Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

1983 (ÜSSÜYS)ye HAZIRLAMA ÜSE SONLARA*. 2 EKİM JURE.4EKİM yıldız lersanesi • n» • Cumhuriy 59. Tıl; Sayı: 20886 Kurucustu Yanus NADİ O DM, iktidan bugünkü yönetime devretmeye niyetli görünüyor. £ Demokrasinin kurallannı bir yana iterseniz onun adını da kullanamazsuuz. Toplumu yasaklarla idare etmek kolav olsaydı dayanağı kendi gücii olan idareler yıkılmazdı. Ötekiler iyi de, şu Hitit anayasasını tekrar toprağa gömelim. Danısma Meclisi'ne ayıp obnasuıî 0 30 TL. 25 Eylül 1.82 Cumartesi 10 yıllık ipotek ANKARA (Cmnhuriyet BOrosn) Cumhurbaşkanı eski velnlı ve Dışıçlert esfcı Ba^nlarından îhsan Sabrı Ca&layangıl. Amyasa taslağının geçici maddelerı konu^unda gorüşlerını açıklarkeA, «Danısma Meclisi, seçimi kenarda tutmakta, ıkıdarı huçunku vonetime devretmeye m\etli pnrıınmektedır» dedı Çaglayanpıl Anayasa taMagının geçici maodelenmn Türkıye'nin 10 yılını trjotek altmda tutacak bir nıtelık taşıdıgını da ifade ettı thsan Sabri Çaglayangıl. Anayasa ta^laaının geçici maddeleri ı!e ilgıli Cumhunyet'in sorusunu yanıtlarken. demokrasinin kafalarda hazırlanan her bicime gore ayarlanabilecek bır rellm oı 12 F^lul'üen oncekı tuınmadıgını bellrterek «Demokrasinn va»hurbaşkanı vekili ve eski Oışısleri Babanı. geçilmeı kaidelerini bir ya• • • • na İterseni7, onun adını da kullanamazsmız» dedi Çağlavangıl, şu gorüşlere yer verdr «öteden beri sbyluyortun. Turk milleti sadece Anavasa'nın dHŞril, gelecekte nasıl bir yönetime kavuşacagının bekleyisi ve fcavgısı içindedir. Yeni Seçim ve Sirasi % DM üyelerinden Ciner ve Baysal 450 millet Partiier Kanunlarının avrıntılı knrallan ortava eıkvekilinin 300'ünün seçim bölgelerinden, 150' madıkça da. gelecegin reiısinin nisbi temsil iistesinden seçilmesi görii tnini beltrlemek mümkiın ©lmnyor. şünde. tdeal bir Anayasa hazırANKARA (Cumhuriyet Bü llnde uygulandıgrada adil lasanıı bile ona, Türklye'yl rosu) Danısma Meclisi olmayan sonuçlar doğurdu yeniden sallantılt Iktidarlaüyelerinden Etıder Ciner 1 gunu, adaletslzllğln büyü(Arkası Sa. 11.. Sü ı de) le Orhan Baysal hazırladık düğünü beltrterek «Aneak lan secün sistemi onerisini çofuntnk sistemi uygulama Avrupa Komisyonu dün düzenlediklert basm lan iktidarlan istikrarlı kılBaşkan Yardınrtcisı: toplantısıyla açıkladılar Sis nuşlardır» dediler. temde. çoğunluk ve nisbi Cıner ve Baysal. 450 miltemsil htrarada yer alıyor letvekilinden 300'ünün basit Secim sistemlerlnln. ada çoğunluk lıste usulüyle 120 leti ve lstikran ortaklaşa daraltılmış seçlm bolgesinaynı olçüde temin etmesı den. 150'sının Ise nisbi tem nin esas olduğuna dlkkat sU liste usulü ile onceden çefcen üyeler. ülkemızdp hazırlanacak bir llsteden 1960 yıhna dek uvgulanan seçilmesıni onerdiler Buna çoğunluk sisteminln «rakm gore seçımde kullamlacak calarına deeindıler. Üyeler oy pu^ula<!i iki kısnr* avrıla slstemin basıt çoSunluk şek (\rkasi Sa. 11 , Sü. 1 de) Cağlayangil, Ânayasanın geçici maddelerinî eleştirdi: 9 günlük Bayram tatili başladi; dükkânlar yarın da açık Dönüs bileti olmayan yola cıkmasın % Îstanbul Anadolu Otogan Müdürü Önay, pek çok yolcunun gittikleri yerde yakınlaruıa telgraf çekerek dönüş bileti aldıklaruu söyledi. Haber Merkezl Hafta tatıllennın araya gırmesıyle • günluk Kurban Bayramı tatüı başladı Yarınkı arıfe gunünun pazara rastiamasma karşıhk dukkanlar açık tutulacak. Kurban Bayramını ızleyen 1 Ekım cuma gununün ılk va orta derecelı okullarda tatıl olması daha once Mıllı EgıUm Bakanlıgı nca kararlaştınlmıştı Resnu Daıreler 1 Ekım cum gunu açık olacak. Bu arada Ulastırma Bakanlıgı. yolcu ve posta trafığını ra hatlatacak tedbırler alındıgını açıkladı Ankara îstanbul arasında ek f ren seferlen konulurken Mavı trenlerın yolcu kapasıtesı ıooo kışı arttınldı (UBA) DevBayram nedeniyle şehır 'et Başkanı Orgeneral Kelerarası otobuslarde yer bul nan Evren ve MGK üyelerl bayram tatılınl geçirmek mak olanaksız hale geldı Yurdun batı ve guney böl Uzere bugün Antalya'ya glgelenne gıdecek yolcu sayı decek sında bpîırgın bır artış göGenelkurmay Başkanlrğı ruldu Genel Sekreterliği Basın ve Ankara ve Topkapı dakı Halkla tlışkıler Şubesi'notobus termınallerındPkı o den verılen bilgıye göre, tobüs şırketlerı, artan tale Devlet Başkanı Evren. bebı karşılayamıyor Hac se raberinde MGK üyeleri Orferlerı dolayısıyla 1200 oto general Nurettin Ersin. Or busun yurtdışında olması ek general Tahsln Şahinkaya, sefer olanaklarını da kısıt Orgeneral Sedat Celasun ol lıyor duğu halde bayram tatili AntalGıtmek lstedıVlen yere bi nedeniyle bugün (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da| ya'ya gidecek. MGK, referandum yasasını değiştirdi H MGK. referanduma katılmayanlara 5 yıllık seçme ve seçilme yasağını koydu. DM üyelen, sandık sonuçlanna itirazda bulunabılecek. ANKARA, (Cumhnriyet Büro su) Anayasa'nın halkoyuna sıınulmasını ongoren yasa tasa r s ı dün MGK de eîe almdı ve genışletılerek benimsendı Yasa tasansmda gettrllen bır yemhkle Danısma Mecîısı üyp lerıne gerektıgınde referandum dan sonra seçınüerle ılgıh ola rak Sandık. Kurullanna ve Se çım Kurullanna ıtıraz etme hakkı tanındı Bu eski yasalar da siyasal partılere ve nulletvekülenne tanınıyordu Konseyoe, tasanda yapılan bir degişıklıkle hukuta ie fulı ozürlerl olraaksızın Anayasa oy lamasma katılmayanlann 5 yıl ıçınde yapılacak genel, ara ve verel seçımlerde aday olamama lan ve oy kullanamamalan huk mu de kondu Bu hukum tasa rıda •varsen Danısma MecUsı nın 'kıncı goruşmesınde çıkan. mıştı Konsej bu hütanu yeni den gebrrruş oldu Konsey'den geçen tasanya go re Anayasa oylaması tasanda olduğu gıbı 7 kasun 1982'de ya pılacak Referandumu Yüksek Seçım Kurulu yonetecek Kabul oyu «bevaz». red oyu «ma\i» olacak Kagıtların üzerınde resım çızgl, unza olsa bıle bu ka git'ar geçerlı sayılacak Yuksek Seçım Kurolu'nun oy pusulalanndan başka pusula lar geçerlı olamayacak Aynı zarf ıçınde bırden fazla avnı renkte pusula olursa, bunlar te< oy olarak geçerlı sayılacaıc Sandık kurullanna vatandaş lann ıtıraz oıçımı şoyle olacak Aynı sandiırta oy kullanımş 5 kışı yazılı veya so?lu oıarak bu sandıktakı refprandum SOPMCHna ıüraz edebılecek Aynca Danısma Meclisi uyelen d > gerek < tığınde ıtıraz ede»<ıle^>kler DM den geçen madde 10 kışıjl kap sıyordu Boylece, itıraz kapsamı genısletıliyor Yasa Resmı Gazetede yaymlandıktan sonra yururlUge gırecek Eski yasaklar yeniden getirildi Evren Bayramda Antalya'da Yeni bir secim sistemi önerisi İsrail'de Begin gerüedi Türkiye'ye vardım, demokrasiye dönüş sürecine bağlı Katliamın sorusturması başlıyor Dış Haberler Servisi îsrail Başbananı Menahem Befin, iç kavnaşmaya ve tepldlere da yanamayarak en sonunda Beyrut katlıamı konusunda sorusturma açılmasıru kabul etmek zorunda kaldı tsraıl ordu radyosunun haberıne göre, Begın, tsraıl hükumetını toplantıya çağ rdı ve «saygjn bir Israilli şabsiyeti» soruşturma amacıyla atamaya hazır olduğunu behrttı Begin, hükumet toplantısından once, hükümeti oluşturan koalısyon ortağı par tılenn lıderlenyle gorüsmeler yaptı Koalısyonu oluşturan partılerden Ulusal Dıncı Partı ıle Tamı, ıkı hafta ıçınde katliam sorusturması açumazsa hükumetl bozabilecefclerfnl Mtr de etmlşlerdi. Begin'in tutum degiştırmesl bir İsraıl gazeteslnin, Israil as kerl komuta heyetınin katlıam dan anı anına haberdar olduğunu yayınlamasınm ardından geldi Jerusalem Post gazetesınin ltibarlı asken muhabın katlıamın ılk gunü Şatıladakı Faıan jıst komutanı «şu ana dek 300 sıvıl ve terörist oldünümuştur» bıcımınde bır mesajı Beyrut'tam israıl kuvvetlen komutanına ılstıgını yazdı Oysa, Ş v ron, katiıamdan bır gün sonra haberdar olduklannı üerl suırnuştu (\rkası Sa. U, Sü. 8 de) sorunlann çozümü ıçın nır s>Ure once Bmksel e sifltn Oevlet Bakanı ^ermet Rofık Hasıtı'ın topiulıık yetkııleıı ile yaptıgı temasların nasıl sonu<;tanclıg) henüs açıklısa kavuşmadı ropluluk yetkıiılen «lur ki>e'deki siyasal durum» nedeniyle dondurulmu; otan yardımın hır bolümıinıın onutnuzdekı gunlerde er be«t bırakılacaçını açıKla mıshrdı Öncekı gün Devlet Bakam Paain'le gorU^en Avrupa Komisyunu Başkan yardımcılan WHhelm Ha(Arkası Sa. İL, Su. 7 de» «HtÇBtB ŞEY VAAT ETMIYORCM» İstanbul'nn yenl Beledtye Başkaıu emekli Korgeneral Abdullah lırııl «Hlçbır şey vaat etmlyorum Benım için eörev deâil, hızmet esas olacaktır. GüçIfikler yenilmeye çalışılacaktıt Heı vatandaş şehre sahıp çıkmalıdır» dedl botografta Abdullab rırtıl Korgeneral Ecmel KuUy'dao görevi devralırken görülüvor (FotoSraf: AH AIAKUŞ» Dv) Haberler Servlsl AET ıle Turkıve drahiıiüAkı Türkmen: İsraiVin tutumu ümitsiz H!* Sultanahmet Camıi'ndekı Cuma hutbesınde Emrullah Hoca BeMTjtvakı musliiman t'üısiınlileTin katlıamından saflece Isaıl'l des^l, super devletlerı de surmnlu tuttu. Hoca «Katıller >alnız Yahudiler degıl, onlara goz v umanlardır, diye konuştu. Tüm muslumanlann kurban bavranu hazırlığında olduğu bir sıada Yahudilerin ve yandaşlanrun musluman karrieşlerimıd kurban ettiklerinden yakındı. Fılistinlilerle Da>aruşma Gunü dun butun camıienmizde muslümanlararası dayanıştna halinde ele almdı. % Dışişleri Bakanı, İslâm ülkelerinuı İsraıl ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istediğini açıkladı. «Her ülke kendi siyasetini kendi koşullanna göre yürütür» dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı Itter Turkmen, dünya kamuoyunda Israıl'e karşı dogan tepkının Israıl'ı «intibah ve basiret yoluna sevketmesi temenni edilir, ancak bu konuda fazla bir ümıdln bnlundugu söylenemez^ dedı. Dışişleri Bakanı, îsraıl'ın «gergmliğı tırmandırma slyaseti izlemeye basladığınu soyledı Turkmen Bırleşmış Mılletler Genel Kunılu'nun 37 Döoem toplantısma katılmak uzere yarın New York'a hareket edlyor llter Türkmen dün Dışısleri'ndekı bnfınge katüarak gazetecilerin sorulanru yanıtladı Turkmen, EM Genel Kurulu'nda ağırlıgın Fılıstın sorununa venlmasının beklendığmı açıkladu Son kaüıamdan sonra îsr»ıl ıçınde de tepkıler doğduguna ısaret eden ve israıl ın tutumunda değışüdık beklenıp beklenemeyecegını soran bır gazeteciya Turkmen şu yanıtı ver dı. «Dönya kamuoynnundaki bu şiddetli tepkınin IsraU'i intibah ve basıret yoluna sevketme sl temenni edihr. Ancak bundan fazla umidın olduğu soylenemez. Çiinkü Israll tatn aksi(Arkaa Sa. U., Sü. 6 da) Abdullah Tırtıl, görevi Korgeneral Ecmel Kutay'dan aldı Kastelli, Ulusu nun ziyaretinden önce yurda getirilecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Tunusta tu tuklu bulunan ve banker Kastellı adıyla bılınen Cev her Özden'ın kısa sure ıçın de Turkıye'ye getınlmesı beklenıyor Kastellı'nın ıadesı yohrndakı mahkeme kararınm Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba tarafından öncekı gun onaylamasından sonra Türkıye'den bır ekıbın bu ulkeye gıderek Kastellı'yı getıreceğı bıldjnlıyor. Edınılen ızlenım Kastellı'(Arkası Sa. 11., Sü. 2 de) Filistin Dayanısma Günü'nde dualar okundu Haber Merkezi Tüm îslâm alemınde olduğu gıbı Turkıye dela camılerde de dun Batı Be\ rut'ta İsraıl desteğındekı Hırıs tıyan Palanjıstler tarafından katledilen bmlerce Pılıstuılı ıçjı dualar okundu Fılıstınlılerle Dayanısma Gtfnu nedemyle dunku cuma nama zında camılerde verılen vaaslar da, bu olavlann «sonımlularınuı Allah indlnde ebediyven lanelleueceçi» belırtıldı Dıyanet Işlen Başlcanlıgmca hazırlanan ve cuma namazında muftu ya da ımamlarca okunan metinde Fıhstınlı muslu manlann hunharca katlının muslıiman Türk halkını muaz zep ettığı ve denn ınfıale sev kettıgı, muslümanlara gınşılen bu vahşetm ülkemKde de bu yuk yankılar uyandırdığı belırnldı «Bu mezalim bntun dfinra muslumanlannı bir kere daha galeyana getiroıiştir.» denıldı. Türkaye Diyanet Vakfı, Beyrut'ta katledilen muslumanlar ıçm 1 Ekım cuma gunu Ankara Maltepe Camıınde mevlıt okutacak (Arkası Sa. 11, Sü. S de) (Yeni Başkan IstanbuVun sorunlarını cözebilecek mi? £ tstanbul'u çeşitli olanakstzlıklar nedeniyle çağdaş bir yapıya kavuşturamadığım söyleyen eski Başkan Kutay, Harp Akademileri Komutan Yardımcıbğı görevine döndü. Yeni Beledıye Başkanı Abdullah Tırtıl, torende yap tıgı konuşmada «Çalışmala nmızı Korgeneral Kntay'm çalışmalannda esas aldıklan yasalara, Belediye nizamlarına bağlılık. eşitlik ve (Arkasa Sa. U., SO. 5 de) îstanbul Haber Servisi tstanbul Deledıye Başkanlığı'na atanan emekli Korgeneral Abdullah Tırtıl <60> tlün sabah Beledıye'de du •enlenen törenle Korgeneral Ecmel Kutay'dan görevı devraldı. Hayırlı Olsun.., Anayasa tasansı, Danışma Meclısl'nde 120 kabul, 7 red ve 12 çekımser oy İle kabul edllmış oldu. 17 sayın üye de oylamaya katılmadı.. «Kabul» yolunda oy kullanmak doğaldır «Red oyu> kullanmak da bir o kadar doğaldır. Ama «çe(Aıkası Sa. 11, Sü. 1 de) Bekir Celenk'in otelinin satıs islemi durduruldu Yurt dışına kaçan Çelenk'in sahibi olduğu Piyerloti Oteli, icra yoluyla satışa çıkanlmıştı. 19 milyon liralık borç mahkemeye ÖdendL Îstanbul Haber Servisi Silah kaçakçıüğı suçundan ara nan ve bır suredır yurtdışmda bulunan «babaalardan Bekır Çelenkın 19 milyon lıra dola yır.dakı borcu bdenmce ipoteK olarak gostenîığı Piyerlotı Ote lı'nm satışı durduruldu. Kaîarms'takı vıllasından son ra icra yoluyla satışa çıkanlan Divanyolu caddesındeki Fi yerloü Otelı içm büırkısi, 100 milyon Ura değer blçmistı. De mır tuccan Yağıa AU Dafh'ya olan 16 milyon lıralık borcu ne denıyle oteU dlğer alacaklıla nyla bırlıkte Dağlı'ya da ıpo tek olarak gösteren Çelenk borçlannı bdemıyordu. Daglı nın ellndeki senetlerle tatanbul 10. İcr* Mahkemesi'ne başvuragınce otel icra yoluyla saöşa çıkanlmıştı. Ilk satıs günü 100 milyon lıra değer bıçüeu otele «alıcu çıkmamıştl. Otelın ıcra joluyla ıkınd sa tış ıslemı dun yapüacaktı. icra Mahkemesı gorevlılennden aldığınuz bılgıye gore masrallanyla birlıkte 19 mılyon liıa tutan borç odenince otelın satışı durduruıdu. Mahkemece b'oko edılen paranm alacaklıya odenip odenmemesı içm Bekır Çelenk'in açtağı «Meırfl tesbit» davasınm sonucunun beklendlğı beUrtıldı (Arkası S*. 11^ Sft. 2 de) $) Kastelli'nin borcu 10 milyan, alacağı 9 milyan aşıyot. 6. Sayfada rusu üaerıne alınan karar ge
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog