Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

H#BBV U.USIARARASI ÇİÇEKÇİUKA.Ş. Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20887 Kurucnsu: Yunus NADÎ 30 TL. 26 EyKil 1982 Pazar Anayasa Komisyonu'nda uyuşmazhk bitmedi ANKARA, (Cumhuriyet Büroso) Malıye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu Butçe tasansı nın yasama organına sunulma sı nerienıyle dun dü*enledığı basın toplantısında, 19S3 bütçe sı ıle, yılhk yuzde 20 olarak hedef.enen tıyat arüşının alönda kalmayacak bir net ücret artışı sağlanacağını bildırdı. Kafaoğlu, memur maaş kat sayısınin 34'e çıkartuacağını açıkladı. 1983 malı yılı bütçe tasansm da toplam ödeneklerin 2 tirüyon 600 mılyar olarak önenldığını behrten Kafaoğlu, 1982 yılı fiyat artışlannın programın öngorduğu bıçımde yüzde 25 düzeyinde tutulabileceğinı tfade etti. Kafaoflu, KtTlerde mafiyet düşürucu ve venmliJığı artıncı önlemlerin almtnasına daha fazla özen gosterilmesı gerekt'ğını kaydederek. 1983 jnUnda ücretlılerm toplam vergı yukunde yüzde S oranında bır azalma olacağını söyledi. Malıye Bakanı, 1983 yüı mali bütçesi ile aylıklar ve ucretler içın öngörulen düsenlemelen şoyle özetledr «1383 mali ytlı bütçesi Ile yıllık yüıde 30 olarak hedeflenen fivat artışımn altında kalmayacak net ücret artışı sağlanacak tır. 19X3 yüı ücret politlkası dofcnıltusunda aşağıdakt düzen lemeler yapılacaktır: • 1983 mali yüı bfitce k v nunn tasansı ile memur maaş katsayısı 30'dan 34'e çıkartılmakta ve ücretin bu unsımında yüzde 13.3 oranında bir artış sağlanmaktadır. • Yan ödeme kstsaytsı 8* den 9'a çıkartılacak ve bu suretle yan ödemelerde yünte İZA oranında artıs «ağlanmı? olacaktır. • Yakacak yardımının 3500 Uradan 5 bin Uraya çıkartüma sı kararlaştınlmıştjT. • Gelir verçisi ve mali denge veırı^i kanunlarında yapılan değişikllklerin yünırlüçe jrjrmeeiyle 1983 yıluırta ncretliterin toplam vergS yükünde yüzde â oranında bir azalma sağlanacak, bu rolla da ek net gellr artışı yaratdacaktır. • Bu düzenlemrteT kanra personelinln net ücretlertnde yüzde 20 civannda bir artış ge tlrecektir. (Arkası Sa. 11., Sü. 4 del •>* DORTtfR DERSANESI Lise Son: 111825 Eyltll Beklemeliler: 4 .18 Etam CAĞALOĞLUİSTANBUL22 24 80 Kafaoğlu: Maaşlar yüzde 13.3 oranında artacak I 1983 mali yılı bütçe tasansı ile yıüık yüzde 20 olarak hedeflenen fiyat artışımn altında kalmayacak net ücret artışı sağlanacak. Yan ödeme katsayısı 9'a çıkanlarak, yan ödemelerde yüzde 12.5 oranında artış olacak. Yakacak yardımı 5 bin liraya çıkanlıyor. 1983 yılında ücretlilerin toplam vergi yükünde yüzde 5 oranında azalma olacak. Tasarıyı .» 7 uye hazırladı Betül UNCULAR ANKARA Danışma Meclisı'nde kabul edılerek Milli Güvenlik Konseyı'ne sunulan Anayasa Tasansı, 15 kışilik Anayasa Kotnısyonu'nvm 7 üyesinin çaba lanyla hazıriandı. Çalışmalanna 22 kasım 198l'de başlayan Anayasa Komısyonu, tasartyı, 17 temuzda kamuoyuna açıkladı. Tasarının hazırlanma sı konusunda daha önce verilen takvimin öne r.lınması nedeniyle komlsyon tasanyı beürlenen sUreden çok daha kısa bir zamanda görüşmek zonında kaldı. Hatta, 16 temmuzu 17 temmuja baÇlayan gece, komisyon Üyeien, bazırladıklan tasanyj okunıa ola nagını bile bulamadjlar. tlk hedef 1983 bahanydı. Sonra bu takvim 1982 son bahanna alındı. Son olarak da temmuz ayı, hedef olarak verildl 8 ay(Arfcan Sa. U , Sfi. 1 de) Tarımda peşin ödeme yüzde 50'ye yükseltildi % Para Kredi Kurulu'nun karanna gore ürihı bedelinin kalanı en geç 6 ay içinde verilecek. ANKARA (a.a.) Para Kredi Kurulu, destekletuoeslne karar verilea urünlerin bedellerinln yüzde 50'sinln alım anında ödenmesmi kararlaştırdı. Edınüen bllgiye gore, daha once yüzde 25'i ödenen ünin bedellerinln yüzde 50'si alım alanmda, gerı kalanları ise üç eşit takslt halinde olmak üzere. en geç altı ay içinde odenecek. Para Kredi Kurulu'nun, konuyla ilgili kararı şoyle: «Para Kredi Kurulu'nun 24 eylul 1982 tarihli toplantısında Bakanlar Kurulu'nun 31 mayıs 1982 Urih ve 8/4815 sayılı karannın altıncı maddesi ile Para ve Kredi Kıırııln'na verilen yet kiye dayatularak, 1. 19821983 kampanya döneminde desteklenmesfne karar verilen urünlerin bedellerinin yüzde 50'sinln abm anında, geri kalanınm üç eşit taksit halinde olmak üzere, en geç altı ay içinde Ureticilere ödenmesl, (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) Genelkurmay: Grevfonu kesintisi uygulamasında bir değişiklik yok Işık KANSU ANKARA Genelkurmay Başkanlığı, grev fonu kesıntılerımn yapılabıleceğı yolun da görüş bildırdi. Genelkurmay Başkanlığı' nın Çalışma Bakanhğı'aa yazdığı konuya iüşkin yazıda, «MUli Güvenlik Konseyt'nce grev ve lokavt faaliyetlerinin ertelenmiş olmasının, grev hakkının ortadan kaldırılması ve sendikal faaliyetlerin durdunılması an lamında kabul edilemeyece ğinden, grev fonu kesintileıi ile ilgili uygulamada da bir değişiklik olmaması gerektiği belirtıldi. Çalişma Bakanlıgı, Genelkurmay Ba$kanhğı'na başvurarak, grev fonu kesıntısı ıle ılgılı nıhaı uygulamaya geçılmesmden önce Turkıye çenelınde aynı uygulamanın sağlanmasmı ıstedı. Bu istek üzenne Genelkurmay Başkanhğı şu göruşu büdirdi: «Grev fonu adı altında i$çi ucretlerinden kesinU yapılmastnı yasaklayıcı yasal bir düzenleme bulunmadığı gibi, uygulamatJa bu kesintinin yapıldığı ilgili yazılardan anlaşılmaktadır. 274 sayılı Sendikalar Yasa'sımn 23. maddesinin yetkili sendlkanın yazılı talebi ve aidatlan keMlecek sendlka uyesi işçilerin listesini (Arkası S». İL, Sfl. 3 dc) Kastelli'nin iadesini saglayacak sözlesme onaylandı Altıkulac: Islam dünyası bu bayrama kardes kanı akıtarak ıılastı '% Bugün tüm dükkânlar açık. Cuma günü resmî ve ozel işyerleri açüacak, okullar tatiL Batter Bferkol Kurban Bayramı nedeniyle yurttaşlann bayram tatill surestnce çesitll gereksmimlerini karsılamak amacıyla, ilgili kuruluslar gereklı onlemlert aldüar. Dıyanet ÎSİeri Başkanı Tayyar Altıkulaç, bajTam nedeniyle yayınladıgı mesajda, «tslsm dönyası. nın hu bayrams kardes kanı atatarak ulaştığnn» sövledi ve, «Her Müslüman bu danranm Ibret vrrtcl sonuçlan üzcrlnde dikkatle durmalı» dedi. Bayram nedeniyle auşverlştorin yoftunlugunu eözönUnde bu hmduran ilgihlerin aldığı karar uyannca bugün tlim dukkanlar açık bulunduruıacak. Bayranun sona erdiftı perşrav be gününün ertesınde okuUar kapalı kalacak. Ancak cuma günü resml daireler ve ozel işyerleri faallyetlerinı surdürecek. Diyanet tşlerl Baskanı T»yyar Altıkulac. Kurban Bayramı nedemvle vayınladıSı mesaıua, «Bayramlann sevlnç ve mu«Uluklann paylaşıldıih. kırfnnlık ve dargnnlıklann unuhılduîiı» günler oldu^unu belirterek iteetle şoyle dedı: «Ancak bn büvtik bavram sevlncinin varunda Szüntüvle beIrrtilmeHdir ki. tslâm dünvasi bu bavTamımıza acılarla. kırfnnlıklaria rirmis. bansıp kucaklaştıti bu KÜnlere kardeş kanı da »kıtıtarek olaşmıştır. Her Müslfiman bn durumun Ibret veric' Mnuçlan iiıerindr dikkatle dnr mah. buyük Tflrk Mllleti'nin bütün fertleri, bayramm birli«ttç kstan d o t n m u ı . «ım ryi deterlendinnelldir. Kırkbhıln feerindeki 10801» m o , Arafatt» birukte yapaca. RI dualanada bu idrakin içinde olacaklar, blrlik. beraberlik, yolunda miUetimlze ve bfitün İslâm dünvasms vardınta oJm»siDi vüce Allah'tan ntyaı edeceklerdir^ Bayram nedeniyle Tekeı de onlemler aldı, stoklan arürdı. Tekel Genel MUdürU Niyad 8 * . renkök yaptıgı acıklamada, Bayramm 2. ve 3. Eünlerinde nayilerin satıs yapacaklanm büdirdl. Richard Nixon, anılarını yayınladi: "De Gaulle, Fransız halkma karşı da Fransayı temsîl ediyordu,, % «De GauUe'e göre Doğu Bata politikası için en aküa yol jrumuşama ve caydıncılıktır.» WASHt>GTON, (a.a.) Amertka BlrleşlkDevletlerinin eski başkanlanndan Richard Nlxon, General Gaulle'ün 1969 yılında kendlslne, «Doiw Batı politlkası için en akılcı yol yurauşama ve cay dıncılıktır» dediğini anlattı. Anılarını «Llderler» adlı bir kitapta toplayin Nixon, büyük bir hayranlık duydugu Fransa Devlet Başkanı de Gaulle'le ilgill olarak şöyle dlyor. cFransa'ya yapügun resml ziyaret sırasm(Arka» Sa. İL, Sft. 1 de) ANKARA. (Cumhurtye* Bürosul Türkiye Cumhu riyeti ıle Tunus Cumhuriy» ti arasında daha önce imza lanmış bulunan cezal konularda adli yardımlaşma v« suçlulann geri verilmesi söa leşmesi onaylandı. Sözleşm» Kastelli'nin Türkiye'ye i»desırıi sağlayacak. Sözleşmenın onaylanması na ılişkın yasa dünkü Res mi Gazetede yayınlanartk yurürlüğe girdi Daha önce iki ülke arasındakl s ö > leşme 7 mayıs 1982 tarihittt de Ankara'da imzalanmışhj Tunus'un önerisi: ABO esJd Başkanı Nison «Uderler. adlı kitabmda, «de Gaulle'e eSre Sovyetler BlrUgi"rdn Almanlara karsı bestediii geleneksel kuşkuyablr de Çln sabit fikri eklenmişti. SSCB hem Çin hem de Batı'yla aym anda savaşamayaca fun bildiginden Batıyl» uzlaşmayı terdh ede bilirdl.» dlyor. Yukard» Nison (solda) ve de Gaulle görülüyortar. Tel Zaatar katliamı da İsra.l'in sırtında lara Tel Zaatar katliamında israil'ın rolunün ortaya atıl masıyla yenı bır boyut ek lendi. Tel Zaatar. Beyrut'un Hıristiyan Doğu kesiminde 30 bin Filistinlınm yaşadığı bir multeci kampıydı. Lubnan Iç Savaşı sırasında 1976 yılında 52 günlük bir kuşatmadan sonra Beşlr Cemayel'in komutasmdaki Hıristiyan mi lislerin eline düşmüştü. Tel Zaatar'ın düşüşünden sonra Beyrut'un Batı (Müslüman) ve Dogu (Hınstiyan) kesim leri olarak ikiye bölünmesı gerçekleşmişti. Altı ay son ra Uluslararası Kızılhaç Ör gutu Cenevre'de yaptığı açıklamada Tel Zaatar'da 2000 Filisünli mültecımn ka yıp olduğunu açıklamıştı. Tel Zaatar katliamı ile Is rail arasındaki llişld önceki gün bizzat Israil Savunma Bakanı Ariel Şaron tarafın dan crtaya atıldı. Parlamento'nun Dış Ilışkiler ve Güvenlik Komitesı, Şaron" un Knesset (Israil Parlamen tosu )te yaptığı konuşmada ortaya attığı iddiayı görüştü. Şaron, Knessefte yaptığı konuşmada 1976 yılında kendisi gibi Savunma Baka nt olan ana muhalefet lideri Şimon Peres'i suçlamış ve Tel Zaatar katliamından so rumlu olduğunu imft eden sözler söylemi^tl. Ariel Ş*ron, Tel Zaatar katliamı sı rasmda Israil subaylannın olay yerine çok yakın olduk larını v e isteseler Hıristiyan milisleri engelleyebileceklerini öne sürmüştu. Şaron şöyle konuşmuştu: •Habrlamıyor musnnuz Bay Peres, Savrnıma Bakanı olduğunuz sırada binlerce Filistinlinin katllama uğradıği Tel Zaatar olayı olmus tus size meydan okuyorum Bay Peres. bize İsrail subaylarınin o gün nerede olduklannı soyleyebllrr ml sinte?» Knesset'i karmakanşıi eden suçlama Parlamento Dıs Ilişkiler Komisyonu'nda hararetle tartısüdı. tşçi Par tisi milletvekilleri Şaron'a «yalana» diye bağırarak pro testo ettiler. Şaron ise elin de belgeler sallayarak iddia sını ispat edebileceğini bildirdl. Komisyon toplantostndan sonra Israil televizyonunda konuşan Şimon Peres. Şaron'u Israil'in prestijini tah ÎZMİR. ICnmnoriyet Ef# Bürosul Cevher Özd«* in Tunus'tan Turkiye'ya ia desi sorunu çöziümlenirken, Tunus'un Türkiye'ye ilginç bir öneri getirtfrek. yıWa 800 bin ton fosfat satmak U tedigl öğrenildt Alınan Wlgilere göre, 12 ekim tarihl» rinde Tunus'ta çalışmalanH» başlayacak olan Türkiye Tunus Karma Ekonomik Ko mlsyonu'nun ana gündem konusunu fosfat olugturacak. (ArkMi (. Ssytada) 800 bin ton fosfat satısı « İsrail'de ilk kez Tel Zaatar katliamıyla tsrail'in bağlantısı olduğu iddiası ortaya atıldv. Iddiayı ortaya atan Ariel Saron. Suçlanan ana muhalefet lideri ve 1976da Şaron'un bugünkü koltuğunda oturan Şimon Peres. Dış Haberler Servisl Yakın tarihin ünlü katliamlanndan Tel Zaatar katliamına da Tsraıl'ın adı kanşıyor Batı Beyrut'taki Sabra ve Şatila katliamlannm lsrail kamuoyu ve siyaset çev relerinde yol açtığı tartışma tstanbul'da Bayram namazı saati: 07.37 Bir öğrenci Anadolu Tıp'ta 6,5 milyon, israil'de 350 bin Trabzon Tıp'ta 135 bin liraya maloluyor kisi katliamı protesto etti Hasan UYSAL ANKAEA Anadolu Tıp Fakültesi'nde bir öğrenclnin bir yılbk mallyeti 6.5 milyona ulaşırken, Trabzon Tıp Pakültesi'nde aynı malıyetra 135 bin lıra olduğu belirlendi. Evren Bayram tatilini gecirmek üzere Antalya'ya gitti Baber Merkezl Devlet Baş totm Orgeneral Renan Evren, dtln saat 10.40'da askeri bir uçakla Ankara'dar Antalya'ya geldi. Evren, Antalya'da denetlemelerde bulunacak ve Kurban Bayramı'nı geçırecek. Dev. let Başkam ile birlikte MGK Uyeleri de Antalya'ya geldi. £ Katliam konusunda soruşturma açılacağı haberlerinin asbnda Begin'in dünya kamuoyınıu saşırtmak için yeni bir manevrası olduğu belirtiliyor. # EsnafSanatkâr Birlikleri Başkanı Hiisnü Çınar: Şuna buna miivarlaT veren devlet, esnafı da unutmasın 6. sayfada Dıs Haberler Serrisi Telaviv'de yüzbınlerce Israüiı dün gece Batı Beyrut katliamııu protesto ederek Başbakan Menahem Begin'in ıstıla etmesinı istedi. BBC radyosu mubalefettekı Işçı Partısı lıden Simon Peres tarafından duzenlenen toplantıya 350 bm göstencının katüdJğını bıldırdı. Göstericuer Batı Beyrut katUamı konusunda hükumetin resmi soruşturma açmasını ıstedıler ve katlıamdan sorumlu tuttukları Menahem Begin'le Savunma Bakanı Ariel Şaron'un ıstifa etmesi için çağnda bulundular. Sımon Peres gosten sırasında yaptıfı konuşmaua Begın'ın olaydan uzüntü duyduguna ve katiUeri kınadıgına ılışkin demeç vermedığmi batırlattı ve olayın bır «siy» set telaketoi olduğunu söyledi. Peres susmanın bir yurtseverlık olmadığıru da sözlerine ekledl. AP ajansı gösteride 350 bin kışınin bulunduğunu, göste rinin İsrail'de şımdiye dek gbrulmeyen boyutta olduğunu bildırdi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Israil heyeti nin oyunu tanımayacağını bildırdi. Ajansın bu kararı Uzerine Ame rika ve bazı Avrupa ulkelerinın temsilcileri bunu protesto ederek salondan çıktılar. Ûte yandan İsrail'de, Batı Beyrut katUamı konu sunda soruşturma açılacağı yolunda TelAvıv kay nakh haberlenn aslında Begin'in dunya kamuoyunu <arkaa 8a. 11, Sft. 9 de) Geçtlğimiz öğretim döneminde bir tıp fakültesi öğrencisi için bir yılda yapılan ortalama harcama 1.7 milyon lirayı bulurken, Ve teriner Fakültesi ögrencisinin 678 bin. Diş Hekimllti Pakültesl öğrencisinin 504 bm. Orman Fakültesi öğrencileri 433 bin, Ziraat Pa kültesi öğrencisinin 297 bin, Inşaat Faktiltesl ögren dslnin 271 bin, Klmya Fakültesi öğrencisinin 176 bin, Eczacılık Fakültesi öğrendslnln 174 bin liraya «mal oldu&n» belirlendi. Milll Eğitlm Bakanhğı'nca hazırlanan bir rapora göre, aynı dalda öğrenim TDK ödülleri bugün veriliyor Haber Merkezl Dil Bayramı'nın 50. Yüı bugün Türk Dıl Kurumu'nda düzenlenecek torenle kutianacak. Torende, Turk Dıl Kurumunca verilen ödüller de sahıplenne sunulacak. Ataturk'ün 1932 yılında Uk dil kurultayım toplamış o'dugvtnu, o zamandao ben her yıl 28 eylül gunünün dıl bayramı olarak kutlandığını batırlatan Türk Dil Kurumu Yazmanı Ca hit Kulebi, törende, «Halh < > ğ u adlı yapıtı üe Ali Vüce'ye, «Şiin, «Yapısalcıhk ve «Bir Uyçulama» adlı yapıtı İle AySegül Yüksel'e, «lncelemeı. «Bir liü) Cocuk» adlı yapıtıyla AbdülkadİT Budak'a. «Çoctık (Arkası Sa, U ^ Sü. 6 da) BuBir Haksızlıktır. Milli Savunma Bakanı Sayın Omtt Haluk Bayülken, eskl Başbakanlardan Sayın Bcevit'ln avukatları aracılığıyle yaptığı «yazıh emir ile bozmat başvurusunu geri çevlrmiştlr. Başvuru, Sayın Ecevit'ln devam etmekte olan bir davadan dolayı tutuklu kaldığı gunlerin. cezasını çekmekte olduğu mahkumlyet süreslnden dü(Arkan Sa. U Sü. 7 de) gören btrçok fakülte öğren cisinin yüük birim maliyet leri arasında büyük farklar olduğu gözleniyor. Buna göre Trabzon Tıp Fakültesi'nde okuyan bir öğrencinin yıllık «mallyetl» 135 bin lirayı buVurken, Eskişehir'de kunılan Anadolu Ünlversitesine bağlı Tıp Fakültesi'nde bir öğrencinin yıllık mallyetl 6.5 milyona yaklaşıyor. Aynı şektlde Dlyarbakır Dlş Hekimliğl'nde öğrenci mallyetl 1 milyonu bulurken, tstanbul Ü niversltesl Diş Hekim»|l Fakültesi'nde maliyet 228 bin lirada kalıyor. Aynı büyük çelişkl üniversitelerin mühendislik fakültelerinde de göze çarpıyor. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fa kültesi'nde bir öğrencinin yıllık mallyetl 2.4 milyonu bulurken. Haeettepe Ünlver sltesl Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören btr öğ rencinin maliyetl 81 bin lirada kalıyor. Çukurova Üniversltesi Mü hendisllk Fakültesi'nde oku yan öğrenci başına duşen blr yıllık matiyetle. Trabzon (arkası 9. rip etmekle suçladı ve «Tel Zaatar'da hlçblı^ey mazdık. Orada değildik ve orada olanlardan sorumlu değiliz. Israil'in polltikası 1976da Hıristiyan lara yardımcı olmaktı, Lübnan'dakl harekâta dogrudan karı»mak değildi» dedi. Eski Baş bakanlardan Yitzhak Rabln ise Şaron'un suçiamasının dünyanm . Şatila katliamı gfi bi Tel Zaatar katliamından da Israil'ın sorumlu olduğunu düşünmesine yol açacağını söyledi Şaron'a söz verilince Işçl Partıli mılletvekiHeri protes to gösterisi yaparak toplan tıyı terkettiler. 1978 yılında Israil ordusu nun Lübnanlı Hıristiyan mi lislerle gızlı irtibat subaylı ğını yapan General Ben Eliazar. bır açıklama yapa rak. kendisinin ve diğer ba •a. îsrailli subaylann 1876 temmuT sonunda Hıristiyan milislerin ihtiyaçlannı sap tamak için Beyrut'ta bulun duklannı ancak katliam başladığında aynlmış olduk larını söyledi Sabra ve Şatila kaüiamını görüşen Birleşmty Millet ler Genel Kurulu önrek» «ce (Arkam Sa. U» Sü. 6 da) Sakarya Nehrine uçan özel otodaki 5 kisilİk bir aile boğularak öldü Haber Merkezl tstanbul' da çalışan ve aileleriyle bir lıkte bayram tatillenni ge çirmek ü^e^e özel otomobilleri tle^memleketleri Ma latya'ya gitmek üzere dün sabah yola çıkan ıki kar deş aileden. Ahmet Uçan yönetimindeki özel otomo(Arkası •. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog