Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

yonetimindekı dergirft? Mahmut TEZCAN^ ÖSS82 soruveyanıtlarınin tamamı ilk sayımızla ücretsiz ÖSS GARANTt EDİYOR ASAMA Cumhuriyet 59. Yü; Sayı: 20888 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 27 Eylül 1982 Pazartesi Dil Bayramı kutlandı "Atatürk Akademisi fetvayeri olmamalı Türk Dil Kurumu Başkam Prof. Şerafettin Turan «tüm kendilerine devrimciyiz diyenlerle birlikte suçlamyoruz» dedi. Devlet Başkanı Evren, Dil Bayramııu biı mesajla kutladı. ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Dil Bayramı. törenlerle kutlandı. TDK Baskanı Prof. Şerafetön Turan ilo TDK yöneticileri. dün saat IS'de Anıtkabir'e giderek çelenk koydular ve saygı du ruşunda bulundular. Bayram için toplantı, akşam saat 17 30'da TDK salonunda yapıldı. Toplantıyı TDK Başkanı Prof. Şerafettin Turan bir konusma ile açtı, dil bay ramına gelen kutlama mesal laruu okudu. Daha sonra TDK ödüllerinl kazananlara odülleri verildi. Devlet Başkanı Evren. dil bayramı dolayısıyla, Kurum Başkanına yolladıfı mesajda şöyle dedi«Dil bayramı dolayısıyla düzenlenen tSrene, davetiniz İçin tpşekkür ederim. Kurumun. temei görevl olan Türk dilinin her alanda daha da geliştirilmesi ve zpn ginleştirilmesinde. birlestirl ci olmaya. neslller arasında kopukluk yaratmamaya büyflk bir ozen ve dlkkat göutererek, yüce Atatürk'un ön gördüğü ilkelerden asla sap madan hizmet verecefttee iaaaıyoruz. Bu anlamlı gflnde, Türk dl llni kullanmada gösterdikleri başandan dolayı Sdfillendlrilenleri kutlar, tSrene kaülanlara en lyi dileklerimi sunanm..» TDK Başkam Prof. $erafettin Turan konuşmasında, Türk dilinin gelişmesiyle ilgili cabalan anlattı. Prof Turan konuşmasında, Atatürk'ün 1937 vılmda Cankaya'da trecen vp simdiy© de&in yavipilanmarrn? bir koruşmasından parçalar okudu TDK Baskanı Prof Şerafettin Turan. Anavasa taslaöiTun ilk metnlnde «Dil Akademisi ile İİpiH 168'nd madde jrerekçesinde ver alan suçlamalara defrindi. Bir VM*. bn gerekç«de TDK adı beHrtHerek snçlanan t*k kurnluş, Ikbıdsl. dpvrimci olduihımı Wla Inkâr etmemls vp yohmdan aynlmamıs bîr VUTTJIUS oldu&tımuz için, töm kendilerine devrlmciviz divenlerle birlikte snçlanıvoruz..» dedi ve şunları söyledi«13 eylül 1980'den sonra AtatürkçülOkte birieşilme kampanyası açılmısken buDU safctayacak bir Danışma (Arkam S» U.. Sfi. 5 de) Devlet Başkanı, Bayram mesajı yayınladı Evren: güvenle bakıyoruz Başbakan Bülend Ulusu mesajında «Giiçlü ve müreffeh Türkiye'nin sağlam temellerinin atılması yolunda bir hayli yol katedildi» dedi. Haber MerkezJ Devlet Baş kanı Orgeneral Kenan Evren, Kurban Bayramı dolavısıyla a yınladıgı mesaj da, «Tüce milletlmiz. vaşadıjn aci tecrübelerln ısığmda. bnsiin her laraan kinden daha hilinçli ve duvarlı olarak relcce£e ınivenle bakrnaktadır» dedi. Başbakan Bülend Clusu bavram mesajında, «Cüçlü ve müreffeh Türkiye'nin sağlam temeUerinin atüma sı yolnnda blr hayl] vol katedildiğini» söyledı. Devlet Başkanj Oreeneral K« nan Evren'in bayram mesajı ştiyle: «En trüif 1 degerlerte beıenmis vüce dfnimizin kntsal «bnlerinden birisi olan Kurban Bayramı'nı. bn nl da hötiin vnrtta biivük bir huTnr ve rfi. ven or*>Tnı lcinde ktıHamanın (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) KOÇ Bayranunuz kutlu olsunt TDK ödüllerinin sahipleri anlatıyor zenlenen törende Türh Dil Kurumu'nca verilen 1982 ödulleri de iahiplerine gunuldu. Şiir dalında Ali Yüce «Halk Çağı» adlı yapıtıyla. tnceleme dalında Aysegül Yüksel «Yapısalcüık ve Bir Uygulama» adlı çalışmasıyla, çocufe yozınt dalında Abdülkadir Budah «Bir Gül Çocuk» adlı kitabıyla, radyo ve tetevizyon dili dalında Mahmut Alptekin «Kurtuluş Savasında Ege» adh programıyla ödül aldılar. ödül alan ddrt sanatçıyla yapılan honuşmalan aşağıda bulacaknnız: Kultur ServUi Dil Bayromı'run SO. yıU için dü Kurban Bayramı nedeniyle gazetemiz yann, çarşamba ve perşembe günleri çıkmayacak, bu günlerde Gazeteciler Ccmiyeti'nin İstanbul Bayram Gazetesi yayınlanacaktır. Tıp öğrencileri yılda 340 bin lira ödeyecek 100 öğrencinin ödeyeceği harçla üniversite kurulabilecek. Gelecek dönem, oğrencilcr oğretim maliyetinin beşte birini ödeyecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Anadolu Tıp Fakültesinde okumaya hak ka zanan 100 öğrenci bir araya gelerek, 6 yıl boyunca oku la ödeyeceklerl harçlan ödemekten vazgeçlp blrlktir seler, bu süre içinde 780 milyon llra sermayelerl olur. İsterlerse bu 100 öğrenci vazgeçeceklerl diplomalan n yerine, sadece kendilerine ait ufak çapta bir ünl versite kurabilirler. Bu blr hayal degll. ÇünkU 4 kasım 1981 tarlhinde yürürlüğe giren 2547 sayıh yüksek öğretim yasasının harçlarla ilgili 46. maddesi bunu gerçek kıhyor. Bir öl çüde «Parası olan okur, ol mayan okumaz» temel llke sini getiren bu maddeye göre, yüksek öğretim kuru muna giren öğrencl. öprretim programının veya öğre tim alanının mallyet bedeli nln beşte birini her yıl harç olarak yüksek öğretim kurum larına ödemek zorunda bırakılıyor. Yasanm ilgill maddesi ay nen şöyle: «Her yıl ögrenciierin yük sek öğretim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları harçlar, öğretim dallan nın niteliklerl ve sürelerl İle yüksek öğretim knrumlarının önerilerl gözönünde tutularak yüksek öğretim kurnlu tarafından belirlenir. Varsa, yabancı dil f)&reniml dahil her eğitimög rethn programının veya ftfc retlm alanının maliyet be delinin en çok beşte biri ög rencilerden barç olarak aunır.» Bu maddeye göre harçla n ödeyemeyecek durumda olanlar devlete borçlanacak ya da hizmet yükömltt lüğüne glrecek. Bu ögre< Arkası Sa. U.. Sü. 1 de) Yüksel: En iyiyi okurun sağduyusu saptayacak İMB Tftrk DU Knrutn» tMeteme Ödülünü «Yapısaleılık ve Bir Uygulama: Meüh Cevdet Anday Tiyatrosu Üstüne» başlıkh raprtınızU *«tandmn. Bu çalısmaım fıstiine neler s6ylemek ister»ir>fz? AYŞEGÜL YtKSEL «IHfcemiıdetd yasayan tıyatro olayım her yanıyla izlemeve ve değerlendirmeye çalışmak, ttyatro eleştiriosi olarak temel (Artoun Sa. U , Sü. 7 de) Şevket Yılmaz: DM, tarihî ıııisyoımnu verine getiremedi »• Almanya'nın Hessen eyaleti secimleri AYŞEGÜL rCRSEL tnceleme Bd&Itt. Yüce: Sanat hef canavart güzelleştirir Oclül kazanan lrit»btnrn antatır mısuuz? Att YfcCE «Beş bölUmflen oluşan «Halk Çağı»nda 48 şıırım yer ataaaJrtadıt Bunlarm 46 tanesl alısılagelen bıcim ve biçemde vazılmış, uçu de «Boncuk şiir» ya da «Slnema şttr» dedifimız turdendır. Bu tarz şllrleri ya aarkPtı sözrtlkleri anlam ve çağnşım ağırlıklanna nlrtnr(*rtt»st Sa, U., SS. t d e ) ALt ¥ÜCB Sttr Ödülü. Alptekin: Dilin öneminin ayrımında pek değiliz Kısaca kendinizi tambr mısınız? MAHMUI ALPTEKİN 1940 yılında Çal'da dogmuşum. Denızll Lisesınde ve Ak şehir öğretmen Okulunda okuöum. Eğitiro Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdim. 1970 yüından bu yana da TBT'de program yapımcısı olarak çalışıyorum. Bvli ve bir çocuk babasıymı.» (Arkssı 8». U., Sfl. 7 de) Haber Merhezi Turk tş Başkanı Şevket Yılmaz. «bo.rle bir Anavasa tasarısını kabnl eden Daruşraa Meclisi, Urihi misyonnnu verine getirememi"»tir. Bir bayram fününde hn knnudaki pönıslerimizi böylf açıklamanın ürtntüsö içindeyiz» dedi. Tilrktş'e ba^Iı YolIş Pederasyonu Başkanı Muzaffer Saraç, Anayasa taslağının yasalasması halinde ışçilerin «mo dern köle» haline geleceğını ilen silrdü Çimseîş Sendücası Başkanı Veki Eker, DM'de veriler» red oylancın «MGK'ya mesaj» niteligı tasıdıgını söyiedı TUrklş Başkanı Şevket Yümaz, Anayasa tasansmm kazanılmış ışçi haklarını gen aldığını iddia ederek şövle iconustu: «Soramluhıtn noaturcasuıa ve katı bir aniavtşU kazaaılmış haklan hiçe saytp tempi hak ve özçfirlükleri redeleyerek kabul ettiği bu Anayasa tasansi lle Danışma Mecllsi. tarflıi mis yommo bizre verine Rptirememiştir Bir bayram gününde. bu konudaki çönisleriıniri bdylc acıklanaanın iizıintüsii içinde ol makla beraber. ıılusnn sarsılmaz güvenini Ü7erinde taşıvan Devlrt Baskanımır sayın Orpeneral Kenan Evren ve Mffli Gbvenlik Konsevi'nin saym üyelerinin, süref^len haklı eleştirileri dikkate alarsk, yeni Anayasa'yı Türk olnsnns yanşir biçimdç düzeltecektertne inancunıı tamdır.» (Arkası S*. 9. Sfl. 5 de) Koalisyonu bozan Demokratlar hezimete uğradı ^ Hessen'de iktidar bekleyen Hristiyan Demokratlar oy kaybederken Yeşiller Eyalet Meclisine girdi ve tek kârh çıkan taraf oldu. DJŞ Haberler Servisl Federal Almanya'da Ulkenin <JnümüzdeH yıllardaki geleceği açısından büyuk onem taşıyan Hessen eyalet seçuni, hıç beklenmedik şeküde Hıristiyan Demokrat Partı'nın yenilgisiyle sonuçlandı. Hıristiyan Demokrat Parti, bu eyalette mutlak oy çoğuıüuğunu alarak Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Sosyal Demokratlar kalesi durumundakl Hessen'ds ilk defa yönetünı dev raimap umuyordu. Oysa Hıristiyan Demokratlar (CDU) yüzde 03 gerileyerek oylann ancak yüzde 45,2'sini alabildi. Ancak yenılgiye uğrayan yalnız CDU değıl, Federal Ümit KIVANÇ parlamentoda temsilci bulunduran tüm partiler oldu. Buna karşılık «Yeşil Alternatifler» II. DUnya Savaşı sonrasının oylanm yuzde 5,6 artırarak yüz «ekonomik muclze» ve sıyasal de 7,8 oranında oy aldılar ve e istikrar ülkesi Federal Alraanyalet meclısıne ilk defa 8 tem ya bugünlerde ilginç bir «desilci sokttüar. mokrasi oyunama sahne oluEyalet seçunlerinde en büyük yor. 13 yıllık ortağı Sosyai De (Arkası Sa. U..SÜ. 1 de) <Arkan Sa. 9. Su. 6 da) Almanya'da neler oluyor? «ÜNÜT>L*YACAGIZ» Batı Beynrt'taki katliamı vaşayso Filistinlîler olayın dehsetinden ötor türlü kurtulamiTOriar. Taşlı ksdmlar yanyana serümiş cesetlerin üzerine kapanaralt, «Unrtmayacağizs diye ağhyor, ağıtlar yakıyorUr. (Fotoğraf: AP BeyruVta 4 Birleşmiş Milletler askeri öldü Filistinliler,"katüler geri dönecek,, korkusuyla kamplardan kacıyor Dış Haberler Servisi Bey. rut'ta gbrevlı 4 BM askeri ciplennın mayına çarpması sonucu öldüler. ABD vönetımı lsrail'e ültımatom vererek. Israr il Batı Beyruttan cekılmeden ABD'li banşpücü askerlermi Beyrut'a göndermevecegini duyurdu. Israıl askerlerimn Fran sıa bansgücünü Beyrut'a sokmadıgını yalanlayarak. Beyrut limanında yalnız «bir iihhiye eklbU bulundurduklannı lleri suren Israil komutanını yamtlayan ttalya'nm Beyrut elçisi, «SıhMve ektbinde 5 tank ne anyor?» dedi. Mültecl kamplakatlianılardaa sonra katillerin geri dSnecefil korkusuyla kamplardan kacan blnler ce FİUstinli mültecı Baö Bey. rutta vasama mticadelesi veriyor. tsraü askeri komutanlığı ise Batı Beyrufu çarşamba gıl nüne kadar terk edeceklennl açıkladı. Basra koıfed ülkeleri, B»ö BeyruttaM Sabra ve Şatilft kamplanndaki siviı müslüman lara karşı gırişöen kaüiam ne deniyle Kurban Bayramını bu yü kutlamama karan aldılar. Kurban Bayrammın kutlanmayacağı ülkeler Irak. Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Rmirlikle ri ve Kusey Yemen olacak. Beyrutta görev yapan Bıries mis MUletler gözlemcı biriiğinln 4 askeri, ciplerinın bn ma> yma carpraası sonucıı mdüier. ölen askerlerden ıkısının, Amerikalı, birinin trlandalı, dıgerinln de Finlı oldugu büdirı.di. Olaydan sonra 60 Fransız askeri Sabra ve Şatiüa k&mplan mn bulunduğu bölgede aaym aramaya başladılar. Fransız ba rısgücü szcüsü, mayın aramayı insancıl nedenlerle sürdürdükle rini belirterek İsrail çeküene kadar gbrev yapmayacaklarııa tekrarladı. Begin hükümeö Uzerinde, tsrailin Baö Beyrut'tan çekümesi yönündeki baskılar yogun lasırken. tsrail Dtsisleri Bakan lığı Batı Beyruttan çekilmelerinin çarşamba günü tamamlanacagını açıkladı. Bakanlık karann «aten tsrail'tn Batı 8*y rufa girdiftl 15 evlülden bir <rtta sonra almmış oldugunu ilerl sürdü. îsraü Askeri Komutanlığı dün yaptığı bir açıklamada çarsam ba günü İsrail askerlerinin Batı Beyrufu terk etmiş olacaŞım ve Beyrut havaalanının Lüb Bf l hükümetine devredilecejlnl (Arkası Sa. 9. Sü. î de) MAHMUT ALPTEKtN Radvo TV Dfl ödaltt Ceza gelirleri 6 Bakanlığın bütcesini karsılayacak ANKABA, (Cumhuriyet Bü rosu) 1963 yüı İçin hazırlanan bfltçe tasansmda genel bütçe gelirlerinden 23 milyar Eralık bölümun cezalardan 1de edilmesi öngöruleKL önceki gün Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu tarafından açıklanan 1983 bütçe tasansmda geçtiğimiz yıl 12 miîyar olarak düşünülen ce*a gelirlerinin yüzde 01 oranında artınlarak 23 milyar Uraya çıkanlmaaı ta sarlanıyor. Aynı tasanda Spor Toto vergisinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 28,S artışla 3 milyara, Tekel mad delerinden alınan istihsal vergisinin yüzde 14 6 oranm da artarak 110 milyara şekerden alınan istihsal vergisinin vüzde 42.0 artışla 1 <Ackan Sa. 11, S& 1 de) Bııdak: Cocuklar ya da büyükler içîn değil, insanlar içîn yazılır anızm fizerinizdeki etkl»TDK Mulünü •tei. Izlenimlerinirt anlabr mısınız?. . AbdOlkadir Budak TDK ödülunü kazanmış olmanın Önemll bir ayncalıtı varsa o da, yapıtın yaMnsal degerinin dille doğrulanmış olmasıdır. Y v nl en başta dilin guzel kullanıramı araştırmak gelir. Onunla da yettailmez, gelişen. özleşen dile katkısı aranır. Dilin boyutlannt genişletmedeki etkisi üzerinde durulur. Benim gibi yolun başında olan biri İçin. dil ödülünü kazanmı? olmanm ayn bir önemi olsa gerektir Tek malzemem dil olduğuna. onu da guzel kullandı£ıma gftre, yenl guzelilkler yaratmar ya adayım demektir. Yazra yaşamımdaki ilk 6dulüm bu. Atatürk'un önerisiyle kurulmuş bir kurum(Arkası S a U, Su. 7 de) Kars?t Gönisler... MGK. «Anayasanın halkoyuna sonnlması bak kındaki kanunou yayınlamış bulunuyor. Bu yasaya göre. 298 sayılı «Seçimlerin temel hükümiert ve seçmen kütükleri hakJnndakl kanunsun «pro(Arkaa Sa.ff.SfL. de) Tarımda yuzde 50 peşîn ödeme olumlu karşılandı ADAf'V, (CnmhoTİyet Gü ney Illeri Bürosu) Pamuk alımlannda peşln ödenecek miktann yüzde 25'den yüzde 50'ye çıkanlmasmı Çukurova ureticileri olumlu karşıl&dı. Çiftçl Birliği tkind Baska nı önder Glrici şunlan söyledi: «Ziraat Bankası ve Çukobirlik ilk etapta üreticinin borçlarını kesmezse biraz olsun rahat nefes alınabilir. Dreüci borçlan Çukobirlik tarafmdan Sdenecek taksitlerin en son partisine bırakı lırsa bu yüzde 7075 peşln demek olur. Hükümet bu karan daba erken de alabllirdL Ama zararın neresinden dönülürse »ardır. Çnkobirlik'e pamuk dökme i^leminin hızlandırılacağuu sanıyorum.» Cukobirlik'ln birtnci gün dışmda tüm bayram süresin ce 29'u kooperatif ve 2"si Işletmo 31 merkezde alımlan sürdüreceği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog