin: Beden Egi«mı Müaak, Besim bolümleriyle Sanat Egıtıml Yüksek Okuluna 300 EA taban puan ıstenıyor Güzel SanatlaT Fakültesinin Gosten Sanatian ve Plastık Sanatlan bölümlerine de 300 EATı taban puanı bulunanlar ön kayıt yaptırabılecekler Ünıversıteye bağlı tzmlr MYO'nun însaat, Elektrik, Makına Resnıi Konstrüksiyon bolUmlerine 300 MF, tşletme Muhasebe bölümüne 300 TM, Turizm îşletrnecill61 ve Sekreteruk bölumlenne de 30O TS taban puanı bulunanlan n ön kayıtlan yapılacak % Kayserl'de bulunan Ercıyes Üniversitesine bagU Pakült» T« Yüksek Okullara Ön kayıtla ögrencl alınacagı açıklandı. Üniversite rekföriueünden yapılan açıklamaya göre, 4 ekim de başlayacak ön kayıt işlemlen 11 ekiıne kadaT sürecek. îlahiyat Pakliltesıne on kayıt yapttrabîlmek için 350 EA taban puan gerekiyor Üniversıteye baglı Kayserl MYO'na ön ka, yıt için geçerlı puan ve türlerl de şöyle: ElektrBs ve ElektroniS bölumleri 300 MF, îşietme Muhasebe ve Pasarlama bölümlert 300 TM. Sekreterlik bölümü 300 TS. Yozgat MYO'nun bölumleri içın aranan puan v» Türler d s söyle: Makine bölümo 300 MP. tşlettr» Muhasebe bölümü 300 TM. % Elazjğ'dala Pırat Oniversıtesine baglı Su Orünlert Yüksek Okuluna alınacak öğrencüerln ön kayıt işlemleri 4 ekimd» başlayıp 8 ekim tarihînde sona erecek. Su Orünlert Yüksek Okulunan 350 p taban puanı bulunanlar ön kayıt yaptıracak. Kayıt işlemleri için başvurular, Elazığ'daki Fırat Üniversitesi rektönük mnasında bulunan ötrenci kayıtkabul bUrosuna bizzat veya mektupla yapılabilecek Onkayıt tarihleri ve taban puanlar 9 Ankara'dakı Gazı Üniversitesine bağlı Dazı Fakülte ve yüksek olrullara ön kavıtla öftrpnci almacak ö n kavıt işlemleri 4 ekimde başlayıp 11 ekim tarihıne kadar devam edeoek. Gazı Üniversıtesı Gazi Eğıtım Pakültesinın beden egıtımı, muzık ve resim bölumlenne ön kavıt ıçir 300 EA taban puanı gerekıyor Mesleki Eğıtım Pakultesırun resim bölümüne 300 EA, Kız Sanat Eğitıml YO'nun resim bdlumüne 300 EA, Tapu Kadast ro MYO'na da 300 EA ta'oan puanı bulunanlar ön kayıt yaptı rabilecekler. Gazı Üntversitesi'ne bağh Bolu MYO'nun motor böiumüne 300 MF. Turizm tşletmeciUğı bolümüne de 300 TS taban puanı bulunan'.ann ön kayıtlan yapüacak Aym Üniversiteye ba|lı Kırşehir MYO'na ön kavıt ıçm istenen taban puanKn da şöyle tnşaat bölümü 300 MP, tşletme Muhasebe bolumü 300 TM % Anlîara'daki Hacettepe Üniversitesine bağlı ön kayıt açılan bazı fakillte ve yüksek okullarda kssm kayıt hakkı kazananlann taxran ve taban puanlan belırlendı Kesrn kayıt hakkı kazanan adaylar 45 ekim tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampü«>ünde kayıt yaptıracaklar Şide: Memurlar ilaç lîedeline katılacaklar ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Sosyal Güvenllk Bakanı Sadık Şide, memurların İlaç bedellerine katılmalannm mutlaka saglanacaftını bellrterek. Danışma MecHsi'nln buna karşı çıkma karannm «içinde ukte kaldığım» söyledl. Şlde. lşçllerin kullandıklan Uaç bedellnln yüzde 20'slne katılmalannın saglandığmı. sıranın memurlara geldlğlnl blldirerek buna karsı çıkmamn ktosenVn le hlne olmayacajSını kaydettl. Sosyal GüvenHk Bakanı Şide şöyle konuştu: «Yalnız SSK olarak yıida mllyonlarca Hralık 1laç ttiketüiyor. Ben kendimden örnek vereyim. Her yıl aldıJnm llaçlardan en cnk yflede 1015'in! kullanıvorum. Bir siseden üç bes tane alın Wr kfişeye kovuyoruı. Pu he plml»; lçin geçeriidlr. Ülkenin İlaç savureanli)>rı biiyiik hoyutlara ulaşmıstır. Bıına dur demek zorundayız. tlaç alan çahşartların Uaç bedeHnln blr kı^mina olsun katılmaları, dnktoruna gidlp kutu kutu İlaç yazdırıtmasinı önlevecpktir. TiıketeceH llacın bedeline featılacak kişiler bu konuda daha bilinç Alıbeyköy semtl İçin aynı s^vindirlcl haberleri vereme yeceğml betirten Ahmet ölçen. Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'ya kadar gerekli su borularmın döşenmeslne karşm. hattı Attbeykoy'e uzatamadıklarmı, bu iş İçin 1 mliyar lira para gerekttfet ni söyledl ve «Maalesef Ali bevköy'ün su sorununu »nü müzdeki yıl da çözemeyece ğiz.» şeklinde konuştu. ölçen, 1984 yılının hazlran ayında Ömerli Barajı'n dan pompalanacak 300 btn metreküp suyun yanısıra. Batı yakasmı ferahlatanilmek İçin 1983 yıh mayıs aymda yine ömerll'den gunde 70 bln metreküp su aktanlacağını bildirdl. ÎSKÎ Genel Mtidüru AhII ve tutumlu olacaklardır.» met ölçen'l 6 bln kilometre Sosyal Gllvenhk Bakanı uzunluğundaki su şebekeslSadık Şide, İlaç tüketiminin ni gösteren görkemli harisınırlandırılması amacıyla tasının önünde bırakıp gabazı calışmalar yapıldığmı zeteye dondüğümüzde. teleda bellrterek. getirilecek ön fondakl blr kadın yurttaşlemler arasında doktorlann tan çu sözleri dınledtk. reçetelerde en fazla 5 çeşit «Çamaşırım yarun kaldı. İlaç yazması lle her ilaçtan tnanın. zaten 10 pündür blrden fazla sayıda İlaç ya su akmıyordu. Tam geldl, zılmamasınm olduğunu da blr saat geçmeden yeniden söyledl. kesildi...» Amerikan usulü dayanısma menkalılar çok lçerler, votka da içerler, ama hukumetlerinin izladıği pohtikaya da bağlüar. Sovyetler Birlıği Afganistan'ı işgal ettiğı zaman öfkeye kapılan Ame rıkahlar Rus votkasını boykot ettiler. Aynv sıralarda Polonya'da Dayanışrna» hareketinln yukselişi Polonya'ya büyük blr sempati yarattı Rus votkasınm yerinl Polonya devlet tekelinin ürettigi •Wyborowa» votkası aldı. Ta ki, Polonya yönetimi Dayanısma hakö7y merika'da özel yükse okul var mı yok ketinl zorla bastırana kamu» sorusu blraz garip ama, Danış dar. Demokrasiye düşkün ,ma Meclisl tutanak.iarmı kanştırır Amerikalılar bu durumu ken boyle bir soru sorma gereğl ken da görmezhkten gelmediler. Votka satıslan yine dillğlnden ortaya çıkıyor. Anayasa Komlsyonu üyesl Prof. Kemal Dal «ABD' duştu. Şimdi Polonya asılh Edward Potocki saye de özel yüksek okullar var» deyince ortahk kanştı. sinde votka satısları yineYülar yıh var gücüyle küçük Amerika olmaya rekor düzeye çıkabilir. çahşan Türkiye için elbette onemll blr sonınu da Potocki'nin buluşu «DaABD'de özel yüksek okul olup olmadığı. yanısma votkası >. SatışProf. Kemal Dal var dedi, Ağrı üyesl Paşa Sarı lardan elde edüen geurin oglu ise yok diye tutturdu. Tartışma tutanaklara ay yuzde 5'1 Polonya'dakl ba nen şöyle geçtl: n yardun kurumlanna Paşa Sanoğlu Sayın başkangönderiliyor Ancak, «Da Başkan Buyurunuz efendim. yanışma votkası ABD' Paşa Sanoğlu Sayın Dal blr hustısa tenuts et nin Kansas eyaletinde ütller, sırf tashlh! ve zapta geçroesi İçin a n ettnek retildifei için gelirin yuzistiyorum. de 95'i Amerikan işadamBaşkan Mümkün değil efendim, mfimkün de larına kalacak. Şımdı A£11, oylatna safhasma... menkan işadamlan hem Paşa Sanoğlu ABD'de özel yüksek okul vardır votka içiyor. hem «Dayadedller. Oraya ait ellmde bir belge var, Amerlkan nışma» yapmıs oluyor. hükümetine ait. burada işte, basıhdır, tlcatl gayell özel yüksek okul Amerika'da yoktur. Başkan Teşekkür ederim Sayın Sarıotlu. Em sen ba konudaki önergeyl aynca görüşecejtlt. A ABD de özel yüksek okul var mı? «Ai lüRUZAN degcrü kitapkr 21 'Sigaranın zararları,, ve devletin resmi haber ajansi • •* Istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Ünlversıtemız Istanbul Tıp Faküiresme aşağıda belirtilen bilün dallarma asıstan kadrolan karşılık gosterılerek 2547 Sayılı Yasa ve bummla ılgvli yonetmelik uyannca «Yarduncı Doçent> ahnacaktır. a Adayların en geç 12 ekim 1982 salı gunü mesai bitımine kadar, smava gıreceklerı yabancı dill de belırten ozgeçmıslerinl kapsayan bir dılekçe ve fotoğraf lle ılgıll Dekanhğa başvurmalan. b Yabancı dü smavım başaran ada;,]arın bUımsel çalıçma varsa yayınları ve doktora belgelerlni dort mısha halinde en geç üç gün ıçmde Dekanlıga tesllm etmelerı. c Sraav tanhı. yer ve saatlennm Fakülte Dekanlıgınca saptanacağı ve buralarda ö|renilrnesl. süresmde yapılmayan başvurulann dikkate aImmayacağı duyurulur. 1Anestezlyoloji ve Reanlmasyon blllm dalına bir adet, 2 Radıodiagnatik bllim dalına bir adet, 3 Genel îç HastalıMan blllm dalına (tç Hastalıkları Uzmanı Kardlyolojl yan dal lhtl sası yapmış) blr adet, 4 Radiyoterapl billm dalına (îç Hastalıklan Uzmanı) blr adet. (Basın: 22197) 6417 BodrmnT.M.T. Otel 14.000Tt: 14.000^ tlIlMyu Marmaris Sultan Sardy TP A GRUB4J fcarcum* l»»n n»rek»t ıO9» O»H Otobü»» Nırvntar S»rv4. vaVcrgÜM dahitdir i 5.000i TtCAKET VE REKLA.M Günümüı koşullarında ticaret yapmak bir hayll zorlaştı. Artık tüccariarıxan relslamlarında büyük bir cozveri» çösterlyorlar. İşte zorluklara karşı fotoğraflı bir eylul günü gazetelerde sigaranın zararlan konusun da vatandaşlan uyaran bır yazı çıkö. Sıgara Içmeyenler Dernegı yönetıcilen sigaranın zararlarını anlatıyorlar tüketiminin azaltılması içm. bazı gunlerde ulusca sıgara ıçmeme kararı ahnmasını istıyorlardı. Ertesı gün 22 Eylul günu ise. devletm resmi haber ajansı Anadolu Ajansı (a. a ) şu haberi geçti. İZMİT, 22 Eylül (a.a.) «80 yılhk alışkanlığını 95. doğoım gününde de tekrarlayan ihtiyar delikanlu Ahmet Kalemcioglu gazozlu rakı içerek yeni bir yaşa daha başlamıştır ... Devletin resmi haber ajansmın üzerinde durulacak başka konu kalmamış gibı adı sanı bılinmıyen bır kışmin içkı ve sigara alemlerini ballandıra ballandıra anlatmasına dıyecek tek şey var. A.A Aziz Nesinin gülmecesi gibi 412211 618276 K.2S13S I n t m ANMrtnr.17 6107 BARBAROS BUIAARJ 3S/S BEŞ1KTA5 T**11074 M Sadettin Oyacıoglu Bütün akraba, dost ve tanıdıkların Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve esenlikler diier. S. S. OIAK. KOPARAN S. YAPI KOOPERATtFt BAŞKANUGlT^DAN • Kooperaüfimizin vıllık G« nel Kurul toplanüsı 23 Eklnı 1982 cumartesi günü saat 11.001 de, çoğunluk sag'iananaadıgı tak dlrde 6 ICasım cumartesi srUnü aynı saatte Kooperatlî karargâhmda yapılacaktır. Sayın Uvelerımııe duyurulur. GÜSDEM: 1 Açılış, 3 Diven seçlml. 3 Faaliyet ve denetçi raporlarmın okunması. 4 Bilanço ve k»r larar cetvelinln ("Srüîtilmesi. 5 Yönettm Kurulu'nun aklanması (Ibrası), 8 Dilek ve temermiler. YÖNETtM KOtTJMJ TÜRKİYEZİRAİ DONATIM KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurum umuzca: 300.000 tona kadar Kalslyum Amonyun Nitrat C%268) gübresl, 2 000 tona kadar Göntftşt mübayaa edilecektir. Son teklif verme müddetl 18 ekim 1982 sah günü saat l7,00"ye kadar olup, bu ise ait Ticarl vs Tek nlk Şartnameler Genel Mudurlüİriimüz ile tstanbul ve lzmlr Bölge Müdurlüklerinden temin edüebihr. Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabl olmadığından lhalenin tamamını veya bir kısmmı lptal edip etmemekta veya dilediflne diledlğl mlktarda sipari? vennekte tamamen seroesttir. îlgililere duyurulur. (Basın: 21882) 6405 illı Eğıtime Igl gıdakl blnaya gideceksi görüsun.dür.. Hanımı bu nız düşer. Küçü ntz» der. Asagı binada ge lursunuz. O hanım sizı cuk bır şey öğre nel sekreterlikle göruşebes on dakıka beklettıkneceksmiz. îlk ba ceğuıiz söylenir. Genel ten sonra ...Bey sizı Mukışta kolay görünür. Han sekreterlig» gidersuıiz. dur Bey'le götüştürür gı bölümle ışmiz varsa Genel Sekreterlikten, Blz der Bey'i gitmek üzeo bölume gider, yetkili kı yetkili degillz. Yukardaki reyken, zor yakalarsuıız. şjyle görüşür. konuyu bil binada... Bey Ugilenir» .... Bey pul aimaya (1) dırir ve öğrenmek istedıder. Yukarki binaya gt gidiyordur. «Müdür Bey ğinızl öğrenirsuıiz. Norder .... Bey'le görüşürsuçok mesgul sizi kabul ede mali de budur' Ama, banuz. O bey, «Ben yetkili meı» der. km neler olabillyor: Gadeğilim, Müdür Bey ile Gazeteci olduğunuzu zeteci de olsanız, kamugörüşmelisiniz» der. Müftgremnce biraz daha llgı oyunu aydınlatacak bır dür Bey ile görüşmek için lenir ve lutfedıp, Müdür konuyu ögrenmek istiyor aşağı binaya gidersıniz. Bey'in si/e bir şev söybile olsanız aynı şey... Danışma onJe genel sek leyebümesi için Yazı İşle önce Mllli Egitim Md reterle gdrüs.meniz gerek rinizden bir kâgıt getirtiğini soyler. Genel Sekre dürluğü'nun Hürriyet ga meniz gerekir. Biz onu tere utana sıkıla, «Ben yi zetesinin karşısındaki bi Bakanlığa onaylatır sonne geldlm. Müdür Bey'le nasına gittiniz. Orada da ra size istediğinizi söylegörüşmem gerekiyor. Sinışmaya konuyu anlatıriz» der. nız Danışma sizi en ust zln görüstüreceğinlzl söy lediler» dersiniz. Aldığıkattaki Personel IşleriBelkı sebat edıp dediknız yanıt: Müdür Bey'in ne gönderir Personel lşle lennı yaparsınız. Bolki ri. «Biz bilmiyoım. A4» özel sekreteri... Hanıml* yılıp bırakjrsınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog